The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pretty, 2020-03-03 10:00:29

STANDARD 4 PDPC SKPMg2

PDPC GURU

Keywords: SKPMg2

Ver 1.2

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (SEKOLAH)

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) SKOR RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
Tindakan dilaksanakan:
4.1 TT TK
Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: (1/0) (Skor) i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
4
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang
sesuai ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc
3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
4.1.1 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti Tindakan dilaksanakan:
i. dengan menepati objektif pelajaran
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
4
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
iii. secara berterusan dalam PdPc.
4.2 Peratus TUMS TK
Guru mengawal proses pembelajaran dengan: (Skor) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang TT 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
(1/0) 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran
Tindakan dilaksanakan:
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. i. secara berhemah/mengikut kesesuaian

4.2.1 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan aktiviti pembelajaran.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Guru mengawal suasana pembelajaran dengan: Peratus TUMS TK Tindakan dilaksanakan:
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc (Skor) i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid.
TT
(1/0)

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc

iii. menyusun atur kedudukan murid

4.2.2 iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.3 TT TK
Guru membimbing murid dengan:‎ (1/0) (Skor)

i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran

4

4.3.1

ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran ii. dengan betul dan tepat.
4
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran
iii. secara berhemah.
4.3.1 iv. memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran iv. secara bersungguh-sungguh.

v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti Tindakan dilaksanakan:
i. berdasarkan objektif pelajaran
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii. secara berterusan/tekal.
4.4 Peratus TUMS TK
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: (Skor) 4
i. merangsang murid berkomunikasi. TT
(1/0) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
4.4.1 iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan Tindakan dilaksanakan:
i. secara berhemah.
menyelesaikan masalah 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid.
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin iii. berterusan/tekal.

vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: TT TK
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif. (1/0) (Skor)

ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas

4.4.2 iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi respons.
iv. prihatin terhadap keperluan murid.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.5 TT TK Tindakan dilaksanakan:
Guru melaksanakan penilaian dengan: (1/0) (Skor)
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc i. berdasarkan objektif pelajaran

ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc. ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa
4
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran.
iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan, kecakupan dan meliputi semua murid
4.5.1 iv. membuat refleksi PdPc.
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan. iv. secara berterusan/tekal/segera.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.‎
2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-mana dua (2) perkara di atas.‎
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira m‎ ana-mana satu (1) perkara di atas.‎
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.‎
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
4.6 Peratus TUMS TK i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: (Skor) pelibatan melebihi 50% - 100% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran. TT ii. selaras dengan objektif pelajaran
(1/0)
iii. dengan yakin
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. 4

iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-sungguh.

iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan i‎si pelajaran. Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 80% hingga 89% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran 3 melebihi 25% hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 50% hingga 79% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
4.6.1 vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. 2 10% hingga 24% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 1% hingga 49% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 1 kurang daripada 10% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 0 Tidak memenuhi mana-mana perkara di atas.‎
Peratus TUMS

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR TARAF SKOR
4.1 Guru Sebagai Perancang
Nama guru No. KP 4.1.1 10
4.2 Guru Sebagai Pengawal
Tarikh 22/8/2017 M/Pelajaran Matematik 4.2.1 10 CEMERLANG 90-100
BAIK 80-89.99
Kelas 2B Masa 4.2.2 5

Tanda Tangan Guru Jawatan 4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 SEDERHANA 50-79.99
4.4.1 25 LEMAH 20-49.99
Nama Penilai 4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.2 5 0-19.99
Tanda Tangan Penilai 4.5.1 10 SANGAT LEMAH
4.5 Guru Sebagai Penilai 4.6.1 20
4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif

JUMLAH


Click to View FlipBook Version