The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2020-01-21 05:27:59

CA Umowa bankowości elektronicznej CA24

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

<kod kreskowy>
UMOWA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CA24

[dla Umowy zawartej w lokalu:
nr <numer umowy> zawarta: <data zawarcia> w: <miejscowość> ]


[dla Umowy zawartej na odległość: kurier, w eBanku
zawarta w dniu złożenia
nr <numer umowy> we Wrocławiu]
podpisu przez Bank

(dalej „Umowa”) pomiędzy
Klientem:
Imię i nazwisko: <imię Klienta> <nazwisko Klienta> [Klient z nr PESEL: PESEL: <PESEL Klienta>]
[Klient bez nr PESEL: Data urodzenia: <data
urodzenia Klienta>]
[Klient bez nr PESEL: NIK: <NIK>]
Dokument tożsamości: [jeśli Klient ma dokument tożsamości:<rodzaj dokumentu> <seria i numer dokumentu>
[jeśli jest brak: legitymacja]], ważny [jeśli jest data: do: <data ważności>] [jeśli jest bezterminowo:
bezterminowo]] [jeśli nie została podana:brak]]
Adres zamieszkania: <prefix> <ulica> <numer domu>[jeśli nr lokalu:/<nr lokalu>], <kod pocztowy>
<miejscowość>, <kraj>
Adres korespondencyjny: <prefix> <ulica> <numer domu>[jeśli nr lokalu:/<nr lokalu>], <kod pocztowy>
<miejscowość>, <kraj>
Adres e-mail: [jeśli jest podany: <e-mail>] [jeśli nie został podany: brak]
Telefon komórkowy: [jeśli jest podany: <nr tel. Telefon stacjonarny: [jeśli jest podany: <nr telefonu
komórkowego>] [jeśli nie został podany: brak] stacjonarnego>] [jeśli nie został podany: brak]

a Bankiem:
Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53–605 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP: 657-008-22-74, kapitał zakładowy (wpłacony):
<kapitał zakładowy> zł, adres e-mail Banku: <adres e-mail Banku>, www.credit-agricole.pl, działającym na podstawie
zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

[jeśli umowa sporządzona w Oney:
który jest reprezentowany przez agenta Oney Polska S.A. (Pośrednik Kredytowy) z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Ogrodowej 58, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204413,
NIP: 527-242-93-17, adres e-mail: [email protected], strona internetowa: www.oney.com.pl, (dalej: „Oney”). ]

[jeśli umowa sporządzona przez agenta: Umowa sporządzona przez Agenta: <nazwa agenta>, z siedzibą w <adres siedziby agenta -
miejscowość>, <adres siedziby agenta ulica i numer domu/mieszkania>.]

Integralną częścią Umowy są:
 Regulamin Bankowości Elektronicznej (dalej: „Regulamin”);
 Parametry dostępu do Serwisów Bankowości Elektronicznej CA24,

Warunki Umowy

1. Bank udostępnia Serwisy bankowości elektronicznej (dalej: „Serwisy CA24”) i określa zasady korzystania z nich przez Klienta.
2. Regulamin określa znaczenie pojęć użytych w Umowie.
UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

3. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
4. Jeśli Klient przed zawarciem Umowy korzystał z Serwisów CA24 na podstawie innych umów zawartych z Bankiem, Umowa ta
zastępuje postanowienia dotychczas zawartych umów w zakresie:
a) świadczenia usług bankowości elektronicznej,
b) sposobu dostarczania lub udostępniania wyciągów z Rachunków,
c) udostępniania informacji o zmianach umów, w tym regulaminów, tabel opłat i prowizji i tabel oprocentowania.
5. Bank udostępnia w Serwisie internetowym CA24 wyciągi z Rachunków produktów i usług posiadanych przez Klienta i
dostępnych w Serwisach.
6. Klient może w dowolnym momencie zmienić sposób udostępniania wyciągów.

Zawieranie umów i składanie Dyspozycji w Serwisach

7. Klient i Bank ustalają zasady składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Serwisów.
8. Klient składa oświadczenia woli w sposób określony w Regulaminie w postaci elektronicznej, zrównanej z formą
pisemną, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe.
9. Bank składa oświadczenia woli związane z zawieraniem lub zmianą umów w formie elektronicznej, zrównanej z formą pisemną,
zgodnie z art. 78 [1] Kodeksu cywilnego, a pozostałe w postaci elektronicznej, zrównanej z formą pisemną zgodnie z art. 7
ustawy Prawo bankowe.
10. Klient składa Dyspozycje w Serwisach CA24 po Uwierzytelnieniu.
11. Bank niezwłocznie przyjmuje do realizacji Dyspozycje zlecone w Serwisach.
12. Bank określa:
a) terminy realizacji Dyspozycji w regulaminie produktu lub usługi,
b) opłaty i prowizje związane z wykonywaniem Dyspozycji w Serwisach w tabelach opłat i prowizji produktów i usług.
13. Bank ustala limity Dyspozycji oraz określa w Regulaminie zasady ich zmiany przez Klienta.
14. Bank może odmówić przyjęcia Dyspozycji lub realizacji już złożonej Dyspozycji oraz wstrzymać realizację Dyspozycji w
przypadkach określonych w Regulaminie.

[rozdział pojawia się tylko dla umowy zawartej na odległość i poza lokalem: Odstąpienie od Umowy]

15. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania Umowy podpisanej przez Bank.
16. Jeśli Klient chce odstąpić od Umowy, powinien dostarczyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu w wybrany sposób:
a) listem wysłanym na adres Banku,
b) osobiście w placówce Banku.
17. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.
18. Umowy zawarte z wykorzystaniem Serwisów oraz Dyspozycje, które złożył Klient są ważne pomimo odstąpienia od Umowy.
19. Bank ma prawo do wynagrodzenia za wykonane usługi z chwilą, gdy Klient zaczyna korzystać z Serwisów. Bank ma prawo do
wynagrodzenia za wykonane usługi także w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy.

Zasady zmiany Umowy i Regulaminu

20. Bank może zmienić Umowę lub Regulamin bez zawarcia z Klientem aneksu do Umowy tylko z ważnych przyczyn:

Na jakiej podstawie Bank wprowadzi zmiany? Jakie zmiany Bank wprowadzi do Umowy
lub Regulaminu?
a) Bank wprowadza do oferty nową usługę lub produkt albo rozszerza Dodane zostaną postanowienia, które
dotychczasowy zakres usługi/produktu opisują zasady działania nowej
usługi/produktu albo rozszerzony zakres
usługi/produktu
b) Bank zmienia nazwę oferowanej usługi lub produktu Zmieniona zostanie nazwa
usługi/produktu


UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

c) Względy bezpieczeństwa korzystania z usługi lub produktu Zmienione albo wprowadzone zostaną
postanowienia, które dotyczą zakresu lub
sposobu świadczenia usługi/produktu,
bądź zmieniony lub wprowadzony
zostanie opis środków bezpieczeństwa,
jakie podejmuje Bank lub środków
ostrożności, jakich musi przestrzegać
Klient
d) Podmiot trzeci, który uczestniczy w dostarczaniu usługi lub produktu, Zmieniony zostanie opis działania
zmienia sposób działania tej usługi/produktu, przestaje uczestniczyć w usługi/produktu, usunięte zostaną
dostarczaniu tej usługi/produktu lub rozwiązuje umowę z Bankiem, o postanowienia, które dotyczą
ile zapewni to należyte wykonanie Umowy usługi/produktu, wprowadzony zostanie
opis nowej usługi/produktu w miejsce
dotychczasowej usługi/produktu
e) Modyfikacja systemów informatycznych w związku z: Zmienione zostaną postanowienia, na
 rozwojem technologicznym, które mają wpływ wprowadzane
 wymaganiami organizacji płatniczych stawianymi wydawcom kart modyfikacje systemów informatycznych
oraz operatorom bankomatów, wpłatomatów, terminali
płatniczych lub innych urządzeń, które służą do dokonywania
transakcji płatniczych i innych usług z wykorzystaniem tych
urządzeń,
 zmianą dostawców rozwiązań informatycznych, które wpływają na
usługi świadczone przez Bank lub zasady korzystania z tych usług
przez Klienta, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy
f) Stwierdzenie oczywistych luk, omyłek, błędów pisarskich lub Wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne,
nieścisłości, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy które nie wpływają na zakres usług oraz
treść dotychczasowych postanowień, a
mają na celu wyłącznie poprawienie tych
luk, omyłek, błędów lub nieścisłości
g) Wprowadzenie zmian w prawie lub wydanie rekomendacji, zaleceń, Wprowadzone, zmienione lub usunięte
stanowisk przez organy nadzorujące działalność Banku, jeśli zmiany te: zostaną postanowienia zgodnie z
 wpływają na wzajemne prawa i obowiązki Klienta lub Banku, wydanymi lub zmienionymi przepisami
 zobowiązują lub uprawniają Bank do zachowania innego niż prawa, wydanymi rekomendacjami,
zapisane w Umowie lub Regulaminie, o ile zapewni to należyte zaleceniami lub stanowiskami
wykonanie Umowy.

Organy nadzorujące działalność Banku to:
 Komisja Nadzoru Finansowego,
 Rzecznik Finansowy,
 Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
inne organy i instytucje, które w przyszłości mogą nadzorować
działalność Banku

Zasady informowania o zmianach

21. Bank informuje Klienta [jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat: oraz jego Przedstawiciela ustawowego] o
proponowanych zmianach postanowień Umowy lub Regulaminu nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich
wejścia w życie.
22. Bank dostarczy Klientowi [jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat: oraz Przedstawicielowi ustawowemu] informacje
o zmianach za pośrednictwem Poczty CA24, w postaci papierowej albo na innym trwałym nośniku informacji. Bank dostarczy
Klientowi informację o zmianach pocztą elektroniczną tylko na wniosek Klienta.
23. Bank w informacji o proponowanych zmianach wskaże ich podstawy prawne i okoliczności faktyczne.
24. Klient [jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat:, za pisemną zgodą Przedstawiciela ustawowego,] najpóźniej dzień
przed proponowaną datą wejścia zmian w życie, może bez ponoszenia opłat:


UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

a) zgłosić Bankowi sprzeciw wobec zmian - wtedy Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym datę wejścia zmian w życie
lub
b) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia poinformowania Klienta o zmianach, nie później jednak niż od dnia, w którym
zmiany wejdą w życie.
25. Jeśli Klient nie zgłosi sprzeciwu wobec proponowanych zmian albo nie wypowie Umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na
zmiany.
26. Bank informuje Klienta bez uprzedzenia, jeśli:
a) wprowadza do oferty nową usługę lub produkt, z których Klient może korzystać dobrowolnie,
b) rozszerza zakres usługi lub produktu, z którego Klient może korzystać dobrowolnie,
c) zmienia nazwę usługi lub produktu.

Rozwiązanie Umowy

27. [jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat: Klient, za pisemną zgodą Przedstawiciela ustawowego może rozwiązać
Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w placówce Banku.][w pozostałych
przypadkach: Klient może rozwiązać Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia:
a. w placówce Banku,
b. listem wysłanym na adres Banku.]
28. W okresie wypowiedzenia Klient może korzystać z Serwisów.
29. Bank może rozwiązać Umowę pisemnie z co najmniej 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia tylko z ważnych przyczyn, gdy:
a) Klient przedstawił fałszywe dokumenty lub podał nieprawdziwe dane, które miały wpływ na warunki zawarcia i
wykonywanie Umowy,
b) Klient podał niekompletne dane, bez których Bank nie może prawidłowo wykonywać Umowy,
c) istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient wykorzystuje działalność Banku w celu podejmowania lub ukrycia działań
przestępczych, w tym dla celów mających związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
d) Klient narusza zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisów określone w Regulaminie,
e) Klient utracił pełną zdolność do czynności prawnych,
f) Klient podejmuje działania, które powodują ograniczenie dostępności usług bankowości elektronicznej oferowanych
przez Bank.
30. Bank w treści wypowiedzenia [jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat:, skierowanego do Klienta i jego Przedstawiciela
ustawowego,] wskazuje jego przyczyny oraz informuje o dalszym trybie postępowania.
31. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu.


Dane osobowe

32. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank)
danych
Cele  zawarcie i wykonywanie Umowy,
przetwarzania  wypełnianie prawnych obowiązków związanych z działalnością bankową
 marketing produktów i usług własnych,
 marketing produktów i usług podmiotów trzecich za zgodą Klienta,
 rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń,
 wewnętrzne cele administracyjne Banku.
Podstawy  zawarcie i wykonywanie Umowy,
prawne  wypełnienie obowiązków prawnych związanych z działalnością bankową,
przetwarzania  uzasadniony interes Banku,
danych  zgoda Klienta na przetwarzanie danych w określonych celach, jeśli została wyrażona.
UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

Odbiorcy  podmioty z grupy przedsiębiorstw, której częścią jest Bank,podmioty, które
danych przetwarzają dane na zlecenie Banku w ramach umów zawartych na podstawie art.
6a Prawa bankowego, w tym agenci (lista tych podmiotów znajduje się na stronie
internetowej: https://www.credit-agricole.pl/partnerzy-biznesowi/baza-partnerow-
outsourcingowych).

Prawa osoby,  dostęp do treści lub otrzymanie kopii swoich danych,
której dane  żądanie poprawienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
dotyczą danych,
 sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą
profilowania,
 wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 inne prawa, o których mowa w Karcie Klienta.


Szczegółowe informacje, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w Banku oraz sposób, w jaki Bank
realizuje prawa Klienta znajdują się w Karcie Klienta i na stronie www.credit-agricole.pl/rodo.


33. Zawarte w umowie dane osobowe są poprawne i aktualne, a Bank może je wykorzystywać do kontaktów z Klientem.


Postanowienia końcowe

34. Umowa jest umową ramową w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.
35. Bank porozumiewa się z Klientem [jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat: i Przedstawicielem ustawowym] w języku
polskim, a do Umowy stosuje się prawo polskie.
36. Klient w czasie trwania Umowy może uzyskać informacje o adresach placówek Banku oraz innych miejsc, w których Bank
prowadzi działalność:
a) na stronie internetowej Banku,
b) w placówkach Banku,
c) za pośrednictwem Serwisu telefonicznego CA24.
37. Klient może wymagać od Banku w okresie obowiązywania Umowy bezpłatnego udostępnienia:
a) postanowień Umowy,
b) informacji o danych kontaktowych swoich placówek i placówek partnerskich.
w postaci papierowej, pocztą elektroniczną lub na innym trwałym nośniku informacji.
38. Bank udostępnia aktualnie obowiązujący wzór Umowy oraz Regulamin we wszystkich placówkach oraz na swojej stronie
internetowej.
39. O ile Umowa, Regulamin lub przepisy prawa nie stanowią inaczej – podstawowym środkiem komunikacji Banku z Klientem
jest Poczta CA24.
40. Bank może dostarczać informacje związane z realizacją Umowy, w szczególności może dokonywać zgłoszeń zgodnie z ustawą
o usługach płatniczych na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
41. Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Regulaminie.
42. Klient może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem w postępowaniu przed:
a) Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc),
b) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa:
www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny),
c) Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),
d) Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych.
43. Klient może wystąpić z pozwem do właściwego sądu powszechnego.


UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

44. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
45. [dla umowy zawartej na odległość: Klient ma obowiązek dostarczyć do Banku podpisany przez siebie egzemplarz Umowy oraz
komplet dokumentów wymaganych przez Bank.]

[zapis pojawia się tylko dla umów zawartych w eBanku: Umowa została zawarta w formie pisemnej – oświadczenie woli Klienta o
zawarciu Umowy zostało złożone w postaci elektronicznej, zrównanej z formą pisemną, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe, a
oświadczenie woli Banku o zawarciu Umowy zostało złożone w formie elektronicznej, zrównanej z formą pisemną zgodnie z art. 78
[1] Kodeksu cywilnego.]

[dla umów zawieranych w eBanku - miejsca na podpisy Klienta i Banku nie pojawiają się


<imię Klienta> <nazwisko Klienta>
<PESEL/NIK>
[dla drugiego wydruku Umowy
zawartej na odległość z kurierem: <data
zatwierdzenia>]

[jeśli umowa sporządzona przez Oney
lub Decathlon: podpis
sporządzającego]podpis za Bank Podpis Klienta
(zgodnie ze wzorem podpisu)
(tabela pojawia się, jeśli Klient 1 jest w przedziele wiekowym 13-18 lat)

Przedstawiciel ustawowy:
Imię i nazwisko: <imię Klienta> <nazwisko Klienta> [Klient z nr PESEL: PESEL: <PESEL Klienta>]
[Klient bez nr PESEL: Data urodzenia: <data
urodzenia Klienta>]
[Klient bez nr PESEL: NIK: <NIK>]
Dokument tożsamości: <rodzaj dokumentu> <Seria i numer dokumentu>, ważny [jeśli jest data: do: <data
ważności>] [jeśli jest bezterminowo: bezterminowo
Adres zamieszkania: <prefix> <ulica> <numer domu>[jeśli nr lokalu:/<nr lokalu>], <kod pocztowy>
<miejscowość>, <kraj>
Adres korespondencyjny: <prefix> <ulica> <numer domu>[jeśli nr lokalu:/<nr lokalu>], <kod pocztowy>
<miejscowość>, <kraj>
Adres e-mail: [jeśli jest podany: <e-mail>] [jeśli nie został podany: brak]
Telefon komórkowy: [jeśli jest podany: <nr tel. Telefon stacjonarny: [jeśli jest podany: <nr telefonu
komórkowego>] [jeśli nie został podany: brak] stacjonarnego>] [jeśli nie został podany: brak]

Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym <imię Klienta> <nazwisko Klienta> i wyrażam zgodę
na:
a) zawarcie przez niego Umowy
b) samodzielne zarządzanie Serwisami Bankowości Elektronicznej CA24Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank)
danych
UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3]

Cele  zawarcie i wykonywanie Umowy,
przetwarzania  wypełnianie prawnych obowiązków związanych z działalnością bankową,
 marketing produktów i usług własnych,
 marketing produktów i usług podmiotów trzecich za zgodą Klienta,
 rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń,
 wewnętrzne cele administracyjne Banku.


UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2 <numer umowy>]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3 <numer umowy>]

Podstawy  zawarcie i wykonywanie Umowy,
prawne  wypełnienie obowiązków prawnych związanych z działalnością bankową,
przetwarzania  uzasadniony interes Banku,
danych  zgoda Klienta na przetwarzanie danych w określonych celach, jeśli została wyrażona.
Odbiorcy  podmioty z grupy przedsiębiorstw, której częścią jest Bank,
danych 
 podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Banku w ramach umów zawartych na
podstawie art. 6a Prawa bankowego, w tym agenci (lista tych podmiotów znajduje się
na stronie internetowej: https://www.credit-agricole.pl/partnerzy-biznesowi/baza-
partnerow-outsourcingowych).
Prawa osoby,  dostęp do treści lub otrzymanie kopii swoich danych,
której dane  żądanie poprawienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
dotyczą  sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą
profilowania,
 wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 inne prawa, o których mowa w Karcie Klienta.

Szczegółowe informacje, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w Banku oraz sposób, w jaki Bank
realizuje prawa Klienta znajdują się w Karcie Klienta i na stronie www.credit-agricole.pl/rodo.
<imię Przedstawiciela> <nazwisko
Przedstawiciela> <PESEL/NIK>Podpis Przedstawiciela ustawowego


DZIĘKUJEMY ZA ZAWARCIE UMOWY

Polub nas na Facebooku: Pobierz aplikację mobilną CA24
/CreditAgricoleBankPolska www.credit-agricole.pl/mobile


UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2 <numer umowy>]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3 <numer umowy>]

[Parametry dostępu drukują się zawsze przy podpisaniu Umowy Bankowości Elektronicznej]


PARAMETRY DOSTĘPU DO SERWISÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CA24

Credit Agricole Bank Polska S.A. potwierdza parametry dostępu do Serwisów bankowości elektronicznej CA24 dla Klienta:

Imię i nazwisko: <imię Klienta> <nazwisko Klienta>
Adres e-mail: [jeśli jest podany: <e-mail>] [jeśli nie został podany: brak]
Pytanie identyfikacyjne: <pytanie>
Odpowiedź identyfikacyjna: ******

Nazwa serwisu Identyfikator Sposób nadania
Status Metoda autoryzacji
oraz metoda uwierzytelnienia hasła dostępu
PESEL*
<Status kanału Serwis
Serwis telefoniczny CA24 SMS Telekod
telefoniczny CA24>
Telekod

[Klient z identyfikatorem
numerycznym
<identyfikator
numeryczny>] Hasło SMS – Jeśli Metoda
[Klient bez identyfikatora autoryzacji w kanale Serwis
numerycznego inernetowy CA24 == Hasła
<identyfikator SMS
<Status kanału Serwis
Serwis internetowy CA24 alfanumeryczny>] SMS
internetowy CA24> Hasło statyczne – Jeśli Metoda Hasło statyczne i wskazanie
Tokena sprzętowego – Jeśli
autoryzacji w kanale Serwis
Metoda autoryzacji w
internetowy CA24 == Hasła SMS
kanale Serwis inernetowy
CA24 == Token RSA
Hasło statyczne i wskazanie Tokena
sprzętowego – Jeśli Metoda
autoryzacji w kanale Serwis
inernetowy CA24 == Token RSA

[Klient z identyfikatorem
numerycznym
<identyfikator
numeryczny>]
[Klient bez identyfikatora
<Status kanału Serwis Nadane
Serwis mobilny CA24 numerycznego w Aplikacji PIN Mobilny
mobilny CA24> <identyfikator mobilnej
alfanumeryczny>]
**

Hasło mobilne

<Status kanału Serwis
tekstowy CA24>
Serwis tekstowy CA24 <Numer telefonu dla - -
Harmonogram:
powiadomień SMS>
<od> - <do>
* Dla Klientów, którzy nie posiadają PESEL identyfikatorem jest NIK.
** Identyfikator służy do aktywacji Aplikacji mobilnej przy pierwszym logowaniu. Przy kolejnym logowaniu do aplikacji Klient używa hasła mobilnego.

Numer tokena sprzętowego: <NR TOKENA>

UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2 <numer umowy>]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3 <numer umowy>]

Bank będzie wysyłał hasła SMS do Serwisu internetowego CA24 oraz Telekod i Hasło statyczne służące do pierwszego logowania do Serwisów na numer telefonu
komórkowego: <Numer telefonu dla haseł SMS>.

[jeśli Klient jest w przedziale wiekowym 13-18 lat: Przedstawiciel ustawowy potwierdza wysokości ustalonych limitów dla Serwisów CA24 oraz, że nie przekraczają
one kwoty zwykłego zarządu.


<imię Przedstawiciela> <nazwisko
Przedstawiciela> <PESEL/NIK>Podpis Przedstawiciela ustawowego

]

[Limity na Rachunkach”oraz tabela na której są przedstawione limity występują jedynie przy produktach z limitami (konto / karta
kredytowa]

Limity na Rachunkach

Kanał dostępu Limit dzienny Limit pojedynczy

<nazwa pakietu konta/karty kredytowej> <numer rachunku> (<rola>)

Placówka <Bez limitu> (może występować również w <Bez limitu> (może występować również w
innych kanałach) innych kanałach)
Serwis internetowy CA24 <X XXX> <waluta> <X XXX> <waluta>


Serwis mobilny CA24 <X XXX> <waluta> <X XXX> <waluta>

Serwis telefoniczny CA24 <X XXX> <waluta> <X XXX> <waluta>

<nazwa pakietu konta/karty kredytowej> <numer rachunku> (<rola>)

Placówka <Bez limitu> <Bez limitu>

Serwis internetowy CA24 <X XXX> <waluta> <X XXX> <waluta>

Serwis mobilny CA24 <X XXX> <waluta> <X XXX> <waluta>

Serwis telefoniczny CA24 <X XXX> <waluta> <X XXX> <waluta>Wraz z podpisaniem Umowy bankowości elektronicznej CA 24 Bank aktywuje wszystkie posiadane przez Klienta rachunki. Rachunki są wskazane na stronie
internetowej Banku na Liście produktów i usług udostępnianych w Serwisach.


[dla umów zawieranych w eBanku - miejsca na podpisy Klienta nie pojawiają się


<imię Klienta> <nazwisko Klienta>
<PESEL/NIK>
UBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y

[na każdej stronie oprócz ostatniej: RD: 2 <numer umowy>]
[na stronie gdzie jest podpis za Bank: RD: 3 <numer umowy>]
Podpis KlientaUBEU0000010017 Data wydruku: <data wydruku>

Strona x z y


Click to View FlipBook Version