The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by klang.udonthani, 2021-11-05 04:56:04

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สารบัญ

ฝา่ ยบริหารท่ัวไป 1

14 กลุม่ วชิ าการ

กลุ่มงานระบบการคลงั 35

50 กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

ฝำ่ ยบริหำรทั่วไป

1. ดำเนินกำรเกีย่ วกบั งำนสำรบรรณ งำนพมิ พ์ และงำนธุรกำรทั่วไป

รับ – ส่ง หนงั สอื ในระบบสำนักงำนอตั โนมัติ (e-office) ของสำนักงำน ข้อมลู ณ วันท่ี 31 ตลุ ำคม ๒๕๖๔

ลำดับท่ี ลงทะเบยี นในระบบ e-office/งำนพิมพโ์ ตต้ อบหนังสอื รำชกำร รวม (เร่อื ง)
1 เดอื น ตุลำคม 2564 471
- หนังสอื รับภำยใน ๕๓
- หนังสือรับภำยนอก ๒๒๓
- หนงั สอื ส่งภำยใน ๘๖
- หนังสอื ส่งภำยนอก ๕๐
- ตอบหนังสือรำชกำร ๕๙

สถิติกำรออกหนังสือรับรองและนำสิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์คำประกัน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

ลำดับท่ี เดอื น/ปี ผ้มู ีสิทธิยน่ื เรอื่ ง จำนวนเงิน
(รำย) (บำท)
๑ ตุลำคม 2564 175
รวมทง้ั สนิ้ 175 146,063,817.70
146,063,817.70

สถติ ผิ ลกำรอนุมัติกำรลงทะเบยี นเขำ้ ใช้งำนในระบบ eGP ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565

รวม

ลำดับที่ เดือน/ปี ผ้คู ้ำกับภำครฐั หน.จนท.พสั ด/ุ รวม (รำย)
หวั หนำ้ สนง.
121
1 ตลุ ำคม 2564 42 79 121
รวมท้งั สนิ้
42 79

สถติ กิ ำรจดั ส่งไปรษณีย์ ประจำปีงบประมำณ 2565

ลำดบั เดอื น/ปี ธรรมดำ รวม EMS รวม (ฉบับ)
ท่ี 34 ลงทะเบียน 29 124
121
1 ตุลำคม 2564 34 61 29

รวมทั้งส้ิน 61

จดั เก็บเอกสำรในระบบ e-mail โดยจัดเก็บเป็น Folder ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ำย ทำให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น
(กลอ่ งจดหมำยเข้ำประจำเดอื นตุลำคม 2564)
จดั ทำและบันทึกตำรำงกำรประชุมผบู้ ริหำร ในปฏิทนิ งำนประจำวนั ประจำเดือนตลุ ำคม 2564
ปรับฐำนข้อมลู ศนู ยข์ ้อมูลข่ำวสำร มำตรำ ๙ (๘) สขร. ประจำเดือนตลุ ำคม ๒๕๖๔
ปฏบิ ตั หิ น้ำท่ี One Stop Service ประจำสัปดำหท์ ี่ ๑ และ 4 ของเดือนตุลำคม 2564
- ปฏิบัตงิ ำนกำรให้บริกำรออกหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อไปเป็นหลกั ทรพั ยค์ ำประกนั ในกำรกู้เงนิ /

กำรตอบข้อหำรอื เบอื งต้น
- ปฏิบตั ิงำนกำรให้บรกิ ำรอนุมัติข้อมูลกำรลงทะเบียนในระบบกำรจดั ซือจัดจ้ำงดว้ ยอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (e-GP)

2. ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำ เบิกจ่ำย บญั ชีและรำยงำนกำรเงิน ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรกั ษำ
และจำหน่ำยพสั ดุ ครุภณั ฑ์

รำยงำนกำรเงนิ และบัญชี จำนวน 14 ฉบบั
- รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินฝำกคำ่ ใช้จ่ำยเก็บภำษที ้องถ่ิน 10% (ประจำเดอื นกนั ยำยน 2564)
- รำยงำนแสดงยอดคงเหลือตำมระบบ GFMIS (ประจำเดอื นกันยำยน 2564)
- รำยงำนแผน/ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ (ประจำเดือน

กันยำยน 2564)
- ข้อมลู กำรเบิกจ่ำยเงนิ คำ่ ตอบแทนพนกั งำนรำชกำร (ประจำเดือนตุลำคม 2564)
- รำยงำนงบทดลอง ใหส้ ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำเดอื นกนั ยำยน 2564)
- แบบแนบฎกี ำแสดงรำยกำรภำษี ให้กรมสรรพำกร (ประจำเดือนกันยำยน 2564)
- รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมำณฝำกคลัง (ไตรมำสท่ี 4) ประจำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564
- รำยงำนกำรรบั -จ่ำยเงนิ และเงนิ คงเหลอื นอกงบประมำณฝำกคลัง ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2564
- รำยงำนข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของหน่วยงำนภำครัฐประจำไตรมำสท่ี 4 ประจำปี

งบประมำณพ.ศ.2564
- แบบแจง้ รำยละเอียดบัญชีเงนิ ฝำกธนำคำรประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564
- รำยงำนฐำนะเงนิ ทดรองรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
- รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีทอ้ งถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.

2564 สำหรับโครงกำรท่เี บิกจำ่ ยเสร็จสนิ แล้ว
- แจ้งปริมำณงำน เกณฑ์กำรปันส่วนและจำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนภำยในกรม เพ่ือจัดทำ

ต้นทุนผลผลิตประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 และทบทวนผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย หน่วย
นบั และเกณฑ์กำรปนั สว่ นประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565

2

- รำยงำนกำรประเมินผลตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ผำ่ นระบบ GAQA

สรปุ กำรใชจ้ ่ำยเงินงบดำเนินงำน ของสำนกั งำนคลงั ฯ (ประจำเดือนตลุ ำคม 2564)

รายการ รับ เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ 4 พ.ย. 64
เงินงบประมาณ 1,294,677.24 34,424.71 2.66 สถานะ คงเหลอื
- งบดำเนินงำน 34,424.71 22.42
- งบลงทนุ 153,563.15 1,260,252.53
คำ่ ซอ่ มแซมบ้ำนพกั ขรก. สนง.คลังจ.อดุ รธำนี - - 119,138.44
- งบลงทนุ 192,717.00
คำ่ ซ่อมแซมบำ้ นพกั ขรก. สนง.คลงั จ.อดุ รธำนี 192,717.00
- งบลงทนุ 392,520.40
คำ่ ซอ่ มแซมบำ้ นพกั ขรก. สนง.คลังจ.อดุ รธำนี -- 392,520.40
- งบลงทุน 405,876.69
คำ่ ซ่อมแซมและปรับปรุง สนง.คลงั จ.อดุ รธำนี -- 405,876.69
เงินฝากคลงั 150,000.00
- เงนิ คบจ. ปี 63 (10512) - - 150,000.00
- เงนิ คบจ. ปี 64 (10512) 660,727.09
- เงนิ ลูกจ้ำงช่ัวครำว (10512) 91,117.09 215,789.80 32.66 444,937.29
- โครงกำรสง่ เสริมควำมโปร่งใสในกำรกอ่ สร้ำงภำครัฐฯ CoST 420,840.00 83,718.00 91.88 7,399.09
- คชจ.เกย่ี วกบั ตรวจสอบเคร่ืองมอื เครื่องจักร (10989) 95,250.00 68,491.80 16.28
18,520.00 30,750.00 32.28 352,348.20
รวมทง้ั สนิ้ 35,000.00 850.00 4.59 64,500.00
31,980.00 91.37 17,670.00
1,955,404.33 12.80 3,020.00
250,214.51 1,705,189.82

ที่ รำยกำร รับ ต.ค.-64 คงเหลอื
รวมทงั สิน 153,563.15 จา่ ย -
งปม.คงเหลือยกมำ
รับงบดำเนินงำนรำยไตรมำส 153,563.15 8,073.31 153,563.15
1 คำ่ จ้ำงเหมำพนักงำนขบั รถ 2,646.72 153,563.15
2 คำ่ จ้ำงเหมำพนักงำนทำควำมสะอำด 153,563.15
3 คำ่ ไฟฟำ้ - 145,489.84
4 คำ่ โทรศพั ท์ - 142,843.12
5 คำ่ นำประปำ - 142,843.12
6 คำ่ ใชจ้ ่ำยเดนิ ทำงไปรำชกำร - 142,843.12
7 คำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรฝึกอบรม/ประชมุ - 142,843.12
8 คำ่ ซ่อมแซมบำรุงรักษำ - 142,843.12
9 คำ่ วัสดุ - 142,843.12
10 คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 142,843.12
11 คำ่ ไปรษณยี ์ 142,843.12
12 กำจัดปลวก 10,720.03 142,843.12
13 คำ่ ตอบแทนลว่ งเวลำ 142,843.12
142,843.12

3

3. บรหิ ำรงำนบุคคลของหน่วยงำน

รำยงำนสถิตวิ นั ลำของบคุ ลำกรในสำนักงำนคลังฯ ประจำเดอื นกันยำยน 2564
ตรวจสอบรำยกำรจำ่ ยตรงสวสั ดิกำรคำ่ รกั ษำพยำบำล ประจำเดอื นกนั ยำยน 2564
รำยงำนฐำนข้อมลู ฝกึ อบรมประจำเดอื นตุลำคม 2564

ลำดบั รำยช่ือ สถติ กิ ำรอบรม/วัน รวมทงั้ สน้ิ หมำยเหตุ

ต.ค.64 (วัน)

ข้ำรำชกำร -๐
1 นางสาวบพุ ผา อนิ ทรสตู ร -๐
2 นายสุริยงค์ ลกู จันทร์ -๐
3 นางปาริชาติ ศรีทรงเมอื ง ๑๑
4 นางสายสมร ทองอยู่ -๐
5 นางสาวสมใจ อนิ ทร์ศรี -๐
6 นางสาวอมร ศรีพรหม -๐
๗ นางสาวเกศณิ ี คมุ้ บงุ้ คล้า -๐
๘ นางสาวอญั ชุรี บปุ ะเท -๐
๙ นางศริ ิอร ดรมงุ่ -๐
๑๐ นางสาวสมจิต มอญปาก -๐
๑๑ นางสาวคาใหม่ มหาวงษ์ -๐
๑๒ นางสาวศรินยา แดงเพช็ ร -๐
๑๓ นางสาวอริยา ศริ ิมกุ ดากลุ -๐
๑๔ นายจักรภัทร ชารีคา -๐
๑๕ นายวรัชยาภรณ์ ชา่ งยันต์ -๐
๑๖ นางสาวปยิ ะวรรณ ศรีหร่ิง

ลกู จำ้ งประจำ
17 นางอาภรณ์ จันทมุ า -๐
-๐
พนักงำนรำชกำร
18 นางสาววไิ ลพรรณ แกว้ ถาวร -๐
19 นางกลั ยาณี มธี รรม -๐

ลกู จำ้ งชั่วครำว
20 นางสาวศรัญญา สงิ หบ์ ญุ มี
21 นายภาณพุ งศ์ หารัญดา

4. ประชำสัมพันธเ์ ผยแพรข่ อ้ มลู ข่ำวสำร และกจิ กรรมต่ำงๆ

จดั ทำสรุปข่ำวประชำสัมพนั ธป์ ระจำเดอื นตุลำคม ๒๕๖๔ (ผำ่ นชอ่ งทำงไลน)์ จำนวน 13 ฉบบั

วนั ทสี่ รปุ ข่ำว เรอื่ ง 4
๗ ต.ค.๖๔ ขอดึง “เงนิ กองทุนตำ่ งด้ำว”
๑๒ ต.ค.๖๔ 2 พนั ร้ำนค้ำทำผิด “เรำชนะ”
คลงั โวคนละครึง่ สะพัด 8.7 หมน่ื ล.
๑๔ ต.ค.๖๔ นำยกฯ “บ๊ิกตู่” สั่งคลงั ทบทวน “บตั รคนจน” ปรับเกณฑร์ ำยได้แก้ซำซอ้ นถึงผูร้ ำยได้น้อยจรงิ
พร้อมเบิกจ่ำยชว่ ยนำท่วม 'บัญชกี ลำง' แจงติดตำมใกล้ชดิ ยันเงนิ เพยี งพอ
๑๘ ต.ค.๖๔ ‘คนละครง่ึ -ย่งิ ใช้ยิง่ ได’้ ยอดสะสมทะลุแสนลำ้ น

๑๙ ต.ค.๖๔ ‘LINE MAN’ ลยุ โปรฯ คนละครง่ึ ฟรีค่ำส่งอำหำร 5 กิโลเมตรแรก
คลงั รบั ขยำยเพดำนกู้เกิน 60% มุ่งฟ้นื ศก. ธปท.ทำใจไทยโตล้ำหลงั เพอ่ื น
๒๕ ต.ค.๖๔ คนละครงึ่ ใกล้เต็ม 28 ล้ำนสทิ ธ์ิ สมัครใหม่รอรับเงนิ 4,500 บำท
๒๖ ต.ค.๖๔ คลงั ไม่ปดิ กนั ลงทุนดจิ ทิ ัล เรง่ ใหค้ วำมรู้ปอ้ งกันถูกหลอก
๒๗ ต.ค.๖๔ แนะเตรียม 4 แสนล. ฟ้ืนฟเู ศรษฐกิจ
คลงั แบ่งจ่ำยประกันรำยไดข้ ำ้ ว
๒๘ ต.ค.๖๔ คลังปดิ ทำงลดภำษีนำมนั มัน่ ใจจีดีพีปนี โี ตเกิน 1% รบั เปดิ ประเทศ

ประชำสัมพันธ์ มติคณะรฐั มนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลังหรืองำนท่เี ก่ียวเน่ือง
กับกำรดำเนินงำนของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ผ่ำนช่องทำง Facebook , เพจ ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรฯ, Website , บอร์ดประชำสัมพันธ์ ของสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ในเดือน
ตุลำคม 2564 จำนวน 4 เรือ่ ง ดังนี

มติ ครม.วันท่ี เรือ่ ง

6 ต.ค. 64 1. เรอ่ื ง กำรร่วมลงทนุ (Venture Capital) กบั ผู้ประกอบกำรภำคกำรเกษตรไทยของ

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ ำรเกษตร

2. เรอ่ื ง ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใชจ้ ่ำยเงนิ กู้ ภำยใต้พระรำช

กำหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในครำวประชุมครังที่ 9/2564

19 ต.ค. 64 1. เรื่อง แนวทำงกำรจัดทำงบประมำณและปฏทิ ินงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566

2. เรอ่ื ง ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ กู้ ภำยใต้พระรำช

กำหนดฯ เพม่ิ เตมิ พ.ศ. 2564 ในครำวประชุมครังท่ี 11/2564

5

จดั ทำและประชำสัมพนั ธ์เผยแพร่ Infographic ขอขอบคุณ ท่ำนมนัส แจม่ เวหำ ประธำนกรรมกำร
มูลนิธิวจิ ัยและพัฒนำกำรเงนิ กำรคลงั เป็นอยำ่ งสงู ในกำรสนบั สนุนเงนิ รำงวัลให้แก่สำนักงำนคลงั
จังหวดั อดุ รธำนี จำนวนเงนิ 1,500 บำท

จัดทำและประชำสัมพนั ธ์เผยแพร่ Infographic บคุ ลำกรสำนกั งำนคลังจังหวัดอุดรธำนีขอแสดง
ควำมยินดีเนอ่ื งในวนั วนั สถำปนำกรมบญั ชกี ลำง ครบรอบ 131 ปี และบุคลำกรไดร้ ่วมอวยพร
ครบถว้ นแลว้ จำนวน 23 คน

6

จัดทำและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ภำพข่ำวกิจกรรม วันที่ 8 ตุลำคม2564 สำนักงำนคลังจังหวัด
อุดรธำนี จัดกิจกรรมกำรปรับปรุงสถำนท่ีทำงำนให้น่ำอยู่ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
(Klang Udon Cleaning Day)

7

จัดทำและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ภำพข่ำวกิจกรรม วันท่ี 20 ตุลำคม 2564 นำงสำวบุพผำ
อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธำนี พร้อมดว้ ยบุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ร่วมใจกันปลูก
ต้นทองอุไร ต้นไทรเกำหลี บำรุงรักษำต้นไม้ ด้วยกำรพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งก่ิงไม้ และรดนำ
ต้นไม้ ตำมโครงกำร “คนคลัง รักตน้ ไม้” เนอื่ งใน “วนั รักตน้ ไมป้ ระจำปีของชำติ พ.ศ.2564”

8

จดั ทำและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ภำพข่ำวกจิ กรรม สำนักงำนคลงั จังหวัดอุดรธำนี เตรียมชดุ ตรวจ
Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจบุคลำกรสำนักงำนคลังจงั หวดั อดุ รธำนีทุกคนตำม
มำตรกำรของจงั หวดั อุดรธำนี

9

จัดทำและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ จุลสำรสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ปีที่ 8 ฉบับท่ี 1
ประจำเดือนตุลำคม 2564

10

ประสำนงำนและใหบ้ ริกำรเตรียมกำรประชุม และปฏบิ ตั ิงำนบริหำรทวั่ ไป

ลำดบั วนั ที่ กำรประชมุ หมำยเหตุ
ผำ่ นระบบ ZOOM
1 26 ต.ค. 64 อบรมหลักสตู ร Strategic Innovation Based on JTBD

สนับสนุนเตรยี มควำมพรอ้ มในกำรประชมุ ประจำเดือนตุลำคม 2564

6. ปฏบิ ัตงิ ำนรว่ มกับหรอื สนับสนนุ กำรปฏบิ ัตงิ ำนของหนว่ ยงำนอ่นื ที่เก่ยี วขอ้ ง หรอื ที่ไดร้ ับมอบหมำย

รำยงำนมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนว่ ยงำนภำครัฐ ประจำเดือนกันยำยน 2564
รำยงำนจำนวนบุคลำกรผู้ติดเชือและต้องกักตัวจำกกำรแพร่ระบำดโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019
ประจำเดือนตลุ ำคม 2564 ทุกวนั ทำกำร ส่งกองบริหำรทรพั ยำกรบุคคล กรมบัญชีกลำง
กำรปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 ( COVID-19)
(ศนู ยโ์ ฮมฮกั อุดรธำนี)

11

1. คำสั่งแต่งตังเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) (ศนู ยโ์ ฮมฮกั อดุ รธำน)ี

12

2. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจำศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019
(ศูนย์โฮมฮักอุดรธำนี) ประจำเดือนตุลำคม 2564

วันที่ เจ้ำหนำ้ ที่ผ้ปู ฏิบัตงิ ำน
วนั ศุกรท์ ่ี 8 ต.ค.64 1.นำงสำวสมจิต มอญปำก
2.นำงสำวคำใหม่ มหำวงษ์

วนั เสำร์ที่ 16 ต.ค.64 1.นำยวรัชยำภรณ์ ชำ่ งยันต์
2.นำยภำนุพงษ์ ปำ้ นภมู ิ

วันอำทติ ย์ที่ 24 ต.ค.64 1.นำงอำภรณ์ จันทุมำ
2.นำงสำวศรญั ญำ สงิ หบ์ ุญมี

รำยงำนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ ของข้ำรำชกำรและลกู จ้ำงกรมบัญชีกลำง ไตร
มำส ๔
รำยงำนกำรเกบ็ รกั ษำธนบัตรตัวอย่ำงทมี่ ีอยู่ในครอบครอง ณ วันสนิ ปงี บประมำณ

13

กลุ่มงานวิชาการ

1. ใหค้ าปรกึ ษาแนะนา ตอบข้อหารือรวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวชิ าการเก่ียวกับกฎหมาย
การเงนิ การคลงั ภาครัฐ

1.1 สนับสนนุ การปฏิบตั ิงาน ณ จดุ ประชาสัมพนั ธ์ (One Stop Service)
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ดำเนินกำรขับเคล่ือนภำรกิจกำรส่งมอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรและ

ทำงำนในลักษณะเชิงรุกมำก มุ่งสู่กำรบริกำรที่เป็นเลิศ (Excellent Service) ตอบสนองควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังที่หลำกหลำยของผู้รับบริกำรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเกิดควำมรู้สึกประทับใจพึงพอใจ
และไดร้ บั กำรบริกำรที่เหนือควำมคำดหมำย สำนักงำนคลงั จังหวัดอุดรธำนมี อบหมำยทกุ กลุ่มงำน/ฝ่ำยจัดให้มี
บคุ ลำกรทำหนำ้ ท่ี ณ จุดให้บริกำรอย่ำงนอ้ ย 1 คน โดยมหี นำ้ ที่ให้บริกำร ดังน้ี

1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 กลมุ่ งำน/สัปดำห์
2. ใหบ้ ริกำรพน้ื ฐำนท่วั ไปและกล่ำวตอ้ นรบั ตำมคมู่ ือ “มำตรฐำนกำรใหบ้ ริกำร”
3. ให้บรกิ ำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service ไดแ้ ก่

3.1 งำนอนมุ ตั กิ ำรลงทะเบยี นในระบบกำรจัดซือ้ จดั จ้ำงภำครฐั (e-GP)
3.2 กำรขอหนงั สือรับรองบำเหน็จคำ้ ประกัน
3.3 กำรขอหำรือกฎหมำย ระเบยี บ หนงั สอื เวียนเบือ้ งตน
4. ให้ควำมช่วยเหลือเบ้ืองตน เม่ือมีประชำชนหรือผู้รับบริกำรมำติดต่อรำชกำร
ณ สำนักงำนคลงั จังหวดั อุดรธำนี หรอื หนว่ ยงำนอื่น
5. ชว่ งเวลำกำรใหบ้ ริกำรในวนั ทำกำรปกติ เวลำ 08.00 – 16.30 โดยไมห่ ยดุ พักเที่ยง
6. ปฏิบัตงิ ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมำย โดยกำรปฏิบัติงำน ณ จุดประชำสัมพันธ์
(One Stop Service) ใหส้ บั เปล่ียนหมนุ เวยี นกนั ตำมลำดับ

กลมุ่ งานวิชาการ ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ ในวันท่ี 4-8 ตุลาคม 2564

14

2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทารายงานการเงินขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
พระรำชบญั ญตั ิ วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 70 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดทำรำยงำน

กำรเงินประจำปีงบประมำณซึ่งอย่ำงน้อย ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงผล
กำรดำเนินงำนทำงกำรเงินทั้งเงินงบประมำณ เงินนอก งบประมำณ และเงินอื่นใด รวมถึงกำรก่อหน้ี ภำยใน
เก้ำสบิ วนั นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ นำสง่ รำยงำนให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเพือ่ ตรวจสอบ และนำส่ง
กระทรวงกำรคลัง

สำนกั งำนคลังจังหวดั อุดรธำนี กรมบญั ชีกลำง ซ่ึงเป็นหน่วยงำนของกระทรวงกำรคลังท่มี ีหนำ้ ท่ีในกำร
รวบรวมข้อมูลรำยงำนกำรเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพ่ือนำข้อมูลงบกำรเงินรวมใน
ภำพรวมของจังหวัดเข้ำระบบ CFS เพอื่ นำไปสู่กำรจัดทำงบกำรเงินรวมของประเทศให้ทันภำยใน 90 วนั นับแต่
วันส้ินปีงบประมำณ

ในกำรนี้ จงึ ได้จัดทำหนังสือชี้แจงให้องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่ินภำยในจังหวัดอุดรธำนี จัดทำรำยงำน
กำรเงนิ รวม ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 และจัดสง่ ใหส้ ำนักงำนคลงั จงั หวดั อดุ รธำนี เพื่อดำเนินกำรใหท้ ัน
ภำยในระยะเวลำทกี่ ำหนดตอ่ ไป ตำมหนังสือท่ี อด 0003/ ว 5285 ลงวันท่ี 21 ตลุ ำคม 2564

15

3. ดาเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( Construction Sector
Transparency : CosT) ทอ้ งถิ่น

พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 17 วรรคสอง บัญญัติว่ำ
คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริต (คณะกรรมกำร ค.ป.ท.) อำจกำหนดวิธีกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมกำร ค.ป.ท. ได้ออกประกำศ
คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทจุ ริต เรอ่ื ง โครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครฐั ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ 24 กันยำยน 2562 และกำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งข้อมูลโครงกำรก่อสร้ำงที่เข้ำหลักเกณฑ์
ตำมประกำศฯ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแตว่ ันทไี่ ด้รบั ควำมเหน็ ชอบวงเงินงบประมำณ เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ จะได้
พจิ ำรณำคัดเลอื กใหเ้ ขำ้ ร่วมโครงกำรฯ

กรมบัญชกี ลำง ในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรฯ คณะกรรมกำร ค.ป.ท. มอบหมำยให้สำนักงำนคลังจงั หวัด
อุดรธำนี ประชำสัมพันธ์โครงกำร CoST ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยสำนักงำนคลังจังหวัด
อุดรธำนี ได้ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทุกช่องทำงของสำนักงำนคลังจังหวัด บัดน้ี คณะกรรมกำร ค.ป.ท.
ได้ประกำศรำยช่ือโครงกำรก่อสร้ำงท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร CoST เรียบร้อยแล้ว
โดยกรมบัญชกี ลำง มอบหมำยใหส้ ำนักงำนคลังจังหวดั พจิ ำรณำคัดเลือกโครงกำรเพื่อลงพ้ืนท่ีตรวจติดตำมและ
ตรวจสอบโครงกำรก่อสรำ้ งเชิงรุกไตรมำสละ 1 ครงั้

สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ไดเ้ ลือกโครงการกอ่ สร้างอาคารพักเจ้าหนา้ ที่ 72 ยูนิต 6 ช้ัน โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี เป็นโครงการท่ีสุ่มตรวจตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยมีการโทรศัพท์
ประสานติดตามเพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจำ
ทกุ เดือน สำหรบั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนกั งำนคลงั จังหวัดอุดรธำนี ได้สรปุ ผลกำรดำเนินงำนเกีย่ วกบั โครงกำร
Cost ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพอ่ื รำยงำนหนว่ ยงำนทเี่ ก่ียวขอ้ ง ดังน้ี

16

4. ฝกึ อบรมและพฒั นาบุคลากรด้านการเงินการคลัง
กลุ่มงานวิชาการ ไดข้ ออนุมัติจัดโครงการเพม่ิ ประสิทธิภาพการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

จังหวดั อุดรธานี ซึง่ ไดก้ าหนดจัดโครงการฯ ภายในเดอื น พฤศจกิ ายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft
Teams เ พื่ อ อ บ ร ม ใ ห้ กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น จั ง ห วั ด
และเปน็ กรอบแนวทางในการจัดทาระบบการควบคมุ ภายในให้เหมาะสมกบั ลักษณะ ขนาดและความซบั ซ้อนของ
งานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดทารายงานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑป์ ฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หนว่ ยงานของรัฐ และได้รับการอนมุ ัติใหด้ าเนินโครงการฯ ดงั กลา่ ว ตามหนังสอื ที่ กค 0426.3/ 1235 ลงวนั ท่ี
15 ตลุ าคม 2564

17

โดยได้กาหนดจัดทา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุ ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ จังหวัด
อดุ รธานี” ใหแ้ ก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 216 คน โดยกาหนด
แผนการฝกึ อบรม ดงั น้ี

- รุ่นที่ 1 สาหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ จานวน 35 แห่ง ๆ ละ 1 คน ในวันท่ี
11 พฤศจกิ ายน 2564

- รุ่นท่ี 2 สาหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด จานวน 181 แห่ง ๆ
ละ 1 คน ในวนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ท้ังน้ี ได้จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือท่ี อด 0003/ว 31 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 และหนังสือที่ อด 0003/ว32
ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564

5. ดาเนนิ การจัดซอ้ื จดั จ้าง จัดหา ควบคุม ซอ่ มแซม บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ ครภุ ัณฑ์
5.1 โครงการซ่อมแซมและปรบั ปรงุ สานักงานคลังจงั หวัดอดุ รธานี งบประมาณ 150,000 บาท
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ได้รับอนุมัตใิ ห้ดำเนินกำรซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงำนคลังจังหวัด

วงเงินงบประมำณ 150,000 บำท (หนงึ่ แสนห้ำหม่ืนบำทถว้ น) เพ่อื ปรับปรุงพืน้ ที่กำรให้บริกำร รองรบั กำรผู้มำ
ใช้บริกำร ไดแ้ ก่ ผ้คู ำ้ กับภำครัฐ ผูร้ ับบำนำญ ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชำชน
ท่ัวไป ให้มคี วำมสะดวก คล่องตวั ในกำรส่งมอบกำรให้บริกำรภำยใต้ภำรกิจของสำนักงำนคลงั จังหวัดอุดรธำนี
ผลกำรดำเนินงำน ดังน้ี

18

- ผรู้ ับจำ้ ง คอื หำ้ งห้นุ ส่วนจำกดั อ.ทรัพย์รุ่งเรอื งก่อสร้ำง
- สญั ญำจ้ำงเลขที่ 1/2565 ลงวนั ท่ี 29 กันยำยน 2564
- วงเงินในสญั ญำ 150,000.00 บำท
- ผู้รับจ้ำงเริ่มทำงำนจ้ำงภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564 และจะต้องทำงำนให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภำยในวันท่ี 28 ธันวำคม 2564 โดยผู้รบั จำ้ งไดเ้ ข้ำทำงำนเม่ือวนั ท่ี 9 ตุลำคม 2564

5.2 โครงการซอ่ มแซมปรบั ปรงุ บา้ นพกั ข้าราชการ จานวน 3หลงั วงเงนิ งบประมาณ 991,114.09 บาท
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ให้ดำเนินกำรซ่อมแซมปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำร จำนวน 3 หลัง วงเงินงบประมำณ 991,114.09 บำท
(เก้ำแสนเก้ำหมื่นหน่ึงพันหนึ่งร้อยสิบส่ีบำทเก้ำสตำงค์) ฝ่ำยพัสดุได้ดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
ผลกำรดำเนนิ งำนโดยตอ่ เน่ือง ดงั น้ี

- วันที่ 8 ตุลำคม 2564 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล กำรซอ่ มแซมปรับปรงุ บำ้ นพักคลังจังหวดั อุดรธำนี
โดยวธิ ีคัดเลือก ดำเนนิ กำรพจิ ำรณำผล ให้เป็นไปตำม พรบ. และระเบยี บกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

19

- วันที่ 11 ตลุ ำคม 2564 สำนกั งำนคลงั จงั หวดั อดุ รธำนี ได้ประกำศผลผชู้ นะกำรจำ้ งในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบญั ชกี ลำงและของหนว่ ยงำนของรัฐตำมวธิ กี ำรที่กรมบญั ชีกลำงกำหนด และไดป้ ดิ ประกำศ
โดยเปดิ เผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของสำนกั งำนคลังจงั หวัดอุดรธำนี และแจง้ ใหผ้ เู้ สนอรำคำทุกรำยทรำบผำ่ น
ทำงจดหมำยลงทะเบยี นตอบรบั

- วันที่ 25 ตุลำคม 2564 สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ไดร้ ำยงำนผลกำรอุทธรณ์ และเรียกใหผ้ ู้ชนะ
กำรเสนอรำคำเข้ำทำสัญญำในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินตำมสัญญำจำนวน 918,000.00 บำท

5.3 การรายงานสภาพบา้ นพักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตำมระเบียบกรมบัญชกี ลำงวำ่ ด้วยกำรจดั กำรบำ้ นพักของทำงรำชกำร พ.ศ. 2562 หมวด 2 กำรดูแล

บำรุงรักษำบ้ำนพัก ข้อ 9 (3) โดยรำยงำนต่อสำนักงำนคลังเขต 4 หนังสือเลขที่ อด 0003/997 ลงวันท่ี
15 ตลุ ำคม 2564

5.4 การจดั ทาสรปุ ผลการดาเนินการจดั ซ้ือจัดจ้าง
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

พ.ศ. 2540 โดยจดั ทำรำยงำน ตำมแบบ สขร. 1 ประจำเดอื นตุลำคม 2564

ตำมท่กี ำหนดไวตำมมำตรำ 7

20

5.5 การรายงานผลการจดั ซอื้ จัดจา้ งกบั ผู้ประกอบการ SMEs ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี จัดทำรำยกำรผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกับผู้ประกอบกำร SMEs

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด่วนที่สุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2564 ทกี่ ำหนดให้หนว่ ยงำนของรัฐจัดซ้ือจดั จำ้ งพสั ดุจำกผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยช่ือผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมไวก้ ับสำนักงำนส่งเสรมิ วิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยใหใ้ ช้เงินงบประมำณจดั ซ้ือ
จัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำว ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสำมสบิ ของงบประมำณ และให้หนว่ ยงำนของรัฐรำยงำนผลกำรจดั ซื้อ
จดั จำ้ งไปยัง สสว.ภำยใน 60 วนั นบั ถดั จำกวนั สน้ิ ปงี บประมำณ

สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวฯ ให้เลขำนุกำรกรม เม่ือวันที่ 21
ตุลำคม 2564 โดยสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุกับผู้ประกอบกำร SMEs จำนวน 1,244,923.87 คิด
เป็นรอ้ ยละ 92.51

5.6 การจัดซ้ือจัดจ้างชุดตรวจและน้ายาที่เก่ียวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2
(เชอ้ื กอ่ โรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนตเิ จนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits

ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดอดุ รธำนี มีบัญชำให้บุคลำกรทีป่ ฏิบัตงิ ำนในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี
ได้รับกำรตรวจหำเชอ้ื ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) โดยวิธกี ำรตรวจแบบ ATK เพือ่ ควำมปลอดภยั ในสขุ ภำพ
อนำมัยของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนที่เดินทำงมำติดต่อรำชกำร
ทศ่ี ำลำกลำงจงั หวดั อดุ รธำนี โดยจะนำผลกำรตรวจหำเชอ้ื ฯ ไปประกอบกำรพจิ ำรณำในกำรจดั ทำบัตรผ่ำนกำร
ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในกำรน้ี สำนักงำนจังหวัดอุดรธำนี ขอควำมร่วมมือให้หน่วยงำน
ที่ปฏิบัติงำนใน ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี จัดส่งบุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรตรวจทั้งหมด 5 ครั้ง และ
ตรวจห่ำงกนั ครัง้ ละ 10 วัน

21

สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ได้รับมอบหมำยจำกคลังจังหวัดอุดรธำนี ให้ดำเนินกำรจัดซ้ือ
ชุดตรวจและน้ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเช้ือแบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid -19
Antigen test self-test kits) สำหรบั บคุ ลำกรของสำนักงำนคลังจงั หวัดอดุ รธำนี จำนวน 23 คน

บคุ ลำกร จำนวน จำนวนกำรใช้ (ครง้ั ) รวมทัง้ สิน้ (ชนิ้ )

(คน) (ครง้ั ละ 1 ชิน้ /คน จำนวน 4 คร้งั )

ขำ้ รำชกำร 16 4 64

ลกู จ้ำงประจำ 1 4 4

พนักงำนรำชกำร 2 4 8

ลูกจำ้ งชวั่ ครำว 2 4 8

จำ้ งเหมำบริกำร 2 4 8

รวมทั้งสิน้ 23 4 92

ราคาตอ่ หน่วย (กล่อง) 60 บาท/กลอ่ ง (กล่องละ 10 ช้ิน)

รวมเป็นเงินทง้ั ส้ิน 6,000 บาท (60*10) (หกพนั บาทถ้วน)

โดยได้ใช้แนวทำงปฏิบตั ิตำม หนงั สอื คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซอื้ จดั จ้ำงและกำรบรหิ ำรพัสดุภำครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันท่ี 27 มีนำคม 2563 และหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค 0408.4/ว138 ลงวนั ท่ี 13 กนั ยำยน 2564

5.6 การตรวจนบั พัสดปุ ระจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213

กำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้ำหน้ำที่
ตำมควำมจำเปน็ เพ่ือตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลอื อยู่
เพียงสิ้นงวด และดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุในวนั เปดิ ทำกำรวันแรกของปีงบประมำณเปน็ ต้นไป ว่ำกำรรับจ่ำย

22

ถกู ต้องหรอื ไม่ พัสดคุ งเหลือมตี ัวอยู่ตรงตำมบัญชหี รือทะเบียนหรอื ไม่ มีพสั ดุใดชำรดุ เสือ่ มคุณภำพ หรือสูญไป
เพรำะเหตุใดหรือวัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไป และเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
ผู้แตง่ ตง้ั ภำยใน 30 วันทำกำรนบั แต่วันเริม่ ดำเนนิ กำรตรวจสอบพัสดุ สำนกั งำนคลังจังหวัดอุดรธำนี โดยกลุ่ม
งำนวิชำกำร ในฐำนะผู้ได้รับมอบหมำย ได้จัดทำคำส่ังจังหวัดอุดรธำนี ท่ี 4346/2564 ลงวันท่ี
17 กันยำยน 2564 เรื่องแตง่ ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนคลังจังหวัด
อดุ รธำนี ให้เป็นไปตำมระเบยี บพัสดฯุ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบพสั ดปุ ระจำปีไดร้ ำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ให้แก่หัวหนำ้ หน่วยงำนของรฐั เรยี บร้อยแล้ว สรุป ดังนี้

1) กำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุ และเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ณ วันท่ี
30 กันยำยน 2564 พสั ดคุ งเหลือและมีอย่ตู รงตำมบัญชแี ละทะเบยี น

2) พสั ดุชำรดุ เสือ่ มสภำพ จำนวน 26 รำยกำร ดงั นี้

- ครุภณั ฑส์ ำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

- ครุภัณฑโ์ ฆษณำ จำนวน 2 รำยกำร

- ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ จำนวน 21 รำยกำร

โดยฝ่ำยพัสดุ ได้นำส่งรำยงำนให้สำนักงำนคลังเขต 4 ตำมหนังสือสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี

ท่ี อด 0003/1025 ลงวันท่ี 28 ตุลำคม 2564 และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ตำมหนังสอื สำนกั งำนคลงั จงั หวัดอดุ รธำนี ท่ี อด 0003/422 ลงวันท่ี 28 ตุลำคม 2564

6. ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวดั
6.1 นโยบายอธบิ ดีกรมบญั ชกี ลาง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร และแจ้งแนวทาง
เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยได้จัดทำสรุป Info graphic นโยบำยอธิบดีกรมบัญชีกลำง เพ่ือส่ือสำรและ

ประชำสัมพนั ธ์ให้บุคลำกรของสำนักงำนคลังจงั หวดั อดุ รธำนี นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิ ัตงิ ำน ดงั น้ี

23

6.2 ลงพื้นทีต่ รวจสอบและจัดระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลอุดรธานี
วนั ท่ี 18 ตลุ ำคม 2564 สำนักงำนคลังจังหวดั ร่วมกับ สำนักงำนธนำรักษ์พ้นื ที่อุดรธำนี และเทศบำล

อุดรธำนี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบของบ้ำนเมืองภำในเขตเทศบำลนครอุดรธำนี เพ่ือหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
บริเวณแนวกำแพงร้ัวบำ้ นพกั รำชกำร
สำนกั งำนคลังจงั หวัดอุดรธำนี

24

6.3 การตรวจสอบเครอื่ งมอื เคร่อื งจักร
กรมบัญชีกลำงมีนโยบำยให้สำนักงำนคลังจังหวัด เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจเครื่องมือเคร่ืองจักร

โดยให้เป็นฝ่ำยประสำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในภูมิภำคเข้ำร่วมตรวจสอบทำให้กำร
ดำเนินกำรเป็นไปด้วยรวดเร็ว

สำนกั งำนคลังจงั หวดั อุดรธำนี ได้ดำเนินกำร ดงั น้ี
1. รำยงำนกำรตรวจสอบเครื่องมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง ให้สำนักงำนคลังเขต 4 ทรำบ
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตำมหนังสือสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ท่ี อด 0003/994 ลงวันที่ 15
ตุลำคม 2564
2. รำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจเครอ่ื งมือเครือ่ งจักรและอปุ กรณ์กำรก่อสร้ำง ประจำเดือนตุลำคม
2564 ตำมหนงั สอื ท่ี อด 0003/994 ลงวนั ที่ 15 ตลุ ำคม 2564 และรำยงำนผลกำรเบิกจำ่ ยเงินคำ่ ใชจ้ ่ำยในกำร
ดำเนนิ งำนตรวจสอบเคร่ืองมือเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง ตำมหนงั สือที่ อด 0003/1028 ลงวันท่ี 29
ตุลำคม 2564

7. ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรอื สนบั สนุนการปฏบิ ตั งิ านของหนว่ ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื ที่ได้รับมอบหมาย
7.1 รายงานการเก็บรกั ษาธนบัตรตัวอยา่ ง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
ตำมหนงั สือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0501.5/ว31 ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม 2541 และ ท่ี กค 0401.4/

ว 332 ลงวนั ท่ี 29 ตุลำคม 2547 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบั กำรเก็บรักษำธนบัตรตัวอยำ่ งที่อยู่ในครอบครอง
ของสำนกั งำนคลังจังหวัด ณ วันส้นิ ปีงบประมำณ โดยใหร้ ำยงำนใหท้ รำบภำยในวนั ท่ี 15 ตุลำคม ของทุกปี

25

คณะกรรมกำรเก็บรักษำธนบัตรตัวอย่ำง ตำมคำสั่ง สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนีท่ี 15/2564
ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจนับใหส้ ำนกั งำนคลงั เขต 4 ตำมหนังสอื สำนักงำนคลังจังหวัด
อุดรธำนี อด 0003/957 ลงวนั ท่ี 5 ตุลำคม 2564

7.2 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกาหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามท่ีหน่วยงานของรัฐกาหนดไว้อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง และจัดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง โดยมีหน้าที่
อานวยการในการรวบรวม พิจารณากลน่ั กรอง และสรุปผลการประเมนิ การควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดและเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
โดยดาเนนิ การ ดังน้ี

1) กรณีจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวดั เพอ่ื พจิ ารณาลงนาม ภายใน 90 วันนบั แต่วนั ส้ินปงี บประมาณ

2) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล เสนอรายงานฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอาเภอ เพ่ือให้คณะกรรมการท่ีนายอาเภอรวบรวมและจัดทารายงาน
การประเมินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอาเภอ ส่งให้สานกั งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ภายใน 90 วนั นับแต่วันส้นิ ปงี บประมาณ

3) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานฯ ต่อหัวหนา้ หน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งใหส้ านักงานส่งเสรมิ การปกครองส่วนท้องถิ่นจงั หวัดภายใน 90 วัน นับแตว่ ัน
สิ้นปีงบประมาณ

26

กลมุ่ งำนวชิ ำกำร ไดร้ บั มอบหมำยไดด้ ำเนนิ กำร ดังนี้
1) รายงานการประเมนิ ผลการควบคมุ ภายในของสานกั งานคลังจังหวดั อดุ รธานี
แจ้งเวียนให้กลุ่มงาน ฝ่าย ดาเนินการสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ที่ อด0003/พิเศษ

ลงวันท่ี 8 ตลุ าคม 2564 กาหนดให้กลมุ่ งาน/ฝา่ ย จัดทารายงการการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน ประจาปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 4 แ ล ะ จั ด ส่ ง ใ ห้ ก ลุ่ ม ง า น วิ ช า ก า ร เ พื่ อ จั ด ท า ร า ย ง า น ฯ
ในภาพรวมของสานักงานคลังจงั หวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 1 พฤศจกิ ายน 2564

2) รายงานประเมินผลการควบคมุ ภายในภาพรวมจงั หวดั ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ กรรมการและเลขานุการ จึงได้จัดทาหนังสือแจ้งให้

ส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี และนายอาเภอ
จดั สง่ รายงานประเมินผลการควบคมุ ภายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาทีก่ าหนด เพื่อใหก้ ารจัดทารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดอดุ รธานี เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงนิ การคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกั เกณฑป์ ฏบิ ัติการควบคุมภายในสาหรับหนว่ ยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสอื ที่ อด 0003/ ว 5255 – ว 5257 ลงวนั ท่ี 20 ตลุ าคม 2564

27

7.3 โครงการคนคลังคุณธรรม
กระทรวงกำรคลัง ได้มีนโยบำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรไปสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลัง

คุณธรรม และไดม้ ีกำรประกำศคุณธรรมอัตลักษณก์ ระทรวงกำรคลัง “MOF HATS” ได้แก่ ซื่อสัตย์ (Honesty)
รับผิดชอบ (Accountability) สำมคั คี (Teamwork) มจี ิตบรกิ ำร (Service mind) ประกอบกบั กระทรวงกำรคลัง
ได้ ลงนำมในบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรป้องกัน และปรำบปรำมปัญหำกำรทุจริตระหว่ำง
กระทรวงกำรคลัง สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) สำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้ำนคอรัปชั่น (ประเทศ
ไทย) เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ในอันท่ีจะส่งเสริมและพัฒนำ
กรมบัญชีกลำงและกระทรวงกำรคลังไปสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังคุณธรรม มีกำรปฏบิ ัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตัวอย่ำงมีจริยธรรม คุณธรรม และคำนึง ถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
เพ่ือให้กำรขับเคล่ือนมำตรกำรกระทรวงกำรคลังคุณธรรมเป็นไปอย่ำงตอ่ เนอื่ งมีประสทิ ธิภำพ สำนกั งำนคลัง
จงั หวัดอุดรธำนี จึงจัดทำ “โครงกำรคนคลังคณุ ธรรม” เพ่ือเสรมิ สร้ำงใหข้ ้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ไดพ้ งึ ประพฤตปิ ฏบิ ตั ิตน ผำ่ นกจิ กรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่ 1“ซื่อสัตย์” (Honesty : H) : กำรยกย่องสรรเสริญผู้ท่ีแสดงออกซ่ึงควำมซ่ือสัตย์ สุจริต
และสร้ำงจติ สำนกึ ให้ปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมสอ่ื สัตย์ สจุ ริต

กิจกรรมที่ 2“รับผิดชอบ” (Accountability : A) : สร้ำงแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
ตรงเวลำ และมคี วำมรับผดิ ชอบในหน้ำทเ่ี ปน็ แบบอยำ่ งที่ดี

กิจกรรมท่ี 3 “สำมัคคี”(Teamwork : T) : ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดควำมสำมัคคี ของบุคลำกร
ในหน่วยงำน

กจิ กรรมท่ี 4 “มีจิตบริกำร”(Service Mind : S) : สนับสนุนกำรให้บริกำรมุ่งสู่กำรให้บรกิ ำรที่เปน็ เลิศ
(Excellent Service)

ในเดือนตุลำคม 2564 สำนักงำนคลงั จงั หวัดอดุ รธำนี ดำเนนิ กจิ กรรมคนคลังคุณธรรมดังน้ี

1) กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริต
คลังจงั หวัดอุดรธำนี และบคุ ลำกรของสำนักงำนคลังจังหวัดอดุ รธำนี ประกำศเจตจำนงสุจรติ โดย

พรอ้ มเพรียงกนั เป็นกำรยกยอ่ งสรรเสริญผทู้ ่ีแสดงออกซง่ึ ควำมซอื่ สตั ย์ สุจริต และสร้ำงจติ สำนึกให้ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์

28

2) โครงการปรับปรุงสถานที่ทางานให้น่าอยู่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทางาน (Klang Udon
Cleaning Day) ในวนั ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30

สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี จัดทำโครงกำรปรับปรุงสถำนท่ีทำงำนให้น่ำอยู่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน (Klang Udon Cleaning Day) เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย เป็นกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรควบคู่ไปกับกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในกำรปฏบิ ัตงิ ำน ประกอบกบั สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนีได้รับกำรจัดสรร
เงนิ งบประมำณในกำรดำเนินกำรซอ่ มแซมและปรับปรุงสำนักงำน เพือ่ ปรับปรงุ พืน้ ท่กี ำรให้บรกิ ำรและรองรบั ผู้
มำใช้บริกำร เช่น ผู้ค้ำกับภำครัฐ ผู้รับบำนำญ ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน
ประชำชนทั่วไปให้มคี วำมสะดวก คล่องตัวในกำรส่งมอบกำรใหบ้ ริกำรภำยใต้ภำรกิจของสำนักงำนคลังจงั หวัด
อดุ รธำนี

29

ดงั นน้ั สำนักงำนคลังจงั หวดั อุดรธำนี ได้จัดกิจกรรมรวมพลงั ชำวคลังรว่ มกิจกรรม 5 ส. (สะสำง
สะดวก สะอำด สุขลักษณะ และสร้ำงนิสัย) เพื่อร่วมกันทำควำมสะอำดบริเวณภำยในสำนักงำนคลังจังหวัด
อุดรธำนีเพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมของสถำนทที่ ำงำนให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม น่ำอยู่ และ
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สร้ำงบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อม
ในสถำนทที่ ำงำนให้ดขี ้ึน ในวนั ศกุ รท์ ่ี 8 ตุลำคม 2564 เวลำ 15.30 น. ณ สำนักงำนคลงั จังหวดั อดุ รธำนี

3) โครงการ “คนคลัง รักต้นไม้” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ได้จัดทำโครงกำรปลูกต้นไม้และบำรุงรักษำต้นไม้
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมบริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำรสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี
ให้บริเวณบ้ำนพักท่ีอยู่อำศัยของบุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี มีควำมเรียบร้อย สะอำด ร่มเย็น
อีกท้ัง ช่วยส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรรักธรรมชำติ รักต้นไม้ บำรุงสถำนท่ีให้มีควำมน่ำอยู่ สวยงำม
เพอื่ สุขภำพจติ ท่ดี ีของบคุ ลำกร

30

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดโครงการ “คนคลัง รักต้นไม้” ขึ้น ในวันพุธท่ี
20 ตุลาคม 2564 ณ บรเิ วณบ้านพักขา้ ราชการสานักงานคลงั จังหวัดอดุ รธานี โดยร่วมกนั บารุงรักษาต้นไม้

ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กาจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้าต้นไม้ ในบริเวณบ้านพักข้าราชการฯ ให้มีความ
สวยงาม นา่ อยู่มากย่ิงขน้ึ

วตั ถุประสงค์
2.1 เพอ่ื เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม
2.2 เพ่ือปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของหน่วยงาน ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพักข้าราชการสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม น่าอยู่ และเป็นแบบอย่างทีด่ ีแก่หน่วยงานอืน่

2.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิง่ แวดลอ้ มของทอี่ ยู่อาศัยให้ดีขน้ึ

วิธดี าเนินการ

กิจกรรม วธิ ีการ

1) ปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านพักข้าราชการ - ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ต้นทองอุไร และ

สานักงานคลงั จงั หวัดอดุ รธานี พันธ์ไม้สวยงามบริเวณโดยรอบบ้านพักข้าราชการ

สานกั งานคลงั จงั หวดั อุดรธานี

2) บารงุ รกั ษาตน้ ไม้ ตดั แต่งก่ิงไม้และหญ้า - ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็น
ผลการดาเนินงาน ระเบยี บเรยี บรอ้ ย สวยงาม เพือ่ ให้ผู้อยู่อำศยั ในบรเิ วณ
บ้ำนพกั ฯ ปลอดภัยจำกสตั ว์มีพษิ ต่ำง ๆ

- ปรับภูมิทัศน์ บริเวณบ้ำนพักฯ เพ่ือไม่ให้หักโค่น
จนเป็นอันตรำยต่อบุคลำกร และทรัพย์สินของทำง
รำชกำรเสียหำย

- กำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำรดูแลพื้นทสี่ ีเขียว

และดแู ลไม้ดอกและไมป้ ระดับบริเวณบ้ำนพักฯ

สถานท่ดี าเนนิ การ ผ้รู ่วมกิจกรรม เนือ้ ที่ ชนิดพนั ธุไ์ ม้ท่ี ตน้ ไมท้ ่ี
(คน) บารุงรกั ษา บารงุ รักษา บารงุ รักษา

บริเวณบ้ำนพัก 21 (ไร่) ต้นทองอุไร (ตน้ )
ขำ้ รำชกำร 21 7 ตน้ ไทรเกำหลี 60
สำนักงำนคลงั 30
จังหวดั อุดรธำนี 7
90
รวม

31

before after

4) กจิ กรรมงานเลยี้ งปี 2564 มอบรางวลั ตา่ ง ๆ
สำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี จัดกิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์ให้กับบุคลำกรของสำนักงำนคลงั จังหวัด

อุดรธำนี เพื่อสนบั สนนุ และสร้ำงขวญั กำลงั ใจในกำรปฏิบตั งิ ำน สอดคลอ้ งกบั กำรดำเนนิ งำนตำม “โครงกำรคน
คลังคุณธรรม” เพ่ือเสริมสร้ำงบุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซ่ือสัตย์ (Honesty) รับผิดชอบ
(Accountability) สำมัคคี (Teamwork) และมีจิตบริกำร (Service mind) โดยจัดงำนเมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม
2564 เวลำ 17.30 น. ณ ร้ำนอำหำรโคลเอ้ อิน เดอะกำร์เด้น จังหวัดอุดรธำนี ซงึ่ ภำยในงำนมีกำรจัดกิจกรรม
มอบวนั เกดิ และมอบรำงวลั ประเภทตำ่ ง ๆ อำทิ

- รำงวลั บ้ำนพักนำ่ อยู่ (ประเภททำวน์เฮำส์และบ้ำนเดย่ี ว)
- รำงวลั บุคลำกรที่มำปฏิบตั งิ ำนเช้ำทุกรอบ 6 เดอื น (ต.ค.-มี.ค. และ เม.ย.-ก.ย.)
- รำงวัลบุคลำกรท่มี ีวันลำน้อยที่สดุ

32

- รำงวัลบคุ ลำกรทม่ี ีอัตรำกำรลำลดลงสงู สดุ เมอื่ เทียบกบั ปกี อ่ น
- รำงวลั บคุ คลดีเด่นหรือบคุ ลำกรในดวงใจ เพื่อสนบั สนนุ และจงู ใจใหเ้ กิดกำรพัฒนำกำรบริกำรท่ีดี
- รำงวัลชุดแต่งกำรประจำกลุ่ม/ฝ่ำย (ยอดเยยี่ ม)

5) รายงานสรุปผลการดาเนินงาน และส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลท้ังหมดคืนบัญชี
(กองทุนส่ิงแวดล้อม)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดท่ี 3
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนนิ กำรอนุมัตกิ ำรจ่ำยเงนิ กองทุนสง่ิ แวดล้อมใหแ้ ก่องคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ ที่ได้รบั จัดสรร และ
ส่งเงินเหลอื จำ่ ยพรอ้ มดอกผลทัง้ หมดคนื กองทุนสงิ่ แวดลอ้ ม ภำยในวนั ที่ 10 ตลุ ำคม 2564 เรียบรอ้ ยแล้ว

33

6) ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานภายใน
กรมบัญชกี ลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอื น และจดั สง่ ภายในเวลาท่กี าหนด

34

กลุม่ งานระบบการคลงั

ผลการดาเนินงานของกลุ่มงานกากับและบริหารระบบการคลัง (GFMIS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจาเดือน ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564
ถงึ 31 ตุลาคม 2564) ดังนี้

งบสว่ นราชการในจังหวดั อุดรธานี (Function)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

กลมุ่ จงั หวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 (เลย, หนองบวั ลาภ,ู บึงกาฬ, หนองคาย, อดุ รธานี)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

35

\\

งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยทุ ธศาสตร์ฯ)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

เงินกันไว้เบกิ เหล่อื มปี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

2. ดา้ นเรง่ รดั ตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานกั งานคลงั จงั หวดั อุดรธานี มีผลการดาเนินการในเดอื นตุลาคม 2564 ดงั น้ี

ท่ี รายการ เป้าหมาย

1 รายงาน ผลเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจาปี 1. จัดทาข้อมูล วเิ คราะห์ และรายงานสถานะการ เบิก

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในจังหวัด จา่ ยเงินงบประมาณของสว่ นราชการในจังหวัดอดุ รธานี

อุดรธานี เสนอผ้บู รหิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย

1.1 งบประมาณรายจา่ ยของส่วนราชการ (Function)

1.2 งบกลุม่ จงั หวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน

1.3 งบกรมจังหวัดอดุ รธานี (งบยทุ ธศาสตรฯ์ )

2. จัดทา Power Point รายงานให้ผู้บริหารทราบ

(เปน็ ประจาทกุ สปั ดาห)์

36

ท่ี รายการ เปา้ หมาย

2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 1. จัดทาข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานสถานะผลการใช้

ส่วนราชการท่ีได้รบั จัดสรรงบประมาณในจงั หวดั จา่ ยเงินงบประมาณของสว่ นราชการในจังหวัดอุดรธานี

อดุ รธานี เสนอผู้บรหิ าร เพือ่ ประกอบที่ประชุม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการธรรมาธิการ (วันท่ี 19 ตลุ าคม 2564) ประกอบดว้ ย

1.1 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ (Function)

1.2 งบกล่มุ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนบน

1.3 งบกรมจังหวดั อดุ รธานี (งบยุทธศาสตร์ฯ)

2. จัดทากราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายเงิน

งบ ป ระ ม าณ ได้แก่ งบ ป ระ ม าณ ร าย จ่าย ขอ ง

ส่วนราชการ (Function) และงบกรมจังหวัดอุดรธานี

(งบยทุ ธศาสตร์ฯ)

3. จัดทา Power Point เพื่อเสนอผู้บริหารทราบในท่ี

ประชมุ คณะกรรมการธรรมาธกิ าร

3 การมอบเกยี รติบตั รให้กบั ส่วนราชการในจงั หวดั ส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีที่มีผลการใช้จ่ายเงิน

อดุ รธานีท่ีมีผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณเปน็ ไปตาม งบประมาณรายจา่ ยประจาและรายจ่ายลงทุน ประจาปี

เป้าหมายท่ีกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามเป้าหมายท่กี าหนด

(หนงั สอื จังหวัดอดุ รธานี ที่ อด 0003/ว 5463 (ร้อยละ 100) จานวน 57 แห่ง โดยส่งมอบเกยี รติบัตร

ผา่ นช่องทาง ไปรษณีย์

4 รายงานสถานะการเบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณ ส่วนราชการสามารถติดตามข้อมูลการก่อหน้ีผูกพัน

ของส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ผ่านเว็บ link และการเบิกจ่ายเงิน เป็นรายโครงการได้ผ่านเว็บ link

http://www.skylabplus.com/udn/ ประจาเดือนตลุ าคม 2564

เป็นประจาทกุ สปั ดาห์

37

3. ด้านระบบ GFMIS
อนมุ ัตกิ ารจ่ายเงนิ ของส่วนราชการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

ประจาเดอื น จา่ ยผ่านหน่วยงาน อปท. จ่ายตรงเจา้ หน้ี สรก. จา่ ยผ่านหน่วยงาน สรก. รวม
ตลุ าคม 2564
จานวน จานวนเงนิ จานวน จานวนเงนิ จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน

1,882 1,071,803,187.63 1,104 344,385,553.56 1,361 944,109,306.88 4,347 2,360,298,048.07

การอนุมัติและเปลยี่ นแปลงข้อมลู หลักผู้ขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจาเดือน แบบขออนมุ ัติ ขอ้ มลู หลักผขู้ าย รวม หมายเหตุ
ตลุ าคม 2564 56 แบบขอเปล่ยี นแปลง 61

5

รายการท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจาเดือน 03 04 เหตุผลทธี่ นาคารปฏิเสธการจ่ายเงนิ โอนสทิ ธิ์ ชือ่ บัญชผี ดิ รวม
ตุลาคม 2564 22 27 51 53

3

4. เงินทดรองภัยพบิ ัติ

การเบกิ จา่ ยเงินทดรองเพ่ือช่วยเหลอื ผปู้ ระสบภยั พิบัติกรณีฉกุ เฉิน (แยกตามประเภทภัย)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทภัย

โรค โรค

ประจาเดือน อทุ กภัย อัคคีภัย วาต ภยั ภยั ฝนทงิ้ ระบาด ระบาด ฟา้ ผ่า ไฟปา่ ภยั อนื่ ๆ รวม
ภยั แล้ง หนาว ชว่ ง ดา้ น ด้าน (โควิด-19)

พชื สตั ว์

ตุลาคม 2564 - - - - - - - - - - 1,254,151.50 1,254,151.50

การตงั้ วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั ฉุกเฉนิ ในระบบ GFMIS
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี ประจาเดอื น เลขทีห่ นังสอื วันท่ีหนังสอื
1 ตุลาคม 2564 - -

38

การชดใช้คืนเงินทดรองราชการเพือ่ ชว่ ยเหลือผปู้ ระสบภัยฉุกเฉนิ ในระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี วัน /เดือน/ ปี จานวน (รายการ) จานวนเงิน (บาท)
1 ตุลาคม 2564 -
-

5. ด้านการประชาสัมพนั ธ์
สานกั งานคลังจังหวัดอดุ รธานี ไดจ้ ัดทา Infographics เพอ่ื เผยแพร่ผ่านช่องทางกลุ่ม line , Facebook,

Website, บอร์ดประชาสัมพนั ธ์ของสานกั งานคลังจงั หวัดอุดรธานี ประจาเดือนตลุ าคม 2564 ดงั น้ี

5.1 Infographics ทเี่ กีย่ วขอ้ งกับระบบงาน GFMIS จานวน 6 เร่อื ง ดงั นี้

ลาดับท่ี เรอื่ ง

1 การจัดเกบ็ และนาส่งเงินรายไดแ้ ผ่นดิน กรณีรายไดด้ อกเบ้ียเงนิ ทดรองราชการผ่านระบบ GFMIS Web

Online

2 การระบุรหสั บญั ชีแยกประเภท รหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน เฉพาะงบกลาง ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

3 "แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564" เรื่องท่ี 1 ความถูกตอ้ ง (Accuracy) หวั ข้อ 1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของแต่

ละบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ตามบัญชีแยก

ประเภทท่ีกาหนดไว้ ดังน้ี

1.1.1 บญั ชีเงินสดในมือ (1101010101)

4 "แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564" เรื่องท่ี 1 ความถูกตอ้ ง (Accuracy) หัวข้อ 1.1 ยอดคงเหลอื ในช่อง “ยอดยกไป” ของแต่

ละบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ตามบัญชีแยก

ประเภททก่ี าหนดไว้ ดงั น้ี

1.1.2 บัญชีเงนิ ฝากธนาคาร (ทุกบญั ช)ี (11010206XX)

39

ลาดบั ที่ เรอ่ื ง

5 "แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564" เร่ืองที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) หวั ข้อ 1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของแต่

ละบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ตามบัญชีแยก

ประเภทท่กี าหนดไว้ ดังนี้

1.1.3 บญั ชเี งินฝากคลงั (1101020501)

6 "แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564" เรื่องที่ 1 ความถูกตอ้ ง (Accuracy) หัวข้อ 1.1 ยอดคงเหลอื ในช่อง “ยอดยกไป” ของแต่

ละบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ตามบัญชีแยก

ประเภททกี่ าหนดไว้ ดังน้ี

1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลงั และบญั ชสี ินทรพั ยถ์ าวร (1105010105)

40

41

42

43

44

45

46

5.2 ภาพข่าวกิจกรรม จานวน 1 เรอื่ ง ดงั น้ี

ลาดบั ท่ี เร่ือง

1 การมอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการท่ีมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

(ร้อยละ 100) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564

47

5.3 มติคณะรฐั มนตรี จานวน 1 เร่ือง ดงั น้ี

ลาดบั ท่ี วนั / เดอื น /ปี เรอ่ื ง

1 19 ตลุ าคม 2564 แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

48


Click to View FlipBook Version