The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jun820625, 2019-04-16 06:53:47

7 PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PT3 2016

7 PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PT3 2016

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2016 i

@ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa-apa
cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-
lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga
Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana maklumat yang terkandung
dalam Panduan Penjaminan Kualiti Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dari semasa ke
semasa mengikut keperluan.
Segala pertanyaan berkaitan dalam Panduan Penjaminan Kualiti Pentaksiran
Tingkatan 3 (PT3) ini hendaklah dirujuk kepada:

PENGARAH PEPERIKSAAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN

MELALUI
PENGARAH PENDIDIKAN
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

ii

KANDUNGAN HALAMAN
iv
PRAKATA 1
1.0 PERNYATAAN DASAR PT3 2
2
1.1 Definisi Pentaksiran Pusat 3
1.2 Instrumen Pentaksiran 4-5
1.3 Calon PT3 6
1.4 Mata Pelajaran PT3
1.5 Personel 7
8
2.0 PENJAMINAN KUALITI PT3 9-14
2.1 Komponen Penjaminan Kualiti 15-17
2.2 Pementoran 18-21
2.3 Pengesanan 22-36
2.4 Pemantauan
2.5 Penyelarasan 37
38-40
3.0 SURAT DAN SENARAI SEMAK
3.1 Surat Pelantikan Personel Penjaminan Kualiti 41
3.2 Senarai Semak Personel Pentaksiran

iii

PRAKATA

Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya,
Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menerbitkan
Panduan Penjaminan Kualiti Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Justeru, saya
mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima
kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan dokumen ini.

Penghasilan Panduan Penjaminan Kualiti PT3 ini ialah usaha Lembaga Peperiksaan
untuk memastikan penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PT3 yang menggunakan
instrumen pentaksiran berbentuk Ujian Bertulis, Ujian Lisan, Pelbagai Instrumen dan
juga instrumen pentaksiran subjek Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT. Hal ini seperti
yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, Seksyen
68, Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan)
1997 adalah mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan demi keadilan kepada
calon serta menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran.

Dokumen ini juga dapat membantu semua pihak yang terlibat dengan PT3 iaitu
pentadbir sekolah dan guru-guru sebagai pentaksir, pegawai-pegawai
di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) yang menjalankan tugas penjaminan kualiti
dalam pentadbiran dan pemeriksaan.

Kejayaan PT3 adalah hasil daripada kerjasama, komitmen dan integriti yang
berterusan daripada semua pihak bagi mempertingkatkan tahap pelaksanaan PT3
demi menjaga imej negara di mata dunia. Saya berharap budaya kerja ini dipelihara
demi merealisasikan moto Lembaga Peperiksaan iaitu Adil, Sahih dan Amanah.

Terima kasih.

DATIN NAWAL BINTI SALLEH
Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia

iv

1.0

PERNYATAAN DASAR
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

1

1.1 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran Pusat (PP) adalah komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang
merupakan pelengkap (compliment) kepada Pentaksiran Sekolah (PS) iaitu pencapaian murid
dalam sesuatu mata pelajaran ditaksir secara sumatif untuk melihat penguasaan dan
keupayaan intelek mereka di akhir program pembelajaran. Lembaga Peperiksaan (LP)
menyediakan PP menggunakan instrumen pentaksiran yang standard (standardised
instrument) bagi mentaksir aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh.
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah komponen pentaksiran pusat di peringkat menengah
rendah.

1.2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN PELBAGAI INSTRUMEN
1. Sejarah
1. Bahasa Melayu 1. Bahasa Melayu 2. Geografi
3. Pendidikan Kesenian
2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Inggeris

3. Mathematics 3. Hifz al- Quran

4. Science 4. Maharat al-Quran

5. Pendidikan Islam

6. Kemahiran Hidup Bersepadu

7. Bahasa Arab

8. Bahasa Cina

9. Bahasa Tamil

10. Bahasa Punjabi

11. Bahasa Iban

12. Bahasa Kadazandusun

13. Maharat al-Quran

2

1.3 CALON PT3

i. Calon Sekolah
a. Calon Sekolah Kerajaan
 Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama
Bantuan Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah
Menengah Agama Negeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat
(SMAR) dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas dan

 Murid berada di tingkatan 3

b. Calon sekolah di bawah pentadbiran Kementerian Dalam Negeri (KDN),
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dan
Sekolah Integriti

 Murid berada di tingkatan 3
 Menduduki Ujian Bertulis di sekolah yang ditetapkan oleh JPN.

c. Calon Sekolah Swasta
 Semua murid sekolah swasta yang berdaftar dengan Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) atau Sekolah Swasta yang Tidak Berdaftar
dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan hendaklah
melaksanakan PP di peringkat menengah rendah dan

 Murid berada di tingkatan 3.
 Yuran menduduki ujian ditetapkan RM 65.00

ii. Calon Persendirian
 Tidak berada dalam sistem persekolahan dan
 Berumur 14 tahun ke atas pada 1 Januari tahun pendaftaran
 Yuran menduduki ujian ditetapkan RM 65.00
 Mendaftar melalui JPN
 Menduduki Ujian Bertulis di sekolah yang ditetapkan oleh JPN
 Menduduki Ujian Bertulis PT3 sahaja

3

1.4 MATA PELAJARAN
Calon sekolah

Pilihan Pertama Pilihan Kedua

1. Bahasa Melayu 1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Inggeris
3. Science 3. Science
4. Mathematics 4. Mathematics
5. Pendidikan Islam 5. Pendidikan Islam
6. Kemahiran Hidup Bersepadu 6. Kemahiran Hidup Bersepadu
7. Sejarah 7. Sejarah
8. Geografi 8. Geografi
9. Bahasa Arab
10. Bahasa Cina
11. Bahasa Tamil
12. Bahasa Punjabi
13. Bahasa Iban
14. Bahasa Kadazandusun

Mata pelajaran calon beragama Islam : 8 atau 8 + bahasa tambahan

Mata pelajaran calon bukan beragama Islam : 7 atau 7 + bahasa tambahan

Calon sekolah aliran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

Mata pelajaran KBSM Mata pelajaran KBT

1. Bahasa Melayu 1. Hifz al-Quran
2. Bahasa Inggeris 2. Maharat al-Quran
3. Science
4. Mathematics
5. Pendidikan Islam
6. Kemahiran Hidup Bersepadu
7. Sejarah
8. Geografi
9. Bahasa Arab

Mata pelajaran calon aliran Kurikulum Bersepadu Tahfiz :
10 atau 10 + bahasa tambahan

4

Calon Sekolah Seni Malaysia

Mata Pelajaran KBSM Kurikulum Pendidikan Kesenian Bahasa Tambahan

1. Bahasa Melayu 1. Muzik 1. Bahasa Arab
2. Bahasa Inggeris 2. Tari 2. Bahasa Cina
3. Science 3. Teater 3. Bahasa Tamil
4. Mathematics 4. Seni Visual 4. Bahasa Punjabi
5. Pendidikan Islam 5. Bahasa Iban
6. Sejarah 6. Bahasa

kadazanduzun

Mata pelajaran calon beragama Islam : 7 atau 7 + bahasa tambahan
Mata pelajaran calon bukan beragama Islam : 6 atau 6 + bahasa tambahan

Calon Persendirian

Pilihan Pertama Pilihan Kedua

1. Bahasa Melayu 1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Inggeris
3. Science 3. Science
4. Mathematics 4. Mathematics
5. Pendidikan Islam 5. Pendidikan Islam
6. Kemahiran Hidup Bersepadu 6. Kemahiran Hidup Bersepadu
7. Bahasa Arab
8. Bahasa Cina
9. Bahasa Tamil
10. Bahasa Punjabi
11. Bahasa Iban
12. Bahasa Kadazandusun

Mata pelajaran calon beragama Islam : 6 atau 6 + bahasa tambahan
Mata pelajaran calon bukan beragama Islam : 5 atau 5 + bahasa tambahan
Nota : Calon Persendirian hanya dibenarkan menduduki Ujian Bertulis sahaja.

5

1.5 PERSONEL

PERSONEL PENTADBIRAN

PERSONEL SINGKATAN
PENGETUA PENGETUA
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
GURU KANAN MATA PELAJARAN PKP
KETUA PANITIA GKMP
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
GURU MATA PELAJARAN KP
GURU LANTIKAN PENGETUA SuP
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA GMP
KETUA PENGAWAS PENTAKSIRAN GLP
PENGAWAS PENTAKSIRAN AKP
KPP
PP

Personel Pentadbiran bertanggungjawab untuk menguruskan instrumen pentaksiran dan
pentadbiran PT3.

PERSONEL PENTAKSIRAN

PERSONEL SINGKATAN
KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN (lantikan LP) KPK
KETUA PENTAKSIR NEGERI (lantikan LP) KPN
KETUA PENTAKSIR KAWASAN (lantikan JPN) KPKw
PENTAKSIR KAWASAN (lantikan JPN) PKw
KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (Pengetua) KPS
KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN KPMP
(Ketua Panitia atau guru lantikan Pengetua)
PENTAKSIR MATA PELAJARAN PMP
(Guru mata pelajaran Tingkatan 3)

Personel Pentaksiran bertanggungjawab untuk penskoran, moderasi penskoran dan verifikasi
skor.

6

2.0

PENJAMINAN KUALITI PT3

7

2.1 KOMPONEN PENJAMINAN KUALITI

Penjaminan kualiti adalah piawaian bagi menentukan kualiti pelaksanaan PT3 mengikut garis
panduan yang ditetapkan untuk menjaga kesahan dan kebolehpercayaan skor demi keadilan
kepada calon.

Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PT3 dilakukan melalui aktiviti Pementoran,
Pengesanan, Pemantauan dan Penyelarasan oleh Personel Pentaksiran dan Personel
Pentadbiran yang dilantik oleh LP, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pengetua Sekolah.
.

AKTIVITI KETERANGAN

PEMENTORAN Pementoran dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran dan Personel
Pentadbiran bagi menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PT3.

PENGESANAN Pengesanan dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran bagi menilai
instrumen pentaksiran. Ini dilakukan dengan membuat verifikasi
instrumen pentaksiran.

PEMANTAUAN Pemantauan dilaksanakan oleh Personel Pentadbiran bagi mengawal
selia pelaksanaan PT3.

PENYELARASAN Penyelarasan dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran bagi
memastikan keseragaman penskoran. Ini dilakukan dengan membuat
moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor.

8

2.2 PEMENTORAN
Pementoran dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran bagi
menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PT3.
Pegawai LP / Pegawai yang dilantik oleh LP / Pentadbir Sekolah memberi latihan mentaksir
dan penskoran skrip jawapan calon (SJC) kepada Personel Pentaksiran bagi memastikan
tugas pentaksiran dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah demi menjaga kesahan dan
kebolehpercayaan skor calon.

PEMENTORAN PERSONEL PENTAKSIRAN
i. Mengadakan latihan pemasangan instrumen bagi meningkatkan kompetensi guru
dan memastikan guru faham dan boleh melaksanakan kaedah pemasangan
instrumen pentaksiran PT3.
ii. Mengadakan latihan penskoran SJC bagi meningkatkan kompetensi guru dan
memastikan guru dapat menskor skrip jawapan PT3 berpandukan panduan
penskoran atau rubrik penskoran.
iii. Menilai kefahaman guru dan kesediaan guru untuk menjalankan pentaksiran.

Pegawai LP / Pegawai JPN / Pentadbir Sekolah memberi taklimat pentadbiran kepada
Personel Pentadbiran bagi memastikan pentadbiran instrumen pentaksiran PT3 mematuhi
dokumen yang disediakan oleh LP.

PEMENTORAN PERSONEL PENTADBIRAN
i. Mengadakan taklimat Takwim, Jadual Kerja, Panduan Pentadbiran dan tugasan
instrumen pentaksiran.
ii. Menilai kefahaman pegawai / pentadbir sekolah dan kesediaan untuk menjalankan
pemantauan.

9

PT3 / P1

PEMENTORAN PEMASANGAN INSTRUMEN DAN PENSKORAN
SKRIP JAWAPAN CALON

(Untuk kegunaan Personel Pentadbiran dan Personel Pentaksiran PT3)

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..
Nama Guru : ……………………………………………………………………..
Sekolah : ……………………………………………………………………..
Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

ARAHAN
Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDA
A. Kefahaman mengenai Pemasangan Instrumen Pentaksiran. K
1. Muat turun instrumen pentaksiran menggunakan Aplikasi PT3

2. Percetakan instrumen pentaksiran setara dengan paparan pada
skrin

3. Penyusunan instrumen mengikut nombor soalan dan halaman.
4. Keperluan semakan teknikal dari aspek cetakan (dalaman sahaja).
5. Kepentingan penyimpanan mengikut prosedur keselamatan.

B. Kefahaman berkaitan Penskoran Skrip Jawapan.
1. Kepentingan memahami kehendak soalan.
2. Kepentingan mematuhi Panduan Penskoran / Rubrik Penskoran
3. Perbezaan teknik peskoran secara holistik dan analitik.
4. Kepentingan moderasi bagi tujuan penyelarasan penskoran.
5. Keperluan verifikasi skor bagi tujuan kesahan skor.

Tandatangan Pentaksir : Pengesahan Pengetua:

10

CARTA ALIR PEMENTORAN PEMASANGAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN

MULA
Pegawai LP / Pegawai yang dilantik oleh LP /
Pentadbir Sekolah menyampaikan taklimat
Pemasangan Instrumen Pentaksiran.
Pegawai LP / Pentaksir / Pentadbir Sekolah
mengesahkan pelantikan guru sebagai
Personel Pentaksiran.
Guru melaksanakan pemasangan instrumen
pentaksiran berdasarkan Panduan
Pemasangan Instrumen menggunakan
Aplikasi PT3

TAMAT

11

CARTA ALIR PEMENTORAN PENSKORAN SKRIP JAWAPAN CALON

MULA

Pegawai LP / Pegawai Pegawai LP / Pegawai yang dilantik oleh LP /
yang dilantik oleh LP / KPMP melaksanakan latihan penskoran SJC
KPMP melaksanakan berdasarkan Panduan Penskoran / Rubrik
semula latihan. Penskoran

Tidak Guru melaksanakan penskoran SJC
berdasarkan Panduan Penskoran / Rubrik
Penskoran.

Ya

Pegawai LP / KPMP mencadangkan GMP
boleh dilantik sebagai Personel Pentaksiran
oleh Pegawai LP / Pengetua.

TAMb AT

12

PT3/P2

PEMENTORAN PENTADBIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN
(Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..
Nama Guru : ……………………………………………………………………..
Sekolah : ……………………………………………………………………..
Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

ARAHAN YA TIDA
Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah. K

BIL PERNYATAAN

1. Menerima taklimat dan memahami Jenis-jenis Instrumen PT3
(Pelbagai Instrumen / Ujian Lisan / Ujian Bertulis)

2. Menerima taklimat dan memahami Jadual Waktu PT3

3. Menerima taklimat dan memahami Jadual Kerja PT3 yang
dikeluarkan oleh LP

4. Menerima taklimat dan memahami Jadual Kerja PT3 diperingkat
sekolah

5. Menerima taklimat dan memahami Panduan Pentadbiran PT3
(Pelbagai Instrumen / Ujian Lisan / Ujian Tilawah dan Hafazan /
Ujian Bertulis)

6. Menerima taklimat dan memahami Panduan Penjaminan Kualiti
PT3

7. Menerima taklimat dan memahami Tempoh Pelaksanaan
Instrumen Pentaksiran (Pelbagai Instrumen / Ujian Lisan / Ujian
Bertulis)

Tandatangan Pentaksir : Pengesahan Pengetua:

13

CARTA ALIR PEMENTORAN PENTADBIRAN INSTRUMEN

Pegawai LP / MULA
Pegawai JPN /
Pentadbir Sekolah Pegawai LP / Pegawai JPN / Pentadbir
menyampaikan Sekolah menyampaikan taklimat Jadual
semula taklimat. Waktu PT3, Jadual Kerja PT3, Panduan
Pentadbiran dan Tempoh Pelaksanaan
Tidak Instrumen Pentaksiran.

Pegawai JPN / Guru dapat memahami
Jadual Waktu PT3, Jadual Kerja PT3,
Panduan Pentadbiran dan Tempoh
Pelaksanaan Instrumen Pentaksiran.

Ya

TAMAT

14

2.3 PENGESANAN
Pengesanan dilaksanakan bagi menilai instrumen pentaksiran. Personel Pentaksiran
membuat Verifikasi Instrumen Pentaksiran iaitu mengesahkan instrumen dicetak mengikut
spesifikasi yang ditetapkan oleh LP dan Panduan Pemasangan Instrumen.

PENGESANAN- VERIFIKASI PEMASANGAN INSTRUMEN
i. Menyemak instrumen pentaksiran yang telah dipasang oleh Guru Lantikan
Pengetua.
ii. Memastikan instrumen pentaksiran menepati Panduan Pemasangan Instrumen.
iii. Memastikan instrumen pentaksiran disediakan dari soalan yang dimuat turun dari
Aplikasi PT3. Memaklumkan kepada LP sekiranya berlaku ketidakaturan dalam
penyediaan instrumen pentaksiran.
iv. Memastikan instrumen pentaksiran menepati aspek cetakan teknikal.
v. Menghantar laporan penjaminan kualiti kepada LP.

15

PT3/VI

Nama Pentaksir VERIFIKASI INSTRUMEN PENTAKSIRAN
Nama Guru (Untuk kegunaan Personel Pentaksiran PT3)
Sekolah
Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..

ARAHAN
Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDA
K
1. Instrumen pentaksiran dipasang berpandukan Panduan
Pemasangan Instrumen.

2. Instrumen pentaksiran dimuat turun daripada Aplikasi PT3.

3. Bilangan item di dalam instrumen pentaksiran cukup.

4. Susunan item mengikut turutan.

5. Jumlah muka surat mencukupi.

6. Cetakan grafik jelas

7. Cetakan grafik setara dengan paparan di skrin komputer

8. Cetakan keseluruhan instrumen jelas.
9. Muka hadapan memaparkan mata pelajaran, kod mata pelajaran

dan tempoh masa yang betul.

10. Instrumen pentaksiran menepati Panduan Pemasangan Instrumen
dan disahkan oleh Pengetua.

Tandatangan Pentaksir : Pengesahan Pengetua:

16

CARTA ALIR PEMASANGAN DAN VERIFIKASI INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERTULIS
OLEH PENGETUA / PKP DAN SuP

MULA

Pengetua menerima kata laluan Aplikasi
PT3 dari LP/JPN

SuP yang dilantik oleh Pengetua memuat
turun instrumen pentaksiran berdasarkan
Panduan Pemasangan Instrumen.

SuP menyerahkan instrumen pentaksiran
kepada Pengetua / PKP untuk diverifikasi.

Guru menyediakan Pengetua / PKP membuat verifikasi bagi
dan mencetak memastikan instrumen pentaksiran
semula instrumen menepati Panduan Pemasangan Instrumen
pentaksiran. dan aspek cetakan teknikal.

Tidak Instrumen pentaksiran menepati Panduan
Pemasangan Instrumen dan aspek cetakan
teknikal.

Ya

Instrumen pentaksiran disahkan oleh
Pengetua dan boleh dicetak serta
diperbanyakkan.

TAMAT

17

2.4 PEMANTAUAN
Pemantauan dilaksanakan bagi mengawal selia pelaksanaan PT3. Personel Pentadbiran
menjalankan pemantauan bagi memastikan instrumen PT3 disediakan dan ditadbir mengikut
Jadual Waktu, Jadual Kerja dan Panduan Pentadbiran yang disediakan oleh LP.
PEMANTAUAN PENTADBIRAN

i. Memastikan penyediaan dan pentadbiran Instrumen PT3 mematuhi garis panduan
yang disediakan oleh LP.

ii. Memberi bimbingan bagi mengelakkan ketidakakuran dalam percetakan,
penyimpanan dan pentadbiran instrumen pentaksiran. Memaklumkan kepada LP
sekiranya berlaku ketidakakuran dalam percetakan, penyimpanan dan pentadbiran
instrumen pentaksiran.

iii. Menghantar laporan penjaminan kualiti kepada LP.

18

PT3 / PP1

PEMANTAUAN PENTADBIRAN PT3
(Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pemantau : ……………………………………………………………………..
Sekolah : ……………………………………………………………………..

Instrumen : Ujian Bertulis / Ujian Lisan / Pelbagai Instrumen

ARAHAN
Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDA
K
A. Pematuhan kepada dokumen Lembaga Peperiksaan.

1. Surat Siaran dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh LP.

2. Personel Pentadbiran dan Personel Pentaksiran yang dilantik
menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972.

3. Jadual Waktu PT3

4. Jadual Kerja PT3 (Pelbagai Instrumen / Ujian Lisan / Ujian Bertulis)

5. Panduan Pentadbiran PT3 (Pelbagai Instrumen / Ujian Lisan / Ujian
Tilawah dan Hafazan / Ujian Bertulis)

6. Mematuhi Arahan Penyediaan Instrumen dan Arahan Pelaksanaan
Tugasan.

B. Pematuhan kepada dokumen sekolah.

1. Jadual Kerja PT3 peringkat sekolah (Pelbagai Instrumen / Ujian
Lisan / Ujian Bertulis)

2. Jadual Sidang Ujian Lisan Mendengar / Jadual Ujian Lisan Bertutur
/ Ujian Tilawah dan Hafazan

3. Jadual Penyediaan dan Penyimpanan Instrumen Pentaksiran.

4. Menyedia dan menandatangani buku log/buku rekod pergerakan
instrumen dan skrip jawapan calon

CATATAN PENTAKSIR:
a. PT3 ditadbir dengan MEMATUHI / BELUM MEMATUHI garis panduan LP
b. PT3 ditadbir dengan MEMATUHI / BELUM MEMATUHI garis panduan sekolah

Tandatangan : Pengesahan Pengetua :

19

CARTA ALIR PEMANTAUAN PENTADBIRAN PT3

Pentadbir sekolah Tidak MULA
menyediakan semula
dokumen. Pegawai LP / JPN / PPD menyemak
dokumen pentadbiran PT3 yang disediakan
Pegawai LP/ JPN / PPD oleh Sekolah.
membuat teguran dan
membetulkan cara Dokumen pentadbiran PT3 sekolah akur
pentadbiran PT3. dengan dokumen Lembaga Peperiksaan.

Ya
Pegawai LP / JPN / PPD memantau
pentadbiran PT3.

Tidak Pentadbiran PT3 menepati arahan dan
pentadbiran Lembaga Peperiksaan.

Ya

Pegawai LP / JPN / PPD mengesahkan
pentadbiran PT3 menepati arahan dan
pentadbiran Lembaga Peperiksaan.

TAMAT

20

PT3 / PP2

PEMANTAUAN PERCETAKAN DAN PENYIMPANAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN
(Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pemantau : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Instrumen : Ujian Bertulis / Ujian Lisan / Pelbagai Instrumen

ARAHAN
Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDA
A. Percetakan Instrumen Pentaksiran. K

1. Pengetua melantik Anggota Kumpulan Pelaksana untuk mencetak
instrumen pentaksiran.

2. Penolong Kanan Pentadbiran menyediakan jadual percetakan.

3. Instrumen pentaksiran dicetak di premis sekolah / kerajaan.

4. Maklumat pada media penstoran dan mesin fotostat dilupuskan
selepas percetakan.

5. Instrumen pentaksiran dicetak mengikut bilangan calon dan lebihan
instrumen pentaksiran dilupuskan serta merta.

B. Penyimpanan Instrumen Pentaksiran.

1. Pengetua melantik personel untuk menyimpan instrumen
pentaksiran.

2. Instrumen pentaksiran disimpan mengikut mata pelajaran

3. Instrumen dibungkus mengikut kelas/tingkatan

4. Instrumen pentaksiran disimpan mengikut jadual pentaksiran

5. Instrumen pentaksiran disimpan di dalam almari berkunci dan di
dalam bilik berkunci.

CATATAN PENTAKSIR: MEMATUHI

a. Instrumen Pentaksiran PT3 dicetak dengan MEMATUHI / BELUM
peraturan pentadbiran LP.

b. Instrumen Pentaksiran PT3 disimpan dengan MEMATUHI / BELUM MEMATUHI
peraturan pentadbiran LP.

Tandatangan : Pengesahan Pengetua :

21

2.5 PENYELARASAN

Penyelarasan dilaksanakan bagi memastikan keseragaman penskoran. Personel
Pentaksiran membuat Moderasi Penskoran dan Verifikasi Skor.

2.5.1 MODERASI PENSKORAN

Personel Pentaksiran menjalankan moderasi penskoran bagi calon sekolah dan calon
persendirian seperti berikut:

Calon Sekolah

KPMP menjalankan Moderasi Penskoran Pertama bagi 10% atau sekurang-kurangnya
i. sepuluh (10) sampel SJC atau hasil kerja murid yang telah diskor oleh setiap guru

mata pelajaran di sekolahnya.

PKw/ KPKw menjalankan Moderasi Penskoran Kedua bagi 10% atau sekurang-
kurangnya sepuluh (10) sampel SJC atau hasil kerja murid yang telah diskor oleh
ii. setiap guru mata pelajaran di sekolah yang diperuntukkan kepadanya oleh JPN. Jumlah
peruntukan SJC antara 200 hingga 250.

PKw/ KPKw akan melaporkan kepada LP melalui JPN sekiranya terdapat ketidakakuran
dalam moderasi penskoran kedua. PMP perlu membuat penskoran semula semua SJC di
bawah tanggungjawabnya.

Contoh agihan skrip jawapan calon kepada PKw : 10% SKRIP JAWAPAN CALON
BILANGAN CALON

Sekolah A 500 50
iii. 600 60
900 90
Sekolah B 500 50
250
Sekolah C

Sekolah D

Jumlah

iv. KPN atau KPKw akan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan Moderasi Penskoran
Ketiga. LP / JPN akan mengeluarkan surat arahan Moderasi Penskoran Ketiga.

22

Calon Persendirian

i. Ketua Pentaksir Negeri (KPN) atau Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) menjalankan
penskoran SJC yang diperuntukkan oleh JPN

ii. KPN menjalankan Moderasi Penskoran Pertama bagi 10% skrip jawapan calon
persendirian yang diperuntukkan kepada KPKw.

iii. KPKw menjalankan Moderasi Penskoran Pertama bagi 10% skrip jawapan calon
persendirian yang diperuntukkan kepada KPN.

CALON SEKOLAH CALON PERSENDIRIAN

PERSONEL MODERASI PENSKORAN MODERASI PENSKORAN
PENTAKSIRAN
PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA
Ketua Pentaksir
Kebangsaan (KPK)

Ketua Pentaksir Negeri
(KPN)

Ketua Pentaksir
Kawasan (KPKw)

Pentaksir Kawasan
(PKw)

Ketua Pentaksir Mata
Pelajaran (KPMP)

23

Kes Khas MODERASI PENSKORAN MODERASI PENSKORAN
KES PERTAMA KEDUA
PKw
Sekolah yang mempunyai lebih KPMP
dari seorang PMP membuat PKw
penskoran SJC.
KPKw
Sekolah yang mempunyai KPMP
hanya seorang PMP PKw
membuat penskoran SJC
tetapi PMP itu bukan KPMP.

Sekolah yang mempunyai
hanya seorang PMP membuat
penskoran SJC dan PMP itu
adalah KPMP.

Pemilihan Sampel SJC

Personel Pentaksiran yang menjalankan Moderasi Penskoran Pertama dan Moderasi
i. Penskoran Kedua hendaklah memilih skrip jawapan yang berbeza berdasarkan tiga aras

pencapaian murid iaitu rendah, sederhana dan tinggi dengan nisbah 3:4:3.

Panduan Pemilihan Sampel SJC Mengikut Aras Pencapaian Murid

ARAS PENCAPAIAN SKOR NISBAH
30%
Aras Tinggi 66 dan ke atas 40%
30%
Aras Sederhana 41 hingga 65

Aras Rendah 40 dan ke bawah

24

Panduan Bilangan Sampel SJC Mengikut Jumlah Calon Bagi Setiap Guru Mata Pelajaran

PENTAKSIR BILANGAN KIRAAN JUMLAH JUMLAH SKRIP
MATA CALON SEBENAR SJC MENGIKUT ARAS
10% YANG PERLU
PELAJARAN SJC DIMODERASI 3 skrip aras tinggi
GURU A 4 skrip aras sederhana
48 5 10 3 skrip aras rendah
GURU B
65 7 10 3 skrip aras tinggi
GURU C 4 skrip aras sederhana
85 9 10 3 skrip aras rendah
JUMLAH
198 21 30 3 skrip aras tinggi
4 skrip aras sederhana
3 skrip aras rendah

9 skrip aras tinggi
12 skrip aras sederhana
9 skrip aras rendah

25

Panduan melaksanakan Moderasi Penskoran

i. Mengadakan latihan / penyelarasan penskoran bagi memastikan guru memahami
Panduan Penskoran.

Menjalankan moderasi penskoran secara rawak / semak balas sepuluh peratus (10%)
ii. atau sekurang-kurangnya sepuluh (10) sampel SJC atau hasil kerja murid yang telah

diberi skor oleh setiap guru mata pelajaran bagi memastikan penskoran menepati
Panduan Penskoran, ketekalan dan konsistensi dalam pemberian skor.

Memastikan guru menyemak semula cara penskoran dan keakuran pada Panduan
Penskoran sekiranya beza skor antara penskoran guru dan pentaksir adalah / melebihi 5%
markah.

Contohnya:

Markah penuh 100 markah

ANGKA SKOR SKOR BEZA (+-) CATATAN
GILIRAN GURU
CALON PENTAKSIR

V100 A001 80 85 5% Guru perlu menyemak
iii. 70 semula cara penskoran
59 SJC dan memastikan
V100 A100
V100 A150 65 5% penskoran mematuhi
Panduan Penskoran

64 5%

V100 A185 60 61 1% Guru telah membuat
V100 A190 70 penskoran SJC dengan
V100 A200 68
68 2% mematuhi Panduan
Penskoran

69 1%

26

iv. Memastikan guru membuat penskoran semula kesemua SJC sekiranya 25% atau lebih SJC
yang dimoderasi menunjukkan perbezaan skor adalah atau melebihi 5%.

Contohnya:

BILANGAN PERATUS / PERATUS / BILANGAN CATATAN
CALON BILANGAN SKRIP SJC YANG BEZA SKOR
JAWAPAN YANG
ANTARA MARKAH
DIMODERASI GURU DAN SKOR
PENTAKSIR ADALAH /

MELEBIHI 5%

10% 30% Guru membuat
200 (6 skrip jawapan) penskoran semula

(20 skrip jawapan) 25% semua SJC di
10% (3 skrip jawapan) bawah

120 20% tanggungjawabnya.
(12 skrip jawapan) (4 skrip jawapan)
10% Guru tidak perlu
17% membuat
200 (2 skrip jawapan)
(20 skrip jawapan) penskoran semula
10% semua SJC di
bawah
120
(12 skrip jawapan) tanggungjawabnya.

v. Skor akhir calon bagi SJC yang telah dimoderasi adalah skor yang diberi oleh PKw atau
KPKw

Memaklumkan kepada Lembaga Peperiksaan sekiranya berlaku ketidakaturan dalam Skrip
Jawapan Calon dan penskoran yang dilaksanakan oleh GPMP.

Personel Pentaksiran menghantar laporan Penjaminan Kualiti kepada LP.

27

PT3 / MP

MODERASI PENSKORAN

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..
Sekolah : ……………………………………………………………………..
Nama Guru : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

CATATAN PENTAKSIR:
a. Guru PERLU / TIDAK PERLU membuat penskoran semula SEMUA SJC di bawah

tanggungjawabnya.
b. Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP) PERLU / TIDAK PERLU menjalankan semula

Moderasi Penskoran skrip jawapan calon bagi SJC yang dibuat penskoran semula.
c. Skor BOLEH / TIDAK BOLEH dihantar ke Lembaga Peperiksaan

28

PT3 / MP

Nama Pentaksir MODERASI PENSKORAN
Nama Guru (Untuk kegunaan Personel Pentaksiran PT3)
Sekolah
Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..

BIL ANGKA GILIRAN CALON SKOR SKOR PERATUS AKUR TIDAK AKUR KESILAPAN

GURU PENTAKSIR BEZA PANDUAN PANDUAN MENJUMLAH

SKOR PENSKORAN PENSKORAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH

PERATUS

CATATAN PENTAKSIR:

a. Guru PERLU / TIDAK PERLU membuat penskoran semula SEMUA SJC di bawah tanggungjawabnya.
b. Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP) PERLU / TIDAK PERLU menjalankan semula Moderasi

Penskoran SJC bagi skrip yang dibuat penskoran semula.
c. Skor BOLEH / TIDAK BOLEH dihantar ke Lembaga Peperiksaan.
d. Menyerahkan sesalinan kepada sekolah

Tandatangan : Pengesahan Pengetua:

29

CARTA ALIR MODERASI PENSKORAN OLEH SEKOLAH

MULA

GMP membuat Sekolah memuat turun Panduan Penskoran
penskoran semula dari Aplikasi PT3. KPMP dan GMP membuat
skrip jawapan penyelarasan kefahaman Panduan
calon. Penskoran / Rubrik Penskoran .

GMP Tingkatan 3 yang dilantik oleh
Pengetua membuat penskoran SJC
berpandukan Panduan Penskoran / Rubrik
Penskoran.

GMP Tingkatan 3 menyerahkan SJC kepada
KPMP untuk moderasi penskoran pertama
dan verifikasi skor.

KPMP membuat moderasi penskoran
pertama dan verifikasi skor
bagi memastikan penskoran menepati
Panduan Penskoran / Rubrik Penskoran.

Tidak Penskoran menepati Panduan Penskoran /
Rubrik Penskoran.

Ya
GMP meneruskan penskoran SJC.

A

30

CARTA ALIR MODERASI PENSKORAN OLEH KPK, KPN, KPKw DAN PKw

A

KPMP menyerahkan SJC yang belum
dimoderasi kepada PKw/KPKw/KPN/KPK
untuk moderasi penskoran kedua dan
verifikasi skor.

GMP membuat PKw/KPKw/KPN/KPK membuat pemilihan
penskoran semula sampel skrip
SJC.
PKw/KPKw/KPN/KPK membuat moderasi
Tidak penskoran dan verifikasi skor
bagi memastikan penskoran menepati
Panduan Penskoran / Rubrik Penskoran.

Penskoran menepati Panduan Penskoran /
Rubrik Penskoran.

Ya

Skor diserahkan kepada pihak sekolah

TAMAT

31

2.5.2 VERIFIKASI SKOR
i. Memastikan jawapan calon adalah autentik dan merupakan hasil kerja calon sendiri.

Sekiranya terdapat unsur meniru maka Personel Pentaksiran hendaklah menghantar
laporan kepada LP. LP akan membuat pengesahan dan menetapkan keputusan calon.
ii. Memastikan skor diberikan adalah berdasarkan SJC dan menepati keupayaan sebenar
calon serta pengiraan markah calon dibuat dengan tepat.
iii. Memastikan guru konsisten dalam pemberian skor bagi menjamin kesahan dan
kebolehpercayaan skor.
iv. Mengesahkan skor calon dalam JVS yang terdiri daripada Pengetua, Penolong Kanan
Pentadbiran, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia/Ketua Pentaksir Mata Pelajaran
dan Guru Mata Pelajaran/Pentaksir Mata Pelajaran.

KEPUTUSAN JAWATANKUASA VERIFIKASI SKOR

v. Menghantar skor calon melalui Aplikasi PT3 kepada LP mengikut Jadual Kerja.

32

PT3/VS1

VERIFIKASI SKOR
(Untuk kegunaan Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran PT3)

Sekolah : ……………………………………………………………………..
Tingkatan : ……………………………………………………………………..
Tahun : ……………………………………………………………………..

BIL ANGKA BM MATA PELAJARAN KEPUTUSAN
GILIRAN BI MATH SC SEJ GEO KH PI KONSISTEN TINDAKAN
CALON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama dan Tandatangan Pengetua Tarikh:

33

PT3/VS2

VERIFIKASI SKOR
(Untuk kegunaan Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran PT3 KBT)

Sekolah : ……………………………………………………………………..
Tingkatan : ……………………………………………………………………..
Tahun : ……………………………………………………………………..

BIL ANGKA MATA PELAJARAN KBSM MATA KEPUTUSAN
GILIRAN PELAJARAN
CALON
KBT

BM BI MT SC SEJ GEO KH PI BA HQ MQ KONSISTEN TINDAKAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nama dan Tandatangan Pengetua Tarikh:

34

CARTA ALIR VERIFIKASI SKOR OLEH JAWATANKUASA VERIFIKASI SKOR
A

Pengetua mendapatkan SUP dan GPMP merekod skor calon dalam
penjelasan daripada Aplikasi PT3. SuP mecetak borang skor
GPMP yang memberi kelompok calon untuk semakan oleh KPMP
skor.
KPMP menyemak balas skor calon dalam
Borang Skor Kelompok dengan SJC serta
mengesahkan skor calon dan serah kepada
SuP

SuP mencetak Senarai Keseluruhan Skor
untuk dibawa ke mesyuarat JVS.

Ahli JVS menyemak skor calon.

Tidak Skor calon bagi semua mata pelajaran tekal
dan tepat.

Ya
Jawatankuasa Verifikasi Skor membuat
pengesahan skor. Pengetua menurunkan
tandatangan pengesahan skor.

SUP menghantar skor calon melalui Aplikasi
PT3.

TAMAT

35

PT3/LMV

LAPORAN MODERASI PENSKORAN DAN VERIFIKASI SKOR
(Untuk kegunaan Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..

Nama Guru : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

Bilangan skrip yang diselaras: ……………………………………………………………………..

ARAHAN

Senarai semak ini berkaitan moderasi penskoran skrip jawapan calon dan verifikasi skor.
Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDA

1 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan dan Penskoran peringkat K

sekolah diadakan dan dihadiri oleh semua GPMP yang terlibat.

2 Moderasi Penskoran Pertama dilaksanakan pada setiap GPMP

3 Moderasi Penskoran Kedua dilaksanakan pada setiap GPMP

4 Sampel SJC untuk Moderasi Penskoran Pertama dan Kedua
adalah berbeza

5 Penskoran yang dilaksanakan oleh semua GPMP menepati
Panduan Penskoran.

6 GPMP akur memeriksa semula SJC dibawah tanggungjawab nya
sekiranya diperlukankan

7 KPMP menyemak balas skor calon dalam Borang Skor Kelompok
dengan skrip jawapan calon serta mengesahkan skor calon

8 SuP mencetak Senarai Keseluruhan Skor untuk dibawa ke
mesyuarat JVS

9 Ahli JVS menyemak skor semua calon bagi semua mata pelajaran
adalah tekal dan tepat

10 Pengetua menurunkan tandatangan pengesahan skor di Senarai
Keseluruhan Skor.

Tandatangan : Pengesahan Pengetua :

36

3.0

SURAT DAN SENARAI SEMAK

37

3.1 SURAT MENJALANKAN PENJAMINAN KUALITI

i. LP / JPN bertanggungjawab mengeluarkan surat arahan dan surat perakuan
personel pentaksiran menjalankan Moderasi Penskoran Ketiga bagi kes-kes
ketidakakuran dalam penskoran.

ii. JPN bertanggungjawab mengeluarkan surat arahan dan surat perakuan personel
pentaksiran untuk menjalankan Moderasi Penskoran Pertama Calon
Persendirian dan Moderasi Pemeriksaan Kedua Calon Sekolah

iii. Surat arahan menjalankan penjaminan kualiti dan surat perakuan personel
pentaksiran ini adalah sebagai punca kuasa kepada personel pentaksiran untuk
menjalankan penskoran serta melaksanakan moderasi penskoran dan verifikasi
skor.

iv. Surat arahan menjalankan penjaminan kualiti dan surat perakuan personel
pentaksiran menjalankan penjaminan kualiti ini adalah sah untuk tempoh yang
dimaklumkan dalam surat berkenaan dan LP / JPN boleh membatalkan arahan
tersebut sekiranya personel pentaksiran didapati tidak menjalankan aktiviti moderasi
penskoran dan verifikasi skor dengan adil, sahih dan amanah.

38

SURAT ARAHAN MENJALANKAN PENJAMINAN KUALITI

Nombor Rujukan
Tarikh

Nama
Alamat Sekolah

Tuan/Puan,

PENJAMINAN KUALITI
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

NAMA :

NOMBOR KAD PENGENALAN :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia
sedang menjalankan Penjaminan Kualiti bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Tuan/Puan
telah dilantik untuk menjalankan penjaminan kualiti bagi memastikan pelaksanaan
instrumen pentaksiran mengikut garis panduan dan penskoran skrip jawapan menepati
panduan penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

3. Sehubungan dengan itu, Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri
berharap tuan/puan dapat menjalankan penjaminan kualiti / moderasi penskoran / verifikasi
skor di sekolah-sekolah seperti di lampiran 1.

4. Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan/puan dapat
menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan dengan adil, sahih dan amanah
bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan keputusan calon.

Sekian, terima kasih.
“SEHATI SEJIWA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Tandatangan, Nama dan Alamat

39

SURAT PERAKUAN PERSONEL PENTAKSIRAN

Nombor Rujukan
Tarikh

Kepada sesiapa yang berkenaan
Tuan/Puan,

PENJAMINAN KUALITI
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

NAMA :

NOMBOR KAD PENGENALAN :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia
sedang menjalankan Penjaminan Kualiti bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Pegawai
berkenaan telah dilantik untuk menjalankan bagi memastikan pelaksanaan instrumen
pentaksiran mengikut garis panduan dan penskoran skrip jawapan menepati panduan
penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

3. Sehubungan dengan itu, Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri
berharap tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada pegawai berkenaan dalam
menjalankan penjaminan kualiti / moderasi penskoran / verifikasi skor.

Sekian, terima kasih.
“SEHATI SEJIWA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,
Tandatangan, Nama dan Alamat

40

3.2 SENARAI SEMAK PERSONEL PENTAKSIRAN

SENARAI SEMAK
PERSONEL PENTAKSIRAN

BIL TINDAKAN TANDAKAN (√) TARIKH

1 Menerima latihan Moderasi Penskoran dan
Verifikasi Skor

2 Menerima surat pelantikan dan surat perakuan
sebagai Personel Pentaksiran.

4 Menandatangani borang Akta Rahsia Rasmi.

5 Menerima surat arahan menjalankan penjaminan
kualiti.

6 Menerima senarai sekolah dari JPN / LP.

7 Menjalankan Moderasi Penskoran dan Verifikasi
Skor.

Sekolah 1

Sekolah 2

Sekolah 3

Sekolah 4

Sekolah 5

9 Memaklumkan kepada Lembaga Peperiksaan
sekiranya berlaku ketidakakuran di sekolah.

10 Menghantar laporan penjaminan kualiti kepada
Lembaga Peperiksaan.

Nama dan tandatangan Tarikh

41

GLOSORI

GPMP - Guru Pentaksir Mata Pelajaran

JPN - Jabatan Pendidikan Negeri

KPK - Ketua Pentaksir Kebangsaan

KPKw - Ketua Pentaksir Kawasan

KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia

KPMp - Ketua Pentaksir Mata Pelajaran

KPN - Ketua Pentaksir Negeri

KPS - Ketua Pentaksir Sekolah

KPMP - Ketua Panitia Mata Pelajaran / Ketua Pentaksir Mata Pelajaran

KBT - Kurikulum Bersepadu Tahfiz

LP - Lembaga Peperiksaan

PBS - Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PKw - Pentaksir Kawasan

PMP - Pentaksir Mata Pelajaran

PP - Pentaksiran Pusat

PPD - Pejabat Pendidikan Daerah

PS - Pentaksiran Sekolah

PT3 - Pentaksiran Tingkatan 3

SABK - Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

SJC - Skrip Jawapan Calon

SMAN - Sekolah Menengah Agama Negeri

SMAR - Sekolah Menengah Agama Rakyat

SMAP - Sekolah Menengah Agama Persekutuan

SBP - Sekolah Berasrama Penuh Integrasi

SMK (KAA) - Sekolah Menengah Agama Kelas Aliran Agama

HQ - Hifz al-Quran

MQ - Maharat al-Quran

42

43


Click to View FlipBook Version