The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 กศน.แว้ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rodiyah985, 2022-06-11 06:00:15

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 กศน.แว้ง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 กศน.แว้ง

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน

๒. ดาเนนิ งานโครงการไตรมาสที่  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขบั เคลอื่ น
การพัฒนาการศึกษาที่ยง่ั ยนื กจิ กรรมสง่ เสรมิ ศูนย์ฝกึ อาชพี ชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชมุ ชน

๔. สนองนโยบาย/ยทุ ธศาสตร์ขอ้ ท่ี
นโยบายและจดุ เนน้ การดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2. สงสรมิ การจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวี ิตสาหรบั ประชาชนที่เหมาะสมกบั ทกุ ชวงวยั
2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสราง

นวตั กรรมและผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ
และสามารถออกใบรับรองความรูความสามารถเพอื่ นาไปใชในการพัฒนาอาชพี ได

ภารกจิ ตอ่ เน่ือง

๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรยี นรู้
๑. ด้านการจดั การศกึ ษาและการเรียนรู้

1.3 การศกึ ษาตอเน่อื ง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาอยางย่ังยืน โดยใหความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ

การมงี านทาในกลุมอาชพี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ รวมถึง
การเนนอาชีพชางพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ สอดรับกบั ความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสรางความเขมแข็ง
ใหกับศูนยฝกอาชพี ชุมชน โดยจัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาหน่ึงตาบลหนึ่งอาชีพเดน การ
ประกวดสินคาดพี รเี มย่ี ม การสรางแบรนดของ กศน. รวมถึงการสงเสริมและจัดหาชองทางการจาหนายสินคาและผลิต
ภณั ฑ และใหมกี ารกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชพี เพอ่ื การมีงานทาอยางเปนระบบและตอเนอ่ื ง

๕. สนองเปา้ หมาย
สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผ้เู รียนการศกึ ษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.1 ผเู้ รียนการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐานมผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นทดี่ สี อดคลอ้ งกบั
หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวบง่ ช้ที ่ี ๑.2 ผเู้ รยี นการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐานมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยม และ
คณุ ลักษณะท่ดี ีตามที่สถานศกึ ษากาหนด
ตวั บ่งช้ที ่ี ๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาข้นั พน้ื ฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและแลกเปลยี่ นความคิดเหน็ ร่วมกบั ผ้อู นื่
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขนั้ พนื้ ฐานทเ่ี นน้ ผเู้ รียน
เป็นสาคญั
ตัวบง่ ชี้ที่ 2.1 การพัฒนาหลักสตู รสถานศกึ ษาทส่ี อดคล้องกับบริบท และความตอ้ งการของ
ผู้เรยี น ชุมชน ท้องถิ่น

ตัวบง่ ช้ีท่ี 2.2 ส่อื ทเี่ อือ้ ตอ่ การเรยี นรู้
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 2.3 ครมู ีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรยี นรูท้ ่เี น้นผ้เู รียนเปน็ สาคญั

หน้า | 51

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรขู้ องผ้เู รยี นอยา่ งเปน็ ระบบ
ตัวบง่ ช้ีที่ 2.๕ การจัดกระบวนการเรียนรกู้ ารศึกษาตอ่ เนือ่ งท่ีมีคณุ ภาพ

๖. งบประมาณ จานวน ๖๖,๐๐0 บาท
งบประมาณท่ไี ด้รับจัดสรร
จานวน ๖๖,๐๐0 บาท
- รปู แบบกลุ่มสนใจ จานวน - บาท

เบกิ จ่าย
คงเหลอื

- รปู แบบช้นั เรียน จานวน ๑๐๘,๐๐0 บาท
เบิกจา่ ย จานวน ๑๐๘,๐๐0 บาท

คงเหลือ จานวน - บาท

- รปู แบบ ๑ อาเภอ ๑ อาชพี จานวน ๔๓,๒๐0 บาท
๔๓,๒๐0 บาท
เบกิ จา่ ย จานวน

คงเหลือ จานวน - บาท

๗. วัตถุประสงค์

๗.๑ เพ่อื มุง่ เน้นให้กลุ่มเปา้ หมายมงี านทาในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม

และอาชพี เฉพาะทางหรอื การบริการท่ีสอดคล้องกับศกั ยภาพของผู้เรียน ความตอ้ งการและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี

ตลอดจนสรา้ งความเข้มแขง็ ให้กับศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน โดยจดั ใหม้ หี นึ่งอาชีพเด่นตอ่ หนงึ่ ศนู ยฝ์ กึ อาชีพ

๘. เปา้ หมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่อี าเภอแวง้ ๓๕๔ เขา้ ร่วมกจิ กรรมตามโครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน

๘.๒ เชงิ คุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของกล่มุ เป้าหมายมีงานทาในกลุม่ อาชพี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม

และอาชพี เฉพาะทางหรือการบรกิ ารทส่ี อดคลอ้ งกบั ศักยภาพของผเู้ รยี น ความต้องการและศักยภาพของแตล่ ะพ้นื ท่ี
ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ ให้กับศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนง่ึ อาชพี เด่นต่อหนงึ่ ศนู ยฝ์ ึกอาชพี

9. วิธกี ารดาเนนิ กิจกรรม
๙.๑ สารวจกลมุ่ เปา้ หมาย เพ่ือทราบจานวนและความต้องการของกลมุ่ เปา้ หมายในแต่ละพน้ื ท่ี
๙.๒ วางแผนการดาเนนิ งาน เพือ่ เตรยี มความพรอ้ มและประสานเครอื ข่ายในการดาเนนิ งาน

๙.๓ จดั กระบวนการส่งเสรมิ การเรยี นรู้ตามโครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน โดยจดั การศึกษาเพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชพี ใหก้ ับผเู้ รียน ๓ รปู แบบ ได้แก่

- รูปแบบกลุ่มสนใจ (ใช้เวลาเรียนไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อ
ส่งเสริม
ทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน โดยมีการจัดสอนอาชีพท่ีหลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น การ

เพนทผ์ า้ ปาเต๊ะ การทาผ้าคลุมสตรีติดเพชร การทากระเป๋าหนัง การสานผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม การทา
หน้ากากอนามัยและเจลกอฮอล์ เปน็ ต้น

หนา้ | 52

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

- รูปแบบวิชาชีพพื้นฐาน (ใช้เวลาเรียนต้ังแต่ ๓๑ ชั่วโมงข้ึนไป) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพ เพือ่ ให้ผู้เรยี นนาความรไู้ ปพฒั นาตนเองด้านอาชพี สร้างรายไดใ้ ห้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีการ

จัดสอนอาชีพช่างพื้นฐาน ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น ช่างปูกระเบ้ือง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างปูน
ก่อสรา้ ง ช่างซ่อมไฟฟ้า เปน็ ตน้

- รูปแบบ ๑ อาเภอ ๑ อาชพี (ใช้เวลาเรียนตง้ั แต่ ๔๐ ชวั่ โมงขึ้นไป) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพ เพ่อื ใหผ้ ้เู รยี นนาความรูไ้ ปพัฒนาตนเองดา้ นอาชพี สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยจัดให้
มหี น่งึ อาชีพเด่นต่อหน่ึงศูนย์ฝึกอาชีพมีการจัดสอนอาชีพ หลากหลายหลักสูตร เช่น ช่างปูนก่อสร้าง และ

ชา่ งปูกระเบอื้ ง เป็นต้น
๙.๔ นิเทศติดตาม/สรปุ ผลการดาเนินงาน เพื่อตดิ ตามผลและพฒั นาการดาเนนิ งานให้มปี ระสทิ ธภิ าพ

9.5 รายงานผลการดาเนินงาน เพอื่ นาเสนอผลการดาเนินงานใหแ้ ก่ผ้บู รหิ าร และหนว่ ยงานท่เี ก่ยี วข้อง

10. ผลการดาเนินงาน

10.1 เชงิ ปรมิ าณ
ประชาชนทว่ั ไป จานวน ๓๕๗ คน โดยแบ่งจานวนผูเ้ ข้าร่วมในแตล่ ะหลักสูตร ดงั น้ี

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน(คน/ป)ี

หลักสูตร (คน/ปี) ชาย หญิง รวม

๑. รูปแบบกลุ่มสนใจ ๑๕๘ ๖ ๑๕๒ ๑๕๘

๒ รปู แบบชั้นเรียน ๑๔๘ ๑๕๑ - ๑๕๑

๓ รูปแบบ ๑ อาเภอ ๑ อาชีพ ๔๘ ๔๘ - ๔๘

รวม ๓๕๔ ๒๐๕ ๑๕๒ ๓๕๗

โดยมีรายละเอยี ดของแตห่ ลกั สตู ร ดงั น้ี

ท่ี ชอ่ื โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน(คน/
(คน) แหง่ )

ชาย หญงิ รวม

๑ อาเภอ ๑ อาชพี

1. ช่างปูนกอ่ สรา้ ง ๔๘ ๔๘ - ๔๘

หลักสูตรช้นั เรียนวิชาชพี

หลกั สตู รช้ันเรียนวิชาชีพ วชิ าช่างปูน

๑. กอ่ สรา้ ง ๗๖ ๗๘ - ๗๘

(เอราวัณ/กายคู ละ/แว้ง)

หลักสตู รชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างเช่อื ม

๒. โลหะ ๕๙ ๖๐ - ๖๐

(ฆอเลาะ/โละจดู /แม่ดง)

๓. หลกั สูตรชั้นเรียนวชิ าชพี วชิ าช่างซอ่ ม ๑๓ ๑๓ - ๑๓
ไฟฟ้า (ต.แวง้ )

หน้า | 53

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

ท่ี ชอ่ื โครงการ/กิจกรรม/หลักสตู ร เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน(คน/
(คน) แหง่ )

ชาย หญงิ รวม

วิชาชีพกลุ่มสนใจ

๑. รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการตัดเย็บ ๑๔ - ๑๔ ๑๔
กระเปา๋ หนัง (ต.โละจูด)

๒. รูปแบบกล่มุ สนใจ วชิ าการเพนทผ์ า้ ๑๔ - ๑๔ ๑๔
ปาเต๊ะ (ต.แวง้ )

๓. รูปแบบกลมุ่ สนใจ วิชาผ้าคลมุ ผมตดิ เพชร ๑๓ - ๑๓ ๑๓
(ต.ฆอเลาะ)

๔. รูปแบบกลุม่ สนใจ วิชาการสานฝาชจี าก ๑๓ - ๑๓ ๑๓
รบิ บน้ิ (ต.เอราวณั )

รปู แบบกลมุ่ สนใจ วิชากระเปา๋ จากเตย

๕. หนาม ๒๖ - ๒๖ ๒๖

(ต.กายูคละ /ต.แม่ดง)

รปู แบบกลุ่มสนใจ วชิ าการตดั เย็บ

๖. หน้ากากและการทาเจลแอลกอฮอล์ ๗๘ - ๗๘ ๗๘

(๖ ตาบล)

10.2 เชงิ คณุ ภาพ
กลมุ่ เปา้ หมายมีงานทาในกลมุ่ อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชพี เฉพาะ
ทางหรอื การบริการท่สี อดคล้องกับศักยภาพของผู้เรยี น ความต้องการและศกั ยภาพของแต่ละพื้นท่ตี ลอดจนสร้าง

ความเข้มแขง็ ให้กับศูนย์ฝกึ อาชพี ชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชพี เด่นต่อหนง่ึ ศูนยฝ์ กึ อาชีพ

โครงการ/กจิ กรรม ผู้ผา่ น ต่อยอด สรา้ งรายได้ ประกอบ เพิม่ โอกาสใน พัฒนาตนเอง
กจิ กรรม อาชพี เดมิ เสรมิ อาชีพใหม่ การเรียนรู้ และครอบครวั
ศูนย์ฝกึ อาชพี ชุมชน
กลุม่ สนใจ ๑๕๘ ๑๖ ๒๘ - ๑๐๔ ๑๐
ช้นั เรยี นวชิ าชพี ๑๕๑ ๑๔ ๑๐ ๕ ๑๑๘ ๔
๑ อาเภอ ๑ อาชพี ๔๘ ๑๐ ๑๒ ๖ ๑๖ ๔

11. ผลลพั ธ์ (Outcome)
กลุ่มเปา้ หมายมีความรแู้ ละทักษะในการประกอบอาชีพทส่ี อดคล้องกับศักยภาพของผเู้ รยี น และนาความรู้

ประสบการณ์ทไ่ี ดร้ บั ไปใช้ในการประกอบอาชพี ที่สอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของตลาดแรงงาน

12. ปญั หา อุปสรรค และขอ้ เสนอแนะ
12.1 ปัญหา อุปสรรค
- ในการจดั การเรยี นการสอนวชิ าชา่ งพ้นื ฐาน งบประมาณในการจดั ซอื้ วสั ดฝุ กึ น้อยไมเ่ พยี งพอต่อ
จานวนกลมุ่ เปา้ หมาย

หน้า | 54

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)
- กลมุ่ เปา้ หมายที่ฝกึ อบรมมภี ารกจิ ในชมุ ชน ทาให้ขาดความตอ่ เน่อื งในการเรยี นรู้ สง่ ผลให้ไม่
สามารถ ดาเนินการตามแผนทีก่ าหนด
- ผูเ้ รยี นบางสว่ นขาดความรู้พนื้ ฐานทาให้เกิดการลา่ ชา้ ในการจัดการเรียนการสอน
12.2 ข้อเสนอแนะ
- สถานศึกษาและผรู้ ับผิดชอบควรเนน้ ยา้ อย่างเคร่งครดั เรือ่ งการฝกึ อบรม การเรียนการสอน ทั้ง
ของวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม
- ควรจดั กิจกรรมใหม้ ีความตอ่ เน่ืองเพือ่ ฝึกทักษะให้เกิดความชานาญแก่กลุม่ เปา้ หมายให้สามารถ
นาความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปใชใ้ นการประกอบอาชพี สร้างรายไดใ้ หก้ บั ตนเองและครอบครวั
13. แนวทางในการดาเนินงานตอ่ ไป
กศน.อาเภอแว้ง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชน
กลมุ่ เปา้ หมายเกดิ ความรู้ เกดิ ทักษะอาชีพ ยคุ ปจั จุบัน สามารถเพ่มิ รายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว และสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งจัดการศึกษาใน
รปู แบบกล่มุ สนใจ กลุ่มพฒั นาและสรา้ งอาชพี ทเ่ี ปน็ ความต้องการของสงั คม

หนา้ | 55

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ดา้ นการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พื้นทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษและพื้นท่บี รเิ วณ

ชายแดน

หนา้ | 56

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้

หน้า | 57

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๑. ช่ือโครงการ โครงการลกู เสอื กศน.ชายแดนใต้

๒. ดาเนนิ งานโครงการไตรมาสท่ี  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมสร้างภูมคุ้มกันเพื่อ
สันติสุขในพ้นื ที่จงั หวัดชายแดนภาคใตก้ จิ กรรมการศึกษาเพื่อความม่ันคง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือ
กศน.ชายแดนใต้ กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน.ชายแดนใตร้ ะดบั สถานศกึ ษา

๔. สนองนโยบาย/ยทุ ธศาสตร์ข้อท่ี
1. นอมนาพระบรมราโชบายดานการศกึ ษาสูการปฏบิ ตั ิ
1.3 การสรางกลุมจติ อาสาพฒั นาชมุ ชน รวมทง้ั ปลูกฝงผูเรยี นใหมีหลักคิดทีถ่ กู ตองดานคุณธรรม

จรยิ ธรรม มีทศั นคตทิ ่ีดีตอบานเมอื ง และเปนผูมีความพอเพียง ระเบยี บวนิ ัย สุจริต จติ อาสา ผานกิจกรรมการ
พฒั นาผเู รียนโดยการใชกระบวนการลกู เสอื และยุวกาชาด

ภารกจิ ต่อเน่อื ง
5. ดานการศกึ ษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต พ้นื ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษและพ้นื ท่ีบรเิ วณชายแดน

5.1 พฒั นาการจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ในจังหวดั ชายแดนภาคใต
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูที่ตอบสนองปญหาและ

ความตองการของกลุมเปาหมายรวมท้งั อตั ลกั ษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพืน้ ที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเขมขนและตอเน่ืองเพ่ือใหผู

เรียนสามารถนาความรูทไ่ี ดรับไปใชประโยชนไดจริง

๕. สนองเป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศกึ ษานอกระบบ ระดบั การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน

ประเด็นที่ ๑.1 ผู้เรยี นการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนท่ีดีสอดคล้องกับหลักสตู รสถานศึกษา
ประเด็นท่ี 1.๒ ผูเ้ รียนการศึกษาข้นั พืน้ ฐานมคี ุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ มและคุณลกั ษณะท่ดี ตี ามท่ี

สถานศึกษากาหนด
ประเด็นที่ 1.๓ ผเู้ รียนการศกึ ษาขัน้ พื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณและ
แลกเปล่ยี นความคิดเหน็ ร่วมกบั ผู้อื่น

ประเด็นที่ 1.4 ผู้เรยี นการศึกษาขน้ั พน้ื ฐานมีความสามารถในการสร้างสรรคง์ าน ช้ินงาน หรือนวตั กรรม
ประเด็นที่ 1.8 ผูเ้ รียนการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐานนาความรู้ ทักษะพืน้ ฐานท่ีไดร้ ับไปใช้หรอื ประยกุ ต์ใช้

๖. งบประมาณ

งบประมาณทไี่ ด้รับจัดสรร จานวน ๗๓,๐๔๐ บาท

เบิกจา่ ย จานวน ๗๓,๐๔๐ บาท
คงเหลอื จานวน - บาท

๗. วตั ถปุ ระสงค์

๗.๑ เพอื่ ส่งเสรมิ ให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ และปลูกฝัง
ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หน้า | 58

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๗.๒ เพื่อส่งเสริมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทักษะชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่ การสร้างจิต
สาธารณะ บาเพ็ญประโยชน์และจติ อาสาในรปู แบบกิจการลกู เสอื กศน.ในจงั หวัดชายแดนภาคใต้

๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะท่ี
จาเป็นอย่างรอบดา้ นใหท้ นั กบั การเปล่ียนแปลงโดยเนน้ ทกั ษะชวี ติ

๘. เปา้ หมาย
๘.๑ เชงิ ปรมิ าณ

ลกู เสือ กศน./ลูกเสอื วสิ ามัญ จานวน ๔๐ คน ผกู้ ากบั ลกู เสือ ๔ คน
๘.๒ เชงิ คณุ ภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของกลมุ่ เป้าหมายไดร้ ับทักษะองคค์ วามรตู้ ามกระบวนการลูกเสือ ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการพฒั นาทักษะชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่ การสร้างจิตสาธารณะ ในรูปแบบกิจการ
ลูกเสือ กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็น

อย่างรอบด้านให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงโดยเน้นทักษะชวี ิต ๑๐ ประการ

9. วิธีการดาเนนิ กจิ กรรม
จัดกจิ กรรมคา่ ยลกู เสอื กศน.ชายแดนใต้ ระดับสถานศึกษา โดยสถานศกึ ษาจดั กจิ กรรมเข้าค่ายลกู เสือในรูปแบบ

ไป-กลบั (กจิ กรรมคา่ ยจานวน ๔ วัน ๓ คืน) ให้กับนักศึกษาโดยดาเนนิ การรว่ มกบั คา่ ยลกู เสอื ในพน้ื ที่ จดั ขน้ึ ณ
กองรอ้ ยตารวจตระเวนชายแดนที่ 446 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธวิ าส เพ่อื พฒั นาและส่งเสรมิ ใหน้ กั ศกึ ษาเป็นผมู้ ี
ระเบียบวินยั มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม มีจติ อาสา มคี วามเสยี สละในการชว่ ยเหลือผูอ้ น่ื และบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม

และชมุ ชน

10. ผลการดาเนินงาน
10.1 เชงิ ปรมิ าณ
ลูกเสอื กศน./ลูกเสือวสิ ามัญ จานวน ๔๐ คน ผู้กากับลูกเสือ ๔ คน โดยแบง่ จานวนผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ ดงั นี้

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลกั สูตร เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน(คน/ป)ี
(คน/ปี) ชาย หญงิ รวม
๑. โครงการลกู เสือ กศน.ชายแดนใต้ ระดับ
สถานศกึ ษา ๔๔ ๔๒ ๒ ๔๔

10.2 เชิงคณุ ภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ ปลูกฝัง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์ มกี ารพฒั นาทกั ษะชีวติ รจู้ กั สิทธแิ ละหนา้ ท่ี และการสร้างจิตสาธารณะในรูปแบบกจิ การลูกเสอื

กศน.ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ และไดร้ ับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะท่ีจาเป็นอย่างรอบ
ดา้ นให้ทันกบั การเปลยี่ นแปลง โดยเน้นทกั ษะชวี ิต ๑๐ ประการ

11. ผลลัพธ์ (Outcome)
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะตามกระบวนการลูกเสือ ปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ มีการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักสิทธิและหน้าท่ี การสร้างจิตสาธารณะ และการพัฒนาการเรียนรู้
คณุ ลกั ษณะท่จี าเปน็ อย่างรอบด้านใหท้ นั กบั การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทกั ษะชวี ติ ๑๐ ประการ

หนา้ | 59

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )
12. ปญั หา อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ

12.1 ปัญหา อุปสรรค
จากสถานการณ์โรคติดเชอื้ ไวรสั โควิด ๒๐๑๙ ทาให้ต้องจัดกิจกรรมลกู เสอื แบบเข้าคา่ ยไป-กลบั และอาจจะ
เกดิ ความเสี่ยง เกดิ อบุ ตั ิเหตกุ ับกลมุ่ เปา้ หมายได้
12.2 ข้อเสนอแนะ
ควรจดั กิจกรรมรูปแบบปกติ คือคา่ ยข้างแรม ซึง่ จดั ภายใต้มาตรการการป้องกนั โรคติดเชอื้ ไวรัสโควิด
๒๐๑๙
13. แนวทางการดาเนนิ งานตอ่ ไป
กศน.อาเภอแว้ง ม่งุ เนน้ ขับเคลื่อนการจัดโครงการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุน ให้เยาวชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะท่ีจาเป็นอย่างรอบด้านให้ทันกับการเปล่ียนแปลงใน
สังคม ร้จู ักสิทธแิ ละหนา้ ท่ี มคี วามรับผิดชอบตอ่ ตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถดารงชีวิต
ในสงั คมไทยได้อยา่ งมคี วามสุข

หนา้ | 60

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

โครงการจดั การศึกษาตลอดชีวิต
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

หน้า | 61

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๑. ช่อื โครงการ โครงการจดั การศึกษาตลอดชีวิตในสถาบนั ศึกษาปอเนาะ

๒. ดาเนินงานโครงการไตรมาสที่  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : บูรณาการขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมสร้างภูมคุ้มกันเพ่ือ
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมการศึกษาเพื่อความม่ันคง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
การศึกษาตลอดชวี ติ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

๔. สนองนโยบาย/ยทุ ธศาสตร์ข้อที่

ภารกิจต่อเนือ่ ง
5. ดานการศกึ ษาในจงั หวัดชายแดนภาคใต พนื้ ทีเ่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษและพ้ืนทีบ่ รเิ วณชายแดน

5.1 พฒั นาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอบสนองปญหาและ

ความตองการของกลุมเปาหมายรวมทง้ั อัตลกั ษณและความเปนพหวุ ฒั นธรรมของพน้ื ท่ี
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเขมขนและตอเน่ืองเพ่ือใหผู

เรยี นสามารถนาความรูท่ีไดรบั ไปใชประโยชนไดจรงิ

๕. สนองเป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย

มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
มาตรฐานที ๑ คณุ ภาพของผู้เรียนการศกึ ษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประเด็นที่ ๑.1 ผูเ้ รียนการศกึ ษาขัน้ พื้นฐานมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นท่ีดีสอดคล้องกบั หลกั สูตรสถานศกึ ษา
ประเดน็ ท่ี 1.๒ ผู้เรยี นการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ มและคณุ ลกั ษณะทดี่ ีตามที่
สถานศึกษากาหนด
ประเดน็ ท่ี 1.๓ ผู้เรยี นการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐานมีความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คิดอย่างมวี จิ ารณญาณ
แลกเปลยี่ นความคิดเหน็ รว่ มกบั ผอู้ น่ื
ประเดน็ ที่ 1.4 ผ้เู รยี นการศึกษาขน้ั พ้นื ฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรม
ประเด็นที่ 1.5 ผเู้ รียนการศกึ ษาขนั้ พื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ประเดน็ ท่ี 1.6 ผู้เรยี นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกายและสุนทรยี ภาพ
ประเด็นท่ี 1.7 ผู้เรียนการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานมีความสามารถในการอา่ นการเขยี น
ประเด็นที่ 1.8 ผเู้ รยี นการศึกษาขน้ั พื้นฐานนาความรู้ ทกั ษะพ้ืนฐานที่ไดร้ บั ไปใช้หรอื ประยุกตใ์ ช้

มาตรฐานการศกึ ษาตอ่ เนือ่ ง
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รียนการศกึ ษาตอ่ เน่ือง
ประเดน็ ที่ 1.1 ผ้เู รยี นการศกึ ษาตอ่ เน่ืองมคี วามรู้ ความสามรถ และหรือทกั ษะ และหรือคณุ ธรรมเป็นไป
ตามเกณฑก์ ารจบหลักสตู ร
ประเด็นที่ 1.2 ผู้จบหลกั สูตรการศึกษาตอ่ เน่ืองสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ไปใช้ หรือประยกุ ต์ใช้ บนฐาน
ค่านยิ มร่วมของสังคม
ประเด็นท่ี 1.3 ผจู้ บหลกั สูตรการศึกษาตอ่ เนอื่ งทนี่ าความรู้ไปใชจ้ นเหน็ เป็นประจกั ษ์หรือตวั อย่างท่ีดี

หน้า | 62

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๖. งบประมาณ

งบประมาณท่ไี ด้รับจัดสรร จานวน ๒๙,๒๕๐ บาท
เบิกจา่ ย จานวน ๒๙,๒๕๐ บาท
คงเหลอื จานวน - บาท

๗. วัตถุประสงค์

๗.๑ เพอ่ื ส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทาใหผ้ ูเ้ รียนในสถาบนั ศกึ ษาปอเนาะ

๗.๒ เพ่ือพฒั นาแหลง่ เรียนรใู้ ห้สามารถจัดการศึกษาและจดั การเรยี นร้อู ย่างมีคุณภาพ
๗.๓ เพอ่ื พัฒนาสงิ่ แวดลอ้ มบรเิ วณสถาบนั ศึกษาปอเนาะ
๗.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะและบริเวณโดยรอบมีความรู้ มี ทักษะการเข้าสังคมและอยู่
ร่วมกนั อยา่ งสนั ตสิ ุข
๗.๕ เพือ่ ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผ้ ู้เรียนในสถาบนั ศึกษาปอเนาะเกิดการเรยี นรู้ด้านสขุ ภาพ

๘. เปา้ หมาย
๘.๑ เชิงปรมิ าณ
นักศกึ ษาในสถาบันศกึ ษาปอเนาะ จานวน ๓๐ คน
๘.๒ เชงิ คุณภาพ

- รอ้ ยละ ๘๐ ของเยาวชนในสถาบันศกึ ษาปอเนาะ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มองเห็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ สามารถดารงชวี ติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ในการดารงชีวติ อย่างมคี วามสุข
- ร้อยละ ๗๐ ของสถาบันศกึ ษาปอเนาะมกี ารจัดโครงการ ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา

9. วธิ ีการดาเนนิ กจิ กรรม
๙.๑ กิจกรรมประชมุ ชีแ้ จงวัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ
โดยจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

ประกอบดว้ ย ผู้บริหารสถานศกึ ษา ผู้บรหิ ารสถาบันศกึ ษาปอเนาะ และครอู าสาฯประจาปอเนาะ
๙.๒ กิจกรรมส่งเสรมิ ทักษะอาชีพ

เปน็ การให้ความรู้ และฝกึ ทกั ษะในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ อาชีพท่ี จัด
สอนส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพช่างพ้ืนฐาน เช่น ช่างปูกระเบ้ือง ช่างเช่ือมโดยแต่ละหลักสูตรใช้เวลาเรียน
จานวน ๓๑ ช่ัวโมงขึน้ ไป

๙.๓ จัดกระบวนการการศึกษาตามอัธยาศยั
เป็นการจดั กจิ กรรมการเรียนร้ใู ห้กบั บคุ คล ได้เลือกท่ีจะเรยี นรตู้ ามความสนใจ โอกาส ความพร้อมและ

ศักยภาพของแตล่ ะบุคคล โดยมีแหลง่ เรยี นรทู้ เ่ี ป็นหน่วยจัดกจิ กรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ ก่ หอ้ งสมุดประชาชน
กศน.ตาบล บ้านหนงั สอื ชมุ ชน รถห้องสมุดเคล่อื นที่ เปน็ ตน้ โดยไดม้ กี ารจัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น เชน่ ครอบครวั
รกั การอา่ น หอ้ งสมดุ เคล่อื นที่สาหรับชาวตลาด กิจกรรมนงั่ ทีไ่ หนอา่ นทน่ี ่ัน อาสาสมัครสง่ เสรมิ การอา่ น เป็นต้น

๙.๔ กจิ กรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพฒั นา
เปน็ กจิ กรรมท่ีมงุ่ เน้นใหส้ ถาบันศึกษาปอเนาะ ไดพ้ ัฒนาปรบั ปรุงภมู ทิ ัศน์ สภาพแวดลอ้ มบรเิ วณภายในและ

บริเวณโดยรอบ ใหเ้ ป็นแหลง่ เรยี นรูท้ ่ีมคี วามสะอาดสวยงาม“น่าอยู่ น่ามอง นา่ เรียน” มคี วามเหมาะสมและเอื้อต่อ
การจดั การเรยี นรู้ในรปู แบบตา่ งๆ

หนา้ | 63

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

9.5 กจิ กรรมอบรมประวัติศาสตรช์ าตไิ ทยสาหรับนกั ศึกษาปอเนาะ
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรช์ าติไทย รวมท้งั ไดแ้ สดงออกถึงความจงรกั ภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

10. ผลการดาเนนิ งาน
10.1 เชงิ ปรมิ าณ
นักศกึ ษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน ๓๕ คน โดยแบง่ จานวนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ ดงั น้ี

ที่ ชอ่ื โครงการ/กิจกรรม/หลกั สูตร เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน(คน/ปี)
(คน/ปี) ชาย หญงิ รวม
๑. กจิ กรรมส่งเสริมทักษะอาชพี ๒๐ ๒๕ - ๒๕
๑ แหง่
๒ กจิ กรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพฒั นา - - ๑ แหง่
๑๐
๓ กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสาหรบั ๑๐ - -
นักศกึ ษาปอเนาะ

พ้ืนที่ดาเนนิ การ ณ สถาบนั ศึกษาปอเนาะแสงอรณุ ศาสตร์ ม.๓ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
10.2 เชงิ คุณภาพ
- กลมุ่ เปา้ หมายได้รับการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถนาแนวทางการดาเนนิ งานไปจดั กจิ กรรม

ส่งเสรมิ การศึกษาและการเรยี นรทู้ ีต่ อบสนองปัญหาตามความตอ้ งการของนกั ศึกษา รวมทง้ั อัตลักษณแ์ ละความเปน็
พหุวฒั นธรรมของพนื้ ท่ี

- นักศกึ ษาสถาบันศึกษาปอเนาะมคี วามรู้ ความเข้าใจ ทักษะการประกอบอาชีพ มองเห็นชอ่ งทางการ
ประกอบอาชีพ สามารถดารงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง และใชใ้ นการดาเนินชวี ิตอยา่ งมคี วามสขุ

- สถาบนั ศึกษาปอเนาะ เป้าหมายได้รับการสง่ เสริมแหลง่ เรยี นรู้ และพฒั นาตามกิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑

โครงการพัฒนา
- นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมท้ังได้

แสดงออกถงึ ความจงรักภกั ดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

ผูเ้ รยี นในสถาบันศึกษาปอเนาะมที ักษะ กระบวนการเรียนรูใ้ นการประกอบอาชีพ มีแหล่งเรียนรทู้ เ่ี หมาะสม
ในสถาบันศกึ ษาปอเนาะไดเ้ รยี นรู้ตามความสนใจ สามารถนาความรู้ ทักษะของหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวนั และเกดิ กระบวนการเรียนร้อู ยา่ งต่อเนื่องตลอดชวี ิต

12. ปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
12.1 ปญั หา อุปสรรค

- การดาเนินการจัดการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ในสถาบนั ศึกษาปอเนาะเป็นไปดว้ ย
ความระมัดระวงั

- ส่ือการจัดกิจกรรมมีไมเ่ พยี งพอ และขาดอุปกรณโ์ สตทศั นใ์ นการจัดกจิ กรรมในสถาบนั ศึกษาปอเนาะ
เชน่ คอมพวิ เตอร์ อินเตอร์เน็ต เพอ่ื ใชส้ าหรบั การทาสื่อการเรยี นการสอนและงานอน่ื ๆทเ่ี ก่ยี วข้อง

12.2 ข้อเสนอแนะ

หน้า | 64

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)
- สนับสนุน สง่ เสริมการศึกษาของสถาบนั ศึกษาปอเนาะให้มีการเรียนอาชีพและวิชาสามญั ที่มคี ณุ ภาพตรง
ตามความตอ้ งการของสถาบนั ศึกษาปอเนาะ
13. แนวทางการดาเนนิ งานตอ่ ไป
กศน.อาเภอแวง้ ม่งุ เนน้ ขับเคล่ือนการจดั กิจกรรมในสถาบนั ศึกษาปอเนาะอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน
โดยเน้นสนับสนุนกิจกรรมอาชีพ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพตามที่ผู้เรียนสนใจ เม่ือออกจาก
สถาบันศกึ ษาปอเนาะไปแล้วสามารถนาความร้ไู ปประกอบอาชพี ได้ และม่งุ จดั กจิ กรรมพฒั นา สถาบนั ศึกษาปอเนาะ
เพือ่ สนับสนนุ ให้สถาบันศกึ ษาปอเนาะ เปน็ สถานศกึ ษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี การบริการจัดการท่ีดี
มสี อื่ ท่ีทันสมัยตามทศวรรษท่ี ๒๑ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ของประชาชนในพ้ืนที่ ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และใช้
เวลาว่างให้เกดิ ประโยชนต์ ่อไป

หน้า | 65

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

โครงการกฬี า กศน.สายสมั พันธ์
ชายแดนใต้

หน้า | 66

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

๑. ช่ือโครงการ โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจงั หวดั ชายแดนใต้

๒. ดาเนินงานโครงการไตรมาสท่ี  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ โครงการบริหารจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. สนองนโยบาย/ยุทธศาสตรข์ อ้ ท่ี

ภารกจิ ต่อเนอื่ ง
5. ดานการศึกษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต พ้ืนทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษและพนื้ ทบี่ ริเวณชายแดน

5.1 พัฒนาการจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ในจงั หวัดชายแดนภาคใต
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอบสนองปญหาและ

ความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอตั ลกั ษณและความเปนพหุวฒั นธรรมของพื้นท่ี
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเขมขนและตอเน่ืองเพื่อใหผู

เรียนสามารถนาความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง

๕. สนองเป้าหมาย
สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี นการศกึ ษานอกระบบขัน้ พื้นฐาน
ประเดน็ ที่ 1.6 ผ้เู รยี นการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐานมสี ุขภาวะทางกายภาพและสุนทรียภาพ

๖. งบประมาณ

งบประมาณท่ไี ดร้ ับจัดสรร จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เบิกจา่ ย จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
คงเหลอื จานวน - บาท

๗. วัตถปุ ระสงค์

๗.๑ เพอ่ื เป็นการประชาสัมพันธ์การแขง่ ขนั กีฬา กศน.สายสัมพนั ธ์ชายแดนใต้
๗.๒ เพอ่ื ส่งเสรมิ ความสามคั คี ร้แู พ้ รูช้ นะ รอู้ ภัยในหมคู่ ณะ และใช้เวลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชน์กบั เยาวชนนอกระบบ

ชายแดนใต้
๗.๓ เพอื่ พฒั นาทักษะดา้ นกีฬา

๘. เปา้ หมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
นักศกึ ษาและเยาวชนทั่วไป จานวน ๒๐ คน
๘.๒ เชงิ คณุ ภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้า หมายและเครือข่ายมีความสัมพันธ์โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน

รวมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
ความสามคั คีในหมู่คณะ และไดเ้ ขา้ สู่อาชพี เพื่อการมีงานทา

หนา้ | 67

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

9. วธิ กี ารดาเนนิ กจิ กรรม
๙.๑ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ระดับอาเภอโดยจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน ใน

ระดบั ตาบลและระดบั อาเภอ เพื่อคัดเลือกนกั กฬี าไปแขง่ ตอ่ ในระดบั จังหวัด

10. ผลการดาเนินงาน
10.1 เชงิ ปริมาณ
นักศกึ ษาและเยาวชนทัว่ ไป จานวน ๔๐ คน โดยแบ่งจานวนผู้เขา้ ร่วมโครงการ ดังนี้

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลกั สูตร เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน(คน/ปี)
(คน/ปี)
๑. กจิ กรรมแขง่ ขันกฬี าสายสมั พันธ์ระดับอาเภอ ชาย หญงิ รวม
กีฬาฟุตบอลชาย ๒๐
กฬี าวอลเลย์หญิง ๒๐ ๒๐ ๔๐
เปตอง
กฬี าพื้นบ้าน ๑๑ - ๑๑

- ๑๒ ๑๒

๓ ๓๖

๖ ๕ ๑๑

10.2 เชงิ คุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายมคี วามสัมพนั ธ์โดยใช้กฬี าเป็นสอ่ื มีโอกาสเรยี นรู้รว่ มกนั รวมถงึ ใชเ้ วลาวา่ งให้

เป็นประโยชน์ มีสุขภาพทัง้ ดา้ นรา่ งกาย จิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รอู้ ภัย ตลอดจนเป็นการเสริมสรา้ งความสามคั คใี นหมู่
คณะ และไดเ้ ขา้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทา

11. ผลลพั ธ์ (Outcome)
กล่มุ เป้าหมายมีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รอู้ ภยั ในหมู่คณะและใช้เวลาวา่ งให้เปน็ ประโยชน์ใหก้ บั

เยาวชนนอกระบบชายแดนใต้ และสามารถพฒั นาทกั ษะดา้ นกีฬาได้

12. ปญั หา อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ
12.1 ปัญหา อุปสรรค

- ดว้ ยสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ทาให้มส่ ามารถจดั การแขง่ ขันกฬี าตาม
แผนท่ีกาหนดได้

12.2 ขอ้ เสนอแนะ

-
13. แนวทางการดาเนินงานต่อไป

กศน.อาเภอแว้ง มุ่งเน้นขับเคลื่อนการจัดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
กิจกรรมกฬี าเปน็ กิจกรรมการเรียนรทู้ ีม่ คี ณุ คา่ ตอ่ คณุ ภาพชวี ิต เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความ
สามัคคีภายในหมู่คณะ และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา หลีกเล่ียงยาเสพติด ก่อให้เกิด

คุณภาพชวี ติ ที่ดีของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจในการเล่นกีฬา มี
การพัฒนาทกั ษะการเลน่ กฬี า ส่งผลต่อการไปเป็นนกั กีฬาอาชพี ในอนาคตต่อไป

หนา้ | 68

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )
หน้า | 69

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา
จังหวัดชายแดนใต้

หน้า | 70

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

๑. ชอ่ื โครงการ โครงการฝกึ ประสบการณก์ ารใช้ภาษาจังหวดั ชายแดนใต้

๒. ดาเนนิ งานโครงการไตรมาสท่ี  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : ยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนนุ ด้านการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ โครงการบริหารจัด
การศึกษาในจังหวดั ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจา่ ยอ่นื โครงการฝึกประสบการณก์ ารใช้ภาษาจังหวดั ชายแดนใต้

๔. สนองนโยบาย/ยทุ ธศาสตร์ขอ้ ท่ี

ภารกิจตอ่ เน่ือง
5. ดานการศกึ ษาในจังหวดั ชายแดนภาคใต พ้ืนทีเ่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษและพ้นื ท่บี รเิ วณชายแดน

5.1 พฒั นาการจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจงั หวัดชายแดนภาคใต
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอบสนองปญหาและ

ความตองการของกลุมเปาหมายรวมทัง้ อัตลกั ษณและความเปนพหุวฒั นธรรมของพนื้ ท่ี
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเขมขนและตอเนื่องเพื่อใหผู

เรียนสามารถนาความรูทไ่ี ดรับไปใชประโยชนไดจรงิ

๕. สนองเปา้ หมาย
สอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผ้เู รยี นการศกึ ษานอกระบบขั้นพนื้ ฐาน
ประเดน็ ที่ 1.7 ผู้เรียนการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่านการเขยี น

๖. งบประมาณ

งบประมาณท่ีไดร้ ับจัดสรร จานวน ๑๓๘,๖๔๐ บาท
เบกิ จ่าย จานวน ๑๓๘,๖๔๐ บาท

คงเหลอื จานวน - บาท

๗. วตั ถุประสงค์

๗.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศในการส่ือสารด้านการพูดใน
สถานการณต์ ่างๆ
๗.๒ เพือ่ ใหผ้ ้เู รียนเกิดความเขา้ ใจอันดีและมคี วามสัมพนั ธ์อันดตี อ่ กนั และใช้ชวี ิตรว่ มกันในสงั คมสนั ติสุข
๗.๓ เพื่อใหผ้ ู้เรยี นและผเู้ ข้าประกวดสามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวติ ประจาวนั ได้

๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชงิ ปรมิ าณ

ประชาชนทว่ั ไป จานวน ๙๐ คน
๘.๒ เชงิ คุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้า หมาย สามารถ นาความรู้และทักษะในการส่ือสารไปใช้ในชีวิตประจาวัน การ

ปฏิบตั ิงานและการส่อื สารเพอ่ื สรา้ งความเข้าใจอนั ดี ระหวา่ งบุคคล ชุมชน และหน่วยงานทางราชการได้

หนา้ | 71

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

9. วธิ กี ารดาเนนิ กจิ กรรม
๙.๑ เป็นการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาไทย และหลักสูตรการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับ

ประชาชนหรอื ผูส้ นใจในพื้นท่ี เพอ่ื ใหก้ ล่มุ เปา้ หมายท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และทักษะในการส่ือสาร
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้ในการสื่อสารเพ่ือความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคล ชุมชน และ หน่วยงานของทางราชการได้ โดยแตล่ ะหลักสตู รใช้เวลาเรียนจานวน ๒๕ ชั่วโมง (วันละ

๕ ช่วั โมง จานวน ๕ วนั )
9.2 กิจกรรมค่ายฝกึ ประสบการณภ์ าษาสกู่ ารประกอบอาชพี

เป็นการจัดกจิ กรรมในลกั ษณะการเข้าคา่ ยรปู แบบไป-กลับ (ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน) เพื่อใหผ้ ู้เรียนมี ทักษะ
ในการใชภ้ าษาไทย และภาษาต่างประเทศท่ถี ูกต้อง ตามทักษะการฟัง พูด อา่ น เพือ่ ให้เกดิ ความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน
ในการใช้ชีวิตประจาวันให้เกิดสังคมสันติสุข โดยจัดค่าย จานวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ค่ายภาษาไทย เป็นการเรียนรู้

หลักการส่ือสารภาษาไทยที่ถูกต้องและสามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และค่ายภาษาต่างประเทศ การ
สอื่ สารภาษาองั กฤษเบื้องต้น โดยแตล่ ะกิจกรรมใช้เวลาเรียนจานวน ๑๘ ชวั่ โมง (วันละ ๖ ชั่วโมง รวมจานวน ๓ วัน)

10. ผลการดาเนนิ งาน
10.1 เชงิ ปริมาณ
ประชาชนทั่วไป จานวน ๙๐ คน โดยแบ่งจานวนผเู้ ข้าร่วมโครงการ ดังน้ี

ที่ ช่อื โครงการ/กจิ กรรม/หลักสตู ร เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน(คน/ปี)
(คน/ปี) ชาย หญิง รวม
๑. กจิ กรรมฝึกภาษาเพ่อื การส่อื สาร (ภาษาไทย) ๔๒ ๑๐ ๓๒ ๔๒
๔๘ ๑๕ ๓๓ ๔๘
๒ กจิ กรรมฝึกภาษาเพื่อการส่ือสาร (ภาษาอังกฤษ)
๔๒ ๑๐ ๓๒ ๔๒
๓ กจิ กรรมค่ายฝกึ ประสบการณภ์ าษาสกู่ ารประกอบ
อาชีพ (ภาษาไทย) ๔๘ ๑๕ ๓๓ ๔๘

๔ กจิ กรรมค่ายฝกึ ประสบการณ์ภาษาสู่การประกอบ
อาชีพ (ภาษาตา่ งประเทศ)

10.2 เชิงคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้และทักษะในการส่ือสารมาใช้ในชีวิตประจาวัน การปฏิบัติงานและการ
สอ่ื สารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดรี ะหว่างบุคคล ชมุ ชน และหน่วยงานของทางราชการได้

11. ผลลัพธ์ (Outcome)
กลุ่มเป้าหมายไดฝ้ กึ ทักษะการใชภ้ าษาเพ่อื การส่อื สารด้านการพูดและการเขียน สามารถนาความรู้มาปรบั

ใช้ประโยชน์ในการดาเนนิ ชีวิตประจาวันได้

12. ปัญหา อุปสรรค และขอ้ เสนอแนะ
12.1 ปญั หา อปุ สรรค

- ผูเ้ รยี นไม่ค่อยมีพื้นฐานเรอื่ งภาษาไทยและภาษาองั กฤษ ไม่สนกุ กับการเรยี น และไม่ค่อยกล้าแสดงออก
12.2 ขอ้ เสนอแนะ

หน่วยงานต้นสงั กดั ควรจดั สรรงบประมาณไมใ่ หช้ า้ จนเกินไป เพอื่ ใหส้ ถานศกึ ษาได้มเี วลาในการวางแผนการ
ดาเนนิ งานโครงการทม่ี ปี ระสิทธิภาพ

หน้า | 72

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )
13. แนวทางการดาเนนิ งานตอ่ ไป

กศน.อาเภอแวง้ มงุ่ เน้นขับเคล่อื นการจดั โครงการสง่ เสริมภาษาอย่างตอ่ เนื่อง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียมความพร้อมรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตา่ งๆ เพือ่ รองรบั การเปลย่ี นแปลงคร้งั ใหญ่ของสงั คม เพอ่ื สนบั สนนุ ให้ประชาชน สามารถใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อ
การส่ือสารในชีวิตประจาวัน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล ชุมชน และหน่วยงานราชการ สามารถนามา
ประยุกตใ์ ช้ในการดาเนนิ ชวี ติ ได้อย่างถกู ตอ้ งและแท้จริงตอ่ ไป

หนา้ | 73

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดาเนนิ งานตาม
นโยบายเร่งดว่ นเพอ่ื รว่ มขับเคล่อื น

ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาประเทศ

หน้า | 74

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

โครงการภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ

หน้า | 75

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๑. ช่อื โครงการ โครงการภาษาต่างประเทศเพอ่ื การส่ือสารด้านอาชพี
(หลกั สตู รภาษองั กฤษเพอ่ื การท่องเทยี่ ว ๓๐ ชว่ั โมง)

๒. ดาเนนิ งานโครงการไตรมาสที่  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สอ่ื สารดา้ นอาชีพ

๔. สนองนโยบาย/ยุทธศาสตรข์ อ้ ท่ี
ข้อ 2. สง่ เสริมการจัดการศึกษาและการเรียนร้ตู ลอดชีวติ สาหรบั ประชาชนท่ีเหมาะสมกับทกุ ช่วงวัย
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการ
สรา้ ง นวตั กรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ผรู้ บั บรกิ าร และสามารถออกใบรับรองความร้คู วามสามารถเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้
2.2 ส่งเสรมิ และยกระดับทักษะภาษาองั กฤษใหก้ ับประชาชน (English for ALL)
ภารกจิ ตอ่ เน่อื ง
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สอื่ แบบเรียนเครื่องมอื วดั ผลและเครอื่ งมอื การดาเนนิ งานการ สง่ เสรมิ

การรู้หนังสอื ทสี่ อดคลอ้ งกับสภาพและบริบทของแต่ละกลมุ่ เป้าหมาย

๕. สนองเปา้ หมาย
สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
ด้านมาตรฐานการศึกษาตอ่ เนือ่ ง
มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนอ่ื ง
๑.๑ ผู้เรยี นการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื งมีความรู้ ความสามารถ และหรือทกั ษะ และหรอื คุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑก์ ารจบหลักสตู ร
๑.๒ ผู้จบหลักสตู รการศึกษาตอ่ เนือ่ งสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้ไปใช้ หรือประยกุ ต์ใช้ บนฐาน
ค่านยิ มร่วมของสงั คม
๑.๓ ผจู้ บหลักสตู รการศึกษาต่อเนื่องทีน่ าความร้ไู ปใชจ้ นเห็นเปน็ ประจักษห์ รอื ตวั อย่างท่ดี ี
มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการเรียนรกู้ ารศกึ ษาตอ่ เนอื่ ง
๒.๑ หลักสตู รการศกึ ษาตอ่ เน่อื งมคี ุณภาพ
๒.๒ วทิ ยากรการศกึ ษาตอ่ เน่ือง มคี วามรู้ ความสามารถ หรอื ประสบการณ์ตรงตามหลกั สูตร
การศกึ ษาตอ่ เน่ือง
๒.๓ สื่อทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
๒.๔ การวัดและประเมินผลผเู้ รยี นการศกึ ษาตอ่ เนื่อง
๒.๕ การจดั กระบวนการเรยี นรกู้ ารศกึ ษาต่อเนื่องทีม่ ีคณุ ภาพ

หน้า | 76

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพการบรหิ ารจดั การของสถานศึกษา
๓.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษาทีเ่ นน้ การมีส่วนร่วม
๓.๕ การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมนิ ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.๗ การส่งเสริม สนบั สนุนภาคีเครอื ข่ายใหม้ สี ่วนรว่ มในการจัดการศึกษา
๓.๘ การส่งเสริม สนบั สนุนการสรา้ งสังคมแหง่ การเรียนรู้

๖. งบประมาณ

งบประมาณทไี่ ดร้ ับจัดสรร จานวน ๒๘,๘๐0 บาท
จานวน ๒๘,๘๐0 บาท
เบิกจา่ ย จานวน - บาท
คงเหลอื

๗. วตั ถปุ ระสงค์

๗.๑ เพอื่ ฝกึ อบรมภาษา อังกฤษเพอ่ื การส่ือสารด้านอาชีพให้กับประชาชน

๗.๒ เพือ่ ใหป้ ระชาชนมคี วามรู้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษเพือ่ การส่อื สารดา้ นอาชีพและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนนิ ชีวิต

๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชงิ ปริมาณ
ประชาชนทว่ั ไปในพื้นที่อาเภอแว้ง ๒๔ คน

๘.๒ เชิงคณุ ภาพ
รอ้ ยละ ๘๐ ของกลมุ่ เปา้ หมายท่ผี ่านการอบรมตามโครงการภาษา องั กฤษเพื่อการสอื่ สารดา้ นอาชีพ

สามารถนาความรู้ที่ได้รบั ไปประยกุ ต์ใชใ้ นการประกอบอาชพี และดาเนินชีวิตประจาวนั ได้

9. วิธกี ารดาเนนิ กจิ กรรม
๙.๑ สารวจกล่มุ เป้าหมาย เพื่อทราบจานวนและความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย
๙.๒ วางแผนการดาเนนิ งาน เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานเครือขา่ ยในการดาเนนิ งาน
๙.๓ การจดั กจิ กรรมโครงการภาษาตา่ งประเทศเพ่อื การสอ่ื สารดา้ นอาชพี
จดั กจิ กรรมฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาตา่ งประเทศ ใหแ้ ก่ประชาชนผ้สู นใจ ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
๙.๔ นิเทศตดิ ตาม/สรปุ ผลการดาเนนิ งาน เพอื่ ติดตามผลและพฒั นาการดาเนินงานให้มีประสทิ ธภิ าพ
9.5 รายงานผลการดาเนินงาน เพอื่ นาเสนอผลการดาเนนิ งานใหแ้ ก่ผ้บู ริหาร และหน่วยงานท่เี ก่ียวขอ้ ง

10. ผลการดาเนนิ งาน
10.1 เชิงปรมิ าณ
ประชาชนทั่วไป จานวน ๒๔ คน โดยแบง่ จานวนผ้เู ขา้ รว่ มโครงการ ดงั น้ี

ท่ี ชือ่ โครงการ/กจิ กรรม/หลักสูตร เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน(คน/ปี)
(คน/ปี)
ชาย หญงิ รวม

๑. หลักสูตรภาษาองั กฤษเพ่อื การทอ่ งเทย่ี ว ๒๔ ๑๕ ๙ ๒๔

หน้า | 77

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

10.2 เชงิ คณุ ภาพ
กลมุ่ เป้าหมายที่ผา่ นการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพอื่ การส่อื สารด้านอาชพี สามารถนา

ความรทู้ ่ีไดร้ บั ไปประยุกตใ์ ช้ในการประกอบอาชพี และดาเนนิ ชวี ติ ประจาวนั ได้

โครงการ/กจิ กรรม ผ้ผู า่ น ต่อยอด สร้างรายได้ ประกอบ เพ่มิ โอกาสใน พัฒนาตนเอง
อาชีพใหม่ การเรยี นรู้ และครอบครวั
กจิ กรรม อาชีพเดิม เสริม
- ๑๙ ๕
โครงการภาษาองั กฤษเพื่อการสอื่ สารดา้ นอาชีพ

หลกั สูตร ๒๔ - -

ภาษาองั กฤษเพอ่ื

การท่องเท่ียว

11. ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ ๘๐ ของกลมุ่ เปา้ หมายท่ผี ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่อื การสื่อสารดา้ น

อาชพี สามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั ไปประยุกตใ์ ชใ้ นการประกอบอาชีพและดาเนินชีวติ ประจาวนั ได้

12. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

12.1 ปัญหา อปุ สรรค
- กลมุ่ เป้าหมายมีความรู้พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนขา้ งนอ้ ย ทาใหว้ ิทยากรตอ้ งใชเ้ วลาในการจดั

กระบวนการเรยี นรู้
- ชว่ งเวลาการเรียนรู้ค่อนข้างจะจากัด เป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีการปรับพ้ืนฐาน เข้าสู่เนื้อหาทันที ซึ่ง
ผ้เู รียนบางคนผ่านพน้ การเรียนภาษาองั กฤษเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร ทาให้การรบั รูไ้ ม่ดเี ท่าที่ควร

12.2 ข้อเสนอแนะ
- สถานศกึ ษาควรคัดเลือกกลุ่มเปา้ หมายทีม่ ีความร้พู ื้นฐานเดิมอยู่บา้ ง เพื่อการจดั การเรียนการสอนทม่ี ี

ประสิทธภิ าพ
13. แนวทางการดาเนินงานตอ่ ไป

กศน.อาเภอแว้ง เห็นความสาคัญในการพัฒนาภาษาให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ สามารถนาความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพเพือ่ สรา้ งรายไดใ้ ห้กบั ครอบครัว

หนา้ | 78

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

โครงการศูนย์ดิจิทลั ชมุ ชน

หนา้ | 79

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๑. ชือ่ โครงการ โครงการศนู ย์ดจิ ทิ ัลชุมชน

๒. ดาเนนิ งานโครงการไตรมาสท่ี  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : ยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ิทัล

๔. สนองนโยบาย/ยทุ ธศาสตร์ข้อท่ี
2. สงสรมิ การจดั การศกึ ษาและการเรียนรูตลอดชวี ิตสาหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทกุ ชวงวยั

2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสราง
นวัตกรรมและผลติ ภณั ฑทีม่ ีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ
และสามารถออกใบรบั รองความรูความสามารถเพอื่ นาไปใชในการพฒั นาอาชีพได

3. พฒั นาหลกั สูตร ส่ือ เทคโนโลยีและนวตั กรรมทางการศึกษา แหลงเรียนรู และรูปแบบการจัดการศึกษา
และการเรียนรู ในทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับทุกกลุมเปาหมาย มีความ

ทันสมัย สอดคลองและพรอมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปจจุบัน ความตองการของผูเรียน และสภาวะการเรียนรูใน
สถานการณตาง ๆ ที่จะเกดิ ขึน้ ในอนาคต

3.1 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform ทรี่ องรับ DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ

และชองทางเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ ท้งั Online On-site และ On-air

๕. สนองเปา้ หมาย

สอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบรหิ ารจัดการของสถานศึกษา

ประเดน็ ที่ 3.4 การใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทัลเพอื่ สนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การ

ประเด็นที่ 3.7 การสง่ เสรมิ สนบั สนนุ ภาคีเครอื ข่ายให้มีส่วนร่วมในการจดั การศกึ ษา

ประเด็นที่ 3.8 การสง่ เสรมิ สนับสนุนการสรา้ งสังคมแหง่ การเรยี นรู้

๖. งบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จานวน ๓๙,๖๐๐ บาท

เบิกจ่าย จานวน ๓๙,๖๐๐ บาท
บาท
คงเหลือ จานวน -

๗. วัตถปุ ระสงค์

๗.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชา ชนมีความรู้ รู้เท่าทันส่ือดิจิทัล รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสื่อดิจิทัลเพื่อการ

บริโภคได้อย่างเหมาะสม
๗.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีความรู้ ความเข้าใจในการค้าออนไลน์ สามารถจาหน่ายสินค้าในตลาด
ออนไลน์ได้
๗.๓ เพ่อื สง่ เสริมใหป้ ระชาชนมีทกั ษะในการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล มาใชแ้ ละสามารถนาความรมู้ าปรบั ใช้
ประโยชนใ์ นการดาเนนิ ชีวติ ประจาวันได้

๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ

ประชาชนท่ัวไปในพ้นื ท่อี าเภอแวง้ ๑๕๐ คน

หนา้ | 80

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๘.๒ เชิงคณุ ภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และ
สามารถนาความรมู้ าปรบั ใช้ประโยชนใ์ นการดาเนินชวี ิตประจาวันได้
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ ใจในการคา้ ออนไลน์ สามารถจาหน่ายสนิ ค้าในตลาด
ออนไลนไ์ ด้และสามารถนาความรูม้ าปรับใช้ประโยชนใ์ นการดาเนนิ ชวี ิตประจาวนั ตอ่ ไป

9. วธิ กี ารดาเนินกจิ กรรม
๙.๑ สารวจกลมุ่ เป้าหมาย เพื่อทราบจานวนและความตอ้ งการของกลุ่มเปา้ หมาย
๙.๒ วางแผนการดาเนินงาน เพอื่ เตรียมความพรอ้ มและประสานเครือขา่ ยในการดาเนินงาน
๙.๓ การจัดกจิ กรรมโครงการศูนย์ดจิ ทิ ัลชมุ ชนระดับตาบล
เป็นโครงการทมี่ ุ่งพัฒนาทกั ษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดให้มีการอบรมแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในหลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมสานักงานเพื่อ
สร้างโอกาสการมีงานทา (Program Office Curriculum) โดยครูผู้ผ่านการอบรมต้องขยายผลการ
เรียนรู้ไปยังประชาชนในพื้นท่ีให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ชีวติ ประจาวันได้
๙.๔ นเิ ทศติดตาม/สรปุ ผลการดาเนนิ งาน เพ่อื ติดตามผลและพัฒนาการดาเนินงานให้มปี ระสิทธภิ าพ
9.5 รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานให้แก่ผบู้ ริหาร และหน่วยงานท่เี กย่ี วขอ้ ง

10. ผลการดาเนนิ งาน
10.1 เชิงปรมิ าณ
ประชาชนท่วั ไป จานวน ๑๕๐ คน โดยแบ่งจานวนผู้เขา้ ร่วมโครงการ ดังนี้

ที่ ชอ่ื โครงการ/กิจกรรม/หลักสตู ร เป้าหมาย ผลการดาเนนิ งาน(คน/ป)ี
๑. โครงการศูนย์ดิจิทัลชมุ ชน (คน/ปี) ชาย หญงิ รวม
๘๓ ๖๗ ๑๕๐
๑๕๐

10.2 เชงิ คุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และสามารถนา

ความร้มู าปรับใช้ประโยชนใ์ นการดาเนนิ ชวี ติ ประจาวันได้

โครงการ/กจิ กรรม ผ้ผู ่าน ตอ่ ยอด สรา้ งรายได้ ประกอบ เพม่ิ โอกาสใน พฒั นาตนเอง
กิจกรรม อาชพี เดิม เสริม อาชพี ใหม่ การเรยี นรู้ และครอบครวั
โครงการศนู ย์ดิจิทลั
ชมุ ชน ๑๕๐ - - - ๑๕๐ -

11. ผลลัพธ์ (Outcome)
กล่มุ เปา้ หมายมคี วามรู้ ความเข้าใจและมที ักษะในการนาเทคโนโลยดี ิจทิ ลั มาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน

ได้

หนา้ | 81

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )
12. ปัญหา อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ

12.1 ปัญหา อปุ สรรค
- วัสดุ อปุ กรณใ์ นการฝึกอบรมมไี มเ่ พียงพอ เชน่ มีผู้อบรมบางสว่ นขาดสมาร์ทโฟนในการทากิจกรรม หรอื
สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพน้ื ท่ีไม่มีความเสถียร
12.2 ขอ้ เสนอแนะ
- ก่อนการจัดกิจกรรมควรสารวจความพร้อมของสถานท่ี สัญญาณอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนของ
กลมุ่ เปา้ หมายว่าสามารถรองรบั การสรา้ งเพจและความคล่องตวั ในการใช้เคร่อื งมอื ส่ือสารมากเพยี งใด
13. แนวทางการดาเนินงานต่อไป
กศน.อาเภอแวง้ มุ่งเนน้ การขับเคลือ่ นโครงการศนู ย์ดิจทิ ัลอยา่ งตอ่ เน่ือง เพอ่ื เสรมิ สร้างใหป้ ระชาชนในพื้นท่ี
รูเ้ ทา่ ทันเทคโนโลยี ส่อื ดจิ ิทลั สามารถคดิ วเิ คราะห์ แยกแยะสื่อดจิ ิทลั และเกดิ ทักษะในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
และสามารถนาความรู้มาปรบั ใชป้ ระโยชน์ในการดาเนนิ ชวี ิตประจาวนั ไดอ้ ย่างเหมาะสม

หน้า | 82

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

โครงการการจัดและส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผ้สู ูงอายุ

หน้า | 83

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๑. ชือ่ โครงการ โครงการการจดั และสง่ เสริมการจัดการศกึ ษาตลอดชวี ติ เพื่อคงพฒั นาการทางกาย จติ และสมอง
ของผสู้ ูงอายุ

๒. ดาเนนิ งานโครงการไตรมาสที่  ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔

๓. แผนงาน : ยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวี ติ

๔. สนองนโยบาย/ยทุ ธศาสตรข์ อ้ ที่
2. สงสรมิ การจัดการศกึ ษาและการเรยี นรูตลอดชวี ติ สาหรบั ประชาชนทเ่ี หมาะสมกบั ทุกชวงวยั
2.3 สงเสริมการเรยี นการสอนที่เหมาะสมสาหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ การฝกอบรมอาชีพท่ีเหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และสงเสรมิ สมรรถนะผูสูงวัย และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย โดยเนนกา

รมีสวนรวมกับภาคีเครอื ขายทกุ ภาคสวนในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสงู วยั

๕. สนองเป้าหมาย
สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
มาตรฐานการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ้เู รยี นการศกึ ษาตอ่ เน่ือง
1.1 ผู้เรียนการศกึ ษาต่อเน่อื งมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลกั สตู ร
1.2 ผจู้ บหลกั สตู รการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ทีไ่ ด้ไปใช้ หรือประยกุ ต์ใช้
บนฐานค่านิยมรว่ มของสังคม
1.3 ผ้จู บหลักสูตรการศึกษาต่อเน่อื งทีน่ าความรไู้ ปใช้จนเห็นเป็นประจกั ษ์หรอื ตัวอย่างท่ีดี

๖. งบประมาณ

งบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรร จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
คงเหลือ จานวน - บาท

๗. วตั ถปุ ระสงค์

๗.๑ เพอ่ื ให้กลมุ่ เปา้ หมายมีความรู้ ความเขา้ ใจเก่ียวกับการพัฒนาทางกาย จิตและสมอง
๗.๒ เพอ่ื ใหก้ ลุ่มเป้าหมายมีทักษะการฝกึ บรหิ าร กาย จิตและสมอง
๗.๓ เพอ่ื ใหก้ ลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรแู้ ละทกั ษะไปปรบั ใช้ในชีวติ ประจาวนั ได้อยา่ งมคี วามสุข

๘. เป้าหมาย

๘.๑ เชิงปริมาณ
ผู้สูงอายุ จานวน ๖๐๐ คน

๘.๒ เชงิ คุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่ เปา้ หมายมีความรู้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับการพฒั นาทางกาย จิตและสมอง มีทักษะการ
ฝึกบรหิ ารกาย จติ และสมอง สามารถนาความร้แู ละทักษะไปปรบั ใช้ในชวี ติ ประจาวนั ไดอ้ ย่างมคี วามสขุ

หนา้ | 84

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

9. วธิ กี ารดาเนนิ กิจกรรม
9.1 สารวจกล่มุ เปา้ หมาย เพอื่ ทราบจานวนและความต้องการของกลมุ่ เป้าหมาย

9.2 วางแผนการดาเนินงาน เพ่อื เตรียมความพรอ้ มและประสานเครอื ขา่ ยในการดาเนินงาน
9.3 จัดกิจกรรมตามโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ

สมองของผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบต่างๆให้กับผู้สูงอายุ ผ่าน
วิทยากรทมี่ ีความรู้ ความสามารถจากภาคีเครือข่าย เช่น สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลในพ้ืนที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชนใ์ นการดาเนนิ ชีวติ ตอ่ ไปได้
9.4 นิเทศติดตาม/สรุปผลการดาเนนิ งาน เพือ่ ติดตามผลและพัฒนาการดาเนนิ งานให้มีประสทิ ธิภาพ

9.5 รายงานผล เพอ่ื นาเสนอผลการดาเนนิ งานใหแ้ กผ่ ู้บริหาร และหน่วยงานท่เี กี่ยวข้อง

10. ผลการดาเนนิ งาน

10.1 เชิงปรมิ าณ
ผสู้ ูงอายุ จานวน ๖๐๐ คน โดยแบ่งจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดงั น้ี

ท่ี ชือ่ โครงการ/กจิ กรรม/หลักสูตร เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน(คน/ป)ี
(คน/ปี) ชาย หญงิ รวม

โครงการการจดั และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอด ๑๙๐ ๔๑๐ ๖๐๐

๑. ชวี ิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ๖๐๐

ของผูส้ ูงอายุ

10.2 เชิงคณุ ภาพ
กลุ่ม เปา้ หมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั การพฒั นาทางกาย จิตและสมอง มีทักษะการฝึกบริหารกาย

จติ และสมอง สามารถนาความรู้และทกั ษะไปปรบั ใช้ในชวี ติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข

11. ผลลพั ธ์ (Outcome)
- ผูส้ งู อายทุ ีเ่ ข้ารว่ มกิจกรรมการศกึ ษาตลอดชีวติ มคี วามพึงพอใจและต้องการเขา้ ร่วมกจิ กรรมในครัง้ ตอ่ ไป

12. ปญั หา อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ
12.1 ปญั หา อปุ สรรค
ผู้สูงอายุบางรายไมส่ ะดวกในการเดนิ ทางมารว่ มกิจกรรมทจี่ ัดในสถานทท่ี เี่ ป็นศูนยก์ ลาง เน่ืองจากไมม่ ี

ลกู หลานและปญั หาสุขภาพ

12.2 ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรม ควรจัดหาสถานท่ี และเออื้ อานวยความสะดวกสาหรบั ผู้สงู อายุ โดยจดั กิจกรรม

ในพนื้ ท่ที ่กี ลุ่มเป้าหมายอาศยั อยู่ เพือ่ ลดภาระการเดนิ ทางระยะไกล

13. แนวทางการดาเนินงานตอ่ ไป

กศน.อาเภอแว้ง ดาเนินการจัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิต และสมองของผ้สู ูงอายุอยา่ งตอ่ เนื่องเพอื่ พฒั นาสุขภาพให้ผสู้ งู อายมุ ีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพ
ใจทด่ี ี และดารงชวี ิตอยูใ่ นสงั คมอย่างมคี วามสขุ

หน้า | 85

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )
หน้า | 86

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

สว่ นที่ ๔

โครงการ/กิจกรรมเดน่ (Best Practice)
ปงี บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า | 87

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

1. ข้อมูลทั่วไป

เรือ่ ง หลากหลายความคิด พชิ ติ กจิ กรรม
( ระบบกิจกรรมพฒั นาผู้เรียนควบคูก่ ับการจัดการเรยี นการสอน )
ผเู้ สนอผลงาน….กศน.อาเภอแว้ง

2. ความเปน็ มา
และความสาคัญ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 มีความมุ่งหมายในการจัด
การศึกษา เพื่อ พัฒนา คนไทย ให้เป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม
จริยธรรม และ วัฒนธรรม ในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข ซ่ึงมีแนวการจัด
การศึกษาโดยใหส้ ถานศึกษา และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนนิ การโดยจดั เน้อื หาสาระ และกจิ กรรม ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ และความถนดั ของผู้เรียน โดยคานงึ ถงึ ความแตกตา่ งระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณจ์ ริง ฝึกการปฏบิ ัติใหท้ าได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและรักการอ่านให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จัดการ
เรียนการสอน โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ัง ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดี
งาม และ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในทุกสาระวิชา ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ
ซ่ึงผ้สู อนต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สอ่ื การเรียน และอานวยความสะดวก เพือ่ ให้ผเู้ รยี นเกิดการเรยี นรู้ และ
มคี วามรอบรู้ รวมท้ังสามารถใชก้ ารวจิ ยั เป็นสว่ นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไป
พรอ้ มกันจากสอื่ การเรียน

การสอน หรือแหล่งเรียนรู้ ประเภทต่างๆ การเรียนการสอนน้ันจึงจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูสอน หาเทคนิคการสอนให้
หลากหลายรูปแบบตามศักยภาพผเู้ รยี นรายบุคคลหรอื กลมุ่

หน้า | 88

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ปจั จุบนั ผปู้ กครอง ครู และชุมชนมุ่งหวังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการในการทางาน มี
ความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ สังเคราะห์ มวี ิจารณญาณ คิดไตรต่ รอง และคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีจิตสานึกท่ีดีต่อชุมชนและสังคม อนุรักษ์ พัฒนาส่ิงแวดล้อม เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทัง้ มีความรคู้ วามสามารถในการประกอบอาชพี และสามารถอย่รู ว่ มกนั ในสงั คมได้อยา่ งสันติสขุ

จากทฤษฎกี ารจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ผ่านระบบกิจกรรมน้นั ครูจึงเป็นปจั จัยสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนจึงเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาคุณลักษณะด้านต่างๆของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นทางการด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย ในการพฒั นาผเู้ รียนท้งั ดา้ นรา่ งกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่า
ชีวิต ปลกู ฝงั คุณธรรมจรยิ ธรรมและคา่ นยิ มท่ีพึงประสงค์ ส่งเสรมิ ให้ผู้เรยี นรจู้ ัก และเขา้ ใจตัวเอง สร้างจิตสานึกใน
การอนรุ ักษธ์ รรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม ปรบั ตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดารงชีวิต
ได้อยา่ งมคี วามสขุ

3. สภาพปญั หา

จากการการประชุมบุคลากรครูเก่ียวกับปัญหาของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังสามระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปัญหา คือ ผู้เรียนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่
กล้าแสดงออก ไม่มีทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเท่าท่ีควร ครูจึงร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดย
การใช้วิธีการส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความถนดั ของผู้เรียนซง่ึ เปน็ กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะด้านต่างๆของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกในการพูดและแสดงความคิดเห็น พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนทั้งทางสังคม
อารมณ์ไดเ้ หมาะสมและสามารถเช่อื มโยงความร้ไู ปใชใ้ นชีวิตประจาวนั ได้

4. วตั ถุประสงค์

4.1 ผ้เู รยี นมคี วามม่ันใจ กล้าแสดงออกในการพูดและแสดงความคดิ เห็น
4.2 พฒั นาบคุ ลกิ ภาพของผเู้ รียนทง้ั ทางสังคม อารมณ์ได้เหมาะสม
4.3 ผเู้ รยี นสามารถเชอื่ มโยงความรู้ไปใช้ในชวี ิตประจาวนั ได้

หน้า | 89

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

5. ปจั จยั เก้ือหนนุ

5.1 ผู้บริหารใหก้ ารสนับสนนุ งบประมาณ และการเข้าร่วมกจิ กรรมต่างๆของ
ผู้เรียน

5.2 ผปู้ กครองมีความพรอ้ มใหก้ ารสนับสนุนรว่ มมอื และสง่ เสรมิ ให้ผู้เรียนเขา้
ร่วมกจิ กรรมตา่ งๆ

5.3 ครูมีความเสียสละเวลา กาลงั กาย เพ่ือใหผ้ ูเ้ รียนได้ฝึกทักษะอยา่ งสมา่ เสมอตลอดปกี ารศกึ ษา
5.4 ผู้เรียนมีความมงุ่ มั่นทีจ่ ะพฒั นาตนเอง
5.5 ผเู้ รียนมคี วามสนใจอยากรู้ อยากปฏิบัติ และเรียนอยา่ งมคี วามสขุ

6. ลาดบั ข้นั ตอนการดาเนินกิจกรรม

6.1 สารวจสภาพข้อมลู พ้นื ฐาน วิเคราะห์ผู้เรียนเปน็ รายบุคคล เพือ่ จัดการเรียนรู้ให้เต็มศกั ยภาพ
6.2 วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการจัดการผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน และมาตรฐานการศึกษาเชิงระบบสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและกิจกรรมอื่นๆ ได้ปรับปรุง
การวางระบบกิจกรรมผ้เู รยี น ซ่งึ มี Flow Chart ของระบบ ดงั นี้

หนา้ | 90

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ระบบกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น

กาหนดแผนการจดั กจิ กรรม

ดาเนนิ งานตามแผนการจดั กิจกรรมตามหลักสตู ร BP
และกจิ กรรมเสรมิ หลักสูตร หลากหลายความคิด

พชิ ติ กจิ กรรม

ประเมินผลการดาเนินงาน

บรรลุวตั ถปุ ระสงค์ ปรบั ปรงุ / แก้ไข
หรอื ไม่ ไมใ่ ช่

ใช่

สรปุ รายงานผลการดาเนินงานและพัฒนางานอยา่ งตอ่ เน่อื ง

หนา้ | 91

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

จาก Flow Chart ครูได้ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ทง้ั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น กจิ กรรมบาเพ็ญ

ประโยชน์ และกจิ กรรมท่ีส่งเสรมิ ความถนดั ของผู้เรยี นผรู้ บั ผิดชอบแต่ละกจิ กรรม ดาเนินการตามแผนการจัด

กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

จานวน จานวน

ท่ี กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น (ครั้ง) นักศึกษา หมายเหตุ

(คน)

๑ โครงการส่งเสรมิ กระบวนการเรียนรู้และพฒั นาศกั ยภาพนกั ศกึ ษา ๒ ๓๐๐
กศน.อาเภอแวง้ ๑ ๔๐

๒ โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลกั สูตรพ้นื ฐานยุวกาชาด

๓ โครงการตวิ เข้มเติมเต็มความรู้ เพอ่ื ยกระดบั ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น ๑ ๒๙๐
ของนักศกึ ษา กศน.อาเภอแว้ง ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ และภาคเรียน

ที่ ๑/๒๕๖๔

๔ โครงการส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรม ๑ ๓๐๐

๕ โครงการแขง่ ขนั ทักษะความสามารถ “เยาวชนคนเกง่ ” ๑ ๒๗๐

- ส่งเสริม และการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ส่งเสรมิ ความถนัดของผเู้ รียน

- ฝึกทักษะกระบวนการทางาน กระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา
และกระบวนการทางานกล่มุ

- ประเมนิ ผลการจดั กิจกรรม การเรียนรเู้ พ่ือ เปน็ ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาตอ่ ไป

7. ผลการดาเนนิ งาน

จากการดาเนินงานตามข้ันตอนต่างๆ ของ “หลากหลายความคิด พชิ ิตกิจกรรม” ซึ่งประกอบดว้ ยกิจกรรมพฒั นา
ผูเ้ รยี น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนแ์ ละกจิ กรรมส่งเสริมความถนดั ของผู้เรียน ก่อใหเ้ กิดผลอันนา่ พึงพอใจต่อนักเรยี น
ผปู้ กครอง ครู และชมุ ชน ดงั น้ี

ผลทีเ่ กดิ ต่อนกั เรยี น
- ทาใหผ้ ู้เรยี นเกิดความสามัคคี มคี วามเอ้อื อาทรซึ่งกันและกนั น้องให้ความเคารพพี่ มกี ารพฒั นา
ความสามารถของรุ่นนอ้ ง ๆ ให้มากยงิ่ ขน้ึ การดาเนินกิจกรรมมคี วามยง่ั ยนื
- ทาให้ผูเ้ รียนมีความมน่ั ใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผนู้ า ผ้ตู ามทีด่ ี มคี วามรบั ผิดชอบต่อหน้าที่และสงั คม
ผูเ้ รยี นไดร้ ับการประกาศเกียรตคิ ณุ ดังนี้
- นักศกึ ษาระดับประถมศกึ ษา ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั ๒ ระดับจังหวัดนราธวิ าส จากการเข้า
ประกวด รอ้ งเพลงพระราชนพิ นธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจาปี ๒๕๖๔ โครงการจติ อาสาของสานักงาน กศน.

หน้า | 92

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

- นักศกึ ษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศอันดบั ๒ ระดับจังหวัดนราธวิ าส จากการ
เข้าประกวด รอ้ งเพลงพระราชนพิ นธ์ (กศน.ชาเลนจ)์ ประจาปี ๒๕๖๔ โครงการจติ อาสาของสานักงาน กศน.-

- นกั ศกึ ษาระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย ไดร้ ับรางวัลชมเชย ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพ
ตดิ จดั โดย สานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนราธิวาส

ผลที่เกดิ กับผู้ปกครอง
- ผปู้ กครองมีความภาคภมู ใิ จในความสามารถ และความสาเรจ็ ของลกู ผู้ปกครองให้การสง่ เสรมิ สนบั สนนุ
ผู้เรียนในการทากิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ผลท่เี กิดกับครู
- ครมู ีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของผู้เรียนท่ีสร้างช่อื เสียงให้แก่สถานศึกษาอย่างต่อเนอ่ื ง

ผลทเี่ กิดกบั สถานศึกษา
- สถานศึกษาไดร้ ับการยอมรับ และยกยอ่ งชมเชยจากผปู้ กครอง ชมุ ชน สงั คม ทาใหไ้ ดร้ บั ความรว่ มมือจาก
ผเู้ กยี่ วข้องทกุ ฝ่ายเป็นอย่างดียง่ิ

ผลทเ่ี กิดกับชุมชน
- การที่ผูเ้ รียนได้มีสว่ นรว่ มกจิ กรรมตา่ งๆ กบั ชมุ ชน และชุมชนมสี ว่ นร่วมในการเปน็ วทิ ยากรและจัด
กิจกรรมแก่นาเรยี นทาใหช้ ุมชนเห็นคุณคา่ ในตนเอง และสร้างความเข้มแขง็ แกช่ มุ ชน สามารถรักษาศลิ ปะ
วัฒนธรรมของชมุ ชนไดอ้ ย่างยง่ั ยนื

9. บทเรยี นที่ได้รับ
1. การปฏิบตั ิงานทเ่ี ป็นระบบมแี นวปฏิบัตทิ ่ีชัดเจน มีการสนบั สนนุ สง่ ผลให้งานบรรลุผล สาเร็จตาม
เปา้ หมาย
2. การพัฒนางานรว่ มกัน ความจริงจังในการปฏิบตั ิงาน การทางานเป็นทมี การมีสว่ นรับผิดชอบร่วมกันใน

การปฏิบัติงาน ความรว่ มมอื รวมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทศิ ตนของ บคุ ลากร สง่ ผลให้งานประสบผลสาเรจ็ ได้
ผลงานท่มี ีคุณภาพ

3. เมื่อความสาเรจ็ สู่เป้าหมายความภาคภูมิใจกค็ ือการทไ่ี ด้ทาหนา้ ท่ีที่รบั ผดิ ชอบอยา่ ง สมบรู ณ์สามารถ
พฒั นางานไดต้ ามเปา้ หมายและการนาองคก์ ร เปน็ ท่ียอมรบั ของบคุ ลากรในหนว่ ยงาน สถานศึกษาในสงั กดั และ
หน่วยงานภายนอก

10. การเผยแพร่
1. เผยแพรผ่ ลงานผา่ นเว็บไซต์ กศน.อาเภอแวง้ http://narathiwat.nfe.go.th/ampwaeng/ ,

ผ่านเฟสบุ๊ค กศน.อาเภอแว้ง https://web.facebook.com/profile.php?id=100006373269197
2. เผยแพร่ผลงานให้กบั กศน.อาเภอ นาไปใช้

หนา้ | 93

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ภาพกิจกรรม

หนา้ | 94

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

ภาคผนวก

หนา้ | 95

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

ส่วนท่ี ๕

ตารางสรุปผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หนา้ | 96

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

สรปุ ผลการเบกิ จา่ ยเงินงบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ 256๔

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแวง้

ณ วันท่ี ๓๐ เดือนกนั ยายน 256๔

๑. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย์

ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบรกิ ารการศึกษานอกระบบ กจิ กรรมจดั การศกึ ษานอกระบบ

ที่ กจิ กรรม รับจัดสรร เบิกจา่ ย ผกู พนั คงเหลือ รอ้ ยละ

1. งบบริหาร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 0 ๑๐๐

2. คา่ สาธารณปู โภค 14000 13851.48 - ๑๔๘.๕๒ ๙๘.๙๔

3. กิจกรรมการสง่ เสรมิ การรู้ ๑๓๕,๓00 ๑๓๕,๓00 - ๐ ๑๐๐

หนงั สือ

4.. ส่งเสริมการรู้หนังสือ 169,400 169,400 - 0 ๑๐๐

5. กิจกรรมการศึกษาเพ่อื พฒั นา ๒๔,๙๕๕ ๒๔,๙๕๕ - 0 ๑๐๐
ทักษะชวี ิต

6 กจิ กรรมการศกึ ษาเพ่ือพฒั นา ๕๕,๖00 ๕๕,๖00 - 0 ๑๐๐

สังคมและชุมชน

๗ กจิ กรรมการเรยี นร้ตู ามหลัก ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ - 0 ๑๐๐

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน : พนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์

ผลผลติ ท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอธั ยาศยั กิจกรรมจัดการศึกษาตามอธั ยาศยั

ที่ กิจกรรม รับจดั สรร เบกิ จา่ ย ผูกพนั คงเหลือ ร้อยละ

1. คา่ บรหิ าร ๒๕,๕00 ๒๕,๕00 - ๐ ๑๐๐

2 ค่าสาธารณูปโภค 6,000 5,759.33 - ๒๔๐.๖๗ ๙๕.๒๑

3 ค่าหนงั สอื พิมพห์ อ้ งสมดุ 3,650 3,650 ๐ ๑๐๐

4 คา่ วารสาร 8,๕00 8,๕00 ๐ ๑๐๐

แผนงาน : พน้ื ฐานด้านการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตท่ี 5 ผู้รบั บริการการศึกษาตามอธั ยาศยั กิจกรรมสนบั สนุนคา่ บริการเครอื ข่ายสารสนเทศ

ที่ กิจกรรม รบั จดั สรร เบกิ จ่าย ผูกพัน คงเหลือ ร้อยละ

1. คา่ เช่าบริการอนิ เทอร์เน็ต กศน. 11,556 11,556 - ๐ ๑๐๐

อาเภอ

2. ค่าเช่าบริการอินเทอร์เนต็ 11,556 11,556 - ๐ ๑๐๐

ห้องสมดุ ประชาชน

แผนงาน : พน้ื ฐานด้านการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์

ผลผลติ ที่ 5 ผรู้ บั บรกิ ารการศึกษาตามอัธยาศัย กจิ กรรมจัดสรา้ งแหลง่ เรียนรใู้ นระดบั ตาบล

ที่ กิจกรรม รบั จัดสรร เบกิ จา่ ย ผูกพัน คงเหลอื ร้อยละ

1. ค่ากิจกรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - 0 100

2. ค่าหนงั สือพิมพ์ กศน.ตาบล 11,556 11,556 - ๐ ๑๐๐

ที่ กิจกรรม รับจัดสรร เบิกจา่ ย ผูกพัน คงเหลอื ร้อยละ

หน้า | 97

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๒. แผนงาน : ยทุ ธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมดิจิทัล

ที่ กจิ กรรม รับจดั สรร เบิกจ่าย ผกู พนั คงเหลอื รอ้ ยละ

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 39,600 39,600 - 0 100

ดิจทิ ัล

๓. แผนงาน : ยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชีวิต

โครงการพฒั นาคุณภาพชวี ิตผสู้ งู อายุ กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพชวี ิตผสู้ ูงอายุ

ที่ กิจกรรม รบั จัดสรร เบิกจา่ ย ผกู พัน คงเหลอื ร้อยละ

1 โครงการความรว่ มมอื การ 25,700 - - 25,700 คนื งบ

ผลิตผู้ดูแลผู้สงู อายุ

ระหวา่ ง

กระทรวงศกึ ษาธิการ และ

กระทรวงสาธารณสุข

๒ โครงการจดั และส่งเสรมิ 42,000 42,000 - 0 100

การจัดการศกึ ษาตลอด

ชีวิตเพือ่ คงพฒั นาการทาง

กาย จติ และสมองของ

ผูส้ งู อายุ

๔. แผนงาน:แผนงาน:ยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนบั สนนุ ด้านการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์

กจิ กรรมภาษาต่างประเทศเพ่อื การสื่อสารดา้ นอาชีพ งบรายจ่ายอ่นื

ท่ี กจิ กรรม รบั จัดสรร เบิกจ่าย ผูกพัน คงเหลือ รอ้ ยละ

1. โครงการ ๒๘,๘๐0 ๒๘,๘๐0 - 0 100

ภาษาต่างประเทศเพอ่ื การ

ส่ือสารด้านอาชีพ

๕. แผนงาน:ยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ โครงการ

ขบั เคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทย่ี ัง่ ยืน กจิ กรรมสง่ เสรมิ ศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการศูนย์

ฝกึ อาชพี ชมุ ชน

ที่ กิจกรรม รบั จดั สรร เบิกจ่าย ผูกพนั คงเหลือ รอ้ ยละ

1. กจิ กรรมชั้นเรียนวชิ าชีพ 108000 108000 - 0 100

๒ พฒั นาอาชีพระยะสั้น ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ - 0 100

(กลมุ่ สนใจ)

๓ กจิ กรรม 1 อาเภอ 1 ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐ - 0 100

อาชีพ

หน้า | 98

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแวง้ )

๖. แผนงาน:ยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์ โครงการ

บรหิ ารจดั การศึกษาในจังหวดั ชายแดนภาคใตก้ ิจกรรมการพฒั นาการจดั การศึกษานอกระบบและการศกึ ษา

ตามอัธยาศัยในจงั หวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจา่ ยอืน่

ท่ี กจิ กรรม รบั จัดสรร เบิกจา่ ย ผกู พนั คงเหลอื ร้อยละ

1. โครงการจดั การศกึ ษา ๒๙,๒๕0 ๒๙,๒๕0 - 0 100

ตลอดชวี ิตในสถาบนั

ศกึ ษาปอเนาะ

๒ โครงการฝกึ ประสบการณ์ ๑๓๘,๖๔๐ ๑๓๘,๖๔๐ - 0 100

การใช้ภาษาจังหวัด

ชายแดนใต้

๓ โครงการ ลกู เสอื กศน. ๗๓,๐๔๐ ๗๓,๐๔๐ - 0 100

ชายแดนใต้

๔ โครงการกีฬา กศน.สาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - 0 100

สัมพันธ์ชายแดนใต้

๗. แผนงาน : ยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศกึ ษา โครงการสนบั สนนุ คา่ ใชจ้ ่าย

ในการจดั การศกึ ษาต้ังแต่ระดบั อนบุ าลจนจบการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

ที่ กจิ กรรม รบั จดั สรร เบกิ จ่าย ผูกพนั คงเหลือ รอ้ ยละ

1. คา่ หนงั สอื เรยี น 377,930 377,600 - ๓๓๐ ๙๙.๙๑

๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรยี น ๓๔๑,๔๘๘ ๓๔๑,๔๘๘ - 0 100

๓ ค่าจัดการเรียนการสอน 1,000,895 1,000,514.28 - ๓๘๐.๗๒ ๙๙.๙๖

หน้า | 99

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กศน.อาเภอแว้ง)

คณะผู้จดั ทา

คณะทปี่ รกึ ษา

คณะกรรมการสถานศกึ ษา

นางธนณภัทร ศรีระนา ผูอ้ านวยการ กศน. อาเภอแว้ง

คณะทางาน ครู
ครูผู้ชว่ ย
นางสาวรอดยี ะห์ สาแลบงิ ครผู ู้ช่วย
ครูผ้ชู ่วย
นางแนตี นุชภู่ ครผู ู้ช่วย
ครู อาสาฯ
นางสาวสไุ รดา อาแวกาแฉะ ครู อาสาฯ
ครู อาสาฯ
นายอัสรอฟ อาแว ครู อาสาฯ
ครู กศน.ตาบล
นางสาวนิสรีน แวเดง็ ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
นายบรรยง ศรสี วุ รรณ์ ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
นางสาวยูรณี ยนู ุ๊ ครู กศน.ตาบล
เจา้ พนักงานพัสดุ
นางสาวชนัญญา ศรสี ุข บรรณารักษอ์ ตั ราจา้ ง
เจ้าหนา้ ที่ธรุ การ
นายสุไลมาน เจ๊ะหลง
ครู
นางสาวมาริสา ดารามน่ั ครูผู้ช่วย
เจา้ หนา้ ทธี่ รุ การ
นางญาณี มอื เยาะ

นางสาววาฮีดา การียา

นางสาวซูไฮลา สะมะแอ

นางสาวรูสดา มุสตอปา

นางสาวปียาอร บอื ราเฮง

นางสาวนูรอซั รา หะยีสะแลแม

นางสาวปริยาภัทร มะยิ

นางสาววาสนา บินมะดีเยาะ

ผู้จดั ทาตน้ ฉบบั

นางสาวรอดียะห์ สาแลบงิ
นางสาวนสิ รีน แวเดง็
นางสาววาสนา บินมะดเี ยาะ

หนา้ | 100


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Midtown Mall - Father's Day Catalogue
Next Book
Лукоянова М.А. Мне не придётся больше в бою доверять свою жизнь. Письма Марины Расковой из г. Энгельса