The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2020-01-10 07:00:36

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ Credit Agricole

<kod kresowy >
UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ


nr <numer umowy> zawarta: <data zawarcia> w: <miejscowość>


(dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Klientem:
Klient 1
Imię i nazwisko: <imię Klienta> <nazwisko Klienta> PESEL: <PESEL Klienta>
Dokument tożsamości: <rodzaj dokumentu> <seria i numer dokumentu>, ważny do: <data ważności>
Adres zamieszkania: <prefix> <ulica> <numer domu>/<nr lokalu>, <kod pocztowy> <miejscowość>, <kraj>
Adres e-mail: <email>
Telefon komórkowy: <nr tel. komórkowego> Telefon stacjonarny: <nr telefonu stacjonarnego>
Adres korespondencyjny: <prefix> <ulica> <numer domu>/<nr lokalu>,
<kod pocztowy> <miejscowość>, <kraj>

a Bankiem:

Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP
657-008-22-74, kapitał zakładowy (wpłacony) <kapitał zakładowy> zł, adres e-mail Banku <adres e-mail
Banku >, www.credit-agricole.pl.


Warunki Umowy
1. Bank udziela Klientowi pożyczki gotówkowej na cele konsumpcyjne (dalej: „Pożyczka”), a Klient
zobowiązuje się do terminowej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.
2. Warunki Pożyczki:

Całkowita kwota Pożyczki (Kwota Pożyczki do wypłaty) <kwota netto – do wypłaty> zł

Kwota udzielonej Pożyczki (całkowita kwota Pożyczki <całkowita kwota pożyczki - brutto> zł
powiększona o prowizję i składkę ubezpieczeniową)
(Kwota Pożyczki powiększona o prowizję i o składkę
ubezpieczeniową jeśli Klient zawarł umowę ubezpieczenia =
kapitał Pożyczki)
Czas trwania Umowy od <data początkowa>
do <data końcowa>
Sposób i termin wypłaty Pożyczki (kwoty do wypłaty) przelew w dniu zawarcia umowy na rachunek
<nazwa Posiadacza> o numerze: <numer rachunku>
prowadzony w banku: <nazwa banku>.
Oprocentowanie Pożyczki (odsetki umowne) oprocentowanie stałe, <oprocentowanie>% w skali
roku
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) <RRSO>%
Częstotliwość spłaty miesięczna

Kwota raty <kwota raty> zł
Kwota ostatniej raty <kwota ostatniej raty wyrównawczej> zł
Liczba rat <liczba rat>


<sygnatura umowy> <numer oferty> <nazwa oferty>
<nazwa produktu> Wydruk: <data (<status klienta: numer>), <status klienta: zaśw/ ośw>
wydruku>

<numer umowy>
Dzień spłaty
(Pamiętaj aby wpłacić ratę z wyprzedzeniem. Decyduje data <dzień spłaty>. dnia każdego miesiąca
wpływu środków do Banku.)

Termin pierwszej raty <termin pierwszej raty>

Rachunek do spłat <rachunek na spłatę rat>
(dla spłat zgodnych z harmonogramem)
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta do <rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy do
rozliczenia nadpłaty rozliczenia nadpłaty>
Całkowity koszt Pożyczki: <całkowity koszt pożyczki> zł,
a) odsetki (obliczone za cały okres trwania Umowy), <odsetki> zł,
b) prowizja, <prowizja> zł,
c) składka ubezpieczenia <kwota składki ubezpieczeniowej> zł
Całkowita kwota do zapłaty <całkowita kwota do zapłaty> zł
(suma Całkowitej kwoty Pożyczki i Całkowitego kosztu
Pożyczki)

3. Klient upoważnia Bank do pobrania z Kwoty udzielonej Pożyczki kwoty prowizji [i składki
ubezpieczeniowej.
4. Bank liczy RRSO i Całkowitą kwotę do zapłaty przy założeniach:
a) rok liczy 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc jest równy, bez względu na to czy przypada w roku
przestępnym czy nie,
b) do obliczania odsetek, przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a odstęp między płatnościami kolejnych
rat jest równy rzeczywistej liczbie dni,
c) dokładność obliczeń zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku,
d) Umowa obowiązuje przez czas, na jaki została zawarta,
e) w tym czasie oprocentowanie Pożyczki nie zmieni się,
f) Klient spłaca raty zgodnie z harmonogramem, w równych odstępach miesięcznych, w dniu
odpowiadającym dacie zawarcia Umowy,
g) kwota Pożyczki wypłacona jest w całości w dniu zawarcia Umowy,
h) prowizja i koszty związane z zabezpieczeniem Pożyczki, jeśli występują, są skredytowane,
i) miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł (założenie to dotyczy ofert z kontem, jeśli
Klient zapewnia miesięczne wpływy na konto w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji
kont dla osób fizycznych dla wybranego pakietu konta),
j) datą początkową jest data pierwszej wypłaty raty kredytu.
5. Wysokość oprocentowania Pożyczki nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych
określonych w art. 359 kodeksu cywilnego.
6. Jeśli oprocentowanie Pożyczki będzie wyższe niż odsetki maksymalne, Bank obniży oprocentowanie
Pożyczki do wysokości odsetek maksymalnych. Jeśli odsetki maksymalne wzrosną, oprocentowanie
Pożyczki również wzrośnie, ale nie więcej niż do wysokości oprocentowania Pożyczki wskazanego w
Umowie.
7. Po takiej zmianie oprocentowania Bank wyśle Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku
harmonogram, który będzie zawierał informację o nowej stopie oprocentowania i o nowej wysokości
raty.

Zasady spłaty
8. Bank zalicza wpłaty na spłatę Pożyczki w kolejności:
a) opłaty i prowizje,
b) odsetki karne,
c) odsetki umowne,
d) kapitał.
9. Klient może wcześniej spłacić Pożyczkę, w całości lub części. Powinien wtedy dokonać wpłaty na
Rachunek do wcześniejszej spłaty o numerze <rachunek do wcześniejszej spłaty>. Wcześniejsza spłata
Pożyczki w części nie zwalnia Klienta z konieczności spłaty raty zgodnie z aktualnym harmonogramem.


Strona 2 z 9

<numer umowy>
10. Jeśli Klient spłaci Pożyczkę wcześniej w całości, Bank obniży Całkowity koszt Pożyczki o te koszty, które
dotyczą okresu, o który został skrócony Czas trwania Umowy, nawet jeśli Klient zapłacił te koszty
wcześniej (przed wcześniejszą spłatą).
11. Jeśli Klient spłaci Pożyczkę wcześniej w części, Bank:
a) obniży Całkowity koszt Pożyczki,
b) ustali niższą Kwotę raty,
c) pozostawi dotychczasowy Czas trwania Umowy.
12. Jeśli Klient spłaci Pożyczkę wcześniej w części i zawnioskuje o skrócenie Czasu trwania Umowy, Bank:
a) obniży Całkowity koszt Pożyczki o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono Czas trwania
Umowy,
b) skróci Czas trwania Umowy,
c) pozostawi dotychczasową Kwotę raty.
13. Jeśli powstanie nadpłata, Bank zwróci ją na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta do
rozliczenia nadpłaty. Jeśli Klient nie poda tego rachunku, Bank przekaże ją przekazem pocztowym na
ostatni znany adres Klienta, po potrąceniu opłat pobieranych z tego tytułu przez Pocztę Polską.

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki
14. Zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest prawo do świadczenia ubezpieczeniowego w razie
zajścia/wystąpienia:
a) zgonu Ubezpieczonego,
b) trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
c) utraty stałego źródła dochodów,
d) czasowej niezdolności do pracy,
e) poważnego zachorowania.
15. Klient wskazuje Bank jako uprawnionego do świadczenia z ubezpieczenia na życie oraz dokonuje
przelewu wierzytelności z ubezpieczenia w pozostałej części w odrębnym oświadczeniu.
(Oznacza to, że w przypadku przyznania przez Ubezpieczyciela świadczenia Bank przeznaczy je na
spłatę Pożyczki).
16. Klient zgadza się, aby Bank zaliczył świadczenie ubezpieczeniowe na spłatę Pożyczki.
17. Zabezpieczenie w postaci prawa do świadczenia ubezpieczeniowego wygasa, jeśli umowa
ubezpieczenia została rozwiązana albo Klient zmienił uprawnionego do wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego.
18. Przed zakończeniem spłaty Pożyczki Klient może zmienić zabezpieczenie i przedstawić polisę innego
towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie powinno spełniać co najmniej poniższe warunki:
a) zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka:
 śmierci oraz
 trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub
 niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej nie powinny odbiegać od standardowych wyłączeń w
ubezpieczeniach oferowanych przez Bank, wskazanych w kartach produktu dla poszczególnych
ubezpieczeń,
c) suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż aktualna wysokość kapitału Pożyczki pozostałego
do spłaty,
d) umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała co najmniej do czasu trwania Umowy Pożyczki.
19. Jeśli przedstawione przez Klienta ubezpieczenie zostanie zaakceptowane przez Bank, Strony zawrą
aneks do Umowy Pożyczki. Klient wskazuje Bank jako uprawnionego do świadczenia z ubezpieczenia
na życie oraz dokonuje przelewu wierzytelności z ubezpieczenia w pozostałej części w odrębnym
oświadczeniu.
(Oznacza to, że w przypadku przyznania przez Ubezpieczyciela świadczenia Bank przeznaczy je na
spłatę Pożyczki).
20. Po wygaśnięciu zabezpieczenia w postaci prawa do świadczenia ubezpieczeniowego lub braku
dostarczenia do Banku aktualnej polisy z adnotacją Ubezpieczyciela o cesji na rzecz Banku,
oprocentowanie Pożyczki wzrośnie o <X> punktów procentowych. Bank podwyższy oprocentowanie
od następnego dnia po dostarczeniu dokumentów, które potwierdzają wygaśnięcie umowy
ubezpieczenia. Po zmianie Bank wyśle Klientowi harmonogram, który zawiera nowe warunki Pożyczki,
w tym kwotę raty.

Strona 3 z 9

<numer umowy>
21. Jeśli Klient wypowie lub odstąpi od umowy ubezpieczenia, przed umownym okresem ubezpieczenia,
ubezpieczenie wygaśnie. Jeśli Ubezpieczyciel zwróci niewykorzystane koszty ubezpieczenia, Klient
zgadza się na ich przekazanie na spłatę Pożyczki według zasad dla wcześniejszej spłaty.
22. Jeśli umowa ubezpieczenia wygaśnie na skutek wypowiedzenia Umowy i Ubezpieczyciel zwróci
Bankowi niewykorzystane koszty ubezpieczenia, Klient zgadza się, aby Bank niezwłocznie zaliczył jej na
spłatę Pożyczki.
23. Jeśli Klient spłaci pożyczkę wcześniej w części i Ubezpieczyciel zwróci Bankowi niewykorzystane koszty
ubezpieczenia, Klient zgadza się, aby Bank niezwłocznie zaliczył je na spłatę Pożyczki według zasad dla
wcześniejszej spłaty.

Opóźnienia w spłacie
24. Jeśli Klient spóźni się ze spłatą, Bank nalicza odsetki karne (oprocentowanie zadłużenia
przeterminowanego). Odsetki karne są naliczane od kapitału Pożyczki według zmiennej stopy
procentowej równej wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, określonych w art. 481 kodeksu
cywilnego, które na dzień zawarcia Umowy wynoszą <stopa odsetek karnych>% w skali roku.
25. Odsetki karne zmienią się, jeśli zmienią się maksymalne odsetki za opóźnienie, co wpłynie na kwotę
zobowiązania Klienta wobec Banku.
26. Klient może zapoznać się z informacją o aktualnej wysokości odsetek karnych na stronie internetowej
Banku oraz w Serwisie telefonicznym CA24.
27. Jeśli Klient spóźnia się ze spłatą, Bank może wysłać do Klienta bezpłatną wiadomość SMS z informacją
o zaległości.
28. Jeśli Klient spóźni się ze spłatą o więcej niż 3 dni, Bank na swój koszt może skontaktować się z Klientem
w następujący sposób:

Minimalna
Kolejność Forma kontaktu Jak często? kwota Kwota i termin
spłaty
zaległości
1 Telefon nie częściej niż raz 10 zł uzgodnione z
na 10 dni Klientem w trakcie
rozmowy
2 List nie częściej niż raz 10 zł wskazane w piśmie
(jeśli kontakt telefoniczny na 20 dni (termin nie krótszy
nie jest możliwy) niż 14 dni)
3 Wizyta przedstawiciela nie częściej niż raz 100 zł uzgodnione z
Banku w miesiącu Klientem w trakcie
wizyty

29. Bank kontaktując się z Klientem ustala przyczynę opóźnienia oraz termin i kwoty spłaty zaległości.
30. Bank ponownie kontaktuje się z Klientem, jeśli Klient nie dotrzymuje ustaleń związanych ze spłatą
zaległości.

Odstąpienie od Umowy
31. Klient może odstąpić od Umowy w terminie <ilość dni na odstąpienie> dni od dnia zawarcia Umowy.
32. Jeśli Klient chce odstąpić od Umowy, powinien dostarczyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu według
wzoru z załącznika nr 2 w wybrany sposób:
a) listem wysłanym na adres Banku,
b) osobiście w placówce Banku.
33. Umowę, od której Klient odstąpił uważa się za niezawartą.
34. Klient powinien zwrócić Bankowi w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia:
a) Całkowitą kwotę Pożyczki,
b) odsetki za każdy dzień korzystania z Pożyczki od dnia wypłaty Pożyczki do dnia jej spłaty.
35. Klient może uzyskać informację o kwocie należnych odsetek, które powinien zwrócić Bankowi, w
Serwisie telefonicznym CA24 lub w placówkach Banku.

Aby obliczyć kwotę odsetek, Klient może skorzystać ze wzoru:
(stopa odsetek dziennych) x (kwota Pożyczki pozostająca do spłaty) x (liczba dni), gdzie:
a) stopa odsetek dziennych: <stopa dzienna oprocentowania>%,Strona 4 z 9

<numer umowy>
b) liczba dni od dnia wypłaty Pożyczki do dnia całkowitej spłaty.
Dzienna kwota odsetek wynosi: <kwota odsetek dziennych> zł.

36. Jeśli Klient nie zwróci Bankowi Całkowitej kwoty Pożyczki z odsetkami w terminie do 30 dni od dnia
odstąpienia, Bank będzie naliczał odsetki karne od kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty za każdy
dzień za okres od 31. dnia od dnia odstąpienia do dnia spłaty. Stopa dzienna odsetek karnych wynosi:
<stopa dzienna oprocentowania karnego> %, a kwota odsetek dziennych (dla Całkowitej kwoty
Pożyczki) wynosi <kwota odsetek dziennych wg oprocentowania karnego> zł.
37. Jeśli Klient nie spłaci Całkowitej kwoty Pożyczki z odsetkami, Bank może skierować sprawę do sądu, a
następnie rozpocząć egzekucję komorniczą. Klient może wtedy ponieść koszty sądowe i komornicze,
na podstawie przepisów prawa określonych w Tabeli opłat i prowizji.

Rozwiązanie Umowy
38. Klient może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
39. Klient może złożyć wypowiedzenie pisemnie:
a) w placówce Banku,
b) listem wysłanym na adres Banku.
40. Bank może rozwiązać Umowę pisemnie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli
Klient opóźnia się w spłacie co najmniej dwóch pełnych rat.
41. Po upływie okresu wypowiedzenia Pożyczka staje się wymagalna, a Klient powinien spłacić całość
zadłużenia.
42. W przypadku braku spłaty zadłużenia Bank będzie naliczać odsetki karne od pozostałego do spłaty
kapitału Pożyczki, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia.
43. Jeśli Klient nie spłaci zadłużenia, Bank może skierować sprawę do sądu, a następnie rozpocząć
egzekucję komorniczą. Klient może wtedy ponieść koszty sądowe i komornicze, na podstawie
przepisów prawa wymienionych w Tabeli opłat i prowizji.

Dane osobowe
44. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank)
danych
Cele  zawarcie i wykonywanie Umowy,
przetwarzania  wypełnianie prawnych obowiązków związanych z działalnością bankową, w tym ocena
zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, również z wykorzystaniem
profilowania,
 marketing produktów i usług własnych,
 marketing produktów i usług podmiotów trzecich za zgodą Klienta,
 rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń,
 wewnętrzne cele administracyjne Banku.
Podstawy  zawarcie i wykonywanie Umowy,
prawne  wypełnienie obowiązków prawnych związanych z działalnością bankową,
przetwarzania  uzasadniony interes Banku,
danych  zgoda Klienta na przetwarzanie danych w określonych celach, jeśli została wyrażona.
Odbiorcy  podmioty z grupy przedsiębiorstw, której częścią jest Bank,
danych  Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów,
 biura informacji gospodarczej (lista biur znajduje się w Karcie Klienta),
 podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Banku w ramach umów zawartych na
podstawie art. 6a Prawa bankowego, w tym agenci i pośrednicy kredytowi (lista tych
podmiotów znajduje się na stronie internetowej: https://www.credit-
agricole.pl/partnerzy-biznesowi/baza-partnerow-outsourcingowych).
Podstawy  Biuru Informacji Kredytowej na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego
prawne  Związkowi Banków Polskich (adres do kontaktów: Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu
przekazania 17A, Warszawa), który prowadzi System Bankowy Rejestr – na podstawie art. 105 ust.
danych o 4 Prawa bankowego, jeśli Klient, który otrzyma zawiadomienie w trybie przewidzianym
zobowiązaniach art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, nie wykonuje swoich zobowiązań umownychStrona 5 z 9

<numer umowy>
wynikających z  biurom informacji gospodarczej na podstawie art. 105 ust. 4a Prawa bankowego, jeśli:
Umowy  zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki,
 łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej
200 zł i są one wymagalne od co najmniej 30 dni,
 upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym lub
doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty. Wezwanie zawiera
ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem jego nazwy
i adresu.
 nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku
roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu
powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem
sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą
przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed
mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 lat od dnia
stwierdzenia roszczenia.
 Innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów na podstawie art. 105 ust. 4
Prawa bankowego.
Prawa osoby,  dostęp do treści lub otrzymanie kopii swoich danych,
której dane  żądanie poprawienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
dotyczą  sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą
profilowania,
 wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 inne prawa, o których mowa w Karcie Klienta.

Szczegółowe informacje, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w Banku oraz sposób, w jaki Bank
realizuje prawa Klienta znajdują się w Karcie Klienta i na stronie www.credit-agricole.pl/rodo.


45. Klient oświadcza, że został poinformowany o wykorzystaniu podanych adresów elektronicznych (adres
e-mail, numer telefonu) w celu wysłania informacji związanych z realizacją Umowy, w tym:
a) upomnień w sprawie spłaty zobowiązań,
b) informacji dotyczących reklamacji złożonych przez Klienta.
46. Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu Umowy, w tym informacji
stanowiących tajemnicę bankową, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
TAK NIE
47. Klient zgadza się na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych przez
5 lat po wygaśnięciu Umowy, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową. Zgoda ta może być
w każdym czasie odwołana.]
TAK NIE

Reklamacje i rozwiązywanie sporów
48. Klient może złożyć reklamację:
a) pisemnie – listem na adres Banku,
b) osobiście w placówce Banku (ustnie lub pisemnie),
c) telefonicznie pod numerami: 801 33 00 00 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia
lokalnego) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
d) na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Banku,
e) za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24.
49. Bank na wniosek Klienta potwierdza złożenie reklamacji.
50. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
51. Jeśli Bank - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym
terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.

Strona 6 z 9

<numer umowy>
52. Bank odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
53. Klient może odwołać się od decyzji Banku w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.

Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Klient:
a) złożył reklamację niezwłocznie,
b) zamieścił w treści:
 imię i nazwisko,
 numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
 opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),
 w przypadku poniesienia szkody określił swoje oczekiwania,
c) w przypadku reklamacji pisemnej - podpisał ją własnoręcznie.
Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie w Banku zasady są zamieszczone na
stronie internetowej Banku.

54. Klient może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z Bankiem przed:
a) Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-
bankowy/dzialalnosc),
b) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: www.knf.gov.pl/
dla_konsumenta/sad_polubowny),
c) Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),
d) Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
Zasady postępowania są określone w regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach
internetowych.
55. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Postanowienia końcowe
56. Bank z Klientem porozumiewa się w języku polskim, a do Umowy stosuje się prawo polskie.
57. Klient w czasie trwania Umowy może otrzymać bezpłatnie harmonogram.
58. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu, poza zmianami harmonogramu, których przyczyny są
wskazane szczegółowo w Umowie.
59. Bank udostępnia informację o aktualnych warunkach finansowych Pożyczki w placówkach Banku oraz
w serwisach bankowości elektronicznej.
60. Klient może korzystać z Serwisów, o których mowa w Umowie, po zawarciu Umowy Bankowości
Elektronicznej CA24. Jeśli Klient nie zawrze Umowy Bankowości Elektronicznej CA24, może zlecać
wykonanie wybranych operacji w Serwisie telefonicznym CA24 za pośrednictwem pracownika Banku.
Bank udostępnia listę takich operacji na swojej stronie internetowej
61. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oświadczenia i wnioski Klienta
62. Klient oświadcza, że:
a) otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego na trwałym nośniku i został
poinformowany o możliwości otrzymania bezpłatnie projektu Umowy,
b) przed zawarciem Umowy uzyskał wyjaśnienia w zakresie zgłaszanych przez siebie wątpliwości
dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy oraz postanowień
zawartych w Umowie, która ma zostać zawarta,
c) zawarte w Umowie dane osobowe są poprawne i aktualne, a Bank może je wykorzystywać do
kontaktów z Klientem,
d) poinformuje Bank o zmianie swoich danych osobowych, w tym nazwiska, serii i numerów
dokumentów tożsamości, adresów (w tym adresów elektronicznych),
e) kwota wypłaconej pożyczki będzie przeznaczona na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
f) kwota wypłaconej pożyczki będzie przeznaczona na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością
rolną.
g) zapewni środki na rachunku na spłatę rat.
63. Klient wnioskuje, aby:Strona 7 z 9

<numer umowy>
a) nadpłatę powstałą po rozliczeniu Pożyczki (o ile wystąpi) Bank przekazał na rachunek do
rozliczenia nadpłaty <nazwa Posiadacza> o numerze: <numer rachunku> prowadzony w banku:
<nazwa banku>.
b) Bank pobierał z jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego o numerze <numer rachunku>
środki zgodnie z harmonogramem i przekazywał je na Rachunek do spłaty rat.

Klient zgadza się na udostępnienie przez Bank swoich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę
bankową, w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, a następnie, w przypadku jej zaakceptowania, zawarcia i
realizacji umowy ubezpieczenia, następującym podmiotom:
 CACI Life dac, z siedzibą w Irlandii, Beaux Lane House, Mercer Street, Dublin 2
 CACI Non Life dac, z siedzibą w Irlandii, Beaux Lane House, Mercer Street, Dublin 2.

TAK NIE

Klient oświadcza, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Banku (występującego jako
agent ubezpieczeniowy) Bank poinformował go o:
a) czynnikach, które miały wpływ na podjęcie przez Klienta decyzji o zawarciu umowy
ubezpieczenia, w tym o warunkach tej umowy,
b) prawach i obowiązkach Klienta związanych z ubezpieczeniem,
c) obowiązkach agenta ubezpieczeniowego i Ubezpieczyciela względem ubezpieczonego Klienta,
d) ograniczeniu sumy ubezpieczenia do wysokości ewentualnych roszczeń Banku w związku z
Umową Pożyczki.

Załączniki do Umowy nr <numer umowy>
Załącznik nr 1 – Tabela opłat i prowizji dla pożyczek gotówkowych
Prowizja od Całkowitej kwoty Pożyczki do 25% od całkowitej kwoty pożyczki
2% kapitału pozostałego do spłaty,
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta
min. 50 zł
Wydanie zaświadczenia o pożyczce (opłata pobierana z góry) 50 zł

Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata
Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
skarbowa, wpis sądowy, opłata
 Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej,
kancelaryjna, koszty zastępstwa
 Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
radcowskiego), którymi może zostać
 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat
obciążony Klient w przypadku
za czynności radców prawnych,
niewywiązania się ze zobowiązań
 Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
wynikających z umowy.
 Ustawy z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
Opłata z tytułu udostępnienia danych
 Ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych,
osobowych i adresowych, opłata z tytułu
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za
wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu
udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji
cywilnego.
związanej z dowodami osobistymi.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki i od umowy indywidualnego ubezpieczenia pożyczkobiorcy
Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ja niżej podpisany/a: ………..…….., PESEL: ……..…., legitymujący/a się dokumentem tożsamości: ………………., seria i
nr:………….. oświadczam, że z dniem ................. odstępuję od umowy pożyczki <nr umowy>, zawartej z Credit
Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław i od umowy indywidualnego ubezpieczenia
pożyczkobiorcy Credit Agricole Bank Polska S.A.

(miejsce przeznaczone na czytelny podpis Klienta, gdy odstępuje on od umowy)


Strona 8 z 9

<numer umowy>
Załącznik nr 3 – Potwierdzenie danych z wniosku o Pożyczkę
Klient: <imię i nazwisko>, PESEL: <PESEL>, gospodarstwo domowe nr <nr>
Wykształcenie: <wykształcenie>
Status miejsca zamieszkania: <status> Okres zamieszkania od: <okres zamieszkania>
Stan cywilny: <stan cywilny> Rozdzielność majątkowa: Tak
Dochody:
Rodzaj dochodu: <główny/dodatkowy> Dochód uzyskiwany od: <data od>
Typ dochodu: <typ dochodu> Dochód uzyskiwany do: <data do>
Dane firmy: <dane firmy: nazwa i adres >
Stanowisko: <stanowisko> Kategoria zawodowa: <kategoria zawodowa>

Dochód Wnioskodawcy: <kwota> zł netto

Obciążenia gospodarstwa domowego nr <nr gospodarstwa domowego>
Ilość osób na utrzymaniu: <ilość os. na utrz.> Suma limitów w kartach kredytowych: <suma limitów w
kartach> zł
Stałe wydatki miesięczne: <suma wydatków m-cznych> zł Suma limitów kredytowych w koncie: <suma limitów w
koncie> zł
Suma miesięcznych rat zobowiązań kredytowych (banki oraz inne podmioty) oraz zobowiązań finansowych innych niż
kredytowe (wypłacane renty, alimenty, itp.): <suma rat kredytów> zł

Klient oświadcza, że podane dane są kompletne i prawdziwe, a podał je na potrzeby oceny zdolności
kredytowej oraz udzielenia Pożyczki i upoważnia Bank do sprawdzenia ich wiarygodności. Klient oświadcza, że:
a) nie jest zatrudniony na okres próbny,
b) nie pozostaje w okresie wypowiedzenia,
c) zakład pracy, w którym pracuje, nie jest w stanie likwidacji lub upadłości (dotyczy typów dochodów,
dla których można te dane określić),
d) nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do Klienta,
e) został poinformowany o treści art. 297 §1 Kodeksu karnego i jest świadomy odpowiedzialności karnej
za przedłożeniem podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych
dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym
znaczeniu dla udzielenia kredytu przez Bank.

Na tym umowę zakończono.

Czytelny podpis Klienta pełnym
imieniem i nazwiskiem
Podpis za Bank
(zgodnie ze wzorem podpisu)
DZIĘKUJEMY ZA ZAWARCIE UMOWY
[informacja o Facebooku i aplikacji mobilnej pojawia się zawsze oprócz sprzedaży w Oney

Polub nas na Facebooku: Pobierz aplikację mobilną CA24
/CreditAgricoleBankPolska www.credit-agricole.pl/mobile
Strona 9 z 9


Click to View FlipBook Version