The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by balitaionela, 2021-03-28 08:40:22

Uimitoarea Daisy

Uimitoarea-Daisy

UIMITOAREA DAISY

Uimitoarea Daisy

Această carte îi aparţine

Amazing Daisy!
Written by Nozizwe Herero
Illustrated by Siya Masuku
Designed by Leona Ingram
with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015.

ISBN: 978-1-928318-32-3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). You are free to share
(copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt

(remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose,
even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long
as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license,
and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner,

but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological
measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of
the material in the public domain or where your use is permitted by

an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions
necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity,

privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Uimitoarea Daisy

Nozizwe Herero • Siya Masuku • LeonaIngram
Editori Ester Levinson & Melissa Davidson

Odată ca
niciodată, la o fermă
din apropierea unui
sătuc,

trăia un puişor pe nume
Daisy.

- Când cresc mare, vreau să zbor sus, sus
pe cer! spunea Daisy.

Dar toţi ceilalţi pui
râdeau de ea.

- Ce ciudată eşti! îi spuneau. Nu
ne mai jucăm cu tine.

- Daisy, putem da din aripi, dar este
foarte greu pentru un pui să zboare, îi

spuse mama.Dar Daisy nu se lăsa.

Zilnic exersa de una
singură, fluturându-
şi aripile.

Flap, flap, flap, îşi
flutura aripile,
dar nu se putea ridica.În timp ce exersa, se vedea
zburând sus pe cer, privind

în jos la ceilalţi pui.

Se vedea trecând în zbor pe
lângă vrăbii şi rândunele.

- Ia te uită! ar spune
păsările. Un pui care

zboară!

Aşa că … Flap, flap, flap, Daisy
îşi flutura aripile în fiecare zi.

Se ridica puţin de la sol, dar
cădea imediat înapoi.

- Niciodată nu voi putea zbura! se
văita ea mamei. Au dreptate
ceilalţi.

- Daisy, tu nu eşti ca ceilalţi pui.
Ei nu îşi doresc să zboare, dar tu
îţi doreşti! Poţi să o faci! îi spuse

mama.A doua zi, Daisy s-a suit pe coteţ şi
flap, flap, flap, şi-a fluturat aripile.

S-a ridicat în aer şi
şi-a fluturat aripile…

și şi-a fluturat aripile …

şi și-a fluturat aripile …

şiCeilalţi pui râdeau în
hohote.

- Ha, ha, ha! Ţi-am spus noi!
Puii nu pot zbura!

Dar în ziua următoare, Daisy
s-a cocoţat şi mai sus, pe un

hambar.

Flap, flap, flap, Daisy
şi-a fluturat aripile.

S-a ridicat în aer şi şi-a fluturat
aripile… şi şi-a fluturat aripile …

şi şi-a fluturat aripile…Continua să zboare!

Vântul de sub aripi se înteţi
şi ea zbură tot mai sus!

Vrăbiile şi rândunele ziceau:
- Uimitor! Un pui care zboară!Iar ceilalţi pui şi-ar fi
dorit să fie ca ea.

Au spus:
- O, Daisy, eşti uimitoare!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือนักสะสม 012
Next Book
งานชิ้นที่ 1