กาดนัดเมืองเถินดอทคอม Download PDF
  • 9
  • 0
รายงานผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2564
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลเมืองปาน จ.ลำปาง)
View Text Version Category : 28
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications