The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pretty, 2020-03-03 10:00:29

STANDARD 4 PDPC SKPMg2

PDPC GURU

Keywords: SKPMg2

Ver 1.2

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (SEKOLAH)

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) SKOR RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
Tindakan dilaksanakan:
4.1 TT TK
Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: (1/0) (Skor) i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
4
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang
sesuai ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc
3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
4.1.1 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti Tindakan dilaksanakan:
i. dengan menepati objektif pelajaran
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
4
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
iii. secara berterusan dalam PdPc.
4.2 Peratus TUMS TK
Guru mengawal proses pembelajaran dengan: (Skor) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang TT 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
(1/0) 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran
Tindakan dilaksanakan:
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. i. secara berhemah/mengikut kesesuaian

4.2.1 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan aktiviti pembelajaran.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Guru mengawal suasana pembelajaran dengan: Peratus TUMS TK Tindakan dilaksanakan:
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc (Skor) i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid.
TT
(1/0)

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc

iii. menyusun atur kedudukan murid

4.2.2 iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.3 TT TK
Guru membimbing murid dengan:‎ (1/0) (Skor)

i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran

4

4.3.1

ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran ii. dengan betul dan tepat.
4
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran
iii. secara berhemah.
4.3.1 iv. memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran iv. secara bersungguh-sungguh.

v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti Tindakan dilaksanakan:
i. berdasarkan objektif pelajaran
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii. secara berterusan/tekal.
4.4 Peratus TUMS TK
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: (Skor) 4
i. merangsang murid berkomunikasi. TT
(1/0) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
4.4.1 iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan Tindakan dilaksanakan:
i. secara berhemah.
menyelesaikan masalah 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid.
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin iii. berterusan/tekal.

vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: TT TK
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif. (1/0) (Skor)

ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas

4.4.2 iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi respons.
iv. prihatin terhadap keperluan murid.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.5 TT TK Tindakan dilaksanakan:
Guru melaksanakan penilaian dengan: (1/0) (Skor)
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc i. berdasarkan objektif pelajaran

ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc. ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa
4
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran.
iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan, kecakupan dan meliputi semua murid
4.5.1 iv. membuat refleksi PdPc.
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan. iv. secara berterusan/tekal/segera.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.‎
2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-mana dua (2) perkara di atas.‎
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira m‎ ana-mana satu (1) perkara di atas.‎
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.‎
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
4.6 Peratus TUMS TK i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: (Skor) pelibatan melebihi 50% - 100% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran. TT ii. selaras dengan objektif pelajaran
(1/0)
iii. dengan yakin
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. 4

iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-sungguh.

iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan i‎si pelajaran. Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 80% hingga 89% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran 3 melebihi 25% hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 50% hingga 79% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
4.6.1 vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. 2 10% hingga 24% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 1% hingga 49% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 1 kurang daripada 10% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 0 Tidak memenuhi mana-mana perkara di atas.‎
Peratus TUMS

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI ASPEK TUMS WAJARAN % SKOR TARAF SKOR
4.1 Guru Sebagai Perancang
Nama guru No. KP 4.1.1 10
4.2 Guru Sebagai Pengawal
Tarikh 22/8/2017 M/Pelajaran Matematik 4.2.1 10 CEMERLANG 90-100
BAIK 80-89.99
Kelas 2B Masa 4.2.2 5

Tanda Tangan Guru Jawatan 4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 SEDERHANA 50-79.99
4.4.1 25 LEMAH 20-49.99
Nama Penilai 4.4 Guru Sebagai Pendorong 4.4.2 5 0-19.99
Tanda Tangan Penilai 4.5.1 10 SANGAT LEMAH
4.5 Guru Sebagai Penilai 4.6.1 20
4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif

JUMLAH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pagadderkrant Maart 2020
Next Book
Art in/of Nature