The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Harithun Alias, 2021-03-26 01:28:21

RPT SAINS THN 2 2021 Rev 1

RPT SAINS THN 2 2021 Rev 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 1-5 TEMA : INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
1.1 Kemahiran
Proses Sains PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh: Menyatakan semua deria yang Cadangan aktiviti:
1.1.1 Memerhati
1 terlibat untuk membuat Menjalankan aktiviti yang
pemerhatian tentang fenomena

atau perubahan yang berlaku. boleh membawa kepada

penerapan kemahiran

Memerihalkan penggunaan memerhati seperti:

semua deria yang terlibat untuk

2 membuat pemerhatian tentang (i) Memerhati nyalaan

fenomena atau perubahan yang mentol dalam litar yang

berlaku. dibina.

(ii) Memerhati perubahan

Menggunakan semua deria yang bahan yang

3 terlibat untuk membuat dimasukkan ke dalam
pemerhatian tentang fenomena air.

atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang

terlibat dan alat jika perlu untuk

4 membuat pemerhatian secara
kualitatif bagi menerangkan

fenomena atau perubahan yang

berlaku.

1|PANITIA SAINS SKPB 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 2
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

Menggunakan semua deria yang

terlibat dan alat jika perlu untuk

5 membuat pemerhatian secara
kualitatif dan kuantitatif bagi

menerangkan fenomena atau

perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang
terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
6 kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik.

2|PANITIA SAINS SKPB 2021

KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyatakan ciri yang terdapat Cadangan aktiviti:
1.1.2 Mengelas pada objek atau fenomena.

Menjalankan aktiviti yang

Memerihalkan ciri objek atau boleh membawa kepada

2 fenomena dengan menyatakan penerapan kemahiran

persamaan dan perbezaan. mengelas seperti:

Mengasing dan mengumpul objek (i) Mengelas haiwan

3 atau fenomena berdasarkan ciri berdasarkan cara

sepunya dan berbeza. pembiakan.

Mengasing dan mengumpul objek (ii) Mengelas objek

atau fenomena berdasarkan ciri berdasarkan kebolehan

4 sepunya dan berbeza serta menyalakan mentol

menyatakan ciri sepunya yang dalam satu litar.

digunakan.

Mengasing dan mengumpul objek
atau fenomena berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza serta
5 menyatakan ciri sepunya yang
digunakan kemudian boleh
menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul.

Mengasing dan mengumpul objek
atau fenomena berdasarkan ciri
6 sepunya dan berbeza sehingga
peringkat terakhir dengan
menyatakan ciri yang digunakan.

3|PANITIA SAINS SKPB 2021

KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Memilih peralatan yang sesuai Cadangan aktiviti:
bagi mengukur suatu kuantiti.
1.1.3 Mengukur dan Menjalankan aktiviti yang
menggunakan nombor
boleh membawa kepada

Memerihalkan penggunaan penerapan kemahiran

2 peralatan dan cara mengukur mengukur dan menggunakan

yang sesuai bagi suatu kuantiti. nombor seperti berikut:

(i) Merekod perubahan

3 Mengukur menggunakan alat dan ketinggian pokok
unit piawai yang sesuai dengan semasa tumbesaran.
teknik yang betul. (ii) Mengukur jisim badan
sendiri dan rakan.

Mengukur menggunakan alat dan

4 unit piawai yang sesuai dengan
teknik yang betul serta merekod

dalam jadual.

Membuat justifikasi kesesuaian

5 alat dan unit piawai yang
digunakan bagi aktiviti yang

dijalankan.

Menunjuk cara untuk mengukur
menggunakan alat, unit piawai
6 dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara
kreatif, inovatif dan sistematik.

4|PANITIA SAINS SKPB 2021

KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat yang Cadangan aktiviti:
1.1.4 Berkomunikasi diperoleh.

2 Merekod maklumat atau idea Menjalankan aktiviti yang
dalam sebarang bentuk. boleh membawa kepada
penerapan kemahiran

Merekod maklumat atau idea berkomunikasi seperti:
dalam bentuk yang sesuai.
3

(i) Membuat poster

Merekod maklumat atau idea menunjukkan tentang

dalam bentuk yang sesuai dan cara menjaga

4 mempersembahkan maklumat kebersihan sungai.

atau idea tersebut secara (ii) Mencatat bilangan daun

sistematik. tumbuhan semasa

tumbesaran dalam

Merekodkan maklumat atau idea bentuk yang sesuai.

dalam lebih dari satu bentuk yang

5 sesuai dan mempersembahkan

maklumat atau idea tersebut

secara sistematik.

Menghasilkan persembahan yang

kreatif dan inovatif berdasarkan

6 maklumat atau idea yang
direkodkan secara sistematik

serta boleh memberi maklum

balas.

CUTI TAHUN BARU CINA
( 10 - 14 FEBRUARI 2021)

5|PANITIA SAINS SKPB 2021

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 6 - 7 TEMA : INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: Menyenaraikan peralatan, bahan Cadangan aktiviti:
Manipulatif
1 sains dan spesimen yang

1.2.1 Menggunakan dan diperlukan bagi suatu aktiviti. Pentaksiran dilaksanakan
mengendalikan peralatan
dan bahan sains dengan semasa murid menjalankan
betul.
aktivti PdP seperti:

Memerihalkan penggunaan

1.2.2 Mengendalikan 2 peralatan, bahan sains dan (i) Mencambahkan biji
spesimen dengan betul spesimen yang diperlukan bagi benih.
dan cermat.
suatu aktiviti. (ii) Mencampurkan gula

dengan air.

1.2.3 Melakar spesimen, Menggunakan dan
peralatan dan bahan mengendalikan peralatan, bahan
sains dengan betul. 3 sains dan spesimen yang
diperlukan bagi suatu aktiviti
1.2.4 Membersihkan peralatan dengan kaedah yang betul.
sains dengan cara yang
betul. Mengguna, mengendali, melakar,

1.2.5 Menyimpan peralatan membersih dan menyimpan
dan bahan sains dengan
betul dan selamat. 4 peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam

suatu aktiviti dengan kaedah yang

betul.

6|PANITIA SAINS SKPB 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 2
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
5 spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan
berhemah.

Mengguna, mengendali, melakar,

membersih dan menyimpan

peralatan, bahan sains dan

6 spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang

betul, bersistematik, berhemah

dan menjadi contoh kepada rakan

lain.

7|PANITIA SAINS SKPB 2021

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 8 TEMA : INKUIRI DALAM SAINS 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
2.1 Peraturan
Bilik Sains PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh: Cadangan aktiviti:

2.1.1 Mematuhi 1 Menyatakan peraturan bilik sains.
peraturan bilik Pentaksiran dilaksanakan
sains
melalui pemerhatian

sebelum, semasa dan

selepas menggunakan bilik

2 Menerangkan peraturan bilik sains.
sains.

3 Mengaplikasi peraturan bilik
sains.

4 Menaakul kepentingan peraturan
bilik sains perlu dipatuhi.

Menjana idea tindakan yang perlu
5 diambil sekiranya terdapat situasi

menyalahi peraturan bilik sains.

8|PANITIA SAINS SKPB 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 2
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Mengamalkan konsep pematuhan
6 peraturan bilik sains sebagai

budaya dalam kehidupan
seharian.

9|PANITIA SAINS SKPB 2021

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU : 9 -11 TEMA : SAINS HAYAT UNIT : 3.0 MANUSIA

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

3.1 Pembiakan Murid boleh: Cadangan aktiviti:
dan
tumbesaran 3.1.1 Menyatakan cara 1 Menyatakan manusia membiak Perbincangan berdasarkan
manusia manusia membiak. dengan cara melahirkan anak.

gambar individu tentang

perubahan dari bayi hingga

3.1.2 Memerihalkan dewasa dari segi
perubahan yang berlaku
pada diri sejak dilahirkan 2 Memerihalkan perubahan yang pertambahan:
dari aspek saiz, tinggi (i) saiz;
dan berat. berlaku pada diri sejak dilahirkan.
(ii) tinggi; dan

(iii) berat.

3.1.3 Mengitlak tumbesaran Menjelas melalui contoh ciri yang Permainan yang
adalah berbeza antara terdapat pada anak diwarisi
individu dengan 3 daripada ibu, bapa atau menggunakan gambar untuk
menjalankan aktiviti. memadankan gambar anak
keturunan.
dengan ibu/bapa/ keluarga.

3.1.4 Memerihalkan bahawa 4 Mengitlak bahawa ciri yang Banding beza saiz tapak
anak mewarisi ciri diwarisi pada diri seseorang tangan,saiz tapak kaki, tinggi
daripada ibu, bapa atau adalah daripada keturunan dan berat dengan rakan
keturunan. berdasarkan salasilah keluarga. sekelas.

3.1.5 Memberi contoh ciri yang

diwarisi oleh anak Membuat rumusan tumbesaran
daripada ibu bapa atau 5 setiap individu adalah berbeza
keturunan seperti warna
kulit, warna mata dan walaupun pada usia yang sama.

jenis rambut.

10 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

3.1.6 Menjelaskan Berkomunikasi secara kreatif dan Cadangan aktiviti:
pemerhatian tentang
tumbesaran dan 6 inovatif untuk meramal ciri yang Paparan gambar seorang
pewarisan melalui diwarisi oleh anak berdasarkan
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan. ciri yang dapat dilihat pada ibu lelaki dan perempuan yang

dan bapanya. mempunyai ciri yang jelas

dilihat seperti rambut

kerinting, warna anak mata,

warna kulit, warna rambut,

dan ketinggian. Murid

membuat ramalan tentang

ciri yang mungkin diwarisi

oleh anak pasangan tersebut

dan memberi penerangan.

Nota:
Bagi perbincangan tentang
pewarisan, salasilah keluarga
tidak semestinya
berdasarkan keluarga murid
sendiri.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(27.03.2021 – 04.04.2021)

11 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 12-14 TEMA : SAINS HAYAT 4.0 HAIWAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN Cadangan aktiviti:

4.1 Pembiakan Murid boleh: Menyatakan haiwan yang Tayangan video untuk
membuat pemerhatian
dan 4.1.1 Menyatakan cara haiwan 1 bertelur dan haiwan yang tentang pembiakan haiwan.
tumbesaran membiak. melahirkan anak.
haiwan Pemerhatian terhadap kitar
hidup haiwan seperti katak,
4.1.2 Mengelaskan haiwan 2 Mengelaskan haiwan rama-rama, nyamuk dan
berdasarkan cara berdasarkan cara pembiakan. lembu.
pembiakan
Mengitlak tentang cara Gambar anak haiwan yang
4.1.3 Menjelaskan dengan baru lahir dipadankan
contoh haiwan bertelur 3 pembiakan haiwan dari aspek dengan gambar induknya.
banyak dan bertelur bilangan telur dan bilangan
sedikit.
anak.
4.1.4 Menjelaskan dengan
contoh haiwan
melahirkan anak yang
banyak dan anak yang
sedikit.

4.1.5 Merekod perubahan Mentafsir data yang diperolehi
tumbesaran haiwan
dengan memerhati kitar 4 tentang perubahan yang
hidup haiwan. berlaku dalam kitar hidup

haiwan.

12 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 2
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

4.1.6 Menjelas dengan Merumuskan pemerhatian
contoh anak haiwan terdapat haiwan yang
yang menyerupai 5 menyerupai induknya dan yang
induknya dan yang tidak menyerupai induknya.
tidak menyerupai
induknya. Berkomunikasi secara kreatif
dan inovatif untuk menerangkan
4.1.7 Menjelaskan pelbagai cara haiwan
pemerhatian tentang 6 melindungi telurnya atau
pembiakan dan menjaga anaknya dan membuat
tumbesaran melalui penaakulan.
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU 15 : UJIAN SUMATIF (03.05.2021 – 07.05.2021)

13 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 16-20 TEMA : SAINS HAYAT 5.0 TUMBUHAN

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5.1 Tumbesaran Murid boleh: Menyatakan contoh kepentingan Nota:
Tumbuhan
tumbuhan kepada manusia dan

5.1.1 Menyatakan 1 haiwan. (i) Peringkat tumbesaran
kepentingan tumbuhan tumbuhan mempunyai
kepada manusia dan
haiwan. Memerihalkan air, udara dan beberapa peringkat
suhu yang sesuai diperlukan contohnya bagi pokok
5.1.2 Menyatakan keperluan 2 untuk percambahan biji benih. kelapa: buah,
asas untuk biji benih percambahan biji benih,
bercambah.
anak pokok, pokok

Merekod perubahan tumbesaran berbunga, pokok

yang berlaku pada tumbuhan berbuah.

5.1.3 Merekod perubahan dengan memerhati tumbuhan (ii) Tanah atau baja
tumbesaran tumbuhan
bermula daripada sebenar seperti bilangan daun, membekalkan nutrien
percambahan biji
benih dengan 3 lilitan batang, saiz daun atau bagi membantu
memerhati biji benih
sebenar. ketinggian pokok. tumbesaran tumbuhan.

(iii) Kesan peringkat

5.1.4 Menyusun mengikut Menyusun mengikut urutan tumbesaran tumbuhan
urutan peringkat peringkat tumbesaran bagi satu terganggu akan berlaku
tumbesaran tumbuhan. 4 tumbuhan dan memberi kekurangan sumber
penerangan. makanan (tumbuhan
dan haiwan)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (Minggu 16)
(11 - 14 MEI 2021)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
( 29.05.2021 – 13.06.2021)

14 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

MINGGU: 16-20 TEMA : SAINS HAYAT 5.0 TUMBUHAN KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1.5 Membuat kesimpulan
keperluan asas untuk Merumuskan air, nutrien, udara
tumbesaran tumbuhan 5 dan cahaya matahari diperlukan
dengan menjalankan
penyiasatan. untuk tumbesaran tumbuhan.

5.1.6 Menjelaskan
pemerhatian tentang
proses hidup tumbuhan
melalui lakaran,
TMK,penulisan atau lisan.

6 Berkomunikasi untuk
meramalkan apa yang akan
berlaku kepada manusia atau
haiwan sekiranya peringkat

tumbesaran tumbuhan diganggu.

15 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 21-23 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT : 6.0 TERANG DAN GELAP

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

6.1 Terang Murid boleh: Cadangan aktiviti:
dan gelap 1 Mengenal pasti sumber cahaya.
6.1.1 Menyatakan sumber
cahaya. Penggunaan kotak hitam

yang mengandungi beberapa

objek. Murid diminta mencari

6.1.2 Membanding beza 2 Menjelaskan bagaimana bayang- satu objek yang ditetapkan
aktiviti yang dijalankan
dalam keadaan terang bayang dihasilkan. dalam dua keadaan iaitu
dan gelap.
gelap dan terang.

Membuat perbandingan aktiviti Membanding dan

6.1.3 Menerangkan membezakan kejelasan
bagaimana bayang- 3 yang dijalankan dalam keadaan bayang-bayang (jelas, kurang
bayang dihasilkan terang dan gelap.
melalui aktiviti. jelas, tiada bayang-bayang)

dengan menggunakan objek

yang berlainan seperti kertas

6.1.4 Membanding dan Membuat kesimpulan tentang A4, kertas surih, plastik dan
membezakan kejelasan
bayang-bayang apabila 4 kejelasan bayang-bayang yang transperensi.
cahaya dihalang oleh
objek yang berlainan terhasil.
dengan menjalankan
penyiasatan.

6.1.5 Mencipta permainan 5 Menaakul kepentingan cahaya
bayang-bayang kepada manusia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(16.07.2021 - 24.07.2021)

16 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

MINGGU: 24 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT : 6.0 TERANG DAN GELAP KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

6.1.5 Mencipta permainan Mereka cipta permainan bayang-
bayang-bayang 6 bayang dan menjelaskan cara

6.1.6 pembentukan bayang-bayang
Menjelaskan pemerhatian dalam permainan tersebut.
tentang terang dan gelap
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

17 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 25-27 TEMA : SAINS FIZIKAL UNIT: 7.0 ELEKTRIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

7.1 Litar Murid boleh: Cadangan aktiviti:

elektrik 1 Menyatakan komponen yang
terdapat dalam litar elektrik.
7.1.1 Mengenal pasti Kebolehan mentol menyala

komponen dalam litar diuji dengan menggunakan

elektrik iaitu sel kering, pelbagai objek atau bahan

mentol dan suis. seperti pensil, paku,

7.1.2 Menerangkan fungsi 2 Menerangkan fungsi komponen pemadam, duit syiling, klip
komponen dalam litar dalam litar elektrik. kertas dan jus limau.
Daripada aktiviti ini, murid

elektrik lengkap. mengitlak konduktor dan

penebat.

7.1.3 Membina litar elektrik Membina litar elektrik lengkap

lengkap dengan Nota:
menggunakan sel kering, 3 dengan menggunakan komponen Beri peluang kepada murid
yang diberikan.
mentol, suis dan wayar menggunakan motor, buzzer

penyambung. dan lain-lain selain dari

mentol sekiranya ada.

7.1.4 Meramal sebab mentol Menaakul tentang mentol yang
tidak menyala dalam satu litar.
tidak menyala dalam litar 4
yang dibina.

7.1.5 Merekod nyalaan mentol Merumus objek yang boleh
dengan mengantikan menyalakan mentol adalah
suis dengan objek atau 5 konduktor dan yang tidak
bahan dengan menyalakan mentol adalah
menjalankan penebat.
penyiasatan.

18 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 2
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

7.1.6 Mengitlak objek yang Menghasilkan satu litar berfungsi

boleh menyalakan 6 dengan menggunakan

mentol dalam litar adalah perkakasan lain selain daripada

konduktor dan yang tidak mentol dan mempersembahkan.

menyalakan mentol

adalah penebat.

7.1.7 Menjelaskan
pemerhatian tentang litar
elektrik melalui lakaran,
TMK, penulisan atau
lisan.

19 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU : 28-29 TEMA : SAINS BAHAN UNIT: 8.0 CAMPURAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

8.1 Campuran Murid boleh: Menyatakan contoh bahan yang Nota:

1 boleh larut dan tidak boleh larut Contoh campuran seperti

8.1.1 Memerihalkan kaedah dalam air. kacang tanah, daun kering

untuk mengasingkan dan tepung.

campuran pelbagai

bahan atau objek. Memerihalkan kaedah Contoh kaedah
mengasingkan campuran
2 mengasingkan campuran seperti menggunakan
penapis atau magnet.
8.1.2 Menaakul cara yang pelbagai bahan.

digunakan untuk

mengasingkan campuran

pelbagai bahan atau 3 Mengasingkan campuran Contoh campuran seperti
objek. pelbagai bahan atau objek. pelbagai saiz pasir atau batu,
campuran pasir dengan

8.1.3 Mengenal pasti bahan Menjelas melalui contoh untuk garam, dan campuran kapur
yang boleh larut dan tidak dengan air diberikan sebagai
boleh larut di dalam air satu masalah untuk

dengan menjalankan menerangkan mengapa sesuatu diselesaikan.

penyiasatan. 4 cara digunakan untuk

mengasingkan campuran

8.1.4 Merumuskan cara bahan pelbagai bahan.

boleh dilarutkan dengan

lebih cepat dengan

menjalankan

penyiasatan. 5 Merumuskan cara bahan boleh
dilarutkan dengan lebih cepat.

20 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

8.1.5 Menjelaskan Menyelesaikan masalah dengan Kaedah mempercepatkan
pemerhatian tentang
campuran melalui melaksanakan projek untuk proses melarutkan bahan
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan. 6 mengasing campuran hingga dalam air seperti mengacau

mendapatkan semula bahan asal dan saiz bahan yang kecil.

dengan cara yang paling cepat

dan berkesan.

21 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 30-31 TEMA: BUMI DAN ANGKASA 9.0 BUMI

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

9.1 Air Murid boleh: 1 Menyenaraikan sumber air Cadangan aktiviti:
semulajadi.
Perbincangan berdasarkan
9.1.1 Menyatakan sumber air pengalaman dan
pemerhatian persekitaran
semulajadi seperti hujan, tentang aliran air seperti
takungan air selepas hujan,
sungai, tasik, laut dan 2 Memerihalkan arah aliran air dari air mandian dan banjir.
mata air. tempat tinggi ke tempat rendah.
Pemerhatian terhadap
9.1.2 Menyatakan arah aliran 3 Mengitlak arah aliran air di muka pergerakan air di dalam
air dengan menjalankan bumi secara semulajadi. dulang apabila satu hujung
aktiviti. dulang ditinggikan.

9.1.3 Mengitlak arah aliran air Nota:
Kitar air dinyatakan sebagai
9.1.4 secara semulajadi 4 Membuat urutan dan melabelkan air dari sungai atau laut akan
9.1.5 seperti aliran air sungai, kitar air semulajadi. menjadi wap air. Wap air
air terjun melalui akan membentuk awan.
Awan akan menghasilkan
pemerhatian menerusi hujan yang mengalir semula
ke sungail atau laut.
pelbagai media. Menjana idea tentang kesan

5 persekitaran jika aliran air

Membuat urutan kitar air terganggu.

semulajadi. Berkomunikasi tentang peranan

Menjelaskan 6 manusia untuk mengekalkan
pemerhatian tentang sumber air yang bersih dan aliran
kitaran air melalui
air.

lakaran, TMK, penulisan

atau lisan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (Selepas Minggu 30)

(11.09.2021 - 18.09.2021)

22 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU: 32-34 TEMA: BUMI DAN ANGKASA 9.0 BUMI

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

9.2 Udara Murid boleh: Menyatakan benda hidup Cadangan aktiviti:

1 memerlukan udara untuk

9.2.1 Menyatakan udara bernafas. Tayangan video tentang

berada di sekeliling kita. benda hidup dalam air, dalam

tanah dan di persekitaran.

9.2.2 Menyatakan udara terdiri 2 Memberi contoh jenis gas yang
daripada beberapa jenis terdapat dalam udara.

gas seperti oksigen dan Nota:

karbon dioksida.

Memerihalkan udara tidak boleh Contoh model seperti kincir

9.2.3 Memerihalkan udara 3 dilihat tetapi boleh dirasai apabila angin dan kapal layar

yang bergerak adalah ia bergerak.

angin.

9.2.4 Menjana idea kesan Menjelaskan melalui contoh
udara yang bergerak
dalam kehidupan 4 bahawa udara berada di mana-
manusia. mana termasuk dalam air dan

tanah.

9.2.5 Mencipta alat atau model

dengan mengaplikasikan 5 Menjana idea kebaikan dan
pengetahuan yang keburukan udara yang bergerak.

menunjukkan kegunaan

23 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

udara yang bergerak.

9.2.6 Menjelaskan Mereka cipta model yang
pemerhatian tentang 6 menggunakan pengetahuan
udara melalui lakaran,
TMK, penulisan atau tentang udara yang bergerak.
lisan.

24 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

MINGGU : 35-40 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 TEKNOLOGI

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRA CATATAN
PENGUASAAN N
Nota:
10.1 Set binaan Murid boleh: Memilih komponen set binaan
bagi model yang hendak Set binaan adalah set
10.1.1 Memilih binaan yang 1 dibina. komponen yang boleh
hendak dibina daripada 2 membina beberapa
set binaan. 3 Membina binaan model dan mempunyai
4 mengikut manual manual bergambar.
10.1.2 Mengenal pasti bergambar.
Binaan baru yang
komponen Membuka komponen dicipta mesti boleh
mengikut urutan dan dijelaskan fungsinya.
binaa menyimpan dalam bekas
penyimpanan dengan betul.
n berpandukan manual
Berkomunikasi tentang
bergambar. hasil binaan yang telah
dibina.
10.1.3

Memasang komponen

binaan berpandukan

manual bergambar.

10.1.4

Mencipta satu binaan

baru yang tidak

terdapat dalam manual

bergambar.

MIINGGU 36 : UJIAN SUMATIF (25 – 29 OKTOBER 2021)

MINGGU 37 : CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
25 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

KSSR SAINS TAHUN 2

41 ULANGKAJI TEMA & UJIAN SUMATIF
42 ULANGKAJI TEMA & PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN
(11.12.2021 – 31.12.2021)

26 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1


Click to View FlipBook Version