The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2020-01-20 05:57:54

Przykladowy regulamin

REGULAMIN
RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU PEKAO S.A.
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 – Przeznaczenie rachunku i definicje

§ 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych oraz w walutach obcych,
rachunków oszczędnościowych w złotych (prowadzenia rachunków płatniczych), wydawania i
obsługi kart do rachunków i świadczenia usług określonych w Regulaminie.

§ 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) akceptant – przedsiębiorca, przyjmujący zapłatę przy użyciu kart płatniczych lub
urządzenia mobilnego, oznaczający miejsce, w którym prowadzi działalność w sposób
umożliwiający jednoznaczne ustalenie, przy użyciu, jakich instrumentów płatniczych jest
możliwe dokonanie zapłaty,
2) aktywność na rachunku – transakcja lub dyspozycja, z wyłączeniem Polecenia Zapłaty,
realizowana na rachunku prowadzonym dla jednego Posiadacza,
3) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza/ pełnomocnika zgody na wykonanie transakcji/
dyspozycji, w tym za pośrednictwem odbiorcy, dostawcy odbiorcy albo dostawcy
świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej,
4) Bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
5) bank – inny bank krajowy lub zagraniczny,
6) Bankowość elektroniczna – serwis PekaoInternet, Bankowość Mobilna a także dostępne
w ramach serwisu TelePekao funkcjonalności: czat, audio i wideo,
7) Bankowość Mobilna PeoPay (PeoPay) – aplikacja przeznaczona do zainstalowania w
urządzeniu mobilnym, udostępniana w ramach Bankowości Mobilnej, umożliwiająca
uzyskiwanie informacji o rachunkach, dokonywanie transakcji, składanie dyspozycji i
oświadczeń woli w ramach Pekao24, oraz autoryzację i uwierzytelnianie,
8) Bankowość telefoniczna – serwis umożliwiający dostęp do rachunku za pośrednictwem
telefonu i konsultanta TelePekao,
9) beneficjent (odbiorca) – wskazana w treści zlecenia transakcji osoba lub jednostka
organizacyjna, na rzecz której należy dokonać transferu, lub której rachunek ma być
uznany w wyniku realizacji transferu,
10) biometria – jeden z mechanizmów uwierzytelniania Posiadacza, autoryzacji oraz
akceptacji w Pekao24, wykorzystujący identyfikowanie cech fizycznych (danych
biometrycznych) Posiadacza, stosowany po uzgodnieniu przez Bank i Posiadacza
konkretnej formy biometrii i właściwych dla niej danych biometrycznych,
11) CashBack – usługa polegająca na możliwości wypłaty gotówki przy użyciu karty przy
jednoczesnym dokonywaniu tą kartą płatności bezgotówkowej,
12) Centrum – całodobowe centrum obsługi telefonicznej Klientów Banku w zakresie kart i
Pekao24; numery telefonów do Centrum podane są w folderze, z którym przekazywana
jest karta i na stronach internetowych Banku,
13) Certyfikat Rezydencji Podatkowej – zaświadczenie o miejscu zamieszkania do celów
podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej w kraju
zamieszkania Posiadacza,
14) dostawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna świadcząca
usługi dostępu do informacji o rachunku, inicjowania lub wykonywania transakcji
płatniczych,
15) dyspozycja – zlecenie dokonania czynności związanej z obsługą rachunku, innej niż
transakcja,
16) dzień roboczy – każdy dzień z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy
oraz sobót, w którym Bank prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji
płatniczych objętych postanowieniami Regulaminu, lub dzień, w którym bank lub inna
instytucja świadcząca usługi płatnicze uczestniczący w wykonaniu tych transakcji prowadzi
działalność wymaganą do ich wykonania, z tym, że dla przelewów realizowanych
pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku – każdy dzień,
17) e-dowód - dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
18) e-PIN -– poufny kod identyfikacyjny, przypisany do karty, stanowiący indywidualne
zabezpieczenie, odrębny dla każdej karty; e-PIN łącznie z innymi danymi służy do
autoryzacji transakcji i silnego uwierzytelniania użytkownika podczas dokonywania
transakcji bez fizycznego użycia karty w przypadku gdy silne uwierzytelnianie użytkownika
jest wymagane, a nie jest możliwe przez zalogowanie użytkownika do bankowości
3

Załącznik nr 1B do Komunikatu
NR 3/PBD/DETAL/2018TABELE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

W BANKU PEKAO S.A.
Nazwa produktu Zasady ustalania oprocentowania *)


Złotowy mieszkaniowy kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny, kredyt remontowy, Stopa bazowa kredytu mieszkaniowego (SBKM)
kredyt mieszkaniowy MdM + marża


Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w rachunku Eurokonto Hipoteczne Plus Stopa bazowa Średni WIBOR 1M + marża

Stopa bazowa kredytu mieszkaniowego odpowiednio: EURIBOR
Walutowy/indeksowany mieszkaniowy kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny w USD, 3M (SBKMEUR), LIBOR USD 3M (SBKMUSD) LIBOR GBP 3M

EUR, GBP, SEK, NOK (SBKMGBP), STIBOR 3M (SBKMSEK), OIBOR 3M (SBKMNOK) +
marża
Wibor 1M z przedostatniego dnia roboczego przed
Linia kredytowa na zakup instrumentów finansowych
rozpoczęciem danego miesiąca + marża


Pożyczka Ekspresowa bez zabezpieczeń


Pożyczka Ekspresowa z zabezpieczeniami innymi niż zabezpieczenie hipotecznePożyczka Ekspresowa Premium Stopa Bazowa Pożyczki Ekspresowej + marża


Pożyczka Ekspresowa z zabezpieczeniem płynnym dla Klientów Bankowości Prywatnej


Pożyczka Ekspresowa z zabezpieczeniem hipotecznymPożyczka w Koncie Przekorzystnym / Pożyczka w Koncie Świat Premium
Stopa podstawowa Banku - marża
Pożyczka w Eurokoncie dla nowej linii Eurokont / Pożyczka w Eurokoncie 2000


Karty kredytowe Stopa podstawowa Banku + / - marża


oprocentowanie jest równe wysokości odsetek maksymalnych,
Karta Elastyczna
tj. 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5 p.p.)

*) Wartości zmiennych stóp oraz wysokość oprocentowania okreslone są w „Komunikacie w sprawie wysokości zmiennych stóp procentowych stanowiących
podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w Banku Pekao SA”


Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego


Rodzaj zadłużenia Zasady ustalania oprocentowania


a) 2 x (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.) 2)
przeterminowane złotowe 1) b) 4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP 3)
4)
c) 1,5 x odsetki ustawowe
a) 2 x (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.) 2)

przeterminowane walutowe b) 4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP 3)
c) 2 x odsetki ustawowe 4)

1) Nie dotyczy dłużników wierzytelności handlowych i dłużników wekslowych oraz w przypadkach kiedy umowa o dany produkt stanowi inaczej.
2) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2016 roku

3) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 20 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Jeżeli tak określona stawka przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych
za opóźnienie określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w wysokości wskazanej w lit. a), należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
4) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed dniem 20 lutego 2006 roku (o ile umowa nie stanowi inaczej). Jeżeli tak określona stawka przekroczyłaby wysokość odsetek
maksymalnych za opóźnienie określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w wysokości wskazanej w lit. a), należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
Odsetki ustawowe - odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej przepisami art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego.
Tabele oprocentowania wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 2018 roku.Bank Pekao S.A.


Click to View FlipBook Version