The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2020-01-21 06:06:45

Przykładowy Regulamin PBS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w
§ 1 . szczególności do dokonywania transakcji na odległość,
1. „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków np. poprzez Internet, telefon;
bankowych dla osób fizycznych”, zwany dalej Regulaminem, 14) czasowa blokada karty – czynność dokonywana przez
obowiązuje w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Bank lub na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika
Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, e-mail karty, polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości
[email protected], wpisanym przez Sąd Rejonowy dla dokonywania transakcji autoryzowanych;
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy do 15) czytnik zbliżeniowy – elektroniczne narzędzie –
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, stanowiące integralną część terminala POS – służące do
NIP 896-00-01-959, przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, odczytujące
2. Regulamin określa zasady: dane z anteny zbliżeniowej;
1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 16) dane biometryczne – dane będące zapisem
osób fizycznych; indywidualnych cech Użytkownika/ Użytkownika karty, to
2) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; jest odcisku palca, obrazu tęczówki, wizerunku twarzy,
3) wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do barwy głosu;
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i 17) data waluty – moment w czasie, od którego lub do
walutowych; którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych,
4) realizacji przekazów w obrocie dewizowym. którymi obciążono lub uznano rachunek;
18) data waluty spot – standardowy termin rozliczenia
§ 2 .
transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone
1) akceptant – placówka handlowo-usługowa, przyjmująca
zgodnie z obowiązującymi w Banku Godzinami
płatności kartami;
granicznymi realizacji przelewów;
2) antena zbliżeniowa – elektroniczne urządzenie
19) Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z
wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące
rachunkiem płatniczym – dokument zawierający
się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie
informacje o wysokości pobieranych opłat i prowizji za
transakcji zbliżeniowej;
usługi reprezentatywne określone w rozporządzeniu
3) Autoinwestycja – lokata typu O/N polegająca na
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
codziennym automatycznym lokowaniu środków
obejmujący objaśnienia pojęć zawartych w tym wykazie;
pieniężnych z rachunku oszczędnościowo-
20) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 ust 1
rozliczeniowego (ror) na rachunek lokaty, ponad próg
pkt 94-96 oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę
Autoinwestycji na rachunku ror. Kwota Autoinwestycji określoną w § 2 ust 1 pkt 94 , spełniający wymagania
zwracana jest kolejnego dnia roboczego na ten sam
ustawy o usługach płatniczych;
rachunek ror; 21) duplikat karty – kolejny egzemplarz karty z takim samym
4) autoryzacja - wyrażenie zgody na wykonanie transakcji
numerem, kodem PIN, jak w karcie dotychczas
płatniczej lub innej dyspozycji przez Posiadacza rachunku
użytkowanej oraz nową datą ważności;
lub osobę przez niego upoważnioną do dysponowania 22) dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni
środkami na rachunku;
ustawowo wolnych od pracy;
5) Bank/Bank BPS S.A. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; 23) Elixir – elektroniczny system rozliczania zleceń
6) bank Beneficjenta/Odbiorcy - bank, który dokonuje płatniczych w polskich złotych, którego operatorem jest
rozliczenia przekazu z Beneficjentem/Odbiorcą; Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. System umożliwia
7) bank korespondent – bank krajowy lub zagraniczny, który wymianę zleceń płatności w trybie sesyjnym;
prowadzi rachunek nostro Banku lub bank krajowy lub 24) Express Elixir – system przelewów natychmiastowych
zagraniczny, dla którego Bank prowadzi rachunek loro; realizowanych w polskich złotych, którego operatorem
8) bank pośredniczący – bank, z którego usług korzysta bank jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. System umożliwia
Zleceniodawcy kierując przekaz do banku Beneficjenta; wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami
9) bank Zleceniodawcy – bank krajowy lub zagraniczny, uczestników tego systemu w godzinach określonych przez
który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje każdego Uczestnika. Bank jest Uczestnikiem systemu
wystawienia przekazu; Express Elixir;
10) bankomat – urządzenie umożliwiające wypłatę gotówki 25) Godzina graniczna – godzina złożenia zlecenia
lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu płatniczego gwarantująca realizację tego zlecenia przez
karty; Bank zgodnie z terminami określonymi w wykazie Godzin
11) Beneficjent/Odbiorca – posiadacz rachunku będący granicznych realizacji przelewów;
zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot 26) Hasło 3D Secure –przesyłane – w postaci wiadomości
transakcji płatniczej/ wierzyciel, który składa zlecenie tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty
polecenia zapłaty na podstawie zgody udzielonej przez krajowy numer telefonu komórkowego – jednorazowe
Posiadacza rachunku lub odbiera środki pieniężne hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i
stanowiące przedmiot transakcji płatniczej; uwierzytelnienia jego dyspozycji w ramach potwierdzenia
12) blokada karty/zastrzeżenie karty – unieważnienie karty transakcji internetowych z wykorzystaniem
przez Bank lub Posiadacza rachunku/Użytkownika karty zabezpieczenia 3D Secure;
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub 27) IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego –
Regulaminem; standard numeracji kont bankowych utworzony przez
13) CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na Europejski Komitet Standardów IBAN. Składa się z
rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas
dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym

1

następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), 42) lokata/rachunek lokaty – rachunek terminowej lokaty
i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia
numer rachunku będący unikatowym identyfikatorem; środków pieniężnych przez określony w Umowie czas i
28) incydent – niespodziewane zdarzenie lub serie zdarzeń, na określonych w niej warunkach;
które mają niekorzystny wpływ na integralność, 43) moment otrzymania zlecenia płatniczego – moment, w
dostępność, poufność, autentyczność lub ciągłość którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank
świadczenia usług płatniczych albo stwarzają znaczne płatnika. Na określenie momentu otrzymania zlecenia
prawdopodobieństwo, że taki wpływ będą mieć; płatniczego ma wpływ kanał realizacji zlecenia
29) indywidualne dane uwierzytelniające- indywidualne płatniczego oraz rodzaj i data realizacji transakcji
dane zapewniane Użytkownikowi lub Użytkownikowi płatniczej;
karty przez Bank do celów uwierzytelnienia; 44) naklejka zbliżeniowa Visa PayWave/naklejka
30) karta debetowa/karta – międzynarodowa karta płatnicza zbliżeniowa – międzynarodowa karta płatnicza Visa,
(VISA lub MasterCard), spersonalizowana lub niespersonalizowana, umożliwiająca dokonywanie
niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa wyłącznie transakcji zbliżeniowych i internetowych,
oraz naklejka zbliżeniowa, wydawana przez Bank; wydawana przez Bank;
31) karta spersonalizowana – karta z nadrukowanym na 45) nierezydent – osoba fizyczna nie mająca miejsca
awersie imieniem i nazwiskiem Użytkownika karty; zamieszkania w kraju, w rozumieniu ustawy Prawo
32) karta niespersonalizowana – karta bez nadrukowanego dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r.
na awersie imienia i nazwiska Użytkownika karty; 46) NRB – Numer Rachunku Bankowego - polski standard
33) karta z programem lojalnościowym – karta, powiązana z określający sposób numeracji rachunków bankowych
programem lojalnościowym, zgodnie z informacjami będący unikatowym identyfikatorem;
dostępnymi na stronie internetowej Banku; 47) odwołanie polecenia zapłaty – dyspozycja Posiadacza
34) Kod identyfikacyjny: rachunku wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym,
a) kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący przyszłym Poleceniem zapłaty, składana
poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie w Banku przed terminem jej realizacji;
z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej 48) organizacja płatnicza – międzynarodowa organizacja
identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy
karty i znany tylko Użytkownikowi karty lub użyciu kart płatniczych wydanych w ramach danej
b) pięciocyfrowy kod wygenerowany dla wskazanego organizacji; Bank wydaje karty w ramach organizacji Visa
numeru telefonu komórkowego Posiadacza rachunku i MasterCard;
w systemie SMS Kontakt lub 49) Pakiet – zestaw produktów i usług bankowych
c) e-PIN – kod zawierający od 6 do 8 znaków, stanowiący oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej
poufny numer służący do uwierzytelnienia opłaty;
Użytkownika w aplikacji mobilnej, ustanawiany 50) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii
samodzielnie przez Użytkownika lub Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego
d) kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy
wykorzystywany w procesie silnego uwierzytelnienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (lista krajów
w systemie bankowości elektronicznej, ustanawiany dostępna na stronie internetowej
samodzielnie przez Użytkownika w systemie www.uniaeuropejska.org/europejski-obszar-gospodarczy
bankowości elektronicznej lub ustanawiany 51) pełnomocnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
samodzielnie przez Użytkownika karty w portalu do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza
kartowym dla płatności kartą w Internecie lub rachunku do dysponowania rachunkiem;
e) kod SMS – jednorazowy kod, służący do autoryzacji 52) płatnik – osoba fizyczna składająca zlecenie płatnicze, w
dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w tym Posiadacz rachunku, Użytkownik karty, Użytkownik;
usłudze bankowości elektronicznej oraz transakcji 53) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust.
kartą w Internecie; 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
35) kod Swift/BIC kod (ang.: Swift code/BIC code) – z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego,
przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie
S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany obcej;
w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory; 54) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana
36) kraj – Rzeczpospolita Polska; przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na
37) koszty BEN – opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między
prowizje pokrywa Beneficjent; rachunkami płatniczymi prowadzonego przez tego
38) koszty OUR – opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i samego dostawcę (Bank);
prowizje pokrywa Zleceniodawca; 55) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez
39) koszty SHA – opcja kosztowa, wg której opłaty banku płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na
pośredniczącego i banku Beneficjenta pokrywa umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z
Beneficjent, a banku Zleceniodawcy – Zleceniodawca; rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na
40) kurs walutowy – kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub
stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze
placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. Kurs jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Polecenie
walutowy może ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego. przelewu SEPA jest realizowane w trybie sesyjnym;
Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają 56) polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez
uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
41) limity transakcyjne – kwota, do wysokości której środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego
Użytkownik karty może dokonywać transakcji płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za
gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego
Wysokość limitu ustalona jest indywidualnie dla każdej z uczestnikiem systemu TARGET2;
wydanych kart oraz wymienionych transakcji;

2

57) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana 72) rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w
przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na kraju, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe;
umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku 73) saldo rachunku – stan środków pieniężnych na rachunku
płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy wykazywany na koniec dnia operacyjnego;
(Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u 74) SEPA (Single Euro Payments Area) – jednolity obszar
dostawcy w walucie innej niż złoty i euro; płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę
58) Polecenie wypłaty – usługa płatnicza, niespełniająca zintegrowanego rynku usług płatniczych;
warunków przelewu SEPA skierowana do lub otrzymana 75) SORBNET - prowadzony przez Narodowy Bank
z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do
krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji przeprowadzania międzybankowych rozliczeń
płatniczej polegająca na dokonaniu przelewu określonej wysokokwotowych w czasie rzeczywistym;
kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego 76) silne uwierzytelnienie - uwierzytelnianie zapewniające
Beneficjenta/Odbiorcy, w tym polecenia przelewu w ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co
walucie obcej; najmniej dwóch elementów należących do kategorii:
59) Polecenie zapłaty – oznacza usługę płatniczą polegającą a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Użytkownik/
na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego Użytkownik karty,
płatnika (Posiadacza rachunku) na skutek transakcji b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Użytkownik/
płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej Użytkownik karty,
na podstawie zgody, której płatnik (Posiadacz rachunku) c) cechy charakterystyczne Użytkownika/ Użytkownika
udzielił odbiorcy; karty,
60) portal kartowy – www.kartosfera.pl, system będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz
umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych
karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;
kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej 77) strona internetowa Banku – www.bankbps.pl, strona, na
lub aplikacji mobilnej Planet Mobile; której dostępne są m.in. aktualne wersje Regulaminu,
61) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z Tabeli oprocentowania, Taryfy opłat i prowizji oraz Tabeli
Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku kursowej;
wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć 78) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany
każdego ze współposiadaczy rachunku;
62) Powiadomienia Push – element silnego uwierzytelnienia, danych pomiędzy różnymi instytucjami
polegający na przekazaniu Użytkownikowi notyfikacji na finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do
urządzenie mobilne przez aplikację mobilną; realizacji Przekazów realizowanych za
63) Powiadomienie SMS – usługa polegająca na pośrednictwem sieci banków korespondentów
przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku Banku;
płatniczego za pomocą wiadomości sms; 79) system bankowości elektronicznej – system
64) próg Autoinwestycji – kwota, która określa minimalny umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków
poziom środków, pozostających na rachunku bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych
oszczędnościowo-rozliczeniowym po dokonaniu produktów bankowych za pomocą sieci Internet i
automatycznego inwestowania środków w ramach lokaty przeglądarki internetowej oraz system obsługi
Autoinwestycja; telefonicznej, oferowany w ramach usługi bankowości
65) przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy elektronicznej;
Posiadacza rachunku, którym jest każdy z jego rodziców, 80) system bankowości mobilnej – system umożliwiający
o ile Posiadacz rachunku pozostaje pod ich władzą samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych
rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów
opiekun lub kurator; bankowych za pomocą sieci Internet i za pomocą aplikacji
66) przekaz w obrocie dewizowym/Przekaz – transakcja zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w
płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, polecenie sieci bezprzewodowej, oferowany w ramach usługi
przelewu TARGET, polecenie przelewu w walucie obcej i bankowości elektronicznej;
przelew SEPA; 81) szczególnie chronione dane dotyczące płatności – dane,
67) przepisy dewizowe – ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 w tym indywidualne dane uwierzytelniające, które mogą
lipca 2002 r. wraz z przepisami wykonawczymi być wykorzystywane do dokonywania oszustw, z
opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne wyłączeniem imienia i nazwiska oraz numery rachunku
przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich Posiadacza rachunku
UE; 82) środki dostępu do usługi bankowości elektronicznej –
68) rachunek nostro – rachunek bieżący Banku otwarty i identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło
prowadzony w walucie wymienialnej w banku krajowym Użytkownika, kod e-PIN, kod uwierzytelnienia i kod SMS
lub zagranicznym; oraz Powiadomienia Push dostarczane w formie
69) rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnianie
transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Użytkownika i autoryzacje transakcji płatniczych i innych
Bank dla osób fizycznych; dyspozycji w usłudze bankowości elektronicznej;
70) rachunek walutowy – rachunek oszczędnościowy w 83) Tabela kursowa – tabela, w której publikowane są
walucie obcej. Wykaz walut dla których Bank prowadzi ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty
rachunki walutowe określony jest w Tabeli krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające
oprocentowania i podawany do wiadomości w zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany
placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku; Tabeli wchodzą w życie od godziny wskazanej w jej treści;
71) reklamacja – wystąpienie skierowane do Banku przez 84) Tabela oprocentowania – obowiązująca w Banku Tabela
Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, w którym oprocentowania produktów bankowych w Banku BPS
Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zgłasza S.A., dostępna w placówce Banku lub na stronie
zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank; internetowej Banku;

3

85) Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca w Banku Taryfa a) rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego u
opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów innego dostawcy, albo
indywidualnych, dostępna w placówce Banku lub na b) rachunków płatniczych Użytkownika prowadzonych u
stronie internetowej Banku; innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy;
86) terminal POS (ang. Point of Sale)/terminal – urządzenie 95) usługa inicjowania transakcji płatniczej - usługa
elektroniczne instalowane w placówkach handlowo- polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez
usługowych, wykorzystywane do kontaktu z Bankiem – za dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji
pośrednictwem centrum autoryzacyjnego – w przypadku, płatniczej na wniosek Użytkownika z rachunku
gdy Użytkownik karty za nabywany towar lub usługę płaci płatniczego Użytkownika prowadzonego przez innego
kartą; dostawcę;
87) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 96) usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku
debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa płatniczym – usługa polegająca na potwierdzeniu
polegająca na wykonaniu bezgotówkowych transakcji dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania
innego państwa członkowskiego z fizycznym transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę;
wykorzystaniem karty oraz bez faktycznego 97) usługa SKARBONKA – automatyczne zaokrąglanie każdej
wykorzystania karty; transakcji bezgotówkowej wykonanej dowolną kartą
88) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty wydaną do danego rachunku bankowego, a następnie
debetowej do płatności gotówkowych – usługa odkładanie drobnych kwot, powstałych w wyniku
polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku zaokrąglenia, na wskazany wcześniej rachunek w Banku;
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa 98) ustawa o usługach płatniczych – ustawa z 19 sierpnia
członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego 2011 roku o usługach płatniczych;
taką wypłatę lub w placówce dostawcy (Banku); 99) uwierzytelnienie – procedura umożliwiająca Bankowi
89) transakcja płatnicza – inicjowana przez Posiadacza weryfikację tożsamości Posiadacza
rachunku, Odbiorcę lub Użytkownika karty wpłata, rachunku/Użytkownika/Użytkownika karty lub ważności
transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym: stosowania danego instrumentu płatniczego, łącznie ze
a) transakcja bezgotówkowa (stykowa) – płatność za stosowaniem indywidualnych danych
nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty uwierzytelniających;
w placówce handlowo-usługowej, jak również 100) Użytkownik – Posiadacz rachunku lub osoba fizyczna
transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
użycia karty, w szczególności zrealizowana za jest uprawniona do dysponowania rachunkiem w
pośrednictwem Internetu lub telefonu. systemie bankowości elektronicznej w imieniu i na rzecz
b) transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w ramach Posiadacza rachunku;
usługi cash back, w bankomatach, bankach lub 101) Użytkownik karty – osoba fizyczna, upoważniona przez
w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz
logo organizacji płatniczej umieszczonym na karcie Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie
lub wpłata gotówki we wskazanych bankomatach, o określonym w Umowie oraz zarządzania dziennymi
których mowa na stronie internetowej Banku, limitami transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty lub
c) transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) – transakcja sam Posiadacz rachunku;
bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty 102) waluta obca – waluta niebędąca w kraju prawnym
wyposażonej w antenę zbliżeniową lub naklejki środkiem płatniczym;
zbliżeniowej w placówce usługowo-handlowej 103) waluta wymienialna – waluta obca określana jako
zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
zbliżeniowy; 104) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób
d) transakcja internetowa – transakcja bezgotówkowa potwierdzania transakcji internetowych, polegający na
dokonana na odległość w Internecie; weryfikacji cech biometrycznych lub podaniu
90) Umowa – Umowa rachunku bankowego, Umowa poprawnego kodu uwierzytelnienia ustanowionego przez
terminowej lokaty oszczędnościowej, Umowa o Użytkownika karty w portalu kartowym na potrzeby
bankowość elektroniczną, Umowa ramowa tj. o uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie
prowadzenie Konta oraz o Pakiet; oraz podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure
91) Usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod
dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za nazwą MasterCard SecureCode/ Identity Check)
pośrednictwem infolinii dostawcy (Banku), umożliwiająca otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu
w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie
lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów
92) Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, 105) zadłużenie wymagalne – wierzytelność Banku
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, niespłacona przez Posiadacza rachunku w terminach
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji określonych w Regulaminie i Umowie;
dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie 106) zgoda – zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego
innego rodzaju dyspozycji do rachunku; rachunku bankowego w umownych terminach,
93) usługa cash back – usługa na terminalu POS polegająca na stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania
wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań;
za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie 107) Zleceniodawca - płatnik będący podmiotem zlecającym
Polski; usługa ta nie jest dostępna dla kart rozliczanych w dokonanie transakcji płatniczej;
innej walucie niż PLN; 108) zlecenie płatnicze – oświadczenie Zleceniodawcy
94) usługa dostępu do informacji o rachunku - usługa on-line zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej,
polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji złożone w ustalonej z Bankiem formie;
dotyczących:

4

109) zlecenia stałe – usługa inicjowana przez płatnika prowizji i opłat ze złotych polskich (PLN) na wybraną walutę
(Posiadacza rachunku) polegająca na cyklicznym kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
przekazywaniu środków pieniężnych w określonej 9. W celu wyrażenia opłat i prowizji w walucie obcej w
wysokości z rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza dokumencie wymienionym w ust. 7 Bank przelicza je przy
rachunku) na rachunek płatniczy odbiorcy. użyciu średniego kursu NPB dla danej waluty obowiązującego
w dniu sporządzenia tego dokumentu.
§ 3 . 10. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do
1. W ramach niniejszego Regulaminu, Bank otwiera i prowadzi okazania:
następujące rachunki bankowe: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub
1) oszczędnościowo-rozliczeniowe, będące rachunkami paszportu;
płatniczymi – przeznaczone do gromadzenia środków 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu
pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem
rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z w przypadku nierezydentów;
prowadzeniem działalności gospodarczej; 3) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub
2) terminowych lokat oszczędnościowych, nie będących legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej.
rachunkami płatniczymi – przeznaczone do gromadzenia 11. Podpis złożony na Umowie przez Posiadacza rachunku
środków pieniężnych na warunkach określonych w stanowi wzór podpisu, z zastrzeżeniem ust. 12.
Umowie lub potwierdzeniu otwarcia lokaty; 12. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO i PKZP
3) oszczędnościowe, będące rachunkami płatniczymi – (rachunki w obsłudze) podpisy składane są przez uprawnione
przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych i osoby na Karcie wzorów podpisów.
niewykorzystywania do prowadzenia rozliczeń 13. Podpisy, o których mowa w ust. 11 i 12, składane są
pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności w obecności pracownika Banku.
gospodarczej. 14. W przypadku odmowy otwarcia Podstawowego Rachunku
2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzone są Płatniczego Bank informuje wnioskodawcę pisemnie o
w PLN. Posiadacz rachunku może otworzyć jeden rachunek, o powodach odmowy.
którym mowa w ust 1 pkt 1 jako indywidualny i jeden jako 15. Bank umożliwia Posiadaczowi rachunku zmianę rodzaju
rachunek wspólny prowadzony z tą samą osobą fizyczną. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, zgodnie z
3. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być obowiązującą ofertą na dzień złożenia wniosku.
prowadzone w walutach obcych. Wykaz walut określa Tabela 16. Bank realizuje wniosek o zmianę rodzaju rachunku
oprocentowania. oszczędnościowo-rozliczeniowego w pierwszym roboczym
4. Bank może nadać nazwy handlowe oferowanym rodzajom dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym wniosek
rachunków bankowych. o zmianę rodzaju rachunku został złożony.
5. Bank otwiera i prowadzi rachunki indywidualne i wspólne, dla 17. W przypadku rachunku współposiadanego, wniosek o zmianę
osób fizycznych rezydentów i nierezydentów oraz prowadzi
rodzaju rachunku musi zostać złożony przez wszystkich
rachunki dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych współposiadaczy. Z zastrzeżeniem, że zmiana rachunku
(PKZP) i szkolnych kas oszczędności (SKO). wspólnego nie dotyczy zmiany na Podstawowy Rachunek
6. Bank otwiera i prowadzi rachunki także dla osób małoletnich
Płatniczy.
lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach 18. Do wniosku o zmianę rodzaju rachunku Bank wydaje aktualny
określonych w niniejszym Regulaminie.
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z
7. Aktualna oferta rachunków dostępna jest w Taryfie opłat
rachunkami płatniczymi.
i prowizji oraz podawana jest do wiadomości w placówkach
§ 5 .
Banku i na stronie internetowej Banku.
1. Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i

umożliwia wyłącznie:
ROZDZIAŁ 2. OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
§ 4 .
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium
1. Otwarcie rachunku bankowego następuje po zawarciu
państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty
Umowy przez strony.
debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy
2. Otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego wymaga
placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty
złożenia wniosku w formie papierowej o otwarcie
debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o
Podstawowego Rachunku Płatniczego celem zawarcia
taką usługę i Bank będzie tą usługę oferować;
Umowy.
3) wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium
3. Bank przyjmuje wraz z wnioskiem o otwarcie Podstawowego
państw członkowskich w tym transferu środków
Rachunku Bankowego oświadczenie Posiadacza rachunku o
pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku
braku posiadania rachunku płatniczego (rachunku
przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN) w innym banku.
a) użycie karty debetowej,
4. Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony w Banku jest b) wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym
jako konto indywidualne.
zleceń stałych za pośrednictwem usługi bankowości
5. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być elektronicznej lub telefonicznej,
powiązany Kredyt w ROR oferowany przez Bank.
c) wykonywanie usług poleceń przelewu
6. Podstawowy Rachunek Płatniczy nie jest dostępny dla osób wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA,
małoletnich poniżej 13 roku życia oraz osób całkowicie polecenia przelewu TARGET , polecenia przelewu w
ubezwłasnowolnionych.
walucie obcej i polecenia wypłaty na terytorium
7. Przed zawarciem Umowy, w ramach, której otwierany jest państw członkowskich;
rachunek płatniczy, i z odpowiednim wyprzedzeniem osobie 4) W przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy
występującej o zawarcie takiej Umowy Bank wydaje użyciu karty debetowej wydanej do Podstawowego
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z Rachunku Płatniczego Bank zapewnia możliwość
rachunkami płatniczymi. dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego
8. Dokument wymieniony w ust. 7 Bank wydaje na żądanie wykorzystania karty (transakcje internetowe);
osoby występującej o zawarcie Umowy z przeliczeniem

5

5) W przypadku przekroczenia środków na rachunku 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku
spowodowanego rozliczeniem transakcji dokonanej Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku
kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego.
Płatniczego Bank umożliwia dokonanie przekroczenia § 9 .
salda rachunku w związku z dokonaną transakcją kartą 1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub
debetową z zastrzeżeniem pkt.6; odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej
6) Bank umożliwia przekroczenie środków do kwoty 10 dyspozycji.
PLN, z zastrzeżeniem, że ograniczenie dotyczy transakcji 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku
rozliczanych w trybie on-line; wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie
7) Kwoty wynikające z przekroczenia środków na rachunku, dyspozycji wszystkich współposiadaczy, natomiast odwołane
o których mowa w pkt 6 są oprocentowane zgodnie z na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze
warunkami określonymi w Umowie; współposiadaczy.
8) Kwota transakcji dokonanej kartą debetową, która 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu
spowodowała przekroczenie dostępnych środków na pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia
rachunku powinna zostać zwrócona w terminie 7 dni w placówce Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji
od daty dokonania rozliczenia transakcji; odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub
9) W przypadku powstania na Podstawowym Rachunku wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa.
Płatniczym salda przekraczającego kwotę określoną w
pkt 6 Bank stosuje zapisy określone w § 37 ust. 4-5; § 10 .
10) W przypadku rozwiązywania Umowy o Podstawowy Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
Rachunek Płatniczy w tym złożenia dyspozycji o zamianę 1) powzięcia informacji o śmierci Posiadacza rachunku lub
rodzaju rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego pełnomocnika;
Posiadacz rachunku zobowiązany jest do spłaty kwoty 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone;
powodującej przekroczenie dostępnych środków na 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku;
rachunku, o której mowa w pkt 6 wraz z odsetkami 4) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy rachunku bankowego do
umownymi. którego pełnomocnictwo było udzielone.

ROZDZIAŁ 3. PEŁNOMOCNICTWO ROZDZIAŁ 4. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY
§ 6 . OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
1. Posiadacz rachunku bankowego posiadający pełną zdolność § 11 .
do czynności prawnych może udzielić pełnomocnictwa do 1. Rachunek lokaty przeznaczony jest do gromadzenia środków
dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pieniężnych na warunkach określonych w Umowie lub
pełną zdolność do czynności prawnych. potwierdzeniu otwarcia lokaty.
2. Bank może ustalić minimalną kwotę lokaty, której wysokość
2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego może być
osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. określona jest w Tabeli oprocentowania.
Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie 3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie wpływu
środków na ten rachunek chyba, że w Umowie/
z udzielonym mu pełnomocnictwem.
3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej.
4. Dyspozycja założenia lokaty złożona w systemie bankowości
ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich
elektronicznej w dzień roboczy po godzinie 18.15
współposiadaczy łącznie.
realizowana jest w najbliższym dniu roboczym następującym
4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie
po dniu złożenia dyspozycji
jest wymagana.
5. Dyspozycja założenia lokaty złożona w systemie bankowości
§ 7 . elektronicznej w dni inne niż dzień roboczy realizowane jest
1. Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu złożenia
pisemnej. dyspozycji.
2. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku 6. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, dla lokat
bezpośrednio w placówce Banku oraz potwierdzone zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez
własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Potwierdzenie
w obecności pracownika Banku. otwarcia rachunku lokaty dla lokat zawieranych w systemie
3. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą bankowości elektronicznej uwierzytelniane jest zgodnie ze
złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku. sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w systemie
4. Do dysponowania rachunkiem nie może być jednocześnie bankowości elektronicznej.
ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników.
§ 12 .
§ 8 . 1. Lokata może mieć charakter:
1. Pełnomocnictwo może być udzielone, jako: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana zawsze na
1) pełnomocnictwo ogólne – w ramach którego pełnomocnik jeden okres umowny;
ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego,
rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres
stanowi treść pełnomocnictwa; umowny chyba że Posiadacz rachunku/Użytkownik w
2) pełnomocnictwo rodzajowe – w ramach którego Umowie/potwierdzeniu otwarcia lokaty/systemie
pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem bankowości elektronicznej określi inaczej, na warunkach
wyłącznie w zakresie określonym w treści przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w
pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego, przy czym
2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: maksymalny okres odnowienia lokaty wynosi 114
1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza miesięcy. Dla lokat automatycznie odnawialnych za
rachunku; początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się dzień
2) udzielania dalszych pełnomocnictw; zapadalności poprzedniego okresu umownego.
3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku;

6

2. W przypadku lokat nieodnawialnych dzień zapadalności ROZDZIAŁ 6. RACHUNEK WSPÓLNY
lokaty jest dniem dostępności środków z lokaty. § 17 .
3. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty 1. Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie
przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, to dzień czterech osób fizycznych, przy czym rachunek
dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy oszczędnościowo-rozliczeniowy maksymalnie dla dwóch osób
przypadający po tym dniu, przy czym zasady tej nie stosuje się fizycznych.
w przypadku lokat z możliwością odnawiania na kolejny taki 2. Rachunek wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych
sam okres umowny, o których mowa w ust 1 pkt 2. o jednakowym statusie rezydenta podatkowego.
4. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie 3. W okresie obowiązywania umowy rachunku bankowego
przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie
Posiadacza rachunku w sposób określony w § 112 ust. 2 i 4. poinformować Bank o zmianie ww. statusu.
§ 13 . 4. Podstawowy rachunek płatniczy oraz Rachunki dla osób
Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty małoletnich lub ubezwłasnowolnionych są prowadzone
środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, co wyłącznie jako rachunki indywidualne.
oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze § 18 .
skutkiem natychmiastowym. 1. Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek
§ 14 . przez współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego
1. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany wkładu każdego ze współposiadaczy.
w Umowie lokaty/ potwierdzeniu otwarcia lokaty, po 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za
otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze
postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. współposiadaczy w ramach Umowy.
2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych § 19 .
na rachunku lokaty Bank: 1. W ramach rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy
1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; może:
2) nie dokonuje częściowych wypłat. 1) dysponować samodzielnie całością środków pieniężnych
3. Wpłata na rachunek lokaty w walucie obcej oraz wypłata zgromadzonych na rachunkach, chyba że Umowa
z tego rachunku może być dokonywana tylko w walutach rachunku stanowi inaczej;
określonych w Tabeli oprocentowania. 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla
4. W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pozostałych współposiadaczy chyba, że Umowa rachunku
w walucie innej niż waluta lokaty, Bank dokonuje przeliczenia stanowi inaczej.
według kursów kupna/ sprzedaży pieniędzy (dla operacji 2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze
gotówkowych) lub kursów kupna/ sprzedaży dewiz (dla współposiadaczy dotyczących niehonorowania
operacji bezgotówkowych) Banku obowiązujących dyspozycji/zleceń pozostałych współposiadaczy chyba, że
w momencie dokonania wpłaty lub wypłaty środków. Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione
§ 15 . prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat
1. W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne z rachunku wspólnego.
niepodjęte po upływie okresu umownego w przypadku gdy
Posiadacz rachunku nie wskazał rachunku, na który należy je ROZDZIAŁ 7. DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI
przelać zostają przeksięgowane na rachunek § 20 .
nieoprocentowany. Bank informuje Posiadacza rachunku przy zawieraniu Umowy,
2. W przypadku lokaty odnawialnej, jeżeli środki pieniężne nie o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na
zostaną podjęte do upływu maksymalnego okresu wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawa bankowego, tj. że:
odnowienia tj. 114 miesięcy oraz Posiadacz rachunku nie 1) Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku
wskazał rachunku, na który przelać należy środki - kapitał oraz oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej
odsetki, po okresie zapadalności, środki przeksięgowane lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi
zostaną na rachunek nieoprocentowany. dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku
3. Bank na wniosek Posiadacza rachunku dokona przelewu wskazanym przez siebie osobom:
środków, o których mowa w ust. 1-2 na wskazany przez a) współmałżonkowi,
Posiadacza rachunku rachunek bankowy. b) wstępnym – przodkom w linii prostej: rodzicom,
dziadkom, pradziadkom,
ROZDZIAŁ 5. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY c) zstępnym – potomkom w linii prostej: dzieciom wnukom
§ 16 . prawnukom,
1. Od 20 grudnia 2018 roku Bank otwiera rachunek d) rodzeństwu.
oszczędnościowy jedynie dla osób pełnoletnich z pełną określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na
zdolnością do czynności prawnych, z zastrzeżeniem wypadek śmierci).
postanowień ust. 5. 2) Kwota wypłaty, o której mowa w pkt. 1, bez względu na liczbę
2. Bank może ustalić minimalną wysokość pierwszej wpłaty na wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż
rachunek oszczędnościowy określoną w Tabeli dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie
oprocentowania. w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
3. Posiadacz rachunku może otworzyć tylko jeden rachunek ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
oszczędnościowy prowadzony w tej samej walucie o tej samej ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku;
nazwie. 3) Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być
4. Posiadacz rachunku może po dokonaniu pierwszej wpłaty w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub
środków dokonywać wpłat uzupełniających na rachunek odwołana na piśmie;
oszczędnościowy w czasie trwania Umowy tego rachunku. 4) Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję
5. Dla Umów zawartych do 19 grudnia 2018 roku włącznie Bank wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji
otwiera również rachunek oszczędnościowy dla osób przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana
małoletnich i ubezwłasnowolnionych. później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną
wcześniej;

7

5) Kwota wypłacona zgodnie z pkt. 1 nie wchodzi do spadku po 1. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza
Posiadaczu rachunku; rachunku wypłat, z tytułu:
6) Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku;
śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt. 4, są 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym
zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza. przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub
§ 21 . zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie
1. Z dniem złożenia dyspozycji bankowego zapisu na wypadek spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci
śmierci, Posiadacz rachunku ma obowiązek poinformowania Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu
o jej treści osób wskazanych w dyspozycji. wypłacającego to świadczenie lub uposażenie,
2. Dyspozycji na wypadek śmierci nie można złożyć do skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów
rachunków wspólnych oraz dla rachunków dla osób rachunków, na które dokonano wpłat;
małoletnich lub ubezwłasnowolnionych. 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek
3. Posiadacz rachunku informuje każdorazowo Bank o zmianie śmierci Posiadacza rachunku.
danych osób wskazanych w dyspozycji w tym danych 2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, realizowane są
adresowych. zgodnie z kolejnością ich wpływu do placówki Banku.
4. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci następuje po 3. Wypłat kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, które nie
uzyskaniu przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku, nie
Posiadacza rachunku, o której mowa w § 22 ust. 1. dotyczą rachunków wspólnych.
5. W przypadku powzięcia przez Bank informacji o śmierci § 24 .
Posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję na wypadek Wypłaty z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek
śmierci, Bank zawiadamia osoby wskazane w dyspozycji śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywane
o możliwości wypłaty określonej kwoty, o ile Bank jest z rachunków lokat powodują:
w posiadaniu danych adresowych tej/ tych osób. 1) rozwiązanie Umowy;
§ 22 . 2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych
1. Bank wykonuje Umowę, w tym między innymi nalicza odsetki, lokat zgodnie z zapisami Umowy oraz niniejszego
pobiera należne opłaty i prowizje, wysyła wyciągi, Regulaminu;
zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem 3) przeksięgowanie środków pozostałych po realizacji wyżej
płatniczym, realizuje zlecenia stałe, księguje przelewy na wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami
rachunku bankowym do dnia otrzymania wiarygodnej następuje na rachunek wskazany w Umowie/potwierdzeniu
informacji o śmierci Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem ust otwarcia lokaty, a w przypadku braku wskazania takiego
3, przez którą należy rozumieć: rachunku na rachunek nieoprocentowany.
1) dostarczenia do Banku pełnego lub skróconego odpisu § 25 .
aktu zgonu Posiadacza rachunku; 1. Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty
2) dostarczenia do Banku prawomocnego postanowienia pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która
sądu o uznaniu Posiadacza rachunku za zmarłego; przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość
3) otrzymanie potwierdzenia z bazy PESEL. poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem
2. W przypadku otrzymania przez Bank wiarygodnej informacji Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza
o śmierci Posiadacza rachunku.: rachunku.
1) Umowa w zakresie karty debetowej oraz bankowości 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, Bank pokrywa ze środków
elektronicznej wygasa w dniu otrzymania wiarygodnej znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku,
informacji o śmierci Posiadacza rachunku, a w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu
2) Umowa w zakresie rachunku/ów bankowego/ych ulega zgodnie ze zwyczajami przyjętymi
rozwiązaniu z dniem śmierci Posiadacza rachunku. w środowisku zmarłego.
3. Umowę rachunku bankowego, która uległa rozwiązaniu na § 26 .
podstawie ust. 2, pkt 2 uważa się za wiążącą do chwili wypłaty 1. Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na
przez Bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza
tytuł prawny. Oznacza to, że do chwili wypłaty środków rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób
pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, Bank wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie
realizuje umowę o prowadzenie tego rachunku z otrzymały lub w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej
uwzględnieniem poniższych zasad: dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku
1) Bank od dnia powzięcia informacji o śmierci Posiadacza lub innym banku.
rachunku pobiera opłaty z tytułu prowadzenia rachunku 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców
zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji; Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających
2) Bank nalicza i dopisuje odsetki zgodnie z aktualną Tabelą tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia
oprocentowania; sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub
3) Bank od dnia pozyskania wiarygodnej informacji notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego
o śmierci Posiadacza rachunku wstrzymuje wysyłanie lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia
wszelkiej korespondencji dotyczącej rachunku na adres sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku
Posiadacza; lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego
4) Bank od dnia pozyskania wiarygodnej informacji oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków
o śmierci Posiadacza rachunku nie realizuje operacji na rachunku bankowym.
w ciężar rachunku (w tym złożonych przez Posiadacza 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i 2,
rachunku przed jego śmiercią zleceń płatniczych) za obowiązany jest przekazać informację o dokonanych
wyjątkiem operacji mających na celu wypłatę lub przelew wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do
środków pieniężnych z rachunku bankowego na rzecz naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na
osoby/osób posiadających do nich tytuł prawny, zgodnie miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy).
z jej/ich dyspozycją. § 27 .
§ 23 . W przypadku:


8

1) śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego do wydana do rachunku karta debetowa zablokowanie
czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia korzystania z tej karty.
stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego 6. Posiadacz rachunku będący osobą częściowo
poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na ubezwłasnowolnioną może samodzielnie dysponować
rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w
współposiadaczy; granicach zwykłego zarządu za zgodą przedstawiciela
2) śmierci wszystkich współposiadaczy rachunku wspólnego ustawowego, chyba że jest to sprzeczne z treścią orzeczenia
środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do sądu.
dyspozycji spadkobierców każdego ze współposiadaczy 7. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku
w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej są uprawnieni:
stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego 1) każdy z rodziców, o ile nie jest pozbawiony władzy
poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w § 26 ust. 2. rodzicielskiej w zakresie dysponowania majątkiem
dziecka, w granicach kwoty o której mowa w § 30 pkt. 4;
ROZDZIAŁ 8. RACHUNEK OSOBY MAŁOLETNIEJ I 2) opiekun lub kurator ustanowiony dla osób małoletnich
UBEZWŁASNOWOLNIONEJ lub ubezwłasnowolnionych w granicach kwoty wskazanej
§ 28 . w orzeczeniu sądu, a w przypadku braku takiego
1. Posiadacz rachunku będący osobą małoletnią do czasu wskazania w granicach kwoty, o której mowa w § 30 pkt.
ukończenia 13. roku życia lub osobą całkowicie 4;
ubezwłasnowolnioną nie może samodzielnie dysponować 3) osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia do
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku wysokości kwoty, o której mowa w § 30 pkt. 4 o ile nie
bankowym, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych sprzeciwił się temu na piśmie jego przedstawiciel
lub czynności faktycznych związanych z posiadanym ustawowy;
rachunkiem. 4) osoba częściowo ubezwłasnowolniona w granicach kwoty
2. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej lub wskazanej przez sąd, a w przypadku braku takiego
całkowicie ubezwłasnowolnionej w ramach zwykłego zarządu wskazania w granicach kwoty, o której mowa w § 30 pkt.
wykonuje przedstawiciel ustawowy, który zawarł z Bankiem 4.
Umowę o prowadzenie rachunku w imieniu Posiadacza § 30 .
rachunku, o którym mowa w ust. 1 . Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się
3. Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku;
będącej rezydentem, która nie ukończyła 13. roku życia lub na 2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku lub
rzecz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podpisać może przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek
wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy. małoletniego, niepowodujące naruszenia warunków
4. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: Umowy;
1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza 3) dyspozycje wpłat na rachunek w formie gotówkowej i
rodzicielska; bezgotówkowej;
2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku, gdy 4) dyspozycje wypłat z rachunku w formie gotówkowej lub
żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, bezgotówkowej w granicach zaspokojenia uzasadnionych
jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie żyją; potrzeb (granice zwykłego zarządu), miesięcznie nie większe
3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
którym przysługuje władza rodzicielska nie może przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawane za rok
reprezentować dziecka. ubiegły i ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu
5. Przedstawicielami ustawowymi osoby ubezwłasnowolnionej Statystycznego;
są: 5) dyspozycje wypłat z rachunku w formie bezgotówkowej do
1) opiekun wyznaczony przez sąd; wysokości salda na rachunku z jednoczesną wpłatą tych
2) kurator ustanowiony przez sąd. środków na inny rachunek bankowy prowadzony w Banku na
§ 29 . rzecz tego samego Posiadacza rachunku;
1. Rachunek bankowy dla osoby małoletniej będącej 6) zasięganie informacji o obrotach i stanach na rachunku;
rezydentem, która ukończyła 13 lat lub dla osoby częściowo 7) zamknięcie rachunku gdy jego saldo nie przekracza kwoty, o
ubezwłasnowolnionej będącej rezydentem jest otwierany i której mowa w pkt. 4 ;
prowadzony jako rachunek indywidualny. 8) zamknięcie rachunku z saldem powyżej kwoty, o której
2. Umowę rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 mowa w pkt. 4, pod warunkiem jednoczesnego przelewu
zawiera małoletni Posiadacz rachunku/osoba częściowo środków w wysokości kwoty będącej różnicą salda na
ubezwłasnowolniona. Przedstawiciel ustawowy składa rachunku i kwoty o której mowa w pkt. 4, na inny rachunek
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez bankowy prowadzony w Banku na rzecz dotychczasowego
małoletniego Posiadacza rachunku/osoby częściowo Posiadacza rachunku.
ubezwłasnowolnionej. § 31 .
3. Wypowiedzenie Umowy przez małoletniego Posiadacza 1. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po
rachunku/osobę częściowo ubezwłasnowolnioną wymaga okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu
zgody przedstawiciela ustawowego. i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna
4. Posiadacz rachunku który ukończył 13 lat, a nie ukończył 18 lub kuratora.
lat może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi 2. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie,
zgromadzonymi na rachunku w granicach zwykłego zarządu, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym
o ile przedstawiciel ustawowy nie wyraził wobec tego orzeczeniem sądu.
sprzeciwu na piśmie. Dysponowanie środkami w zakresie 3. Przedstawiciel ustawowy osoby ubezwłasnowolnionej lub
przekraczającym zwykły zarząd wymaga zezwolenia sądu Posiadacz rachunku zobowiązany jest zawiadomić Bank o
opiekuńczego. fakcie uzyskania przez Posiadacza rachunku pełnej lub
5. Złożenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 stanowi ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo o
podstawę do zablokowania przez Bank możliwości ubezwłasnowolnieniu oraz przedłożyć prawomocne
dysponowania środkami na rachunku, a w przypadku gdy była orzeczenie sądu w zakresie ubezwłasnowolnienia.

9

4. Osoba ubezwłasnowolniona nabywa uprawnienia do Zjednoczonych, Bank Anglii, Szwajcarski Bank Narodowy
swobodnego dysponowania rachunkiem po uzyskaniu pełnej dla rachunków w walucie (EUR, USD, GBP, CHF).
zdolności do czynności prawnych i z chwilą przedłożenia w 2. Wzrost wysokości stóp, o których mowa w ust. 1, może
Banku stosownych dokumentów potwierdzających ten fakt. skutkować podwyższeniem stawki oprocentowania środków
Uprawnienia osoby będącej opiekunem lub kuratorem pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczonym
ubezwłasnowolnionego Posiadacza rachunku wygasają po zgodnie ze wzorem z ust. 4. przy czym:
przedłożeniu ww. dokumentów w Banku. 1) decyzja Banku może być podjęta w terminie do 6 miesięcy
§ 32 . od daty opublikowania danych o zmianie wskaźnika;
1. Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę małoletnią 2) środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych rachunek według dotychczasowej stopy procentowej do dnia
zostaje przekształcony, na zasadach określonych w Umowie, poprzedzającego włącznie ogłoszenie nowej stawki
na dostępny w ofercie Banku rachunek prowadzony na oprocentowania przez Bank.
ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych 3. W przypadku spadku wysokości stóp, o którym mowa w ust.
prowadzonych w Banku. 1, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu stawki
2. Bank powiadomi Posiadacza rachunku o proponowanej oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na
zmianie, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie rachunkach, obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 4, przy
rachunku. Posiadacz rachunku posiadający pełną zdolność do czym:
czynności prawnych po uzyskaniu pełnoletniości powinien 1) decyzja Banku może być podjęta w terminie do 6 miesięcy
niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument od daty opublikowania danych o zmianie wskaźnika;
tożsamości. 2) środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są
według dotychczasowej stopy procentowej do dnia
ROZDZIAŁ 9. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU poprzedzającego włącznie ogłoszenie nowej stawki
BANKOWYM oprocentowania przez Bank, z zastrzeżeniem, że zmiana
§ 33 . oprocentowania dokonywana jest na zasadach i z
1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym uprawnieniami Posiadacza przewidzianymi dla zmian
podlegają oprocentowaniu według stawki określanej Umowy.
w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, za wyjątkiem 4. Maksymalna wysokość zmiany nowej stawki oprocentowania
blokad na egzekucję wierzytelności pieniężnych, które nie obliczana jest według wzoru:
podlegają oprocentowaniu. = ( − )
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek gdzie poszczególne symbole oznaczają:
do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku x – wartość zmiany wysokości oprocentowania środków
bankowego włącznie. zgromadzonych na rachunkach bankowych
z – stopa redyskonta weksli przed zmianą/stopa referencyjna
3. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się
faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w dla EUR/USD/GBP/CHF (jeżeli wynosi zero to w mianowniku
roku. do ww. wzoru należy podać wartość 1)
v – stopa redyskonta weksli po zmianie/stopa referencyjna
4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu
Bank nie nalicza odsetek. dla EUR/USD/GBP/CHF
5. Nowa stawka oprocentowania, o której mowa w ust. 2 i 3,
5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku
wyliczana jest z dokładnością do jednej setnej części
oszczędnościowo-rozliczeniowym dopisywane są do kapitału
procenta.
w walucie rachunku w okresach kwartalnych, na koniec
6. Bank informuje Posiadacza rachunku, na trwałym nośniku,
każdego kwartału kalendarzowego.
w szczególności na piśmie za pośrednictwem poczty, z
6. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku
zastrzeżeniem postanowień § 111 ust 6 lub drogą
oszczędnościowym dopisywane są do kapitału w walucie
elektroniczną za pośrednictwem e-mail o zakresie
rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego
wprowadzanych zmian.
miesiąca kalendarzowego.
§ 35 .
7. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych,
1. Dla rachunków bankowych oprocentowanych według
są kapitalizowane przy automatycznym odnowieniu lokaty na
zmiennej stopy procentowej, których wartość
kolejny okres umowny, chyba że Posiadacz rachunku
oprocentowania ustalona została, jako stopa referencyjna
postanowił inaczej. Warunki dotyczące kapitalizacji odsetek
WIBID1M/WIBOR1M, Bank dokonuje zmiany wysokości stopy
określa Umowa/potwierdzenie otwarcia lokaty.
procentowej w trakcie obowiązywania Umowy
8. Wypłata środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie
w oparciu o stawkę WIBID1M/WIBOR1M z ostatniego dnia
trwania okresu umownego powoduje nienaliczenie odsetek
roboczego miesiąca kalendarzowego. Nowa wysokość stopy
za okres utrzymania lokaty, chyba, że Umowa/ Potwierdzenie
procentowej obowiązuje w kolejnym miesiącu
otwarcia lokaty stanowi inaczej.
9. Aktualna wysokość oprocentowania rachunków bankowych kalendarzowym następującym po ustaleniu stawki
WIBID1M/WIBOR1M.
dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie
internetowej Banku. 2. Okresy miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość
stopy procentowej, odpowiadają miesiącom kalendarzowym.
§ 34 .
1. Bank może zmienić wysokość oprocentowania środków Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy
zgromadzonych na rachunkach bankowych oprocentowanych oprocentowania rozpoczyna się z dniem wpływu środków na
rachunek bankowy, a kończy z ostatnim dniem tego miesiąca
według zmiennej stopy procentowej
w czasie trwania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 i kalendarzowego, w którym nastąpił wpływ środków na
3, w przypadku wystąpienia zmiany wysokości: rachunek bankowy. Kolejne okresy obowiązywania nowych
1) stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia
Pieniężnej dla rachunków w PLN; kolejnego miesiąca kalendarzowego
2) stopy referencyjnej ustalanej odpowiednio przez i kończy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
Europejski Bank Centralny, Rezerwę Federalną Stanów 3. Wzrost wysokości stopy referencyjnej, o której mowa w ust.
1, skutkuje podwyższeniem stawki oprocentowania środków

10

pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, 3) bank Odbiorcy:
a spadek obniżeniem stawki oprocentowania i obowiązuje od a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub
pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. sankcjami nałożonymi przez organizacje
4. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest międzynarodowe lub inne państwa,
w Tabeli oprocentowania oraz podawana do wiadomości b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje
w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. międzynarodowe;
§ 36 . 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało
W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami
są: międzynarodowymi;
1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku
i oszczędnościowym do dnia poprzedzającego dokonanie bankowego – wydany przez prokuratora, sąd, organ
zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną;
a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane;
2) na rachunku lokaty terminowej: 7) instrument płatniczy, przy użyciu, którego zlecenie
a) oprocentowanej według zmiennej stopy – do dnia płatnicze jest składane, został zablokowany lub
poprzedzającego dokonanie zmiany według zastrzeżony.
dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie
zmiany według nowych stawek oprocentowania, wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz
b) oprocentowanej według stałej stopy – wysokość o sposobie korekty błędów:
oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości
obowiązuje przez cały okres Umowy, przy czym lokaty elektronicznej – w formie informacji przekazanej do
odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają danego kanału bankowości elektronicznej;
oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku 2) dla zleceń składanych w formie papierowej – w formie
w dniu odnowienia. telefonicznej informacji z placówki Banku, w której było
składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku
ROZDZIAŁ 10. DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKU udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie
§ 37 . pisma.
1. Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego
obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania
z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne
dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. złożenie poprawnego zlecenia płatniczego.
2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może § 40 .
wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank
3. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi w ciężar rachunku płatności z tytułu:
do wysokości dostępnych środków, z zastrzeżeniem zapisów 1) egzekucji z rachunku;
opisanych w rozdziale dotyczącym rachunków dla osób 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku;
małoletnich i ubezwłasnowolnionych. 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo
4. W przypadku przekroczenia dostępnych środków (powstania ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu
niedozwolonego salda debetowego), Posiadacz rachunku płatności;
zobowiązuje się spłacić niezwłocznie kwotę zadłużenia wraz z 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat
należnymi Bankowi odsetkami, najpóźniej w terminie 7 dni od wynikających z Umowy;
dnia powstania zadłużenia dokonując wpłaty na rachunek. 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń
5. Od kwoty zadłużenia, o której mowa w ust. 4, Bank nalicza płatniczych;
odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za 6) sprostowania błędu Banku powstałego w wyniku
opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej.
wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku § 41 .
Polskiego i 5,5 p.p.), od dnia powstania zadłużenia do dnia 1. Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowe realizowanie
poprzedzającego dzień spłaty. dyspozycji Posiadacza rachunku/pełnomocnika, zgodnie z ich
6. Brak spłaty zadłużenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, treścią.
upoważnia Bank do dokonania czasowej blokady karty oraz 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi
potrącenia zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ze odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności
środków na rachunkach Posiadacza rachunku prowadzonych według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach
w Banku. płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 38 .
1. Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycje zleceń ROZDZIAŁ 11. DOSTAWCY USŁUG
płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych § 42 .
bankach krajowych w trybie i na zasadach określonych 1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 94-96
w Godzinach granicznych realizacji przelewów w Banku. oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody
2. Godziny graniczne realizacji przelewów dostępne są Banku.
w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 2. Z usług, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 94-96 może korzystać
§ 39 . wyłącznie Użytkownik, o ile posiada dostęp on-line do danego
1. Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku rachunku płatniczego.
w przypadku, gdy: 3. Bank za zgodą Użytkownika może przekazywać:
1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania 1) informację inne niż wymagane na podstawie niniejszego
zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi Regulaminu i wynikające z ustawy o usługach płatniczych;
prowizji; 2) informacje z większą częstotliwością, niż jest wymagana
2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym na podstawie ustawy o usługach płatniczych;
niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są 3) informacje wymagane na podstawie przepisów ustawy o
sprzeczne bądź niepełne; usługach płatniczych za pomocą środków

11

porozumiewania się innych niż określonych w umowie przyszłą data płatności (nie dotyczy przelewu wewnętrznego
ramowej. z przyszłą datą płatności), złożonego w Banku niezależnie od
Bank może pobierać opłaty za przekazywanie informacji kanału realizacji w dniu roboczym po godzinie granicznej lub
określonych w niniejszym punkcie zgodnie z Taryfą opłat i w innym dniu niż roboczy, uznaje się pierwszy dzień roboczy
prowizji. następujący po dniu złożenia tego zlecenia.
4. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może 8. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu z
korzystać z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 94-96 przyszłą datą płatności (przelew dla którego płatnik określił
oferowanych przez dostawców usług, zgodnie z nadanymi datę realizacji inną niż dzień złożenia tego polecenia) oraz
uprawnieniami do usługi bankowości elektronicznej. zlecenia stałego, uznaje się dzień wskazany przez płatnika do
5. W przypadku transakcji płatniczej inicjowanej przez dostawcę obciążenia jego rachunku.
usług, Bank stosuje zasady rozpatrywania reklamacji, zgodnie W przypadku gdy wskazany przez płatnika dzień do
z § 105. obciążenia rachunku nie jest dniem roboczym, nie dotyczy
6. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku przelewu wewnętrznego z przyszłą data płatności, uznaje się,
płatniczym płatnika w związku z realizacją usługi określonej w że momentem otrzymania przez Bank tego zlecenia
§ 2 ust. 1 pkt. 96, bez względu na walutę transakcji. płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następującym po
dniu wskazanym przez płatnika do obciążenia jego rachunku.
ROZDZIAŁ 12. PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH 9. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu
§ 43 . wewnętrznego złożonego w Banku niezależnie od kanału
1. Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunku bankowego na realizacji w dniu roboczym i innym dniu niż roboczy uznaje
podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie się moment dokonania autoryzacji tego polecenia zgodnie z
z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami postanowieniami ust. 1
obowiązującymi w Banku. 10. Za moment otrzymania przez Bank polecenia zapłaty uznaje
2. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem płatnikowi się dzień wskazany przez odbiorcę do obciążenia rachunku
instrumentu płatniczego lub indywidualnych danych płatnika. Jeżeli wskazany przez odbiorcę dzień do obciążenia
uwierzytelniających. rachunku płatnika nie jest dniem roboczym uznaje się, że
3. W przypadku wystąpienia incydentu mającego wpływ na zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu
interesy finansowe Posiadacza rachunku w tym wystąpienia roboczym następującym po tym dniu. W przypadku gdy
oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub wystąpienia rachunek odbiorcy prowadzony jest przez Bank zastosowanie
zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank powiadamia Posiadacza maja zapisu ust. 9.
rachunku bez zbędnej zwłoki o tym incydencie. 11. Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu
4. Każde zlecenie płatnicze składane w placówce Banku wymaga jego otrzymania przez Bank.
potwierdzenia podpisem zgodnym ze wzorem podpisu osoby 12. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia
uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku płatniczego inicjowanego przez płatnika, chyba że nie zostały
bankowym złożonym w obecności pracownika Banku. spełnione przez płatnika postanowienia Umowy albo
5. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank od Użytkownika możliwość lub obowiązek takiej odmowy wynika z odrębnych
dyspozycji za pomocą usługi bankowości elektronicznej. przepisów prawa.
6. Przekazy w obrocie dewizowym, otrzymane zlecenia § 45 .
SORBNET oraz dyspozycje zleceń płatniczych w PLN składane Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w PLN i innych walutach
w trybie natychmiastowym, mogą być realizowane dopiero na obcych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
następny dzień roboczy następujący po dniu otwarciu § 46 .
rachunku. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są:
§ 44 . 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek;
1. Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację 2) w drodze realizacji czeku gotówkowego (produkt w obsłudze);
transakcji odpowiednio: 3) przy użyciu karty debetowej;
1) w przypadku zleceń w formie papierowej – 4) na podstawie innego dokumentu bankowego na zasadach
własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub obowiązujących w Banku.
pełnomocnika zgodnie z zasadami określonymi § 47 .
w Regulaminie; Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:
2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej – w sposób 1) w obrocie krajowym w PLN:
określony dla danego kanału bankowości elektronicznej a) na podstawie polecenia przelewu,
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. b) na podstawie polecenia zapłaty,
2. W odniesieniu do Poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana c) poprzez obciążenie rachunku przez Bank wewnętrzną
jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat,
rachunku na obciążanie jego rachunku w tym trybie. d) przy użyciu karty debetowej,
3. W odniesieniu do poleceń przelewu składanych w formie e) w innej formie, na zasadach obowiązujących
zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez w Banku;
jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na 2) w obrocie dewizowym – w krajowych i zagranicznych
realizację dyspozycji objętych zleceniem stałym. środkach płatniczych oraz krajowym w walutach
4. Termin wykonania zlecenia płatniczego uzależniony jest od wymienialnych:
momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank. a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym,
5. Sposób rozliczania transakcji kartami debetowymi opisany b) przy użyciu karty debetowej,
jest w § 58. c) w innej formie na zasadach obowiązujących
6. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego z w Banku.
wyłączeniem przelewów z przyszłą datą płatności złożonego § 48 .
w Banku niezależnie od kanału realizacji w dniu roboczym do 1. Wpłaty na rachunki bankowe w walucie wymienialnej
godziny granicznej uznaje się moment dokonania autoryzacji dokonane w Banku oraz wypłaty z tych rachunków mogą być
zlecenia płatniczego, o którym mowa w ust 1. dokonywane:
7. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego z 1) w PLN;
wyłączeniem przelewów wewnętrznych oraz przelewów z 2) w walucie rachunku;

12

3) w innej walucie wymienialnej, w której prowadzone są kart, za wyjątkiem Posiadacza Podstawowego Rachunku
rachunki zgodnie z ofertą Banku. Płatniczego, który to nie może posiadać naklejki zbliżeniowej.
przy czym w przypadku dokonywania wpłat lub wypłat § 51 .
środków pieniężnych w walucie innej niż waluta rachunku, 1. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza
przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów rachunku złożony w placówce Banku prowadzącej rachunek
Banku obowiązujących w momencie dokonywania wpłaty lub bankowy.
wypłaty. 2. Wniosek o wydanie karty dla Posiadacza
2. Wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza rachunku lub rachunku/Użytkownika karty podpisywany jest przez
Odbiorcy, dokonana w Banku w walucie rachunku Posiadacza rachunku podpisem zgodnym z wzorem podpisu
udostępniana jest niezwłocznie po otrzymaniu środków, nie złożonym w Banku, z zastrzeżeniem ust. 4. Obecność
później niż w tym samym dniu roboczym. Użytkownika karty nie jest wymagana przy składaniu wniosku
§ 49 . o wydanie karty.
1. Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji 3. Użytkownik karty składa podpis na wniosku złożonym przez
płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego Posiadacza rachunku stanowiący wzór podpisu.
przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w 4. Wniosek o wydanie karty dla osoby małoletniej, która
przypadku rozliczeń walutowych będące unikatowym ukończyła 13. rok życia i zawarła Umowę do dnia 19 grudnia
identyfikatorem. 2018 roku włącznie oraz osoby częściowo
2. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz ubezwłasnowolnionej, która zawarła Umowę do dnia 19
właściwego Odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie grudnia 2018 roku włącznie, podpisywany jest przez
z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone małoletniego Posiadacza rachunku/osobę częściowo
przez Posiadacza rachunku inne informacje dodatkowe. ubezwłasnowolnioną, jedynie za zgodą przedstawiciela
3. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę ustawowego.
jest nieprawidłowy Bank nie ponosi odpowiedzialności za 5. Korzystanie z karty z programem lojalnościowym jest
wykonanie takiego zlecenia płatniczego. równoznaczne z uczestnictwem w programie lojalnościowym,
4. W przypadku wykonania transakcji płatniczej z użyciem akceptacją regulaminu programu oraz wyrażeniem zgód
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank na marketingowych, które są niezbędne do skutecznego
żądanie Zleceniodawcy podejmuje działania w celu uczestnictwa w programie.
odzyskania kwoty transakcji płatniczej. 6. W przypadku braku akceptacji przez Posiadacza rachunku/
5. Za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z Użytkownika karty regulaminu programu bądź braku zgody na
użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank działania marketingowe, może on zawnioskować o inną kartę
pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. bez programu lojalnościowego.
6. W przypadku, gdy rachunek Posiadacza rachunku zostaje 7. Karta główna oraz karta dodatkowa, w tym naklejka
uznany kwotą transakcji płatniczej wykonanej z użyciem zbliżeniowa, powiązane z programem lojalnościowym
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank, po zbierają punkty na rachunek karty głównej, ale tylko
otrzymaniu zgłoszenia od banku Zleceniodawcy: Posiadacz rachunku może wymienić punkty na nagrody
1) zawiadamia Posiadacza rachunku o uznaniu jego w programie lojalnościowym.
rachunku kwotą transakcji wykonanej z użyciem 8. Zasady naliczania punktów oraz uczestnictwa w programie
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora ze lojalnościowym określone są w regulaminie programu, który
wskazaniem rachunku zwrotu; Posiadacz rachunku otrzymuje w dniu podpisania Umowy
2) udostępnia na żądanie Zleceniodawcy dane osobowe oraz dostępny jest na stronie internetowej Banku.
Posiadacza rachunku w celu umożliwienia dochodzenia 9. W przypadku anulowania lub zwrotu transakcji wykonanych
zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem kartą z programem lojalnościowym, saldo punktowe zostanie
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora przez pomniejszone o liczbę punktów naliczonych za tę transakcję.
Zleceniodawcę, jeżeli w ciągu miesiąca Posiadacz nie 10. W konsekwencji pomniejszenia salda punktowego na skutek
dokonał zwrotu środków; zwrotu transakcji punktowej, saldo punktowe może
3) za wykonanie przelewu związanego ze zwrotem kwoty przyjmować wartości ujemne, jeżeli odejmowana liczba
transakcji płatniczej wykonanej z użyciem punktów jest większa niż bieżące saldo punktowe.
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank nie 11. Rezygnacja Posiadacza rachunku z karty związanej z
pobiera opłat. programem lojalnościowym oznacza rezygnację z udziału w
7. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest programie lojalnościowym związanym z tą kartą. Rezygnacja
zestawienie transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Posiadacza rachunku z uczestnictwa w programie
lojalnościowym związanym z kartą oznacza wypowiedzenie
ROZDZIAŁ 13. KARTY DEBETOWE Umowy o kartę z programem lojalnościowym zgodnie z § 107-
§ 50 . 109 niniejszego Regulaminu.
1. Właścicielem karty debetowej jest Bank. § 52 .
2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych 1. Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zgodnie z aktualną ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat i złożenia wniosku, Bank przesyła pocztą, listem zwykłym na
prowizji, placówkach Banku oraz na stronie internetowej wskazany we wniosku krajowy adres korespondencyjny kod
Banku. PIN oraz kartę. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej
3. Karta debetowa wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub korespondencji.
Użytkownikowi karty, z wyłączeniem osoby małoletniej i 2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1
ubezwłasnowolnionej, z zastrzeżeniem postanowień § 51 ust Użytkownik katy:
4. 1) nie otrzyma koperty z kodem PIN lub kartą lub
4. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, 2) stwierdzi uszkodzenie koperty umożliwiające odczytanie
chyba, że Umowa stanowi inaczej, przy czym każdemu kodu PIN bądź danych zamieszczonych na karcie przez
Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty wydawany jest inne osoby lub
jeden typ karty, z zastrzeżeniem ust. 5. 3) stwierdzi, że kod PIN jest nieczytelny bądź dane
5. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może posiadać jedną zamieszczone na karcie są błędne.
naklejkę zbliżeniową, niezależnie od liczby posiadanych już powinien niezwłocznie zawiadomić placówkę Banku

13

prowadzącą rachunek, która wystąpi o wygenerowanie 3. Duplikat karty niespersonalizowanej jest wysyłany kurierem
nowego kodu PIN do karty lub zleci wyprodukowanie nowej do placówki Banku.
karty. Użytkownik karty może również samodzielnie 4. Zmiana danych Użytkownika karty zawartych na karcie
ustanowić kod PIN w portalu kartowym. powoduje automatyczne wydanie duplikatu karty lub nowej
3. Użytkownik karty jest zobowiązany do podpisania karty, karty.
z zastrzeżeniem, że naklejka zbliżeniowa nie wymaga podpisu. 5. Poinformowanie Banku o zmianach określonych w ust. 4 na
4. Wysłana przez Bank karta jest nieaktywna. Kartę można co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu
aktywować: ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie
1) za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem +48 86 zawierała nowe dane.
215 50 00; 6. Po otrzymaniu duplikatu karty Użytkownik karty jest
2) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; zobowiązany do:
3) za pośrednictwem portalu kartowego; 1) podpisania karty;
4) w placówce Banku. 2) zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez
5. Okres ważności karty spersonalizowanej oraz naklejki uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego
zbliżeniowej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i mikroprocesora.
lub części, z której wyłamywana jest karta w przypadku § 55 .
naklejki zbliżeniowej i kończy się w ostatnim dniu wskazanego 1. Rezygnacja z użytkowania karty w okresie jej ważności
na karcie miesiąca. możliwa jest w sytuacji, gdy Posiadacz rachunku wypowie
6. Wznowioną kartę Użytkownik karty otrzymuje listem Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi.
zwykłym na krajowy adres korespondencyjny. 2. Posiadacz rachunku może zrezygnować z użytkowania karty
7. Po wznowieniu karty numer karty i kod PIN nie ulegają dodatkowej w okresie jej ważności i nie wymaga to
zmianie. wypowiedzenia Umowy, a tylko poinformowania placówkę
8. Po otrzymaniu wznowionej karty Użytkownik karty jest Banku prowadzącej rachunek karty. W przypadku
zobowiązany do: niezgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty
1) podpisania karty z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej; za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku
2) zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez Taryfą opłat i prowizji. W przypadku rezygnacji z użytkowania
uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty powinien
i mikroprocesora. poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku. Posiadacz
9. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty rachunku zobowiązany jest zgłosić w Banku rezygnację z tej
wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych karty.
w ust. 4. lub dokonać transakcji lub innej operacji 3. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji
w bankomacie z użyciem poprawnego numeru PIN, z użytkowania karty wydanej do jego rachunku w terminie
z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej. 45 dni przed upływem okresu ważności karty powoduje
§ 53 . automatyczne wznowienie karty na kolejny okres umowny.
1. Karta niespersonalizowana wraz z kodem PIN wydawana jest § 56 .
w placówce Banku z chwilą podpisania wniosku o wydanie
1. Karta może być używana przez:
karty. 1) Posiadacza rachunku;
2. W przypadku, gdy Użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie
2) Użytkownika karty – uprawniony do korzystania ze
otrzymanego kodu PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem PIN
środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy
nie będzie kodu PIN lub będzie on niepełny lub gdy kod PIN
użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko lub naklejki
będzie niemożliwy do odczytu, wówczas Bank wydaje nową
zbliżeniowej.
kartę z nowym kodem PIN. Użytkownik karty może również
2. Użytkownik karty jest zobowiązany do:
samodzielnie ustanowić kod PIN w portalu kartowym.
1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN
3. Karta niespersonalizowana jest wydawana jako nieaktywna.
z zachowaniem należytej staranności, w sposób
W celu aktywowania karty należy wybrać jedną z metod
zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania
opisanych w § 52 ust. 4.
karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie
4. Okres ważności karty niespersonalizowanej, z wyłączeniem
umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom
naklejki zbliżeniowej, podany jest na awersie karty i kończy się
nieuprawnionym;
w ostatnim dniu miesiąca i roku wskazanego na karcie.
2) nieudostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim;
5. Karty wydane jako niespersonalizowane wznawiane są jako
3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający
karty spersonalizowane, z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej.
przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby
6. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam kod PIN jak do
nieuprawnione;
karty wydanej poprzednio.
4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Karta wznowiona i duplikat karty są nieaktywne. W celu
3. Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty niezwłocznie
aktywowania karty wznowionej, duplikatu karty należy powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych,
wybrać jedną z metod opisanych w § 52 ust. 4. Dodatkowo,
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach
kartę wznowioną i duplikat karty można aktywować płatniczych kartą.
dokonując transakcji lub innej operacji w bankomacie z
4. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze
użyciem poprawnego kodu PIN. do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro,
8. Naklejka zbliżeniowa wydawana jest jak karta ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego
spersonalizowana.
przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli
§ 54 . nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz 1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym
rachunku może zwrócić się do placówki Banku prowadzącej płatnikowi instrumentem płatniczym;
rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. 2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego poza
2. Duplikat karty przesyłany jest listem zwykłym, za wyjątkiem przypadkami, gdy:
podanym w ust. 3, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia a) płatnik nie miał możliwości stwierdzenia utraty,
złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty na krajowy adres kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu
korespondencyjny, wskazany we wniosku.
płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej, z

14

wyjątkiem przypadku, gdy płatnik działał umyślnie, obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia
lub transakcji powiększonego o prowizję Banku za
b) utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i
transakcji płatniczej została spowodowana prowizji, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana
działaniem lub zaniechaniem ze strony Banku lub jest do Banku w celu rozliczenia. Prowizja Banku za
podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi w przewalutowanie nie jest naliczana dla transakcji dokonanych
zakresie realizacji zleceń płatniczych. w walucie PLN. Kursy, po których transakcje przeliczane są
5. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na
w pełnej wysokości, jeśli doprowadził do nich umyślnie albo stronie internetowej organizacji Visa:
wskutek rażącego niedbalstwa. https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-
6. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 płatnik nie rates.
odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze 4. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku
dokonane kartą debetową, chyba że płatnik doprowadził bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po
umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji
§ 57 . o rozliczeniu danej transakcji.
1. Do każdej nowej karty generowany jest kod PIN. 5. Bank może ustanowić blokadę środków pieniężnych z tytułu
2. Kod PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. nierozliczonych operacji dokonanych przy użyciu karty.
3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy 6. Blokada, o której mowa w ust. 5, jest anulowana w momencie
dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji obciążenia rachunku kwotą rozliczonej operacji lub po
i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego upływie 7 dni od dnia dokonania operacji, jeżeli Bank nie
samego dnia kontaktując się z Infolinią Banku lub następnego otrzyma potwierdzenia rozliczenia operacji. W przypadku
dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN, nieotrzymania potwierdzenia rozliczenia operacji w terminie
z zastrzeżeniem ust. 5. 7 dni, Bank może obciążyć Posiadacza rachunku kwotą
4. Użytkownik karty może samodzielnie zmienić kod PIN operacji oraz należnymi opłatami i prowizjami w terminie
w portalu kartowym. późniejszym, po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia
5. Naklejkę zbliżeniową można odblokować kontaktując się operacji, przy czym obciążenie dokonywane jest z datą
z Infolinią Banku lub w placówce Banku. rozliczenia operacji.
§ 58 . 7. W przypadku operacji dokonywanych bez blokady środków,
1. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe (w tym saldo rachunku będzie pomniejszone dopiero w chwili
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty rozliczenia operacji z datą jej rozliczenia, co może
debetowej do płatności bezgotówkowych i transgraniczne spowodować powstanie zadłużenia przeterminowanego na
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności rachunku.
gotówkowych) dokonywane kartami z logo organizacji § 59 .
płatniczej MasterCard w innej walucie niż waluta rachunku 1. Użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu
bankowego, przeliczane są na EUR według kursu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku,
obowiązującego w organizacji płatniczej w ramach limitu, jeżeli taki został przez Użytkownika karty
w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na ustalony, w ramach maksymalnych limitów:
walutę rachunku bankowego po kursie sprzedaży pieniądza 1) dziennego limitu wypłat gotówki wynoszącego
z ostatniej tabeli kursów walut obowiązującej w Banku odpowiednio 10 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie
w dniu poprzedzającym rozliczenie transakcji. Obciążenie PLN oraz 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie
karty jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Euro;
Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku, 2) dziennego limitu transakcji bezgotówkowych
wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, wynoszącego odpowiednio 50 000 PLN dla kart
dostępne są w placówce Banku oraz na stronie internetowej rozliczanych w walucie PLN oraz 15 000 Euro dla kart
Banku. rozliczanych w walucie Euro, w tym również dla transakcji
2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe (w tym internetowych;
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 3) limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych
debetowej do płatności bezgotówkowych i transgraniczne przeprowadzanych na terenie Polski wynoszącego 50
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności PLN;
gotówkowych) dokonywane kartami z logo organizacji 4) limitu jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi
płatniczej Visa wydanymi do rachunków prowadzonych w PLN cash back do 300 PLN (karta Visa) lub 500 PLN (karta
w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane MasterCard), z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej oraz
są na walutę rachunku bankowego według kursu karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN;
obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie
transakcji powiększonego o prowizję Banku za transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski –
przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
prowizji, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana 2. Użytkownik karty może zdefiniować dla karty własne dzienne
jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych
przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, określonych przez Bank w ust. 1 pkt. 1 i 2,
dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa: i może je w każdej chwili zmieniać poprzez system
https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange- bankowości elektronicznej, portal kartowy oraz poprzez
rates. złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również
3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe (w tym wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty korzystał z danego typu transakcji lub ze względów
debetowej do płatności bezgotówkowych i transgraniczne bezpieczeństwa.
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 3. Zmiana limitu złożona w Banku realizowana jest w terminie
gotówkowych) dokonywane kartami z logo organizacji maksymalnie 2 dni roboczych.
płatniczej Visa wydanymi do rachunków walutowych, 4. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania
przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu transakcji:

15

1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub 4. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć
wartość limitu transakcyjnego; konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
2) przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej; Użytkownika karty oraz złożenia podpisu na dowodzie
3) kartą, do której utracono prawo użytkowania. dokonania transakcji. Nieokazanie dokumentu może być
5. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania powodem odmowy realizacji transakcji.
się kartą debetową wydaną: 5. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować
1) Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam; zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
2) do rachunku osoby małoletniej/ubezwłasnowolnionej 6. Jednorazowa transakcja w usłudze cash back nie może
odpowiada jej przedstawiciel ustawowy; przekroczyć określonego przez organizacje płatnicze limitu
3) osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku i może ulec zmianie.
odpowiada Posiadacz rachunku. 7. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny
6. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, (obciążających rachunek Posiadacza rachunku przy użyciu
w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.)
i usługi. Użytkownik karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi
§ 60 . w terminie 30 dni kalendarzowych przed datą rezygnacji
1. Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę z karty.
zbliżeniową.
2. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych § 62
przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 50 PLN, z 1. Użytkownik karty może dokonywać wpłat gotówki w
zastrzeżeniem postanowień ust. 5. bankomatach posiadających taką funkcjonalność przy użyciu
3. Informacje o obowiązującej wysokości limitu kwotowego dla Karty debetowej, wydanej do rachunku oszczędnościowo-
transakcji zbliżeniowych, o których mowa w ust. 2, można rozliczeniowego.
uzyskać w placówkach Banku, dzwoniąc pod numer Infolinii 2. Wpłata przy użyciu Karty debetowej dokonywana jest na
Banku +48 86 215 50 00 oraz na stronie internetowej Banku. rachunek bankowy powiązany z tą kartą.
4. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe wyłącznie 3. Wpłaty gotówki w bankomatach posiadających taką
dla karty, która posiada taką funkcjonalność funkcjonalność mogą być dokonywane tylko banknotami
w terminalach POS i bankomatach oznaczonych znakiem emitowanymi przez Narodowy Bank Polski i są autoryzowane
płatności zbliżeniowych. tak, jak w przypadku wypłat gotówkowych kartą. Wpłaty
5. Skorzystanie po raz pierwszy z funkcjonalności zbliżeniowej realizowane w dni świąteczne oraz po godzinach granicznych
kartą z taką funkcjonalnością wymaga wykonania transakcji w dni robocze są ewidencjonowane na rachunku Posiadacza
stykowej z użyciem kodu PIN. rachunku do godz. 14 w pierwszym dniu roboczym po dniu
6. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego realizacji wpłaty. Godziny graniczne realizacji wpłat
limitu, o którym mowa w ust. 2, zostanie zrealizowana, ale gotówkowych w bankomatach, o których mowa powyżej,
Bank udostępnia na swojej stronie internetowej Banku.
dodatkowo należy potwierdzić ją poprzez wprowadzenie
kodu PIN. 4. Bank udostępnia za pośrednictwem Placówek Banku i strony
7. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może internetowej Banku informację dotyczącą dostępności usługi
oraz listę bankomatów posiadających funkcjonalność wpłat
zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako
stykowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej gotówkowych kartą.
5. Bank pobiera opłaty za wpłaty gotówkowi w bankomatach
w terminalu POS mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki
kartą, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
8. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może w każdym czasie § 63 .
wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych składając 1. Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:
odpowiednią dyspozycję w Banku. 1) upływu terminu ważności karty;
§ 61 . 2) zniszczenia lub uszkodzenia karty;
1. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty 3) śmierci Posiadacza rachunku/Użytkownika karty;
będą autoryzowane w ramach silnego uwierzytelnienia przez 4) blokady/zastrzeżenia karty;
Użytkownika karty poprzez: 5) czasowej blokady karty;
1) wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, 6) wymiany karty na nową/duplikat karty;
w bankomatach oraz oddziałach banków; 7) Użytkownik karty utracił pełną zdolność do czynności
2) podanie numeru karty oraz daty jej ważności prawnych;
i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku transakcji 8) Upłynął okres wypowiedzenia Umowy.
na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz 2. Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza
zastosowanie zabezpieczenia 3D Secure; rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z
3) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu również przez
do bankomatu i wprowadzenie kodu PIN – Użytkownika karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji
w bankomatach oznaczonych znakiem płatności związanych z używaniem karty.
zbliżeniowych.
2. Hasło 3D Secure jest unikalne dla każdej transakcji § 64 .
1. Karta zablokowana nie może być ponownie użyta.
internetowej, dla której zostanie wygenerowane. Trzykrotne
błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje 2. Bank ma prawo do blokady karty:
zablokowanie wykonania transakcji internetowej z 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem
karty, wymienionych w ust. 3-5;
zabezpieczeniem 3D Secure. Użytkownik karty może
odblokować zabezpieczenie 3D Secure tego samego dnia za 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty
pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej
przeciwnym wypadku zabezpieczenie 3D Secure zostanie transakcji płatniczej.
automatycznie odblokowane następnego dnia. 3. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez
3. Urządzenia, na które Użytkownik karty będzie otrzymywał Posiadacza rachunku/Użytkownika karty zasad określonych
Hasła 3D Secure, powinny być zabezpieczone hasłem dostępu w Regulaminie lub w Umowie.
znanym tylko Użytkownikowi karty.

16

4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia 8. Nowa karta wysyłana jest Użytkownikowi karty jako
przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika karty nieaktywna. W celu aktywowania karty należy wybrać jedną z
w związku z używaniem karty, a w szczególności metod opisanych w § 52 ust. 4.
w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 9. Po otrzymaniu nowej karty Użytkownik karty jest
5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia zobowiązany do podpisania karty.
przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane 10. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po
z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym
fałszowania karty. w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty VISA może
6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku
użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do uczestniczącym w systemie VISA.
ścigania przestępstw tego rodzaju. § 66 .
7. Bank informuje telefonicznie Użytkownika karty przed jej 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na
zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości
jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych
przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku,
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy
na mocy odrębnych przepisów. opłat i prowizji.
8. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na 2. W przypadku dokonania transakcji powodujących
wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty lub osoby niedozwolone saldo debetowe na rachunku bankowym, Bank
trzeciej. wzywa do zapłaty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana W przypadku braku wpłaty Bank stosuje odpowiednio
w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, przepisy zawarte w Umowie
celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza i w niniejszym Regulaminie.
rachunku poprzez podanie nieprawdziwych informacji we 3. Transakcje dokonywane kartą księgowane są na rachunku
wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po
związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji otrzymaniu przez Bank z systemu płatniczego informacji
i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub o rozliczeniu danej transakcji.
reklamacyjnego.
10. W przypadku gdy wniosek o czasową blokadę karty składany ROZDZIAŁ 14. USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ I
jest przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, powinien TELEFONICZNEJ
on pamiętać o odblokowaniu karty w wyznaczonym w ust. 11 Oddział 1. Postanowienia wspólne dla kanałów bankowości
terminie poprzez złożenie wniosku o odblokowanie karty elektronicznej
osobiście w placówce Banku lub poprzez portal kartowy. § 67 .
11. Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku przez Bank w ramach usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej
Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty lub osobę trzecią udostępnia:
o czasowe zablokowanie karty, Posiadacz rachunku/ 1) system bankowości elektronicznej w ramach usługi
Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta bankowości elektronicznej;
automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli 2) system bankowości mobilnej w ramach usługi bankowości
zastrzeżenia karty. elektronicznej;
§ 65 . 3) system obsługi telefonicznej w ramach usługi bankowości
1. Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo telefonicznej;
nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu 4) usługę Powiadomienie SMS;
do karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie 5) usługę SMS Kontakt (usługa tylko w obsłudze).
zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów: § 68 .
1) telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem 1. Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności
+48 86 215 50 50; prawnych otrzymują dostęp do systemu bankowości
2) osobiście w placówce Banku; elektronicznej po podpisaniu Umowy i złożeniu wniosku
3) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; o usługę bankowości elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
4) za pośrednictwem portalu kartowego; 2. Bank dla Umów zawartych do 19 grudnia 2018 roku włącznie
5) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania udostępnia system bankowości elektronicznej również dla
kart pod numerem +48 828 828 828. osób małoletnich od 13 roku życia oraz częściowo
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ubezwłasnowolnionych.
z zastrzeżeniem karty. 3. Umowę i wniosek o dostęp do usługi bankowości
3. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania elektronicznej określający zakres uprawnień Użytkowników
z karty. i opcjonalnie limity zleceń płatniczych podpisuje Posiadacz
4. W celu zarejestrowania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, rachunku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie 4. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić wysokość
wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. limitów określonych we wniosku, jak również wyzerować
5. W przypadku złożenia zawiadomienia o kradzieży karty limity ze względów bezpieczeństwa.
Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien złożyć 5. Wniosek o usługę bankowości elektronicznej dla Umów
oświadczenie o okolicznościach kradzieży i potwierdzenie zawartych do 19 grudnia 2018 roku włącznie dla Posiadacza
zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję. rachunku, który ukończył 13. rok życia/jest osobą częściowo
6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, na ubezwłasnowolnioną podpisuje Posiadacz rachunku.
pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę 6. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana
z nowym numerem, kodem PIN i datą ważności. Użytkowników lub zmiana rachunków bankowych
7. Nowa karta wydana w miejsce karty zastrzeżonej wysyłana dostępnych w usłudze bankowości elektronicznej, lub zmiana
jest pocztą listem zwykłym w ciągu 14 dni kalendarzowych od uprawnień Użytkowników, Posiadacz rachunku składa w
dnia złożenia wniosku o wydanie nowej karty na krajowy placówce Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do usługi
adres korespondencyjny wskazany we Wniosku. bankowości elektronicznej lub dyspozycję cofnięcia dostępu

17

do usługi bankowości elektronicznej. 2. Korzystanie z systemu bankowości mobilnej po pierwszym
7. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku wniosku lub zalogowaniu wymaga używania kodu e-PIN, ustanowionego
dyspozycji, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie po przez Użytkownika w systemie bankowości mobilnej.
zaistnieniu zmiany powoduje, że Posiadacz rachunku ponosi 3. Środki dostępu mogą stanowić uwierzytelnienie lub element
pełną odpowiedzialność za dalsze korzystanie z usługi silnego uwierzytelnienia Użytkownika oraz element
bankowości elektronicznej przez Użytkowników. autoryzacji transakcji płatniczych i innych dyspozycji
§ 69 . w systemie bankowości elektronicznej.
1. Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej 4. Od dnia 5 maja 2019 r. Bank nie stosuje haseł jednorazowych.
udostępnia: § 72 .
1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych 1. Wszystkie dyspozycje dotyczące dysponowania rachunkiem
na rachunkach bankowych; bankowym składane przez Użytkowników dokonywane są
2) wykonywanie transakcji płatniczych; w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.
3) otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi, 2. Informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych przez
z zastrzeżeniem ust. 2; Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały
4) Składanie oświadczeń woli i wniosków o wybrane usługi i i mogą stanowić dowód w przypadku spraw spornych
produkty bankowe, z zastrzeżeniem ust. 2. dotyczących wykonania usług za pośrednictwem systemu
2. Oświadczenia woli i wnioski, o których mowa w ust. 1 bankowości elektronicznej.
wymagają silnego uwierzytelnienia Użytkownika. § 73 .
3. Opis usług i sposobu uwierzytelnienia usług świadczonych w Użytkownicy autoryzują dyspozycje z użyciem silnego
ramach usługi bankowości elektronicznej opublikowany jest uwierzytelnienia za pomocą wydanych im środków dostępu do
na stronie internetowej Banku. usługi bankowości elektronicznej poprzez:
§ 70 . 1) podanie kodu SMS:
1. System bankowości elektronicznej dostępny jest dla a) wraz z kodem uwierzytelnienia lub
Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, b) akceptacji Powiadomienia Push wraz z kodem
z zastrzeżeniem ust. 2. uwierzytelnienia lub danych biometrycznych z e-PINem,
2. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za uprzednim w ramach uwierzytelnienia transakcji realizowanych w
powiadomieniem Posiadacza rachunku oraz Użytkowników, systemie bankowości elektronicznej,
przerw w funkcjonowaniu systemu bankowości w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które
elektronicznej niezbędnych do wykonania czynności wymagają silnego uwierzytelnienia,
związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym 2) podanie identyfikatora Użytkownika wraz z hasłem oraz kodu
konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. Bank SMS w przypadku usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 94-95.
zobowiązuje się opublikować powiadomienie na stronie § 74 .
internetowej Banku oraz na stronie logowania do systemu 1. Po aktywacji dostępu do usługi bankowości elektronicznej,
bankowości elektronicznej, co najmniej dzień przed każdy Użytkownik ustala własne hasło Użytkownika, które
planowaną przerwą. wraz z identyfikatorem Użytkownika umożliwia jego
3. W celu poprawnego korzystania z systemu bankowości uwierzytelnianie.
elektronicznej Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego 2. Po 90 dniach od ostatniej poprawnej zmiany hasła oraz e-
sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz PINu, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany obecnie
przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie używanego hasła do logowania/ e-PINu lub do
protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy uwierzytelnienia obecnie używanego hasła/ e-PINu. Każde z
Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające podjętych przez Użytkownika działań wymaga autoryzacji
aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki zgodnie z metodami opisanymi w §73 od dnia wejścia w życie
internetowej oraz programów antywirusowych i programów niniejszego ustępu lub od pierwszego skorzystania z usługi
typu „firewall”. bankowości elektronicznej po tym dniu.
4. W celu korzystania z systemu bankowości mobilnej 3. Użytkownicy przechowują i skutecznie chronią środki dostępu
Użytkownicy powinni korzystać z aplikacji wskazanej przez do usługi bankowości elektronicznej
Bank i zainstalowanej na urządzeniach mobilnych z zachowaniem należytej staranności – w tym także należycie
Użytkowników. chronią komputery, z których korzystają z systemu
5. W celu korzystania z systemu obsługi telefonicznej bankowości elektronicznej.
Użytkownicy powinni korzystać z aparatu telefonicznego 4. Użytkownicy zobowiązani są do nieudostępniania środków
z tonowym wybieraniem numerów. dostępu osobom nieuprawnionym.
6. Dla potrzeb silnego uwierzytelnienia w systemie bankowości 5. Identyfikator Użytkownika może być podany pracownikowi
mobilnej i systemie bankowości elektronicznej Użytkownik Banku w przypadku, kiedy Użytkownik składa w Banku
musi posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem dyspozycję, reklamację lub inne zgłoszenie.
telefonu. § 75 .
7. Zasady postępowania podczas aktywacji dostępu do systemu 1. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub
bankowości elektronicznej i uwierzytelniania oraz wszelkich podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do
informacji dotyczących działania systemu bankowości systemu bankowości elektronicznej przez osobę
elektronicznej udostępniane są na stronie internetowej nieuprawnioną Użytkownik składa dyspozycję zablokowania
Banku. dostępu do systemu bankowości elektronicznej.
§ 71 . W imieniu osoby małoletniej dyspozycję składa przedstawiciel
1. W celu korzystania z usługi bankowości elektronicznej Bank ustawowy.
wydaje Użytkownikom następujące środki dostępu: 2. Dyspozycja może być złożona telefonicznie pod numerem
1) identyfikator Użytkownika; Infolinii Banku +48 86 215 50 00 lub pisemnie
2) hasło aktywacyjne w formie elektronicznej lub w postaci w placówce Banku.
wydruku umożliwiające aktywację dostępu do systemu 3. Pracownik Banku potwierdza Użytkownikowi przyjęcie
(opcjonalnie dwa hasła aktywacyjne, jeśli Użytkownik dyspozycji zablokowania, podając identyfikator zgłoszenia lub
będzie korzystał z systemu obsługi telefonicznej); datę, godzinę, imię i nazwisko pracownika przyjmującego
3) kod SMS.

18

dyspozycję (w przypadku dyspozycji telefonicznych) lub elektronicznej;
wydając kopię dyspozycji (w przypadku dyspozycji pisemnej). 3) uzyskiwać informacje o saldzie i operacjach dokonanych
4. Jeżeli dyspozycja zablokowania składana jest telefonicznie, na posiadanych rachunkach bankowych;
warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja 4) zastrzegać karty płatnicze;
Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank 5) uzyskiwać informacje na temat aktualnej oferty Banku;
w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. 6) składać wnioski o zmianę danych Użytkownika dostępne
Pracownik Banku może oddzwonić do Użytkownika pod znany w systemie bankowości elektronicznej.
Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji. 5. Warunkiem korzystania z usługi, o której mowa w ust. 4 (nie
5. Dyspozycja zablokowania wykonywana jest przez pracownika dotyczy pkt 5), jest podpisanie Umowy oraz pozytywna
Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od weryfikacja Posiadacza rachunku.
Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 4. 6. Bank nagrywa wszystkie rozmowy prowadzone
6. Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust. 1, każdy z konsultantami Infolinii Banku. W sprawach spornych
Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu. dotyczących wykonania usług za pośrednictwem Infolinii
§ 76 . Banku, dowodem rozstrzygającym będzie zarejestrowane
1. Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości przez Bank nagranie przedmiotowej rozmowy telefonicznej.
elektronicznej każdy Użytkownik składa w odniesieniu do
własnego dostępu. Dyspozycja odblokowania może być Oddział 3. SMS Kontakt (w ramach usługi bankowości
złożona przez Użytkownika telefonicznie pod numerem telefonicznej)
Infolinii Banku lub pisemnie w placówce Banku. § 80 .
2. W przypadku zablokowania dostępu do systemu 1. SMS Kontakt zapewnia dwukierunkową komunikację za
z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a
podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę Bankiem oraz wsparcie procesów zapewniających dostęp
nieuprawnioną, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do Posiadaczom rachunku do kanału SMS Kontakt.
własnego dostępu, pisemnie w placówce Banku, dyspozycję 2. Usługa dostępna jest dla Posiadaczy rachunku, którzy zawarli
wydania nowych środków dostępu. z Bankiem Umowę do 31 marca 2014 r.
§ 77 . 3. Za pośrednictwem SMS Kontakt, Posiadacz rachunku może:
1. Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych 1) uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych;
Użytkowników do kanałów bankowości elektronicznej 2) uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym
w przypadku: jak: dane teleadresowe placówek Banku, kursy walut;
1) naruszenia przez Użytkownika zasad określonych 3) otrzymywać automatyczne powiadomienia przed
w Regulaminie lub Umowie; zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni);
2) celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza 4) otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu
rachunku przy zawieraniu Umowy; (np. zmiana salda rachunku);
3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 5) otrzymywać automatycznie generowane komunikaty
przez Użytkownika lub osobę trzecią w związku informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku
z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym
2. Bank informuje Posiadacza rachunku telefonicznie o wcześniej rachunku);
zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich 4. Opis i zakres usług świadczonych w ramach SMS Kontakt
zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po opublikowany jest na stronie internetowej Banku.
ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy 5. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z SMS
przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości Kontakt było podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu
elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych operatora krajowego.
przepisów. 6. Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery
§ 78 . telefonu do korzystania z SMS Kontakt.
1. Użytkownicy systemu bankowości elektronicznej zobowiązani 7. Aktywacja SMS Kontakt, podczas której Posiadacz rachunku
są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych otrzymał, na wskazany numer telefonu komórkowego, kod
dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów identyfikacyjny, następowała w Banku.
uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także 8. Modyfikacji usług dostępnych przez SMS Kontakt Posiadacz
statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia rachunku może dokonać za pośrednictwem Infolinii lub w
nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem. placówce Banku.
2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu 9. Usługa SMS Kontakt przestaje być świadczona w przypadku
bankowości elektronicznej, Użytkownik zgłasza niezwłocznie rozwiązania Umowy lub złożonej rezygnacji Posiadacz
w sposób określony w § 105 niniejszego Regulaminu. rachunku ze świadczenia Usługi SMS Kontakt.
10. Usługa SMS Kontakt działa w dni robocze w godz. 7.00-20.00.
Oddział 2. Usługa bankowości telefonicznej § 81 .
§ 79 . 1. Wykonanie usługi za pośrednictwem SMS Kontakt wymaga
1. W ramach usługi bankowości telefonicznej Bank udostępnia sformułowania odpowiedniej treść wiadomości SMS
Infolinię Banku. (komendy SMS) wysyłanej przez Posiadacza rachunku na
2. Infolinia Banku czynna jest całą dobę pod numerem telefonu wskazany przez Bank numer telefonu +48 661 000 277.
+48 86 215 50 00. 2. Komenda SMS musi zawierać, co najmniej kod identyfikacyjny
3. Bank zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu Infolinii oraz właściwy dla danej usługi symbol.
Banku. 3. Szczegółowy wykaz Komend SMS dostępny jest po wysłaniu
4. Za pośrednictwem Infolinii Banku w ramach usługi wiadomości sms z kodem identyfikacyjnym lub opublikowany
bankowości telefonicznej Posiadacz rachunku może: na stronie internetowej Banku.
1) realizować transakcje płatnicze dostępne w systemie 4. Od 14 września 2019 roku Bank nie umożliwia w ramach
bankowości elektronicznej z posiadanych rachunków usługi SMS Kontakt realizacji przelewów krajowych na
bankowych; zdefiniowanych Beneficjentów.
2) blokować/odblokowywać dostęp do systemu bankowości

19

Oddział 4. Telefoniczna usługa na hasło w ramach usługi z zastrzeżeniem postanowień § 74 ust 2
bankowości telefonicznej 2. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika/
§ 82 . Użytkownika karty obejmujące elementy, które dynamicznie
1. Telefoniczna usługa na hasło, świadczona za pośrednictwem łączą transakcję płatniczą z określoną kwotą transakcji oraz
Infolinii, umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, określonym odbiorcą.
dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich 3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w §
rachunkach posiadanych w Banku. 2 ust. 1 pkt. 94-96, zgodnie z zasadami określonymi w
2. Usługa dostępna jest dla Posiadaczy rachunku, którzy zawarli niniejszym paragrafie.
z Bankiem Umowę do 31 marca 2014 r. 4. Zgoda Użytkownika na wykonanie transakcji płatniczej
3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz udzielana jest zgodnie z umową między dostawcą usług, a tym
rachunku składa pisemną dyspozycję w Banku. Użytkownikiem, z wyjątkiem usługi określonej w § 2 ust. 1
4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki pkt. 96, na którą Użytkownik wyraża zgodę w systemie
ujawnienia hasła osobom trzecim. bankowości elektronicznej Banku.
5. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez 5. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich
Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami wniosku o niewykonanych transakcji płatniczych na moment otrzymania
usługę bankowości telefonicznej. przez Bank uwierzytelnienia wycofanej zgody.
6. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed 6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 ust. 1
dostępem osób nieupoważnionych. pkt. 94-96 Bank poinformuje Użytkownika/ Użytkownika
karty o odmowie realizacji usługi wraz z podaniem przyczyny
Oddział 5. Powiadomienie SMS odmowy.
§ 83 . 7. W przypadku kiedy Bank, pomimo istnienia takiego
1. Powiadomienie SMS jest usługą, która umożliwia obowiązku nie wymaga silnego uwierzytelnienia
Użytkownikowi otrzymywanie powiadomień na telefon Użytkownika/ Użytkownika karty, Posiadacz rachunku nie
komórkowy. ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
2. Zakres Powiadomienie SMS obejmuje: płatnicze, chyba że Użytkownik/ Użytkownik karty działał
1) Powiadomienia do rachunków (zrealizowanie przelewu, umyślnie.
odrzucenie przelewu, dostępne środki poniżej, 8. W przypadku wykorzystania danych biometrycznych jako
wystąpienie debetu, cykliczne powiadomienie o saldzie elementu silnego uwierzytelnienia, ich zastosowanie oraz
rodzaj uzależnione są od możliwości technicznych urządzenia
rachunku, zmiana salda na rachunku po obciążeniu,
mobilnego Użytkownika/ Użytkownika karty. Rodzaj
zmiana salda na rachunku po uznaniu, dostępne środki
wykorzystywanych przez Bank danych biometrycznych oraz
powyżej);
wymagania techniczne dotyczące urządzeń mobilnych
2) Powiadomienia do rachunków kartowych (informacja o wykorzystywanych do silnego uwierzytelnienia przy użyciu
zmianie salda na rachunku karty kredytowej); danych biometrycznych Użytkownika określone są na stronie
3) Powiadomienia do zleceń stałych (zakończenie zlecenia internetowej Banku.
stałego, informacja o statusie wykonania zlecenia 9. Użytkownik/Użytkownik karty korzystający z urządzenia
stałego); mobilnego wykorzystywanego do logowania do usługi
4) Powiadomienia do kart (wykorzystany limit na karcie bankowości elektronicznej oraz korzystający z tego
kredytowej, upływ terminu ważności karty, brak spłaty urządzenia w ramach silnego uwierzytelnienia jest
minimalnej kwoty spłaty karty kredytowej, spłata karty zobowiązany do przechowywania tego urządzenia z
zachowaniem należytej staranności, w sposób
kredytowej);
zabezpieczający przed jego utratą oraz dostępem osobom
5) Powiadomienia do depozytów (upływ terminu depozytu,
nieuprawnionym oraz w sposób zabezpieczający przed jego
potwierdzenie zerwania lokaty);
przejęciem przez osoby nieuprawnione.
6) Powiadomienia do kredytów (spłata raty kredytu); 10. Bank, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, nie stosuje
7) Powiadomienia do wniosków (zmiana statusu wniosku); silnego uwierzytelnienia w następujących przypadkach:
8) Powiadomienia o bezpieczeństwie (zablokowanie 1) usług świadczonych przez dostawców usług technicznych,
kanałów dostępu na skutek błędnych prób logowania, wspierających świadczenie usług płatniczych, jeżeli nie
nieudana próba logowania, udane logowanie). wchodzą oni w posiadanie środków pieniężnych będących
3. Opis i zakres usługi Powiadomienie SMS opublikowany jest na przedmiotem transakcji płatniczej;
stronie internetowej Banku. 2) transakcji płatniczych przeprowadzanych przez
4. Warunkiem skorzystania z usługi Powiadomienie SMS jest przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, dokonywanych
posiadanie rachunku ROR lub rachunku bieżącego w Banku,
dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz telefonu obok usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkownika
komórkowego działającego w dowolnej sieci komórkowej końcowego, doliczanych do należności za usługi
polskiego operatora. telekomunikacyjne, zgodnie z wymaganiami ustawą o
5. Użytkownik samodzielnie aktywuje i konfiguruje usługach płatniczych;
Powiadomienie SMS za pomocą systemu bankowości 3) transakcji zbliżeniowych, zgodnie z limitem transakcji
internetowej. zbliżeniowych oraz zasadami wskazanymi w § 59 ust. 1
pkt. 3 Regulaminu;
ROZDZIAŁ 15. SILNE UWIERZYTELNIENIE 4) inicjowania transakcji płatniczej dla zaufanych odbiorców
§ 84 w usłudze bankowości elektronicznej, o ile Użytkownik
1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika/ uzyskał dostęp do swojego rachunku w trybie on-line z
Użytkownika karty, w przypadku gdy płatnik: użyciem silnego uwierzytelnienia Użytkownika;
1) uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;
5) realizacji zautoryzowanych zleceń stałych;
2) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą; 6) realizacji przelewów między rachunkami własnymi
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność,
Użytkownika w Banku;
która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z
wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć, 7) inicjowania transakcji płatniczej kartą dla zdefiniowanych

20

w portalu kartowym zaufanych odbiorców. zgodę na obciążenie rachunku kwotą zlecenia oraz należnymi
Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust. 4.
3. Posiadacz rachunku może odwołać zlecenie płatnicze do
ROZDZIAŁ 16. WARUNKI REALIZACJI PRZEKAZÓW W
RAMACH POLECENIA PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ I chwili jego otrzymania przez Bank. Za moment przyjęcia
INNYCH POLECEŃ zlecenia płatniczego Przekazu w obrocie dewizowym Bank
Oddział 1. Postanowienia ogólne uznaje moment wyrażenia zgody na realizację Przekazu.
§ 85 . 4. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji w sposób określony
1. Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w w § 44 ust. 1.
Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 5. W przypadku braku autoryzacji określonej w ust. 4 transakcję
dewizowymi. płatniczą uważa się za nieautoryzowaną.
2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza 6. Zleceniodawca ma możliwość złożenia prośby o zwrot
rachunku lub osób przez niego upoważnionych w formie: autoryzowanego zlecenia płatniczego (anulowania),
1) Polecenia przelewu SEPA (przy spełnieniu następujących z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
warunków: 7. Bank na podstawie pisemnej prośby o odwołanie zlecenia
a) Waluta transakcji EUR, (anulowania) złożonej przez Posiadacza rachunku podejmie
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego w działania zmierzające do anulowania Przekazu i za te
standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
c) koszty „SHA”, Bank dokona zwrotu środków na rachunek Zleceniodawcy
d) tryb realizacji standardowy, w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma.
e) brak banków pośredniczących, 8. Bank nie może zagwarantować, że bank Beneficjenta lub bank
f) Bank Zleceniodawcy i Bank Beneficjenta przelewu są pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy,
uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT [SEPA będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę
Credit Transfer], o anulowanie.
g) rachunek odbiorcy prowadzony jest w bankach 9. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez
krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Zleceniodawcę trybie standardowym lub pilnym, z którego
Szwajcarii lub Norwegii. wynika data waluty.
2) Polecenia wypłaty. 10. Dla Przekazów w walucie EUR zlecenie płatnicze złożone ze
3) Polecenia przelewu TARGET. wskazanym standardowym trybem realizacji jest
4) Polecenia przelewu w walucie obcej. wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień
3. Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie przyjęcia zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem § 88.
z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 11. Dla Przekazów w pozostałych walutach zlecenie płatnicze
4. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest
określonych w Tabeli kursowej lub w PLN. wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień
5. W przypadku przekazów składanych w placówce Banku od przyjęcia zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem § 88.
równowartości powyżej 20 000,00 PLN, ustalonej według 12. Dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, PLN istnieje możliwość
obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, realizacji Przekazów w trybie pilnym. Realizacja w trybie
istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu pilnym wymaga wyraźnego wskazania w zleceniu płatniczym
Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się
kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi
przez Posiadacz rachunku stosownego pełnomocnictwa. z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie
z Taryfą opłat i prowizji.
Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest
13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego,
w Banku. Przekazy wychodzące realizowane za
oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej nie
złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 90 ust. 1. W przypadku
podlegają negocjacji.
6. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta trybu pilnego Bank zobowiązuję się do przekazania środków
w wyznaczonym terminie na rachunek banku Beneficjenta. W
rachunku, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs
przypadku realizacji zleceń poza obszar Europejskiego
kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie
Obszaru Gospodarczego czas realizacji może być dłuższy ze
dokonywania rozliczenia.
względu na różnice stref czasowych.
7. Za realizację Przekazów transgranicznych w walucie euro
14. Polecenie przelewu SEPA może być realizowane tylko w trybie
Bank pobiera opłaty zgodne z opłatami za płatności krajowe,
standardowym.
uwzględniając wykorzystywane w Banku systemy
15. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR
rozliczeniowe. Systemami korespondującymi w Banku są Elixir
kierowanego do banku Beneficjenta zlokalizowanego na
i SEPA oraz TARGET2 i SORBNET .
terenie kraju członkowskiego, poprzez uznanie rachunku
§ 86 .
banku Beneficjenta nie później niż do końca następnego dnia
Po złożeniu przez Posiadacza rachunku dyspozycji Przekazu
roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego.
systemy Banku, po automatycznym sprawdzeniu parametrów
16. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie
instrukcji płatniczej, zakwalifikują Przekaz do odpowiedniej
kategorii: polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w innego państwa członkowskiego, poprzez uznanie rachunku
banku Beneficjenta nie później niż 4 dni od momentu
walucie obcej, polecenie przelewu TARGET lub polecenie wypłaty.
otrzymania zlecenia płatniczego.
17. Uznanie rachunku banku Beneficjenta z tytułu realizacji
Oddział 2. Realizacja Przekazów wychodzących za granicę
Przekazu innego niż określone w ust. 15 i 16, następuje w
§ 87 .
1. Bank, na podstawie pisemnego lub elektronicznego zlecenia terminie zależnym od banku pośredniczącego, z
zastrzeżeniem ust. 10-13.
płatniczego Posiadacza rachunku, zobowiązuje się do
przekazania zagranicznych lub krajowych środków 18. W przypadku transakcji płatniczych realizowanych na
płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z
Beneficjenta. państwami członkowskimi, zleceniodawca i beneficjent
2. Bank przed przyjęciem zlecenia płatniczego do realizacji ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego
informuje Posiadacza rachunku o wysokości opłat i prowizji z nich ze swoim dostawcą- jedyną dostępną opcją jest opcja
związanych z realizacją Przekazu. Posiadacz rachunku wyraża SHA.

21

19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia
określonej w § 2 ust. 1 pkt. 95 jedyną dopuszczalną opcją płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji;
kosztową jest opcja SHA. 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym
20. Przy wyznaczaniu daty waluty Bank uwzględnia dni wolne w niezbędnych danych do realizacji przelewu zagranicznego lub
krajach banku Odbiorcy. dane są sprzeczne bądź niepełne;
21. Bank nie realizuje zleceń płatniczych wychodzących z opcją 3) bank Odbiorcy:
kosztową BEN. a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub
§ 88 . sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe
1. Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została lub inne państwa,
przekazana do banku Beneficjenta niezwłocznie i przy b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje
minimalizacji kosztów. międzynarodowe.
2. Wybór systemu rozliczenia płatności 4) w przypadku realizacji Przekazu w walucie PLN, gdy Bank nie
i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. ma możliwości ustalenia drogi rozliczenia.
Przy czym: 5) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w
1) Przekazy spełniające wymogi SEPA są realizowane jako sprzeczności z przepisami prawa lub porozumieniami
SEPA; międzynarodowymi.
2) Przekazy niespełniające wymogów SEPA w walucie EUR
Oddział 3. Reklamacje i zwroty Przekazów
np. wskazana data waluty pilna lub opcja kosztowa OUR
§ 95 .
są realizowane za pośrednictwem systemu TARGET2 (pod
1. Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeżeli
warunkiem uczestnictwa banku odbiorcy w systemie
stwierdzi, że Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego
TARGET2);
dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na
3) Pozostałe Przekazy są realizowane za pośrednictwem rachunek Beneficjenta nie może być złożona przed upływem
sieci SWIFT. terminu określonego w § 87 ust. 15-17 dla walut tam
3. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla
według swego uznania z pośrednictwa innych banków. Przekazów w walutach innych niż wymienione w § 87 ust. 15-
§ 89 . 17.
W momencie składania w Banku dyspozycji zlecenia 2. W przypadku niewykonania transakcji płatniczej Bank
płatniczego, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do obowiązany jest niezwłocznie uznać rachunek Zleceniodawcy
postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do lub postawić do jego dyspozycji, na jego wniosek, bez zbędnej
wykonania Przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych zwłoki, po dniu złożenia pisemnego wniosku, kwotę zlecenia
opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. płatniczego, powiększoną o odsetki za okres od dnia przyjęcia
§ 90 . zlecenia płatniczego do dnia uznania jego rachunku kwotą
1. Bank realizuje przekazy w trybie standardowym i pilnym pod transakcji płatniczej lub postawienia do jego dyspozycji tej
warunkiem otrzymania zlecenia do godziny granicznej kwoty oraz powiększoną o opłacone przez zleceniodawcę
przewidzianej dla danego typu rozliczeń. Przekazy złożone po koszty związane z wykonaniem zlecenia płatniczego oraz
godzinach granicznych oraz w dniu niebędącym dniem odsetki zapłacone przez Zleceniodawcę wskutek
roboczym dla Banku realizowane są w terminach ustalonych niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji
jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym. płatniczej, jeżeli po przyjęciu zlecenia płatniczego przez bank
2. Aktualny wykaz Godzin granicznych realizacji przelewów Zleceniodawcy odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek
dostępny jest w placówce Banku oraz na stronie internetowej banku Beneficjenta. Bank Zleceniodawcy zwolniony jest z
Banku. powyższego obowiązku, jeżeli kwotą objętą Zleceniem
3. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie rachunku Posiadacza płatniczym został wcześniej uznany rachunek banku
rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi Beneficjenta.
prowizjami i opłatami następuje w momencie przyjęcia przez 3. Odpowiedzialność Banku za nienależyte wykonanie lub
Bank dyspozycji realizacji Przekazu. niewykonanie zlecenia płatniczego, wyłączona jest
§ 91 . w przypadku zastosowania przez Bank przepisów
W przypadku wystąpienia przy realizacji Przekazu kosztów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień terroryzmu.
wynikających z podania przez Posiadacza rachunku niepełnych 4. Posiadacz rachunku ma prawo, w każdym czasie, do złożenia
lub błędnych danych dotyczących Beneficjenta lub banku w formie pisemnej prośby o korektę błędnie podanych
Beneficjenta, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do ich w zleceniu danych wynikających z własnego błędu lub
pokrycia, niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej. z dodatkowych informacji otrzymanych z banku
§ 92 . zagranicznego bądź od Beneficjenta.
W związku z dokonywaniem Przekazów za pośrednictwem 5. W przypadku powzięcia informacji, iż zlecona kwota Przekazu
SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja nie wpłynęła na rachunek Beneficjenta Posiadacz rachunku
rządowa Stanów Zjednoczonych, na podstawie umowy między może złożyć w Banku reklamację dotyczącą braku
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o terminowego wykonania ww. zleceń lub pisemny wniosek
przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów o zwrot kwoty Przekazu.
Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów 6. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu
Programu śledzenia środków finansowych należących do ostatecznego ustalenia przebiegu wykonania zlecenia
terrorystów. płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień.
§ 93 . 7. Bank nie może zagwarantować, że bank Beneficjenta lub bank
1. Bank, na prośbę Posiadacza rachunku, może wydać pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy,
potwierdzenie zrealizowania Przekazu. będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę
2. Bank pobiera opłatę za wydanie potwierdzenia zgodnie o korektę zlecenia.
z Taryfą opłat i prowizji. 8. Bank w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku
§ 94 . opóźnienia, informuje zwrotnie Posiadacza rachunku
Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli: o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku

22

banku Beneficjenta. pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku, pod warunkiem jej
9. W przypadku ustalenia, iż zlecenie płatnicze nie zostało złożenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania
zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w zleceniu rachunku Posiadacza. Zwroty dokonywane w terminie
płatniczym wystawionym przez Posiadacza rachunku lub z późniejszym wymagają złożenia przez Posiadacza rachunku
przyczyn leżących po stronie banku pośredniczącego odrębnego zlecenia realizacji nowego Przekazu.
wskazanego przez Posiadacza rachunku Bank kontaktuje się 4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu do banku
ze Posiadaczem rachunku ustalając dalsze postępowanie. zlecającego na podstawie pisemnej dyspozycji, zgodnie z
10. W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji zlecenia zapisami Oddziału 2.
płatniczego nastąpiło z powodu przeoczeń, podania błędnych
lub niepełnych danych przez Posiadacza rachunku ponosi on ROZDZIAŁ 17. ZLECENIA STAŁE ORAZ POLECENIA ZAPŁATY
wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak § 98 .
i banków uczestniczących w transakcji płatniczej. 1. Posiadacz rachunku może zlecić placówce Banku prowadzącej
11. Wykonanie przelewu zgodnie z dyspozycją Posiadacza jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób
rachunku zwalnia Bank z odpowiedzialności. trzecich, w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych
12. Bank nie przyjmuje dyspozycji zmian i korekt do zleconych terminach i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali,
poleceń przelewów SEPA. energii elektrycznej, gazu, abonamentu RTV, telefonu,
13. W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych
zwrotu środków do Posiadacza rachunku, stosuje procedury i innych.
jak przy przekazach przychodzących. 2. Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą
płatności jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym
Oddział 4. Realizacja Przekazów przychodzących poprzedzającym datę płatności tego zlecenia środków
z zagranicy pieniężnych niezbędnych do jego realizacji.
§ 96 . 3. Jeżeli termin realizacji zlecenia (inne niż przelew wewnętrzny)
1. W przypadku wpływu na rachunek bankowy Przekazu przypada na dzień niebędący dniem roboczym, zlecenie
w innej walucie niż waluta rachunku Bank dokona wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku
przewalutowania tego Przekazu na walutę, w której następującym po tym dniu.
prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów 4. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla
kupna/sprzedaży dla dewiz obowiązujących w Banku realizacji zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu
w momencie rozliczania polecenia. Istnieje możliwość wpływu środków na rachunek, jednak nie dłużej niż 30 dni od
negocjacji kursów zgodnie z § 85 pkt. 5. terminu płatności, wskazanego przez Posiadacza rachunku.
2. Bank uznaje rachunek Beneficjenta kwotą Przekazu w dniu Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez
określonym w przelewie, jako data waluty za wyjątkiem Posiadacza rachunku.
następujących przypadków gdy: § 99 .
1) wpływ nastąpił po godzinie granicznej – za dzień wpływu 1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich
przyjmuje się następny dzień roboczy; płatności w formie Polecenia zapłaty.
2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji 2. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty jest
wyjaśniającej – za dzień wpływu przyjmuje się datę złożenie przez Posiadacza rachunku zgody na obciążenie jego
otrzymania przez Bank kompletnych danych. rachunku kwotami określonymi przez Odbiorcę, która
. zawiera, co najmniej następujące dane:
3. Posiadacz rachunku będący Odbiorcą przelewu zagranicznego 1) nazwę Posiadacza rachunku;
przychodzącego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, 2) numer rachunku Posiadacza w formacie IBAN lub NRB;
zobowiązany jest poinformować Bank o tym fakcie przed 3) identyfikator odbiorcy określony przez Odbiorcę
otrzymaniem pierwszej płatności (NIP/NIW);
z tego tytułu, wypełniając dostępny w Banku Formularz przez 4) identyfikator płatności uzgodniony z Odbiorcą (IDP);
Posiadacza rachunku otrzymującego rentę/emeryturę 5) podpis Posiadacza rachunku zgodny ze wzorem złożonym
zagraniczną. w Banku.
4. Bank nalicza i odprowadza podatki i składki na ubezpieczenie 3. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek
zdrowotne od zleceń z tytułu rent i emerytur, które z warunków określonych w ust. 2, zgoda na obciążenie
odprowadzi z kwoty otrzymanego przelewu. rachunku jest nieskuteczna.
5. Za czynności związane z odzyskaniem środków od osoby, 4. Zgoda na obciążenie rachunku musi być:
która otrzymała kwotę płatności zgodnie ze wskazanym 1) złożona przez Posiadacza rachunku w Banku
w zleceniu numerem rachunku bankowego nie będąc lub u Odbiorcy, lub
zamierzonym Beneficjentem płatności, Bank pobiera opłatę 2) dostarczona do Banku przez Odbiorcę lub bank Odbiorcy.
zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 5. Złożenie zgody na obciążenie rachunku i spełnienie
warunków, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne
Oddział 5. Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego z autoryzacją wszystkich kolejnych transakcji płatniczych
Przekazu przychodzącego. wykonywanych w ramach Polecenia zapłaty, aż do cofnięcia
§ 97 . tej zgody albo do upływu terminu obowiązywania zgody,
1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi poszukiwanie o ile została udzielona na czas określony.
środków, które nie dotarły na jego rachunek. Bank rozpoczyna 6. Bank obciąża rachunek Posiadacza kwotą Polecenia zapłaty
procedurę poszukiwania środków pod warunkiem otrzymania w momencie jego realizacji.
od Posiadacza rachunku na piśmie następujących danych: 7. Weryfikacja posiadania zgody przed obciążeniem rachunku
1) nazwy banku, do którego należy wysłać zapytanie; Posiadacza kwotą Polecenia zapłaty dokonywana jest przez
2) kwoty i waluty polecenia; bank Odbiorcy.
3) nazwy Zleceniodawcy; 8. Bank odmawia wykonania autoryzowanej transakcji
4) daty realizacji polecenia. płatniczej w formie Polecenia zapłaty w przypadku, gdy:
2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank 1) płatnik nie posiada w Banku rachunku, dla którego
pobiera opłatę zgodną z Taryfą opłat i prowizji. udostępniono tę usługę;
3. Bank dokonuje zwrotu polecenia przelewu SEPA na podstawie 2) Posiadacz rachunku nie zapewnił na wskazanym rachunku

23

środków wystarczających na wykonanie transakcji ROZDZIAŁ 19. AUTOINWESTYCJA
płatniczej w ramach Polecenia zapłaty realizowanego w § 101 .
Banku na I sesji Elixir w dniu, w którym nastąpił moment 1. Lokata Autoinwestycji dostępna jest dla posiadaczy VIPKonta.
otrzymania zlecenia; 2. Posiadacz rachunku, o którym mowa w ust. 1, składa
3) upłynął termin obowiązywania zgody określony przez w Banku ustną dyspozycję o udostępnienie usługi z chwilą
Posiadacza rachunku, o ile zgoda została złożona na czas podpisania Umowy o prowadzenie VIPKonto lub w innym
określony; czasie na podstawie Potwierdzenia otwarcia lokaty.
4) wystąpiły przypadki uzasadniające odmowę wykonania 3. Próg lokaty Autoinwestycja określa Tabela oprocentowania.
transakcji płatniczej, o których mowa w § 39 ust. 1; 4. Bank może ustalić minimalną kwotę lokaty Autoinwestycja
5) złożono dyspozycję odwołania transakcji płatniczej określoną w Tabeli oprocentowania.
w ramach Polecenia zapłaty; 5. W przypadku zmiany typu rachunku na inny rachunek
6) złożono dyspozycję ustanowienia blokady na dostępny w ofercie Banku, do którego nie została przypisana
wykonywanie Polecenia zapłaty. lokata Autoinwestycja, Umowa w zakresie niniejszej lokaty
9. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: wygasa.
1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty
w terminie 56 dni od dnia dokonania obciążenia rachunku ROZDZIAŁ 20. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI
bez podania przyczyny BANKOWYCH
2) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie § 102 . dla Umów zawartych do 14.11.2015r.
rachunku przyszłym Poleceniem zapłaty, 1. Za czynności związane z otwieraniem i prowadzeniem
3) żądania dokonania blokady indywidualnej lub globalnej rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje
na realizację Poleceniem zapłaty zgodnie z obowiązującą Taryfa opłat i prowizji.
10. Dyspozycja odwołania Polecenia zapłaty przez Posiadacza 2. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa opłat i prowizji
rachunku powinna być złożona w Banku przed terminem może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy
realizacji Polecenia zapłaty, jednak nie później niż do końca polegającej na podwyższeniu opłat lub prowizji.
dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień 3. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2,
obciążenia rachunku. może nastąpić w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od
11. Bank po wpływie zlecenia zwrotu zrealizowanego Polecenia dnia wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych
zapłaty uznaje rachunek bankowy Posiadacza kwotą przesłanek:
zwracanego Polecenia zapłaty powiększoną o odsetki należne 1) zmiana lub wejście w życie powszechnie obowiązujących
płatnikowi z tytułu oprocentowania jego rachunku przepisów prawa, w zakresie w jakim powoduje to
o ile rachunek ten jest oprocentowany. wzrost kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze
12. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę na świadczeniem usług;
obciążenie rachunku, co jest równoznaczne z zaprzestaniem 2) wzrost, o co najmniej 5%, cen towarów i usług
wykonywania przez Bank usługi Polecenia zapłaty składając w konsumpcyjnych w stosunku do wartości z daty ostatniej
Banku lub u Odbiorcy formularz cofnięcia zgody na obciążanie zmiany Taryfy opłat i prowizji w zakresie zmienianych
rachunku. pozycji, wyrażanego wskaźnikiem średniorocznym
ogłaszanym przez Prezesa GUS;
ROZDZIAŁ 18.USŁUGA SKARBONKA i 3) wzrost cen usług świadczonych przez podmioty
§ 100 . współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności
1. Posiadacz rachunku bankowego może złożyć pisemną bankowych;
dyspozycję uruchomienia usługi SKARBONKA. 4) wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez
2. W przypadku wydania do jednego rachunku bankowego Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%;
większej liczby kart, usługa SKARBONKA uruchamiana jest na 5) zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych
takich samych zasadach dla wszystkich kart wydanych do tego publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%;
rachunku. 6) zmiana wysokości stopy redyskonta weksli, stopy
3. Po uruchomieniu usługi SKARBONKA, zaksięgowanie każdej referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez
transakcji bezgotówkowej, dokonanej dowolną z kart Narodowy Bank Polski, co najmniej o 0,01%;
wydanych do danego rachunku, w ramach którego 7) zmiana poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez
uruchomiono usługę SKARBONKA, spowoduje zaokrąglenie Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego
kwot, zgodnie z wybraną przez Posiadacza rachunku opcją, oprocentowania, co najmniej o 0,01%;
a następnie przekazanie tych środków na rachunek 8) zmiana stawek referencyjnych oprocentowania lokat
w Banku, wskazany przy wnioskowaniu o usługę SKARBONKA. i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz WIBID
Wskazanie rachunku w innym banku, na który mają być dla okresów 3-miesięcznych (wywołana czynnikami
przelewane zaokrąglone kwoty, nie jest możliwe. regulacyjnymi), co najmniej o 0,01%;
4. Kwota przekazanych środków wynika z zaokrąglenia do góry 9) zmiana wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych
wartości transakcji do kwoty stanowiącej najbliższą przez banki na rzecz Bankowego Funduszu
wielokrotność wobec wartości zaokrąglenia bądź konkretny Gwarancyjnego, co najmniej o 0,01%;
procent wartości transakcji nie więcej jednak niż określona 10) wzrost rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na
maksymalna kwota ustalona przez Posiadacza rachunku skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych,
w dyspozycji uruchomienia usługi. w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych
5. Przekazanie środków następuje, pod warunkiem dostępności i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych
środków na rachunku bankowym. koniecznych do wykonania danej usługi, energii,
6. Posiadacz rachunku może w dowolnym momencie złożyć powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co
pisemną dyspozycję: najmniej o 1%;
1) zmiany rachunku przeznaczonego do przekazywania na zasadach określonych w ust. 4-5.
środków w ramach usługi SKARBONKA; 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, dokonywane będą nie
2) zmiany wartości zaokrąglenia w ramach dostępnych opcji; częściej niż cztery razy w roku.
3) rezygnacji z usługi SKARBONKA. 5. Opłata lub prowizja nie może wzrosnąć o więcej niż 200% w
stosunku do dotychczasowej wysokości. Ograniczenie to nie

24

ma zastosowania, jeśli zmiana Taryfy polega na tym, iż: 2) zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych
1) Bank wprowadza nową opłatę lub prowizję publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%;
2) Bank podwyższa opłatę lub prowizję która wynosiła 0 zł 3) wzrost rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na
(lub zero w innej walucie niż zł) lub 0%. skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych,
6. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych
uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych lub i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych
wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji jak również koniecznych do wykonania danej usługi, energii,
wprowadzaniu zmian porządkowych nie wpływających na powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co
wysokość opłat i prowizji możliwa jest najmniej o 1%;
w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia 4) zmiana wysokości stopy redyskonta weksli, stopy
przesłanek, o których mowa w ust. 3. referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez
7. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują Narodowy Bank Polski, co najmniej o 0,01%;
czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku 5) zmiana poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez
z Umową, Bank informuje, na trwałym nośniku, Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego
w szczególności na piśmie za pośrednictwem poczty, z oprocentowania, co najmniej o 0,01%;
zastrzeżeniem postanowień § 111 ust 6 lub drogą 6) zmiana stawek referencyjnych oprocentowania lokat
elektroniczną Posiadacza rachunku o zakresie i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz WIBID
wprowadzanych zmian w terminie nie później niż dwa dla okresów 3-miesięcznych (wywołana czynnikami
miesiące przed datą ich wejścia w życie. regulacyjnymi), co najmniej o 0,01%;
8. Jeżeli wprowadzone zmiany w Tabeli opłat i prowizji obejmują 7) zmiana wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych
czynności zawarte w „Dokumencie dotyczącym opłat z tytułu przez banki na rzecz Bankowego Funduszu
usług związanych z rachunkami płatniczymi” Bank Gwarancyjnego, co najmniej o 0,01%;
zobowiązany jest do przesłania Posiadaczowi rachunku 8) zmiana lub wejście w życie powszechnie obowiązujących
zaktualizowanego dokumentu bez zbędnej zwłoki. przepisów prawa, w zakresie w jakim powoduje to wzrost
9. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze
wejścia w życie zmian: świadczeniem usług;
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; na zasadach określonych w ust 3-4
2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą nie
wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w częściej niż cztery razy w roku.
życie proponowanych zmian; 4. Opłata lub prowizja nie może wzrosnąć o więcej niż 200% w
3) brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest stosunku do dotychczasowej wysokości. Ograniczenie to nie
równoznaczny z ich akceptacją. ma zastosowania, jeśli zmiana Taryfy polega na tym, iż:
10. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach 1) Bank wprowadza nową opłatę lub prowizję
Banku oraz na stronie internetowej Banku. 2) Bank podwyższa opłatę lub prowizję która wynosiła 0 zł
11. Bank co miesiąc wraz z wyciągiem bankowym przekazuje (lub zero w innej walucie niż zł) lub 0%.
nieodpłatnie Posiadaczowi rachunku zestawienie opłat za 5. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub
usługi powiązane z rachunkiem pobranych w okresie uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych lub
miesiąca, za który sporządza się zestawienie. W przypadku, wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji jak również
gdy Umowa rachunku została zawarta innego dnia niż wprowadzaniu zmian porządkowych nie wpływających na
pierwszy dzień miesiąca, zestawienie będzie obejmować wysokość opłat i prowizji możliwa jest w każdym czasie i nie
okres od dnia zawarcia Umowy rachunku do ostatniego dnia jest uzależniona od przesłanek określonych w ust. 2.
danego miesiąca. Dodatkowo zestawienie zawierać będzie 6. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują
informacje o stopie oprocentowania środków czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku
zgromadzonych na rachunku oraz całkowitej kwocie z Umową, Bank informuje, na trwałym nośniku,
należnych odsetek za okres sporządzenia zestawienia. w szczególności na piśmie za pośrednictwem poczty, z
12. W przypadku udzielenia kredytu w rachunku Posiadaczowi zastrzeżeniem postanowień § 111 ust 6 lub drogą
rachunku w zestawieniu opisanym w § 102 ust. 9 Bank elektroniczną Posiadacza rachunku o zakresie
dodatkowo zamieszcza informacje o stopie oprocentowania wprowadzanych zmian w terminie nie później niż dwa
kredytu oraz całkowitej kwocie odsetek pobranych z tytułu miesiące przed datą ich wejścia w życie.
wykorzystania kredytu w okresie, za który sporządzono 7. Jeżeli wprowadzone zmiany w Taryfie opłat i prowizji
zestawienie. obejmują czynności zawarte w „Dokumencie dotyczącym
13. Bank zastrzega sobie prawo do wysłania zestawienia opłat w opłat z tytułu usług związanych z rachunkami płatniczymi”
innych okresach, nie rzadziej niż raz w roku z zastrzeżeniem, Bank zobowiązany jest do przesłania zaktualizowanego
że zestawienie będzie obejmować okres od dnia zawarcia dokumentu Posiadaczowi rachunku bez zbędnej zwłoki.
Umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 08 sierpnia 2018 r., do 8. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wysłanie wejścia w życie zmian:
zestawienia. 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym;
2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej
§ 103 . dla Umów zawartych od 15.11.2015r. wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w
1. Za czynności związane z otwieraniem i prowadzeniem
życie proponowanych zmian;
rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje 3) brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest
zgodnie z obowiązującą w dniu dokonania czynności Taryfą równoznaczny z ich akceptacją.
opłat i prowizji.
9. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach
2. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2, Banku oraz na stronie internetowej Banku.
może nastąpić w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od 10. Bank co miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień ust 12 oraz §
dnia wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych
przesłanek: 111 ust 6 , wraz z wyciągiem bankowym przekazuje
1) wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych nieodpłatnie Posiadaczowi rachunku zestawienie opłat za
przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; usługi powiązane z rachunkiem pobranych w okresie
miesiąca, za który sporządza się zestawienie. W przypadku,

25

gdy Umowa rachunku została zawarta innego dnia niż miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia,
pierwszy dzień miesiąca, zestawienie będzie obejmować w którym transakcja miała być wykonana.
okres od dnia zawarcia Umowy rachunku do ostatniego dnia 4. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może zgłosić
reklamację:
danego miesiąca. Dodatkowo zestawienie zawierać będzie
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku 00-
informacje o stopie oprocentowania środków
844 Warszawa, ul. Grzybowska 81;
zgromadzonych na rachunku oraz całkowitej kwocie
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane
należnych odsetek za okres sporządzenia zestawienia.
kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);
11. W przypadku udzielenia kredytu w rachunku Posiadaczowi 3) za pomocą systemu bankowości elektronicznej;
rachunku w zestawieniu opisanym w § 103 ust.9 Bank 4) w placówce Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli
dodatkowo zamieszcza informacje o stopie oprocentowania zawiadomienie składane jest w formie pisemnej,
kredytu oraz całkowitej kwocie odsetek pobranych z tytułu Posiadacz rachunku/Użytkownik karty otrzymuje kopię
wykorzystania kredytu w okresie, za który sporządzono złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną
zestawienie. przyjęcia.
12. Bank zastrzega sobie prawo do wysłania zestawienia w innych 5. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj.:
okresach, nie rzadziej niż raz w roku z zastrzeżeniem, że 1) dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego
zestawienie będzie obejmować okres od dnia zawarcia oraz wydania karty debetowej w terminie nie późniejszym
Umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 08 sierpnia 2018 r., do niż 15 dni roboczych od jej otrzymania.
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wysłanie W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie
zestawienia. możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na
złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie
ROZDZIAŁ 21. WYCIĄGI BANKOWE Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty, wskazując
§ 104 . przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać
1. Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje: ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany
1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie
i stron transakcji płatniczej; może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia
2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano reklamacji.
lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, 2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem
lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze; usług innych niż wymienione w ust 5 pkt 1) w terminie nie
3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej, ich późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania.
wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie
od Posiadacza rachunku; możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy,
4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/
płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i
po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała okoliczności, które musza zostać ustalone dla
się z przeliczaniem waluty; rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej
5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być
rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia 6. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się
okresowo w sposób określony w ust. 3-5. do osoby składającej reklamację, o której mowa w ust. 2 o
3. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej
rachunku/ Pakietu, wyciągi bankowe z rachunków, dokumentacji składanej reklamacji.
z podaniem salda, sporządzane mogą być: 7. Bank poinformuje Posiadacza rachunku/Użytkownika karty o
1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej. Informacja może
wszystkich operacji; być również przekazana na adres poczty elektronicznej
2) po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji wyłącznie na wniosek osoby składającej reklamację.
dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden Odpowiedź wysłana Użytkownikowi karty zostanie przesłana
wyciąg. do wiadomości Posiadacza rachunku.
4. Wyciągi bankowe mogą być: 8. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku, Posiadacz
3) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy rachunku ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie
adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym
rachunku z zastrzeżeniem postanowień § 111 ust. 6; zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
4) przekazywane drogą e-mailową; konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r.,
5. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów poz. 1823).
Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie. 9. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest inicjowane przez
ROZDZIAŁ 22.REKLAMACJE płatnika, Bank ponosi wobec płatnika odpowiedzialność za
§ 105 . niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji
1. Posiadacz rachunku sprawdza prawidłowość podanych płatniczej, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku 1) płatnik nie dokonał powiadomienia o stwierdzonych
operacji oraz wykazanego salda. nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie
2. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, wykonanych transakcjach płatniczych w terminie 13
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od
płatniczych, albo innych nieprawidłowości związanych dnia, w którym transakcja miała być wykonana;
z użytkowaniem karty, Posiadacz rachunku lub Użytkownik 2) podany przez płatnika unikatowy identyfikator był
karty w zakresie swojej karty, zawiadamiają niezwłocznie nieprawidłowy;
Bank. 3) wystąpienia siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub
3. Termin wygaśnięcia roszczeń Posiadacza rachunku z tytułu nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie innych przepisów prawa, chyba, że udowodni, że
wykonanych transakcji płatniczych upływa z okresem 13 rachunek prowadzony przez bank odbiorcy płatności

26

został uznany kwotą zleconej transakcji płatniczej nie rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właściwość sądu
później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu, wynika z przepisów ogólnych kodeksu postępowania
w którym nastąpił moment otrzymania zlecenia albo do cywilnego.
końca drugiego dnia roboczego gdy zlecenia płatnicze
było złożone w formie papierowej. ROZDZIAŁ 23.POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
10. W przypadku gdy Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z KONSUMENCKICH
ust. 9, niezwłocznie zwraca płatnikowi kwotę niewykonanej § 106
lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez 1. Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem
przywrócenie obciążonego rachunku do stanu jaki istniałby, mogą być rozstrzygane według wyboru Posiadacza rachunku:
gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte 1) w drodze polubownej w trybie pozasądowego
wykonanie transakcji płatniczej. rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku
11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym
płatniczej (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt. 1), Bank rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września
zwróci niezwłocznie kwotę nieautoryzowanej transakcji, nie 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1823);
później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po 2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.
dniu wykrycia i stwierdzenia przez Bank wystąpienia 2. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra
nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej
płatnika lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia przez www.zbp.pl.
płatnika, z wyjątkiem przypadku gdy Bank ma uzasadnione i 3. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów
należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania
oszustwo. polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na
12. Za moment otrzymania od płatnika zgłoszenia o którym stronie internetowej www.rf.gov.pl.
mowa w ust. 11 uznaje się moment zgłoszenia reklamacji
nieautoryzowanej transakcji zawierającej wymagane do ROZDZIAŁ 24. ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
rozpatrzenia informacje, którymi są: § 107 .
1) numer rachunku lub numer karty związanej z 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy
nieautoryzowana transakcją; zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi.
2) imię i nazwisko Posiadacza rachunku/ Użytkownika/ 2. Jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, Bank
Użytkownika karty; ma prawo rozwiązać umowę, gdy w ciągu dwóch lat nie
3) data dokonania transakcji płatniczej; dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza
4) oryginalna kwota transakcji płatniczej; dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym
5) nazwa akceptanta lub bankomatu w przypadku rachunku nie przekracza kwoty minimalnej wynoszącej 10 zł.
transakcji dokonywanych kartą debetową; 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu zobowiązuje Posiadacza
6) wskazanie powodu złożenia reklamacji; rachunku do natychmiastowej spłaty wszelkich zobowiązań
7) potwierdzenie czy Użytkownik/Użytkownik karty był w wobec Banku z tytułu Umowy, zwrotu wydanych do rachunku
posiadaniu karty w chwili realizacji reklamowanej kart debetowych i czeków oraz spłaty kredytu odnawialnego
transakcji płatniczej; najpóźniej w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, która
8) potwierdzenie czy reklamowana transakcja na jest realizowana na koniec miesiąca kalendarzowego.
rachunku płatniczym była wykonana z należącego do 4. Posiadacz rachunku może w okresie wypowiedzenia cofnąć
Posiadacza/ Użytkownika karty. Użytkownika dyspozycję wypowiedzenia Umowy.
urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji 5. Posiadacz rachunku ma prawo od dnia poinformowania go o
13. Zwrócona kwota nieautoryzowanej transakcji płatniczej proponowanych przez Bank zmianach w Regulaminie lub
przywraca obciążony rachunek, w dacie waluty nie późniejszej Taryfie opłat i prowizji i nie później niż przed dniem wejścia
niż data obciążenia tego rachunku tą kwotą, do stanu, jaki tych zmian wypowiedzieć Umowę (w tym Umowę ramową),
istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana jeżeli nie akceptuje zmian wprowadzanych przez Bank, nie
transakcja płatnicza. ponosząc przy tym opłat związanych z zamknięciem Umowy
14. Płatnik nie ma prawa do zwrotu autoryzowanej transakcji ramowej. Brak sprzeciwu Posiadacza rachunku wobec
zainicjonowanej przez odbiorcę polecenia zapłaty, gdy płatnik proponowanych zmian, ww. terminie, uznaje się za wyrażenie
udzielił Bankowi zgody na jej wykonanie. na nie zgody.
15. Reklamację dotyczącą nieautoryzowanej transakcji Bank 6. Umowa prowadzona na rzecz jednego Posiadacza rachunku,
analizuje zgodnie z terminami określonymi w ust. 5 pkt. 1. zawarta:
16. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do warunkowego 1) od 1.07.2016r., ulega rozwiązaniu z upływem 10 lat od
uznania jego rachunku reklamowaną kwotą wraz z dnia wystąpienia ostatniej aktywności na rachunku
ewentualnie pobranymi opłatami i prowizjami wynikającymi a w przypadku, gdy Umowa przewiduje prowadzenie
z Taryfy opłat i prowizji oraz w przypadku nieuznania więcej niż jednego rachunku – tych rachunków;
reklamacji przez Bank do obciążenia jego rachunku 2) przed dniem 1.07.2016 r., a ostatnia aktywność na tym
reklamowaną kwotą wraz z opłatami i prowizjami którymi rachunku/ rachunkach, wystąpiła po 1.07.2006r.,
rachunek został warunkowo uznany. Bank dokona Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 10 lat od dnia
warunkowego uznania gdy po wstępnym rozpatrzeniu ostatniej aktywności Posiadacza rachunku dotyczącej
reklamacji uznaje że istnieją przesłanki do jej pozytywnego tego rachunku/ rachunków.
rozpatrzenia. Bank będzie nadal prowadzić postępowanie 7. Jeżeli umowa rachunku bankowego uległa rozwiązaniu na
reklamacyjne. Jeżeli w jego wyniku Bank nie uzna reklamacji podstawie ust. 6, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty
obciąża w dniu rozpatrzenia reklamacji rachunek Posiadacza przez Bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich
rachunku reklamowaną kwotą transakcji wraz z opłatami i tytuł prawny. Oznacza to, że do chwili wypłaty środków
prowizjami którymi rachunek został warunkowo uznany. pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, Bank
17. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Bank realizuje umowę o prowadzenie tego rachunku w pełnym
Posiadacz rachunku ma prawo skierować sprawę na drogę zakresie.
postępowania sądowego lub postępować zgodnie z 8. Bank może wypowiedzieć Umowę Podstawowego Rachunku
postanowieniami rozdziału 23 o pozasądowym Płatniczego, gdy:

27

1) Posiadacz rachunku umyślnie albo w wyniku rażącego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym
niedbalstwa wykorzystał Podstawowy Rachunek Płatniczy miesięcznym wymiarze czasu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.
do celów niezgodnych z prawem; 2177).
2) Istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone 2. Środki o charakterze socjalnym wymienione w art. 890 § 1 1
na Podstawowym rachunku Płatniczym pochodzą z kodeksu postępowania cywilnego są wyłączone spod
działalności przestępczej lub mają związek z taką egzekucji sądowej i administracyjnej.
działalnością; 3. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne również w odniesieniu
3) Na rachunku nie dokonano żadnych operacji ponad 24 do rachunku wspólnego.
miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat 4. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko
lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku Współposiadaczowi można zająć wierzytelność
środków pieniężnych; z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności
4) Posiadacz rachunku podał nieprawdziwe informacje lub egzekucyjne prowadzone są w stosunku do przypadającego
zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym,
Umowy, jeżeli podanie prawdziwych informacji stosownie do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą
skutkowałoby odrzuceniem wniosku o Podstawowy Współposiadacz obowiązany jest przedłożyć komornikowi
Rachunek Płatniczy; w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie określa
5) Posiadacz rachunku nie przebywa legalnie na terytorium udziału w rachunku wspólnym albo, gdy Współposiadacz nie
państwa członkowskiego; przedłoży Umowy rachunku, domniemywa się, że udziały są
6) Posiadacz rachunku zawarł inną umowę rachunku równe. Po ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się
płatniczego, który umożliwia mu wykonanie transakcji, o pozostałe udziały od egzekucji.
których mowa w §5 ust 1 pkt 1-3 na terytorium 5. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach
Rzeczypospolitej Polskiej. oszczędnościowych prowadzonych dla kilku osób
9. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza rachunku o powodzie (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości
wypowiedzenia Umowy oraz o trybie dochodzenia praw określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy
Posiadacza rachunku w związku z rozwiązaniem Umowy takiego rachunku.
Podstawowego Rachunku Płatniczego. § 111 .
10. Wypowiedzenie Umowy Podstawowego Rachunku 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do:
Płatniczego z przyczyn określonych w ust. 8., z wyłączeniem 1) podania krajowego adresu korespondencyjnego, na który
zapisów pkt. 3, 5 i 6 następuje ze skutkiem natychmiastowym. Bank będzie przesyłał korespondencję związaną z
11. Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy w związku ze Umową,
śmiercią Posiadacza rachunku zawarte są w § 22 ust. 2-4. 2) powiadomienia Banku o każdej zmianie danych
§ 108 . osobowych, podanych w związku z zawartą Umową oraz
1. Rozwiązanie Umowy następuje: 3) powiadomienia Banku o utracie dokumentu tożsamości
1) z upływem okresu wypowiedzenia, bądź z upływem dnia w celu jego zastrzeżenia.
uzgodnionego przez strony; 2. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy ustanowienia adresu
2) z chwilą powiadomienia Banku o utracie przez jednego korespondencyjnego na adres poza granicami Polski lub adres
z Posiadaczy rachunku zdolności do czynności prawnych placówki Banku.
w przypadku rachunków wspólnych; 3. W przypadku nie powiadomienia Banku o zmianach
3) z dniem zmiany statusu dewizowego jednego ze określonych w ust. 1, Bank nie odpowiada za wynikłe z tego
Współposiadaczy w przypadku rachunków wspólnych. tytułu szkody.
2. W przypadku rozwiązania Umowy rachunku Bank w terminie 4. Bank ma prawo żądać od Posiadacza rachunku aktualizacji
do dwóch tygodni od daty rozwiązania Umowy przekaże danych, o których mowa w ust. 1, a w przypadku braku
Posiadaczowi zestawienie, o którym mowa w § 102 ust.12-13 aktualizacji ma prawo poinformować Posiadacza o możliwości
(dla Umów zawartych do 14.11.2015 r.) oraz § 103 ust.9-10 odbioru korespondencji w placówce Banku.
(dla Umów zawartych od 15.11.2015 r.) za okres, za który nie 5. Wszelka korespondencja jest dostarczana przez Bank
było sporządzone zestawienie opłat do dnia rozwiązania kanałem komunikacji wskazanym przez Posiadacza rachunku
Umowy. do przekazywania wyciągów z rachunku lub na adres
§ 109 . korespondencyjny wskazany w Umowie.
1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Posiadacz 6. W przypadku gdy do Banku dwukrotnie powróci wysłana do
rachunku najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia Posiadacza rachunku korespondencja, z adnotacją
winien złożyć w Banku dyspozycje odnośnie środków wskazującą, że Posiadacz rachunku nie mieszka już pod
pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. danym adresem, o czym nie poinformował Banku, Bank ma
2. Brak dyspozycji Posiadacza rachunku, o której mowa w ust. 1, prawo wstrzymać wysyłkę kolejnych korespondencji na adres,
powoduje, iż środki pozostałe na rachunkach po upływie z którego wróciła korespondencja. Niniejsze postanowienie
okresu wypowiedzenia zostają przeniesione na rachunek nie pozbawia Posiadacza rachunku prawa do otrzymania
nieoprocentowany Banku. korespondencji od Banku w związku z posiadanym
rachunkiem po podaniu Bankowi aktualnego adresu.
ROZDZIAŁ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 112 .
§ 110 . 1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn:
1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach 1) zmiany w przepisach prawa powszechnie
oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo- obowiązującego;
rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 2) konieczność wprowadzenia nowej interpretacji
oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby przepisów regulujących działalność sektora bankowego
zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie bądź świadczenie przez Bank usług wynikających
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, z orzeczeń sądów, w tym sądów UE;
w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje 3) zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF,
zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie
pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i urzędów UE;

28

4) zmiany w produktach Banku; § 116 .
5) zmiany w limitach, o których mowa w § 59 ust. 1; 1. Rachunek przeznaczony jest dla Pracowniczych Kas
6) podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, Zapomogowo–Pożyczkowych, Szkolnych Kas
bądź czynności bankowych. Oszczędnościowych oraz osób fizycznych będących członkami
2. O zakresie wprowadzanych zmian, Bank zawiadamia rad rodziców.
Posiadacza rachunku w sposób określony w Umowie, 2. Rachunek może być prowadzony dla jednej osoby lub więcej
w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną osób fizycznych, jako rachunek wspólny.
datą ich wejścia w życie. 3. Rachunek nie może być prowadzony dla osób małoletnich.
3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-6, 4. Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych
Posiadacz rachunku jest informowany o zmianach, z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania
z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz SKO.
umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na 5. Z rachunku nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów
wyciągu bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na zakres pogrzebu Posiadacza rachunku.
Umowy. 6. Bank nie przyjmuje od Posiadacza rachunku dyspozycji na
4. Bank może powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 1 wypadek śmierci.
pkt. 1-3: 7. Z chwilą zawarcia Umowy Współposiadacze stają się
1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie
z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające
w sposób ustalony w Umowie, lub z Umowy.
2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej
na adres e-mail Posiadacza rachunku – w przypadku ROZDZIAŁ 27. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE
uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (A’VISTA)
przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz dla umów zawartych do 31.03.2014
podania przez Posiadacza rachunku adresu e-mail do § 117 .
komunikacji z Bankiem, lub Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony
3) listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku książeczką oszczędnościową prowadzony jest przez Bank dla osób
krajowy adres do korespondencji, lub fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4) na adres Posiadacza rachunku znajdujący się § 118 .
w dokumentacji rachunku w przypadku gdy Posiadacz 1. Zlecenie płatnicze realizowane z rachunku płatnego na każde
rachunku złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu żądanie potwierdzonego książeczką oszczędnościową może
korespondencji. być wykonane prawidłowo, jeżeli podany został unikatowy
5. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą identyfikator, którym jest numer rachunku bankowego, do
wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem którego wydano książeczkę oszczędnościową.
natychmiastowym, z zastrzeżeniem ust. 8. 2. Ustala się następujące maksymalne kwoty wypłat dziennych
6. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona realizowanych na podstawie książeczek a’vista:
wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem 1) bez potwierdzenia 500 zł;
poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 2) na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda
7. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest uzyskanego z placówki Banku prowadzącej konto
równoznaczny z ich akceptacją. oszczędnościowe 2500 zł;
8. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy 3) do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat, o ile nie została
prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez ubezwłasnowolniona całkowicie 500 zł, jednak pisemne
możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz zastrzeżenie przedstawiciela ustawowego osoby
rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. małoletniej może ograniczyć wypłatę do kwoty niższej lub
§ 113 . wyłączyć możliwość wypłat przez małoletniego
1. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy (informacja o zastrzeżeniu zamieszczana jest
bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. w książeczce a’vista).
2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza 3. Stan wkładu na książeczce a’vista po podjęciu ostatniej
rachunku i pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy wypłaty nie może być niższy niż 5 zł.
o ochronie danych osobowych. 4. Minimalna kwota wpłaty na książeczkę a’vista wynosi 5 zł.
3. Bank umożliwia Posiadaczowi rachunku na przeniesienie § 119 .
rachunku na zasadach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1. Posiadacz rachunku jest obowiązany do przechowywania
2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz książeczki oszczędnościowej z zachowaniem należytej
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z póź.zm.). staranności oraz nieudostępniania jej osobom
Szczegółowe informacje o zasadach przenoszenia rachunków nieuprawnionym.
zamieszczone są na stronie internetowej Banku. 2. Posiadacz rachunku powinien zgłosić niezwłocznie informację
§ 114 . o stwierdzeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo
1. Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania nieuprawnionego użycia książeczki oszczędnościowej lub
z tytułu prowadzonych rachunków. nieuprawnionego dostępu do tej książeczki.
2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami 3. Posiadacz rachunku zgłasza okoliczności, o których mowa
określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu w ust. 2, w jeden z niżej podanych sposobów:
Gwarancyjnym. 1) telefonicznie pod numerem Infolinii Banku:
§ 115 . +48 86 215 50 00;
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 2) osobiście w placówce Banku.
zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, 4. Potwierdzenie przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o utracie
Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz Prawa dewizowego. książeczki oszczędnościowej następuje poprzez powtórzenie
numeru książeczki i danych Posiadacza rachunku
ROZDZIAŁ 26. RACHUNKI DLA PKZP, SKO ORAZ DLA OSÓB w rozmowie telefonicznej.
FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW 5. Telefoniczne zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej,
dla umów zawartych do 31.03.2014 Posiadacz rachunku ma obowiązek potwierdzić pisemnie

29

w Banku, który wydał książeczkę oszczędnościową, 2) przywłaszczenia książeczki oszczędnościowej lub jej
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez
6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wniosku następuje Posiadacza rachunku obowiązku, o którym mowa
poprzez wydanie zgłaszającemu potwierdzonej pieczęcią w § 119 ust. 1.
Banku kopii zgłoszenia. 2. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane
7. Bank nie wypłaci środków zgromadzonych na rachunku transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził
płatnym na każde żądanie potwierdzonym książeczką do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego
oszczędnościową (a’vista) bez książeczki lub pisemnego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia, obowiązku,
oświadczenia o jej utracie. o którym mowa w § 119 ust. 1.
§ 120 . 3. Po dokonaniu zgłoszenia okoliczności, o których w § 119 ust.
1. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane 2, Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane
transakcje płatnicze do wysokości, równowartości w walucie transakcje płatnicze, chyba że doprowadził umyślnie do
polskiej 50 EUR, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania
transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja Regulamin obowiązuje od 01 grudnia 2019 roku
płatnicza jest skutkiem:
1) posłużenia się utraconą przez Posiadacza rachunku albo
skradzioną Posiadaczowi rachunku książeczką
oszczędnościową, lub

i O terminie wdrożenia usługi Skarbonka Bank poinformuje na stronie
internetowej Banku.

30


Click to View FlipBook Version