The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2020-07-03 11:44:44

UMOWA RAMOWA RACHUNKÓW BANKOWYCH, KARTY ORAZ ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU (BNP Paribas)

Umowa ramowa
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu nr


Zawarta w dniu __________________________________ r. w __________________________________ pomiędzy
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości
wpłacony, reprezentowanym przez:
1. Imię i nazwisko – stanowisko: ______________________________________________________________________ 2. Imię i nazwisko – stanowisko: ______________________________________________________________________
zwanym dalej „Bankiem”,
a
Posiadaczem/Współposiadaczem 1 reprezentowanym przez:
Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________________ Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________________
rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: ________________________________________________________ rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: ________________________________________________________
numer PESEL: _________________________________ data urodzenia: _________________________________ numer PESEL: _________________________________ data urodzenia: _________________________________
Współposiadaczem 2
Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________________
rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: ________________________________________________________
numer PESEL: _________________________________ data urodzenia: _________________________________
Niniejsza Umowa określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, użytkowania karty debetowej oraz udostępniania systemów bankowości telefonicznej i internetowej, na zasadach zawartych
w Szczegółowych Warunkach Umowy (SWU) i Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących integralną część SWU (OWU), przy czym pojęcia pisane wielką literą w SWU zdefi niowane są w OWU.
I. Szczegółowe Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
W dniu zawarcia Umowy Posiadacz wybiera następujące produkty i usługi Banku:
1. Prowadzenie □ Konto Osobiste
rachunku Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: PLN
Plan Taryfowy: Konto Otwarte na Ciebie / Bankowość Prywatna / Moje Konto Premium
□ Konto Pomocnicze Wealth Management (dla posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond)
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: PLN
2. Rachunek □ Konto Dobrze Oszczędnościowe
Oszczędnościowy Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: PLN
I. Oprocentowanie standardowe zmienne (w stosunku rocznym) w dniu otwarcia rachunku wynosi:
I.A. □ % dla całości salda.
I.B. □ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
I.C. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN.
II. Oprocentowanie promocyjne stałe (w stosunku rocznym) dla rachunków otwieranych w okresie od dnia _______ do dnia _______:
II.A. □ % dla całości salda.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe)
II.B. □ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie oraz dla nadwyżki ponad _____,___ PLN stosowane jest oprocentowanie standardowe)
II.C. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie oraz gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, stosowane jest oprocentowanie standardowe)
II.D.1. dla „nowych środków”:
□ % dla całości salda.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe)
□ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe)
II.D.2. dla pozostałych środków pieniężnych:
□ % dla całości salda.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe)
□ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe)
„Nowe środki” rozumiane są jako środki pieniężne stanowiące nadwyżkę w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych w Banku łącznie na wszystkich rachunkach
bankowych Klienta prowadzonych na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu na dzień ______________ r., przy czym
do ustalenia równowartości w złotych środków pieniężnych zgromadzonych przez Klienta na rachunkach prowadzonych w walutach wymienialnych stosuje się kurs średni
ogłoszony przez NBP w dniu ______________ r. ustalony dla danej waluty.


1/3
1/33


2. Rachunek □ Sejf
Oszczędnościowy Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
(cd.) Waluta: PLN
Oprocentowanie standardowe zmienne (w stosunku rocznym) w dniu otwarcia rachunku wynosi:
I. □ % dla całości salda.
II. □ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
III. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN.
□ Autooszczędzanie (dla posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym: Konto Premium, Moje Konto Premium, Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond)
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: PLN
Kwota na Koncie Osobistym: minimalna: _____ PLN; maksymalna: _____ PLN.
I. Oprocentowanie standardowe zmienne (w stosunku rocznym) w dniu otwarcia rachunku wynosi:
I.A. □ % dla całości salda.
I.B. □ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
I.C. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN.
II. Oprocentowanie promocyjne stałe (w stosunku rocznym):
II.A. □ % dla całości salda.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe)
II.B. □ % do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie oraz dla nadwyżki ponad _____,___ PLN stosowane jest oprocentowanie standardowe)
II.C. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie oraz gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, stosowane jest oprocentowanie standardowe)
3. Pozostałe rachunki □ Rachunek Walutowy
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: _____________
□ Rachunek Portfelowy (dla posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond)
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: PLN
Oprocentowanie standardowe: zmienne □ % w stosunku rocznym dla całości salda
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: EUR
Oprocentowanie standardowe: zmienne □ % w stosunku rocznym dla całości salda
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: USD
Oprocentowanie standardowe: zmienne □ % w stosunku rocznym dla całości salda
Dane do poleceń przelewów walutowych:
KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPKXXX
W celu podania numeru rachunku w formacie IBAN przed numerem rachunku należy wstawić litery: PL
4. Lokaty Terminowe □ Lokata terminowa
□ Automatyczna Lokata Overnight (dla Posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond)
Kwota wyłączona z Automatycznej Lokaty Overnight na poziomie: _________,___ PLN
5. Użytkowanie karty □ Karta Otwarta na Świat Mastercard/Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard/Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard/Moja Karta Premium Mastercard/Karta Debetowa Wealth
debetowej Management Mastercard/Karta Debetowa Wealth Management Visa/Karta Mastercard Multiwalutowa
wydawana do rachunku o numerze: PL ______________________________________________________________________________________
dla Posiadacza/Współposiadacza 1/Współposiadacza 2
Imię (lub inicjał) i nazwisko, które ma być umieszczone na Karcie (maks. 19 znaków wraz ze spacjami) ____________________________________________________________________________
Limity:
□ Limit Dzienny wypłat gotówki: __________ PLN
□ Limit Dzienny Transakcji Bezgotówkowych: __________ PLN
w tym:
□ Limit Dzienny Transakcji korespondencyjnych i telefonicznych __________ PLN
□ Limit Dzienny Transakcji Internetowych __________ PLN
□ Karta bez funkcjonalności zbliżeniowej
Konta Powiązane do Karty Mastercard Multiwalutowej:
Rachunek Walutowy:
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: EUR
Rachunek Walutowy:
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: USD
Rachunek Walutowy:
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: GBP
Rachunek Walutowy:
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: CHF
Sposób dostarczenia Karty i PIN-u:
□ Karta – przesyłką pocztową na adres do korespondencji, PIN – nadawany przez Użytkownika Karty za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu
□ Karta – przesyłką pocztową na adres do korespondencji, PIN – w formie wiadomości SMS
Adres do odbioru przesyłki kurierskiej inny niż adres do korespondencji: _________________________________________________________________________________________________________
Telefon komórkowy, na który zostanie wysłany PIN w formie wiadomości SMS oraz do otrzymywania Haseł 3D Secure: _____________________________________________________________
□ Ubezpieczenie „CYBER Pomoc” (dla Użytkownika Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard)
□ Ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży” (dla Użytkownika Karty Otwartej na Świat Mastercard lub Użytkownika Mojej Karty Premium Mastercard)


2/3
2/33


2. Rachunek □ Sejf 6. Elektroniczne □ System Bankowości Internetowej GOonline
Oszczędnościowy Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ Kanały Dostępu Adres strony internetowej: https:\\goonline.bnpparibas.pl
(cd.) Waluta: PLN dla Posiadacza/Współposiadacza 1/Współposiadacza 2
Oprocentowanie standardowe zmienne (w stosunku rocznym) w dniu otwarcia rachunku wynosi: Login: _____________________________________________________________________________________________________
I. □ % dla całości salda. Telefon do otrzymywania Kodów SMS: _______________________________________________________________________
II. □ % do _____,___ PLN, □ Centrum Telefoniczne
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN, Nr telefonu do Centrum Telefonicznego: 801 321 123; +48 22 134 00 00; +48 500 990 500 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN. dla Posiadacza/Współposiadacza 1/Współposiadacza 2
III. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN, Identyfi kator użytkownika Centrum Telefonicznego: __________________________________________________________
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN, □ Centrum Telefoniczne z możliwością realizacji Transakcji do limitu:
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN. □ dziennego: __________ PLN
Telefon do potwierdzania Zleceń złożonych w Centrum Telefonicznym przekraczających określoną w Umowie kwotę: _______________________________________________________________
□ Autooszczędzanie (dla posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym: Konto Premium, Moje Konto Premium, Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond)
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ 7. Obowiązywanie Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Waluta: PLN Umowy Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „Ustawą”, Bank ma obowiązek wobec każdego
Kwota na Koncie Osobistym: minimalna: _____ PLN; maksymalna: _____ PLN. Klienta stosować środki bezpieczeństwa fi nansowego zdefi niowane w Ustawie. W związku z tym, iż na podstawie informacji otrzymanych na dzień zawarcia Umowy Bank nie jest
w stanie w pełni zrealizować ciążącego na nim obowiązku wskazanego w Ustawie, niniejsza Umowa wejdzie w życie w przypadku pozytywnej weryfi kacji Posiadacza przez Bank
I. Oprocentowanie standardowe zmienne (w stosunku rocznym) w dniu otwarcia rachunku wynosi: niezwłocznie po wykonaniu środków bezpieczeństwa fi nansowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem zdania następnego.
I.A. □ % dla całości salda. W przypadku negatywnego wyniku weryfi kacji Posiadacza przez Bank Umowa nie wejdzie w życie, o czym Bank poinformuje Posiadacza, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych
I.B. □ % do _____,___ PLN, od daty zawarcia Umowy, w jeden z wybranych przez klienta sposobów: na piśmie lub przez telefon, lub poprzez SMS, lub za pomocą poczty elektronicznej. Bank dokonuje weryfi kacji
Posiadacza na podstawie i zgodnie z Ustawą.
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN,
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN. 8. Korespondencja Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I.C. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN, Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN,
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN. Wersja językowa korespondencji: □ język polski □ język angielski
II. Oprocentowanie promocyjne stałe (w stosunku rocznym): Zestawienie Transakcji (wyciągi) /Zestawienie opłat:
II.A. □ % dla całości salda. □ dostarczane na adres e-mail
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie stosowane jest oprocentowanie standardowe) □ udostępniane w Systemie bankowości internetowej
II.B. □ % do _____,___ PLN, □ dostarczane na adres korespondencyjny
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN do _____,___ PLN, 9. Podstawowe Przed zatwierdzeniem lub podpisaniem Zleceń Płatniczych należy sprawdzić poprawność podanego numeru rachunku bankowego odbiorcy. Bank nie sprawdza zgodności numeru
□ % dla nadwyżki ponad _____,___ PLN. obowiązki rachunku bankowego z danymi odbiorcy.
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie oraz dla nadwyżki ponad _____,___ PLN stosowane jest oprocentowanie standardowe) Posiadacza
II.C. □ % gdy saldo jest niższe bądź równe _____,___ PLN, Najszybciej jak to możliwe (niezwłocznie) należy poinformować Bank o (szczegóły w OWU):
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, a niższe bądź równe _____,___ PLN, ● każdej utracie Instrumentu Płatniczego (np. kradzież Karty, nieuprawniony dostęp do Systemu bankowości internetowej)
□ % gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN. ● nieautoryzowanych/niewykonanych Transakcjach
(obowiązuje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _______. Po tym okresie oraz gdy saldo jest wyższe niż _____,___ PLN, stosowane jest oprocentowanie standardowe) ● nieotrzymaniu Zestawienia Transakcji
● niezgodności salda rachunku
3. Pozostałe rachunki □ Rachunek Walutowy ● zmianie numeru lub utracie telefonu do kontaktu/Centrum Telefonicznego/Private Line/Centrum Bankowości Prywatnej/Kodów SMS
● zmianie adresu do korespondencji, adresu e-mail do przesyłania Zestawienia Transakcji i danych osobowych wskazanych w Umowie
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: _____________ 10. Postanowienia Bank informuje, iż w związku z wykonywaniem przez Bank czynności bankowych wynikających z Umowy w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
informacyjne Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego:
□ Rachunek Portfelowy (dla posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond) 1) Bank przekazuje dane dotyczące Posiadacza do Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK S.A.”) z siedzibą w Warszawie,
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ 2) Bank może przekazać dane dotyczące Posiadacza do Systemu Bankowy Rejestr, administrowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Waluta: PLN 3) dane przekazane do BIK S.A. oraz do Systemu Bankowy Rejestr mogą być udostępniane bankom i innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
Oprocentowanie standardowe: zmienne □ % w stosunku rocznym dla całości salda fi nansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, a także biurom informacji gospodarczych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Waluta: EUR
Oprocentowanie standardowe: zmienne □ % w stosunku rocznym dla całości salda 11. Oświadczenia Posiadacz/Współposiadacz oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał – zgodnie ze swoim wyborem – pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail lub w formie
papierowej Ogólne Warunki Umowy, Taryfę Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych (stanowiących integralne
Posiadacza/
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ Współposiadaczy części SWU), arkusz informacyjny dla deponentów, dokument dotyczący opłat pobieranych z rachunku/ów, który/e zostanie/ą otwarty/e na podstawie Umowy, Komunikat do Umowy
Waluta: USD ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.
Oprocentowanie standardowe: zmienne □ % w stosunku rocznym dla całości salda
(tekst ukazuje się w przypadku przystąpienia Posiadacza do ubezpieczenia)
Dane do poleceń przelewów walutowych: W związku z wyborem przez Posiadacza ww. ubezpieczenia niniejszym Posiadacz wyraża zgodę na przystąpienie bez dodatkowych opłat do Umowy grupowego ubezpieczenia zawartej
KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPKXXX pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej „Ubezpieczyciel”), a BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie „Szczególnych
W celu podania numeru rachunku w formacie IBAN przed numerem rachunku należy wstawić litery: PL Warunków Ubezpieczenia CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.” dla użytkowników Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard wydanej do Konta Otwartego na Ciebie
(dalej „Szczególne Warunki Ubezpieczenia”) na następujących warunkach:
4. Lokaty Terminowe □ Lokata terminowa ● Posiadacz upoważnia BNP Paribas Bank Polska S.A. do przekazywania do Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie
□ Automatyczna Lokata Overnight (dla Posiadaczy Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna oraz Bankowość Prywatna Diamond) niezbędnym do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach ww. ubezpieczenia;
● ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona zgodnie z przekazanymi Posiadaczowi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia, Kartą Produktu i broszurą informacyjną dotyczącą
Kwota wyłączona z Automatycznej Lokaty Overnight na poziomie: _________,___ PLN przetwarzania danych osobowych;
● Posiadacz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ubezpieczyciela danych dotyczących stanu zdrowia, nałogów, historii chorób Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem umowy
5. Użytkowanie karty □ Karta Otwarta na Świat Mastercard/Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard/Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard/Moja Karta Premium Mastercard/Karta Debetowa Wealth ubezpieczenia/udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej. Podanie takich danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu oceny zasadności roszczeń w tytułu umowy ubezpieczenia;
debetowej Management Mastercard/Karta Debetowa Wealth Management Visa/Karta Mastercard Multiwalutowa ● w przypadku zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel może wnosić o dostarczenie dokumentacji medycznej, wyrażenia dalszych zgód i złożenia oświadczeń niezbędnych do ustalenia
wydawana do rachunku o numerze: PL ______________________________________________________________________________________ odpowiedzialności Ubezpieczyciela i zakresu przysługujących świadczeń. W szczególności Ubezpieczyciel może wnosić o:
a) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dotyczącego uzyskiwania informacji
dla Posiadacza/Współposiadacza 1/Współposiadacza 2 i dokumentacji od lekarzy i placówek medycznych),
Imię (lub inicjał) i nazwisko, które ma być umieszczone na Karcie (maks. 19 znaków wraz ze spacjami) ____________________________________________________________________________ b) uzyskanie informacji od Narodowego Funduszu Zdrowia,
Limity: c) uzyskanie informacji od innych ubezpieczycieli;
□ Limit Dzienny wypłat gotówki: __________ PLN ● wszystkie informacje podane w niniejszej deklaracji przystąpienia i innych dokumentach składanych w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia są prawdziwe.
□ Limit Dzienny Transakcji Bezgotówkowych: __________ PLN
w tym: (tekst ukazuje się w przypadku przystąpienia Posiadacza do ubezpieczenia)
□ Limit Dzienny Transakcji korespondencyjnych i telefonicznych __________ PLN W związku z wyborem przez Posiadacza ww. ubezpieczenia niniejszym Posiadacz wyraża zgodę na przystąpienie bez dodatkowych opłat do Umowy grupowego ubezpieczenia zawartej
□ Limit Dzienny Transakcji Internetowych __________ PLN pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej „Ubezpieczyciel”), a BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie „Szczególnych
□ Karta bez funkcjonalności zbliżeniowej Warunków Ubezpieczenia Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.” dla użytkowników Karty Otwartej na Świat Mastercard wydanej do Konta Otwartego na
Ciebie lub użytkowników Mojej Karty Premium Mastercard wydanej do Mojego Konta Premium (dalej „Szczególne Warunki Ubezpieczenia”) na następujących warunkach:
Konta Powiązane do Karty Mastercard Multiwalutowej: ● Posiadacz upoważnia BNP Paribas Bank Polska S.A. do przekazywania do Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie
niezbędnym do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach ww. ubezpieczenia;
Rachunek Walutowy: ● ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona zgodnie z przekazanymi Posiadaczowi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia, Kartą Produktu i broszurą informacyjną dotyczącą
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ przetwarzania danych osobowych;
Waluta: EUR ● Posiadacz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ubezpieczyciela danych dotyczących stanu zdrowia, nałogów, historii chorób Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem umowy
Rachunek Walutowy: ubezpieczenia/udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej. Podanie takich danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu oceny zasadności roszczeń w tytułu umowy ubezpieczenia;
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ ● w przypadku zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel może wnosić o dostarczenie dokumentacji medycznej, wyrażenia dalszych zgód i złożenia oświadczeń niezbędnych do ustalenia
Waluta: USD odpowiedzialności Ubezpieczyciela i zakresu przysługujących świadczeń. W szczególności Ubezpieczyciel może wnosić o:
Rachunek Walutowy: a) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dotyczącego uzyskiwania informacji
i dokumentacji od lekarzy i placówek medycznych),
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________ b) uzyskanie informacji od Narodowego Funduszu Zdrowia,
Waluta: GBP c) uzyskanie informacji od innych ubezpieczycieli;
Rachunek Walutowy: ● wszystkie informacje podane w niniejszej deklaracji przystąpienia i innych dokumentach składanych w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia są prawdziwe.
Numer rachunku NRB: ______________________________________________________________________________________
Waluta: CHF
Sposób dostarczenia Karty i PIN-u:
□ Karta – przesyłką pocztową na adres do korespondencji, PIN – nadawany przez Użytkownika Karty za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu
□ Karta – przesyłką pocztową na adres do korespondencji, PIN – w formie wiadomości SMS
Adres do odbioru przesyłki kurierskiej inny niż adres do korespondencji: _________________________________________________________________________________________________________
Telefon komórkowy, na który zostanie wysłany PIN w formie wiadomości SMS oraz do otrzymywania Haseł 3D Secure: _____________________________________________________________
□ Ubezpieczenie „CYBER Pomoc” (dla Użytkownika Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard)
□ Ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży” (dla Użytkownika Karty Otwartej na Świat Mastercard lub Użytkownika Mojej Karty Premium Mastercard) Pieczątki imienne oraz podpisy za Bank Podpis Posiadacza/Współposiadacza Podpis Współposiadacza/Przedstawiciela Ustawowego
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, S83-v2
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.
2/3 3/33
3/3


Ogólne Warunki Umowy
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
Obowiązuje od 20 stycznia 2020 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 4
Rozdział 2. Rachunki 5
Rozdział 3. Zlecenia Płatnicze i Transakcje Płatnicze 7
Rozdział 4. Instrumenty Płatnicze 9
Rozdział 5. Zasady odpowiedzialności 11
Rozdział 6. Kursy Walut 12
Rozdział 7. Komunikacja stron i reklamacje 12
Rozdział 8. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy 13
Rozdział 9. Postanowienia dodatkowe 14
Rozdział 10. [ uchylony ] 14
Rozdział 11. Opłaty i prowizje 14
Rozdział 1. Postanowienia ogólne Użytkownika EKD, określonych Dyspozycji lub Zleceń poprzez Bankowości Prywatnej oraz przez konsultanta Private Line toż-
tonowy wybór kombinacji znaków z klawiatury aparatu telefo- samości Posiadacza lub pełnomocnika Posiadacza przez telefon;
§ 1. Postanowienia wstępne i zawieranie umów nicznego i ich automatyczną realizację; 23) IBAN – (ang. International Bank Account Number) międzynaro-
1. Ogólne Warunki Umowy (OWU) określają zasady otwierania 6) Bankomat – urządzenie umożliwiające Posiadaczowi Karty doko- dowy numer rachunku bankowego;
i prowadzenia Rachunków bankowych, wydawania i obsługi In- nywanie wypłat gotówki przy użyciu Karty lub dodatkowo innych 24) Identyfikator Biometryczny – zapis indywidualnej cechy Użyt-
strumentów Płatniczych, w tym użytkowania karty debetowej, operacji, na dokonanie których pozwala łącznie funkcjonalność kownika, w tym fizycznej (np. odcisku palca, wizerunku twarzy),
pieniądza elektronicznego, wykonywania Transakcji Płatniczych tego urządzenia i Karty; pozwalający na weryfikację jego tożsamości;
oraz udostępnienia systemów bankowości telefonicznej i inter- 7) Biuro Maklerskie – wyodrębniona organizacyjnie jednostka Ban- 25) Identyfikator EKD – login do Systemu Bankowości Internetowej,
netowej dla konsumentów, tj. osób fizycznych zawierających ku prowadząca działalność maklerską, działającą na zasadach identyfikator do Centrum Telefonicznego, Numer Klienta;
Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością oddziału; 26) Indywidualne Dane Uwierzytelniające – indywidualne cechy
gospodarczą lub zawodową, w tym działalnością wytwórczą 8) Centrum Bankowości Prywatnej – jednostka organizacyjna służące do celów Uwierzytelniania, w tym w ramach Autoryza-
w rolnictwie. Banku obsługująca klientów posiadających Konto Osobiste z Pla- cji, w szczególności poufne wyszczególnione dane personalne,
2. Posiadacz korzysta z produktów i usług wybranych w Szczegóło- nem Taryfowym Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna procesy, kody, hasła, numery (takie jak wykorzystywane hasła
wych Warunkach Umowy (SWU) w dniu zawarcia Umowy. Diamond; w ramach Instrumentu Płatniczego, Kod CVC2/CVV2, Kod SMS,
3. Zawarcie umowy o korzystanie, z innych niż określone w SWU 9) Centrum Telefoniczne – system bankowości telefonicznej wy- Kod PIN, Hasło 3D Secure czy Identyfikator Biometryczny);
produktów i usług, w tym umowy o świadczenie usług w odnie- korzystywany w Banku umożliwiający uzyskiwanie informacji 27) Instrument Płatniczy – określane przez Bank zindywidualizowa-
sieniu do lokat strukturyzowanych, następuje po złożeniu: o stanie Rachunków oraz składanie określonych Dyspozycji lub ne urządzenia lub rozwiązania zabezpieczające, umożliwiające
1) wniosku klienta i jego akceptacji przez Bank, lub Zleceń, zarówno automatycznie z wykorzystaniem Bankofonu, jednoznaczną identyfikację Użytkownika, służące do składania
2) oferty Banku, który działa we własnym imieniu lub z upo- jak i poprzez konsultanta; Dyspozycji lub Zleceń, Autoryzacji lub uzyskiwania informacji
ważnienia na rzecz podmiotu trzeciego, i jej przyjęcia przez 10) Data Waluty – moment w czasie, od którego lub do którego Bank dotyczących Rachunku, w tym Karta, a także powiązane z Kartą
Posiadacza, nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążano lub rozwiązanie umożliwiające dokonywanie Transakcji zbliżenio-
w oddziale Banku lub, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, uznano Rachunek; wych w formie aplikacji instalowanej na Urządzeniu Mobilnym
na odległość w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za 11) Doradca/Specjalista Private Banking – przedstawiciel Banku z wykorzystaniem technologii NFC, PIN, Identyfikator EKD, Hasło
pośrednictwem EKD lub innych środków porozumiewania się na wskazany do obsługi Posiadacza Konta Osobistego z Planem Ta- do Bankowości Prywatnej, Kod SMS, Metoda Autoryzacji dla Apli-
odległość. ryfowym Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond; kacji Mobilnej, w tym Kod PIN dla Aplikacji Mobilnej i TelePIN,
4. Zawierając umowy na odległość w formie elektronicznej, wy- 12) Dostawca AIS/Dostawca usługi dostępu do informacji o ra- a także inne środki tego rodzaju, zapewniające co najmniej taki
korzystuje się identyfikatory właściwe dla EKD, chyba że stro- chunku – podmiot świadczący na rzecz Posiadacza Rachunku sam poziom bezpieczeństwa, oferowane przez Bank w przyszło-
ny postanowiły inaczej, przy czym dane identyfikacyjne Banku usługę udostępniania informacji o Rachunku Płatniczym i powią- ści w miejsce lub obok dotychczasowych, przyjęte do stosowania
mogą zostać dołączone do umowy, a złożenie oświadczenia zanych z nim Transakcjach Płatniczych (usługa AIS); przez Posiadacza;
woli Użytkownika EKD może wymagać potwierdzenia Kodem 13) Dostawca CAF/Dostawca wydający instrumenty płatnicze 28) Kanał Czat – wymiana wiadomości tekstowych pomiędzy Klien-
SMS lub innymi Indywidualnymi Danymi Uwierzytelniającymi. oparte na karcie płatniczej – podmiot wydający dla Posiadacza tem a konsultantem za pośrednictwem strony internetowej Ban-
5. Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na od- Rachunku kartę płatniczą lub inny instrument płatniczy oparty ku; kanał wykorzystywany w celu uzyskiwania informacji oraz
ległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia na karcie płatniczej, który za zgodą Posiadacza Rachunku zo- składania Dyspozycji wskazanych w Komunikacie;
zawarcia Umowy lub od dnia potwierdzenia przez Bank wy- stanie powiązany z Rachunkiem Płatniczym wskazanym przez 29) Karta – Karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Osobi-
maganych przepisami prawa informacji, jeżeli jest to termin Posiadacza Rachunku w ten sposób, że Bank będzie potwierdzał stego lub do Rachunku Walutowego w ramach wznowienia;
późniejszy, poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświad- na wniosek tego podmiotu dostępność na Rachunku Płatniczym 30) Karta Multiwalutowa – Karta wydawana do Konta Osobistego
czenia o odstąpieniu od Umowy. Termin uważa się za za- kwoty niezbędnej do wykonania Transakcji Płatniczej realizowa- z możliwością wskazania przez Klienta Konta Powiązanego jako
chowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostanie nej w oparciu o wydaną przez ten podmiot kartę płatniczą lub rachunku dodatkowego do tej karty; w takim przypadku umożli-
wysłane do Banku. Posiadacz nie ponosi kosztów związanych inny instrument płatniczy (usługa CAF); wia ona dokonywanie transakcji płatniczych, które są rozliczane
z odstąpieniem. 14) Dostawca PIS/Dostawca usługi inicjowania płatności – podmiot przez Bank w ciężar Konta Osobistego lub Konta Powiązanego,
6. Podpis złożony na Karcie Danych Osobowych stanowi wzór pod- świadczący na rzecz Posiadacza Rachunku usługę inicjowania na zasadach określonych w OWU;
pisu Użytkownika do składania pisemnych Dyspozycji lub Zleceń bezgotówkowych Transakcji Płatniczych z Rachunku Płatniczego 31) Klient/Użytkownik – Posiadacz lub Użytkownik Karty lub Użyt-
Płatniczych oraz Autoryzacji Transakcji, przy czym w razie braku (usługa PIS); kownik EKD;
tej karty wzorem podpisu jest podpis złożony w Banku na innym 15) Dyspozycja – polecenie niepowodujące obciążenia lub uznania 32) Kod CVC2/CVV2 – 3-cyfrowy numer zabezpieczający, używany do
wzorcu umowy. Rachunku; weryfikacji transakcji bez fizycznego przedstawiania karty, widnie-
7. Umowę w imieniu osoby małoletniej podpisuje jej Przedstawiciel 16) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem jący na rewersie Karty, wydrukowany tuż przy pasku do podpisu;
Ustawowy. dni ustawowo uznanych za wolne od pracy; 33) Kod SMS – jednorazowe hasło numeryczne przesyłane za po-
8. Posiadacz może przystąpić do ubezpieczenia lub zawrzeć umowę 17) EKD – Elektroniczne Kanały Dostępu – System Bankowości In- średnictwem wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez
ubezpieczenia w ramach oferowanych przez Bank ubezpieczeń, ternetowej, Centrum Telefoniczne, w tym Bankofon, Telefoniczne Użytkownika EKD numer telefonu komórkowego, które służy do
na warunkach w nich określonych. Centrum Obsługi Klienta, Private Line, Aplikacja Mobilna, Kanał składania Dyspozycji lub Autoryzacji Zleceń;
9. Posiadaczowi może zostać udzielony kredyt odnawialny w Koncie Czat, Centrum Bankowości Prywatnej umożliwiające Użytkowni- 34) Komunikat – komunikat Banku skierowany do Posiadaczy, zawie-
Osobistym, z wyłączeniem Konta Pomocniczego, na podstawie kowi EKD składanie Dyspozycji lub Zleceń; rający informacje dotyczące świadczonych przez Bank produktów
odrębnej umowy. 18) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa i usług, umieszczany w oddziałach Banku prowadzących obsługę
10. Bank, poza produktami wskazanymi w Umowie/SWU, prowadzi członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Lichtenstein rachunków oraz na stronie internetowej Banku;
Produkty lub Usługi w Obsłudze. i Islandię; 35) Konto Osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
11. Bank zawiera Umowy wyłącznie z osobą, która złożyła oświad- 19) Express Elixir – system poleceń przelewów natychmiastowych w Banku, prowadzony w złotych;
czenie o rezydencji podatkowej oraz oświadczenie FATCA, zgodnie realizowanych w złotych polskich, którego operatorem jest Kra- 36) Konto Pomocnicze – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
z przepisami Ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu jowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie, umożli- w Banku prowadzony w złotych; do Konta Pomocniczego stosuje
Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wiający wymianę zleceń płatniczych pomiędzy jednostkami się postanowienia OWU dotyczące Konta Osobistego, chyba że
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każ- OWU stanowi inaczej. Konto Pomocnicze może być prowadzone
wdrożenia ustawodawstwa FATCA. dego uczestnika w czasie rzeczywistym. Bank jest uczestnikiem wyłącznie na rzecz Posiadacza posiadającego Konto Osobiste
systemu Express Elixir. Lista uczestników oraz godziny dostępno- z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna lub Bankowość Pry-
§ 2. Definicje ści określone przez każdego uczestnika systemu dostępne są na watna Diamond;
1. Użyte w Umowie określenia oznaczają: stronie www pod adresem: www.expresselixir.pl oraz na Stronie 37) Konto Powiązane – Rachunek Walutowy wskazany przez Posia-
1) Aplikacja Mobilna – aplikacja GOmobile instalowana na Urzą- Internetowej; dacza jako dodatkowy rachunek służący do rozliczania transakcji
dzenia Mobilne z oprogramowaniem Android lub iOS do obsługi 20) Godzina Graniczna – godzina w Dniu Roboczym, po której otrzy- płatniczych wykonywanych Kartą Multiwalutową; Konto Powią-
bankowości elektronicznej; mane Zlecenie Płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego zane może być wskazane przez Posiadacza w momencie złożenia
2) Autoryzacja – udzielenie przez Użytkownika zgody na wykonanie Dnia Roboczego po tym dniu; wniosku o wydanie ww. karty lub po wydaniu ww. karty, w odręb-
Transakcji Płatniczej; 21) Hasło 3D Secure – kod przesyłany w postaci wiadomości SMS nym wniosku złożonym w oddziale Banku lub za pośrednictwem
3) Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą na wskazany przez Posiadacza Karty/Użytkownika Karty numer wybranych EKD;
w Warszawie; telefonu komórkowego, służący jako dodatkowe zabezpieczenie 38) Kurs Obciążeniowy – inny niż Kurs Standardowy, kurs walutowy
4) Bank Odbiorcy – bank lub inna instytucja finansowa, z siedzibą Transakcji dokonywanych przez internet w Punktach Akceptują- ustalany przez Organizację Płatniczą Mastercard, udostępniany
w Polsce lub za granicą Polski, upoważniona do prowadzenia ra- cych oferujących korzystanie z tego zabezpieczenia; Bankowi, dostępny na Stronie Internetowej, służący do przelicze-
chunków płatniczych lub świadczenia innych usług płatniczych; 22) Hasło do Bankowości Prywatnej – hasło ustanowione przez Po- nia zgodnie z Umową Transakcji wykonywanych Kartą Otwartą
5) Bankofon – serwis telefoniczny Banku będący częścią Centrum siadacza lub pełnomocnika Posiadacza na formularzu dyspozy- na Świat Mastercard, Moją Kartą Premium Mastercard oraz Kar-
Telefonicznego, umożliwiający samodzielne składanie, przez cji ustanowienia hasła do weryfikacji przez pracownika Centrum tą Debetową Wealth Management Mastercard w walucie obcej;
4/33


39) Kurs Standardowy – kurs walutowy ustalany przez Organi- Rachunkiem Oszczędnościowym Autooszczędzanie lub automa- 100) Wpłatomat – działające on-line urządzenie umożliwiające
zację Płatniczą, dostępny na stronie internetowej Organizacji tyczną lokatą overnight; wpłacanie gotówki w polskich złotych na Konto Osobiste przy
Płatniczej (Mastercard: www.mastercard.com/global/curren- 70) Rachunek Portfelowy – Rachunek prowadzony w celu dokony- użyciu Karty, wydanej do tego Rachunku;
cyconversion/index.html oraz VISA: www.visaeurope.com/ wania rozliczeń i inwestycji w ramach świadczenia przez Biuro 101) Współposiadacz – każdy z Posiadaczy Rachunku wspólnego;
making-payments/exchange-rates), służący do przeliczenia Maklerskie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wcho- 102) wypłata gotówki – posiadacz (Użytkownik) rachunku pobiera
zgodnie z Umową Transakcji wykonywanych Kartą (z wyjąt- dzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; gotówkę ze swojego Rachunku;
kiem Karty Otwartej na Świat Mastercard, Mojej Karty Pre- 71) Rachunek Walutowy – rachunek w Banku płatny na każde żą- 103) Zlecenie/Zlecenie Płatnicze – oświadczenie Użytkownika skie-
mium Mastercard oraz Karty Debetowej Wealth Management danie prowadzony w Walucie, których lista umieszczona jest rowane do Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji;
Mastercard); w Komunikacie; 104) zlecenie stałe – na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachu-
40) Kurs Średni NBP – kurs średni waluty obcej w złotych wyliczony 72) Rezydent – Klient mający miejsce zamieszkania na terytorium nek (Bank) regularnie przelewa środki w określonej wysokości
przez Narodowy Bank Polski (NBP), ogłaszany w dniu jego wy- Polski; z rachunku klienta (Rachunku) na inny rachunek.
liczenia w serwisach informacyjnych Thomson Reuters, Bloom- 73) Saldo – saldo księgowe środków pieniężnych na Rachunku;
berg, na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP; 74) Saldo Debetowe – niedopuszczalne Saldo ujemne, spowodowa- Rozdział 2. Rachunki
41) Kursy Walut – stosowane przez Bank kursy kupna i kursy sprze- ne obciążeniami przewyższającymi Wolne Środki;
daży walut obcych w stosunku do złotego ogłaszane przez Bank 75) Silne Uwierzytelnianie – Uwierzytelnianie w oparciu o zastoso- § 3. Rodzaje Rachunków
w Tabeli kursów walut; wanie co najmniej dwóch elementów z kategorii wiedza, posia- 1. Bank prowadzi różne rodzaje rachunków w polskich złotych lub
42) Lokata Terminowa – rachunek terminowej lokaty oszczędnościo- danie lub cechy Klienta (np. hasło i kod SMS); Rachunek Walutowy, w tym Rachunki indywidualne i wspólne.
wej w Banku, prowadzony w złotych lub w walucie obcej; 76) Stopa Referencyjna NBP – stopa określająca oprocentowanie 2. Bank nie otwiera i nie prowadzi Rachunków wspólnych, jeśli jed-
43) Metoda Autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej – indywidual- podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez nym ze Współposiadaczy jest osoba ubezwłasnowolniona.
ny, poufny numer Autoryzujący Transakcje zlecane w Aplikacji Narodowy Bank Polski (NBP), ustalana przez Radę Polityki Pie- 3. Bank, otwierając Rachunek, zobowiązuje się względem Posia-
Mobilnej (Kod PIN dla Aplikacji Mobilnej) lub Identyfikator Bio- niężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP, publikowana na dacza do przechowywania jego środków pieniężnych na czas
metryczny lub inny wybrany przez Klienta sposób autoryzacji stronie internetowej NBP oraz dostępna w środkach masowego wskazany w Umowie oraz do przeprowadzania na podstawie jego
Transakcji w Aplikacji Mobilnej spośród sposobów wskazanych przekazu; Zleceń rozliczeń pieniężnych, w zakresie określonym w Umowie.
w Komunikacie; 77) Strona Internetowa – strona internetowa Banku: www.bnppari- 4. Rachunek jest przeznaczony do dokonywania rozliczeń innych
44) Mobilna Autoryzacja – integralna część Aplikacji Mobilnej, za bas.pl; niż związane z działalnością gospodarczą.
pomocą której Klient może zatwierdzać i odrzucać operacje 78) System Bankowości Internetowej – system bankowości elek-
w Systemie Bankowości Internetowej, w tym Uwierzytelnianie tronicznej wykorzystywany w Banku w wersjach Pl@net lub § 4. Konto Osobiste
oraz Autoryzację; GOonline; 1. Konto Osobiste może być Rachunkiem indywidualnym lub Ra-
45) Nierezydent – Klient mający miejsce zamieszkania za granicą; 79) Tabela kursów walut – Tabela kursów walut BNP Paribas Bank chunkiem wspólnym.
46) NRB (Numer Rachunku Bankowego) – stosowany w rozlicze- Polska S.A., w której Bank zamieszcza obowiązujące Kursy Walut; 2. Jedna osoba może być Posiadaczem tylko jednego Konta Osobi-
niach krajowych sposób numeracji rachunków w Polsce złożony 80) Tabela Oprocentowania – tabela, w której Bank zamieszcza in- stego indywidualnego oraz Współposiadaczem dowolnej liczby
z 26 cyfr; formację o oprocentowaniu środków na Rachunkach; Kont Osobistych, przy czym można posiadać tylko jedno Konto
47) Numer Klienta – numer Umowy; 81) Taryfa – Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykony- Osobiste z tymi samymi Współposiadaczami, chyba że co innego
48) Okres Lokacyjny – okres, na jaki prowadzona jest Lokata wane na rzecz klientów indywidualnych / detalicznych, stosowa- wynika z odrębnych umów zawartych pomiędzy stronami, z za-
Terminowa; nych przez Bank w stosunku do Posiadacza w związku z realiza- strzeżeniem, że jedna osoba może być Posiadaczem/Współposia-
49) Opcja Kosztowa – podział kosztów wykonania Transakcji Płatni- cją Umowy; daczem więcej niż jednego Konta Pomocniczego.
czej pomiędzy zleceniodawcę (Posiadacza) i odbiorcę polecenia 82) Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta – ogólnodostępna cało- 3. Konto Osobiste prowadzone jest w złotych.
przelewu; dobowa infolinia Banku obsługująca Klientów w zakresie udzie- 4. Na Koncie Osobistym mogą być wykonywane wszystkie rodzaje
50) Organizacja Płatnicza – organizacja kartowa, której członkami lania informacji o produktach bankowych oraz wykonywania Transakcji udostępniane przez Bank.
są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń Transakcji określonych Dyspozycji lub Zleceń Klientów;
dokonywanych przy użyciu Kart, w tym Mastercard Worldwide 83) TelePIN – indywidualny, poufny numer nadany samodzielnie § 5. Rachunek wspólny
lub Visa; przez Użytkownika EKD w Centrum Telefonicznym; 1. Bank otwiera Rachunek wspólny dla dwóch lub więcej Klientów
51) Pakiet Optymalnych Korzyści – usługa (wyłącznie w obsłudze) 84) Terminal CAT – terminal samoobsługowy (np. na stacjach pali- o tym samym statusie rezydencji (dla Rezydentów albo Nierezy-
automatycznego bilansowania sald pomiędzy Kontami Osobisty- wowych, w biletomatach), służący do wykonywania Transakcji dentów), z zastrzeżeniem, że gdy Współposiadaczem jest osoba
mi i Rachunkiem Oszczędnościowym prowadzonym w złotych przy użyciu Karty; małoletnia, drugim i jedynym Współposiadaczem może być jej
każdego Dnia Roboczego w okresie od ostatniej Godziny Granicz- 85) Transakcja/Transakcja Płatnicza – zainicjowana przez płatnika Przedstawiciel ustawowy.
nej w tym dniu do końca tego dnia, według kryteriów określonych lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie za zobowiązania wobec
przez Posiadacza; 86) Transakcja Zbliżeniowa – Transakcja wykonana w terminalu Banku wynikające z Umowy.
52) PIN – poufny numer identyfikacyjny przypisany do Karty; POS przy wykorzystaniu funkcjonalności zbliżeniowej Karty lub 3. Każdy ze Współposiadaczy może dysponować samodzielnie
53) Plan Taryfowy – wybrany przez Posiadacza Konta Osobistego dokonana za pośrednictwem powiązanego z Kartą rozwiązania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku oraz w każ-
zestaw prowizji i opłat pobieranych przez Bank za czynno- umożliwiającego dokonywanie Transakcji zbliżeniowych w formie dym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego
ści związane z realizacją Umowy, przy czym zestaw prowizji aplikacji instalowanej na Urządzeniu Mobilnym z wykorzysta- Współposiadacza.
i opłat w zakresie Karty w ramach danego planu taryfowego niem technologii NFC; 4. W przypadku, gdy wykonanie Dyspozycji lub Zlecenia jednego ze
może być różny w zależności od rodzaju wybranej przez Po- 87) Trwały Nośnik Informacji – nośnik umożliwiający Posiadaczowi Współposiadaczy uniemożliwia całkowite lub częściowe wyko-
siadacza Karty; przechowywanie informacji adresowanych do niego w sposób nanie Dyspozycji lub Zlecenia drugiego Współposiadacza, Bank
54) polecenie przelewu – na zlecenie klienta (Posiadacza) podmiot umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do ce- nie wykonuje ich do czasu przedstawienia pisemnego uzgod-
prowadzący rachunek (Bank) przelewa środki z rachunku klienta lów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie nienia stanowiska Współposiadaczy albo przedstawienia przez
(Rachunku płatniczego) na inny rachunek; przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w tym nich prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie dysponowania
55) polecenie zapłaty – polecenie zapłaty stanowi udzieloną ban- przesłanych pocztą elektroniczną lub poprzez SMS; Rachunkiem.
kowi dyspozycję wierzyciela przelania określonej kwoty z ra- 88) Umowa – Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz
chunku bankowego dłużnika (Rachunku) na rachunek bankowy Elektronicznych Kanałów Dostępu; § 6. Rachunek dla małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej
wierzyciela; 89) Unikatowy Identyfikator – wskazany przez Użytkownika numer 1. Posiadacz, będący osobą małoletnią do ukończenia 13. roku
56) POS – terminal służący do dokonywania Transakcji bezgotówko- rachunku odbiorcy NRB, IBAN, numer Karty w przypadku Trans- życia lub osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, nie może sa-
wych przy użyciu Karty w Punktach Akceptujących lub do wypłaty akcji na odległość, identyfikator płatności (IDP) w przypadku modzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi
gotówki; polecenia zapłaty służący do jednoznacznej identyfikacji Użyt- na Rachunku ani też dokonywać żadnych czynności prawnych
57) Posiadacz – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, kownika lub rachunku odbiorcy; związanych z Rachunkiem.
a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy; 90) Urządzenie Mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne 2. Dla osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, Bank może
58) Posiadacz Karty – Posiadacz, który ukończył 13. rok życia i nie z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera otworzyć rachunek wspólny wyłącznie z Przedstawicielem usta-
został ubezwłasnowolniony całkowicie, któremu została wydana lub telefonu komórkowego; wowym tej osoby w celu przechowywania środków pieniężnych
Karta; 91) Usługa 3D Secure – usługa umożliwiająca dokonywanie Transak- osoby małoletniej oraz wykonywania zleceń osoby małoletniej
59) Private Line – telefoniczne centrum obsługi dla Klientów po- cji bez fizycznego przedstawiania Karty, z zastosowaniem Silnego lub jej Przedstawiciela ustawowego. Osoba małoletnia może sa-
siadających Konto Osobiste z Planem Taryfowym Bankowość Uwierzytelniania z wykorzystaniem Hasła 3D Secure i dodat- modzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachun-
Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond wykorzystywane kowego pytania zabezpieczającego lub Metody Autoryzacji dla ku w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu
w Banku, umożliwiające uzyskiwanie informacji o stanie Rachun- Aplikacji Mobilnej (w momencie jej udostępnienia przez Bank). Przedstawiciel ustawowy.
ków oraz składanie określonych w Komunikacie Dyspozycji lub Metodę Silnego Uwierzytelniania Użytkownik Karty ustala za 3. Bank prowadzi dla osób małoletnich rachunki indywidualne po-
Zleceń poprzez konsultanta; pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej; po wyborze zostające w obsłudze.
60) Produkt lub Usługa w Obsłudze – produkt lub usługa wycofana metody Silnego Uwierzytelniania wszystkie Transakcje objęte 4. Ograniczenia w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi
z oferty Banku, jednak pozostająca w obsłudze Banku na podsta- Usługą 3D Secure wymagają użycia wybranej metody; zgromadzonymi na Rachunku indywidualnym przez Posiadacza,
wie zawartej z Posiadaczem umowy; 92) Ustawa o reklamacjach – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. będącego osobą małoletnią po ukończeniu 13. roku życia lub
61) prowadzenie rachunku – uprawniony podmiot (Bank) prowadzi o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, określa Przedstawiciel
rachunek płatniczy do użytkowania przez klienta (Posiadacza); i o Rzeczniku Finansowym; Ustawowy w odrębnym oświadczeniu, które jest integralną czę-
62) Przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy Posiada- 93) Uwierzytelnianie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfika- ścią Umowy.
cza, którym jest każdy z jego rodziców, o ile Posiadacz pozostaje cję tożsamości Użytkownika lub ważności używanego przez niego 5. W przypadku nieposiadania przez małoletniego Posiadacza do-
pod ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd Instrumentu Płatniczego, łącznie ze stosowaniem Indywidual- kumentu tożsamości strony wyrażają zgodę na identyfikowanie
opiekuńczy opiekun lub kurator; nych Danych Uwierzytelniających; przez Bank małoletniego Posiadacza na podstawie przedstawio-
63) Przelew PSD – polecenie przelewu w dowolnej walucie, reali- 94) Użytkowanie karty debetowej – uprawniony podmiot (Bank) nej ważnej legitymacji szkolnej podczas składania Zleceń lub
zowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie wydaje kartę płatniczą (Kartę) z wyjątkiem transakcji w ciężar Dyspozycji.
z państwami członkowskimi EOG innymi niż Rzeczpospoli- środków udostępnionych z tytułu kredytu, powiązaną z rachun- 6. Z zastrzeżeniem ust. 5, po osiągnięciu przez małoletniego Posiada-
ta Polska, pomiędzy rachunkami prowadzonymi w bankach kiem klienta (Rachunkiem). Kwota każdej transakcji (Transakcji) cza pełnoletniości nie stosuje się ograniczeń dla Rachunku wspól-
państw EOG; dokonanej przy użyciu karty debetowej (Karty) jest pobierana nego, w tym określonych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
64) Przelew SEPA – polecenie przelewu w walucie euro pomiędzy w całości z rachunku klienta (Rachunku); 7. W celu dokonania prawidłowej identyfikacji Posiadacza, w termi-
rachunkami prowadzonymi w bankach państw EOG oraz Szwaj- 95) Użytkownik EKD – Posiadacz lub pełnomocnik, któremu Bank nie 3 miesięcy od osiągnięcia pełnoletniości, Posiadacz zobowią-
carii, zawierający prawidłowy numer rachunku beneficjenta, udostępnił możliwość dysponowania Rachunkiem przez wybrany zany jest do dostarczenia dokumentu tożsamości. Bezskuteczny
zgodny z formatem IBAN, wolny od jakichkolwiek dodatkowych Elektroniczny Kanał Dostępu (EKD); upływ tego terminu uprawnia Bank do odmowy realizacji Zleceń
instrukcji płatniczych, realizowany w Opcji Kosztowej SHA; 96) Użytkownik Karty – osoba fizyczna, której Bank na wniosek Po- lub Dyspozycji do czasu umożliwienia prawidłowej identyfikacji
65) Przelew Zagraniczny – polecenie przelewu w dowolnej walucie, siadacza wydał Kartę; Posiadacza.
w odniesieniu do której jeden z dostawców znajduje się w pań- 97) Waluta – znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatni- 8. Z chwilą powzięcia przez Bank udokumentowanej informacji
stwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej; czym poza Rzeczpospolitą Polską, ujęte w wykazie walut wy- o śmierci Przedstawiciela ustawowego będącego Współposia-
66) Punkt Akceptujący – punkt handlowo-usługowy, oznaczony logo mienialnych ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku daczem rachunku z małoletnim lub utraty przez niego statusu
Organizacji Płatniczej, w ramach której wydawana jest Karta, Polskiego; Przedstawiciela ustawowego Umowa wygasa, chyba że wcześniej
w którym Posiadacz Karty / Użytkownik Karty może dokonać za- 98) WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – stopa procentowa lub równocześnie z uzyskaniem przez Bank powyższej informacji
płaty za pomocą Karty; warszawskiego rynku międzybankowego dla lokat przyjmowa- zostanie złożony wniosek o zmianę Współposiadacza przez aktu-
67) Rachunek – każdy rodzaj rachunku bankowego oferowany przez nych przez banki w złotych dla danego okresu, ustalana jako alnego przedstawiciela ustawowego.
Bank Klientom i prowadzony na podstawie Umowy, w tym Konto średnia z kwotowań banków i publikowana przez serwis Thom- 9. Z chwilą powzięcia przez Bank udokumentowanej informacji
Osobiste, Rachunek Oszczędnościowy, Rachunek Walutowy, Lo- son Reuters na stronie WIBO o godz. 11:00 danego dnia notowań, o śmierci małoletniego Współposiadacza Umowa wygasa.
kata Terminowa, Rachunek Portfelowy; dostępna w prasie finansowej i na stronach internetowych ser-
68) Rachunek Oszczędnościowy – rachunek oszczędnościowy wisów finansowych; § 7. Rachunek Oszczędnościowy
w Banku prowadzony w złotych lub określonej Walucie, zgodnie 99) Wolne Środki – Saldo powiększone w przypadku Konta Osobi- 1. Posiadacz może otwierać w Banku Rachunki Oszczędnościowe po
z ofertą Banku; stego o środki pieniężne pozostałe do wykorzystania z tytułu zawarciu Umowy.
69) Rachunek Płatniczy – Rachunek służący do wykonywania Trans- udzielonego kredytu odnawialnego, z uwzględnieniem środków 2. Do Rachunku Oszczędnościowego nie można składać Zleceń
akcji, który nie jest Rachunkiem Portfelowym, Lokatą Terminową, zabezpieczonych na rozliczenie Autoryzowanych Transakcji; w zakresie zleceń stałych i poleceń zapłaty, z zastrzeżeniem
5/33


Rachunków Oszczędnościowych Posiadaczy posiadających 2. Do Konta Osobistego może być otwarta tylko jedna Automatyczna 2. Bank może zmienić wysokość zmiennych stóp procentowych
jednocześnie Konto Osobiste z Planem Taryfowym Bankowość lokata overnight. w przypadku zmiany co najmniej jednego z poniższych wskaźników:
Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond, zgodnie z posta- 3. Posiadacz nie może posiadać jednocześnie usługi Pakiet Opty- 1) Stopy Referencyjnej NBP, stopy lombardowej NBP (określa-
nowieniami określonymi w Taryfie. malnych Korzyści i Automatycznej lokaty overnight. jącej oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego
3. W odniesieniu do wybranych Rachunków Oszczędnościowych Po- 4. Automatyczna lokata overnight może być również otwarta do przez NBP pod zastaw papierów wartościowych) lub stopy
siadacz może złożyć Zlecenie polecenia przelewu wyłącznie na Rachunku Walutowego prowadzonego w euro lub dolarach ame- depozytowej NBP (określającej oprocentowanie lokaty ter-
Konto Osobiste Posiadacza. Wybrane Rachunki Oszczędnościowe rykańskich, z zastrzeżeniem, że Posiadacz może mieć tylko jedną minowej przyjmowanej od banków przez NBP) o co najmniej
mogą być uznawane wyłącznie poleceniami przelewu z Konta taką lokatę w określonej walucie. 0,25 punktu procentowego (p.p.),
Osobistego Posiadacza. Informacje te są podane w Taryfie. 5. Posiadacz może ustalić kwotę wyłączoną z Automatycznej loka- 2) stopy rezerwy obowiązkowej banków (od środków złotowych
ty overnight, tj. kwotę, która pozostanie odpowiednio na Koncie i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach
§ 8. Rachunek Portfelowy Osobistym lub Rachunku Walutowym. bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów
1. Posiadacz Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość 6. Automatyczna lokata overnight jest zakładana na okres od mo- wartościowych) o co najmniej 0,25 p.p.,
Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond może otworzyć mentu pobrania środków odpowiednio z Konta Osobistego lub 3) stawek WIBID 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y o co najmniej 0,1 p.p.,
Rachunek Portfelowy w polskich złotych, euro lub dolarach Rachunku Walutowego do następnego Dnia Roboczego, w któ- 4) poziomu Wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych
amerykańskich. rym następuje uznanie Konta Osobistego/Rachunku Walutowego o co najmniej 2 procent w stosunku do poprzednio ogłasza-
2. Rachunek Portfelowy prowadzony jest w celu wykonania umo- środkami z tej lokaty. nego takiego samego wskaźnika za okres miesięczny, kwar-
wy o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego 7. Bank przelewa z Konta Osobistego/Rachunku Walutowego Po- talny lub roczny,
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych siadacza na rachunek Automatycznej lokaty overnight środki w przypadku rachunków w złotych,
oferowanych przez Biuro Maklerskie. stanowiące nadwyżkę ponad ustaloną kwotę wyłączoną z Auto- 5) poziomu podstawowych stóp procentowych banku central-
3. Ze względu na cel, w jakim otwierany jest Rachunek Portfelowy, matycznej lokaty overnight, o której mowa w ust. 4, bez odręb- nego kraju, w walucie którego prowadzony jest rachunek,
Posiadacz może ustanowić pełnomocnikiem do Rachunku Port- nego Zlecenia Posiadacza, każdego Dnia Roboczego, w okresie od o co najmniej 0,1 p.p.; informacje o wysokości tych stóp są
felowego wyłącznie Biuro Maklerskie. ostatniej Godziny Granicznej w tym dniu do końca tego dnia. publikowane na stronach internetowych banków centralnych
4. Klient może składać Zlecenia związane z Rachunkiem Portfelo- 8. Na początku następnego Dnia Roboczego po założeniu Automa- ww. krajów lub odpowiadających im funkcjami instytucji,
wym wyłącznie za pośrednictwem Biura Maklerskiego. tycznej lokaty overnight Bank uznaje Konto Osobiste/Rachunek w prasie finansowej i na stronach internetowych serwisów
Walutowy środkami z rachunku Automatycznej lokaty overnight. finansowych,
§ 9. Autooszczędzanie 9. Odsetki naliczone od kwoty Automatycznej Lokaty Overnight 6) stawek LIBOR CHF, LIBOR USD lub EURIBOR, określających
1. Warunkiem otwarcia Rachunku Oszczędnościowego Autooszczę- są przekazywane przez Bank na Konto Osobiste/Rachunek koszt pozyskania środków finansowych na zagranicznych
dzanie (Autooszczędzanie) jest posiadanie przez Posiadacza Walutowy na koniec dnia, w którym zakończył się okres jej rynkach międzybankowych, o co najmniej 0,1 p.p.,
Konta Osobistego z Planem Taryfowym Konto Premium, Moje trwania. w przypadku rachunków w walutach obcych:
Konto Premium, Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna stawka EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) jest
Diamond. § 13. Pełnomocnictwo dzienną stopą procentową pożyczek międzybankowych
2. Do Konta Osobistego może być otwarty tylko jeden rachunek 1. Do udzielenia pełnomocnictwa lub bycia pełnomocnikiem nie- denominowanych w euro, oferowanych na rynku między-
Autooszczędzanie. zbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności praw- bankowym w strefie euro przez banki wchodzące w skład
3. Posiadacz nie może posiadać jednocześnie Autooszczędzania nych, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Rachunku największych banków tej strefy, obliczaną jako średnia z ofert
i Automatycznej lokaty overnight, jak również Autooszczędzania Portfelowego. składanych przez nie w ciągu dnia w godzinach poprzedza-
i Pakietu Optymalnych Korzyści. 2. Pełnomocnictwa może udzielić każdy ze Współposiadaczy. jących publikację (do 10:45 czasu środkowoeuropejskiego),
4. Wysokość Kwoty maksymalnej na Koncie Osobistym oraz Kwoty 3. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej, aktu no- a stawka LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) jest
minimalnej na Koncie Osobistym dla Autooszczędzania wskazy- tarialnego lub pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. dzienną referencyjną stopą procentową, opartą o stopy
wana jest w Komunikacie. 4. Udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej dokonywane jest procentowe pożyczek międzybankowych denominowanych
5. Bank od dnia otwarcia Autooszczędzania przekazuje na koniec w obecności pracownika Banku. w 10 walutach, oferowanych na rynku międzybankowym
Dnia Roboczego: 5. Pełnomocnictwo podpisane przed notariuszem zagranicznym w Londynie dla wyznaczonych banków, ustalaną tuż przed
1) środki z Konta Osobistego na Autooszczędzanie stanowiące powinno zostać potwierdzone: godziną 11:00 czasu londyńskiego, przy czym LIBOR CHF
nadwyżkę salda ponad Kwotę maksymalną na Koncie Osobi- 1) poprzez przedłożenie apostille – w przypadku kraju będą- oparty jest o stopy procentowe pożyczek międzybankowych
stym, lub cego stroną Konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 r. denominowanych we frankach szwajcarskich, a LIBOR USD
2) środki z Autooszczędzania na Konto Osobiste, w przypadku, o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów o stopy procentowe pożyczek międzybankowych denomino-
gdy saldo na Koncie Osobistym jest mniejsze niż Kwota mi- urzędowych, wanych w dolarach amerykańskich.
nimalna na Koncie Osobistym, tak aby wartość środków na 2) w sposób ustalony indywidualnie, uwzględniający posta- 3. Stopy Referencyjna, lombardowa i depozytowa NBP oraz stopa
Koncie Osobistym na koniec Dnia Roboczego wyniosła rów- nowienia wynikające z zawartej przez Polskę w tym zakre- rezerwy obowiązkowej banków ustalane są przez Radę Polityki
nowartość określonej przez Posiadacza Kwoty minimalnej na sie umowy – w przypadku kraju, z którym Polska zawarła Pieniężnej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym NBP i publikowa-
Koncie Osobistym, chyba że kwota na Autooszczędzaniu jest dwustronną umowę w sprawie pomocy prawnej, znoszącej ne na stronie internetowej NBP. Stawki EURIBOR, LIBOR, LIBOR
niewystarczająca, aby zapewnić Kwotę minimalną na Koncie wymóg legalizacji dokumentów urzędowych, CHF i LIBOR USD publikowane są przez agencję Thomson Reuters,
Osobistym – wówczas Konto Osobiste zostanie zasilone ca- 3) przez właściwą miejscowo polską placówkę dyplomatyczną dostępne są w prasie finansowej i na stronach internetowych
łością środków znajdującą się na Autooszczędzaniu. lub konsularną. serwisów finansowych.
6. Kwota maksymalna i kwota minimalna na Koncie Osobistym 6. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej: 4. Zmianę wysokości zmiennych stóp procentowych Bank stosuje
może być zmieniana przez Posiadacza w dowolnym momencie 1) dane jednoznacznie identyfikujące Posiadacza oraz pełno- według następujących zasad:
poprzez złożenie Dyspozycji w Banku w ramach limitu wskaza- mocnika, w tym imię i nazwisko, obywatelstwo, typ i numer 1) uwzględnia się kierunek zmiany wskaźnika przy zmianie
nego w Komunikacie. dokumentu tożsamości, PESEL w przypadku obywatelstwa oprocentowania,
7. Polecenie przelewu środków na Autooszczędzanie odbywa się po polskiego albo datę urodzenia w przypadku cudzoziemca, 2) zmiana oprocentowania może nastąpić w wysokości nie
wykonaniu innych Zleceń obciążających Konto Osobiste z tytułu 2) zakres umocowania, przy czym nie może on obejmować dys- wyższej niż trzykrotność zmiany wskaźnika, przy czym nie
należności wymagalnych podlegających wykonaniu w tym dniu, pozycji wkładem na wypadek śmierci lub udzielenia dalszych później niż w terminie 6 miesięcy od zmiany wskaźnika i nie
z wyłączeniem polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji oraz pełnomocnictw. częściej niż 6 razy w roku,
zlecenia stałego. 7. Pełnomocnik upoważniony na podstawie pełnomocnictwa sta- 3) zmiana oprocentowania dokonywana jest na zasadach
8. W dniu rozwiązania Umowy w części dotyczącej Autooszczę- łego bez ograniczeń, udzielonego zgodnie ze wzorem udostęp- i z uprawnieniami Posiadacza przewidzianymi dla zmian
dzania środki zgromadzone na tym rachunku przelewane są na nionym Posiadaczowi przez Bank, działa zgodnie z treścią tego Umowy.
Konto Osobiste Posiadacza, chyba że jednocześnie zamykane jest pełnomocnictwa, w takim samym zakresie jak Posiadacz, w tym 5. Stosowanie zmiennych stóp procentowych może powodować ob-
Konto Osobiste. również w odniesieniu do Rachunków otwieranych po udzieleniu niżenie lub podwyższenie oprocentowania na Rachunku w trakcie
9. Z Autooszczędzania możliwe jest dokonywanie transakcji wyłącz- tego pełnomocnictwa na podstawie Umowy, łącznie z zamknię- obowiązywania Umowy.
nie na rachunki prowadzone na podstawie tej samej Umowy. ciem Rachunku/ów, chyba że Posiadacz wyda inną dyspozycję. 6. Bank może wprowadzić promocyjne, wyższe stopy procentowe
Pełnomocnictwo stałe bez ograniczeń udzielone do wykonywa- na Rachunkach na określony czas, bez uprzedzenia. Bank in-
§ 10. Lokaty Terminowe nia czynności w ramach Umowy nie obejmuje upoważnienia do formuje o wprowadzeniu tych stóp procentowych, udostępnia-
1. Posiadacz może otwierać w Banku Lokaty Terminowe w wybranej wykonywania czynności w ramach innych umów, jakie zawarł jąc Tabelę Oprocentowania w oddziałach Banku i na Stronie
walucie, zgodnie z ofertą Banku, po zawarciu i na podstawie Umowy. Posiadacz z Bankiem, w szczególności do rachunków bankowych Internetowej.
2. Bank otwiera poszczególne Lokaty Terminowe Posiadaczom Kont prowadzonych na podstawie innych umów. W zakresie dyspozycji 7. Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków na Rachun-
Osobistych lub wybranych Rachunków Oszczędnościowych, lub związanych z Kartą pełnomocnik bez ograniczeń działa w takim kach przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w mie-
na odrębnie określonych zasadach pomiędzy Posiadaczem a Ban- samym zakresie jak Posiadacz, z zastrzeżeniem, że pełnomocnik siącu i 365 dni w roku.
kiem, ze środków przekazanych Bankowi w celu założenia Lokaty nie może wnioskować ani odbierać Instrumentów Płatniczych 8. Odsetki od środków na Rachunku Oszczędnościowym są kapita-
Terminowej zgodnie z odpowiednią Dyspozycją Posiadacza. dla innych Użytkowników. Pełnomocnikowi nie przysługuje pra- lizowane (dopisywane do Salda):
3. Dyspozycja otwarcia Lokaty Terminowej powinna zawierać co wo udzielania dalszych pełnomocnictw ani też nie może złożyć 1) pierwszego Dnia Roboczego następującego po zakończeniu
najmniej: w imieniu Posiadacza dyspozycji na wypadek śmierci oraz nie każdego kwartału kalendarzowego w przypadku kapitalizacji
1) rodzaj Lokaty Terminowej, może rozwiązać Umowy w imieniu Posiadacza. kwartalnej,
2) okres trwania Lokaty Terminowej lub datę zakończenia Okre- 8. Pełnomocnik, o ile wynika to z treści Pełnomocnictwa, może 2) pierwszego Dnia Roboczego następującego po zakończeniu
su Lokacyjnego, wyrazić zgodę na świadczenie usług przez Dostawcę AIS lub Do- każdego miesiąca w przypadku kapitalizacji miesięcznej
3) kwotę i walutę Lokaty Terminowej, stawcę PIS. lub w dniu likwidacji tego Rachunku.
4) sposób zadysponowania kwotą Lokaty Terminowej i odsetka- 9. Pełnomocnictwo stałe bez ograniczeń wymaga złożenia wzoru Odsetki za dzień, w którym następuje kapitalizacja, zostaną wy-
mi naliczonymi od kwoty Lokaty Terminowej po zakończeniu podpisu przez pełnomocnika, w obecności pracownika Banku, płacone odpowiednio w kolejnym miesiącu lub kwartale.
okresu jej trwania. chyba że podpis został potwierdzony notarialnie. Przykład: Jeśli 1 października to środa, to odsetki – w przypadku
4. Jeżeli Dyspozycja otwarcia Lokaty Terminowej zostanie złożona 10. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Ra- kapitalizacji miesięcznej – zostaną wypłacone 1 października
w Systemie Bankowości Internetowej po godzinie 20:00, to Loka- chunku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej nie może być za okres od 1 września do 30 września. W kolejnym miesiącu,
ta Terminowa zostaje otwarta z Datą Waluty najbliższego Dnia udzielone pełnomocnictwo. tj. w listopadzie, ponieważ 1 listopada jest dniem wolnym, to od-
Roboczego. 11. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: setki zostaną wypłacone 2 listopada za okres od 1 października
5. W przypadku, gdy ostatni dzień okresu trwania Lokaty Terminowej 1) śmierci Posiadacza Rachunku indywidualnego lub śmierci do 1 listopada. Odsetki za dzień 2 listopada zostaną naliczone
nie jest Dniem Roboczym, okres trwania Lokaty Terminowej kończy pełnomocnika, w kolejnym miesiącu.
się w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. 2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do której było 9. Saldo Debetowe oprocentowane jest według zmiennej stopy pro-
6. Bank potwierdza Posiadaczowi otwarcie każdej Lokaty Termi- ustanowione, centowej w wysokości odsetek maksymalnych, które na dzień
nowej, określając warunki, na jakich została otwarta, w tym 3) upływu okresu, na jaki zostało udzielone lub dokonania czyn- zawarcia Umowy wynoszą dwukrotność sumy Stopy Referencyj-
sposób kapitalizacji odsetek (dopisywania odsetek do kapitału), ności, do której było ustanowione, nej NBP oraz 3,5 punktów procentowych. Stopa ta zmienia się
odnawialność, wymóg kwoty minimalnej, której brak powoduje 4) odwołania pełnomocnictwa, wraz ze zmianą Stopy Referencyjnej NBP. Bank nie pobiera opłat
rozwiązanie Lokaty Terminowej. 5) ogłoszenia upadłości Posiadacza. i prowizji od Salda Debetowego.
7. Odnawialna Lokata Terminowa ulega odnowieniu na kolejny taki 12. Odwołanie i zmiana pełnomocnictwa następuje na zasadach
sam Okres Lokacyjny na warunkach obowiązujących w Banku, określonych dla złożenia pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że § 15. Wypłaty po śmierci Posiadacza
w dniu odnowienia Lokaty Terminowej, dla Lokaty Terminowej w przypadku Klientów posiadających Konta Osobiste z Planem 1. W razie śmierci Posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pie-
o takim samym Okresie Lokacyjnym. Taryfowym Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna Dia- niężnych zgromadzonych na Rachunku z tytułu pokrycia kosztów
8. Zwrot środków z Lokaty Terminowej dokonywany jest na rachu- mond odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić za pośrednic- pogrzebu Posiadacza, dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
nek powiązany do tej lokaty. twem Centrum Bankowości Prywatnej telefonicznie. spadku lub zapisu.
13. Zmiana pełnomocnictwa powinna być dokonana poprzez odwo- 2. Bank dokonuje obciążenia Rachunku kwotą wydatkowaną na
§ 11. [ uchylony ] łanie istniejącego pełnomocnictwa i ustanowienie nowego. koszty pogrzebu Posiadacza na rzecz osoby, która przedstawi
oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych
§ 12. Automatyczna lokata overnight § 14. Oprocentowanie przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza oraz
1. Posiadacz Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość 1. Środki na Rachunku oprocentowane są według zmiennej lub odpis aktu zgonu Posiadacza.
Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond ma możliwość stałej stopy procentowej w stosunku rocznym zgodnie z Tabelą 3. Wydatki na koszty pogrzebu Bank pokrywa ze środków znajdu-
otwarcia Lokaty Terminowej – Automatycznej lokaty overnight. Oprocentowania. jących się na Rachunkach zmarłego Posiadacza, w wysokości
6/33


nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze 13. Dostawca CAF może wystąpić z wnioskiem do Banku, o którym 2) opcja OUR – zleceniodawca przelewu zobowiązuje się do
zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. mowa w ust. 12 powyżej, jeżeli: (i) Użytkownik EKD udzielił zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych
4. Posiadacz może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej temu Dostawcy CAF zgody na występowanie z wnioskiem, oraz z tytułu realizacji przelewu, w tym kosztów banków po-
śmierci – wypłaty wskazanym przez siebie osobom określonej (ii) Użytkownik EKD zainicjował Transakcję Płatniczą na daną średniczących biorących udział w realizacji przelewu (Opcja
kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), kwotę przy użyciu instrumentu płatniczego wydanego przez tego Kosztowa dostępna dla Przelewów Zagranicznych, z wyłą-
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Dostawcę CAF. Potwierdzenie przez Bank dostępności środków czeniem Przelewów SEPA),
bankowe o następującym brzmieniu: pieniężnych polega na udzieleniu odpowiedzi „tak” albo „nie” 3) opcja BEN – prowizje i opłaty wszystkich banków bio-
art. 56.1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku i nie obejmuje podania Salda. rących udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca,
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej 14. Bank nie przechowuje ani nie wykorzystuje odpowiedzi udzielo- a opłaty pomniejszają kwotę przelewu (Opcja Kosztowa
lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi do- nych Dostawcy CAF do celów innych niż wykonanie Transakcji dostępna dla Przelewów Zagranicznych, z wyłączniem
konanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskaza- Płatniczej, której dotyczy zapytanie Dostawcy CAF. Przelewów SEPA).
nym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym 15. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 13, nie umożliwia Bankowi 3. Bank nie realizuje Zleceń do odbiorców z krajów objętych
lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja dokonania blokady środków pieniężnych na Rachunku Płatniczym. całkowitymi sankcjami państw EOG lub organów rządowych
wkładem na wypadek śmierci). 16. Użytkownik EKD może zwrócić się do Banku o przekazanie USA, na rzecz podmiotów wymienionych na listach osób, grup,
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na licz- mu danych identyfikujących Dostawcę CAF oraz udzielonej podmiotów, w stosunku do których stosowane są szczególne
bę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudzie- odpowiedzi. środki ograniczające obrót finansowy na podstawie prawa Unii
stokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 17. Powyższych postanowień nie stosuje się do Transakcji Płatni- Europejskiej, powszechnie obowiązujących przepisów krajo-
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez czych zainicjowanych za pośrednictwem instrumentów płatni- wych oraz OFAC (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc czych opartych na karcie płatniczej, na których jest przechowy- w Departamencie Skarbu USA), ONZ, FATF (Grupa Specjalna ds.
przed śmiercią posiadacza rachunku. wany pieniądz elektroniczny. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy).
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każ- 18. W przypadku gdy Transakcja Płatnicza jest inicjowana przez od- 4. Przy wykonywaniu Zleceń Przelewu PSD w walutach państw
dym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub od- biorcę lub za jego pośrednictwem w związku z Transakcją Płatni- EOG opłaty i prowizje nie mogą pomniejszać kwoty Transakcji.
wołana na piśmie. czą realizowaną w oparciu o kartę płatniczą, a jej dokładna kwota W przypadku wykonywania Zleceń innych poleceń przelewów
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozy- nie jest znana w momencie, gdy Użytkownik EKD wyraża zgodę kwota Transakcji może zostać pomniejszona o należne opłaty
cję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji na wykonanie Transakcji Płatniczej, Bank może dokonać blokady i prowizje.
przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wy- środków pieniężnych na Rachunku Płatniczym wyłącznie w przy- 5. Przelewy walutowe mogą być również wykonywane między
dana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną padku, gdy Użytkownik EKD wyraził zgodę na blokadę dokładnie bankami w kraju.
wcześniej. określonej kwoty środków pieniężnych. Bank, niezwłocznie po 6. W przypadku, gdy przelew walutowy przychodzący nie zawiera
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po otrzymaniu Dyspozycji, uwalnia środki pieniężne zablokowane wymaganych danych do jego wykonania, Bank może zwrócić
posiadaczu rachunku. na Rachunku Płatniczym po otrzymaniu informacji o dokładnie przelew lub przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wy- określonej kwocie Transakcji Płatniczej. uzyskania od banku zlecającego brakujących danych i po ich
padek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są uzyskaniu uznaje Rachunek Posiadacza, a w przypadku nieuzy-
zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza. § 17. Dane wymagane do Zlecenia Płatniczego skania tych danych zwraca przelew do banku zlecającego.
5. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci składana jest na piśmie Przy składaniu Zlecenia Bank wymaga podania: 7. W przypadku, gdy przelew walutowy przychodzący zawiera
w oddziale Banku. 1) Unikatowego Identyfikatora w postaci numeru rachunku w for- wszystkie elementy wymagane do Zlecenia, w tym Unika-
6. Odwołania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz macie IBAN lub NRB Posiadacza i odbiorcy, niezbędnego do wy- towy Identyfikator, jednak nie zawiera danych identyfiku-
może dokonać wyłącznie na piśmie. Zmiana dyspozycji wkładem na konania Zlecenia dla płatności, gdzie jest on wymagany, a do jących zleceniodawcę, Bank uznaje Rachunek Posiadacza
wypadek śmierci następuje poprzez jej odwołanie i złożenie nowej. tych gdzie nie jest – numer rachunku w formacie właściwym dla kwotą przelewu i przeprowadza bezpłatne dla Posiadacza
7. Z Rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki na danego banku, postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania pełnych danych
koszty pogrzebu Współposiadacza Rachunku. 2) danych identyfikujących zleceniodawcę i odbiorcę (imię i nazwi- o zleceniodawcy.
8. W przypadku Rachunku wspólnego nie jest możliwe przyjęcie sko lub nazwa i adres/siedziba), 8. W przypadku złożenia przez Posiadacza Zlecenia zwrotu
przez Bank od Współposiadacza dyspozycji wkładem na wypadek 3) waluty i kwoty Zlecenia, dla przelewu, który został uprzednio przeliczony na walutę
śmierci. W przypadku przekształcenia Rachunku indywidualne- 4) tytułu Zlecenia, rachunku, w celu zwrotnego przeliczenia kwoty Zlecenia
go w Rachunek wspólny dyspozycja na wypadek śmierci wygasa 5) daty złożenia Zlecenia, z waluty rachunku na walutę Zlecenia stosowane są Kursy
z dniem przekształcenia bez składania odrębnego oświadczenia oraz dodatkowo dla: Walut z momentu wykonywania przez Bank zwrotu do banku
przez Posiadacza. 6) polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji – daty realizacji zlecającego.
płatności,
Rozdział 3. Zlecenia Płatnicze i Transakcje Płatnicze 7) polecenia przelewu walutowego innego niż Przelew SEPA – Opcji § 21. Zlecenie stałe i polecenie przelewu z przyszłą datą
Kosztowej, kodu BIC Banku Odbiorcy lub innych danych jedno- realizacji
§ 16. Rodzaje Zleceń i Transakcji znacznie identyfikujących Bank Odbiorcy, 1. Zlecenie stałe jest wykonywane w określonych stałych termi-
1. Użytkownik może złożyć Zlecenie Płatnicze wykonania Transakcji 8) zlecenia stałego – daty realizacji pierwszej płatności, terminu nach, z określoną częstotliwością, stałym tytułem Transakcji
Płatniczej w oddziale Banku, przy użyciu Karty, za pośrednic- płatności, częstotliwości wykonywania, okresu obowiązywania, i kwotą w złotych do banku w Polsce, z zastrzeżeniem, że Posia-
twem EKD lub w inny uzgodniony z Bankiem sposób. 9) polecenia zapłaty – identyfikatora płatności (IDP) uzgodnionego dacz może odrębnie określić kwotę pierwszego lub ostatniego
2. Zlecenie może być złożone w złotych, w walutach wskazanych z odbiorcą, adresu odbiorcy, identyfikatora odbiorcy (NIP/NIW), przelewu, który ma być zrealizowany w ramach zlecenia stałego.
w Tabeli kursów walut lub innych uzgodnionych z Bankiem wa- danych Posiadacza (imię, nazwisko, adres). 2. Do wykonania zlecenia stałego Użytkownik wskazuje datę, od
lutach obcych. której obowiązuje to zlecenie, oraz ustala, czy ma być ono wyko-
3. W przypadku Zleceń w innej walucie niż waluta Rachunku Bank § 18. Polecenie przelewu nywane przez określony czas, czy też przez czas nieokreślony.
dokonuje przeliczenia Waluty zgodnie z zasadami ustalania Kur- 1. Polecenie przelewu może być wykonywane jako przelew wycho- 3. Użytkownik w zleceniu stałym może wskazać, czy wykonanie
sów Walut w chwili przyjęcia Zlecenia do realizacji przez Bank. dzący (obciążenie Rachunku Posiadacza) lub przelew przycho- tego zlecenia dotyczy całego Salda na dzień płatności, czy wy-
4. Zlecenia realizowane są zgodnie z przepisami prawa, w tym dzący (uznanie Rachunku Posiadacza). łącznie środków przewyższających w dniu płatności określoną
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe; ustawy z dnia 2. Polecenie przelewu może być wykonywane jako: przez Posiadacza kwotę.
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowa- 1) przelew krajowy w złotych – przelew w złotych z rachunku 4. Autoryzacja zlecenia stałego jest zgodą na wykonanie wszystkich
niu terroryzmu, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe, w złotych do banku w Polsce, a także przelew w złotych Transakcji w ramach tego zlecenia, aż do czasu jego odwołania.
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. na rachunki w Banku inny niż przelew na rachunki własne 5. Warunkiem realizacji przelewu z przyszłą datą realizacji oraz
5. Do złożenia Zlecenia w oddziale Banku wymagane jest przedło- Posiadacza, zlecenia stałego jest zapewnienie na Rachunku na koniec Dnia
żenie dokumentu tożsamości lub innych danych jednoznacznie 2) przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza, przy czym Roboczego poprzedzającego datę płatności tego zlecenia środ-
identyfikujących Użytkownika. przez przelew na rachunki własne Posiadacza należy rozu- ków niezbędnych do jego wykonania, a jeżeli z rachunku nastę-
6. Transakcje Bank wykonuje w formie gotówkowej lub bezgotów- mieć przelew na rachunki Posiadacza prowadzone w ramach puje przeksięgowanie środków w związku z posiadaną przez Po-
kowej, zgodnie z dyspozycją Użytkownika. tej samej Umowy, siadacza Automatyczną lokatą overnight lub Autooszczędzaniem,
7. Transakcje gotówkowe wykonuje się w formie wpłaty gotówki na 3) przelew walutowy – przelew do banku zagranicznego w zło- lub aktywną usługą Pakiet Optymalnych Korzyści, po przeksięgo-
Rachunek lub wypłaty gotówki, w tym przy użyciu Karty. tych lub w Walucie znajdującej się w Tabeli kursów walut, lub waniu na te rachunki.
8. Transakcje bezgotówkowe wykonuje się w formie polecenia prze- innej uzgodnionej walucie obcej, przelew do banku w Polsce
lewu, polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji, zlecenia sta- w takiej Walucie oraz przelew na rachunki w Banku w Walucie, § 22. Wpłata i wypłata gotówki
łego, polecenia zapłaty lub przy użyciu Karty. w tym przelew na rachunki własne Posiadacza w Walucie. 1. Wpłata gotówki powoduje uznanie Rachunku, a wypłata gotówki
9. W przypadku wskazania w treści Zlecenia Unikatowego Identy- 3. Polecenia przelewu mogą być jednorazowe, wykonywane okreso- obciążenie Rachunku.
fikatora Zlecenie uznaje się za wykonane na rzecz właściwego wo w ramach usługi Pakiet Optymalnych Korzyści, lub w formie 2. W celu zapewnienia właściwej obsługi wypłat gotówki Bank wy-
odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym Unikatowym zlecenia stałego, z zastrzeżeniem, że przelewy walutowe mogą maga wcześniejszego zgłoszenia planowanej wypłaty gotówki
Identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Użytkow- mieć wyłącznie formę poleceń przelewów jednorazowych. w oddziale Banku lub telefonicznie bądź za pomocą Systemu
nika inne informacje dodatkowe, z zastrzeżeniem powszechnie Bankowości Internetowej w zależności od formy zgłoszenia okre-
obowiązujących przepisów prawa dotyczących weryfikowania § 19. Polecenie przelewu – Przelew natychmiastowy ślonej dla danego Planu Taryfowego w Komunikacie, na 2 Dni
informacji dodatkowych przy Przelewach Zagranicznych. 1. Przelew natychmiastowy realizowany jest przez Bank wyłącznie Robocze przed planowanym terminem wypłaty. Bank może okre-
10. Bank przekazuje Dostawcy AIS, w zakresie określonym przez w złotych. ślić wysokość wypłaty gotówki, która nie wymaga wcześniejszego
Użytkownika EKD, wszelkie informacje dotyczące wskazanego 2. Zlecenie przelewu natychmiastowego może być złożone wyłącz- zgłoszenia. Informacja o wysokości wypłat gotówki niewymaga-
Rachunku Płatniczego i powiązanych z nim Transakcji Płatni- nie jako przelew jednorazowy z datą bieżącą. jących wcześniejszego zgłoszenia znajduje się w Komunikacie.
czych, niezbędne do świadczenia przez ten podmiot usługi do- 3. Możliwość zlecenia i realizacji przelewu natychmiastowego 3. Wcześniejsze zgłoszenie wypłaty gotówki dotyczy sumy wypłat
stępu do informacji o rachunku. Niezależnie od zakresu zgody uzależniona jest od przynależności Banku Odbiorcy przelewu w jednym dniu i w jednym oddziale Banku.
udzielonej Dostawcy AIS przez Użytkownika EKD Bank nie prze- natychmiastowego do Express Elixir. Możliwość realizacji prze- 4. Bank umożliwia dokonywanie wpłat gotówki w oddziałach Banku
każe Dostawcy AIS szczególnie chronionych danych dotyczących lewu natychmiastowego jest weryfikowana każdorazowo przed oraz we Wpłatomatach znajdujących się przy wybranych oddzia-
płatności. realizacją przelewu. łach, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Banku,
11. Użytkownik EKD może złożyć Dyspozycję wykonania bezgotów- 4. Zlecenie przelewu natychmiastowego może być złożone wyłącz- a także we Wpłatomatach zlokalizowanych poza oddziałami
kowej Transakcji Płatniczej z Rachunku Płatniczego dostępnego nie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej, w tym Banku (lista Wpłatomatów zlokalizowanych poza oddziałami
on-line za pośrednictwem Dostawcy PIS. Bank realizuje takie także w Aplikacji Mobilnej. Banku dostępna jest na Stronie Internetowej).
Transakcje Płatnicze na takich samych zasadach, jak Transakcje 5. Maksymalna kwota przelewu natychmiastowego realizowanego 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku:
Płatnicze zlecone przez Użytkownika EKD działającego bezpo- przez Bank wskazana jest w Komunikacie. 1) realizowane poprzez Wpłatomat – nie mogą być dokonywane
średnio. Bank jest uprawniony do wykonania Transakcji Płat- 6. Przelew natychmiastowy jest realizowany w czasie rzeczy- w bilonie,
niczych zleconych za pośrednictwem Dostawcy PIS na innych wistym w dniu otrzymania przez Bank Zlecenia przelewu 2) realizowane w oddziale Banku – nie mogą być dokonywane
zasadach, niż zwykle wykonuje Transakcje Płatnicze, jeżeli jest natychmiastowego. w bilonie waluty innej niż złoty polski.
to uzasadnione obiektywnymi przyczynami, w szczególności cza- 6. Wypłaty gotówki z rachunków prowadzonych w walucie innej niż
sem wykonania, priorytetowym charakterem Transakcji Płatni- § 20. Polecenie przelewu – Przelew walutowy złoty polski nie mogą być dokonywane w bilonie. Równowartość
czej lub wysokością opłat. 1. Przelew walutowy może być wykonywany jako: kwoty wypłaty gotówki w bilonie wypłacana jest w walucie pol-
12. Bank, na wniosek Dostawcy CAF, niezwłocznie potwierdza do- 1) Przelew PSD, skiej z zastosowaniem zasad przewalutowania, o których mowa
stępność na Rachunku Płatniczym kwoty niezbędnej do wykona- 2) Przelew SEPA, w § 46 ust. 12.
nia Transakcji Płatniczej realizowanej w oparciu o kartę wydaną 3) Przelew Zagraniczny. 7. Wpłaty gotówki na Rachunek za pośrednictwem Wpłatomatu są
przez tego dostawcę, jeżeli: (i) Rachunek Płatniczy jest dostępny 2. Przelew walutowy wymaga podania Opcji Kosztowej spośród przeliczane i udostępniane na tym Rachunku w chwili dokonania
on-line w momencie występowania z wnioskiem przez Dostawcę poniższych: wpłaty, przy czym wpłaty gotówkowe dokonywane w inne dni niż
CAF, (ii) Użytkownik EKD udzielił Bankowi zgody na udzielanie od- 1) opcja SHA – prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu Dni Robocze są udostępniane na rachunku Posiadacza w pierw-
powiedzi na takie wnioski Dostawcy CAF oraz (iii) zgoda, o której pokrywa zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy przelewu szym Dniu Roboczym po dniu realizacji wpłaty.
mowa w pkt (ii), została udzielona przez Użytkownika EKD przed i banków pośredniczących biorących udział w realizacji prze- 8. Wpłaty we Wpłatomacie mogą być dokonywane z uwzględnie-
wystąpieniem przez Dostawcę CAF z pierwszym wnioskiem do- lewu pokrywa odbiorca (Opcja Kosztowa dostępna dla Prze- niem limitów odnoszących się do sztuk banknotów dla jednora-
tyczącym potwierdzenia. lewów PSD, Przelewów SEPA i Przelewów Zagranicznych), zowej operacji, określonych w Komunikacie.

7/33


§ 23. Polecenie zapłaty 6) w Private Line, wykonywanej przez konsultanta poprzez ust- zastosowania Silnego Uwierzytelniania nie przekracza pięciu
1. Bank realizuje polecenie zapłaty na podstawie zgody Posiada- ne potwierdzenie Zlecenia, po uprzedniej identyfikacji Użyt- następujących po sobie pojedynczych zdalnych elektronicz-
cza na obciążenie jego Konta Osobistego w ramach określonego kownika na podstawie Hasła do Bankowości Prywatnej oraz nych Transakcji płatniczych,
polecenia zapłaty w umownych terminach płatności, z tytułu dodatkowych pytań weryfikacyjnych, 5) polecenia przelewu między Rachunkami będącymi w posia-
określonych zobowiązań wobec odbiorcy. 7) w Centrum Bankowości Prywatnej, wykonywanej przez kon- daniu Klienta w Banku,
2. Zgoda na polecenie zapłaty może być doręczona do Banku przez sultanta poprzez ustne potwierdzenie Zlecenia, po uprzed- 6) zdalnej elektronicznej Transakcji, którą Bank uzna za charak-
odbiorcę lub Bank Odbiorcy. Otrzymanie przez Bank komunikatu niej identyfikacji Użytkownika na podstawie Hasła do Banko- teryzującą się niskim poziomem ryzyka zgodnie z mechani-
od Banku Odbiorcy inicjuje polecenie zapłaty. wości Prywatnej. zmami monitorowania transakcji funkcjonującymi na mocy
3. Posiadaczowi przysługuje bezwarunkowe prawo żądania od Ban- 2. Użytkownik autoryzuje Transakcję bezgotówkową Kartą poprzez: powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
ku zwrotu kwoty Autoryzowanej Transakcji w ramach polecenia 1) wprowadzenie PIN-u do POS lub Terminala CAT i zatwierdze- 7) Transakcji Zbliżeniowych, jeżeli zostały spełnione następu-
zapłaty, która została już zrealizowana, w terminie 8 tygodni od nie Zlecenia w przypadku fizycznego przedstawienia Karty jące warunki: (a) pojedyncza kwota Transakcji Zbliżeniowych
dnia obciążenia Konta Osobistego. lub przez złożenie podpisu na potwierdzeniu Transakcji, nie przekracza 50 EUR oraz (b) łączna kwota poprzednich
4. Bank dokonuje zwrotu kwoty wykonanej Transakcji w ramach zgodnego z wzorem podpisu znajdującym się na odwrocie Transakcji Zbliżeniowych od dnia zastosowania Silnego
polecenia zapłaty w terminie jednego Dnia Roboczego od dnia Karty, Uwierzytelniania nie przekracza 150 EUR, lub liczba nastę-
otrzymania wniosku Posiadacza, poprzez uznanie Rachunku Po- 2) podanie numeru Karty, daty jej ważności, Kodu CVC2/CVV2 pujących po sobie Transakcji Zbliżeniowych od dnia zastoso-
siadacza pełną kwotą wykonanej Transakcji. lub Hasła 3D Secure / Hasła 3D Secure i pytania zabezpie- wania Silnego Uwierzytelniania nie przekracza pięciu,
5. Posiadacz może bez podania przyczyny odwołać najbliższą, nie- czającego / Metody autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej (w mo- 8) Transakcji w Terminalach CAT służących do regulowania
zrealizowaną płatność w ramach polecenia zapłaty nie później mencie udostępnienia przez Bank) i zatwierdzenie Zlecenia, opłat za przejazd lub opłat za postój,
niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego datę płatności, w przypadku wykonywania Transakcji bez fizycznego przed- 9) Transakcji Kartą, gdy Punkt Akceptujący znajduje się na liście
w oddziale Banku, pisemnie albo poprzez moduł koresponden- stawienia Karty, zaufanych odbiorców, utworzonej przez Klienta,
cyjny Systemu Bankowości Internetowej w wersji Pl@net. 3) zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego umożliwiającego 10) kolejnych Transakcji cyklicznych Kartą na tę samą kwotę na
6. Odwołanie płatności, o którym mowa w ust. 4, nie jest równo- dokonywanie Transakcji zbliżeniowych w formie powiązanej rzecz tego samego Punktu Akceptującego.
znaczne z cofnięciem udzielonej zgody na dalszą realizację po- z Kartą aplikacji instalowanej na tym urządzeniu do czytnika
leceń zapłaty. zbliżeniowego w przypadku Transakcji Zbliżeniowej do limitu § 27. Moment otrzymania Zlecenia Płatniczego
7. Posiadacz może bez podania przyczyny cofnąć wcześniej udzie- kwotowego określonego w Komunikacie, 1. Momentem otrzymania Zlecenia jest moment, w którym Zle-
loną zgodę dla odbiorcy, wówczas Bank zaprzestaje wykonywa- 4) zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego do czytnika zbliże- cenie zostało otrzymane przez Bank, z uwzględnieniem Godzin
nia polecenia zapłaty. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie niowego i jednoczesne wprowadzenie PIN-u i zatwierdzenie Granicznych.
pisemnej poprzez przekazanie Bankowi przez Posiadacza albo Zlecenia – w przypadku Transakcji Zbliżeniowych powyżej 2. Zlecenie złożone w Dniu Roboczym po Godzinie Granicznej uzna-
odbiorcę płatności, albo bank tego odbiorcy odpowiedniej Dyspo- limitu kwotowego, o którym mowa w pkt 3, lub gdy łączna je się za otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu.
zycji albo poprzez moduł korespondencyjny Systemu Bankowości kwota wykonanych Transakcji Zbliżeniowych od ostatniego 3. Informacja o Godzinach Granicznych wskazana jest w Komu-
Internetowej w wersji Pl@net. zastosowania Silnego Uwierzytelniania przekroczy 150 EUR, nikacie.
8. Warunkiem realizacji płatności w ramach polecenia zapłaty jest 5) wprowadzenie Karty do Terminala CAT niewymagającego 4. Momentem otrzymania Zlecenia polecenia przelewu z przyszłą
zapewnienie na rachunku bankowym w Dniu Roboczym poprze- PIN-u oraz dokonanie za jego pośrednictwem zakupu usługi datą realizacji, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty jest dzień
dzającym datę płatności środków niezbędnych do jego wykonania. lub towaru. wskazany do obciążenia Rachunku. Jeżeli wskazany dzień nie
9. Posiadacz może złożyć dyspozycję blokady rachunku bankowego 3. Użytkownik Autoryzuje Transakcję gotówkową Kartą w następu- jest Dniem Roboczym, uznaje się, że Zlecenie zostało otrzymane
dla obciążeń w formie polecenia zapłaty mającą zastosowanie do jący sposób: pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu.
wszystkich lub konkretnych odbiorców płatności. W przypadku 1) w Bankomacie poprzez włożenie Karty do Bankomatu, po- 5. Momentem otrzymania Zlecenia przy użyciu Karty jest dzień,
blokady dla konkretnych odbiorców Posiadacz jest zobowiąza- danie PIN-u na klawiaturze Bankomatu i zatwierdzenie w którym Bank otrzymuje od Organizacji Płatniczej informacje
ny do podania numeru NIP tych odbiorców. Dyspozycja blokady Zlecenia, o dokonanej Transakcji.
może nastąpić pisemnie w oddziale Banku. Blokada zacznie obo- 2) we Wpłatomacie – celem dokonania wpłaty gotówki – 6. Momentem otrzymania polecenia przelewu natychmiastowego
wiązywać od następnego dnia po złożeniu takiej dyspozycji do poprzez włożenie Karty do Wpłatomatu i zatwierdzenie jest moment, w którym Zlecenie złożone przez Użytkownika zo-
Banku. Zlecenia, stało otrzymane przez Bank, z uwzględnieniem tabeli dostępno-
3) poprzez zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego do czytni- ści opublikowanej na stronie www.expresselixir.pl oraz na Stronie
§ 24. Transakcje przy użyciu Karty ka zbliżeniowego Bankomatu, wprowadzenie PIN-u i zatwier- Internetowej. Bank przyjmuje polecenie przelewu natychmiasto-
1. Karta umożliwia wykonywanie Transakcji gotówkowych i Trans- dzenie Zlecenia, we wyłącznie w godzinach dostępności usługi w Banku oraz Ban-
akcji bezgotówkowych. 4) PIN-u do POS i zatwierdzenie Zlecenia lub złożenie podpisu ku Odbiorcy.
2. Transakcje przy użyciu Karty mogą być wykonywane na terenie na potwierdzeniu dokonania Transakcji w kasach banków 7. Bank nie obciąża Rachunku przed otrzymaniem Zlecenia.
Polski lub poza jej granicami jako: i innych instytucji finansowych, lub
1) Transakcje w Punktach Akceptujących, Bankomatach ozna- 5) w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami. § 28. Odmowa wykonania Zlecenia Płatniczego
czonych logo Organizacji Płatniczej, w ramach której wyda- 4. W przypadku Transakcji przeprowadzenie skutecznego Uwierzy- 1. Bank nie może odmówić wykonania Zlecenia po dokonaniu Au-
wana jest Karta, telniania Użytkownika przez Bank jest równoznaczne z autoryzo- toryzacji, chyba że nie zostały spełnione warunki do wykonania
2) Transakcje Płać kartą i wypłacaj (cash back) – transakcje waniem tej Transakcji, chyba że z okoliczności danego przypadku Zlecenia określone w Umowie lub możliwość lub obowiązek od-
wypłaty gotówki podczas realizacji transakcji bezgotów- wynika, że pomimo Uwierzytelnienia Posiadacza nie doszło do mowy wynika z przepisów prawa.
kowej w odpowiednio oznakowanych punktach handlowo- autoryzacji Transakcji. 2. Bank odmawia wykonania Zlecenia po dokonaniu Autoryzacji
-usługowych, w przypadku:
3) Transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, § 26. Silne Uwierzytelnianie 1) zakazu dokonywania obciążeń Rachunku, wydanego przez
w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefo- uprawniony organ państwowy,
niczne lub pocztowe. 1. Bank stosuje Silne Uwierzytelnianie w przypadku, gdy Klient: 2) nieokazania przez składającego Zlecenie na żądanie pracow-
3. Transakcje przy użyciu Karty są wykonywane w ciężar: (1) uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line; nika Banku dokumentu tożsamości,
1) Konta Osobistego lub Rachunku Walutowego w euro – (2) inicjuje elektroniczną Transakcję płatniczą; (3) przeprowa- 3) niezgodności podpisu na Zleceniu papierowym z wzorem
w przypadku Karty z funkcjonalnością dwuwalutową, dza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać podpisu,
2) Konta Osobistego lub Konta Powiązanego w przypadku Karty się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami 4) braku wystarczających środków na Rachunku,
Multiwalutowej, płatniczymi lub innych nadużyć. 5) złożenia w tym samym czasie Zleceń, które są ze sobą
3) Rachunku Walutowego w euro – w przypadku Karty wydanej 2. Silne Uwierzytelnianie stosuje się: sprzeczne, w szczególności, gdy realizacja jednego z nich
do Rachunku Walutowego w euro, 1) w procesie logowania do Systemu Bankowości Internetowej powodowałaby brak możliwości wykonania w całości lub
4) Konta Osobistego – w przypadku pozostałych Kart. – poprzez wprowadzenie hasła oraz kodu SMS lub użycie w części innego Zlecenia,
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Transakcje przy użyciu Karty Multiwalu- Mobilnej Autoryzacji, 6) przy użyciu Karty w przypadku, gdy Karta jest zablokowana,
towej są rozliczane w ciężar Konta Powiązanego, gdy Transakcja 2) dla Dyspozycji i Zleceń w Systemie Bankowości Internetowej zniszczona lub utraciła ważność albo Transakcja przekracza
płatnicza została zlecona w walucie Konta Powiązanego oraz: – poprzez podanie hasła przy uwzględnieniu trwającej sesji którykolwiek, dostępny do wykorzystania, limit transakcji dla
1) wysokość dostępnych środków na tym Koncie Powiązanym komunikacyjnej w procesie logowania oraz wprowadzenie danej Karty,
w momencie zlecenia Transakcji Płatniczej jest wystarczają- Kodu SMS lub użycie Mobilnej Autoryzacji, 7) złożenia Zlecenia, w którym wartość pojedynczej Transak-
ca do jej realizacji i Bank otrzymał od Organizacji Płatniczej 3) dla Dyspozycji i Zleceń w Aplikacji Mobilnej w ramach trwa- cji lub sumy Transakcji przewyższa limity ustanowione dla
lub agenta rozliczeniowego zapytanie o potwierdzenie, czy jącej sesji użytkownika – poprzez element uwierzytelnionej danego rodzaju Transakcji lub dla Rachunku, lub dla danego
na Koncie Powiązanym są środki zapewniające rozliczenie sesji na Urządzeniu Mobilnym powiązanym z Użytkowni- Elektronicznego Kanału Dostępu,
Transakcji; lub kiem oraz wprowadzenie Kodu PIN lub użycie Identyfikatora 8) nieudostępnienia przez Użytkownika Bankowi informacji lub
2) Bank nie otrzymał od Organizacji Płatniczej lub agenta rozli- Biometrycznego, dokumentów niezbędnych do wykonania przez Bank obo-
czeniowego zapytania o potwierdzenie, czy na Koncie Powią- 4) w procesie logowania do Aplikacji Mobilnej – poprzez we- wiązków związanych z realizacją Zlecenia lub gdy podane
zanym są środki zapewniające rozliczenie Transakcji. ryfikację powiązania Urządzenia Mobilnego z Użytkowni- przez Użytkownika informacje nie są prawidłowe,
5. Transakcje Płatnicze wykonywane Kartą Multiwalutową w po- kiem oraz wprowadzenie Kodu PIN lub użycie Identyfikatora 9) niezgodności Zlecenia z zakresem funkcjonalności danego
staci wypłaty gotówki w walucie euro w bankomacie w Polsce Biometrycznego, Rachunku określonym w Umowie,
rozliczane są zawsze w ciężar Konta Osobistego. 5) przy przeprowadzaniu czynności określonych w ust. 1 (3) 10) złożenia przez Posiadacza zlecenia wykonania polecenia
6. Transakcje Płatnicze inne niż określone w ust. 4 rozliczane są w sposób określony odpowiednio w pkt 1) – 4) powyżej, przelewu na rachunek prowadzony przez Bank, w walucie,
w ciężar Konta Osobistego. 6) dla transakcji przy użyciu Karty w sposób określony w § 25 która jest różna zarówno od waluty rachunku, z którego zo-
ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 3. stał zlecony przelew, jak i waluty rachunku, na który został
§ 25. Autoryzacja Transakcji Płatniczej 3. Bank może nie stosować Silnego Uwierzytelniania w następują- zlecony przelew,
1. Użytkownik dokonuje Autoryzacji Transakcji Płatniczej: cych przypadkach: 11) złożenia Zlecenia dotyczącego środków Posiadacza zgroma-
1) poprzez złożenie podpisu na dokumencie Zlecenia zgodnie ze 1) dostępu Klienta do jednej z wymienionych niżej pozycji w try- dzonych na Rachunku Portfelowym bez pośrednictwa Biura
wzorem podpisu złożonym w Banku, bie online lub do obu tych pozycji bez ujawniania szczególnie Maklerskiego,
2) w Systemie Bankowości Internetowej poprzez podanie Kodu chronionych danych dotyczących płatności: (a) salda jedne- 12) złożenia Zlecenia naruszającego przepisy prawa, w tym do-
SMS po wypełnieniu elektronicznego formularza Zlecenia go wyznaczonego rachunku płatniczego lub większej liczby tyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
i zatwierdzeniu Zlecenia, przy czym przy Zleceniach na ra- wyznaczonych rachunków płatniczych; (b) Transakcji prze- terroryzmu, lub gdy:
chunki prowadzone w ramach Umowy otwarcia Lokat Ter- prowadzonych w ciągu ostatnich 90 dni za pośrednictwem a) beneficjentem takiego Zlecenia jest podmiot z kraju
minowych czy Zleceniu polecenia przelewu w celu spłaty jednego wyznaczonego rachunku płatniczego lub większej (obszaru) objętego sankcjami państw EOG lub organów
zadłużenia z karty kredytowej Posiadacza wydanej przez ich liczby, z wyjątkiem dostępu do tych informacji po raz rządowych USA,
Bank nie jest konieczne podanie Kodu SMS, pierwszy lub gdy minęło więcej niż 90 dni, odkąd Użytkow- b) beneficjentem takiego Zlecenia jest podmiot wymie-
3) w Systemie Bankowości Internetowej poprzez wykorzystanie nik po raz ostatni uzyskał dostęp do informacji określonych niony na listach osób, grup, podmiotów, w stosunku do
Mobilnej Autoryzacji po wypełnieniu elektronicznego for- w lit. b w trybie online oraz odkąd ostatni raz zastosowano których stosowane są szczególne środki ograniczające
mularza Zlecenia i zatwierdzeniu Zlecenia, przy czym przy Silne Uwierzytelnianie, obrót finansowy na podstawie prawa Unii Europejskiej,
Zleceniach na rachunki prowadzone w ramach Umowy, Zle- 2) elektronicznej Transakcji, której odbiorca znajduje się na powszechnie obowiązujących przepisów krajowych oraz
ceniach w ramach otwarcia Lokat Terminowych czy Zleceniu liście zaufanych odbiorców Klienta utworzonej uprzednio OFAC (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami w De-
polecenia przelewu w celu spłaty zadłużenia z karty kre- przez Klienta, partamencie Skarbu USA), ONZ, FATF (Grupa Specjalna
dytowej Posiadacza wydanej przez Bank nie jest konieczne 3) kolejnych Transakcji należących do serii Transakcji płatni- ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy),
wykorzystanie Mobilnej Autoryzacji, czych w ramach danego zlecenia stałego, c) beneficjentem takiego Zlecenia jest podmiot z kraju nie-
4) w Aplikacji Mobilnej, po wypełnieniu elektronicznego formu- 4) elektronicznej Transakcji, jeżeli zostały spełnione następu- będącego członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej
larza Zlecenia i zatwierdzeniu Zlecenia, zgodnie z Metodą jące warunki: (a) kwota zdalnej elektronicznej transakcji i Rozwoju (OECD), w którym nie prowadzą działalności
Autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej, płatniczej nie przekracza 30 EUR; oraz (b) łączna kwota po- podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Bank (lista
5) w Centrum Telefonicznym, wykonywanej przez konsultanta przednich zdalnych elektronicznych transakcji płatniczych państw, w których podmioty z grupy kapitałowej, do któ-
poprzez ustne potwierdzenie Zlecenia po uprzedniej identyfi- zainicjowanych przez płatnika od dnia ostatniego zastosowa- rej należy Bank, prowadzą działalność bankową poprzez
kacji Użytkownika, a przy Zleceniach przez Bankofon poprzez nego Silnego Uwierzytelniania nie przekracza 100 EUR; lub oddział bądź spółkę zależną, znajduje się na stronie inter-
zatwierdzenie Zlecenia za pomocą numerycznej klawiatury (c) liczba poprzednio wykonanych zdalnych elektronicznych netowej Banku: https://www.bnpparibas.pl/_file/repozyto-
telefonu, Transakcji zainicjowanych przez płatnika od dnia ostatniego rium-pdf/inne-dokumenty/Lista-krajow/Lista-krajow.pdf,
8/33


a dokonywanie Transakcji z takim krajem wiąże się, w oce- 4. Bank, przy wykonywaniu innych przelewów niż Przelewy PSD Rozdział 4. Instrumenty Płatnicze
nie Banku, z ryzykiem dla Banku lub Posiadacza Rachunku, w euro i złotych, doprowadzi do uznania rachunku Banku Od-
d) Zlecenie dotyczy zapłaty za towary lub usługi pochodzące biorcy nie później niż do końca czwartego Dnia Roboczego po § 33. Karta
z krajów lub kontrolowane przez rządy krajów, o których otrzymaniu Zlecenia. 1. Bank w ramach swojej oferty wydaje różne typy Kart na rzecz
mowa w ppkt a) – c), 5. Wpłata gotówki na Rachunek jest udostępniana na tym Rachun- oznaczonej osoby.
e) jak również w sytuacji, gdy zleceniodawcą Transakcji jest ku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później 2. Karta wydawana jest do Konta Osobistego.
podmiot z krajów, o których mowa w ppkt a) – c), niż w tym samym Dniu Roboczym oraz otrzymuje Datę Waluty 3. Karta może zostać wydana wskazanemu przez Posiadacza Użyt-
f) Bankiem zleceniodawcy lub beneficjenta Transakcji Płat- z chwilą wpłaty. kownikowi Karty będącemu jednocześnie pełnomocnikiem do
niczej jest bank z kraju, o którym mowa w ppkt a) – c). 6. Wypłata gotówki jest realizowana w czasie rzeczywistym w dniu Rachunku.
3. W przypadku polecenia przelewu natychmiastowego Bank od- otrzymania przez Bank Zlecenia. 4. Do Konta Osobistego może być wydana tylko jedna ważna Karta
mawia wykonania Autoryzowanego Zlecenia lub nie przyjmuje 7. Transakcja w ramach polecenia zapłaty jest realizowana w dniu danego typu.
zlecenia, gdy: otrzymania przez Bank Zlecenia. W przypadku braku środków na 5. Wystąpienie o wydanie Karty po dniu zawarcia Umowy wyma-
1) w momencie Zlecenia przelewu natychmiastowego Bank od- Rachunku Posiadacza wystarczających na pokrycie pełnej kwoty ga złożenia wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem
biorcy jest niedostępny w Express Elixir, lub otrzymanego polecenia zapłaty Bank odmawia realizacji Zlece- Centrum Telefonicznego, Systemu Bankowości Internetowej lub
2) przelew natychmiastowego został zlecony poza godzinami nia, przekazując do Banku Odbiorcy informację o odmowie. Próba odpowiednio Private Line lub Centrum Bankowości Prywatnej.
dostępności Express Elixir, realizacji Polecenia zapłaty z innego banku następuje raz w ciągu 6. Z wnioskiem o wydanie Karty występuje:
3) kwota przelewu natychmiastowego przekracza maksymalną Dnia Roboczego. Kolejna próba jest podejmowana w przypadku 1) Posiadacz – dla Użytkownika Karty,
kwotę przelewu natychmiastowego. otrzymania przez Bank Zlecenia ponowienia wykonania tego Po- 2) Posiadacz lub każdy ze Współposiadaczy dla siebie jako Po-
4. W razie odmowy wykonania Zlecenia Płatniczego Bank informuje lecenia zapłaty. siadacza Karty,
Użytkownika o odmowie oraz, o ile to możliwe, o przyczynach 8. Zlecenia stałe i przelewy z przyszłą datą realizacji, których data 3) Przedstawiciel Ustawowy Posiadacza dla Posiadacza Ra-
odmowy oraz o procedurze sprostowania błędów, które spowo- realizacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, reali- chunku, którym jest osoba małoletnia powyżej 13. roku życia
dowały odmowę, za pośrednictwem Trwałego Nośnika Informa- zowane są pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu, z wyjątkiem lub ubezwłasnowolnionego częściowo.
cji, telefonicznie lub pisemnie, chyba że powiadomienie takie jest przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku, które 7. Nieaktywna Karta zostanie dostarczona w terminie do 14 dni od
niedopuszczalne z mocy przepisów prawa. realizowane są w terminie wskazanym w Zleceniu. dnia zawarcia Umowy lub od dnia złożenia wniosku w przypadku
5. Bank może odmówić Dostawcy PIS lub Dostawcy AIS dostępu do wnioskowania o wymianę lub wydanie Karty w trakcie obowiązy-
rachunku płatniczego z obiektywnie uzasadnionych i należycie § 31. Rozliczenie Transakcji Płatniczej na Rachunku wania Umowy.
udokumentowanych przyczyn związanych z nieuprawnionym lub 1. Bank uznaje Rachunek kwotą polecenia przelewu przychodzą- 8. Użytkownik Karty może nadać i zmienić PIN za pośrednictwem
nielegalnym dostępem do rachunku płatniczego przez takiego cego otrzymanego do końca Dnia Roboczego – niezwłocznie Systemu Bankowości Internetowej GOonline, Aplikacji Mobilnej
dostawcę, w tym nieuprawnionym zainicjowaniem transakcji po uznaniu tą kwotą rachunku Banku. W przypadku płatności z wykorzystaniem Metody Autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej oraz
płatniczej. W takim przypadku Bank w uzgodniony sposób, o któ- otrzymanych po Godzinach Granicznych Bank uznaje Rachunek Bankofonu po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości (od mo-
rym mowa w § 48, informuje Posiadacza o odmowie dostępu do w kolejnym Dniu Roboczym z bieżącą Datą Waluty. mentu udostępnienia takich funkcjonalności).
Rachunku płatniczego i jej przyczynach. Informacja ta, o ile jest 2. Bank udostępnia Posiadaczowi kwotę Transakcji natychmiast 9. Na wniosek Użytkownika Karty PIN może zostać wygenerowany
to możliwe, jest przekazywana Posiadaczowi przed odmową do- po uznaniu tą kwotą rachunku Banku, w przypadku gdy po stro- w formie wiadomości SMS na podany numer telefonu komór-
stępu, a najpóźniej bezzwłocznie po takiej odmowie, nie później nie Banku: (i) nie następuje przeliczenie waluty albo (ii) na- kowego Użytkownika Karty, a w przypadku braku tego numeru
jednak niż w Dniu Roboczym następującym po dniu takiej odmo- stępuje przeliczenie waluty między euro a walutą państwa – w formie papierowej, PIN zostanie wysłany listem zwykłym
wy, chyba że jej przekazanie nie byłoby wskazane z obiektywnie członkowskiego EOG lub między dwiema walutami państw na adres korespondencyjny Posiadacza Karty/Użytkownika Karty
uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest sprzeczne członkowskich EOG. Obowiązek natychmiastowego udostęp- w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
z odrębnymi przepisami. nienia Posiadaczowi Rachunku kwoty Transakcji Płatniczej ma 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej PIN,
6. Bank może pobrać opłatę za powiadomienie o odmowie wyko- zastosowanie również do płatności między rachunkami prowa- umożliwiających jego odczytanie przez osoby nieuprawnione, lub
nania Zlecenia w wysokości nieprzekraczającej uzasadnionych dzonymi przez Bank. gdy PIN jest nieczytelny, lub gdy przesyłka zawierająca Kartę lub
kosztów ponoszonych przez Bank, jeżeli odmowa była obiektyw- 3. W przypadku Transakcji przy użyciu Karty kwoty przeznaczone na PIN nie dotarła do Posiadacza lub Użytkownika Karty, Posiadacz
nie uzasadniona, w tym brakiem środków na Rachunku. ich wykonanie są blokowane na Rachunku, przy czym nie dłużej powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bank w celu wygene-
niż 30 dni od dnia dokonania Transakcji – do czasu otrzymania rowania nowej Karty lub duplikatu PIN-u.
§ 29. Odwołanie Zlecenia Płatniczego od Organizacji Płatniczej informacji o dokonanych Transakcjach 11. Kartę należy aktywować:
1. Użytkownik może odwołać Zlecenie do chwili jego otrzymania (dokumentów rozliczeniowych). 1) w Systemie Bankowości Internetowej lub Aplikacji Mobilnej
przez Bank, chyba że Bank wyrazi zgodę na odwołanie Zlecenia 4. Obciążenie Rachunku kwotą Transakcji następuje najpóźniej lub
po tym terminie, przy czym w przypadku Zleceń: w Dniu Roboczym następującym po dniu otrzymania od Organi- 2) poprzez Centrum Telefoniczne, Telefoniczne Centrum Obsługi
1) przy użyciu Karty – do chwili Autoryzacji, zacji Płatniczej dokumentów rozliczeniowych. Klienta, Private Line lub w Centrum Bankowości Prywatnej
2) polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji/zlecenia stałe- 5. Obciążenie Rachunku Posiadacza kwotą Transakcji następuje (opłata według cennika operatora), lub
go – nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzają- z Datą Waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym Rachunek 3) w dowolnym bankomacie z użyciem PIN-u, lub
cego uzgodniony dzień wykonania Zlecenia, ten został faktycznie obciążony kwotą Transakcji. 4) płacąc Kartą za zakupy z użyciem PIN-u (poza Transakcjami
3) polecenia zapłaty – nie później niż do końca Dnia Roboczego 6. Obciążenie Rachunku Posiadacza kwotą dokonanych przez Zbliżeniowymi), lub
poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku. Użytkownika Transakcji przewyższającą Wolne Środki na tym 5) w oddziale Banku.
2. Użytkownik może wycofać Autoryzację w każdej chwili, nie póź- Rachunku powoduje powstanie Salda Debetowego. 12. Posiadacz może odstąpić od Umowy w części dotyczącej Karty
niej niż do momentu, w którym Zlecenie stało się nieodwołalne 7. Posiadacz może złożyć w Banku Dyspozycję, aby walutowe po- w terminie 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty
w sposób zgodny ze złożeniem Zlecenia określonej Transakcji. lecenia przelewu przychodzące dla Posiadacza Bank księgował na podstawie Umowy, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji przy
3. Bank umożliwia Użytkownikowi złożenie Dyspozycji dotyczącej na Rachunek wskazany przez Posiadacza. Dyspozycja może do- użyciu tej Karty, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu
odwołania nierozliczonego na Rachunku Zlecenia polecenia tyczyć przelewów przychodzących w wybranych walutach lub od Umowy w części dotyczącej Karty. W przypadku takiego od-
przelewu, w tym w ramach zlecenia stałego i polecenia zapła- wszystkich, niezależnie od waluty. stąpienia Bank zwraca Posiadaczowi kwotę poniesionych opłat,
ty, w sposób odpowiedni do sposobu złożenia Zlecenia, przy 8. Bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy czym może obciążyć Posiadacza kosztami związanymi z wy-
czym: od wypłacanych z zagranicy świadczeń emerytalno-rentowych daniem Karty w zakresie przewidzianym w Umowie.
1) zlecenie stałe może być odwołane również w każdym przy- zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 13. Na Karcie uwidaczniany jest rok oraz miesiąc, do którego Karta
padku pisemnie w oddziale Banku lub w Systemie Banko- od osób fizycznych, chyba że Posiadacz udokumentuje prawo do jest ważna, przy czym termin jej ważności kończy się z upływem
wości Internetowej, a zlecenie stałe złożone przez System zwolnienia z podatku przed otrzymaniem płatności. ostatniego dnia tego miesiąca.
Bankowości Internetowej może być dodatkowo odwołane 9. Bank pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypła- 14. Kontem Powiązanym do Karty Multiwalutowej może być Rachu-
przez Centrum Telefoniczne, Private Line, a także Centrum canych z zagranicy świadczeń emerytalno-rentowych zgodnie nek Walutowy prowadzony przez Bank na rzecz tego samego
Bankowości Prywatnej, z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro- Posiadacza (Posiadaczy) co Konto Osobiste, do którego wydana
2) polecenie przelewu złożone w Aplikacji Mobilnej może być wotnej finansowanych ze środków publicznych. jest Karta Multiwalutowa, o ile umowy zawarte przed dniem
odwołane poprzez System Bankowości Internetowej, 10. Obciążenie Rachunku bez odrębnej Dyspozycji Posiadacza nastę- 9 listopada 2019 roku nie stanowią inaczej.
3) polecenie zapłaty można odwołać w oddziale Banku albo puje z tytułu: 15. Do Karty Multiwalutowej Posiadacz może wskazać po jednym
poprzez moduł korespondencyjny Systemu Bankowości 1) należnych Bankowi prowizji i opłat, wynikających z Umowy, Koncie Powiązanym prowadzonym w danej Walucie, przy czym
Internetowej, 2) potrącenia należności wymagalnych, wynikających z Umowy, Posiadacz w każdym momencie może dokonać zmiany albo
4) polecenie przelewu złożone w Centrum Telefonicznym może 3) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne z tytułu usunięcia Konta Powiązanego z ww. kartą, składając dyspozycję
być odwołane za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Zleceń Płatniczych, w oddziale Banku lub poprzez wybrane EKD. Listę walut, w któ-
Obsługi Klienta. 4) sprostowania oczywistej pomyłki w zaksięgowaniu rozliczenia, rych mogą być prowadzone Konta Powiązane, określa Komunikat.
Bank może pobrać opłatę za odwołanie Zlecenia. 5) rozliczeń wynikających z dokonania warunkowego uznania
Przykład: przelew złożony w Centrum Telefonicznym odwołuje Rachunku kwotą reklamowanej Transakcji, w sytuacji gdy § 33. Nośnik Zbliżeniowy [ uchylony ]
się za pośrednictwem Centrum Telefonicznego lub Telefoniczne- reklamacja okaże się nieuzasadniona,
go Centrum Obsługi Klienta. 6) innych umów zawartych przez Posiadacza z Bankiem, § 34. Wznowienie Karty
Zlecenie stałe złożone przez System Bankowości Internetowej w przypadku gdy Rachunek jest wskazany do obsługi tych 1. Karta wznawiana jest automatycznie przez Bank, na kolejny
może być odwołane przez System Bankowości Internetowej, umów, lub umów ubezpieczenia zawartych przez Bank z pod- okres ważności, bez konieczności składania przez Posiadacza
w oddziale Banku lub przez Centrum Telefoniczne Private Line miotami trzecimi na rzecz Posiadacza lub przez Posiadacza dodatkowych oświadczeń woli, na warunkach obowiązujących
lub Centrum Bankowości Prywatnej. za pośrednictwem Banku, w przypadku, w którym Posiadacz w pierwszym dniu okresu ważności wznowionej Karty, chyba że
4. Posiadacz może złożyć Dyspozycję dotyczącą podjęcia przez upoważnił Bank do pobierania należnych opłat w ciężar na co najmniej 60 dni przed upływem terminu ważności Karty
Bank czynności reklamacyjnych w celu uzyskania zwrotu kwoty Rachunku. Posiadacz (lub Użytkownik Karty w przypadku Karty dla niego
rozliczonego na Rachunku prawidłowo wykonanego przelewu wydanej) przekazał Bankowi oświadczenie o rezygnacji ze wzno-
od Banku Odbiorcy lub od banku pośredniczącego. Z tego tytułu § 32. Zestawienie Transakcji (wyciąg) wienia Karty.
Bank pobiera opłatę. 1. Zestawienie Transkacji (wyciąg) jest dokumentem sporządzo- 2. Bank może dokonać wznowienia Karty lub wydać Kartę nowego
nym przez Bank zawierającym informacje: (i) umożliwiające typu, w tym innej organizacji płatniczej, w miejsce dotychczaso-
§ 30. Czas wykonania Transakcji Płatniczej zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej i, w stosownych przy- wej w przypadku:
1. Bank, przy wykonywaniu polecenia przelewu krajowego lub Prze- padkach, odbiorcy; (ii) o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, 1) zakończenia wydawania danego typu Kart,
lewu PSD w euro lub złotych, doprowadzi do uznania rachunku w której obciążono Rachunek Płatniczy, lub w walucie, w któ- 2) wprowadzenia zmian w systemach informatycznych służą-
Banku Odbiorcy nie później niż do końca następnego Dnia Ro- rej zostało złożone Zlecenie Płatnicze; (iii) o kwocie wszelkich cych do wydawania i obsługi Kart,
boczego po otrzymaniu Zlecenia. Termin ten może zostać prze- opłat z tytułu Transakcji Płatniczej i w stosownych przypadkach pod warunkiem zachowania co najmniej dotychczasowej funkcjo-
dłużony o jeden Dzień Roboczy, w przypadku gdy Bank otrzymał ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od nalności Karty oraz braku poniesienia przez Posiadacza dodatko-
Zlecenie w postaci papierowej. Posiadacza; (iv) o kursie walutowym zastosowanym w danej wych kosztów takiego wydania/wznowienia.
2. Możliwość przedłużenia terminu dla Zleceń w postaci papierowej Transakcji Płatniczej przez Bank oraz o kwocie Transakcji płat- 3. Bank może zrezygnować ze wznowienia Karty na kolejny okres
nie dotyczy Transakcji w całości wykonywanych na terytorium niczej po przeliczeniu walut, jeżeli Transakcja Płatnicza wiązała ważności, jeśli zachodzą przesłanki upoważniające Bank do
Polski w złotych, dotyczących należności, do których stosuje się się z przeliczaniem waluty; (v) o Dacie Waluty zastosowanej wypowiedzenia Umowy oraz w przypadku braku wykonywa-
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przy obciążeniu Rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia nia Transakcji Kartą przez okres 12 miesięcy poprzedzających
rozporządzenia Rady (EWG) na 2913/92 z dnia 12 październi- płatniczego. 60. dzień przed upływem terminu ważności Karty. W takim
ka 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, ustawy 2. Zestawienie Transakcji z każdego Rachunku Bank udostępnia przypadku Umowa w części dotyczącej Karty wygasa z ostatnim
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu bezpłatnie w formie elektronicznej w Systemie Bankowości dniem okresu ważności Karty.
Ubezpieczeń Społecznych oraz w zakresie Transakcji polega- Internetowej lub według wyboru Posiadacza doręcza w formie 4. Wznawiana Karta może posiadać dotychczasowy lub nowy PIN.
jących na transferze środków pieniężnych z tytułu składek na elektronicznej na adres e-mail lub formie papierowej na wska-
ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych zany adres do korespondencji raz w miesiącu. § 35. Zasady używania Karty
składek i wpłat, do których poboru zobowiązany jest Zakład 3. Posiadacz z dostępem do Systemu Bankowości Internetowej 1. Karta może być używana wyłącznie przez osobę uprawnioną,
Ubezpieczeń Społecznych. może otrzymać Zestawienie Transakcji w formie papierowej na której dane zostały umieszczone na awersie Karty.
3. Polecenie przelewu wykonywane za pośrednictwem systemu podstawie Dyspozycji, zgodnie z obowiązującą Taryfą. 2. Nieaktywna Karta wysyłana jest na adres do korespondencji Po-
SORBNET2 (wyłącznie w złotych) jest realizowane niezwłocznie 4. Posiadacz zobowiązany jest zgłosić Bankowi fakt nieotrzymania siadacza Karty lub na życzenie Klienta przesyłką kurierską na
w dniu otrzymania przez Bank Zlecenia do Godziny Granicznej. Zestawienia Transakcji. adres wskazany przez Klienta.
9/33


3. Kartę niezwłocznie po jej otrzymaniu podpisuje na odwrocie 1) Strona Internetowa – w zakresie Kursu Obciążeniowego wymaga złożenia wniosku w oddziale Banku. Posiadacz może
Karty Posiadacz Karty. Podpis powinien być zgodny ze wzorem stosowanego do przeliczenia Transakcji Płatniczych wyko- wystąpić o udostępnienie:
podpisu dostarczonym do Banku. nywanych Kartą Otwartą na Świat Mastercard, Moją Kartą 1) Systemu Bankowości Internetowej za pośrednictwem Cen-
4. Karta nie może być używana w żadnym celu niezgodnym z pra- Premium Mastercard lub Kartą Debetową Wealth Manage- trum Telefonicznego, Private Line lub Centrum Bankowości
wem, włączając w to zakup towarów lub usług zakazanych przez ment Mastercard; Prywatnej,
prawo obowiązujące w kraju, w którym dokonuje się Transakcji. 2) strona internetowa: www.mastercard.com/global/currency- 2) Centrum Telefonicznego za pośrednictwem Telefonicznego
5. Zmiany PIN-u do Karty można dokonać w dowolnym czasie za conversion/index.html w zakresie Kursu Standardowego dla Centrum Obsługi Klienta,
pośrednictwem EKD określonych w Komunikacie lub w Bankoma- pozostałych Kart wydanych w systemie Mastercard; 3) w Aplikacji Mobilnej samodzielnie po zainstalowaniu dedy-
cie na terenie Polski, który posiada taką funkcjonalność. 3) strona internetowa: www.visaeurope.com/making-payments/ kowanego oprogramowania Banku.
6. Transakcje bez fizycznego przedstawienia Karty (np. interneto- exchange-rates w zakresie Kursu Standardowego dla Kart 4. Warunkiem korzystania z EKD, z wyjątkiem Telefonicznego Cen-
we) dokonywane są poprzez podanie danych z Karty, takich jak wydanych w systemie VISA. trum Obsługi Klienta oraz Kanału Czat dostępnego ze Strony In-
numer Karty, daty ważności Karty i Kodu CVC2/CVV2 lub inne Informacje o zastosowanych kursach walutowych przy przeli- ternetowej bez logowania do EKD, jest ich uprzednia aktywacja.
dane identyfikujące z Karty. czeniu Transakcji można także uzyskać za pośrednictwem Te- 5. Każdorazowy dostęp do EKD jest możliwy po pozytywnej identy-
7. Transakcje dokonywane Kartą w Internecie mogą być dodatkowo lefonicznego Centrum Obsługi Klienta, Centrum Telefonicznego, fikacji Użytkownika EKD (tzw. podanie prawidłowych danych do
zabezpieczone Hasłem 3D Secure lub Usługą 3D Secure. Kanału Czat, Private Line, a także Centrum Bankowości Prywatnej logowania lub danych weryfikacyjnych, umożliwiających jedno-
8. Trzykrotne błędne podanie Hasła 3D Secure powoduje zabloko- lub w oddziale Banku. znaczną identyfikację Klienta).
wanie usługi. Odblokowanie usługi jest możliwe w Telefonicznym 4. Z wyłączeniem Karty Otwartej na Świat Mastercard, Mojej Karty 6. Użytkownik EKD jest zobowiązany zachować w tajemnicy
Centrum Obsługi Klienta oraz w Centrum Telefonicznym, a także Premium Mastercard oraz Karty Debetowej Wealth Management wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować,
poprzez Private Line oraz w Centrum Bankowości Prywatnej. Mastercard, w Punkcie Akceptującym, który dopuszcza wybór iż Bank, dokonując za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów
9. Wskazane jest, aby Użytkownik przechowywał potwierdzenie waluty Transakcji, Użytkownik Karty może zostać poproszony Dostępu identyfikacji Użytkownika EKD lub weryfikacji składa-
wykonania Transakcji do momentu jej rozliczenia, w celu udo- o wybór waluty Transakcji z dostępnej listy walut. W przypadku nych przez niego Zleceń, uznałby za Użytkownika osobę, która
kumentowania ewentualnych niezgodności. zwrotu nabytego towaru/usługi Transakcja przeliczana jest we- nim nie jest, a która podała prawidłowe informacje niezbędne do
10. Posiadacz zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika Kar- dług kursu waluty z dnia zwrotu. takiej identyfikacji lub autoryzacji Transakcji Płatniczych, lub do
ty o zasadach wydawania i używania Karty, wykonywania, rozli- 5. Przy Transakcjach bezgotówkowych i gotówkowych wykony- zawarcia Transakcji. Tym samym Użytkownik EKD zobowiązany
czania Transakcji oraz bezpieczeństwa, wynikających z Umowy. wanych za granicą do wartości Transakcji może być doliczana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji umożli-
11. Informacja o wysokości limitów maksymalnych dla Kart będzie prowizja za przewalutowanie Transakcji w wysokości zgodnej wiających dostęp do któregokolwiek z Elektronicznych Kanałów
umieszczana w Komunikacie, przy czym informacja o obniżeniu z Taryfą Prowizji i Opłat. Dostępu, składania za ich pośrednictwem Dyspozycji lub Zleceń.
limitów będzie przekazywana w trybie i w sposób wskazany dla Powyższy obowiązek obejmuje także zapewnienie przez Użyt-
zmian Umowy. § 38. Funkcjonalność zbliżeniowa kownika EKD w czasie korzystania z Elektronicznego Kanału Do-
1. Karta wyposażona w funkcjonalność zbliżeniową umożliwia do- stępu warunków uniemożliwiających osobom nieuprawnionym
§ 36. Limity Karty datkowo wykonywanie Transakcji Zbliżeniowych. zapoznanie się z przekazywanymi przez Użytkownika EKD da-
1. Transakcji przy użyciu Karty należy dokonywać w ramach Wol- 2. Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej doko- nymi go identyfikującymi lub służącymi do autoryzacji Transakcji
nych Środków na Rachunku z uwzględnieniem obowiązujących nuje się poprzez zbliżenie do czytnika zbliżeniowego Karty lub Płatniczych.
dla danej Karty dziennych limitów kwotowych i ilościowych dla: Urządzenia Mobilnego umożliwiającego dokonywanie Transakcji 7. W trosce o bezpieczeństwo składanych Dyspozycji i Zleceń Bank
1) Transakcji gotówkowych, zbliżeniowych w formie powiązanej z Kartą aplikacji instalowanej informuje, że nie inicjuje kontaktów z Użytkownikami EKD w celu
2) Transakcji bezgotówkowych, w tym: na tym urządzeniu. ujawnienia przez nich haseł dostępu do Elektronicznych Kanałów
a) Transakcji internetowych, 3. Bank określa w Komunikacie wysokość jednorazowej Transak- Dostępu, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, środ-
b) Transakcji korespondencyjnych i telefonicznych (MOTO). cji Zbliżeniowej, z wyłączeniem Transakcji w Bankomacie, który ków porozumiewania się na odległość lub przekierowań (linków)
2. Wysokość maksymalnego dziennego limitu kwotowego i ilościowe- posiada funkcjonalność zbliżeniową, która nie wymaga użycia do stron internetowych.
go dla poszczególnych Transakcji jest wskazana w Komunikacie. PIN-u. Transakcje powyżej tej kwoty oraz Transakcje losowo wy- 8. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia z którym-
3. Limity dla Karty dotyczą odrębnie każdej Karty funkcjonującej brane, ze względów bezpieczeństwa, wymagają potwierdzenia kolwiek z systemów EKD Użytkownik EKD może złożyć Dyspozy-
w ramach tego samego Konta Osobistego. PIN-em lub złożenia podpisu na potwierdzeniu Transakcji. cję lub Zlecenie za pośrednictwem drugiego dostępnego systemu
4. Posiadacz, a w przypadku Rachunku prowadzonego dla ma- 4. Transakcje Zbliżeniowe wykonywane w Bankomacie, który posia- lub osobiście w oddziale Banku.
łoletniego powyżej 13. roku życia lub ubezwłasnowolnionego da funkcjonalność zbliżeniową, zawsze wymagają użycia PIN-u. 9. System Bankowości Internetowej, Centrum Telefoniczne, Private
częściowo działający w jego imieniu Przedstawiciel Ustawowy, 5. Wysokość limitu dla pojedynczej Transakcji Zbliżeniowej może Line oraz Centrum Bankowości Prywatnej umożliwiają składanie
występujący o wydanie Karty, może zmieniać limity w granicach być inna poza granicami Polski. Zleceń, za wyjątkiem polecenia zapłaty, a w przypadku Aplikacji
ustalonych przez Bank dla tych limitów, składając Dyspozycję 6. Transakcje Zbliżeniowe są Autoryzowane w połączeniu z syste- Mobilnej również z wyjątkiem stałego zlecenia.
w oddziale Banku lub w EKD na zasadach określonych w Komuni- mem bankowym (w tzw. trybie online). 10. EKD umożliwia uzyskiwanie informacji o Saldzie, dostępnych
kacie, przy czym Przedstawiciel Ustawowy może zmienić limity, 7. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcjonalność zbliże- środkach, Zleceniach i Transakcjach, Kursach Walut, udostęp-
składając Dyspozycję wyłącznie w oddziale Banku. niową przez System Bankowości Internetowej w wersji GOonline, nionych produktach i usługach, w tym zawartych na podstawie
5. Zmiana limitów obowiązuje nie później niż od następnego Dnia Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta oraz Centrum Telefoniczne, odrębnych umów, a także składanie Dyspozycji i Zleceń. Szczegó-
Roboczego po dniu złożenia w Banku Dyspozycji. a także Private Line, Centrum Bankowości Prywatnej lub w od- łowy opis Dyspozycji i Zleceń dostępnych w danym EKD znajduje
6. Transakcja Zbliżeniowa oraz Transakcja w Terminalach CAT może dziale Banku. się w Komunikacie.
być realizowana do wysokości limitów określonych odpowiednio 8. Aktywacja funkcjonalności zbliżeniowej wymaga dokonania
dla Transakcji oraz w ramach limitów ustalanych przez Organi- transakcji poprzez włożenie Karty do terminala i użycie PIN-u. § 41. System Bankowości Internetowej
zacje Płatnicze. 9. Warunkiem korzystania z Transakcji Zbliżeniowych przy użyciu 1. Bank udostępnia System Bankowości Internetowej w wersji
7. Wartość pojedynczej transakcji „Płać kartą i wypłacaj” (cash Urządzenia Mobilnego jest: Pl@net lub w wersji GOonline.
back) może być realizowana w ramach limitów ustalanych 1) posiadanie Karty oraz zainstalowanie na Urządzeniu Mobil- 2. Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej jest możliwy za
przez Organizacje Płatnicze. Wysokość obowiązującego limitu dla nym odpowiedniej aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, pośrednictwem strony internetowej oraz Aplikacji Mobilnej, na
transakcji „Płać kartą i wypłacaj” wskazana jest w Komunikacie. 2) posiadanie Urządzenia Mobilnego z technologią NFC, zgod- zasadach określonych w § 42. Adres strony internetowej dla Sys-
nego z wymaganiami aplikacji. temu Bankowości Internetowej udostępnianej w wersji Pl@net
§ 37. Przeliczenia waluty Transakcji dokonywanych Kartą to: https://planet.bnpparibas.pl, a w wersji GOonline to: https://
1. Kwoty Transakcji dokonanych: § 39. Funkcjonalność dwuwalutowa Karty goonline.bnpparibas.pl.
1) Kartą Otwartą na Świat Mastercard, Moją Kartą Premium 1. Funkcjonalność dwuwalutową posiada Złota karta debetowa 3. W celu dokonania aktywacji Systemu Bankowości Internetowej
Mastercard oraz Kartą Debetową Wealth Management Ma- (wycofana z oferty 9.11.2019 r.) wydawana do Konta Osobiste- należy połączyć się ze stroną internetową, podać identyfikator
stercard w walucie obcej – przeliczane są na złote, z zastoso- go z Planem Taryfowym Konto Premium lub Planem Taryfowym EKD w polu login i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
waniem Kursu Obciążeniowego obowiązującego w momencie Bankowość Prywatna. Aktywacja Systemu Bankowości Internetowej polega na nadaniu
Autoryzacji Transakcji przez Użytkownika Karty, a dla Trans- 2. Karta z funkcjonalnością dwuwalutową umożliwia Posiadaczowi ustalonego przez Użytkownika EKD hasła, którym Użytkownik
akcji powtarzalnych Kartą (tj. Transakcji przy użyciu Karty, Karty wybór rachunku, z którego autoryzowane i rozliczane są EKD będzie logował się do Systemu Bankowości Internetowej.
której skutkiem jest regularne obciążanie Rachunku, do któ- transakcje (powiązanie Karty z rachunkiem). 4. Identyfikacja użytkownika EKD w Systemie Bankowości Interne-
rego wydana jest Karta, ustaloną pomiędzy Użytkownikiem 3. Posiadacz Karty może powiązać Kartę z Kontem Osobistym towej dokonywana jest podczas procesu logowania poprzez:
Karty a odbiorcą kwotą w ustalonych okresach czasu i usta- w złotych albo Rachunkiem Walutowym prowadzonym w euro. 1) podanie Identyfikatora EKD w polu login,
lonym terminie) – w momencie otrzymania przez Bank infor- 4. W tym samym czasie Karta może być powiązana z jednym 2) podanie Indywidualnych Danych Uwierzytelniających zgodnie
macji od Organizacji Płatniczej lub od agenta rozliczeniowego rachunkiem. z ustaloną przez Użytkownika EKD metodą uwierzytelniania:
o dokonanej Transakcji Kartą, który jest jednocześnie termi- 5. Transakcje Kartą mogą być wykonywane tylko do wysokości salda a) w przypadku Systemu Bankowości Internetowej w wersji
nem płatności Transakcji powtarzalnej ustalonym pomiędzy Wolnych Środków na rachunku, z którym w danym momencie Pl@net – podanie hasła maskowanego ustalonego przez
Użytkownikiem Karty a odbiorcą środków pieniężnych; jest powiązana Karta, z uwzględnieniem limitów gotówkowych Użytkownika EKD,
2) z uwzględnieniem postanowień § 24, Kartą Mastercard Mul- i bezgotówkowych. b) w przypadku Systemu Bankowości Internetowej w wersji
tiwalutową w ciężar Konta Osobistego w walucie innej niż 6. W przypadku powiązania Karty z Rachunkiem Walutowym w euro GOonline:
euro – przeliczane są na euro przez Organizację Płatniczą Transakcje dokonane: – podanie hasła tradycyjnego lub
z zastosowaniem Kursu Standardowego obowiązującego 1) w euro – rozliczane są z tego rachunku w euro, – podanie hasła maskowanego, lub
w tej Organizacji Płatniczej w dniu dokonania przez nią roz- 2) w złotych – są przeliczane przez Bank na euro po kursie kup- – w Aplikacji Mobilnej – podczas logowania należy po-
liczenia Transakcji; na euro, określonym w pierwszej Tabeli kursów walut w dniu twierdzić swoją tożsamość w Aplikacji Mobilnej,
3) Kartą Mastercard wydaną do Rachunku Walutowego otrzymania przez Bank od Organizacji Płatniczej dokumentu – metodą dwuetapową – polegającą na ustawieniu do-
w euro w walucie innej niż euro – przeliczane są przez Or- potwierdzającego dokonanie tej Transakcji i rozliczane w euro, datkowego kroku podczas logowania; poza hasłem na-
ganizację Płatniczą na euro z zastosowaniem Kursu Standar- 3) w walucie obcej innej niż euro – są przeliczane przez Orga- leży potwierdzić swoją tożsamość poprzez przesłany
dowego obowiązującego w tej Organizacji Płatniczej w dniu nizację Płatniczą na euro z zastosowaniem Kursu Standar- przez Bank każdorazowo inny Kod SMS lub w Aplikacji
dokonania przez nią przeliczenia Transakcji i rozliczane są dowego obowiązującego w tej Organizacji Płatniczej w dniu Mobilnej,
w euro; dokonania przez nią przeliczenia Transakcji i rozliczane 3) Silne Uwierzytelnianie lub wprowadzone ze względów bez-
4) innymi niż wymienione w pkt 1–3 Kartami wydanymi przez w euro. pieczeństwa dodatkowe środki Uwierzytelniania, przyjęte do
Bank w systemie Mastercard w walucie obcej innej niż euro 7. W każdym momencie Posiadacz Karty może zmienić rachunek, stosowania przez Klienta.
– przeliczane są na euro przez tę Organizację Płatniczą z za- z którym powiązana jest Karta, za pośrednictwem Systemu Ban- 5. Dostęp do produktów (usług) w GOonline prezentowany jest
stosowaniem Kursu Standardowego obowiązującego w tej kowości Internetowej, Centrum Telefonicznego, Telefonicznego w postaci profilu osobistego lub profilu pełnomocnika, przy czym:
Organizacji Płatniczej w dniu dokonania przez nią rozliczenia Centrum Obsługi Klienta, Private Line, Centrum Bankowości Pry- 1) profil osobisty – zapewnia dostęp do produktów własnych
Transakcji; watnej lub w oddziale Banku. i wspólnych Klienta,
5) Kartami wydanymi w systemie VISA w walucie innej niż złoty 8. W okresie powiązania Karty do Rachunku Walutowego w euro 2) profil pełnomocnika – zapewnia dostęp do produktów mo-
– przeliczane są na złote przez tę Organizację Płatniczą opłaty i prowizje pobierane są z tego rachunku po ich przelicze- codawcy (z wyjątkiem rejestrów funduszy inwestycyjnych
z zastosowaniem Kursu Standardowego obowiązującego niu po Kursie Średnim NBP. i rachunków maklerskich, które prezentowane są w profilu
w tej Organizacji Płatniczej. osobistym).
2. Z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 oraz z wyłączeniem Karty Otwar- § 40. System bankowości telefonicznej i internetowej 6. System Bankowości Internetowej wymaga posiadania urządzenia
tej na Świat Mastercard, Mojej Karty Premium Mastercard oraz 1. Elektroniczne Kanały Dostępu udostępniane są Posiadaczowi, z dostępem do Internetu (komputer osobisty).
Karty Debetowej Wealth Management Mastercard, kwoty Trans- z wyłączeniem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta i Kanału 7. Dla prawidłowego działania Systemu Bankowości Internetowej
akcji wykonane Kartą w systemie Mastercard w euro oraz kwo- Czat dostępnego ze Strony Internetowej bez logowania do EKD, niezbędne jest włączenie mechanizmu akceptacji tzw. plików co-
ty Transakcji przeliczone przez Organizację Płatniczą na euro, które dostępne są dla wszystkich Użytkowników. okies w przeglądarce internetowej, które są danymi informatycz-
przeliczane są przez Bank na złote po kursie sprzedaży euro, 2. Z EKD, z wyłączeniem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta nymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika
określonym w pierwszej Tabeli kursów walut w dniu rozliczenia oraz Kanału Czat dostępnego ze Strony Internetowej bez logowa- EKD (komputer osobisty), zapewniają bezpieczeństwo i efektyw-
przez Bank Transakcji. Rozliczenie Transakcji jest realizowane na nia do EKD, może korzystać wyłącznie osoba uprawniona, której ność korzystania ze stron internetowych Systemu Bankowości
podstawie danych uzyskanych od Organizacji Płatniczych. zostały wydane Instrumenty Płatnicze do EKD. Internetowej, w tym umożliwiają przeprowadzenie procesu lo-
3. Kursy walut stosowane przez Organizację Płatniczą publikowa- 3. Wystąpienie o udostępnienie EKD, z wyłączeniem Telefonicznego gowania do Systemu Bankowości Internetowej oraz odpowiednią
ne są na stronach internetowych, przy czym na dzień zawarcia Centrum Obsługi Klienta oraz Kanału Czat dostępnego ze Strony personalizację wyświetlanych w Systemie Bankowości Interneto-
Umowy jest to odpowiednio: Internetowej bez logowania do EKD, po dniu zawarcia Umowy wej dokumentów i informacji.
10/33


8. Złożenie Zlecenia w Systemie Bankowości Internetowej wymaga tyfikacja manualna) na podstawie Hasła Bankowości Prywatnej, 3. Bank na wniosek Użytkownika Karty dokonuje czasowego zabloko-
wypełnienia danych, podania Kodu SMS lub użycia Mobilnej Au- Numeru Klienta lub 3 pytań identyfikacyjnych oraz weryfikacji wania Karty i jej odblokowania w terminie zgodnym z wnioskiem.
toryzacji i zatwierdzenia Zlecenia. numeru telefonu do kontaktu. 4. Karta czasowo zablokowana może zostać odblokowana z za-
9. Limit Transakcji zlecanych w Systemie Bankowości Internetowej 4. Klient po uprzedniej weryfikacji jego tożsamości poprzez Te- chowaniem dotychczasowego terminu ważności. W przypadku
GOonline określa Komunikat, przy czym informacja o obniżeniu lefoniczne Centrum Obsługi Klienta oraz w Kanale Czat może zastrzeżenia Karty Bank wydaje w jej miejsce nową Kartę.
limitów przekazywana jest w trybie i w sposób wskazany dla uzyskać informacje na temat posiadanych w Banku produktów, 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt utraty,
zmian Umowy. złożonych Dyspozycji oraz złożyć Dyspozycje w zakresie wskaza- kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nie-
10. W przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa, Bank nym w Komunikacie. Za pośrednictwem Telefonicznego Centrum uprawnionego dostępu do Instrumentu Płatniczego. Zgłoszenia
uzależnia wykonanie Transakcji lub złożenie wniosków za po- Obsługi Klienta można także składać wnioski o produkty aktual- takiego może dokonać:
średnictwem Systemu Bankowości Internetowej od wyniku za- nie oferowane przez Bank. 1) w oddziale Banku, lub
stosowania przez Użytkownika EKD Silnego Uwierzytelniania. 5. W przypadku braku możliwości dokonania identyfikacji auto- 2) telefonicznie za pośrednictwem Telefonicznego Centrum
11. Błędne Uwierzytelnianie Użytkownika EKD podczas logowania matycznej dopuszcza się identyfikację Użytkownika EKD przez Obsługi Klienta, Centrum Telefonicznego, Private Line lub
do Systemu Bankowości Internetowej na skutek pięciokrotnego konsultanta (identyfikacja manualna) w celu zapewnienia Centrum Bankowości Prywatnej, lub Kanału Czat,
wprowadzenia błędnych Indywidualnych Danych Uwierzytelnia- Użytkownikowi EKD możliwości przeprowadzenia identyfikacji 3) a w przypadku Karty także w oddziale innego banku, ozna-
jących powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do Syste- automatycznej. czonym logo Organizacji Płatniczej, w ramach której wydana
mu Bankowości Internetowej. 6. Jeżeli identyfikacja manualna nie potwierdzi tożsamości Klienta, jest Karta (w przypadku utraty Karty za granicą), lub w Sys-
12. Użytkownik EKD powinien dbać o należyte zabezpieczenie w tym Użytkownik EKD poda błędne dane identyfikacyjne, kon- temie Bankowości Internetowej.
urządzenia, za pomocą którego uzyskuje dostęp do Systemu sultant odmawia przyjęcia Dyspozycji/Zlecenia, informując o ko- 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Bankowi w Oddziale
Bankowości Internetowej, w tym poprzez zainstalowanie aktu- nieczności dokonania aktualizacji danych podanych do wiadomo- Banku lub za pośrednictwem Bankowości telefonicznej wystą-
alnych legalnych programów antywirusowych oraz ich każdo- ści Banku, a w przypadku Posiadacza Konta Osobistego z Planem pienie nieautoryzowanej Transakcji, podając niezbędne dane
razowe uruchamianie przy korzystaniu z Systemu Bankowości Taryfowym Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna Dia- dotyczące Transakcji i oświadczenia w zakresie niedokonywania
Internetowej. mond kontaktu z doradcą Centrum Bankowości Prywatnej. Transakcji określone w formularzu zgłoszenia udostępnionego
Przykład: Nie należy instalować na komputerze nielegalnych, 7. Każdy kontakt z Bankiem Użytkownika EKD za pośrednictwem w Oddziale Banku oraz na Stronie Internetowej (wskazane jest
nieznanych programów, w tym otrzymywanych pocztą e-mail Centrum Telefonicznego, Telefonicznego Centrum Obsługi Klien- dokonanie zgłoszenia przy użyciu udostępnionego przez Bank
lub pobranych ze stron internetowych. ta, Kanału Czat, Private Line oraz Centrum Bankowości Prywatnej formularza).
Bank nigdy nie wymaga ujawnienia haseł czy zainstalowania jest rejestrowany. 7. Dokonując zgłoszenia określonego w ust. 4 i 5, osoba zgłaszająca
dodatkowego oprogramowania. 8. Złożenie Zlecenia przez telefon za pośrednictwem konsultanta otrzymuje odpowiednio do sposobu zgłoszenia ustne, pisemne
13. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznego wymaga każdorazowego potwierdzenia poprawności Zlecenia. lub elektroniczne potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia, a na-
korzystania z Systemu Bankowości Internetowej podawane są 9. Zlecenia w Centrum Telefonicznym (z wyjątkiem Zlecenia przele- stępnie każdorazowo na żądanie Posiadacza zgłoszone w ciągu
na Stronie Internetowej i w Systemie Bankowości Internetowej. wu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku na rzecz tego 13 miesięcy od dnia zastrzeżenia. Dokonanie zgłoszenia jest
14. Blokada Systemu Bankowości Internetowej nie powoduje blokady samego Posiadacza/Współposiadacza) przekraczające uzgod- bezpłatne.
Aplikacji Mobilnej. nioną maksymalną kwotę określoną w Komunikacie wymagają 8. Bank w celu ochrony interesów Posiadacza zastrzega sobie pra-
15. Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu Bankowości In- potwierdzenia podczas oddzwonienia do użytkownika EKD na wo do telefonicznego kontaktu z Użytkownikiem.
ternetowej w postaci resetu hasła Posiadacz może złożyć w od- numer telefonu wskazany do kontaktu z Bankiem. Informacja 9. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wy-
dziale, infolinii Banku lub poprzez elektroniczny wniosek udo- o zmianie wysokości tego limitu będzie umieszczana w Komu- stąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank
stępniony na Stronie Internetowej Banku. Reset hasła powoduje nikacie, przy czym informacja o obniżeniu tego limitu będzie powiadamia o tym fakcie Użytkownika na stronie internetowej
brak możliwości korzystania z dotychczasowego hasła nadanego przekazywana w trybie i na warunkach zmiany Umowy. Banku, a przypadku gdy zagrożenie dotyczy wyłącznie Użytkow-
do Systemu Bankowości Internetowej oraz konieczność ponownej 10. Centrum Telefoniczne może zostać udostępnione Użytkownikowi nika, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez Ban-
aktywacji w Systemie Bankowości Internetowej, tj. uwierzytelnie- w pełnym zakresie funkcjonalności lub podstawowym z Banko- kowość telefoniczną po dokonaniu identyfikacji Użytkownika lub
nie jednorazowym kodem aktywacyjnym oraz ustawienie hasła fonem po nadaniu TelePIN. Zakres podstawowy z Bankofonem zgodnie z przyjętym z Użytkownikiem sposobem komunikacji.
podczas pierwszego logowania po resecie. umożliwia składanie Zleceń wyłącznie za pośrednictwem 10. Zastrzeganie Karty stosowane jest w następujących przypadkach:
16. Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Bankofonu. 1) na żądanie Posiadacza Karty lub osoby trzeciej, jeśli osoba ta
Internetowej bez resetu hasła Posiadacz może złożyć w od- zgłasza utratę Karty przez jej Posiadacza i poda numer Karty,
dziale lub infolinii Banku. Odblokowanie dostępu do Systemu § 44. Usługa PayU Express 2) odstąpienia przez Posiadacza od Umowy,
Bankowości Internetowej bez resetu hasła nie wymaga nadania 1. Korzystanie z usługi PayU Express, czyli usługi świadczonej przez 3) zgłoszenia przez Przedstawiciela Ustawowego sprzeci-
nowego hasła ani ponownej aktywacji w Systemie Bankowości PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grun- wu dotyczącego dokonywania przez Posiadacza Transakcji
Internetowej. waldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzo- w przypadku Rachunku prowadzonego dla małoletniego lub
17. Użytkownik EKD nie może dostarczać do Banku treści o charak- nego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Po- ubezwłasnowolnionego,
terze bezprawnym. znaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4) zatrzymania Karty w Bankomacie,
pod numerem 0000274399 (dalej „PayU”), jest możliwe po zło- 5) uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza,
§ 42. Aplikacja Mobilna żeniu przez Posiadacza Dyspozycji dodania Rachunku do Usługi 6) zwrotu Karty w okresie jej ważności,
1. Dostęp Użytkownika EKD do Systemu Bankowości Internetowej PayU Express poprzez System Bankowości Internetowej oraz 7) rozwiązania Umowy w części dotyczącej Karty.
w Aplikacji Mobilnej jest możliwy z Urządzenia Mobilnego z do- udzielenie PayU odpowiedniego pełnomocnictwa. Pełnomocnik 11. W przypadku czwartego kolejnego wprowadzenia błędnego
stępem do internetu po zainstalowaniu oprogramowania Banku nie jest uprawniony do złożenia Dyspozycji, o której mowa w zda- PIN-u w danym dniu następuje czasowe zablokowanie PIN-u do
dedykowanego do urządzeń z systemem operacyjnym Android niu poprzednim. końca dnia.
lub iOS. 2. Posiadacz może w każdym czasie zablokować możliwość obcią- 12. Bank ma prawo zablokować odpowiedni Instrument Płatniczy
2. W celu dokonania aktywacji dostępu do Systemu Bankowości żania Rachunku poprzez Usługę PayU Express. Złożenie wniosku w następujących przypadkach:
Internetowej w Aplikacji Mobilnej należy pobrać na Urządzenie o blokadę będzie równoznaczne z cofnięciem pełnomocnictwa 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem
Mobilne dedykowane oprogramowanie i postępować zgodnie ze udzielonego PayU. Wniosek w tym zakresie może zostać zło- Instrumentu Płatniczego, stwierdzenia dokonania lub próby
znajdującymi się tam instrukcjami. żony poprzez Centrum Telefoniczne, Private Line, Centrum dokonania Transakcji Instrumentem Płatniczym przez osobę
3. Identyfikacja Użytkownika podczas logowania lub Autoryzacja Bankowości Prywatnej, Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta nieuprawnioną w wyniku udostępnienia przez Użytkownika
w Aplikacji Mobilnej dokonywane są poprzez podanie Kodu PIN oraz System Bankowości Internetowej. Niezwłocznie po przy- Instrumentu Płatniczego, użycia Karty przez Użytkownika
dla Aplikacji Mobilnej lub Identyfikatora Biometrycznego. jęciu zgłoszenia blokady Bank przekazuje do PayU informację w sposób niezgodny z prawem,
4. Limit Transakcji zlecanych w Aplikacji Mobilnej określa Komuni- o zgłoszeniu. 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instru-
kat, przy czym informacja o obniżeniu limitów przekazywana jest 3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia bloka- mentu Płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieau-
w trybie i w sposób wskazany dla zmian Umowy. dy możliwości korzystania z Usługi PayU Express w przypadku toryzowanych Transakcji.
5. Blokada dostępu do Aplikacji Mobilnej następuje w momencie stwierdzenia nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej poprzez prze- 13. Bank informuje Użytkownika o zablokowaniu czasowym lub
odinstalowania aplikacji z Urządzenia Mobilnego Użytkownika słanie stosownego zgłoszenia bezpośrednio do PayU lub do Banku. stałym Instrumentu Płatniczego przed jego zablokowaniem,
EKD. Blokada ta nie powoduje blokady Systemu Bankowości 4. Bank ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z Usługi a jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jego zablokowaniu.
Internetowej. PayU Express w przypadku: Użytkownik nie zostanie poinformowany o zablokowaniu Instru-
6. Użytkownik EKD powinien dbać o należyte zabezpieczenia Urzą- 1) popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w związku mentu Płatniczego, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu
dzenia Mobilnego, za pomocą którego uzyskuje dostęp do Sys- z uzyskaniem bądź korzystaniem z Usługi PayU Express nie- Instrumentu Płatniczego byłoby nieuzasadnione ze względów
temu Bankowości Internetowej w Aplikacji Mobilnej, w tym za- zgodnie z prawem, bezpieczeństwa lub zabronione na mocy obowiązujących prze-
instalowanie aktualnych legalnych programów antywirusowych 2) nieuprawnionego korzystania z Usługi PayU Express lub pisów prawa.
oraz ich każdorazowe uruchamianie. umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji 14. Bank odblokowuje Instrument Płatniczy albo zastępuje go no-
Przykład: Nie należy instalować na telefonie nielegalnego, nie- Płatniczej, wym Instrumentem Płatniczym, jeżeli przestały istnieć podstawy
znanego oprogramowania. 3) złożenia takiego wniosku przez Użytkownika. do utrzymywania blokady. W przypadku wydania nowego In-
Nie należy korzystać z Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobil- strumentu Płatniczego Bank pobiera od Użytkownika stosowną
nym z usuniętymi fabrycznymi ograniczeniami systemowymi § 45. Zasady bezpieczeństwa Instrumentów Płatniczych opłatę. Opłata nie może przekraczać kosztów, które Bank poniósł
(z dostępnym bez ograniczeń kontem administratora, tzw. ro- 1. Użytkownik jest zobowiązany z chwilą otrzymania Instrumentu bezpośrednio w związku z wydaniem takiego nowego Instrumen-
otowanie telefonu). Płatniczego do podjęcia wszelkich środków służących zapobie- tu Płatniczego.
Nie należy korzystać z Aplikacji Mobilnej z urządzeń należących żeniu naruszenia indywidualnych danych niezbędnych do Uwie- 15. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa Instrumentów Płatni-
do innych osób. rzytelniania, w tym do: czych określonych w Umowie może się wiązać z ponoszeniem
Bank nigdy nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji lub 1) przechowywania/korzystania z każdego Instrumentu Płatni- odpowiedzialności przez Posiadacza zgodnie z zasadami odpo-
certyfikatów. czego i Indywidualnych Danych Uwierzytelniających (w tym wiedzialności przewidzianymi w Umowie.
Karty, PIN-u, identyfikatora EKD i TelePIN, hasła, Hasła do 16. Określonych powyżej zasad bezpieczeństwa nie narusza udziele-
§ 43. Bankowość telefoniczna i Kanał Czat Bankowości Prywatnej, Kodu SMS, telefonu komórkowego do nie przez Posiadacza zgody Dostawcy PIS na świadczenie usługi
1. Dostęp do Centrum Telefonicznego oraz Telefonicznego Centrum Kodów SMS/Centrum Telefonicznego) z zachowaniem nale- inicjowania płatności lub Dostawcy AIS na świadczenie usługi
Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem sieci telefonicz- żytej staranności, dostępu do informacji o Rachunku Płatniczym ani udostępnienie
nej pod numerem telefonu 801 321 123 dla połączeń krajowych 2) nieprzechowywania razem Karty i PIN-u, identyfikatora EKD takiemu podmiotowi informacji o Rachunkach Płatniczych Posia-
lub +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500 – dla połączeń krajo- i TelePIN, telefonu do Kodów SMS/Centrum Telefonicznego dacza i związanych z tymi Rachunkami Płatniczymi Transakcjach
wych i z zagranicy (opłata za połączenie wg cennika operatora). i TelePIN lub Hasła do Bankowości Prywatnej, hasła lub iden- Płatniczych lub umożliwienie Posiadaczowi inicjowania Trans-
Dostęp do Private Line możliwy jest od poniedziałku do piątku, tyfikatora EKD, akcji Płatniczych z Rachunku Płatniczego za pośrednictwem
w godzinach 8.00 – 20.00, za pośrednictwem sieci telefonicznej 3) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia Dostawcy PIS.
(opłata za połączenie wg cennika operatora) na numer udostęp- albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu W przypadku, w którym Bank odmówi Dostawcy AIS lub Do-
niony indywidualnie uprawnionemu Klientowi. W soboty oraz do Instrumentu Płatniczego, stawcy PIS dostępu do danego Rachunku Płatniczego, informuje
w dni wolne od pracy (w rozumieniu ustawy o dniach wolnych 4) nieudostępniania Instrumentu Płatniczego osobom nie- Posiadacza o odmowie dostępu i jej przyczynach poprzez od-
od pracy), oraz w dniach od poniedziałku do piątku poza go- uprawnionym, powiedni EKD. Informacja ta, o ile jest to możliwe, jest prze-
dzinami 8.00 – 20.00 możliwa jest realizacja tylko wybranych 5) w przypadku korzystania z Systemu Bankowości Internetowej kazywana Posiadaczowi przed odmową dostępu, a najpóźniej
Dyspozycji (zastrzeżenie karty, zablokowanie EKD, zastrzeżenie lub Aplikacji Mobilnej należytego dbania o zabezpieczenie bezzwłocznie po takiej odmowie, nie później jednak niż w Dniu
dokumentu tożsamości, przyjęcie reklamacji). Dostęp do Kanału urządzenia umożliwiającego dostęp do Systemu Bankowości Roboczym następującym po dniu takiej odmowy. Informacja o od-
Czat możliwy jest za pośrednictwem Strony Internetowej Banku Internetowej zgodnie z § 41 i 42, mowie dostępu może być przekazana w terminie późniejszym lub
www.bnpparibas.pl oraz po zalogowaniu do wybranych EKD (po 6) niezwłocznego zgłaszania każdej utraty lub zmiany numeru nieprzekazana w ogóle, jeżeli jej przekazanie nie byłoby wskaza-
udostępnieniu tej usługi przez Bank). telefonu do przesyłania Kodów SMS, ne z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub
2. Identyfikacja Użytkownika EKD w Centrum Telefonicznym doko- 7) nieujawniania numeru Karty, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to jest sprzeczne z odrębnymi przepisami.
nywana jest automatycznie poprzez Bankofon, z wykorzystaniem niezbędne do dokonania Transakcji bez fizycznego przedsta-
TelePIN i identyfikatora EKD. wienia Karty, lub zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Rozdział 5. Zasady odpowiedzialności
3. Identyfikacja Posiadacza Konta Osobistego z Planem Taryfowym 8) niezwłocznego podpisania otrzymanej Karty, zgodnie z wzo-
Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond w Pri- rem podpisu złożonym w Banku. § 46. Zasady odpowiedzialności Banku i Posiadacza
vate Line oraz Centrum Bankowości Prywatnej jest dokonywana 2. Bank może czasowo zablokować lub stale zablokować (zastrzec) 1. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje do wysoko-
przez konsultanta lub Doradcę/Specjalistę Private Banking (iden- Instrument Płatniczy w przypadkach określonych w Umowie. ści równowartości w walucie polskiej 50 euro, przeliczonych po
11/33


Kursie Średnim NBP obowiązującym w dniu wykonania Transak- szenia dokonanego zgodnie z § 45 ust. 5, zwraca Posiadaczowi 2) ostatnią, obowiązującą od godz. 16:15 i publikowaną najpóź-
cji, jeżeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: kwotę nieautoryzowanej Transakcji, z wyjątkiem przypadku, gdy niej o godz. 16:10.
1) posłużenia się utraconym przez Użytkownika lub skradzio- ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby po- 8. Bank może sporządzić nową Tabelę kursów walut, jeśli w okresie
nym Użytkownikowi Instrumentem Płatniczym lub dejrzewać oszustwo i poinformuje o tym na piśmie organy powo- pomiędzy godzinami nastąpiła – w odniesieniu do co najmniej
2) przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego. łane do ścigania przestępstw. W takim przypadku Bank przywra- jednej waluty wymienionej w Tabeli kursów walut – zmiana
2. Limit odpowiedzialności wskazany w zdaniu poprzedzającym nie ca obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała Średniego rynkowego kursu waluty o co najmniej połowę war-
ma zastosowania w przypadku, gdy: (i) Posiadacz nie miał moż- miejsca nieautoryzowana Transakcja. Data waluty w odniesieniu tości Spreadu walutowego sprzedaży lub Spreadu walutowego
liwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia In- do uznania Rachunku nie może być późniejsza od daty obciążenia kupna w odniesieniu do obowiązującej danej tabeli. W takim wy-
strumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji Płatniczej, tą kwotą. padku Bank publikuje nową tabelę na co najmniej 5 minut przed
z wyjątkiem przypadku, gdy działał on umyślnie, lub (ii) utrata 18. Zasady zwrotu kwoty nieautoryzowanej Transakcji płatniczej jej obowiązywaniem.
została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony mają także zastosowanie w przypadku, gdy Transakcja jest ini- 9. Tabela kursów walut zawiera Kursy Walut ustalone w oparciu
pracownika, agenta lub oddziału Banku, lub podmiotu świadczą- cjowana za pośrednictwem Dostawcy PIS. o Średnie rynkowe kursy walut obowiązujące na międzybanko-
cego na jego rzecz usługi techniczne, wspomagające świadczenie 19. Posiadacz może żądać od Banku zwrotu kwoty Autoryzowanej wym rynku walutowym na 15 minut przed wskazaną w tabeli
usług płatniczych, ale niewchodzącego w posiadanie środków Transakcji zapłaty za towary i usługi przy użyciu Karty, która godziną, od której dana tabela obowiązuje.
pieniężnych (w szczególności usług przetwarzania i przecho- została już wykonana, jeśli: 10. W przypadku Konta Osobistego z Planem Taryfowym: Konto Pre-
wywania danych, usług powierniczych i ochrony prywatności, 1) w momencie Autoryzacji Transakcji nie została określona mium, Moje Konto Premium, Bankowość Prywatna lub Banko-
usług przekazywania pomiędzy płatnikiem a odbiorcą informacji dokładna kwota Transakcji oraz wość Prywatna Diamond oraz w przypadku Konta Pomocniczego
o transakcji płatniczej, uwierzytelniania danych i podmiotów, 2) kwota Transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych dla następujących transakcji:
dostarczania technologii informatycznych (IT) i sieci komunika- okolicznościach, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniej- 1) wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza,
cyjnych, dostarczania i utrzymania terminali i urządzeń wyko- szych Transakcji Użytkownika, warunki Umowy i istotne dla 2) wypłata gotówki z rachunku Posiadacza,
rzystywanych do świadczenia usług płatniczych). sprawy okoliczności. 3) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki, któ-
3. Ograniczenie odpowiedzialności do równowartości 50 euro nie 20. Na wniosek Banku Posiadacz jest obowiązany przedstawić fak- rych posiadaczami są klienci Banku,
dotyczy Transakcji, do których Użytkownik doprowadził umyśl- tyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków okre- 4) Przelewy SEPA z rachunku Posiadacza,
nie, albo wskutek umyślnego lub będącego skutkiem rażącego ślonych w ust. 19. 5) Przelewy PSD z rachunku Posiadacza,
niedbalstwa Użytkownika naruszenia obowiązków wskazanych 21. Zwrot, o którym mowa w ust. 19, obejmuje pełną kwotę wykona- 6) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki
w § 45 ust. 1 lub 4. nej Transakcji. w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż Przelewy SEPA
4. Posiadacz nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane 22. Dla wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 19 i Przelewy PSD,
Transakcje kartą Mastercard, jeśli dochował należytej staran- pkt 2, Posiadacz nie może powoływać się na przyczyny związane 7) polecenia przelewu przychodzące na rachunki w Banku,
ności w zabezpieczeniu tej Karty przed utratą lub kradzieżą i po z wymianą waluty, jeżeli do ustalenia kursu walutowego został gdy jedną z walut wymagających przeliczenia jest euro, dolar
stwierdzeniu utraty lub kradzieży Karty niezwłocznie zawiado- zastosowany Kurs Waluty. amerykański lub funt szterling, stosowane są odrębne Współ-
mił o tym fakcie Bank, zgodnie z tzw. zasadą Mastercard Zero 23. Posiadacz może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust. 19, czynnik Korygujący Sprzedaży oraz Współczynnik Korygujący
Liability Rule (zero odpowiedzialności). W takim przypadku w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia Rachunku. Kupna z zachowaniem zasad ustalania Kursów walut i współ-
Bank może stosować procedury Mastercard, informując o nich 24. W terminie 10 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku czynników korygujących.
Posiadacza. o zwrot, złożonego na podstawie ust. 16, Bank dokonuje zwro- 11. Przeliczenie Waluty w przypadku polecenia przelewu waluto-
5. Po dokonaniu zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia, tu pełnej kwoty Transakcji albo podaje uzasadnienie odmowy wego, wpłaty i wypłaty gotówki z przewalutowaniem następuje
nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do In- dokonania zwrotu, wskazując na organy, do których Posiadacz według zasad, z uwzględnieniem zapisów w ust. 10:
strumentu Płatniczego Posiadacz nie odpowiada za nieautory- może się odwołać w tej sprawie, jeżeli Posiadacz nie zgadza się 1) Bank uznaje lub obciąża Rachunek kwotą Transakcji, do-
zowane Transakcje, chyba że Użytkownik doprowadził do nich z przedstawionym przez Bank uzasadnieniem. konując przeliczenia waluty na złote lub złotych na wa-
umyślnie. 25. W przypadku, gdy Bank nie wymaga Silnego Uwierzytelniania, lutę z zastosowaniem Tabeli kursów walut obowiązującej
6. Jeżeli Bank nie zapewni odpowiednich środków umożliwiają- jeżeli jest do tego zobowiązany przepisami prawa, Posiadacz nie w chwili dokonywania przeliczenia, ale nie wcześniej niż
cych dokonanie w każdym czasie zgłoszenia utraty, kradzieży, ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje, chyba 2 Dni Robocze przed datą otrzymania przez Bank Zlecenia
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego że Użytkownik działał umyślnie. wskazaną w tym przelewie,
dostępu do Instrumentu Płatniczego, Posiadacz nie ponosi od- 26. Określone w Umowie zasady odpowiedzialności nie wyłączają 2) dla przelewów przychodzących o charakterze świadczeń
powiedzialności za nieautoryzowane Transakcje, chyba że Użyt- roszczeń Posiadacza wynikających z Umowy oraz przepisów emerytalno-rentowych uznaje Rachunek, dokonując przeli-
kownik doprowadził umyślnie do ich dokonania. prawa właściwego dla Umowy. czenia Waluty na złote z zastosowaniem Tabeli kursów walut
7. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte obowiązującej w momencie uznania Rachunku Klienta, o ile
wykonanie Transakcji, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10. Odpowie- Rozdział 6. Kursy Walut nie został spełniony warunek opisany w § 30 ust. 7,
dzialność Banku obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi 3) Bank stosuje następujące Kursy Walut do przeliczeń prze-
został obciążony Posiadacz w rezultacie niewykonania lub nie- § 47. Zasady stosowania lewu przychodzącego lub wpłaty gotówkowej:
należytego wykonania Transakcji. 1. Stosowane przez Bank Kursy Walut ustalane są w oparciu a) gdy waluta Transakcji jest walutą obcą, a rachunkiem
8. W przypadku Transakcji, której odbiorcą jest Posiadacz, Bank po- o średnie rynkowe kursy poszczególnych walut obcych obo- uznawanym jest rachunek Posiadacza w złotych – kurs
nosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykona- wiązujące na międzybankowym rynku walutowym, publikowane kupna waluty obcej,
nie Transakcji zgodnie z podanym Unikatowym Identyfikatorem, w serwisie informacyjnym Thomson Reuters – www. reuters.pl b) gdy walutą Transakcji jest złoty, a rachunkiem uznawa-
jeżeli rachunek Banku został uznany kwotą Transakcji. (Średnie rynkowe kursy walut), oraz ustalone w Banku spready nym jest rachunek Posiadacza w walucie obcej – kurs
9. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanych, walutowe. sprzedaży waluty obcej,
niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji, w przy- 2. Kursy Walut ustalane są w Banku z zachowaniem następujących c) gdy walutą Transakcji jest waluta obca, a rachunkiem
padku gdy Użytkownik nie dokona zgłoszenia takich Transakcji zasad: uznawanym jest rachunek Posiadacza w innej walucie
niezwłocznie, nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia 1) kurs sprzedaży waluty obcej (Kurs sprzedaży) ustalany jest obcej:
obciążenia rachunku lub od dnia, w którym Transakcja miała jako Średni rynkowy kurs waluty powiększony o spread wa- – kurs kupna waluty obcej (waluty płatności) – w celu
być wykonana (roszczenia Posiadacza do Banku z tego tytułu lutowy ustalony dla sprzedaży waluty (Spread walutowy przeliczenia kwoty płatności na złote, a następnie
wygasają). sprzedaży), który obliczany jest w następujący sposób: – kurs sprzedaży waluty obcej (waluty Rachunku Posia-
10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienale- Spread walutowy sprzedaży = Średni rynkowy kurs waluty x dacza) – w celu przeliczenia kwoty płatności na walutę
żyte wykonanie Transakcji, jeżeli Unikatowy Identyfikator został Współczynnik Korygujący Sprzedaży Rachunku Posiadacza,
przez Użytkownika podany nieprawidłowo. Bank jest zobowią- Przykład: Kurs sprzedaży euro, przy Średnim rynkowym 4) Bank stosuje następujące Kursy Walut do przeliczeń przele-
zany podjąć działania w celu odzyskania kwoty Transakcji. Za kursie waluty euro wynoszącym 4,20 zł oraz Współczynni- wu wychodzącego lub wypłaty gotówki:
powyższe działanie Bank pobiera opłatę. ku Korygującym Sprzedaży na poziomie 0,02, ustalany jest a) gdy waluta Transakcji jest walutą obcą, a rachunkiem
11. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w następujący sposób: obciążanym jest rachunek Posiadacza w złotych – kurs
Transakcji jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej Spread walutowy sprzedaży = 4,20 zł x 0,02 = 0,084 zł sprzedaży waluty obcej,
lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Kurs sprzedaży euro = 4,20 zł + 0,084 zł = 4,284 zł; b) gdy walutą Transakcji jest złoty, a rachunkiem obciąża-
wynika z zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów 2) kurs kupna waluty obcej (Kurs kupna) ustalany jest jako nym jest rachunek Posiadacza w walucie obcej – kurs
prawa. Średni rynkowy kurs waluty pomniejszony o spread walu- kupna waluty obcej,
12. W przypadku poleceń przelewów, wpłat i wypłat gotówki: towy ustalony dla kupna waluty (Spread walutowy kupna), c) gdy walutą Transakcji jest waluta obca, a rachunkiem ob-
1) jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub który obliczany jest w następujący sposób: ciążanym jest rachunek Posiadacza w innej walucie obcej:
nienależyte wykonanie Transakcji, przywraca Rachunek do Spread walutowy kupna = Średni rynkowy kurs waluty x – kurs kupna waluty obcej (waluty Rachunku Posiada-
stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie Współczynnik Korygujący Kupna cza) – w celu przeliczenia kwoty płatności na złote,
lub nienależyte wykonanie Transakcji, Przykład: Kurs kupna euro, przy Średnim rynkowym kur- a następnie
2) bez względu na zakres odpowiedzialności Banku, Bank sie waluty euro wynoszącym 4,20 zł oraz Współczynniku – kurs sprzedaży waluty obcej (waluty płatności) – w celu
w przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Korygującym Kupna na poziomie 0,02, ustalany jest w na- przeliczenia kwoty płatności na walutę Transakcji.
Transakcji podejmuje na wniosek Posiadacza niezwłoczne stępujący sposób: 12. Do przeliczenia sumy należnych opłat i prowizji oraz kosztów na-
działania w celu prześledzenia Transakcji i powiadamia Po- Spread walutowy kupna = 4,20 zł x 0,02 = 0,084 zł liczonych przez banki pośredniczące z tytułu polecenia przelewu
siadacza o ich wyniku. Kurs kupna euro = 4,20 zł - 0,084 zł = 4,116 zł. w walucie obcej rachunku uznawanego na złote – Kurs Średni
13. W przypadku zwrotu kwoty niewykonanej lub nienależycie wy- 3. Różnica pomiędzy obliczonymi Kursem sprzedaży a Kursem kup- NBP tej waluty obcej obowiązujący w chwili przeliczenia.
konanej Transakcji na Rachunek Płatniczy Data Waluty powinna na danej waluty stanowi Spread walutowy, będący sumą Spreadu 13. Archiwalne Kursy Walut podawane są na Stronie Internetowej.
być datą waluty tego Dnia Roboczego, w którym Rachunek Płat- walutowego sprzedaży i Spreadu walutowego kupna; w podanym
niczy został uznany kwotą Transakcji. przykładzie Spread walutowy wynosi: Rozdział 7. Komunikacja stron i reklamacje
14. W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze jest składane przez Użyt- 4,284 zł - 4,116 zł = 0,168 zł.
kownika za pośrednictwem Dostawcy PIS, Bank zwraca Posiada- 4. Wartość Współczynnika Korygującego Kupna oraz Współczynnika § 48. Środki komunikacji
czowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transak- Korygującego Sprzedaży ustala Bank, w zależności od zmienności 1. Bank i Użytkownik mogą komunikować się w sprawach związa-
cji, a w razie potrzeby przywraca obciążony Rachunek Płatniczy kursów na rynku międzybankowym, płynności poszczególnych nych z przedmiotem Umowy w języku polskim osobiście, pisem-
do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca jej nienależyte walut oraz konkurencyjności oferowanych Klientom Kursów nie, telefonicznie oraz za pomocą poczty e-mail, przy czym:
wykonanie. Walut, przy czym wysokość ustalonych przy zastosowaniu tych 1) osobiście w oddziale Banku lub korespondencyjnie pod adre-
15. W przypadku gdy Transakcja Płatnicza jest wykonywana z opóź- współczynników: sem Banku lub oddziału,
nieniem, Bank Odbiorcy zapewnia, na wniosek Banku, aby Data 1) Spreadu walutowego sprzedaży lub Spreadu walutowego 2) osobiście w Centrum Bankowości Prywatnej lub korespon-
Waluty w odniesieniu do uznania Rachunku Płatniczego nie była kupna nie może być wyższa niż 5% Średniego rynkowego dencyjnie pod adresem Banku lub Centrum Bankowości
późniejsza od daty waluty, z którą kwota zostałaby uznana, gdy- kursu waluty, Prywatnej,
by Transakcja została wykonana prawidłowo. 2) Spreadu walutowego nie może być większa niż 10% Średnie- 3) telefonicznie przez Centrum Telefoniczne lub Telefoniczne
16. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Trans- go rynkowego kursu waluty, Centrum Obsługi Klienta dostępne 24 godziny na dobę i przez
akcji przychodzącej, za którą odpowiedzialności nie ponosi Bank z zastrzeżeniem, iż wysokość tych współczynników może ulec 7 dni w tygodniu, pod numerami: 801 321 123 dla połączeń
jako dostawca odbiorcy, odpowiedzialność wobec Posiadacza zmianie nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. krajowych oraz +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500 – dla
ponosi dostawca płatnika. Odpowiedzialność dostawcy płatnika 5. Informacja o wysokości Współczynnika Korygującego Sprzedaży połączeń krajowych i z zagranicy (opłata według cennika
jest jednak wyłączona, jeżeli dostawca płatnika udowodni, że i Współczynnika Korygującego Kupna jest: operatora),
Bank otrzymał kwotę danej Transakcji Płatniczej, nawet jeżeli 1) publikowana w oddziałach Banku oraz 4) telefonicznie przez Private Line dostępną od poniedziałku do
Transakcja Płatnicza została wykonana z opóźnieniem. W takim 2) dostępna za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi piątku w godzinach 8.00 – 20.00,
przypadku Bank uznaje kwotę na Rachunku Płatniczym Posiada- Klienta i Centrum Telefonicznego oraz na Stronie Internetowej. 5) za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej poprzez
cza z Datą Waluty nie późniejszą niż data waluty, z którą kwota 6. Tabela kursów walut obowiązuje od dnia i godziny w niej ozna- moduł wiadomości lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej,
zostałaby uznana, gdyby Transakcja Płatnicza została wykonana czonych do chwili, od której obowiązuje odpowiednio kolejna 6) za pośrednictwem formularza kontaktowego lub reklama-
prawidłowo. Tabela kursów walut. cyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej Banku
17. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Bank 7. Każdego Dnia Roboczego Bank sporządza dwie Tabele kursów www.bnpparibas.pl,
niezwłocznie, nie później jednak niż do końca następnego Dnia walut: 7) za pośrednictwem Kanału Czat dostępnego na Stronie Inter-
Roboczego po stwierdzeniu nieautoryzowanej Transakcji, którą 1) pierwszą, obowiązującą od godz. 8:45 i publikowaną najpóź- netowej Banku www.bnpparibas.pl lub po zalogowaniu do
został obciążony Rachunek, lub po otrzymaniu stosownego zgło- niej o godz. 8:40, oraz wybranych EKD.
12/33


2. Komunikacja telefoniczna może odbywać się na życzenie Klienta 3. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian Umowy Bank 2) w części dotyczącej prowadzenia Lokat Terminowych – Bank
w języku angielskim. Dodatkowo w Centrum Telefonicznym oraz doręcza Posiadaczowi nie później niż 2 miesiące przed propo- nie otwiera nowych Lokat Terminowych i nie dokonuje odno-
Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta na życzenia Klienta ko- nowaną datą ich wejścia w życie, a w przypadku Lokat Termino- wienia Lokat Terminowych na kolejne Okresy Lokacyjne,
munikacja może odbywać się w języku ukraińskim. wych o zmiennym oprocentowaniu nie później niż 14 dni przed jeżeli koniec Okresu Lokacyjnego przypadałby po upływie okresu
3. Bank wykonuje działalność w oddziałach, z którymi Użytkownik proponowaną datą ich wejścia w życie, na Trwałym Nośniku wypowiedzenia Umowy. Klient ma prawo otworzyć w tym cza-
może się komunikować. Szczegółowe dane teleadresowe oddzia- Informacji lub z Zestawieniem Transakcji w postaci papierowej. sie kolejne Rachunki i Lokaty Terminowe, zawierając z Bankiem
łów Banku podawane są na Stronie Internetowej i w oddziałach 4. Posiadacz ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie nową Umowę.
Banku. zmian, wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem 5. Posiadacz może złożyć oświadczenie o wycofaniu oświadcze-
od dowolnej daty, aż do dnia, w którym dane zmiany zostałyby nia o wypowiedzeniu Umowy – w takim wypadku oświadczenie
§ 49. Reklamacje zastosowane. może być złożone, według wyboru Posiadacza, pisemnie, poprzez
1. Z uwzględnieniem postanowienia dotyczącego zastrzeżeń do 5. Wobec proponowanych przez Bank zmian Umowy Posiadacz może System Bankowości Internetowej, pocztą elektroniczną z adresu
Zestawienia transakcji klient oraz osoba wnioskująca o zawarcie wyrazić sprzeciw lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natych- e-mail wskazanego do kontaktu z Bankiem lub poprzez Centrum
Umowy ma prawo do wniesienia reklamacji – skierowanego do miastowym, bez ponoszenia opłat i prowizji z tego tytułu przed datą Telefoniczne albo Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, Private
Banku wystąpienia, zawierającego zastrzeżenia dotyczące usług wejścia w życie zmian. Sprzeciw lub oświadczenie o wypowiedzeniu Line lub Centrum Bankowości Prywatnej.
świadczonych przez Bank lub jego działalności. W przypadku re- Umowy w takim wypadku może być złożone, według wyboru Posia- 6. Oświadczenie o wycofaniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
klamacji stanowiących zgłoszenie Transakcji nieautoryzowanych, dacza, pisemnie, poprzez System Bankowości Internetowej, pocztą Posiadacz może złożyć tylko w okresie wypowiedzenia Umowy.
niewykonanych lub nienależycie wykonanych roszczenia Posia- elektroniczną z adresu e-mail wskazanego do kontaktu z Bankiem
dacza względem Banku z tytułu takich Transakcji wygasają, jeśli lub poprzez Centrum Telefoniczne albo Telefoniczne Centrum Ob- § 52. Rozwiązanie Umowy
nie zostaną zgłoszone w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania sługi Klienta, Private Line lub Centrum Bankowości Prywatnej. Brak 1. Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku:
Transakcji lub od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana. sprzeciwu wyrażonego w terminie do dnia wejścia w życie zmian 1) upływu okresu wypowiedzenia Umowy,
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobi- jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na te zmiany. 2) upływu okresu, na jaki została zawarta – w części zawartej
ście w oddziałach lub centrali Banku albo przesyłką pocztową 6. Złożenie przez Posiadacza sprzeciwu, ale niedokonanie wypo- na czas określony,
na adres centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod nume- wiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy (w całości lub 3) złożenia przez Posiadacza wypowiedzenia ze skutkiem na-
rem infolinii Banku 801 321 123 dla połączeń krajowych oraz w części w zależności od decyzji Posiadacza) bez ponoszenia tychmiastowym, w tym w przypadku zmian Umowy,
+48 22 134 00 00 i +48 500 990 500 – dla połączeń krajowych opłat i prowizji z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie 4) śmierci Posiadacza Rachunku indywidualnego, z dniem
i z zagranicy lub poprzez Private Line lub Centrum Bankowości proponowanych zmian. śmierci,
Prywatnej (opłata za połączenie wg cennika operatora) albo oso- 7. W przypadku zmian informacji objętych Komunikatem Bank 5) śmierci małoletniego Posiadacza Rachunku wspólnego,
biście do protokołu w oddziale, drogą elektroniczną – poprzez udostępnia Komunikat w oddziałach Banku oraz na Stronie in- 6) śmierci wszystkich współposiadaczy Rachunku wspólnego,
System Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem formu- ternetowej, a w przypadku Posiadaczy korzystających z Systemu 7) upływu 10 lat od dnia wydania ostatniej Dyspozycji lub
larza reklamacyjnego na Stronie Internetowej. Bankowości Internetowej dodatkowo informacje o zmianie Komu- dokonania ostatniej Transakcji przez Posiadacza Rachunku
3. Po złożeniu przez Użytkownika reklamacji Bank rozpatruje re- nikatu udostępnia w tym systemie. O ile inaczej nie zastrzeżono indywidualnego dotyczących Rachunku lub Rachunków, przy
klamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w formie pisemnej w Umowie, zmiana informacji zawartych w Komunikacie nie czym za Dyspozycję w przypadku zawarcia umowy na czas
(listownie) lub za pomocą innego Trwałego Nośnika Informacji, stanowi zmiany Umowy. oznaczony nie uznaje się odnowienia umowy na skutek braku
przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Użytkownika. wypowiedzenia, jeżeli umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat,
4. Zgodnie z Ustawą o reklamacjach rozpatrzenie i udzielenie od- § 51. Wypowiedzenie Umowy chyba że Umowa w zakresie Rachunku Oszczędnościowego
powiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie 1. Posiadacz może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części lub Lokaty Terminowej była zawarta na czas oznaczony dłuż-
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do w każdym czasie, przy czym w następujących przypadkach: szy niż 10 lat,
zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 1) Konta Osobistego – z zachowaniem 1–miesięcznego okresu 8) zawarcia umowy Rachunku Oszczędnościowego lub Lokaty
upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, unie- wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym za porozu- Terminowej na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, jeśli po
możliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi mieniem stron, upływie tego okresu klient nie złoży odrębnej dyspozycji
w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Użyt- 2) pozostałych Rachunków ze skutkiem na koniec Dnia Robo- skutkującej odnowieniem tej umowy,
kownikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczno- czego lub z zachowaniem uzgodnionego pomiędzy Stronami 9) zmiany statusu rezydencji – w części dotyczącej Konta Oso-
ści wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa okresu wypowiedzenia. bistego i Rachunku Walutowego,
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia od- 2. Bank może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części tylko 10) w części dotyczącej Autooszczędzania – w dniu zmiany przez
powiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania z ważnych powodów z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wy- Posiadacza Planu Taryfowego Konta Osobistego na inny niż
reklamacji. powiedzenia. Bank może wypowiedzieć Umowę w następujących plan taryfowy Konto Premium, Moje Konto Premium lub Ban-
5. Rozpatrzenie i udzielenie przez Bank odpowiedzi na reklamacje przypadkach: kowość Prywatna, lub rozwiązania Umowy w części dotyczą-
dotyczące Transakcji Płatniczych i innych usług płatniczych w ro- 1) wycofania z obsługi Banku produktu lub usługi będących cej Konta Osobistego,
zumieniu Ustawy o usługach płatniczych, świadczonych przez przedmiotem Umowy, przy czym wycofanie to może nastąpić 11) w części dotyczącej Automatycznej lokaty overnight – w dniu
Bank, odbywa się na zasadach wskazanych w ust. 4 powyżej, jed- nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji zmiany przez Posiadacza Planu Taryfowego na inny niż Plan
nakże nie może nastąpić później niż w terminie 15 dni roboczych z oferowania przez Bank tego produktu lub usługi nowym Taryfowy Bankowość Prywatna lub rozwiązania Umowy
od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowa- Klientom, o której to rezygnacji Posiadacz informowany jest w części dotyczącej Konta Osobistego,
nych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w Zestawieniu Transakcji lub w odrębnej korespondencji, 12) niespłacenia przez Posiadacza należności wymagalnych co
i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, przewidywany w tym na Trwałym Nośniku Informacji, z wyprzedzeniem najmniej przez 6 kolejnych miesięcy, jeżeli kwota zaległości
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może wynoszącym co najmniej 1 miesiąc, w takim wypadku upływ przekracza 15 zł,
przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. terminu wypowiedzenia nie może nastąpić wcześniej niż 13) braku obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek lub
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 4 miesiące od dnia przekazania takiej informacji, pobieraniem prowizji i opłat, utrzymującym się co najmniej
jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie 2) zajęcia Konta Osobistego na wniosek uprawnionych organów przez okres 6 kolejnych miesięcy na Koncie Osobistym, Ra-
nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, – przy czym w takim przypadku Bank może wypowiedzieć chunku Oszczędnościowym lub Walutowym – z wyłączeniem
tj. operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług Umowę jedynie w części dotyczącej Karty, Rachunku Walutowego w przypadku, gdy Posiadacz korzysta
pocztowych. 3) podania przez Posiadacza przy zawarciu lub w trakcie re- z funkcjonalności dwuwalutowej Karty lub w przypadku, gdy
6. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze alizacji Umowy informacji nieprawdziwych, uzasadniających Rachunek Walutowy jest jednocześnie Kontem Powiązanym
względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych okoliczność, że gdyby Bank nie działał pod wpływem tych – jeśli stan środków pieniężnych na rachunku nie przekracza
informacji lub dokumentów, w tym także od innych instytucji informacji, nie zawarłby Umowy lub zawarł ją na innych 20 zł, przy czym Bank po stwierdzeniu takiej okoliczności
uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej warunkach, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdzi- (brak aktywności przez kolejne 6 miesięcy) powiadamia Po-
Transakcji (np. inny bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wymi, przerobionymi, podrobionymi, siadacza w formie elektronicznej (w tym poprzez SMS lub
wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny 4) wykorzystywania Rachunku niezgodnie z przeznaczeniem, e-mail) o skutkach braku aktywności w postaci rozwiązania
podmiot – w przypadku Transakcji dokonanej w punkcie han- tj. przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną Umowy po upływie miesiąca od dnia wysłania powiadomie-
dlowo-usługowym), Bank, pomimo niezakończenia postępowania działalnością gospodarczą, nia, jeśli brak aktywności na rachunkach będzie utrzymywał
reklamacyjnego, warunkowo uznaje Rachunek kwotą reklamowa- 5) braku dostarczenia żądanych przez Bank informacji i doku- się również w tym okresie,
nej Transakcji. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuza- mentów, wymaganych w ramach stosowanych przez Bank 14) braku obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek lub po-
sadniona, Bank obciąża odpowiedni Rachunek Posiadacza kwotą środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w art. 34 bieraniem prowizji i opłat, utrzymującym się co najmniej przez
warunkowego uznania. ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu pra- okres 24 kolejnych miesięcy na Koncie Osobistym, Rachunku
7. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Użyt- niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Oszczędnościowym lub Walutowym – z wyłączeniem Rachunku
kownika wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umo- 6) negatywnej oceny ryzyka w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy Walutowego w przypadku, gdy Posiadacz korzysta z funkcjo-
wy. Użytkownik może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpa- z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nalności dwuwalutowej Karty lub w przypadku, gdy Rachunek
trzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z Ustawą oraz finansowaniu terroryzmu, Walutowy jest jednocześnie Kontem Powiązanym – jeśli stan
o reklamacjach. 7) naruszenia przez Posiadacza przepisów prawa związanych środków pieniężnych na rachunku nie przekracza 20 zł,
8. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikają- z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem ter- 15) braku dokonania wpłaty lub polecenia przelewu na Rachunek
cych z reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania roryzmu lub wykorzystywania działalności Banku do doko- Oszczędnościowy, Konto Osobiste lub Rachunek Walutowy
się do Rzecznika Klienta Banku. nywania działań przestępczych lub mających związek z dzia- w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez internet
łaniami przestępczymi, z wykorzystaniem polecenia przelewu,
Rozdział 8. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie 8) niejednakowego statusu rezydencji Współposiadaczy Ra- 16) w części dotyczącej Rachunku Portfelowego – w przypadku
Umowy chunku wspólnego, zmiany przez Posiadacza Planu Taryfowego na inny niż Plan
9) złożenia przez Posiadacza lub jego pełnomocnika Zlecenia Taryfowy Bankowość Prywatna, ale nie wcześniej niż po roz-
§ 50. Zmiana Umowy na rzecz odbiorcy wymienionego na listach osób, grup, pod- liczeniu wszystkich Transakcji związanych z zarządzaniem
1. Bank może wprowadzić postanowienia dotyczące nowych do- miotów, w stosunku do których stosowane są szczególne portfelem lub rozwiązania umowy o świadczenie usług za-
datkowych usług i produktów oferowanych w ramach Umowy, środki ograniczające obrót finansowy na podstawie prawa rządzania portfelem przez Biuro Maklerskie,
obowiązujące Posiadacza, o ile wyraził on zgodę na te usługi Unii Europejskiej, powszechnie obowiązujących przepisów 17) w przypadku braku możliwości zastosowania środków bez-
i produkty i zdecydował o korzystaniu z nich. krajowych oraz OFAC (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi pieczeństwa finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 1 mar-
2. Zmiana postanowień Umowy, w tym w zakresie opłat i prowizji Aktywami w Departamencie Skarbu USA), ONZ, FATF (Grupa ca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-
oraz oprocentowania zmiennego, może nastąpić na skutek wy- Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy), lub gdy sowaniu terroryzmu, innych niż wskazane w § 51 ust. 2 pkt 6
stąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności: sam znajduje się na takich listach, Umowy.
1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepi- 10) uznania Rachunku Posiadacza środkami z realizacji zlecenia 2. Rozwiązanie Umowy w części dotyczącej:
sów prawa, lub wydanie przez uprawnione organy państwo- płatniczego złożonego przez osobę, grupę lub podmiot wy- 1) Konta Osobistego – powoduje rozwiązanie Umowy w części
we rekomendacji lub interpretacji, a także określonej decyzji mieniony na listach osób, grup, podmiotów, w stosunku do dotyczącej Kart z wyłączeniem Karty wydanej do Rachunku
administracyjnej, w sprawie sposobu stosowania tych prze- których stosowane są szczególne środki ograniczające obrót Walutowego, Autooszczędzania, Automatycznej lokaty overni-
pisów – w zakresie, w jakim Bank ma obowiązek ich wpro- finansowy na podstawie prawa Unii Europejskiej, powszech- ght, usługi Pakiet Optymalnych Korzyści, Konta Pomocniczego,
wadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania nie obowiązujących przepisów krajowych oraz OFAC (Biuro Lokat Terminowych (o ile Posiadacz nie ma Rachunku Oszczęd-
Umowy, Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami w Departamencie nościowego dedykowanego do otwierania Lokat Terminowych),
2) zmiany w produktach i usługach Banku, związane z postę- Skarbu USA), ONZ, FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziała- 2) Konta Pomocniczego – powoduje rozwiązanie Umowy w czę-
pem technologicznym i informatycznym, które to zmiany nia Praniu Pieniędzy). ści dotyczącej Kart wydanych do tego rachunku oraz powią-
zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają Posiadaczowi ko- 3. Z zastrzeżeniem § 50 ust. 5 wypowiedzenie Umowy wymaga zanych z tym rachunkiem: Autooszczędzania, Automatycznej
rzystanie z usług i produktów Banku, o ile zapewni to należy- formy pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedze- lokaty overnight, Pakietu Optymalnych Korzyści,
te wykonanie Umowy i powoduje konieczność dostosowania nia liczony jest od dnia doręczenia drugiej stronie oświadczenia 3) Rachunku Oszczędnościowego – powoduje rozwiązanie Lokat
postanowień Umowy, o wypowiedzeniu. Terminowych (o ile Posiadacz nie ma Konta Osobistego) i Kart
3) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych ofe- 4. W okresie wypowiedzenia Umowy: wydanych do tego rachunku,
rowanych przez Bank spowodowane zmianami infrastruktury 1) w całości lub w części dotyczącej prowadzenia Rachunków 4) Rachunku Walutowego – powoduje rozwiązanie Lokat Termi-
informatycznej Banku, niepowodujące dodatkowych zobo- – Bank nie otwiera nowych Rachunków i nie dokonuje od- nowych w tej samej walucie.
wiązań po stronie Posiadacza, w zakresie, w jakim powoduje nowienia Lokat Terminowych na kolejne Okresy Lokacyjne, 3. Rozwiązanie Umowy w części dotyczącej Lokat Terminowych
to konieczność dostosowania postanowień Umowy. w ramach wypowiedzianej Umowy, oznacza ich zerwanie przed upływem Okresu Lokacyjnego,
13/33


w następstwie czego nie zostaną wypłacone odsetki naliczone Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębior- 6. Opłaty okresowe za czynności związane z realizacją Umowy Bank
za okres ich trwania, chyba że oferta stanowi inaczej. cy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się pobiera z dołu, przy czym:
4. Jeżeli termin okresu wypowiedzenia upływa w dniu, który nie jest zakład główny lub oddział przedsiębiorcy, jeżeli roszczenie 1) pierwsza opłata za prowadzenie Konta Osobistego pobierana
Dniem Roboczym, rozwiązanie Umowy następuje w Dniu Robo- pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału jest po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego, licząc od
czym poprzedzającym ten dzień. (przykład z kpc właściwości miejscowej przemiennej). daty otwarcia Konta Osobistego, przy czym Bank nie pobie-
5. Po rozwiązaniu Umowy środki pozostające na Rachunku nie są 10. Użytkownik może uzyskać informacje o obowiązujących przepi- ra miesięcznej opłaty za prowadzenie Konta Osobistego za
oprocentowane. Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku rozwią- sach prawa, w tym ustawach wskazanych w Umowie, za po- miesiąc, w którym konto to zostało otwarte i prowadzone
zania Umowy w trybie ust. 1 pkt 7 lub 8, w przypadku umów za- średnictwem strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl lub jest krócej niż pełen miesiąc kalendarzowy. W przypadku
wartych na czas oznaczony, środki na Rachunku po rozwiązaniu w przypadku aktów prawnych Unii Europejskiej za pośrednic- wypowiedzenia Umowy o prowadzenie konta przez Bank
umowy podlegają waloryzacji na koniec roku o prognozowany twem strony internetowej www.eur-lex.europa.eu. lub Posiadacza opłata nie jest pobierana, chyba że wypo-
w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wzrost wskaź- 11. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Banku o zmianie wiedzenie Umowy nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od
ników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. danych osobowych wskazanych w Umowie. W przypadku zmiany dnia jej zawarcia. Opłata pobierana z tego tytułu nie może
6. Umowa w części dotyczącej Karty wygasa w przypadku jej nieak- imienia lub nazwiska Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty Po- przekraczać kosztów poniesionych przez Bank w związku
tywowania przed upływem terminu jej ważności oraz w przypadku siadacz Karty lub Użytkownik Karty są zobowiązani złożyć odrębną z zawarciem Umowy,
braku wykonywania Transakcji przy użyciu tej Karty przez okres Dyspozycję wydania Karty z nowym imieniem/nazwiskiem. 2) pierwsza miesięczna opłata za obsługę Karty wydanej do
co najmniej 12 miesięcy na 60 dni przed upływem jej ważności. 12. Niespłacenie przez Posiadacza należności wymagalnych w ter- Konta Osobistego pobierana jest po upływie pełnego miesiąca
W każdym czasie Posiadacz może złożyć wniosek o wydanie Karty. minie wskazanym w otrzymanym wezwaniu do zapłaty, nie krót- kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został
szym niż 7 dni, powoduje podjęcie przez Bank czynności windy- złożony wniosek o wydanie Karty,
Rozdział 9. Postanowienia dodatkowe kacyjnych. 3) Bank nie pobiera kwartalnej opłaty za Pakiet Bankowości Pry-
13. Środki pieniężne uzyskane w wyniku czynności windykacyjnych watnej, o którym mowa w ust. 4, za kwartał, w którym Posia-
§ 53. Inne uprawnienia i obowiązki Posiadacza oraz zalicza się kolejno na: koszty postępowania windykacyjnego, dacz przystąpił do Planu Taryfowego Bankowość Prywatna.
postanowienia informacyjne opłaty, prowizje, odsetki podwyższone, odsetki zapadłe niespła- Przykład: Klient przystąpił do Planu Taryfowego Banko-
1. Umowa zawierana jest w języku polskim. W okresie obowiązy- cone, odsetki bieżące, kapitał przeterminowany oraz kapitał wość Prywatna w miesiącu lutym. Opłata zostanie pobrana
wania Umowy strony porozumiewają się w języku polskim. Bank bieżący. w 26. dniu czerwca.
na wniosek Posiadaczy Planu Taryfowego Bankowość Prywatna 14. Bank świadczy usługę blokady środków na rzecz osoby trzeciej 7. W przypadku gdy waluta Zlecenia jest inna niż waluta Rachunku,
umożliwi zawarcie Umowy również w języku angielskim, przy wyłącznie na Lokacie Terminowej, przy czym wszelkie dyspozycje kwotę Zlecenia dla celów ustalenia prowizji stanowi kwota, jaką
czym w razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi roz- dotyczące ww. usługi złożone przed dniem 9 listopada 2019 r. zostaje obciążony Rachunek, a opłata naliczana jest w polskich
strzygająca jest wersja w języku polskim. zachowują swoją moc. złotych.
2. W okresie obowiązywania Umowy Posiadacz ma prawo żądać 8. Niezależnie od prowizji lub opłat naliczanych przez Bank mogą
w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy w po- § 54. BFG być pobierane opłaty i prowizje z tytułu kosztów naliczone
staci papierowej lub na innym Trwałym Nośniku Informacji. 1. Bank uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania przez banki pośredniczące w wykonaniu polecenia przele-
3. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nad- środków pieniężnych w ramach ustawowego systemu gwaran- wu walutowego innego niż EOG. Należności te pobierane są
zoru Finansowego (KNF). Posiadacz może wnieść skargę do KNF towania środków pieniężnych, określonego w ustawie z dnia poprzez obciążenie Rachunku Posiadacza lub odpowiednie
na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. 10 czerwca 2016 r. o bankowym funduszu gwarancyjnym, sys- zmniejszenie kwoty Zlecenia.
4. Właściwym dla Banku podmiotem uprawnionym do prowadzenia temie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restruk- 9. Jeżeli Bank udostępnia kwotę Transakcji pomniejszoną o należ-
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów turyzacji. ne opłaty i prowizje, w informacji o tej Transakcji podaje pełną
konsumenckich: 2. Szczegółowa informacja o zasadach funkcjonowania obowiąz- kwotę Transakcji oraz wysokość pobranych opłat i prowizji.
1) w przypadku których Bank zobowiązał się do korzystania kowego systemu gwarantowania depozytów, w tym o zakresie 10. W przypadku, gdy czynność, za którą pobierana jest opłata/pro-
z tego postępowania – jest Arbiter Bankowy przy Związ- podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze stro- wizja, nie została zrealizowana, Bank zwraca pobraną prowizję/
ku Banków Polskich (adres strony internetowej podmiotu: ny tego systemu, znajduje się na stronie internetowej Bankowego opłatę, uznając Rachunek Posiadacza najpóźniej w Dniu Robo-
https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialal- Funduszu Gwarancyjnego (www.bfg.pl), w arkuszu informacyj- czym następującym po upływie terminu, w którym czynność
nosc lub inna „zakładka” strony www.zbp.pl), nym dla deponentów oraz na Stronie Internetowej. miała zostać zrealizowana.
2) w przypadku których Bank jest obowiązany do korzystania 11. Opłaty pobierane okresowo są należne Bankowi za okres obowią-
z tego postępowania na podstawie Ustawy o reklamacjach Rozdział 10. [ uchylony ] zywania Umowy. Opłaty uiszczane z góry podlegają proporcjo-
– jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej pod- nalnemu zwrotowi.
miotu: https://rf.gov.pl/polubowne). § 55-57. [ uchylone ] 12. Bank może wprowadzić nowe opłaty i prowizje w przypadku
Posiadacz może korzystać z pozasądowego rozwiązywania spo- wprowadzenia nowych produktów i usług, które obowiązują Po-
rów z Bankiem w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie Rozdział 11. Opłaty i prowizje siadacza, o ile wyraził on zgodę i korzysta z nowych produktów
procedury tego postępowania dostępne na wyżej wymienionych i usług.
stronach internetowych. § 58. Zasady stosowania 13. Bank może zmienić wysokość opłat i prowizji nie częściej niż
5. Posiadacz może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów 1. Za czynności związane z realizacją Umowy Bank pobiera opłaty jeden raz na kwartał kalendarzowy i jedynie z ważnych przyczyn.
przez sąd polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finanso- i prowizje zawarte w Taryfie, w tym zgodnie z wybranym przez Bank jest uprawniony do zmiany opłat lub prowizji w przypadku
wego zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej Posiadacza Planem Taryfowym. zmiany czynnika:
podmiotu http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/ lub 2. Posiadacz Konta Osobistego może w każdym czasie wnioskować 1) Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w stosunku
w innej „zakładce” na stronie www.knf.gov.pl. o zmianę Planu Taryfowego. Zmiana Planu Taryfowego może do poprzednio obowiązującego wskaźnika za okres kwartalny
6. Posiadacz może wykorzystać platformę ODR (platformę inter- spowodować wymianę Karty, jeżeli dla dotychczasowego Planu lub roczny o co najmniej 2 procent,
netowego systemu rozstrzygania sporów między konsumenta- Taryfowego była dedykowana Karta inna niż dla nowego Planu 2) kosztów ponoszonych przez Bank, w tym spowodowanych
mi i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej pod adresem Taryfowego. zmianą ceny usług energetycznych, telekomunikacyjnych,
http://ec.europa.eu/consumers/odr) w celu rozstrzygnięcia spo- Przykład: W przypadku zmiany Planu Taryfowego z Konta Pre- pocztowych, informatycznych, rozliczeń międzybankowych,
rów w związku z Umową zawartą przez internet. Platforma ODR mium na Konto Otwarte na Ciebie nastąpi wymiana Złotej karty rozliczeń kartowych, Instrumentów Płatniczych, w stosunku
umożliwia przekazywanie przez Posiadacza skargi uprawnione- debetowej Mastercard na jedną z kart dostępnych w Planie Ta- do poprzednio obowiązującej ceny za daną usługę w analo-
mu podmiotowi (podmiotowi zajmującemu się pozasądowym ryfowym Konto Otwarte na Ciebie. gicznym okresie kwartalnym o co najmniej 2 procent,
rozwiązywaniem sporów). 3. Taryfa podawana jest również do wiadomości na Stronie Inter- 3) przepisów prawa, o ile na ich podstawie Bank jest zobowiązany
7. Organem nadzoru właściwym w przypadku naruszenia zbioro- netowej i w oddziałach Banku. do dostosowania opłat i prowizji lub uprawniony do pobierania
wych interesów konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Kon- 4. Bank obciąża Rachunek Posiadacza kwotą opłat i prowizji pobie- opłat i prowizji albo zmienione przepisy prawa mają bezpo-
kurencji i Konsumentów. W sprawach indywidualnych bezpłatną ranych okresowo, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz średni wpływ na czynności związane z realizacją Umowy.
pomoc prawną Posiadacz może uzyskać u miejskich lub powia- w terminach wskazanych w Komunikacie, natomiast pozostałe 14. Przy zmianie opłat i prowizji Bank uwzględnia kierunek zmiany
towych rzeczników konsumentów. prowizje i opłaty za czynności związane z realizacją Umowy – czynnika oraz dokonuje zmiany w zakresie opłat i prowizji, na
8. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące w dniu realizacji/złożenia wniosku/Dyspozycji/Zlecenia/rozlicze- które dany czynnik ma wpływ.
w Polsce. nia Transakcji. Informacja o dniu, w którym pobierane są opłaty 15. Zmiana opłat i prowizji dokonywana jest na zasadach i z upraw-
9. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykona- okresowe, znajduje się w Komunikacie. Jeśli dzień pobrania opła- nieniami Posiadacza przewidzianymi dla zmian Umowy.
niem Umowy ustala się zgodnie w obowiązującymi przepisami ty wypada w dniu innym niż Dzień Roboczy, pobranie należnej 16. Bank jest uprawniony do zmiany opłaty i prowizji bez uprze-
prawa dotyczącymi właściwości sądów, w tym ustawą z dnia opłaty następuje w kolejnym Dniu Roboczym po tym dniu. dzenia, o ile zmiany te są korzystniejsze dla Posiadacza. Bank
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („kpc”). 5. W przypadku braku Wolnych Środków na Rachunku, które- informuje o zmianie na Stronie Internetowej, w Zestawieniu
Przykład: Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, go dotyczy opłata lub prowizja, Bank pobierze należną opłatę Transakcji lub na Trwałym Nośniku Informacji.
w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. w pierwszej kolejności z Konta Osobistego, a w przypadku braku 17. Na dzień zawarcia Umowy opłaty i prowizje zawarte w Taryfie
Powództwo przeciwko osobie prawnej wytacza się według miej- Wolnych Środków na tym Rachunku następnie kolejno z Rachun- wynoszą:
sca ich siedziby (przykłady z kpc właściwości miejscowej ogól- ku Walutowego lub Rachunku Oszczędnościowego. W przypadku [Taryfa]
nej będącej zasadą; istnieje także właściwość miejscowa prze- braku jakichkolwiek Wolnych Środków Bank obciąża Rachunek
mienna i wyłączna, mające charakter wyjątków od właściwości należnościami z tytułu prowizji i opłat w dniu wpływu środków
miejscowej ogólnej). na Rachunek.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, O83-v3
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.
14/33


Taryfa Prowizji i Opłat
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych


Obowiązuje od 20 stycznia 2020 r.

DZIAŁ I. PRODUKTY W OFERCIE
Rozdział 1. Konto Osobiste, Konto Pomocnicze
Konto Osobiste
Konto Pomocnicze
TYTUŁ PROWIZYJNY Plan Taryfowy Wealth Management
Szanowni Państwo, Konto Otwarte na Ciebie Moje Konto Premium Bankowość Prywatna
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste, Konto Pomocnicze
0 zł
0 zł
40 zł lub 0 zł
1)
0 zł
1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN / Konta Pomocniczego w PLN (miesięcznie) z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
2. Pakiet Bankowość Prywatna (kwartalnie) – – 240 zł 2) –
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA (Przelew SEPA wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
3. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
10 zł
0 zł
4. W oddziale / Centrum Telefonicznym powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
0 zł
0 zł
5. Przelew natychmiastowy numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
(tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej)
Zlecenie stałe, polecenie zapłaty w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
0 zł
6. Złożenie zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
0 zł
0 zł
0 zł
7. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
8. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku
9. Wpłata gotówki – pierwsza w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
10 zł – dla kwoty do 5 000 zł
10. Wpłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu Limity obowiązujące dla karty 0 zł 0 zł 0 zł
5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł
10 zł – dla kwoty do 5 000 zł 3)
11. Wypłata gotówki – pierwsza w miesiącu 5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł 3) 0 zł 0 zł 0 zł
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000
10 zł – dla kwoty do 5 000 zł
12. Wypłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu (płatności kartą) 3) 0 zł Zmiana limitów transakcji gotówkowych 0 zł
0 zł
5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł 3)
Transakcje BLIK i bezgotówkowych w granicach określonych
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
0 zł
0 zł
13. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku Dzienny limit transakcji gotówkowych: 5 000 0 zł dyspozycji w Oddziale Banku lub za 0 zł
0 zł
0 zł
14. Wypłata gotówki z bankomatu zlokalizowanego na terenie oddziału Banku (wypłat gotówki) 0 zł pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ. 0 zł
15. Wypłata BLIK z bankomatu Planet Cash oznaczonego znakiem systemu BLIK 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł
5 zł
16. Wypłata BLIK z pozostałych bankomatów w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł 5 zł 5 zł
5 zł
1) Moje Konto Premium: 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty:
1) łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 10 000 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu
zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 1 / 16
15/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Taryfa Prowizji i Opłat
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych


Obowiązuje od 20 stycznia 2020 r.

DZIAŁ I. PRODUKTY W OFERCIE
Rozdział 1. Konto Osobiste, Konto Pomocnicze
Konto Osobiste
Konto Pomocnicze
TYTUŁ PROWIZYJNY Plan Taryfowy Wealth Management
Szanowni Państwo, Konto Otwarte na Ciebie Moje Konto Premium Bankowość Prywatna
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste, Konto Pomocnicze
0 zł
0 zł
40 zł lub 0 zł
1)
0 zł
1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN / Konta Pomocniczego w PLN (miesięcznie) z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
2. Pakiet Bankowość Prywatna (kwartalnie) – – 240 zł 2) –
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA (Przelew SEPA wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
3. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
10 zł
0 zł
4. W oddziale / Centrum Telefonicznym powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
0 zł
0 zł
5. Przelew natychmiastowy numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
(tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej)
Zlecenie stałe, polecenie zapłaty w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
0 zł
6. Złożenie zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
0 zł
0 zł
0 zł
7. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
8. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku
9. Wpłata gotówki – pierwsza w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
10 zł – dla kwoty do 5 000 zł
10. Wpłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu Limity obowiązujące dla karty 0 zł 0 zł 0 zł
5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł
10 zł – dla kwoty do 5 000 zł 3)
11. Wypłata gotówki – pierwsza w miesiącu 5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł 3) 0 zł 0 zł 0 zł
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000
10 zł – dla kwoty do 5 000 zł
12. Wypłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu (płatności kartą) 3) 0 zł Zmiana limitów transakcji gotówkowych 0 zł
0 zł
5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł 3)
Transakcje BLIK i bezgotówkowych w granicach określonych
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
0 zł
0 zł
13. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku Dzienny limit transakcji gotówkowych: 5 000 0 zł dyspozycji w Oddziale Banku lub za 0 zł
0 zł
0 zł
14. Wypłata gotówki z bankomatu zlokalizowanego na terenie oddziału Banku (wypłat gotówki) 0 zł pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ. 0 zł
15. Wypłata BLIK z bankomatu Planet Cash oznaczonego znakiem systemu BLIK 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł
5 zł
16. Wypłata BLIK z pozostałych bankomatów w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł 5 zł 5 zł
5 zł
1) Moje Konto Premium: 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty:
1) łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 10 000 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu
zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 1 / 16
15/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima,
lub
2) Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł.
Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald
w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na:
– Rachunkach Walutowych,
– Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE),
– Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów
systematycznego oszczędzania,
c) w polisostrukturach (Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych),
d) środków znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. (z wyłączeniem papierów wartościowych),
z wyłączeniem środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima lub za pośrednictwem serwisu www.bgzoptima.pl oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
.
Szanowni Państwo,
2) Bankowość Prywatna: opłata za Pakiet Bankowość Prywatna dotyczy Klientów, którzy zawarli „Umowę ramową o świadczenie usług Bankowości Prywatnej”. Opłata za Pakiet Bankowość Prywatna zostanie zniesiona, jeżeli Klient będzie korzystał z usług doradztwa inwestycyjnego w ramach Biura
Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. lub zarządzania portfelami instrumentów fi nansowych w ramach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. lub BNP Paribas TFI S.A.
3) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatu przy oddziale Banku.

Rozdział 2. Rachunki Oszczędnościowe z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
Rachunek Oszczędnościowy Sejf
Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
Konto Dobrze Oszczędnościowe
Autooszczędzanie
Pierwsze/-a w miesiącu: zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
1) polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku
0 zł
1. 2) polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
0 zł
0 zł
3) wypłata gotówki
numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
4) Przelew SEPA (wykonywany wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
Kolejne/-a w miesiącu: w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
1) polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez: rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
a) oddział Banku 10 zł 10 zł 0 zł
b) System Bankowości Internetowej / Centrum Telefoniczne / Bankofon 0 zł 0 zł 0 zł
2. 2) polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku (dotyczy także przelewów do ZUS i US) oraz Przelew SEPA, realizowane przez:
a) oddział Banku 10 zł 10 zł –
b) System Bankowości Internetowej 10 zł 0 zł –
c) Centrum Telefoniczne / Bankofon (nie dotyczy Przelewu SEPA) Limity obowiązujące dla karty 10 zł 10 zł –
3) wypłata gotówkowa 10 zł 10 zł –
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez: 200 000
10 zł
3. a) oddział Banku (płatności kartą) 10 zł Zmiana limitów transakcji gotówkowych –
0 zł
b) System Bankowości Internetowej 0 zł i bezgotówkowych w granicach określonych –
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
4. Wpłata gotówki Dzienny limit transakcji gotówkowych: 0 zł 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za –
0 zł
5. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 1) (wypłat gotówki) 0 zł pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ. –

6. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 1) 0 zł – –
1) Dotyczy zleceń stałych oraz poleceń zapłaty ustanowionych przed dniem 9.11.2019 r. Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 2 / 16
16/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima,
lub
2) Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł.
Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald
w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na:
– Rachunkach Walutowych,
– Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE),
– Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów
systematycznego oszczędzania,
c) w polisostrukturach (Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych),
d) środków znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. (z wyłączeniem papierów wartościowych),
z wyłączeniem środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima lub za pośrednictwem serwisu www.bgzoptima.pl oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
.
Szanowni Państwo,
2) Bankowość Prywatna: opłata za Pakiet Bankowość Prywatna dotyczy Klientów, którzy zawarli „Umowę ramową o świadczenie usług Bankowości Prywatnej”. Opłata za Pakiet Bankowość Prywatna zostanie zniesiona, jeżeli Klient będzie korzystał z usług doradztwa inwestycyjnego w ramach Biura
Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. lub zarządzania portfelami instrumentów fi nansowych w ramach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. lub BNP Paribas TFI S.A.
3) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatu przy oddziale Banku.

Rozdział 2. Rachunki Oszczędnościowe z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
Rachunek Oszczędnościowy Sejf
Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
Konto Dobrze Oszczędnościowe
Autooszczędzanie
Pierwsze/-a w miesiącu: zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
1) polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku
0 zł
1. 2) polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
0 zł
0 zł
3) wypłata gotówki
numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
4) Przelew SEPA (wykonywany wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
Kolejne/-a w miesiącu: w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
1) polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez: rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
a) oddział Banku 10 zł 10 zł 0 zł
b) System Bankowości Internetowej / Centrum Telefoniczne / Bankofon 0 zł 0 zł 0 zł
2. 2) polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku (dotyczy także przelewów do ZUS i US) oraz Przelew SEPA, realizowane przez:
a) oddział Banku 10 zł 10 zł –
b) System Bankowości Internetowej 10 zł 0 zł –
c) Centrum Telefoniczne / Bankofon (nie dotyczy Przelewu SEPA) Limity obowiązujące dla karty 10 zł 10 zł –
3) wypłata gotówkowa 10 zł 10 zł –
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez: 200 000
10 zł
3. a) oddział Banku (płatności kartą) 10 zł Zmiana limitów transakcji gotówkowych –
0 zł
b) System Bankowości Internetowej 0 zł i bezgotówkowych w granicach określonych –
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
4. Wpłata gotówki Dzienny limit transakcji gotówkowych: 0 zł 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za –
0 zł
5. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 1) (wypłat gotówki) 0 zł pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ. –

6. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 1) 0 zł – –
1) Dotyczy zleceń stałych oraz poleceń zapłaty ustanowionych przed dniem 9.11.2019 r. Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 2 / 16
16/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Rozdział 3. Rachunki Walutowe i Rachunki Portfelowe
Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY Rachunek Walutowy Rachunek Portfelowy
1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0 zł 0 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelewy w złotych na rachunki własne Posiadacza oraz Zgodnie z Planem Taryfowym dla Konta Osobistego
2. Przelew SEPA 6 zł w oddziale / 0 zł w Systemie Bankowości Internetowej – jeśli Klient 0 zł
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza
nie posiada Konta Osobistego
3. Wpłata i wypłata gotówki 0 zł –
4. Polecenie przelewu walutowego w USD lub EUR na rachunki mBanku w ramach usługi DPM – 0 zł
Rozdział 4. Karty debetowe do Produktów w ofercie
Bankowość Prywatna,
Rachunek
Bankowość Prywatna
Lp. PLAN TARYFOWY / KONTO Konto Otwarte na Ciebie Szanowni Państwo, Moje Konto Premium Konto Pomocnicze Wealth Management Bankowość Prywatna, Walutowy
Bankowość Prywatna Diamond,
Diamond (Rachunek
w EUR
Walutowy w EUR)
Karta Karta
Karta Mastercard Mastercard Złota Karta Karta Karta
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
Karta Karta Karta Otwarta Mastercard/ Debit / Visa wydawana do Moja Karta Karta debetowa Debetowa Debetowa
Karta debetowa do konta Otwarta Otwarta na Świat Visa Classic Konta Osobistego Karta Mastercard Premium Mastercard Mastercard 1) Wealth Wealth Karta Mastercard
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
na Dzisiaj na eŚwiat Mastercard (wycofana (wycofana Premium Multiwalutowa Mastercard Multiwalutowa (wycofana Management Management (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Mastercard Mastercard z oferty z oferty (wycofana z oferty z oferty Mastercard Visa
9.11.2019 r.) zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
9.11.2019 r.)
9.11.2019 r.) 9.11.2019 r.) 14)
Użytkowanie karty debetowej – Posiadacz powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
1. Wydanie i wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) 0 EUR 0 EUR
po upływie terminu ważności
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
2. Obsługa karty debetowej 3 zł lub 0 zł 3) 6 zł 10 zł 6 zł lub 0 zł 4) 3 zł 3 zł 8 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR –
(miesięcznie) rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
3. Obsługa karty debetowej – – – – – – – – – – – – – – – 10 EUR
(rocznie)
Użytkowanie karty debetowej – Pełnomocnik
4. Wydanie i wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) 0 EUR 0 EUR
po upływie terminu ważności
5. Obsługa karty debetowej 3 zł 6 zł 10 zł 6 zł lub 0 zł 4) 3 zł 3 zł 8 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR –
(miesięcznie) Limity obowiązujące dla karty
6. Obsługa karty debetowej – – – – – – – – – – – – – – – 10 EUR
(rocznie)
Wypłata gotówki z bankomatów Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000
Zlokalizowanych na terenie (płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
7. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 EUR 2 EUR
oddziału Banku i bezgotówkowych w granicach określonych
0 zł
0 zł
8. Planet Cash w Polsce 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w Umowie jest możliwa poprzez złożenie 2 EUR 2 EUR
0 zł
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
0 zł
0 zł
9. Euronet w Polsce 5 zł 5) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 000 0 zł dyspozycji w Oddziale Banku lub za 2 EUR 2 EUR
0 zł
0 zł
Pozostałych w Polsce oraz (wypłat gotówki) pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
10. za granicą w walucie EUR 5 zł 5) 0 zł 0 zł 8 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 EUR 2 EUR
w krajach EOG
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
11. Grupy BNP za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
12. W ramach Global Alliance za 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
granicą
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 3 / 16
17/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Rozdział 3. Rachunki Walutowe i Rachunki Portfelowe
Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY Rachunek Walutowy Rachunek Portfelowy
1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0 zł 0 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelewy w złotych na rachunki własne Posiadacza oraz Zgodnie z Planem Taryfowym dla Konta Osobistego
2. Przelew SEPA 6 zł w oddziale / 0 zł w Systemie Bankowości Internetowej – jeśli Klient 0 zł
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza
nie posiada Konta Osobistego
3. Wpłata i wypłata gotówki 0 zł –
4. Polecenie przelewu walutowego w USD lub EUR na rachunki mBanku w ramach usługi DPM – 0 zł
Rozdział 4. Karty debetowe do Produktów w ofercie
Bankowość Prywatna,
Rachunek
Bankowość Prywatna
Lp. PLAN TARYFOWY / KONTO Konto Otwarte na Ciebie Szanowni Państwo, Moje Konto Premium Konto Pomocnicze Wealth Management Bankowość Prywatna, Walutowy
Bankowość Prywatna Diamond,
Diamond (Rachunek
w EUR
Walutowy w EUR)
Karta Karta
Karta Mastercard Mastercard Złota Karta Karta Karta
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
Karta Karta Karta Otwarta Mastercard/ Debit / Visa wydawana do Moja Karta Karta debetowa Debetowa Debetowa
Karta debetowa do konta Otwarta Otwarta na Świat Visa Classic Konta Osobistego Karta Mastercard Premium Mastercard Mastercard 1) Wealth Wealth Karta Mastercard
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
na Dzisiaj na eŚwiat Mastercard (wycofana (wycofana Premium Multiwalutowa Mastercard Multiwalutowa (wycofana Management Management (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Mastercard Mastercard z oferty z oferty (wycofana z oferty z oferty Mastercard Visa
9.11.2019 r.) zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
9.11.2019 r.)
9.11.2019 r.) 9.11.2019 r.) 14)
Użytkowanie karty debetowej – Posiadacz powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
1. Wydanie i wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) 0 EUR 0 EUR
po upływie terminu ważności
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
2. Obsługa karty debetowej 3 zł lub 0 zł 3) 6 zł 10 zł 6 zł lub 0 zł 4) 3 zł 3 zł 8 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR –
(miesięcznie) rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
3. Obsługa karty debetowej – – – – – – – – – – – – – – – 10 EUR
(rocznie)
Użytkowanie karty debetowej – Pełnomocnik
4. Wydanie i wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) 0 EUR 0 EUR
po upływie terminu ważności
5. Obsługa karty debetowej 3 zł 6 zł 10 zł 6 zł lub 0 zł 4) 3 zł 3 zł 8 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR –
(miesięcznie) Limity obowiązujące dla karty
6. Obsługa karty debetowej – – – – – – – – – – – – – – – 10 EUR
(rocznie)
Wypłata gotówki z bankomatów Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000
Zlokalizowanych na terenie (płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
7. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 EUR 2 EUR
oddziału Banku i bezgotówkowych w granicach określonych
0 zł
0 zł
8. Planet Cash w Polsce 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w Umowie jest możliwa poprzez złożenie 2 EUR 2 EUR
0 zł
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
0 zł
0 zł
9. Euronet w Polsce 5 zł 5) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 000 0 zł dyspozycji w Oddziale Banku lub za 2 EUR 2 EUR
0 zł
0 zł
Pozostałych w Polsce oraz (wypłat gotówki) pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
10. za granicą w walucie EUR 5 zł 5) 0 zł 0 zł 8 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 EUR 2 EUR
w krajach EOG
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
11. Grupy BNP za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
12. W ramach Global Alliance za 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
granicą
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 3 / 16
17/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna, Rachunek
Lp. PLAN TARYFOWY / KONTO Konto Otwarte na Ciebie Moje Konto Premium Bankowość Prywatna Diamond, Bankowość Prywatna Walutowy
Konto Pomocnicze Wealth Management Diamond (Rachunek w EUR
Walutowy w EUR)
Karta Karta Karta Złota Karta
Karta Karta Mastercard/ Mastercard Mastercard debetowa Karta Karta
Otwarta Otwarta Karta Otwarta Visa Debit / Visa wydawana do Karta Mastercard Moja Karta Karta Mastercard 1) Debetowa Debetowa Karta Mastercard
Karta debetowa do konta na Dzisiaj na eŚwiat na Świat (wycofana Classic Konta Osobistego Multiwalutowa Premium Mastercard (wycofana Wealth Wealth (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Mastercard Mastercard Mastercard z oferty (wycofana Premium Mastercard Multiwalutowa z oferty Management Management
9.11.2019 r.) z oferty (wycofana z oferty 9.11.2019 r.) Mastercard Visa
9.11.2019 r.) 9.11.2019 r.) 14)
13. Pozostałych za granicą 10 zł 10 zł 5 zł 3%, min. 8 zł 3%, min. 8 zł 0 zł 3%, min. 8 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 2 EUR 2 EUR

13)
Wpłata gotówki we wpłatomacie
Zlokalizowanym na terenie
14. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 6) 0 EUR 6)
oddziału Banku Szanowni Państwo,
15. Planet Cash w Polsce – o ile 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, min. 10 zł 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, min. 10 zł 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 2 EUR 6) 2 EUR 6)
Bank udostępnia taką usługę min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
16. Euronet w Polsce – o ile Bank min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 0,5%, min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 0,5%, min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 2 EUR 6) 2 EUR 6)
udostępnia taką usługę
Pozostałe operacje kartą debetową zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
Sprawdzenie salda
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
17. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
w bankomacie
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
18. Płać kartą i wypłacaj 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł 0 zł 0 zł – 0 zł 0 EUR 0 EUR
Inne opłaty i prowizje numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
Wydanie karty debetowej
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
19. w miejsce zastrzeżonej na 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
wniosek (zgłoszenie) Klienta
Dodatkowa prowizja za rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
przewalutowanie transakcji 5% wartości 5% wartości 5% wartości 5% wartości
20. w walucie innej niż PLN transakcji – – transakcji transakcji – – – – – – – transakcji – – –
dokonanej kartą oznaczoną
symbolem „VISA”
Wymiana karty na inny rodzaj
21. karty przez Posiadacza Karty 25 zł 25 zł 25 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł – – – – – – – – –
z Planem Taryfowym: Konto Limity obowiązujące dla karty
Otwarte na Ciebie 7)
Dostarczenie PIN-u za pomocą
22. Bankofonu / w Systemie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
Bankowości Internetowej Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000
Dostarczenie PIN-u przesyłką (płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
0 zł
0 zł
23. pocztową 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł 0 zł i bezgotówkowych w granicach określonych 0 EUR 4 EUR
0 zł
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie wg kosztów
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
0 zł
0 zł
0 zł
24. Dostarczenie karty debetowej wg kosztów rzeczywistych, min. 35 zł 0 zł 0 zł dyspozycji w Oddziale Banku lub za 0 EUR rzeczywistych,
lub PIN-u przesyłką kurierską 5 000 min. 7 EUR
(wypłat gotówki) pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
25. Ponowne wygenerowanie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 2 EUR
PIN-u przez Bank 8)
Ubezpieczenia do kart Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
Ubezpieczenie „CYBER
26. Pomoc” 9) – 0 zł – – – – – – – – – – – – – –
Ubezpieczenie „Rezygnacja
27. z Podróży” – – 0 zł – – – – – 0 zł – – – – – – –
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 4 / 16
18/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna, Rachunek
Lp. PLAN TARYFOWY / KONTO Konto Otwarte na Ciebie Moje Konto Premium Bankowość Prywatna Diamond, Bankowość Prywatna Walutowy
Konto Pomocnicze Wealth Management Diamond (Rachunek w EUR
Walutowy w EUR)
Karta Karta Karta Złota Karta
Karta Karta Mastercard/ Mastercard Mastercard debetowa Karta Karta
Otwarta Otwarta Karta Otwarta Visa Debit / Visa wydawana do Karta Mastercard Moja Karta Karta Mastercard 1) Debetowa Debetowa Karta Mastercard
Karta debetowa do konta na Dzisiaj na eŚwiat na Świat (wycofana Classic Konta Osobistego Multiwalutowa Premium Mastercard (wycofana Wealth Wealth (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Mastercard Mastercard Mastercard z oferty (wycofana Premium Mastercard Multiwalutowa z oferty Management Management
9.11.2019 r.) z oferty (wycofana z oferty 9.11.2019 r.) Mastercard Visa
9.11.2019 r.) 9.11.2019 r.) 14)
13. Pozostałych za granicą 10 zł 10 zł 5 zł 3%, min. 8 zł 3%, min. 8 zł 0 zł 3%, min. 8 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 2 EUR 2 EUR

13)
Wpłata gotówki we wpłatomacie
Zlokalizowanym na terenie
14. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 6) 0 EUR 6)
oddziału Banku Szanowni Państwo,
15. Planet Cash w Polsce – o ile 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, min. 10 zł 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, min. 10 zł 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 2 EUR 6) 2 EUR 6)
Bank udostępnia taką usługę min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
0,5%,
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
16. Euronet w Polsce – o ile Bank min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 0,5%, min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 0,5%, min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 2 EUR 6) 2 EUR 6)
udostępnia taką usługę
Pozostałe operacje kartą debetową zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
Sprawdzenie salda
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
17. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
w bankomacie
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
18. Płać kartą i wypłacaj 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł 0 zł 0 zł – 0 zł 0 EUR 0 EUR
Inne opłaty i prowizje numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
Wydanie karty debetowej
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
19. w miejsce zastrzeżonej na 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
wniosek (zgłoszenie) Klienta
Dodatkowa prowizja za rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
przewalutowanie transakcji 5% wartości 5% wartości 5% wartości 5% wartości
20. w walucie innej niż PLN transakcji – – transakcji transakcji – – – – – – – transakcji – – –
dokonanej kartą oznaczoną
symbolem „VISA”
Wymiana karty na inny rodzaj
21. karty przez Posiadacza Karty 25 zł 25 zł 25 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł – – – – – – – – –
z Planem Taryfowym: Konto Limity obowiązujące dla karty
Otwarte na Ciebie 7)
Dostarczenie PIN-u za pomocą
22. Bankofonu / w Systemie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
Bankowości Internetowej Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000
Dostarczenie PIN-u przesyłką (płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
0 zł
0 zł
23. pocztową 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł 0 zł i bezgotówkowych w granicach określonych 0 EUR 4 EUR
0 zł
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie wg kosztów
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
0 zł
0 zł
0 zł
24. Dostarczenie karty debetowej wg kosztów rzeczywistych, min. 35 zł 0 zł 0 zł dyspozycji w Oddziale Banku lub za 0 EUR rzeczywistych,
lub PIN-u przesyłką kurierską 5 000 min. 7 EUR
(wypłat gotówki) pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
25. Ponowne wygenerowanie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 2 EUR
PIN-u przez Bank 8)
Ubezpieczenia do kart Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
Ubezpieczenie „CYBER
26. Pomoc” 9) – 0 zł – – – – – – – – – – – – – –
Ubezpieczenie „Rezygnacja
27. z Podróży” – – 0 zł – – – – – 0 zł – – – – – – –
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 4 / 16
18/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna, Rachunek
Lp. PLAN TARYFOWY / KONTO Konto Otwarte na Ciebie Moje Konto Premium Bankowość Prywatna Diamond, Bankowość Prywatna Walutowy
Konto Pomocnicze Wealth Management Diamond (Rachunek w EUR
Walutowy w EUR)
Karta Karta Karta Złota Karta
Karta Karta Mastercard/ Mastercard Mastercard debetowa Karta Karta
Otwarta Otwarta Karta Otwarta Visa Debit / Visa wydawana do Karta Mastercard Moja Karta Karta Mastercard 1) Debetowa Debetowa Karta Mastercard
Karta debetowa do konta na Dzisiaj na eŚwiat na Świat (wycofana Classic Konta Osobistego Multiwalutowa Premium Mastercard (wycofana Wealth Wealth (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Mastercard Mastercard Mastercard z oferty (wycofana Premium Mastercard Multiwalutowa z oferty Management Management
9.11.2019 r.) z oferty (wycofana z oferty 9.11.2019 r.) Mastercard Visa
9.11.2019 r.) 9.11.2019 r.) 14)
28. Ubezpieczenie „Karta Bez – – – 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł – – – – – – – – – –
Ryzyka”
10)
Ubezpieczenie „Twoja Karta bez
29. Ryzyka” 11) – – – – – – – – – – – – 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
Szanowni Państwo,
Ubezpieczenie „Bezpieczna
30. – – – 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł – – – – – – – – – 1,5 EUR
Karta” 12)
1) Karta, której termin ważności upływa w styczniu 2020 roku lub później, zostanie wznowiona na Kartę Mastercard Multiwalutową. W przypadku zastrzeżenia karty (po dniu 9.11.2019 r.) w miejsce zastrzeżonej karty Bank wydaje Kartę Mastercard Multiwalutową.
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
2) W przypadku zastrzeżenia lub wygaśnięcia terminu ważności karta zostanie wznowiona na Kartę Mastercard Multiwalutową.
3) Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
a) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja bezgotówkowa (kartą, której dotyczy opłata)
lub
b) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia. zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
4) Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty zostanie wykonanych co najmniej 8 transakcji bezgotówkowych (kartą, której dotyczy opłata).
5) Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia.
6) Wpłaty mogą być przyjmowane wyłącznie w banknotach w PLN, zgodnie z instrukcjami wpłatomatu. numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
7) Opłata nie jest pobierana w przypadku wymiany na kartę z wyższą opłatą miesięczną za obsługę karty debetowej. W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.
8) Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy ponowne wygenerowanie PIN-u dotyczy nieaktywowanej karty.
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
9) Warunki ubezpieczenia „CYBER Pomoc” określają: „Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
10) Ubezpieczenie „Karta Bez Ryzyka” wycofane z oferty 1.12.2013 r., do którego zastosowanie mają „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Twoja Karta Bez Ryzyka” dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
11) Ubezpieczenie „Twoja Karta bez Ryzyka” wycofane z oferty 9.11.2019 r., do którego zastosowanie mają „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Twoja Karta Bez Ryzyka” dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”. Dotyczy wyłącznie kart wydanych w ramach Pakietu Bankowość Prywatna oraz
Bankowość Prywatna Diamond – dla umów współpracy zawartych od 1.10.2012 r. w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.
12) Ubezpieczenie „Bezpieczna Karta” dotyczy umów ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2015 r., do którego zastosowanie mają: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Bezpieczna Karta – Bank BNP Paribas".
Limity obowiązujące dla karty
13) Opłata nie jest pobierana, gdy transakcja płatnicza jest wykonywana z Konta Powiązanego.
14) Karta, której termin ważności upływa w grudniu 2019 roku lub później, zostanie wznowiona na Kartę Mastercard Multiwalutową. W przypadku zastrzeżenia karty (po dniu 9.11.2019 r.) w miejsce zastrzeżonej karty Bank wydaje Kartę Mastercard Multiwalutową.
DZIAŁ II. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW WALUTOWYCH I RACHUNKÓW PORTFELOWYCH
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
(DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRODUKTÓW I PLANÓW TARYFOWYCH – W OFERCIE I OBSŁUDZE) (płatności kartą) 200 000 Zmiana limitów transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych w granicach określonych
Czynności związane z obsługą rachunku zlecane pisemnie, ustnie, e-mailem, telefonicznie lub faksem, o ile umowa dopuszcza taką formę w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
1. Zmiana Planu Taryfowego Dzienny limit transakcji gotówkowych: 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
2. Przekształcenie konta indywidualnego we wspólne, wspólnego w indywidualne, dodanie lub odjęcie współposiadacza rachunku wspólnego (wypłat gotówki) 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
(niedostępne, jeśli którykolwiek z Klientów posiada produkt kredytowy, kartę kredytową, rachunek IKE lub blokadę z tytułu zajęcia komorniczego)
25 zł – pozostali Klienci
3. Dyspozycja na wypadek śmierci – przyjęcie, zmiana Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
4. Zawiadomienie o odmowie wykonania zlecenia przekazane telefonicznie
5. Powtórne zestawienie transakcji (wyciąg) z konta (kopia przesłanego lub udostępnionego elektronicznie), zestawienie historii rachunku. 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
Cena dotyczy do 20 stron dokumentu, powyżej ustalana indywidualnie 10 zł – pozostali Klienci
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 5 / 16
19/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.


Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna, Rachunek
Lp. PLAN TARYFOWY / KONTO Konto Otwarte na Ciebie Moje Konto Premium Bankowość Prywatna Diamond, Bankowość Prywatna Walutowy
Konto Pomocnicze Wealth Management Diamond (Rachunek w EUR
Walutowy w EUR)
Karta Karta Karta Złota Karta
Karta Karta Mastercard/ Mastercard Mastercard debetowa Karta Karta
Otwarta Otwarta Karta Otwarta Visa Debit / Visa wydawana do Karta Mastercard Moja Karta Karta Mastercard 1) Debetowa Debetowa Karta Mastercard
Karta debetowa do konta na Dzisiaj na eŚwiat na Świat (wycofana Classic Konta Osobistego Multiwalutowa Premium Mastercard (wycofana Wealth Wealth (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Mastercard Mastercard Mastercard z oferty (wycofana Premium Mastercard Multiwalutowa z oferty Management Management
9.11.2019 r.) z oferty (wycofana z oferty 9.11.2019 r.) Mastercard Visa
9.11.2019 r.) 9.11.2019 r.) 14)
28. Ubezpieczenie „Karta Bez – – – 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł – – – – – – – – – –
Ryzyka”
10)
Ubezpieczenie „Twoja Karta bez
29. Ryzyka” 11) – – – – – – – – – – – – 0 zł 0 zł 0 EUR 0 EUR
Szanowni Państwo,
Ubezpieczenie „Bezpieczna
30. – – – 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł – – – – – – – – – 1,5 EUR
Karta” 12)
1) Karta, której termin ważności upływa w styczniu 2020 roku lub później, zostanie wznowiona na Kartę Mastercard Multiwalutową. W przypadku zastrzeżenia karty (po dniu 9.11.2019 r.) w miejsce zastrzeżonej karty Bank wydaje Kartę Mastercard Multiwalutową.
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
2) W przypadku zastrzeżenia lub wygaśnięcia terminu ważności karta zostanie wznowiona na Kartę Mastercard Multiwalutową.
3) Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
a) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja bezgotówkowa (kartą, której dotyczy opłata)
lub
b) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia. zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
4) Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty zostanie wykonanych co najmniej 8 transakcji bezgotówkowych (kartą, której dotyczy opłata).
5) Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia.
6) Wpłaty mogą być przyjmowane wyłącznie w banknotach w PLN, zgodnie z instrukcjami wpłatomatu. numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
7) Opłata nie jest pobierana w przypadku wymiany na kartę z wyższą opłatą miesięczną za obsługę karty debetowej. W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.
8) Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy ponowne wygenerowanie PIN-u dotyczy nieaktywowanej karty.
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
9) Warunki ubezpieczenia „CYBER Pomoc” określają: „Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
10) Ubezpieczenie „Karta Bez Ryzyka” wycofane z oferty 1.12.2013 r., do którego zastosowanie mają „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Twoja Karta Bez Ryzyka” dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
11) Ubezpieczenie „Twoja Karta bez Ryzyka” wycofane z oferty 9.11.2019 r., do którego zastosowanie mają „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Twoja Karta Bez Ryzyka” dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”. Dotyczy wyłącznie kart wydanych w ramach Pakietu Bankowość Prywatna oraz
Bankowość Prywatna Diamond – dla umów współpracy zawartych od 1.10.2012 r. w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.
12) Ubezpieczenie „Bezpieczna Karta” dotyczy umów ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2015 r., do którego zastosowanie mają: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Bezpieczna Karta – Bank BNP Paribas".
Limity obowiązujące dla karty
13) Opłata nie jest pobierana, gdy transakcja płatnicza jest wykonywana z Konta Powiązanego.
14) Karta, której termin ważności upływa w grudniu 2019 roku lub później, zostanie wznowiona na Kartę Mastercard Multiwalutową. W przypadku zastrzeżenia karty (po dniu 9.11.2019 r.) w miejsce zastrzeżonej karty Bank wydaje Kartę Mastercard Multiwalutową.
DZIAŁ II. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW WALUTOWYCH I RACHUNKÓW PORTFELOWYCH
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
(DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRODUKTÓW I PLANÓW TARYFOWYCH – W OFERCIE I OBSŁUDZE) (płatności kartą) 200 000 Zmiana limitów transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych w granicach określonych
Czynności związane z obsługą rachunku zlecane pisemnie, ustnie, e-mailem, telefonicznie lub faksem, o ile umowa dopuszcza taką formę w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
1. Zmiana Planu Taryfowego Dzienny limit transakcji gotówkowych: 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
2. Przekształcenie konta indywidualnego we wspólne, wspólnego w indywidualne, dodanie lub odjęcie współposiadacza rachunku wspólnego (wypłat gotówki) 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
(niedostępne, jeśli którykolwiek z Klientów posiada produkt kredytowy, kartę kredytową, rachunek IKE lub blokadę z tytułu zajęcia komorniczego)
25 zł – pozostali Klienci
3. Dyspozycja na wypadek śmierci – przyjęcie, zmiana Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
4. Zawiadomienie o odmowie wykonania zlecenia przekazane telefonicznie
5. Powtórne zestawienie transakcji (wyciąg) z konta (kopia przesłanego lub udostępnionego elektronicznie), zestawienie historii rachunku. 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
Cena dotyczy do 20 stron dokumentu, powyżej ustalana indywidualnie 10 zł – pozostali Klienci
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 5 / 16
19/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.


Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
6. Kopia potwierdzenia polecenia przelewu/-ów. Cena dotyczy do 20 stron dokumentu, powyżej ustalana indywidualnie 15 zł – Konto Komfortowe,
25 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna,
7. Zlecenie stałe – złożenie Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna Diamond, Konto Komfortowe,
25 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna,
8. Zlecenie stałe – modyfi kacja Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna Diamond, Konto Komfortowe, Konto Dobrze Oszczędnościowe , Eskalacja 1) , Konto z zyskiem 1) ,
1)
25 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna,
9. Polecenie zapłaty – przyjęcie dyspozycji blokady obciążania rachunku z tytułu polecenia zapłaty Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna Diamond, Konto Komfortowe,
25 zł – pozostali Klienci
10. Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia lub pisma związanego z obsługą produktów objętych Umową ramową (od każdego dokumentu)
50 zł
11. Wprowadzenie zmian w rozliczeniach pieniężnych na rachunku (rachunkach) Posiadacza w związku z postępowaniem upadłościowym wobec Posiadacza
Szanowni Państwo,
Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych, kserokopii dokumentu, duplikatów dokumentu innego niż zestawienie transakcji (wyciągi), historia 30 zł – Konto Komfortowe,
12. transakcji i potwierdzenie transakcji (od każdego dokumentu) 50 zł – pozostali Klienci
Polecenie przelewu walutowego
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
Polecenie przelewu walutowego do wybranych banków grupy BNP Paribas przy zastosowaniu opcji kosztowej SHA* w Systemie Bankowości Internetowej (nie 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Plan Aktywny, Konto Premium, Moje Konto Premium
dotyczy Przelewu SEPA) 5 zł – Konto Maksymalne, Konto Otwarte na Ciebie, Konto Komfortowe,
13.
10 zł – Konto Optymalne, Konto Dobrze Dobrane, Pakiet M, Pakiet L,
* Listę tych banków Bank udostępnia na stronie internetowej Banku: zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bnp-paribas-sa 30 zł – pozostali Klienci
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Plan Aktywny, Konto Premium, Moje Konto Premium
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
14. Przelew SEPA Urgent w Systemie Bankowości Internetowej (całkowity koszt wykonania usługi; na koszt wykonania usługi składa się opłata za wykonanie ww. 10 zł – Konto Maksymalne, Konto Otwarte na Ciebie, Konto Komfortowe,
transakcji płatniczej oraz wybranie przez Klienta trybu pilnego jej wykonania)
15 zł – Konto Optymalne, Konto Dobrze Dobrane, Pakiet M, Pakiet L,
numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
35 zł – pozostali Klienci
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
35 zł – Konto Komfortowe,
15. Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza oraz Przelewu SEPA) z rachunków bankowych 0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA w Systemie Bankowości Internetowej 0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza) z rachunków bankowych każdego rodzaju 0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
16. w przypadku zastosowania opcji kosztowej OUR w Systemie Bankowości Internetowej 35 zł – Konto Komfortowe,
Opcja kosztowa OUR jest niedostępna dla przelewów walutowych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
17. Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza oraz Przelewu SEPA) z rachunków bankowych 0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA w oddziale
Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza) z rachunków bankowych każdego rodzaju
0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
18. w przypadku zastosowania opcji kosztowej OUR w oddziale Limity obowiązujące dla karty 0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
Opcja kosztowa OUR jest niedostępna dla przelewów walutowych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
2)
19. Dodatkowe czynności, jeśli przelew walutowy nie spełnia standardu STP (nie dotyczy Przelewu SEPA) 50 zł
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
Opłaty pobierane po otrzymaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank, a przed jego wysłaniem do innego banku lub przed uznaniem rachunku benefi cjenta 200 000 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
Zmiana limitów transakcji gotówkowych
20. prowadzonego w Banku: (płatności kartą) 25 zł – pozostali Klienci
a) korekta danych przelewu walutowego wychodzącego na wniosek zleceniodawcy, jeżeli jest to możliwe i bezgotówkowych w granicach określonych
w przypadku Przelewu SEPA,
50 zł – w pozostałych przypadkach
b) odwołanie przelewu walutowego wychodzącego na wniosek zleceniodawcy, jeżeli jest to możliwe w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
Opłaty pobierane po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank do innego banku lub po uznaniu rachunku benefi cjenta prowadzonego w Banku: 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
a) korekta danych przelewu walutowego wychodzącego na wniosek zleceniodawcy – dotyczy wszystkich przelewów walutowych (wypłat gotówki)
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
b) odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wystąpienia przez płatnika o odzyskanie środków w związku z podaniem nieprawidłowego 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
21. unikatowego identyfi katora – dotyczy przelewów walutowych PSD 25 zł – pozostali Klienci
c) odwołanie lub zwrot przelewu walutowego wychodzącego z przyczyn niezależnych od BNP Paribas Bank Polska S.A. – dotyczy wszystkich przelewów w przypadku Przelewu SEPA,
walutowych Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
100 zł, max. 50% kwoty zlecenia + koszty banków trzecich, o ile wystąpią – w pozostałych przypadkach
d) wyjaśnienie na wniosek Klienta szczegółów przelewu walutowego wychodzącego lub otrzymanego, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy, wyjaśnienie
naliczonych kosztów oraz udzielenie innych wyjaśnień – dotyczy wszystkich przelewów walutowych
22. Opłata dodatkowa za wykonanie przelewu walutowego z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty banków pośredniczących pokrywa 0,15% kwoty zlecenia, min. 50 zł, max. 400 zł
zleceniodawca – opcja kosztowa OUR. Prowizja obciąża zleceniodawcę.
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 6 / 16
20/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
6. Kopia potwierdzenia polecenia przelewu/-ów. Cena dotyczy do 20 stron dokumentu, powyżej ustalana indywidualnie 15 zł – Konto Komfortowe,
25 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna,
7. Zlecenie stałe – złożenie Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna Diamond, Konto Komfortowe,
25 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna,
8. Zlecenie stałe – modyfi kacja Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna Diamond, Konto Komfortowe, Konto Dobrze Oszczędnościowe , Eskalacja 1) , Konto z zyskiem 1) ,
1)
25 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna,
9. Polecenie zapłaty – przyjęcie dyspozycji blokady obciążania rachunku z tytułu polecenia zapłaty Konto Lokacyjne Bankowość Prywatna Diamond, Konto Komfortowe,
25 zł – pozostali Klienci
10. Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia lub pisma związanego z obsługą produktów objętych Umową ramową (od każdego dokumentu)
50 zł
11. Wprowadzenie zmian w rozliczeniach pieniężnych na rachunku (rachunkach) Posiadacza w związku z postępowaniem upadłościowym wobec Posiadacza
Szanowni Państwo,
Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych, kserokopii dokumentu, duplikatów dokumentu innego niż zestawienie transakcji (wyciągi), historia 30 zł – Konto Komfortowe,
12. transakcji i potwierdzenie transakcji (od każdego dokumentu) 50 zł – pozostali Klienci
Polecenie przelewu walutowego
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
Polecenie przelewu walutowego do wybranych banków grupy BNP Paribas przy zastosowaniu opcji kosztowej SHA* w Systemie Bankowości Internetowej (nie 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Plan Aktywny, Konto Premium, Moje Konto Premium
dotyczy Przelewu SEPA) 5 zł – Konto Maksymalne, Konto Otwarte na Ciebie, Konto Komfortowe,
13.
10 zł – Konto Optymalne, Konto Dobrze Dobrane, Pakiet M, Pakiet L,
* Listę tych banków Bank udostępnia na stronie internetowej Banku: zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bnp-paribas-sa 30 zł – pozostali Klienci
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Plan Aktywny, Konto Premium, Moje Konto Premium
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
14. Przelew SEPA Urgent w Systemie Bankowości Internetowej (całkowity koszt wykonania usługi; na koszt wykonania usługi składa się opłata za wykonanie ww. 10 zł – Konto Maksymalne, Konto Otwarte na Ciebie, Konto Komfortowe,
transakcji płatniczej oraz wybranie przez Klienta trybu pilnego jej wykonania)
15 zł – Konto Optymalne, Konto Dobrze Dobrane, Pakiet M, Pakiet L,
numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
35 zł – pozostali Klienci
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
35 zł – Konto Komfortowe,
15. Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza oraz Przelewu SEPA) z rachunków bankowych 0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA w Systemie Bankowości Internetowej 0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza) z rachunków bankowych każdego rodzaju 0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
16. w przypadku zastosowania opcji kosztowej OUR w Systemie Bankowości Internetowej 35 zł – Konto Komfortowe,
Opcja kosztowa OUR jest niedostępna dla przelewów walutowych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
17. Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza oraz Przelewu SEPA) z rachunków bankowych 0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA w oddziale
Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza) z rachunków bankowych każdego rodzaju
0 zł – Bankowość Prywatna Diamond,
18. w przypadku zastosowania opcji kosztowej OUR w oddziale Limity obowiązujące dla karty 0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
Opcja kosztowa OUR jest niedostępna dla przelewów walutowych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
2)
19. Dodatkowe czynności, jeśli przelew walutowy nie spełnia standardu STP (nie dotyczy Przelewu SEPA) 50 zł
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
Opłaty pobierane po otrzymaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank, a przed jego wysłaniem do innego banku lub przed uznaniem rachunku benefi cjenta 200 000 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
Zmiana limitów transakcji gotówkowych
20. prowadzonego w Banku: (płatności kartą) 25 zł – pozostali Klienci
a) korekta danych przelewu walutowego wychodzącego na wniosek zleceniodawcy, jeżeli jest to możliwe i bezgotówkowych w granicach określonych
w przypadku Przelewu SEPA,
50 zł – w pozostałych przypadkach
b) odwołanie przelewu walutowego wychodzącego na wniosek zleceniodawcy, jeżeli jest to możliwe w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
Dzienny limit transakcji gotówkowych:
Opłaty pobierane po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank do innego banku lub po uznaniu rachunku benefi cjenta prowadzonego w Banku: 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
a) korekta danych przelewu walutowego wychodzącego na wniosek zleceniodawcy – dotyczy wszystkich przelewów walutowych (wypłat gotówki)
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
b) odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wystąpienia przez płatnika o odzyskanie środków w związku z podaniem nieprawidłowego 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
21. unikatowego identyfi katora – dotyczy przelewów walutowych PSD 25 zł – pozostali Klienci
c) odwołanie lub zwrot przelewu walutowego wychodzącego z przyczyn niezależnych od BNP Paribas Bank Polska S.A. – dotyczy wszystkich przelewów w przypadku Przelewu SEPA,
walutowych Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
100 zł, max. 50% kwoty zlecenia + koszty banków trzecich, o ile wystąpią – w pozostałych przypadkach
d) wyjaśnienie na wniosek Klienta szczegółów przelewu walutowego wychodzącego lub otrzymanego, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy, wyjaśnienie
naliczonych kosztów oraz udzielenie innych wyjaśnień – dotyczy wszystkich przelewów walutowych
22. Opłata dodatkowa za wykonanie przelewu walutowego z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty banków pośredniczących pokrywa 0,15% kwoty zlecenia, min. 50 zł, max. 400 zł
zleceniodawca – opcja kosztowa OUR. Prowizja obciąża zleceniodawcę.
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 6 / 16
20/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


23. Przelew walutowy wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty BNP Paribas Bank Polska S.A. i koszty banków pośredniczących 0,55% kwoty zlecenia, min. 100 zł, max. 400 zł
pokrywa odbiorca – opcja kosztowa BEN. Prowizja obciąża odbiorcę.
24. Przyspieszony przelew walutowy z rachunków bankowych każdego rodzaju (w przypadku opcji kosztowej BEN kwotą prowizji obciążany jest odbiorca). 0,55% kwoty zlecenia, min. 100 zł, max. 400 zł
Nie dotyczy Przelewu SEPA.
Pozostałe opłaty
Powiadomienie SMS 0 zł – Bankowość Prywatna,
25.
Opłata nie dotyczy przekazywania za pomocą SMS kodów autoryzacyjnych oraz przypomnień o przepięciu Karty z funkcjonalnością dwuwalutową 0,20 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
26. Usługa Pakiet Powiadomień SMS Alerts 3)
5 zł – pozostali Klienci
27. Dodatkowe zestawienie transakcji (wyciąg) w formie papierowej obok elektronicznego 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
6 zł – pozostali Klienci
28. Zwrot polecenia przelewu krajowego w złotych wysłanego systemem ELIXIR z przyczyn niezależnych od BNP Paribas Bank Polska S.A., 5 zł
np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody
Opłaty dotyczące polecenia przelewu krajowego w złotych:
a) odwołanie przelewu, jeżeli jest to możliwe Szanowni Państwo,
29. b) odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wystąpienia przez płatnika o odzyskanie środków w związku z podaniem nieprawidłowego 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
unikatowego identyfi katora
25 zł – pozostali Klienci
c) wystąpienie o zwrot przelewu zrealizowanego zgodnie z dyspozycją płatnika w przypadku podania prawidłowego unikatowego identyfi katora
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
d) wyjaśnienie szczegółów płatności, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy, korekta oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących przelewu
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
30. Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce wykonane za pośrednictwem systemu SORBNET2 w kwocie mniejszej niż 1 000 000 zł 0 zł – Bankowość Prywatna Diamond, 10 zł – Bankowość Prywatna,
25 zł – pozostali Klienci
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Premium,
31. Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce wykonane za pośrednictwem systemu SORBNET2 w kwocie równej lub większej niż 1 000 000 zł 15 zł – pozostali Klienci
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
Wypłata powyżej ustalonej w Komunikacie kwoty bez wcześniejszego zgłoszenia (awizowania)
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
32. Nieodebranie zamówionej (awizowanej) kwoty / części kwoty wypłaty numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
– opłaty pobierane są od całości kwoty, awizowanie wymaga formy pisemnej lub telefonicznej, opłata nie jest pobierana, jeśli środki pochodzą 1% – pozostali Klienci
z lokaty terminowej następnego Dnia Roboczego po upływie Okresu Lokacyjnego, opłata jest pobierana w przypadku wypłaty kredytu
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
33. Polecenie przelewu walutowego przychodzącego z tytułu świadczeń społecznych (emerytalno–rentowych) – nie więcej niż 50% kwoty przelewu 1,50%, min. 25 zł, max. 300 zł
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
Przyjęcie, wykonanie, zmiana dyspozycji dotyczących blokady środków na Lokacie Terminowej/rachunku płatniczym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
34. przez Posiadaczy. Nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 zł – pozostali Klienci
35. Pakiet Optymalnych Korzyści 4) 0 zł
1) Dotyczy zleceń stałych ustanowionych przed dniem 9.11.2019 r.
2) Przelew NON-STP jest to przelew walutowy, w treści którego stwierdzono którykolwiek z podanych poniżej braków lub usterek:
a) brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku odbiorcy, Limity obowiązujące dla karty
b) podany numer rachunku nie spełnia standardu IBAN – dla płatności do krajów, gdzie jest on wymagany,
c) niewłaściwe sformatowanie zlecenia (dane w nieprawidłowych polach).
3) W tym kontynuacja Usługi SMS Alerts, oferowanej na zasadach określonych w „Regulaminie Usługi „SMS – Alerts” w BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
200 000
4) Pakiet Optymalnych Korzyści – automatyczne polecenia przelewów wewnętrznych pomiędzy Rachunkiem Oszczędnościowym a Kontem Osobistym. Usługa wycofana z oferty 9.11.2019 r.
(płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych w granicach określonych
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
Dzienny limit transakcji gotówkowych: 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
(wypłat gotówki) pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 7 / 16
21/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


23. Przelew walutowy wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty BNP Paribas Bank Polska S.A. i koszty banków pośredniczących 0,55% kwoty zlecenia, min. 100 zł, max. 400 zł
pokrywa odbiorca – opcja kosztowa BEN. Prowizja obciąża odbiorcę.
24. Przyspieszony przelew walutowy z rachunków bankowych każdego rodzaju (w przypadku opcji kosztowej BEN kwotą prowizji obciążany jest odbiorca). 0,55% kwoty zlecenia, min. 100 zł, max. 400 zł
Nie dotyczy Przelewu SEPA.
Pozostałe opłaty
Powiadomienie SMS 0 zł – Bankowość Prywatna,
25.
Opłata nie dotyczy przekazywania za pomocą SMS kodów autoryzacyjnych oraz przypomnień o przepięciu Karty z funkcjonalnością dwuwalutową 0,20 zł – pozostali Klienci
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
26. Usługa Pakiet Powiadomień SMS Alerts 3)
5 zł – pozostali Klienci
27. Dodatkowe zestawienie transakcji (wyciąg) w formie papierowej obok elektronicznego 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
6 zł – pozostali Klienci
28. Zwrot polecenia przelewu krajowego w złotych wysłanego systemem ELIXIR z przyczyn niezależnych od BNP Paribas Bank Polska S.A., 5 zł
np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody
Opłaty dotyczące polecenia przelewu krajowego w złotych:
a) odwołanie przelewu, jeżeli jest to możliwe Szanowni Państwo,
29. b) odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wystąpienia przez płatnika o odzyskanie środków w związku z podaniem nieprawidłowego 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
unikatowego identyfi katora
25 zł – pozostali Klienci
c) wystąpienie o zwrot przelewu zrealizowanego zgodnie z dyspozycją płatnika w przypadku podania prawidłowego unikatowego identyfi katora
z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
d) wyjaśnienie szczegółów płatności, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy, korekta oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących przelewu
zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
30. Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce wykonane za pośrednictwem systemu SORBNET2 w kwocie mniejszej niż 1 000 000 zł 0 zł – Bankowość Prywatna Diamond, 10 zł – Bankowość Prywatna,
25 zł – pozostali Klienci
zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond, Konto Premium,
31. Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce wykonane za pośrednictwem systemu SORBNET2 w kwocie równej lub większej niż 1 000 000 zł 15 zł – pozostali Klienci
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
Wypłata powyżej ustalonej w Komunikacie kwoty bez wcześniejszego zgłoszenia (awizowania)
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
32. Nieodebranie zamówionej (awizowanej) kwoty / części kwoty wypłaty numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
– opłaty pobierane są od całości kwoty, awizowanie wymaga formy pisemnej lub telefonicznej, opłata nie jest pobierana, jeśli środki pochodzą 1% – pozostali Klienci
z lokaty terminowej następnego Dnia Roboczego po upływie Okresu Lokacyjnego, opłata jest pobierana w przypadku wypłaty kredytu
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
33. Polecenie przelewu walutowego przychodzącego z tytułu świadczeń społecznych (emerytalno–rentowych) – nie więcej niż 50% kwoty przelewu 1,50%, min. 25 zł, max. 300 zł
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
Przyjęcie, wykonanie, zmiana dyspozycji dotyczących blokady środków na Lokacie Terminowej/rachunku płatniczym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych 0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
34. przez Posiadaczy. Nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 zł – pozostali Klienci
35. Pakiet Optymalnych Korzyści 4) 0 zł
1) Dotyczy zleceń stałych ustanowionych przed dniem 9.11.2019 r.
2) Przelew NON-STP jest to przelew walutowy, w treści którego stwierdzono którykolwiek z podanych poniżej braków lub usterek:
a) brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku odbiorcy, Limity obowiązujące dla karty
b) podany numer rachunku nie spełnia standardu IBAN – dla płatności do krajów, gdzie jest on wymagany,
c) niewłaściwe sformatowanie zlecenia (dane w nieprawidłowych polach).
3) W tym kontynuacja Usługi SMS Alerts, oferowanej na zasadach określonych w „Regulaminie Usługi „SMS – Alerts” w BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
200 000
4) Pakiet Optymalnych Korzyści – automatyczne polecenia przelewów wewnętrznych pomiędzy Rachunkiem Oszczędnościowym a Kontem Osobistym. Usługa wycofana z oferty 9.11.2019 r.
(płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych w granicach określonych
w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
Dzienny limit transakcji gotówkowych: 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
(wypłat gotówki) pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 7 / 16
21/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


DZIAŁ III. PRODUKTY W OBSŁUDZE
Rozdział 1a. Konta Osobiste w obsłudze – oferowane do dnia 7 kwietnia 2019 r.
Plan Taryfowy
TYTUŁ PROWIZYJNY
Konto Optymalne Konto Maksymalne Konto Premium
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste
1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN (miesięcznie) 0 zł 0 zł 24,5 zł lub 0 zł 1)
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza. Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA (Przelew SEPA wykonywany jest wyłącznie
za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
2. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł
3. W oddziale / Centrum Telefonicznym 6 zł 6 zł 0 zł
Przelew natychmiastowy
4. (tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej) Szanowni Państwo, 5 zł 5 zł 5 zł
Zlecenie stałe, polecenie zapłaty
5. Złożenie zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
6. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
0 zł
0 zł
7. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
0 zł
Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
8. Wpłata gotówki – pierwsza w miesiącu 10 zł 0 zł 0 zł
0 zł
10 zł
10 zł
9. Wpłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
0 zł
10 zł
0 zł
10. Wypłata gotówki – pierwsza w miesiącu numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
2)
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
10 zł 2)
11. Wypłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu 10 zł 2) dla kwoty do 1 000 zł 0 zł
0 zł
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
dla kwoty powyżej 1 000 zł
Transakcje BLIK
12. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł
13. Wypłata gotówki z bankomatu zlokalizowanego na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł
14. Wypłata BLIK z bankomatu Planet Cash oznaczonego znakiem systemu BLIK 5 zł 5 zł 5 zł
15. Wypłata BLIK z pozostałych bankomatów w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK Limity obowiązujące dla karty 5 zł 5 zł 5 zł
1) Konto Premium: 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty:
1. łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 7 500 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z: 200 000
a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku, (płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi, i bezgotówkowych w granicach określonych
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima, w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
lub Dzienny limit transakcji gotówkowych:
2. Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł. 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
(wypłat gotówki)
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald
w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na:
– Rachunkach Walutowych, Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
– Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE),
– Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów systematycznego
oszczędzania, z wyłączeniem: BlackRock, BNP Paribas Investment Partners,
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 8 / 16
22/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


DZIAŁ III. PRODUKTY W OBSŁUDZE
Rozdział 1a. Konta Osobiste w obsłudze – oferowane do dnia 7 kwietnia 2019 r.
Plan Taryfowy
TYTUŁ PROWIZYJNY
Konto Optymalne Konto Maksymalne Konto Premium
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste
1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN (miesięcznie) 0 zł 0 zł 24,5 zł lub 0 zł 1)
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza. Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA (Przelew SEPA wykonywany jest wyłącznie
za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
2. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł
3. W oddziale / Centrum Telefonicznym 6 zł 6 zł 0 zł
Przelew natychmiastowy
4. (tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej) Szanowni Państwo, 5 zł 5 zł 5 zł
Zlecenie stałe, polecenie zapłaty
5. Złożenie zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
6. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
0 zł
0 zł
7. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
0 zł
Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
8. Wpłata gotówki – pierwsza w miesiącu 10 zł 0 zł 0 zł
0 zł
10 zł
10 zł
9. Wpłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
0 zł
10 zł
0 zł
10. Wypłata gotówki – pierwsza w miesiącu numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
2)
w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
10 zł 2)
11. Wypłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu 10 zł 2) dla kwoty do 1 000 zł 0 zł
0 zł
rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
dla kwoty powyżej 1 000 zł
Transakcje BLIK
12. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł
13. Wypłata gotówki z bankomatu zlokalizowanego na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł
14. Wypłata BLIK z bankomatu Planet Cash oznaczonego znakiem systemu BLIK 5 zł 5 zł 5 zł
15. Wypłata BLIK z pozostałych bankomatów w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK Limity obowiązujące dla karty 5 zł 5 zł 5 zł
1) Konto Premium: 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty:
1. łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 7 500 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych:
zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z: 200 000
a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku, (płatności kartą) Zmiana limitów transakcji gotówkowych
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi, i bezgotówkowych w granicach określonych
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima, w Umowie jest możliwa poprzez złożenie
lub Dzienny limit transakcji gotówkowych:
2. Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł. 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
(wypłat gotówki)
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald
w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na:
– Rachunkach Walutowych, Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
– Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE),
– Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów systematycznego
oszczędzania, z wyłączeniem: BlackRock, BNP Paribas Investment Partners,
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 8 / 16
22/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


z wyłączeniem polisostruktur (Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych), środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima lub za pośrednictwem serwisu www.bgzoptima.pl, środków i papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP
Paribas Bank Polska S.A. oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
lub
3. w przypadku, gdy Posiadacz ma zawartą również Umowę ramową o świadczenie usług Bankowości Prywatnej.
2) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatu przy oddziale Banku.
Rozdział 1b. Konta Osobiste w obsłudze – pozostałe
Plan Taryfowy
TYTUŁ PROWIZYJNY Konto Dobrze PKZP 5) , Konto Bankowość
Plan Aktywny Pakiet S Pakiet M Pakiet L Rady Rodziców, Prywatna
Dobrane SKO 5) Komfortowe Diamond
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste
20 zł PKZP,
1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN (miesięcznie) 25 zł lub 0 zł 1) 12 zł lub 0 zł 2) 12 zł lub 0 zł 3) 12 zł lub 0 zł 4) 25 zł 6,5 zł Rady 20 zł lub 0 zł 6) –
Szanowni Państwo, Rodziców i SKO
2. Pakiet Bankowość Prywatna Diamond (miesięcznie) – – – – – – – 100 zł lub 0 zł 7)
Polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, przelew walutowy na rachunki własne Posiadacza
0 zł
0 zł
0 zł
3. W oddziale z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
0 zł
6 zł
0 zł
6 zł
6 zł
0 zł
3 zł
4. W Centrum Telefonicznym zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
3 zł
0 zł
0 zł
0 zł
3 zł
0 zł
5. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku. zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku inne niż rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA (Przelew SEPA wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
6. W oddziale 0 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 4 zł 5 zł 0 zł
3 zł
0 zł
7. W Centrum Telefonicznym numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
8. W Bankofonie w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
0,5 zł
0,5 zł
0,5 zł
0,5 zł
0,5 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
1,5 zł
0 zł
0 zł
9. W Systemie Bankowości Internetowej rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
10. Przelew natychmiastowy 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł
(tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej)
Zlecenie stałe, polecenie zapłaty
11. Złożenie zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
12. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
0 zł
13. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty Limity obowiązujące dla karty 0 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł 1,5 zł / 2 zł 0 zł 0 zł
Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000 0 zł pierwsza
wpłata
0 zł
0 zł
14. Wpłata gotówki (płatności kartą) 0 zł 0 zł Zmiana limitów transakcji gotówkowych w miesiącu, 0 zł
0 zł
0 zł
i bezgotówkowych w granicach określonych
5 zł każda kolejna
0 zł
0 zł
15. Wypłata gotówki Dzienny limit transakcji gotówkowych: 0 zł 0 zł w Umowie jest możliwa poprzez złożenie 0 zł 0 zł
0 zł
0 zł
Ubezpieczenia (wypłat gotówki) 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
16. Ubezpieczenie Concierge 8) – – – – – – – 0 zł
17. Ubezpieczenie Assistance/Ubezpieczenie Assistance Diamond 8) – – – – – – – 0 zł
Transakcje BLIK Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
18. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
19. Wypłata gotówki z bankomatu zlokalizowanego na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 9 / 16
23/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


z wyłączeniem polisostruktur (Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych), środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima lub za pośrednictwem serwisu www.bgzoptima.pl, środków i papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP
Paribas Bank Polska S.A. oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
lub
3. w przypadku, gdy Posiadacz ma zawartą również Umowę ramową o świadczenie usług Bankowości Prywatnej.
2) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatu przy oddziale Banku.
Rozdział 1b. Konta Osobiste w obsłudze – pozostałe
Plan Taryfowy
TYTUŁ PROWIZYJNY Konto Dobrze PKZP 5) , Konto Bankowość
Plan Aktywny Pakiet S Pakiet M Pakiet L Rady Rodziców, Prywatna
Dobrane SKO 5) Komfortowe Diamond
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste
20 zł PKZP,
1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN (miesięcznie) 25 zł lub 0 zł 1) 12 zł lub 0 zł 2) 12 zł lub 0 zł 3) 12 zł lub 0 zł 4) 25 zł 6,5 zł Rady 20 zł lub 0 zł 6) –
Szanowni Państwo, Rodziców i SKO
2. Pakiet Bankowość Prywatna Diamond (miesięcznie) – – – – – – – 100 zł lub 0 zł 7)
Polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, przelew walutowy na rachunki własne Posiadacza
0 zł
0 zł
0 zł
3. W oddziale z przyjemnością przekazujemy Państwu Złotą kartę debetową MasterCard®. Karta wyposażona jest w funkcję płatności
0 zł
6 zł
0 zł
6 zł
6 zł
0 zł
3 zł
4. W Centrum Telefonicznym zbliżeniowych , dzięki której za zakupy do kwoty 50 zł, realizowane w punktach akceptujących płatności zbliżeniowe, można
3 zł
0 zł
0 zł
0 zł
3 zł
0 zł
5. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku. zapłacić bez konieczności potwierdzenia transakcji numerem PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu oznaczonego . Płatności
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku inne niż rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA (Przelew SEPA wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub w oddziale)
powyżej 50 zł oraz losowo wybrane transakcje zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia
6. W oddziale 0 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 4 zł 5 zł 0 zł
3 zł
0 zł
7. W Centrum Telefonicznym numerem PIN. Karta wyposażona jest również w funkcjonalność dwuwalutową, umożliwiającą przepinanie karty między kontem
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
8. W Bankofonie w PLN i rachunkiem w EUR. Jest to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących w strefie euro. W przypadku podpięcia karty do
0,5 zł
0,5 zł
0,5 zł
0,5 zł
0,5 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
1,5 zł
0 zł
0 zł
9. W Systemie Bankowości Internetowej rachunku w EUR transakcje wykonywane w EUR rozliczane są bezpośrednio z tego rachunku – bez kosztów przewalutowania.
10. Przelew natychmiastowy 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł
(tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej)
Zlecenie stałe, polecenie zapłaty
11. Złożenie zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
12. Modyfi kacja zlecenia stałego w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
0 zł
13. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty Limity obowiązujące dla karty 0 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł 1,5 zł / 2 zł 0 zł 0 zł
Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: 200 000 0 zł pierwsza
wpłata
0 zł
0 zł
14. Wpłata gotówki (płatności kartą) 0 zł 0 zł Zmiana limitów transakcji gotówkowych w miesiącu, 0 zł
0 zł
0 zł
i bezgotówkowych w granicach określonych
5 zł każda kolejna
0 zł
0 zł
15. Wypłata gotówki Dzienny limit transakcji gotówkowych: 0 zł 0 zł w Umowie jest możliwa poprzez złożenie 0 zł 0 zł
0 zł
0 zł
Ubezpieczenia (wypłat gotówki) 5 000 dyspozycji w Oddziale Banku lub za
pośrednictwem TeleBGŻ i eBGŻ.
16. Ubezpieczenie Concierge 8) – – – – – – – 0 zł
17. Ubezpieczenie Assistance/Ubezpieczenie Assistance Diamond 8) – – – – – – – 0 zł
Transakcje BLIK Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez konieczności użycia kodu PIN: 50 zł
18. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
19. Wypłata gotówki z bankomatu zlokalizowanego na terenie oddziału Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 20.01.2020
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl 9 / 16
23/33
Aby otrzymać numer PIN do karty, należy w ciągu 7 dni wysłać SMS-em
Uwaga: po słowie PIN należy wstawić spację.
SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu
hasło: AD5687Q pod numer: +48 605 105 305 komórkowego, który został podany we wniosku
o wydanie karty.
Wzór zapisu wiadomości SMS
słowo: PIN spacja hasło podane w liście
Ze względów bezpieczeństwa
PIN AD5687Q karta jest nieaktywna.
Informacje dotyczące aktywacji karty,
SMS funkcjonalności dwuwalutowej oraz sposobu
postępowania w przypadku zgubienia
karty znajdą Państwo na odwrocie.
B1001101 na nr telefonu podany w liście.
Wiadomość SMS wysyłamy


Click to View FlipBook Version