The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Harithun Alias, 2021-03-25 11:08:45

RPT SAINS THN 1 2021 Rev 2

RPT SAINS THN 1 2021 Rev 2

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU 1-10 MINGGU TRANSISISI
(CUTI TAHUN BARU CINA 10 – 14 FEBRUARI)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
27.03.2021 – 04.04.2021

MINGGU : 11 - 12 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang Guru menjalankan aktiviti
Proses Sains 1.1.1 Memerhati yang boleh membawa
terlibat untuk membuat kepada penerapan dan
pentaksiran kemahiran
pemerhatian tentang fenomena

yang berlaku.

2 Memerihalkan penggunaan semua memerhati.

deria yang terlibat untuk membuat

pemerhatian tentang fenomena

atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang

terlibat untuk membuat

pemerhatian tentang fenomena

atau perubahan yang berlaku.

2|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

4 (i) Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang
berlaku.
(ii) Menggunakan alat yang sesuai
jika perlu untuk membantu
pemerhatian.

3|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5 (i) Menggunakan semua deria

yang terlibat untuk membuat

pemerhatian secara

kualitatif dan kuantitatif bagi

menerangkan fenomena

atau perubahan yang

berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria

yang terlibat untuk membuat

pemerhatian secara

kualitatif dan kuantitatif bagi

menerangkan fenomena

atau perubahan yang

berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

4|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat yang Guru menjalankan aktiviti
1.1.2 Berkomunikasi diperoleh.
yang boleh membawa

kepada penerapan

kemahiran

2 Merekod maklumat atau idea berkomunikasi.

dalam sebarang bentuk.

3 Merekodkan maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea dalam
bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.

5 Merekodkan maklumat atau idea
dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara
sistematik.

5|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

6 Merekodkan maklumat atau idea
dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara
sistematik, kreatif dan inovatif serta
boleh memberi maklum balas.

6|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 13 - 14 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TAHAP CATATAN
1.2 Kemahiran PENGUASAAN
Manipulatif TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat

bahan sains dan spesimen yang pentaksiran semasa murid

1.2.1 Menggunakan dan diperlukan bagi suatu aktiviti. menjalankan aktivti
pembelajaran.
mengendalikan peralatan dan

bahan sains dengan betul.

1.2.2 Mengendalikan spesimen 2 Memerihalkan penggunaan

dengan betul dan cermat. peralatan, bahan sains dan

spesimen yang diperlukan bagi

1.2.3 Melakar spesimen, peralatan suatu aktiviti dengan kaedah

dan bahan sains dengan betul. yang betul.

1.2.4 Membersihkan peralatan sains

dengan cara yang betul. 3 Mengendalikan peralatan,

bahan sains dan spesimen yang

1.2.5 Menyimpan peralatan dan diperlukan bagi suatu aktiviti

bahan sains dengan betul dan dengan kaedah yang betul.

selamat.

4 Mengguna, mengendali,

melakar, membersih dan

menyimpan peralatan, bahan

sains dan spesimen yang

digunakan dalam suatu aktiviti

dengan kaedah yang betul.

7|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

MINGGU 15 : PENTAKSIRAN (UJIAN SUMATIF THN 4 – THN 6)

8|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 16 - 17 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT : 2. PERATURAN BILIK SAINS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Menyatakan salah satu peraturan bilik Guru boleh membuat
Bilik Sains
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik 1 sains. pentaksiran melalui
sains
pemerhatian semasa

Menyatakan lebih daripada satu murid menjalankan aktivti
2 peraturan bilik sains. pembelajaran.

Mengaplikasi salah satu peraturan bilik
3 sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu
4 peraturan bilik sains

5 Memberi sebab peraturan bilik
sains perlu dipatuhi.

Menjadi dalam sains. contoh mematuhi
6 kepada peraturan rakan bilik

MINGGU 16 : CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (11 HINGGA 14 MEI 2021)

9|PANITIA SAINS SKPB 2021

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 18 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke luar

benda bukan hidup dan benda bukan hidup. kelas untuk melihat kawasan
sekitar sekolah dan
hidup 3.1.1 Membanding dan
mengecam benda- benda
membezakan benda hidup dan
yang di temui mereka.
benda bukan hidup 2 Membanding beza benda hidup

berdasarkan ciri-ciri berikut: dan benda bukan hidup. Murid berbincang sehingga

(i) bernafas; membuat kesimpulan

(ii) memerlukan air dan bahawa manusia, haiwan dan

makanan; 3 Memerihalkan keperluan asas tumbuhan adalah benda

(iii) bergerak; benda hidup bagi manusia, hidup.

(iv) membesar; dan haiwan dan tumbuhan.
(v) membiak.
Nota :
Terdapat benda bukan hidup

3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh yang mempunyai ciri benda
contoh benda hidup mengikut benda hidup yang diberikan
saiz. berdasarkan saiz. hidup.

Contoh:

(i) objek yang

bergerak seperti kipas

dan kereta; dan

5 Menaakul mengapa makanan, (ii) objek yang

air, udara dan tempat membesar seperti

perlindungan adalah penting belon yang ditiup.

kepada manusia dan haiwan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29.05.2021 – 13.06.2021

10 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 19-20 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN
STANDARD PEMBELAJARAN HIDUP
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TP TAFSIRAN

3.2 Keperluan asas Murid boleh: 6 Berkomunikasi untuk Murid menyusun contoh

benda hidup menunjukkan manusia, haiwan benda hidup dari yang

3.2.1 Menyatakan keperluan asas benda hidup dan tumbuhan mempunyai cara bersaiz kecil hingga ke saiz
iaitu makanan, air dan udara.
yang berlainan untuk besar seperti gajah dan

mendapatkan makanan, air dan kuman, dan berkomunikasi

Memerihalkan manusia, haiwan udara. tentang susunan yang
dibuat.
3.2.2 dan tumbuhan memerlukan makanan, air

dan udara dalam cara yang berlainan.

3.2.3 Memerihalkan manusia dan haiwan, juga
memerlukan tempat perlindungan.

3.2.4 Menaakul kepentingan

makanan, air, udara dan tempat

perlindungan kepada manusia dan

haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang ciri
dan keperluan asas benda hidup melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

11 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 21-22 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 4. MANUSIA
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
4.1 Deria manusia PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid

4.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia. tentang fungsi setiap bahagian
manusia yang berkaitan dengan tubuh.

deria yang berkenaan. 2 Menghubungkait bahagian tubuh Menyentuh untuk

Mengelaskan objek mengikut ciri manusia dengan deria yang membezakan keadaan
4.1.2 yang dikenalpasti. berkenaan.
permukaan, melihat untuk

membezakan warna,

Menggunakan deria untuk menghidu untuk mengesan
4.1.3 mengenal pasti objek melalui
3 Memerihalkan ciri objek bau yang mungkin
menggunakan pelbagai deria mendatangkan bahaya seperti
penyiasatan.
bau asap kebakaran.

4.1.4 Menjelas dengan contoh, 4 Mengelaskan objek yang Murid menjalankan aktiviti
penggunaan deria lain sebagai diberikan mengikut ciri yang untuk mengenal pasti objek
ganti sekiranya satu deria tidak dipilih contoh, objek yang terdapat
dapat berfungsi. dalam kotak hitam.

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian 5 Mengenalpasti objek yang Alat yang boleh membantu
diberikan sekiranya salah satu organ deria yang tidak boleh
tentang deria manusia

melalui lakaran, TMK, penulisan deria tidak dapat berfungsi berfungsi dengan baik seperti

atau lisan. cermin mata dan alat bantuan

pendengaran.

6 Berkomunikasi tentang alat yang

boleh membantu organ deria

yang tidak boleh berfungsi

dengan baik

Commented [U1]:

12 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 23 - 24 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 5. HAIWAN

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
5.1 Bahagian tubuh PENGUSAAN
haiwan.
Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti bahagian
tubuh haiwan seperti:
5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh 2 Memerihalkan bahagian tubuh
haiwan seperti paruh, sisik, sirip, bagi haiwan. (i) arnab;
5.1.2 berbulu halus, berbulu pelepah, (ii) buaya;
5.1.3 tanduk, sumbu, sesungut, kulit 3 Menghubungkaitkan (iii) katak ;
5.1.4 keras, cangkerang, sayap, kepak, kepentingan bahagian tubuh (iv) ikan;
5.1.5 kepala, badan, ekor dan kaki (v) siput;
selaput renang. haiwan kepada haiwan (vi) itik;
(vii)lalat;
Menghubungkaitkan bahagian berkenaan. (viii) badak sumbu; dan
dan (ix) cacing.
tubuh haiwan 4 Menjelaskan melalui contoh
kepada bahagian yang terdapat pada
kepentingannya tubuh haiwan yang dinyatakan.

haiwan. Murid menggunakan satu

contoh haiwan dan

Menjelaskan melalui contoh 5 Mengitlak bahawa terdapat haiwan mengenalpasti bahagian tubuh
bahagian yang terdapat pada yang berbeza tetapi mempunyai
tubuh haiwan. haiwan tersebut.
bahagian tubuh yang serupa.

Mengitlak bahawa terdapat Guru menjalankan

haiwan yang berlainan perbincangan untuk

mempunyai bahagian tubuh yang 6 Berkomunikasi tentang mencungkil idea murid langkah
serupa. peranan manusia dalam
yang diambil oleh manusia bagi

mencegah haiwan dizalimi memastikan haiwan tidak
hingga mengakibatkan
Menjelaskan pemerhatian kecederaan pada bahagian dizalimi dan kesan kecederaan
tubuh haiwan.
tentang bahagian tubuh haiwan pada haiwan tersebut.

melalui lakaran, TMK, penulisan

atau lisan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(17.07.2021 – 25.07.2021)

13 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 25-26 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 6. TUMBUHAN

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
6.1 Bahagian PENGUASAAN
tumbuhan
Murid boleh:

Murid diberi/ditunjukkan
1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan. tumbuhan sebenar untuk
6.1.1 Membanding dan
menjalankan aktiviti.
6.1.2 membezakan bahagian pada
6.1.3
6.1.4 tumbuhan iaitu: 2 Mengenal pasti bahagian yang Murid memberi contoh tumbuhan

(i) daun: jenis urat daun; terdapat pada satu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak

(ii) bunga: berbunga, tidak sebenar yang dipilih. berbunga seperti pokok bunga

berbunga; raya, cendawan, paku pakis dan

(iii) batang: berkayu, tidak Menyatakan kepentingan bahagian pokok orkid.

berkayu; dan

(iv) akar: akar tunjang, akar 3 tumbuhan kepada tumbuhan Murid boleh menjalankan aktiviti

serabut. pengelasan

Menghubungkaitkan bahagian Mengelaskan tumbuhan berdasarkan berdasarkan ciri yang dipelajari
ciri yang dipilih. iaitu jenis urat daun, mempunyai
tumbuhan iaitu daun, bunga, batang 4 bunga, jenis batang atau jenis

dan akar serta kepentingannya terdapat akar.

kepada 5 Mengitlak bahawa

tumbuhan. tumbuhan yang berlainan Murid boleh menggunakan
mempunyai ciri yang sama contoh seperti lalang dan pokok

Mengitlak bahawa ada tumbuhan keembong untuk menunjukkan
yang berlainan mempunyai bahagian
yang serupa. Berkomunikasi untuk menunjukkan perbezaan.

6 perbezaan antara dua tumbuhan yang

Menjelaskan pemerhatian tentang berlainan jenis dari aspek jenis urat
bahagian tumbuhan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan. daun, berbunga atau tidak berbunga,

jenis batang dan jenis akar.

14 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 27-28 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

7.1 Magnet Murid boleh:

7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet 1 Memberi contoh objek atau alat yang menggunakan Murid digalakkan membawa
7.1.2 dalam kehidupan. magnet. pelbagai alat yang menggunakan
7.1.3
7.1.4 Mengenal pasti bentuk magnet 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet. magnet
seperti kotak pensel bermagnet,
7.1.5 seperti magnet bar, silinder, ladam, magnet hiasan di peti sejuk dan
permainan.
7.1.6 bentuk U, butang dan cincin.

Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek. Murid menjalankan

Mengitlak tindakan magnet ke atas 3 Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan penyiasatan dengan
pelbagai objek dengan menjalankan tolakan antara kutub-kutub magnet.
aktiviti. mendekatkan magnet

Membuat kesimpulan tentang daya 4 dengan objek dan memerhati sama
tarikan dan tolakan antara kutub-
kutub magnet dengan menjalankan ada menarik objek atau tidak
penyiasatan.
menarik objek.
5
Menentukan kekuatan magnet ke Murid menjalankan
atas objek dengan menjalankan
penyiasatan. Membuat kesimpulan kekuatan suatu penyiasatan yang adil

magnet berdasarkan penyiasatan yang dibuat. menggunakan magnet untuk

menguji kekuatan magnet dari

aspek jarak dan bilangan klip kertas

yang boleh ditarik dengan

Menjelaskan pemerhatian tentang memalarkan bentuk dan saiz
magnet melalui
lakaran, TMK, penulisan atau magnet.
lisan.
6 Mereka bentuk permainan atau alat berdasarkan
penggunaan magnet.

15 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 29-30 TEMA: SAINS BAHAN UNIT : 8. PENYERAPAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

8.1 Keupayaan bahan Murid boleh: 1 Menyatakan objek yang Murid menjalankan aktiviti

menyerap air boleh menyerap dan tidak mengelaskan objek yang

8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air. menyerap air dan tidak

boleh menyerap air dan tidak menyerap air.

boleh menyerap air dengan 2 Menyenaraikan Contoh objek;

menjalankan penyiasatan. kepentingan kebolehan (i) sapu tangan;

bahan yang boleh menyerap (ii) kertas tisu;

8.1.2 Mengelas objek yang boleh air dan tidak menyerap air (iii) klip kertas;

menyerap air dan tidak boleh dalam kehidupan. (iv) guli;

menyerap air. (v) penutup botol;

(vi) kertas; dan

8.1.3 Memerihalkan keupayaan 3 Mengelas objek yang boleh (vii)mop.

objek menyerap air menyerap air dan tidak boleh

berdasarkan jenis bahan menyerap air. Murid boleh menentukan

dengan menjalankan keupayaan objek menyerap air

penyiasatan. berdasarkan jenis bahan

4 Menaakul kepentingan dengan mengumpulkan isipadu
8.1.4 Menyatakan kepentingan bahan yang tidak menyerap air yang telah diserap oleh

objek yang boleh menyerap air dalam kehidupan. objek. Saiz objek yang

air dan tidak boleh menyerap digunakan hendaklah di

air dalam kehidupan. malarkan.

16 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

8.1.5 Mereka cipta objek 5 Membuat urutan Nota: Span diperbuat daripada

berdasarkan kebolehan keupayaan objek menyerap plastik dimana plastik tidak

menyerap air. air berdasarkan jenis menyerap air.

bahan.

8.1.6 Menjelaskan pemerhatian

tentang keupayaan bahan

menyerap air melalui lakaran, 6 Menyelesaikan masalah

penulisan, TMK atau lisan. dengan mengaplikasikan

pengetahuan tentang

keupayaan objek menyerap

air.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(10.09.2021 - 18.09.2021)

17 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

RPT SAINS TAHUN 1 2021

MINGGU : 31-34 TEMA : BUMI DAN ANGKASA UNIT : 9. BUMI

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP Murid berbincang tentang
9.1 Bentuk muka PENGUASAAN bentuk muka bumi dengan
Bumi TAFSIRAN memerhati model muka bumi

Murid boleh: Menyatakan bentuk muka Murid mencampurkan air pada
bumi. contoh tanah, menggoncang
1 dan membiarkan seketika
untuk melihat kandungan tanah
9.1.1 Menyatakan bentuk muka seperti ranting kayu, daun,
Bumi seperti gunung, pantai, batu, pasir dan haiwan kecil.
bukit, lembah, sungai, kolam, 2 Memberi contoh jenis
tasik dan laut. tanah. Murid membuat banding beza
tentang kandungan tanah yang
9.2 Tanah Murid boleh: 3 Mengenalpasti kandungan diambil dari sekurang-kurang
4 bagi satu jenis tanah nya dua tempat yang berbeza
9.2.1 Menyatakan jenis tanah 5 berdasarkan pemerhatian. seperti tanah kebun dan pasir
seperti tanah kebun, tanah 6 pantai.
liat dan pasir. Membanding beza

9.2.2 Membanding beza kandungan tanah bagi

kandungan tanah bagi jenis contoh tanah yang

tanah yang berbeza dengan diberikan.

menjalankan penyiasatan Merekodkan perbezaan
kandungan bagi contoh
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian tanah yang berbeza.
tentang bentuk muka bumi
dan tanah melalui lakaran, Berkomunikasi dengan
penulisan, TMK atau lisan. meramalkan kegunaan
tanah dan menjelaskan
berdasarkan pengetahuan
tentang kandungan tanah.

18 | P A N I T I A S A I N S S K P B 2 0 2 1

MINGGU : 35 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
10.1 PENGUASAAN
Binaan daripada TAFSIRAN
bongkah bentuk asas
Murid boleh: 1 Menyatakan bentuk asas Nota: Bongkah bentuk asas
iaitu segitiga, segi empat boleh dibina dengan
10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas sama, segi empat tepat dan menggunakan kad manila atau
iaitu segitiga, segi empat bulatan. kotak.
sama, segi empat tepat dan
bulatan. 2 Mengenal pasti bongkah
iaitu kubus, kuboid, piramid,
10.1.2 Mengenal pasti bongkah prisma, kon, silinder dan
bentuk asas iaitu kubus, sfera.
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera. 3 Melakar bongkah bentuk
asas.

10.1.3 Mereka bentuk objek atau

struktur menggunakan Membina objek atau struktur
menggunakan bentuk asas
bongkah bentuk asas. 4 dan bongkah.

10.1.4 Menaakul kepentingan
10.1.5
pelbagai bentuk bongkah.

5 Berkomunikasi untuk

Menjelaskan pemerhatian menerangkan objek atau

tentang hasil binaan melalui struktur yang dibina.

lakaran, TMK, penulisan atau

lisan. 6 Menaakul kepentingan
pelbagai bentuk bongkah
dalam kehidupan.

MINGGU 36 – PENTAKSIRAN SUMATIF THN 4 – THN 6

MINGGU : 37 - 38 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
10.1 PENGUASAAN
Binaan daripada TAFSIRAN
bongkah bentuk asas
Murid boleh: 1 Menyatakan bentuk asas Nota: Bongkah bentuk asas
iaitu segitiga, segi empat boleh dibina dengan
10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas sama, segi empat tepat dan menggunakan kad manila atau
iaitu segitiga, segi empat bulatan. kotak.
sama, segi empat tepat dan
bulatan. 2 Mengenal pasti bongkah
iaitu kubus, kuboid, piramid,
10.1.2 Mengenal pasti bongkah prisma, kon, silinder dan
bentuk asas iaitu kubus, sfera.
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera. 3 Melakar bongkah bentuk
asas.

10.1.3 Mereka bentuk objek atau

struktur menggunakan Membina objek atau struktur
menggunakan bentuk asas
bongkah bentuk asas. 4 dan bongkah.

10.1.4 Menaakul kepentingan
10.1.5
pelbagai bentuk bongkah.

5 Berkomunikasi untuk

Menjelaskan pemerhatian menerangkan objek atau

tentang hasil binaan melalui struktur yang dibina.

lakaran, TMK, penulisan atau

lisan. 6 Menaakul kepentingan
pelbagai bentuk bongkah
dalam kehidupan.

CUTI DEEPAVALI
( 03 - 06 NOVEMBER 2021)

39 ULANGKAJI KEMAHIRAN SAINTIFIK & PERATURAN BILIK SAINS
40 ULANGKAJI SAINS HAYAT & SAINS FIZIKAL
41 ULANGKAJI SAINS BAHAN & BUMI DAN ANGKASA

42 ULANGKAJI TEKNOLOGI & KEHIDUPAN LESTARI DAN PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN
(11.12.2021 – 31.12.2021)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2020 Volume One
Next Book
SKI_ MI_ KELAS_V_ KSKK_2020_smt 2CompressPdf