The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pretty, 2020-03-03 07:55:28

STANDARD 4 PDPC GURU SKPMg2

PDPC GURU SKPMg2

Keywords: PDPC GURU

STANDARD 4: PEMPELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara
berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan Pembelajaran
dan Pemudahcaraan (PdPc).

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.1.1
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara Menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran dan
profesional dan sistematik. menyediakan sumber pendidikan mengikut keupayaan murid,
peruntukanmasa danmematuhi arahanyang berkuat kuasa.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang 4 iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/ arahan
4 sesuai
yang berkuat kuasa.
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.

3 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi perkara (i) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (ii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi perkara (i) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (iii). (ii) dan (iii).

1 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak merancang pelaksanaan PdPc. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur
dan aktiviti pembelajaran yang sesuai

ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc

iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.

i) RPH,RPT,DSKP
ii) ujian lisan,pemerhatian
iii) buku teks, buku aktiviti,lembaran kerja

40

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut
perancangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.2.1
Guru mengawal proses pembelajaran secara Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi
profesional dan terancang.
peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati

objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara
berterusan dalam PdPc.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru mengawal proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengelolaisipelajaran/skoppembelajaranyang i. dengan menepati objektif pelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/
dirancang 4 pembelajaran terbeza
4 ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti iii. secara berterusan dalam PdPc.

pembelajaran
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid.

3 Guru mengawal proses pembelajaran bagi perkara (i) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Guru mengawal proses pembelajaran bagi perkara (ii) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (iii). (ii) dan (iii).

1 Guru mengawal proses pembelajaran bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak mengawal proses pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang

ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran

iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid

i) Mengikut DSKP,RPT

ii) jadual waktu
iii)aktiviti PAK21- collaborative learning,kerja kumpulan

50

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut
perancangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.2.2
Guru mengawal suasana pembelajaran secara Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur
profesional dan terancang. kedudukan murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan mengikut kesesuaian dan keperluan, secara
berhemah, menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru mengawal suasana pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc i. secara berhemah/mengikutkesesuaian
ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
4 iii. menyusun atur kedudukan murid 4 iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan
iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang
aktiviti pembelajaran.
menyeronokkan.

3 Guru mengawal suasana pembelajaran bagi mana- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Guru mengawal suasana pembelajaran bagi mana- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 Guru mengawal suasana pembelajaran bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak mengawal suasana pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc

iii. menyusun atur kedudukan murid

iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

I) peraturan kelas , parking lot,carta pencapaian murid,buku kawalan disiplin
kelas,reward chart ,traffic light/wisel/loceng

51

ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai
berdasarkan objektif pelajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.3.1
Guru membimbing murid secara profesional dan Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan
terancang. kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber pendidikan
serta menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran/mata
pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan
betul, tepat, secara berhemah dan bersungguh-sungguh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Guru membimbing murid dengan: i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan ii. dengan betul dantepat
iii. secara berhemah
menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan iv. secara bersungguh-sungguh.
pelajaran
ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan 4
menguasai kemahiran dalam aktiviti
pembelajaran
4 iii. memandu murid membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dalam aktiviti
pembelajaran
iv. memandu murid menggunakan/memanfaatkan
sumber pendidikan berkaitan pelajaran
v. menggabung/merentas/mengaitkan isipelajaran
dengan tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran.

3 Guru membimbing murid bagi mana-mana empat (4) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Guru membimbing murid bagi mana-mana tiga (3) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Guru membimbing murid bagi sekurang-kurangnya 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak membimbing murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi
pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran

ii. memberitunjukajar/tunjukcara/panduanmenguasaikemahiran
dalam aktiviti pembelajaran

iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah dalam aktiviti pembelajaran

iv. memandu murid menggunakan/memanfaatkan sumber
pendidikan berkaitan pelajaran

v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/

unit/tema/nilai/kemahiran/mata pelajaran lain dalam aktiviti
pembelajaran.

kepelbagaian BBM (internet,surat khabar,majalah,manila kad,flash kad,tool kit PAK
21,tablet ,laptop ) ! scrap book,gallery walk,hot seat,jigsaw puzzle

v) peta i-think

52

ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

4.4.1 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan Merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif, mengemukakan
aktiviti pembelajaran secara profesional dan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan membuat
terancang. keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk
murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran serta
memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan
objektifpelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti i. berdasarkan objektif pelajaran
pembelajaran dengan: ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
i. merangsang murid berkomunikasi iii. secara berterusan/tekal.
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti
4
pembelajaran
iii. mengemukakansoalanyangmenjuruskearah

pemikiran kritis dan kreatif
4 iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus

ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin
vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan
isi pelajaran
vii. menggalakkanmuridmemperolehpengetahuandan
kemahiran secara kendiri.

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan
(ii) atau perkara (i) dan (iii).
3 pembelajaran bagi perkara (i), (ii), (iii) dan mana-mana dua
(2) perkara di atas.

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti 2 Tindakandilaksanakandenganmengambilkiraperkara (ii)dan
2 pembelajaran bagi sekurang-kurangnya tiga (3) perkara di (iii).

atas.

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana
1 pembelajaran bagi sekurang-kurangnya satu (1) perkara di satu (1) perkara di atas.

atas.

0 Guru tidak mendorong minda murid dalam melaksanakan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
aktiviti pembelajaran.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merangsang murid berkomunikasi

ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran

iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif

iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin

vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran

vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara
kendiri.

Aktiviti PAK 21-Fun learning,PBL.collaborative learning,
V) KERJA KUMPULAN(LANTIK KETUA)
VI) HOT SEAT, 3 STRAY 1 STAY
VII)JIGSAW PUZZLE,I-THINK

53

ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.4.2
Guru mendorong emosi murid dalam Memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan serta
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah,
profesional dan terancang. menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan Tindakan dilaksanakan:
i. secara berhemah
aktiviti pembelajaran dengan: ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. secara berterusan/tekal.
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan
4
positif

4 ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea
yang bernas

iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan

soalan/memberi respons

iv. prihatin terhadap keperluan murid.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
3 aktiviti pembelajaran bagi mana-mana tiga (3)
perkara di atas.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
(ii) dan (iii).
2 aktiviti pembelajaran bagi mana-mana dua (2)
perkara di atas.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas.
1 aktiviti pembelajaran bagi mana-mana satu (1)
perkara di atas.

0 Guru tidak mendorong emosi murid dalam 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
melaksanakan aktiviti pembelajaran.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif

ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas

iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi
respons

iv. prihatin terhadap keperluan murid.

Rewart chart, birthday chart,badge murid cemerlang,
Memberi cop dalam buku latihan
Memberi tag nama sebagai ketua kumpulan( authority card )
Parking lot

54

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI

KRITERIA KRITIKAL:
Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.5.1
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti
dan terancang. pemulihan/pengayaan, memberi tugasan, membuat refleksi serta
menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran,
mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat
kuasa, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru melaksanakan penilaian dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. berdasarkan objektif pelajaran
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan

dalam PdPc pentaksiran yang berkuat kuasa
iii. secaramenyeluruhdarisegikecukupan dan
ii. menjalankanaktivitipemulihan/pengayaan 4 kecakupan/meliputi semuamurid
iv. secara berterusan/konsisten/segera.
4 dalam PdPc
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran

iv. membuat refleksi PdPc

v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/

latihan/tugasan.

3 Guru melaksanakan penilaian bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
empat (4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Guru melaksanakan penilaian bagi mana-mana tiga 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Guru melaksanakan penilaian bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak melaksanakan penilaian. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc
ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran

iv. membuat refleksi PdPc

v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan.

i) SP Lembaga peperiksaan (pentaksiran sekolah)
ii)ujian bertukis,ujian lisan, pemerhatian contohnya hasil kerja murid/lembaran
kerja/buku latihan/kuiz
-pelaporan PBD murid.

iv) menulis refleksi dengan jelas dan menjurus kepada objektif pembelajaran,

55

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

KRITERIA KRITIKAL:
Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

4.6.1 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran Memberi respons, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara
secara berkesan. kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan,
menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan
berdasarkan objektif pelajaran, secara aktif, yakin dan berhemah.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi respons berkaitan isi pelajaran i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti
(i), (ii) dan (iii) dan pelibatan 50% hingga 100% murid bagi
pembelajaran tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara ii. selaras dengan objektif pelajaran
iii. dengan yakin
kolaboratif 4 iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-
4 iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran sungguh.

kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu

lokal/global
vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah

berkaitan aktiviti pembelajaran.

Tindakan dilaksanakan:

i. dengan pelibatan 80% hingga 89% murid bagi tindakan (i),

3 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi 3 (ii) dan (iii) dan pelibatan 25% hingga 49% murid bagi
sekurang-kurangnya lima (5) perkara di atas. tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)

ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada
perkara (ii), (iii) atau (iv).

Tindakan dilaksanakan:

i. dengan pelibatan 50% hingga 79% murid bagi tindakan (i),

2 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi 2 (ii) dan (iii) dan pelibatan 10% hingga 24% murid bagi
sekurang-kurangnya tiga (3) perkara di atas. tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)

ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada

perkara (ii), (iii) atau (iv).

Tindakan dilaksanakan:

i. denganpelibatan1%hingga49%muridbagitindakan(i),

1 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi 1 (ii) dan (iii) dan pelibatan kurang daripada 10% murid bagi
sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)

ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada

perkara (ii), (iii) atau (iv).

0 Murid tidak melibatkan diri dalam proses pembelajaran. 0 Tidak memenuhi mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. memberi respons berkaitan isi pelajaran

ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran

iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif

iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif
berkaitan isi pelajaran

v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran

vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global

vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti
pembelajaran.

• Pembentangan hasil kerja murid
" 90-100% murid memberi respon terhadap pdpc.

" Murid saling berkomunikasi dan berkolaborasi sepankang aktiviti
dijalankan

" 56
• Aktiviti PAK21-Fun learning,penghasilan peta I-Think,PBL

57


Click to View FlipBook Version