The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arroshida, 2019-02-22 20:52:10

UJIAN 1 SAINS KOMPUTER TING 4

UJIAN 1 SAINS KOMPUTER TING 4

SULIT

NAMA : ______________________________________ TINGKATAN : _______________

SMK DR MEGAT KHAS, JALAN LABROOY,
30100 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2017 3770/1
SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4
Kertas 1
MAC 2017
1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B
Bahagian A mengandungi 20 soalan dan Bahagian B mengandungi 3 soalan.
Anda dikehendaki menjawab semua soalan di Bahagian A dan Bahagian B.
Bahagian A hendaklah dijawab dalam HELAIAN JAWAPAN.

.
.

Disediakan oleh Disahkan oleh
………………………………………. . …………………………..…..

Kertas ini mengandungi 9 halaman bercetak

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

Nama : _____________________________________________ Kelas : ___________________

Helaian jawapan untuk bahagian A

Jawapan
1
2
3
4
5
6
7 a)

b)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 a)

b)
c)
18 a)
b)
19
20

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

Bahagian A [23 markah]

Sila jawab semua soalan

1
Penggunaan komputer, telefom pintar, tablet telah menjadi satu keperluan dalam
kehidupan masa kini. Interaksi antara manusia dengan peralatan komunikasi telah
mewujudkan satu bentuk bahasa.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah bahasa yang dimaksudkan?

A Bahasa Aplikasi C Bahasa Pengaturcaraan
B Bahasa Komputer D Bahasa Algoritma

2
Pelbagai aplikasi dibina bagi tujuan untuk memudahkan tugasan manusia dan
menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian.

Definisi masalah dalam pernyataan di atas ialah

A Keraguan dan situasi yang tidak diingini C Ketidaksanggupan dalam sesuatu tugasan
B Halangan dalam menyiapkan sesuatu D Perkara yang menjadi bebanan dalam hidup

3
Dalam Sains Komputer, masalah akan diterjemahkan kepada algoritma yang dapat
suatu komponen agar difahami oleh komputer

Apakah komponen tersebut?

A Centre Processing Unit C Computer Processing Unit
B Central Processing Unit D Computational Processing Unit

4 Rajah di bawah menunjukkan keperluan strategi dalam penyelesaian masalah.

X

X merujuk kepada….

A Meningkatkan kemahiran komputer C Meningkatkan kemahiran mengira
B Meningkatkan kemahiran komunikasi D Meningkatkan kemahiran berfikir

5 Pembangunan aplikasi komputer berkait rapat dengan strategi penyelesaian masalah dalam……

A pemikiran komputasional C pembinaan algortima

B pembangunan aplikasi D pengaturcaraan komputer

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

6 ________________________ membolehkan kita memahami masalah yang dihadapi dan membangunkan
penyelesaian yang munasabah apabila kita menghadapi masalah yang kompleks.
[buku teks Sains Komputer m/s 3]

A pemikiran komputasional C pembinaan algortima
B pembangunan aplikasi D pengaturcaraan komputer

7 Jadual di bawah menunjukkan EMPAT teknik pemikiran komputasional dalam penyelesaian masalah.

Leraian X Peniskalaan Algoritma

a) Apakah teknik X ?
____________________________________

b)

Apakah teknik seperti yang dinyatakan dalam gambarajah di atas?
________________________________

8
Memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal

Pernyataan di atas merujuk kepada teknik _________________

9 Rajah di bawah menunjukkan salah satu teknik dalam pemikiran komputasional dalam menyelesaikan
masalah.

Apakah teknik yang dimaksudkan? [LIHAT HALAMAN SEBELAH
_____________________________ SULIT

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara

10 Teknik peniskalaan penting kerana….

A Dapat menjana penyelesaian yang tepat C Dapat menjana idea yang tepat kepada masalah
kepada masalah yang dihadapi yang dihadapi

B Dapat menjana pemikiran yang tepat D Dapat menjana algoritma yang tepat kepada
kepada masalah yang dihadapi masalah yang dihadapi

11
“P” ialah perwakilan masalah atau idea umum masalah yang hendak diselesaikan.
Sebagai contoh, basikal dan fungsi yang terbentuk selepas proses peniskalaan.

“P” merujuk kepada…

A Modul C Model
B Moden D Modal

12
Membangunkan penyelesaian langkah demi langkah terhadap masalah yang
dihadapi atau memenuhi peraturan untuk menyelesaikan masalah

Pernyataan di atas merujuk kepada teknik __________________

13 Rajah di bawah menunjukkan cirri-ciri misi mencari penyelesaian masalah yang berkesan.

X

X merujuk kepada… C Masa
D Modal
A Perbelanjaan
B Tenaga

14 Rajah di bawah menunjukkan Carta Gantt.

Carta Gantt menunjukkan maklumat sepintas lalu, iaitu…

I. Senarai aktiviti projek III. Aktiviti-aktiviti yang bertindih
II. Tarikh mula dan tarikh projek dijangka IV. Tempoh masa setiap aktiviti

tamat

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

A !, II dan III C II, III dan IV
B I, II dan IV D I, II, III dan IV

15
Dalam perancangan penyelesaian masalah, semua penyelesaian memerlukan sumber,
yang digunakan untuk menjana hasil atau perkhidmatan.
[ buku teks Sains Komputer m/s 12]

Berdasarkan pernyataan di atas, sumber terbahagi kepada….

I Sumber kewangan III Sumber teknologi

II Sumber manusia IV Sumber masa

A !, II dan III C II, III dan IV

B I, II dan IV D I, II, III dan IV

16 Rajah di bawah menunjukkan model generik penyelesaian masalah.

X

Apakah X?
__________________________

17 Rajah di bawah menunjukkan analogi pengguna algoritma dalam kehidupan seharian.

Berdasarkan rajah, apakah ciri-ciri algortima?
a) ____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________

18 Terdapat dua format perwakilan algoritma, iaitu :
a) ___________________________
b) ___________________________

19 Struktur kawalan dalam pengaturcaraan terbahagi kepada TIGA, iaitu

A urutan, pilihan dan pengulangan C terusan, pusingan dan pengulangan

B urutan, pusingan dan bulatan D terusan, timbal balik dan ulangan

20
> >= != ==

Jadual di atas menunjukkan…

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

A Operator Matematik C Operator Komputasional
B Operator Aritmetik D Operator Logik

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

Bahagian B [27 markah]
Sila jawab semua soalan
1 Sila jawab soalan berikut berdasarkan gambar rajah di bawah.

a) Berikan takrifan pseudokod. [3 markah]

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Berikan dua ciri pseudokod. [4 markah]

i) _________________________________________________________________________

ii) _________________________________________________________________________

2 Rajah di bawah menunjukkan salah satu struktur kawalan menggunakan carta alir.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan carta alir [3 markah]

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

b) Apakah jenis struktur kawalan carta alir di atas? [1 markah]

___________________________________________________________________________

c) Namakan dua lagi struktur kawalan selain daripada rajah di atas [2 markah]

i) ______________________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________________

3

Pasukan Kadet Sekolah telah membuka pandaftaran ahli baru bagi mewakili pasukan
sekolah dalam pertandingan kawad kaki NGO. Syarat pemilihan anggota kadet ialah seperti
berikut :

a) Lelaki
b) Berumur 16 tahun ke atas
c) Berat tidak kurang 40kg
d) Mempunyai pakaian seragam lengkap

Sekiranya seseorang ahli kadet memenuhi semua criteria tersebut, maka “ANDA LAYAK

MENYERTAI PASUKAN KAWAD SEKOLAH”, dan jika gagal mana-mana ciri yang dinyatakan,

SebagaimSaektaia“uAsNaDhAa TPIaDsAuKkaLAnYKAaKdMetE,NaYnEdRaTAdIimPAinSUtaKAuNntKuAkW: AD SEKOLAH”

a) Membina pesudokod [7 markah]

b) Membina carta alir struktur kawalan yang seseuai [7 markah]

Jawapan
a)

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

b)

KERTAS SOALAN TAMAT

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT

3770/1 @ Hak Cipta terpelihara [LIHAT HALAMAN SEBELAH
SULIT


Click to View FlipBook Version