The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2019-11-18 10:06:04

Sprawozdanie z sytuacji finansowej_2018

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tys. zł
Stan na dzień
Noty
31.12.2018 31.12.2017
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 8 21 802 101 644
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek 10 0 1 569 673
zysków i strat
Papiery wartościowe wyceniane 11 1 089 818 nd
według zamortyzowanego kosztu
Należności od banków 12 16 963 37 988
Należności od klientów, w tym: 13 11 241 126 11 751 652
odpisy na straty kredytowe 14 -530 286 -480 581
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 15 8 883 10 392
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 16 nd 7 896
Inwestycje w jednostkach zależnych 17 9 011 nd
Rzeczowe aktywa trwałe 18 4 424 3 425
Wartości niematerialne 19 9 375 11 084
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 0 0
Pozostałe aktywa 20 21 660 26 045
Aktywa razem 12 423 062 13 519 799
w tys. zł
Stan na dzień dzień
Noty
31.12.2018 31.12.2017
Zobowiązania
Zobowiązania wobec klientów 21 10 952 9 785
Zobowiązania wobec pozostałych instytucji 22 8 972 520 9 730 042
Rezerwy 23 28 842 3 997
Pozostałe zobowiązania, w tym: 24 46 816 70 159
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 855
Zobowiązania podporządkowane 25 714 545 1 023 979
Zobowiązania ogółem 9 773 675 10 837 962
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 26 214 421 214 421
Inne składniki kapitałów 2 462 785 2 440 774
Zyski zatrzymane, w tym: -27 819 26 642
Wynik finansowy z lat ubiegłych -48 650 4 856
Wynik roku bieżącego 20 831 21 786
Kapitał własny ogółem 2 649 387 2 681 837
Kapitał własny i zobowiązania razem 12 423 062 13 519 799


Click to View FlipBook Version