The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Rancangan Pelajaran Tahunan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aishah Aziz, 2018-12-30 08:20:33

RPT SAINS TAHUN 4

Rancangan Pelajaran Tahunan

0

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS (KPS) TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1. Mengingat kembali dan memahami
kemahiran proses sains (KPS) yang 1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk
telah dipelajari dalam tahun sebelumnya
Murid boleh: melalui aktiviti mudah atau bahan membuat pemerhatian tentang fenomena KPS :
ransangan yang sesuai.
yang berlaku.  Memerhati
2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :
1.1 Kemahiran 1.1.1. Memerhati a. memerhati  Mengelas
Proses b. mengelas
Sains. c. mengukur dan menggunakan 2 Memerihalkan penggunaan semua deria  Mengukur
nombor
d. meramal terlibat untuk membuat pemerhatian tentang dan
e. membuat inferens fenomena atau perubahan yang berlaku.
f. berkomunikasi mengguna

1 3. Berbincang dalam kumpulan untuk 3 Menggunakan semua deria yang terlibat kan nombor
menyatakan maksud setiap KPS untuk membuat pemerhatian tentang
& dinyatakan melalui aktiviti lisan atau fenomena atau perubahan yang berlaku.  Meramal
penulisan yang sesuai.
2  Membuat
4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan ‘Kisah inferens
Kacang’ dan ‘Kisah Anak Benih’ (BT ms
4 dan 5) . 4  Menggunakan semua deria yang terlibat  Berkomuni
kasi
5. Mencatatkan nota dan latihan berkaitan untuk membuat pemerhatian secara
aktiviti ke dalam buku nota dengan
kemas dan betul. kualitatif bagi menerangkan fenomena EMK :
atau perubahan yang berlaku.  TMK
6. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai  Nilai murni
pengukuhan dan pengayaan.  Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.

BBM :
5  Menggunakan semua deria yang terlibat  Kacang
untuk membuat pemerhatian secara
tanah
kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku.  Kacang
hijau
 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.  Foto /carta /
model

haiwan
6  Menggunakan semua deria yang terlibat  Komputer
untuk membuat pemerhatian secara
kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan  Lembaran
aktiviti
fenomena atau perubahan yang berlaku

secara sistematik.

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu

untuk membantu pemerhatian.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan.
Murid boleh:
2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan
1.1 Kemahiran 1.1.2. Mengelas perbezaan.
Proses
Sains. 3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan
berbeza.
Murid boleh:
4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan
1.1 Kemahiran 1.1.3. Mengukur berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan.
Proses
Sains. dan 5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan
mengguna berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh
kan menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul.
nombor
6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan
berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang
digunakan.

1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu
kuantiti.

2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi mengukur
suatu kuantiti.

3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul.

4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik
yang betul.

5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik
yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit
piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara
sistematik dan lengkap.

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau
Murid boleh: pemerhatian.

1.1 Kemahiran 1.1.4. Membuat 2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu
Proses Inferens peristiwa atau pemerhatian
Sains.
3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa
1.1 Kemahiran Murid boleh: tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian.
Proses
Sains. 1.1.5. Meramal 4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau
pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi.

5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang
diperolehi.

6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang
diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat.

1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data.

2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa.

3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.

4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai
bagi satu peristiwa atau data.

5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang
suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu
atau data.

6  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian,pengalaman lalu atau data

 Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi data

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai.
Murid boleh:
2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai.
1.1 Kemahiran 1.1.6. Berkomuni
Proses 3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang
Sains. kasi sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik

5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara
sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang
diterima

6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik
dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh
memberi maklum balas.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN

UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1 Menyatakan satu parameter yang berubah

Murid boleh: TAJUK : KPS PERHUBUNGAN RUANG & mengikut masa berdasarkan satu situasi KPS :

MASA  Perhubunga

1.1 Kemahiran 1.1.7. Menggunakan 2 Memerihalkan satu parameter yang n ruang dan
Proses perhubungan 1. Menjalankan aktiviti ransangan dalam BT masa
berubah mengikut masa berdasarkan satu
Sains. ms 6 & 7 untuk memahami kemahiran EMK :
ruang dan situasi.
proses sains (KPS) perhubungan ruang
masa
dan masa . 3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau

2. Membuat pemerhatian ke atas beberapa peristiwa mengikut kronologi berdasarkan  TMK

peristiwa atau keadaan lain yang masa  Nilai murni

3 melibatkan KPS berkaitan dengan jelas 4 Menaakul perubahan parameter yang  Keusahawa
dan betul dengan bimbingan guru : berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa nan
- perubahan semasa ais melebur

- perubahan lilin yang dibakar mengikut kronologi berdasarkan masa BBM :

3. Bersoal jawab untuk menerangkan 5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau  Ais
konsep perhubungan ruang dan masa
melalui aktiviti mudah yang telah peristiwa yang berubah mengikut masa  Sayuran /
dijalankan.
mengikut kronologi dalam bentuk penyusun buah
4. Mencatat nota berkaitan tajuk dengan grafik yang sesuai
kemas dan betul.  Lilin
 Foto /carta /
5. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan. 6 Mempersembahkan dan menghuraikan model
kronologi perubahan yang berlaku bagi
suatu fenomena atau peristiwa yang  Lembaran
berubah mengikut masa aktiviti

 Komputer

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

Murid boleh: TAJUK : KPS MENTAFSIR DATA 1 Membuat satu penerangan berdasarkan KPS :
data.
1.1 Kemahiran 1.1.8. Mentafsir data 1. Menjalankan aktiviti mudah  Mentafsir
Proses menggunakan bahan ransangan dalam 2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan data
berdasarkan data.
Sains. BT ms 7 untuk memahami kemahiran

proses sains (KPS) mentafsir data. 3 Memilih idea yang relevan tentang objek, EMK :

2. Berbincang dengan bimbingan guru peristiwa atau pola yang terdapat pada data  TMK

untuk memahami konsep mentafsir data untuk membuat satu penerangan.  Nilai murni

dengan betul.

3. Membuat pemerhatian ke atas beberapa 4 Membuat satu hubung kait antara parameter BBM :

data atau bahan lain yang melibatkan pada data berdasarkan hubungan antara  Foto /carta /

KPS berkaitan dengan bimbingan guru parameter atau konsep sains. jadual

(BT ms 8 & 9) seperti :  Komputer

3 - carta cuaca 5 Memberi penerangan secara rasional  Lembaran
- carta pai kandungan udara
dengan membuat intrapolasi tentang objek, aktiviti
- carta kitaran hidup haiwan
peristiwa atau pola daripada data yang
- graf bar
dikumpulkan
- jadual waktu kelas

- jadual bertugas kelas 6 Memberi penerangan secara rasional
dengan membuat intrapolasi atau
4. Mentafsirkan data yang dipilih dari ekstrapolasi daripada data yang
beberapa pilihan bahan atau data yang dikumpulkan
disediakan secara lisan atau bertulis
menggunakan ayat yang betul dan jelas.

5. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan dengan
kemas dan betul.

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN

UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1 Menyatakan apa yang dilakukan dan

Murid boleh: TAJUK : KPS MENDEFINISI SECARA diperhatikan bagi satu situasi. KPS :

OPERASI  Mendefinisi

1.1 Kemahiran 1.1.9. Mendefinisi 2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan secara
Proses secara operasi 1. Menjalankan aktiviti ransangan dalam BT operasi
diperhatikan bagi satu situasi.
Sains. ms 10 untuk memahami kemahiran

proses sains (KPS) mendefinisi secara 3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang

operasi. dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi EMK :

2. Berbincang dan bersoal jawab berkaitan mengikut aspek yang ditentukan.  Nilai murni
aktiviti dijalankan untuk memahami

4 konsep KPS berkaitan dengan jelas dan 4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang BBM :
betul dengan bimbingan guru. apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi  Anak pokok

3. Memerihalkan suatu tafsiran yang mudah 5 satu situasi mengikut aspek yang  Pembaris
tentang konsep berkaitan menggunakan ditentukan.
beberapa peristiwa atau situasi lain ( *  Carta
BT ms 11) yang melibatkan KPS Memilih satu tafsiran yang paling sesuai
mendefinisi secara operasi berkaitan tentang suatu konsep dengan menyatakan  Lembaran
aktiviti

dengan jelas dan betul dengan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi

menyatakan : satu situasi.

- perkara yang dilakukan

- perkara yang diperhatikan 6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling

sesuai tentang suatu konsep dengan

menyatakan apa yang dilakukan dan

diperhatikan bagi satu situasi.

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN TP HURAIAN KPS :
 Mengawal
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS 1 Mengenal pasti perkara yang
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK mempengaruhi suatu penyiasatan. pemboleh
ubah
Murid boleh: TAJUK : KPS MENGAWAL 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang
mempengaruhi suatu penyiasatan. EMK :
PEMBOLEHUBAH  Nilai murni
3 Menentukan pemboleh ubah yang
1.1 Kemahiran 1.1.10. Mengawal dimanipulasi dalam suatu penyiasatan. BBM :
Proses pembolehubah 1. Menjalankan aktiviti ransangan ‘masa  Lilin
Sains. nyalaan lilin’ dalam BT ms 11 untuk 4 Menentukan pemboleh ubah bergerak  Balang kaca
balas dan dimalarkan setelah pemboleh  Bikar
memahami kemahiran proses sains ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu  Epal
Penyiasatan.  Garam
(KPS) mengawal pembolehubah.  Lembaran
5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah
2. Berbincang dan bersoal jawab berkaitan dimanipulasi dengan pemboleh ubah aktiviti
bergerak balas dalam suatu penyiasatan.
aktiviti dijalankan untuk memahami
6 Menukarkan pemboleh ubah yang
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan dimalarkan kepada pemboleh ubah
dimanipulasi dan menyatakan pemboleh
betul dengan bimbingan guru. ubah bergerak balas yang baru.

4 3. Menjalankan aktiviti pengukuhan
‘Tenggelam atau Timbul’ (BT ms 12)

dengan menentukan :

- pembolehubah yang dimalarkan

- pembolehubah dimanipulasi

- pembolehubah bergerakbalas

4. Menerangkan hubungan antara
pembolehubah yang dikenalpasti
berdasarkan aktiviti dijalankan dengan
betul .

5. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang pembolehubah dengan
bimbingan guru.

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat

Murid boleh: TAJUK : KPS MEMBUAT HIPOTESIS dalam suatu penyiasatan KPS :

1.1 Kemahiran 1.1.11. Membuat 1. Menjalankan aktiviti ransangan .  Membuat
Proses ‘ketebalan gelang getah’ dalam BT ms
Sains. hipotesis 13 untuk memahami kemahiran proses 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat hipotesis
sains (KPS) membuat hipotesis.
dalam suatu penyiasatan.
2. Bersoal jawab tentang aktiviti dijalankan
untuk memahami konsep KPS berkaitan EMK :
dengan jelas dan betul dengan
bimbingan guru. 3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh  Nilai murni
- Hipotesis : ‘Gelang getah yang nipis ubah dalam suatu penyiasatan.
lebih mudah untuk diregangkan’.
(Semakin nipis ketebalan gelang BBM :
getah, semakin mudah
5 diregangkan) . 4 Membuat suatu pernyataan umum yang  Gelang
boleh diuji tentang hubungan antara getah
3. Menjalankan aktiviti pengukuhan BT ms pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan.
13 ‘Wayang Kulit’ atau permainan  Patung
bayang-bayang dengan menyatakan
suatu penyataan umum yang akan diuji 5 Membuat suatu perhubungan antara wayang kulit
seperti :
- Semakin jauh kedudukan objek pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh  Kipas angin
daripada sumber cahaya, semakin ubah bergerak balas bagi membuat
berkurang saiz bayang-bayang’. hipotesis untuk diuji.  Bikar

4. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT  Lembaran
ms 14 sebagai aktiviti pengayaan. aktiviti

5. Melengkapkan lembaran aktiviti 6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji
pengayaan berkaitan soalan-soalan berdasarkan hipotesis yang dibina.
tentang membuat hipotesis dengan
bimbingan guru.

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1 Menyatakan persoalan berdasarkan

Murid boleh: TAJUK : KPS MENGEKSPERIMEN masalah yang dikenal .pasti . KPS :

1.1 Kemahiran 1.1.12. Mengeksperi 1. Menjalankan aktiviti BT ms 15 untuk  Mengeksper
Proses memahami kemahiran proses sains 2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan imen
Sains. (KPS) mengeksperimen dengan masalah yang dikenal pasti.
men

bimbingan guru melalui langkah-langkah 3 Menentukan kaedah dan alat radas yang EMK :
sesuai seperti yang dirancang.  Nilai murni
yang akan dilakukan semasa

mengeksperimen :

- mengenalpasti masalah 4 Menjalankan eksperimen untuk menguji BBM :

- membuat hipotesis suatu hipotesis.  Garam

- menentukan pembolehubah  Air

- menyenaraikan alat dan bahan 5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data,  Bikar

- menjalankan eksperimen dan mentafsir data serta membuat rumusan  Straw
untuk membuktikan hipotesis dan membuat
5 mengumpul data laporan  Kertas
- mentafsir data manila

- membuat kesimpulan, dan  Pita perekat

- melaporkan keputusan eksperimen 6 Mencetuskan persoalan baru dan  Lembaran
merancang satu eksperimen untuk menguji aktiviti
2. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT hipotesis baru daripada persoalan yang
ms 17 ‘Jet Gelung Saya’ dan
merekodkannya di dalam buku nota dicetuskan.
sebagai aktiviti pengukuhan.

3. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang KPS yang telah dipelajari
sebagai rumusan pelajaran.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAJUK : KEMAHIRAN MANIPULATIF
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK 1. Mengenal dan memahami kemahiran
manipulatif disenaraikan dalam carta
secara perbincangan bersama guru. 1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan

Murid boleh: 2. Menjalankan aktiviti mudah spesimen yang diperlukan bagi suatu Fokus :
menggunakan bahan maujud untuk
memahami kemahiran saintifik konsep aktiviti. - KMS
kemahiran manipulatif (KM) dengan
1.2 Kemahiran 1.2.1 Menggunakan bimbingan guru iaitu :
i. menggunakan dan mengendalikan
Manipulatif dan peralatan dan bahan sains dengan 2 Memerihalkan penggunaan peralatan,
betul.
mengendalikan ii. mengendalikan spesimen dengan bahan sains dan spesimen yang diperlukan EMK :
betul dan cermat.
peralatan dan iii. melakar spesimen, peralatan dan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang  Nilai murni
bahan sains dengan betul.
bahan sains iv. membersihkan peralatan sains betul.
dengan cara yang betul, dan
dengan betul. v. menyimpan peralatan dan bahan BBM :
sains dengan betul dan selamat.
1.2.2 Mengendalikan 3 Mengendalikan penggunaan peralatan,  Air
3. Melengkapkan lembaran aktiviti
spesimen pengayaan berkaitan soalan-soalan bahan sains dan spesimen yang diperlukan  Penunu
tentang KMyang telah dipelajari sebagai
dengan betul pengukuhan rumusan pelajaran. bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang Bunsen

dan cermat. betul.  Kaki retort

1.2.3 Melakar  Glob

spesimen, 4 Mengguna, mengendali, melakar,  Tabung uji
membersih dan menyimpan penggunaan
peralatan dan peralatan, bahan sains dan spesimen yang  Penyepit
digunakan dalam suatu aktiviti dengan kayu
6 bahan sains kaedah yang betul.
dengan betul.  Kanta
pembesar
1.2.4 Membersihkan

peralatan sains  Bikar

dengan cara 5 Mengguna, mengendali, melakar,  Carta
membersih dan menyimpan penggunaan
yang betul peralatan, bahan sains dan spesimen yang  Lembaran
digunakan dalam suatu aktiviti dengan aktiviti
1.2.5 Menyimpan

peralatan dan

bahan sains kaedah yang betul,bersistematik dan

dengan betul berhemah.

dan selamat 6 Mengguna, mengendali, melakar,

membersih dan menyimpan penggunaan

peralatan, bahan sains dan spesimen yang

digunakan dalam suatu aktiviti dengan

kaedah yang betul,bersistematik, berhemah

dan menjadi contoh kepada rakan lain.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TP HURAIAN
UNIT : 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

Murid boleh: TAJUK : PERATURAN BILIK SAINS 1 Menyatakan salah satu peraturan bilik Fokus :
sains. - Peratura
2.1 Peraturan 2.1.1 Memahami 1. Mengenal dan memahami peraturan-
Bilik Sains peraturan peraturan bilik sains disenaraikan dalam 2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan n-peraturan
bilik sains carta secara perbincangan bersama bilik sains. bilik sains
rakan dan guru seperti :
- masuk ke bilik sains hanya dengan 3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik EMK :
kebenaran guru.
- sentiasa mengikut arahan guru sains.
semasa menjalankan aktiviti.
- laporkan kepada guru sekiranya  Nilai murni
berlaku kemalangan, kecederaan
atau kerosakan. 4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan BBM :
- buang sampah dan sisa bahan ke
dalam tong sampah bukan ke dalam bilik sains
sinki.
- pastikan bilik sains sentiasa bersih  Carta
dan kemas sebelum keluar.
- susun kerusi dengan teratur sebelum 5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu Peraturan
keluar.
- dlarang bermain, berlari, membuat dipatuhi. Bilik Sains
bising, makan atau minum dan
membawa keluar alat dan bahan  Lembaran
sains tanpa kebenaran guru.
7 6 Menjadi contoh kepada rakan dalam aktiviti
2. Menyatakan semula peraturan-peraturan
bilik sains yang telah disenaraikan. mematuhi peraturan bilik sains.

3. Menjelaskan secara mudah beberapa .
peraturan bilik sains yang dinyatakan
menggunakan contoh-contoh situasi
yang sesuai.

4. Memberikan sebab yang munasabah
bagi suatu peraturan bilik sains yang
dinyatakan.

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN

UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

1 Menyatakan bahagian yang terlibat semasa

Murid boleh: TAJUK : PERNAFASAN MANUSIA bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu. KPS :

- memerh

3.1 Proses 3.1.1 Menyatakan 1. Bersoal jawab tentang muka surat 2 Memerihalkan proses pernafasan dari ati

pernafasan manusia ransangan BT ms 29 tentang proses aspek laluan udara dan pergerakan dada . - berkomu

manusia bernafas hidup yang dijalani oleh manusia. nika si

menggunakan 2. Menyatakan bernafas ialah satu proses 3 Menjalankan pelbagai aktiviti untuk

hidung, trakea hidup manusia melalui perbincangan menunjukkan perbezaan kadar pernafasan. KMS :

dan peparu bersama rakan dan guru. i. mengguna

melalui 3. Membuat pemerhatian pada carta atau 4 Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang kan dan

pemerhatian model manusia tentang organ lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan mengendali

menerusi pernafasan manusia iaitu : menjadi lebih cepat. kan peralatan

pelbagai - hidung dan bahan

media. - trakea 5 Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti sains dengan

8 3.1.2 Melakar laluan - peparu kecergasan dalamkehidupan seharian betul.
untuk menjaga kesihatan.
udara semasa 4. Menyatakan bahagian yang terlibat

menarik dan semasa bernafas menggunakan carta 6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif EMK :

menghembus atau model manusia disediakan. tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang  Nilai murni

nafas. 5. Memerihalkan proses pernafasan dari sesuai dari aspek jantina, umur dan tahap

aspek laluan udara dan pergerakan dada kesihatan. BBM :

3.1.3 Memerihalkan (BT ms 32-33, Tarik dan Hembus Nafas). .  Carta

pergerakan 6. Melakar laluan udara semasa menarik  Model

dada dengan dan menghembus nafas dalam buku manusia

meletakkan latihan sains.  Belon
tangan di dada 7. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT  Kad manila
semasa  Gunting
menarik ms 31 sebagai aktiviti pengukuhan.  Botol plastik
dan  Lembaran
menghembus
nafas. aktiviti

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN
UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

1 Menyatakan bahagian yang terlibat semasa

Murid boleh: TAJUK : KADAR PERNAFASAN bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu. KPS :

- memerh

3.1 Proses 3.1.4 Mengitlak 1. Membuat pemerhatian tentang pelbagai 2 Memerihalkan proses pernafasan dari ati

pernafasan bahawa kadar aktiviti manusia yang mempengaruhi aspek laluan udara dan pergerakan dada . - berkomu

manusia pernafasan kadar pernafasan untuk perbandingan nika si

bergantung melalui aktiviti dan tayangan video 3 Menjalankan pelbagai aktiviti untuk - membua

kepada jenis seperti : menunjukkan perbezaan kadar pernafasan. t inferens

aktiviti yang - berjalan cepat /naik tangga

dilakukan - berlari /melompat /bersukan , atau 4 Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang KMS :

melalui - dalam keadaan rehat lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan i. menggunakan

pemerhatian menjadi lebih cepat. dan

9 pada 2. Bersoal jawab tentang aktiviti yang telah mengendali
pergerakan dijalankan dengan memberikan
5 Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti kan peralatan
dada penekanan kepada konsep ‘kadar kecergasan dalamkehidupan seharian dan bahan
untuk menjaga kesihatan. sains dengan
pernafasan’ dan perbandingan kadar betul.

3.1.5 Menjelaskan pernafasan antara aktiviti dijalankan.

pemerhatian 3. Melengkapkan latihan berformat (eg: 6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif

melalui soalan objektif dan KPS yang berkaitan) tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang EMK :

lakaran, berkaitan tajuk Pernafasan Manusia sesuai dari aspek jantina, umur dan tahap  Nilai murni

TMK, dalam buku latihan sains sebagai aktiviti kesihatan.  TMK

penulisan atau pengukuhan dan pengayaan. .
BBM :
lisan

 Model

manusia

 video

 Lembaran

aktiviti

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN
UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

1 Menyatakan contoh perkumuhan dan

Murid boleh: TAJUK : PERKUMUHAN penyahtinjaan. KPS :

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang - memerh
proses hidup manusia yang berkumuh
3.2 Perkumu 3.2.1 Menyatakan melalui pemerhatian dalam tayangan 2 Memerihalkan maksud perkumuhan dan ati
han dan maksud video.
penyahtinja perkumuhan penyahtinjaan. - berkomu
an manusia melalui 2. Menyatakan contoh aktiviti manusia
pemerhatian berkumuh dengan mengaitkan organ dan nika si
menerusi hasil kumuhnya melalui pemerhatian
pelbagai yang dilakukan iaitu : 3 Membina penyusunan grafik organ dengan - membua
media - peparu : karbon dioksida dan wap air
- ginjal : air kencing (urine) hasil perkumuhan. t inferens
- kulit : peluh (+ garam mineral)
4 Menaakul kepentingan manusia menjalani KMS :
3. Memerihalkan maksud perkumuhan iii.melakar
menggunakan penyusunan grafik organ perkumuhan dan penyahtinjaan.
dan hasil kumuh dalam buku latihan spesimen,
sains dengan kemas dan betul.
10 3.2.2 Mengenal 5 Mewajarkan amalan ke tandas mengikut peralatan dan
pasti organ keperluan dan pengambilan makanan yang bahan sains
dan hasil seimbang. dengan betul
perkumuhan
iaitu: 6 Menghasilkan persembahan grafik tentang EMK :
kesan perkumuhan dan penyahtinjaan yang  Nilai murni
 ginjal  TMK
menghasil tidak teratur dan mempersembahkannya
kan air
kencing. kepada kelas. BBM :
.
 kulit
menghasil  Model
kan peluh.
manusia
 peparu
menghasil  video
kan karbon
dioksida dan  Lembaran
wap air.
aktiviti

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN
UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

1 Menyatakan contoh perkumuhan dan

Murid boleh: TAJUK : PENYAHTINJAAN penyahtinjaan. KPS :

- memerh

3.2 Perkumu 3.2.3 Menyatakan 1. Berbincang dan bersoal jawab tentang 2 Memerihalkan maksud perkumuhan dan ati
han dan maksud proses hidup manusia yang bernyahtinja
penyahtinja penyahtinjaan melalui pemerhatian dalam tayangan penyahtinjaan. - berkomu
an manusia dan hasil video atau carta.
nyahtinja nika si
melalui 2. Menyatakan contoh mengapa manusia
pemerhatian bernyahtinja dengan mengaitkan proses 3 Membina penyusunan grafik organ dengan - membua
menerusi penyahtinjaan melalui pemerhatian yang
pelbagai dilakukan dalam video atau carta. hasil perkumuhan. t inferens
media.
11 3. Menaakul kepentingan manusia 4 Menaakul kepentingan manusia menjalani KMS :
- 3.2.4 Menjelas menjalani perkumuhan dan iii.melakar
12 dengan contoh penyahtinjaan dari aspek : perkumuhan dan penyahtinjaan.
keperluan - kesihatan spesimen,
*LK1 manusia - pengurusan masa (mengikut aktiviti
menjalani sedang dilakukan, contoh : ke 5 Mewajarkan amalan ke tandas mengikut peralatan dan
perkumuhan tandas pada waktu rehat) keperluan dan pengambilan makanan yang bahan sains
dan seimbang. dengan betul
penyahtinjaan 4. Mewajarkan amalan ke tandas mengikut
keperluan dan pengambilan makanan 6 Menghasilkan persembahan grafik tentang EMK :
3.2.5 Menjelaskan yang seimbang. kesan perkumuhan dan penyahtinjaan yang  Nilai murni
pemerhatian  TMK
melalui 5. Menghasilkan persembahan grafik tidak teratur dan mempersembahkannya
lakaran, tentang kesan perkumuhan dan
TMK, penyahtinjaan yang tidak teratur. kepada kelas. BBM :
penulisan atau .
lisan. 6. Melengkapkan latihan dengan betul
sebagai pengukuhan dan pengayaan.  Model

manusia

 video

 Lembaran

aktiviti

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 23.03.2019 – 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 – 31.03.2019)

17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN

UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

1 Menyatakan manusia bergerak balas

Murid boleh: TAJUK : GERAKBALAS TERHADAP apabila menerima rangsangan. KPS :

RANSANGAN . - memerh

3.3 Manusia 3.3.1 2 Memberi contoh gerak balas manusia ati

bergerak Menyatakan 1. Berbincang dan bersoal jawab tentang terhadap rangsangan. - berkomu

balas manusia bergerak proses hidup manusia yang nika si

terhadap balas apabila organ bergerakbalas terhadap ransangan 3 Menjelas dengan contoh organ deria yang - membua

rangsangan deria menerima melalui pemerhatian dalam tayangan bergerak balas terhadap rangsangan. t inferens

rangsangan dengan video. .

menjalankan aktiviti 2. Menjalankan aktiviti ‘Tindakan dan 4 Membuat kesimpulan tentang kepentingan KMS :

3.3.2 Akibat’ BT ms40 dan ms 42 untuk gerak balas manusia terhadap rangsangan. i. menggunakan

Menjelas dengan membuat pemerhatian ke atas dan

13 contoh gerak balas gerakbalas manusia terhadap 5 Mewajarkan kepentingan menjaga organ mengendali
manusia terhadap ransangan. deria kan peralatan
rangsangan dalam 3. Berbincang tentang gerakbalas manusia sains dengan
kehidupan harian terhadap ransangan melalui pemerhatian 6 Menjana idea tentang tabiat yang perlu betul.
3.3.3 dari aktiviti dijalankan dari aspek : dielakkan yang boleh menyebabkan
Membuat inferens - organ deria yang bergerak balas kerosakan pada organ deria. EMK :
tentang kepentingan .  Nilai murni
gerak terhadap ransangan .  TMK
balas manusia - kepentingan gerak balas manusia

terhadap ransangan

terhadap - wajaran kepentingan menjaga organ BBM :
rangsangan. deria
3.3.4  Lampu
Menjelaskan - tabiat yang baik / buruk dalam suluh
pemerhatian melalui penjagaan organ deria
lakaran,  Kacang
TMK, penulisan atau 4. Merekodkan pemerhatian dan mencatat wasabi
lisan. nota ke dalam buku latihan sains.
 Radio
5. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan.  Cuka

.  Lembaran
aktiviti

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KPS :
- memerh
TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : PEWARISAN MANUSIA TP HURAIAN
UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA ati
1 Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi - berkomu
Murid boleh: ciri daripada ibubapa.
nika si
3.4 Pewarisan 3.4.1 Menyatakan 1. Berbincang dan bersoal jawab tentang 2 Menyebut ciri individu yang diwarisi - membua
manusia anak mewarisi pewarisan manusia melalui pemerhatian daripada ibu bapa.
ciri ibubapa dalam tayangan video atau foto. t inferens
14 seperti warna 3 Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat - meramal
kulit, keadaan 2. Menjalankan aktiviti melihat foto keluarga pada anak yang diwarisi daripada ibu atau
rambut dan untuk membuat pemerhatian ke atas ciri- bapa. KMS :
rupa dengan ciri pewarisan manusia . i. menggunakan
menjalankan 4 Memerihalkan ciri pada anak boleh juga
aktiviti. 3. Berbincang untuk menjelaskan dengan diwarisi daripada keturunan. dan
contoh tentang ciri yang terdapat pada mengendali
3.4.2 Menjelas anak yang diwarisi daripada ibu bapa. 5 Mewajarkan ciri yang diwarisi adalah kan peralatan
dengan contoh anugerah Tuhan. sains dengan
ciri pada anak 4. Memerihalkan ciri pada anak boleh juga betul.
boleh diwarisi diwarisi daripada keturunannya 6 Membina salasilah keluarga berdasarkan
daripada menggunakan contoh-contoh yang ciri yang diwarisi. EMK :
keturunan. sesuai. .  Nilai murni
 TMK
3.4.3 Menjelaskan 5. Membina salasilah keluarga berdasarkan
pemerhatian ciri yang diwarisi dan mencatat nota ke BBM :
melalui dalam buku latihan sains (BT ms 44).  Foto
lakaran,
TMK, 6. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti keluarga
penulisan atau pengukuhan dan pengayaan.  Komputer
lisan.  Lembaran
.
aktiviti

19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN
UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
1 Menyatakan tabiat manusia daripada
Murid boleh: pengetahuan sedia ada.

3.5 Tabiat boleh 3.5.1 Menjelas TAJUK : TABIAT YANG PERLU 2 Mengenal pasti tabiat yang boleh KPS :
menggang dengan contoh tabiat DIELAKKAN mengganggu proses hidup manusia. - memerh
gu proses yang mengganggu
hidup proses hidup seperti: 1. Bersoal jawab tentang tabiat manusia 3 Menjelas dengan contoh kesan tabiat yang ati
manusia. melalui pemerhatian seharian dan boleh mengganggu kepada proses hidup. - berkomu
 makan makanan tayangan video yang disediakan.
yang tidak 4 Menjana idea kepentingan mengamalkan nika si
seimbang. 2. Menyatakan semula tabiat-tabiat yang budaya hidup sihat. - membua
perlu dielakkan kerana boleh
 merokok. mengganggu proses hidup manusia dari 5 Mewajarkan tindakan yang diambil untuk t inferens
pemerhatian dilakukan seperti : mengelakkan tabiat yang boleh - meramal
 menghidu gam. - makan makanan yang tidak mengganggu proses hidup.
seimbang KMS :
 menyalahgunakan - merokok 6 Membuat persembahan grafik secara iii.melakar
dadah. - menghidu gam kreatif dan inovatif dalam usaha mencegah
- menyalahgunakan dadah tabiat yang tidak sihat. spesimen,
 minum minuman - minum minuman alkohol . peralatan
beralkohol. . dan bahan
3. Menjelaskan dengan contoh kesan tabiat sains dengan
15 3.5.2 Menerangkan yang boleh mengganggu proses hidup. betul
kesan tabiat yang
mengganggu proses 4. Menjana idea tentang kepentingan EMK :
hidup seperti: mengamalkan budaya hidup sihat.  Nilai murni
 TMK
 memudaratkan 5. Mewajarkan tindakan yang boleh diambil
kesihatan. untuk mengelakkan tabiat yang boleh BBM :
mengganggu proses hidup.  Carta
 mengganggu
tumbesaran. 6. Membuat persembahan grafik lukisan kesihatan
tangan atau komputer tentang usaha  Komputer
 melambatkan mencegah tabiat yang tidak sihat.  Lembaran
gerak balas
terhadap 7. Melengkapkan latihan ‘Mari Lakukan’ BT aktiviti
rangsangan ms 49, ‘Cuba Jawab’ BT ms 51 dan ‘Mari
Teroka’ BT ms 52 sebagai aktiviti 20
3.6 Menyayangi 3.6.1Mempraktikkan pengukuhan dan pengayaan dengan
diri sendiri budaya hidup sihat bimbingan guru.
dalam kehidupan
seharian.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KPS :
- memerh
TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN
UNIT : 4.0 PROSES HIDUP HAIWAN ati
1 Menyatakan organ pernafasan haiwan - berkomu
Murid boleh: TAJUK : ORGAN PERNAFASAN HAIWAN
2 Memberi contoh haiwan dengan organ nika si
4.1 Organ 4.1.1 Mengenal 1. Bersoal jawab tentang organ pernafasan pernafasannya - mengela
pernafasan pasti organ haiwan melalui pemerhatian seharian
haiwan pernafasan bagi dan tayangan video yang disediakan. 3 Mengelaskan haiwan mengikut organ s
. haiwan melalui pernafasan - membua
pemerhatian haiwan 2. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT
16 sebenar atau ms 56 untuk memerhatikan dan 4 Mengitlak terdapat haiwan yang t inferens
pelbagai media iaitu: mengenalpasti organ pernafasan haiwan mempunyai lebih daripada satu organ - meramal
iaitu : pernafasan
 peparu contoh - ikan : insang KMS :
kucing, burung, - belalang : spirakel 5 Menaakul haiwan yang mempunyai lebih iii.melakar
buaya, katak, paus. daripada satu organ pernafasan
3. Menyatakan haiwan dan organ spesimen,
 insang contoh ikan, pernafasan haiwan yang lain melalui 6 Membuat persembahan grafik secara peralatan
berudu, ketam, pelbagai media seperti : kreatif dan inovatif tentang organ dan bahan
udang. - peparu : burung, kucing, paus pernafasan haiwan sains dengan
- insang : ketam, udang, berudu betul
 kulit lembap - spirakel : lipas, rama-rama, beluncas
contoh katak, - kulit lembap : katak, cacing EMK :
cacing  Nilai murni
4. Menaakul haiwan yang mempunyai lebih  TMK
 spirakel contoh daripada satu organ pernafasan seperti
lipas, belalang, katak dan kodok. BBM :
rama -rama,  IKan
beluncas 5. Mengelaskan haiwan mengikut organ  Belalang
pernafasan dalam bentuk carta dalam  Carta
4.1.2 Mengitlak buku latihan.
terdapat haiwan haiwan
yang mempunyai 6. Melengkapkan latihan ‘Cuba Jawab’ BT  Kanta
lebih dari satu organ ms 58 sebagai aktiviti pengukuhan dan
pernafasan seperti pengayaan. pembesar
katak.  Komputer
4.1.3 Menjelaskan 7. Membuat persembahan grafik secara  Lembaran
pemerhatian melalui kreatif dan inovatif tentang organ
lakaran, TMK, pernafasan haiwan aktiviti
penulisan atau lisan.
21
.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN

UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN

1 Menyatakan bahagian tumbuhan yang

Murid boleh: TAJUK : GERAK BALAS TUMBUHAN bergerak balas terhadap rangsangan. KPS :

- memerh

5.1 Tumbuhan 5.1.1 Membuat 1. Membuat pemerhatian tentang gerak 2 Memerihalkan jenis rangsangan yang ati

bergerak kesimpulan balas tumbuhan pada tayangan video menyebabkan gerak balas tumbuhan. - berkomu

balas bahagian yang ditunjukkan. nika si

terhadap tumbuhan 2. Menyatakan tumbuhan bergerak balas 3 Menjelas dengan contoh gerak balas - membua

ransangan yang bergerak terhadap ransangan dari pemerhatian bahagian tumbuhan terhadap rangsangan. t inferens

. balas terhadap dilakukan seperti : - meramal

angsangan - akar bergerak balas terhadap air dan 4 Membuat hipotesis bahawa tumbuhan - membua

dengan graviti bergerak balas terhadap rangsangan. t hipotesis
menjalankan - pucuk, daun dan bunga bergerak - meng

17 penyiasatan balas terhadap cahaya 5 Membuat kesimpulan tentang gerak balas eksperimen
- iaitu: - daun bergerak balas terhadap
 akar bergerak bahagian tumbuhan terhadap rangsangan.
18 balas terhdap air. sentuhan KMS :
 akar bergerak
balas terhadap 3. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT 6 Mereka bentuk persembahan secara kreatif iii.melakar
graviti. ms 60 untuk menjelaskan dengan contoh spesimen,
 pucuk, daun dan gerak balas tumbuhan terhadap dan inovatif berkaitan penyiasatan tentang
bunga bergerak ransangan. peralatan
balas gerakbalas bahagian tumbuhan terhadap
 terhadap cahaya. 4. Merekodkan pemerhatian dari aktiviti dan bahan
 daun bergerak yang dilakukan dalam buku latihan sains rangsangan melalui pelbagai kaedah.
balas terhadap dengan kemas sebagai pengukuhan dan sains dengan
 sentuhan. pengayaan.
betul
5.1.2 Menjelaskan 5. Mereka bentuk persembahan berkaitan
pemerhatian penyiasatan tentang gerak balas EMK :
bahagian tumbuhan terhadap ransangan  Nilai murni
melalui pelbagai kaedah sebagai aktiviti  TMK
pengayaan tambahan.
BBM :
 Kotak
 Kapas

melalui  Biji benih

lakaran, TMK,  Pokok

penulisan atau semalu

lisan.  Plastik

 Botol kaca

 Lembaran

aktiviti

22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS HAYAT TP HURAIAN
UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN

Murid boleh: TAJUK : FOTOSINTESIS 1 Mengingat semula keperluan asas KPS :
tumbuhan. - memerh

5.2 Fotosintesis 5.2.1 Menyatakan 1. Bersoal jawab untuk mengingat semula 2 Menyatakan fotosintesis ialah proses ati
. tumbuhan membuat keperluan asas tumbuhan dalam - berkomu
makanan sendiri tumbuhan membuat makanan sendiri.
dengan menjalankan pelajaran lepas dan mengaitkannya nika si
proses fotosintesis - membua
melalui pemerhatian dengan proses fotosintesis. 3 Menggunakan maklumat daripada pelbagai
menerusi pelbagai t inferens
media. 2. Menyatakan fotosintesis ialah proses media untuk menyatakan keperluan - meramal

tumbuhan membuat makanan sendiri. tumbuhan untuk menjalankan proses

3. Menggunakan maklumat daripada fotosintesis dan hasil proses fotosintesis.

19 pelbagai media untuk menyatakan KMS :
- iii.melakar
20 keperluan tumbuhan semasa 4 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu
spesimen,
5.2.2 Menyatakan menjalankan proses fotosintesis dan bergerak seperti haiwan untuk membuat peralatan
proses fotosintesis dan bahan
memerlukan hasil proses sintesis iaitu: makanan. sains dengan
karbon dioksida, air, betul
cahaya matahari dan - tumbuhan cahaya matahari, karbon
klorofil melalui
pemerhatian menerusi doiksida, air dan klorofil 5 Mewajarkan tentang kepentingan
- hasil fotosintesis ialah kanji dan fotosintesis terhadap hidupan lain.

oksigen

6 Meringkaskan proses fotosintesis melalui EMK :

23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

*LK2 pelbagai 4. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.  Nilai murni
media. ms 65 untuk menunjukkan keperluan  TMK
tumbuhan bagi menjalankan proses
5.2.6 Menjelaskan fotosintesis BBM :
pemerhatian melalui  Komputer
lakaran, TMK, 5. Merekodkan pemerhatian dan nota dari  Anak pokok
penulisan atau lisan aktiviti dilakukan ke dalam buku latihan  Botol plastik
sains.  Kalium

hidroksida
 Kotak
 Lembaran

aktiviti

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TP HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT
UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN

1 Mengingat semula keperluan asas

Murid boleh: TAJUK : HASIL FOTOSINTESIS tumbuhan. KPS :

- memerh

5.2 Fotosintesis 1. Menggunakan maklumat daripada 2 Menyatakan fotosintesis ialah proses ati
. pelbagai media untuk menyatakan
5.2.3 Menjelaskan keperluan tumbuhan semasa tumbuhan membuat makanan sendiri. - berkomu
pemerhatian melalui menjalankan proses fotosintesis dan
lakaran, TMK, hasil proses sintesis iaitu: nika si
penulisan atau lisan. - tumbuhan cahaya matahari, karbon
doiksida, air dan klorofil 3 Menggunakan maklumat daripada pelbagai - membua
5.2.4 Membuat - hasil fotosintesis ialah kanji dan
inferens tentang oksigen media untuk menyatakan keperluan t inferens
kepentingan
fotosintesis terhadap 2. Berbincang dan bersoal jawab dengan tumbuhan untuk menjalankan proses - meramal
hidupan lain berpandukan BT ms 67 untuk
fotosintesis dan hasil proses fotosintesis. KMS :

4 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu i. menggunakan
dan
bergerak seperti haiwan untuk membuat
mengendali
makanan.
kan peralatan

24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

21 5.2.5 Menaakul memahami hasil fotosintesis dan 5 Mewajarkan tentang kepentingan sains dengan
mengapa tumbuhan mencatatnya ke dalam buku latihan fotosintesis terhadap hidupan lain. betul.
tidak perlu bergerak sains.
seperti haiwan 3. Berbincang untuk menaakul sebab 6 Meringkaskan proses fotosintesis melalui EMK :
mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.  Nilai murni
untuk mencari makanan.  TMK
4. Berbincang dan mewajarkan
kepentingan fotosintesis terhadap BBM :
hidupan lain.  Carta
5. Meringkaskan proses fotosintesis melalui  Komputer
lakaran rajah yang sesuai dan kemas.  Lembaran
6. Menjalankan aktiviti ‘Mari Teroka’ BT ms
72 sebagai pengukuhan. aktiviti
7. Melengkapkan latihan BT ms 71 sebagai
aktiviti pengukuhan dan pengayaan.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
TP HURAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS FIZIKAL
UNIT : 6.0 PENGUKURAN

Murid boleh: TAJUK : UKURAN PANJANG 1 Menyatakan maksud panjang KPS :
- memerh
6.1 Ukuran 6.1.1 Menyatakan 1. Berbincang tentang pengukuran 2 Mengukur panjang dengan menggunakan
Panjang panjang ialah ukuran sesuatu situasi atau objek (BT ms 73). alat yang seragam. ati
. jarak antara dua titik. - berkomu
2. Berbincang dan bersoal jawab dengan 3 Mengukur panjang dengan menggunakan
6.1.2 Menjelas dengan berpandukan BT ms 74 – 79 untuk alat yang sesuai dan unit piawai. nika si
contoh tentang panjang memahami konsep panjang, alat - meramal
menggunakan alat pengukuran, kaedah pengukuran yang 4 Mengitlak pengetahuan tentang - menguk
yang tidak piawai betul dan unit piawai ukuran panjang pengukuran panjang menggunakan alat
seperti: dan mencatatnya ke dalam buku yang sesuai, unit piawai dan kaedah ur dan
 jengkal, hasta, depa latihan sains. pengukuran yang betul. mengguna
kan nombor
dan tapak kaki. 3. Menjalankan aktiviti mengukur panjang 5 Membuat kesimpulan kepentingan
 klip kertas, pensel, (BT ms 76-79)menggunakan alat penggunaan alat piawai dan tidak piawai KMS :
pengukuran yang : dalam kehidupan harian. i. menggunakan

dan
mengendali

25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

kapur tulis,penyedut - tidak piawai seperti anggota badan, kan peralatan
minuman, benang, sains dengan
tali dan anak penyedut minuman dan klip kertas, betul.
mancis.
- alat piawai seperti pembaris, pita 6 Merumus kepentingan pengetahuan EMK :
6.1.3 Menyatakan  Nilai murni
panjang boleh diukur pengukur dan tali. tentang pengukuran piawai dalam  TMK
dengan
22 menggunakan alat dengan kaedah pengukuran yang betul kehidupan harian BBM :
piawai seperti  Pembaris
pembaris dan pita dan unit yang piawai sesuai dengan  Skitel
pengukur dengan  Bola
menjalankan aktiviti bimbingan guru.  Straw
 Tali
6.1.4 Menyatakan unit 4. Berbincang dan membuat kesimpulan  Komputer
piawai ukuran panjang kepentingan penggunaan alat piawai  Lembaran
dalam dan tidak piawai dalam kehidupan
sistem metrik iaitu harian. aktiviti
millimeter (mm),
sentimeter (cm), 5. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT
meter (m) atau ms 80 sebagai pengukuhan
kilometer (km)

6.1.5 Mengukur
panjang dengan
menggunakan alat
dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah
yang betul

6.1.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS FIZIKAL TP HURAIAN
KPS :

UNIT : 6.0 PENGUKURAN - memerh

1 Menyatakan maksud luas. ati

Murid boleh: TAJUK : MEMAHAMI LUAS - berkomu

2 Mengukur luas permukaan dengan nika si

6.2 Luas 6.2.1 Menyatakan luas 1. Berbincang tentang konsep menggunakan alat yang sesuai. - meramal

ialah besarnya pengukuran luas sesuatu kawasan - menguk

. sesuatu permukaan. atau tempat (BT ms 80) seperti : 3 Mengira luas menggunakan rumus dan unit ur dan

- gelanggang futsal piawai yang betul. mengguna

6.2.2 Mengukur luas - parkir kereta kan nombor

permukaan satu objek - padang permainan kanak-kanak 4 Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk
membuat anggaran luas suatu permukaan KMS :
menggunakan alat - bilik darjah menggunakan alat, unit piawai dan kaedah i. menggunakan

pengukur piawai dan

seperti kertas 2. Berbincang dan bersoal jawab dengan yang betul. mengendali
kan peralatan
23 petak berukuran 1cm x berpandukan BT ms 82 untuk sains dengan
1cm. betul.
memahami konsep luas, alat mengukur 5 Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk
6.2.3 Menyatakan unit luas, rumus mengira luas dan unit
melaksanakan atau menyelesaikan suatu
piawai ukuran luas dan mencatatnya
situasi atau masalah harian.

27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

piawai bagi luas dalam ke dalam buku latihan sains. 6 Merumuskan kepentingan pengetahuan EMK :
sistem metrik iaitu 3. Mengukur luas suatu permukaan tentang luas dalam kehidupan seharian.  Nilai murni
millimeter persegi  TMK
(mm2), sentimeter menggunakan alat pengukur yang
persegi (cm2), meter sesuai seperti pembaris dan kertas BBM :
persegi (m2) dan petak dengan unit piawai yang sesuai  Kertas
kilometer dan betul iaitu :
persegi (km2). - millimeter persegi (mm2) petak/ graf
- sentimeter persegi (cm2)  Pembaris
- meter persegi (m2)  Kad manila
- kilometer persegi (km2).  Pinggan
 Lembaran

aktiviti

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS FIZIKAL TP HURAIAN
UNIT : 6.0 PENGUKURAN

1 Menyatakan maksud luas.

Murid boleh: TAJUK : MENGIRA LUAS KPS :

1. Menjalankan aktiviti mengukur luas 2 Mengukur luas permukaan dengan - memerh
dengan menggunakan unit yang
6.2 Luas 6.2.4 Mengira luas betul berpandukan BT ms 82-83 menggunakan alat yang sesuai. ati
. permukaan segiempat menggunakan :
tepat dan - kertas petak atau kertas graf - berkomu
luas = panjang x lebar segiempat sama - rumus luas
menggunakan rumus: 3 Mengira luas menggunakan rumus dan unit nika si
. 2. Mengitlak pengetahuan tentang
luas untuk membuat anggaran luas piawai yang betul. - meramal
suatu permukaan berbentuk tidak
sekata menggunakan alat, unit - menguk
piawai dan kaedah yang betul
seperti : 4 Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk ur dan

membuat anggaran luas suatu permukaan mengguna

menggunakan alat, unit piawai dan kaedah kan nombor

6.2.5 Menganggarkan yang betul. KMS :
luas permukaan bentuk
tidak sekata dengan 5 Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk i. menggunakan
menggunakan kertas melaksanakan atau menyelesaikan suatu dan
situasi atau masalah harian. mengendali

28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

24 petak 1 cm x 1 cm. - daun 6 Merumuskan kepentingan pengetahuan kan peralatan
- tapak tangan tentang luas dalam kehidupan seharian. sains dengan
6.2.6 Menjelaskan - kipas tangan betul.
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, 3. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ EMK :
penulisan atau lisan. BT ms 85 sebagai pengukuhan..  Nilai murni
 TMK

BBM :
 Kertas

petak/ graf
 Pembaris
 Kad manila
 Pensel
 Lembaran

aktiviti

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TP HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL Murid boleh: TAJUK : ISI PADU OBJEK 1 Menyatakan maksud isi padu. KPS :
UNIT : 6.0 PENGUKURAN 2 - memerh
6.3.1 Menyatakan isi padu 1. Memahami konsep dan maksud isi  Mengukur isi padu pepejal dan cecair
6.3 Isi padu 3 menggunakan alat yang sesuai. ati
Objek adalah besarnya sesuatu padu dengan menjalankan aktiviti BT 4 - berkomu
.  Mengira isi padu pepejal menggunakan
ruang. ms 85-86. alat yang sesuai dan unit piawai yang nika si
betul. - meramal
2. Menyatakan semula unit isi padu yang - menguk
Menyukat isi padu cecair menggunakan alat
.6.3.2 Mengukur isi padu diperkenalkan mengikut jenis contoh yang sesuai dan unit piawai yang betul. ur dan
mengguna
satu kotak lohong dengan yang bersesuaian : Menggunakan pengetahuan tentang kan nombor
kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
menggunakan alat - millimeter padu (mm3) cth :

pengukur piawai seperti pemadam, magnet bar kecil

kubus berukuran 1 cm x 1 - sentimeter padu (cm3) cth : kotak

cm x 1 cm kertas, kotak kasut, tin biskut KMS :

29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

- meter padu (m3) cth : tangki air, dengan bersistematik. i. menggunakan
dan
6.3.3 Menyatakan almari besi makmal, bilik darjah. mengendali
bahawa unit isi padu kan peralatan
dalam system metrik 3. Menjalankan aktiviti BT ms 86-88 5 Merumuskan kepentingan tentang isi padu sains dengan
ialah millimeter padu betul.
(mm3), sentimeter padu mengukur isi padu menggunakan : dan penggunaannya dalam kehidupan
(cm3), meter padu (m3) EMK :
25 - kubus seharian.  Nilai murni
6.3.4 Mengira isi padu  TMK
kubus dan kuboid - rumus 6 Menjana idea kepentingan penggunaan isi
menggunakan rumus: BBM :
isi padu = panjang x 4. Mengira isi padu kubus dan kuboid padu bagi meneruskan kehidupan lestari.  Kotak
lebar x tinggi
menggunakan : minuman
 Pembaris
- alat yang sesuai  Gam
 Kad manila
- unit piawai yang betul  Lembaran

- kaedah yang betul aktiviti

6.3.5 Menjelaskan 5. Melengkapkan latihan pengukuhan
pemerhatian melalui dengan bimbingan guru.
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS FIZIKAL TP HURAIAN
UNIT : 6.0 PENGUKURAN
1 Menyatakan maksud isi padu.
Murid boleh: 2
 Mengukur isi padu pepejal dan cecair
6.4 Isi padu 6.4.1 Menyukat isi padu TAJUK : ISI PADU CECAIR 3 menggunakan alat yang sesuai. KPS :
Cecair cecair dalam satu bekas 4 - memerh
. menggunakan alat 1. Memahami konsep dan maksud isi 5  Mengira isi padu pepejal menggunakan
penyukat isi padu tidak padu dengan menjalankan aktiviti BT alat yang sesuai dan unit piawai yang ati
piawai seperti sudu, ms 85-86. betul. - berkomu
gelas, cawan, mangkuk,
jag dan botol. 2. Menyatakan semula unit isi padu yang Menyukat isi padu cecair menggunakan alat nika si
diperkenalkan mengikut jenis contoh yang sesuai dan unit piawai yang betul. - meramal
.6.4.2 Menyukat isi padu yang bersesuaian : - menguk
cecair menggunakan alat - millimeter padu (mm3) cth : Menggunakan pengetahuan tentang
penyukat isi padu piawai pemadam, magnet bar kecil kaedah yang betul untuk menyukat isi padu ur dan
seperti silinder penyukat, - sentimeter padu (cm3) cth : kotak dengan bersistematik. mengguna
bikar, kelalang dan bekas kertas, kotak kasut, tin biskut kan nombor
bersenggat. - meter padu (m3) cth : tangki air, Merumuskan kepentingan tentang isi padu
almari besi makmal, bilik darjah. KMS :
i. menggunakan

dan
mengendali

30

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

26 3. Menjalankan aktiviti BT ms 88-89 dan penggunaannya dalam kehidupan kan peralatan
sains dengan
6.4.3 Menyatakan unit mengukur isi padu cecair seharian. betul.

piawai isi padu cecair menggunakan alat penyukat tidak EMK :
 Nilai murni
dalam sistem metrik ialah piawai seperti sudu, gelas, mangkuk, 6 Menjana idea kepentingan penggunaan isi  TMK

mililiter (ml) atau jag dan botol. padu bagi meneruskan kehidupan lestari. BBM :
 Silinder
sentimeter padu (cm3),
bersenggat
liter (l) dan meter padu 4. Menjalankan aktiviti BT ms 89 untuk  Bikar
 Cawan
(3). mengukur isi padu cecair  Jag
 Mangkuk
menggunakan alat tidak piawai.  Lembaran

6.4.4 Menggunakan 5. Menyukat isi padu cecair aktiviti

kaedah yang betul bagi menggunakan (BT ms 90-92) :

menyukat isi padu cecair - alat yang sesuai

dengan alat dan unit - unit piawai yang betul

piawai yang sesuai. - kaedah yang betul

6.4.5 Menjelaskan 6. Melengkapkan nota dan latihan
pemerhatian melalui sebagai aktiviti pengukuhan dengan
lakaran, TMK, bimbingan guru.
penulisan atau lisan.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TP HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL 1 Menyatakan maksud isi padu.
UNIT : 6.0 PENGUKURAN 2
 Mengukur isi padu pepejal dan cecair
Murid boleh: menggunakan alat yang sesuai.

6.5 Aplikasi 6.5.1 Mengira isi padu TAJUK : MENYUKAT ISI PADU  Mengira isi padu pepejal menggunakan
konsep isi pepejal berbentuk CECAIR alat yang sesuai dan unit piawai yang
padu cecair sekata seperti betul.
kubus dengan 1. Menjalankan aktiviti untuk memahami
. menggunakan konsep menyukat isi padu pepejal Menyukat isi padu cecair menggunakan alat
kaedah sesaran air sekata dengan menggunakan kaedah yang sesuai dan unit piawai yang betul.
dan menggunakan (BT ms 92-93) : 3
rumus - sesaran air Menggunakan pengetahuan tentang
- rumus kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.
6.5.2 Mengira isi padu 2. Menjalankan aktiviti untuk memahami 4
pepejal berbentuk konsep menyukat isi padu pepejal 5 Merumuskan kepentingan tentang isi padu
tidak sekata tidak sekata dengan menggunakan
menggunakan kaedah (BT ms 93-94) :
kaedah sesaran air - sesaran air

31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

27 6.5.3 Menjelaskan - rumus dan penggunaannya dalam kehidupan
pemerhatian seharian.
melalui lakaran, 3. Melengkapkan pemerhatian dari
TMK, penulisan aktiviti dijalankan ke dalam buku 6 Menjana idea kepentingan penggunaan isi
atau lisan. latihan. padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

4. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TP HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL
UNIT : 6.0 PENGUKURAN

1 Menyatakan maksud jisim

Murid boleh: TAJUK : JISIM KPS :
- memerh
28 6.6 Jisim 6.6.1 Menyatakan jisim 1. Menjalankan aktiviti untuk memahami 2 Mengukur dengan menggunakan alat yang
. ialah kuantiti jirim dalam ati
- sesuatu objek konsep jisim (BT ms 95). sesuai - berkomu

29 6.6.2 Mengenal pasti alat 2. Mengenal dan memahami 3 Mengukur dengan menggunakan alat yang nika si
pengukur jisim seperti - meramal
*LK3 neraca tuas atau neraca penggunaan alat pengukur jisim sesuai dan unit piawai yang betul. - menguk
tiga palang.
seperti (BT ms 96-98) : ur dan
6.6.3 Menyatakan unit mengguna
piawai jisim dalam sistem - neraca tuas 4 Mengitlak pengetahuan tentang kan nombor
metrik ialah miligram - neraca 3 palang pengukuran jisim menggunakan alat yang
(mg), gram (g) dan - alat penimbang sesuai, unit piawai dan kaedah yang betul. KMS :
kilogram (kg). 3. Mengenal unit jisim yang betul dan i. menggunakan

sesuai dengan objek dinyatakan. 5 Mereka cipta alat timbang untuk mengukur dan
4. Menyukat jisim menggunakan : jisim objek mengendali
kan peralatan
- alat yang sesuai
32
- unit yang betul 6 Menaakul hasil reka ciptanya dari segi
- kaedah yang betul kreatif, inovatif, dan konsepnya.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

6.6.4 Menggunakan 5. Melengkapkan nota dan latihan sains dengan
kaedah yang betul bagi sebagai aktiviti pengukuhan dengan betul.
mengukur jisim suatu bimbingan guru.
objek dengan EMK :
menggunakan alat dan 6. Mereka cipta alat timbang untuk  Nilai murni
unit piawai yang sesuai. mengukur jisim objek berdasarkan  TMK
kreativiti sendiri dan
6.6.5 Menjelaskan mempersembahkannya kepada kelas. BBM :
pemerhatian melalui  Bongkah
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan. kayu
 Neraca tuas
 Neraca 3

palang
 Buah-

buahan
 Lembaran

aktiviti

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TP HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL
UNIT : 6.0 PENGUKURAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(KUMPULAN A: 09.08.2019 – 17.08.2019, KUMPULAN B: 10.08.2019 – 18.08.2019)

1 Menyatakan maksud masa

Murid boleh : TAJUK : MEMAHAMI MASA KPS :
- memerh
6.7 Masa 6.7.1 Menyatakan masa 1. Menjalankan aktiviti untuk memahami 2 Mengenal pasti alat yang sesuai untuk
. ati
ialah tempoh antara dua konsep masa (BT ms 100). mengukur masa - berkomu

ketika 2. Mengenal dan memahami 3 Mengukur masa dengan menggunakan alat nika si
- meramal
6.7.2 Mengitlak masa penggunaan alat pengukur masa yang sesuai dan unit piawai yang betul. - menguk

boleh diukur berasaskan seperti (BT ms 101-102) : ur dan
mengguna
peristiwa yang berulang - peristiwa yang berulang secara 4 Mengitlak pengetahuan tentang kan nombor
seperti secara seragam seragam : titisan air, ayunan pengukuran masa menggunakan alat yang
titisan air, ayunan bandul bandul, denyutan nadi sesuai dan unit piawai yang betul dan KMS :
dan denyutan nadi. kaedah bersistematik i. menggunakan
6.7.3 Mengenal pasti alat - jam zaman dahulu : jam air, jam
matahari, jam lilin, jam pasir 33

pengukur masa seperti - jam masa kini : jam dinding, jam 5 Mereka cipta alat untuk mengukur masa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

30 jam matahari, jam pasir, tangan, jam digital, jam randik 6 Menaakul hasil reka ciptanya dari segi dan
jam air, nyalaan lilin, jam kreatif, inovatif, dan konsepnya mengendali
randik dan jam digital. 3. Mengenal unit masa yang betul dan kan peralatan
6.7.4 Menyatakan unit sesuai dengan peristiwa dinyatakan. sains dengan
piawai masa ialah saat betul.
(s), minit (min), jam (j), 4. Menyukat masa menggunakan :
hari, bulan dan tahun. - alat yang sesuai EMK :
6.7.5 Mengukur masa - unit yang betul  Nilai murni
dengan menggunakan  TMK
alat dan unit piawai yang 5. Mengenal dan memahami cara
sesuai dengan kaedah penggunaan jam randik berdasarkan BBM :
yang betul. BT ms 103-104.  Jam randik
6.7.6 Menjelaskan  Bandul
pemerhatian melalui 6. Menaakul kepentingan penciptaan  Kaki retort
lakaran, TMK, jam dan pengukuran masa yang baik  Kompas
penulisan atau lisan. (BT ms 102).  Benang
 Lembaran
7. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan aktiviti
bimbingan guru.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : MASA & ALAT TP HURAIAN KPS :
UNIT : 6.0 PENGUKURAN PENGUKURAN PIAWAI 1 - memerh
2 Menyatakan maksud masa
Murid boleh : ati
Mengenal pasti alat yang sesuai untuk - berkomu
6.8 Mencipta 6.8.1 Mencipta alat untuk 1. Mengimbas kembali pelajaran lepas mengukur masa
alat nika si
mengukur mengukur masa dengan menaakul kepentingan 3 Mengukur masa dengan menggunakan alat - meramal
masa 4 yang sesuai dan unit piawai yang betul. - menguk
penciptaan jam dan pengukuran masa 5
6.9 Penggunaan Mengitlak pengetahuan tentang ur dan
unit, alat dan 6.8.2 Memerihalkan yang baik (BT ms 102). pengukuran masa menggunakan alat yang mengguna
kaedah yang sesuai dan unit piawai yang betul dan kan nombor
ciptaan yang dihasilkan 2. Berbincang tentang situasi BT ms 106 kaedah bersistematik
KMS :
melalui lakaran, TMK, untuk memahami perbandingan Mereka cipta alat untuk mengukur masa i. menggunakan

penulisan atau lisan penggunaan alat pengukuran piawai dan

dan tidak piawai dalam pengukuran : 34

- panjang

6.9.1 Membanding dan - luas

membezakan ukuran yang - isi padu

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

31 betul dibuat menggunakan alat - jisim 6 Menaakul hasil reka ciptanya dari segi mengendali
kan peralatan
piawai dan tidak piawai - masa kreatif, inovatif, dan konsepnya sains dengan
betul.
dengan menjalankan
EMK :
aktiviti. 3. Menjalankan aktiviti BT ms 107-109  Nilai murni
 TMK
‘Mari Lakukan’ sebagai aktiviti
BBM :
6.9.2 Menaakul pengukuhan dengan bimbingan guru.  Rujuk aktiviti

kepentingan mengukur 4. Merumuskan isi pelajaran tentang dalam buku
teks.
menggunakan alat pengukuran dalam bentuk peta

pengukur dengan kaedah pemikiran i-THINK atau grafik yang

yang betul. sesuai.

5. Melengkapkan nota dan latihan BT

ms 110 -111 sebagai aktiviti

pengukuhan.

6. Menjalankan aktiviti ‘Mari Teroka’ BT

ms 112 sebagai aktiviti pengayaan.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
KPS :
TP HURAIAN - memerh

TEMA : SAINS BAHAN 1 Menyatakan sumber asas ati
UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN - berkomu
TAJUK : SUMBER ASAS BAHAN
Murid boleh : nika si
- meramal
2 Memerihalkan sumber asas bahan bagi - membua

7.1 Sumber 7.1.1 Menjelaskan 1. Bersoal jawab tentang sifat bahan satu objek t inferens
asas melalui contoh sumber - mengela
bagi bahan asas bagi bahan yang berdasarkan ransangan BT ms 113. 3  Mengelaskan objek berdasarkan
untuk digunakan untuk 2. Berbincang tentang sumber asas s
menghasil membuat objek. bahan. - mendefi
kan bahan berdasarkan pemerhatian dan
sesuatu nisi secara
objek. BT ms 114.  Mengelaskan objek berdasarkan
35
3. Menjelaskan dengan contoh sumber sumber asas

asas bagi bahan yang digunakan

untuk membuat sesuatu objek seperti 4 Mencerakinkan bahan-bahan yang
- tumbuhan : meja kayu, baju
digunakan untuk membuat sesuatu objek
kapas, tayar
bagi menentukan sumber asasnya

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

. 7.1.2 Mengelaskan - haiwan : beg tangan, baju sutera, operasi
objek berdasarkan
32 sumber asasnya baju sejuk, selimut bulu 5 Menaakul mengapa sesatu bahan itu dipilih KMS :
i. menggunakan
- batuan : barang kemas, tembikar, untuk membuat sesuatu objek
dan
cermin kaca, barang piuter mengendali
kan peralatan
Sum Bahan Con - petroleum : kain sintetik, payung, 6 Mereka cipta alat yang menggabungkan sains dengan
ber toh khemah, baju hujan betul.
asas Kayu Objek pelbagai sumber asas
Tum Kapas EMK :
buhan Getah Meja 4. Mengelaskan objek berdasarkan  Nilai murni
Kulit bahan dan sumber asas ia diperbuat.  TMK
Hai Baju
wan Bulu 5. Mencerakinkan bahan-bahan yang BBM :
Tayar digunakan untuk membuat sesuatu  Rujuk aktiviti
Sutera objek bagi menentukan sumber
Beg asasnya (BT ms 118). dalam buku
Ba Logam tangan teks.
tuan Tanih 6. Berbincang untuk menaakul mengapa
Baju sesatu bahan itu dipilih untuk
Petro Plastik sejuk membuat sesuatu objek.
leum
Kain Selen 7. Mereka cipta alat yang
sintetik dang menggabungkan pelbagai sumber
asas berdasarkan kreativiti sendiri.
Paku
8. Melengkapkan nota dan latihan
Cermin sebagai aktiviti pengukuhan.
kaca

Baldi

Payun
g

7.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA : SAINS BAHAN TP HURAIAN

UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN

1 Menyatakan bahan dan sumber asas

Murid boleh : TAJUK : SIFAT BAHAN KPS :
- memerh
2 Memerihalkan jenis bahan dan sumber
ati
7.2 Sifat bahan. 7.2.1 Mengitlak sifat 1. Bersoal jawab tentang sifat bahan asas bagi suatu objek - berkomu

bahan dari segi berdasarkan ransangan BT ms 119. 3 Mengelaskan objek dan menyatakan ciri nika si
- meramal
. kebolehan menyerap air 2. Berbincang tentang sifat bahan yang digunakan bagi pengelasan - membua

sama ada menyerap atau berdasarkan aktiviti BT ms 119 – 128 t inferens
- mendefi
kalis air dengan iaitu : 4 Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan
36
menjalankan aktiviti. - kebolehan menyerap air penyiasatan secara saintifik.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

(Memahami Sifat Bahan BT ms nisi secara
operasi
7.2.2 Mengitlak sifat 119-120). 5 Mencerakin komponen bagi suatu objek - mengela
bahan dari segi s
kebolehan terapung - kebolehan terapung di dan membuat inferens tentang penggunaan
sama ada tenggelam KMS :
atau di atas permukaan permukaan air BT ms 120-121). bahan i. menggunakan
air dengan menjalankan
aktiviti. - kekenyalan bahan (BT ms 122- dan
mengendali
7.2.3 Mengitlak sifat 123). 6 Merekacipta atau membuat inovasi suatu kan peralatan
bahan dari segi sains dengan
33 kekenyalan dengan - konduktor dan penebat elektrik objek / model serta menaakul pemilihan betul.
menjalankan aktiviti.
(Kumbang Elektrik BT ms 123- jenis bahan yang digunakan EMK :
7.2.4 Mengitlak sifat  Nilai murni
bahan dari segi 124).  TMK
kebolehan mengalirkan
elektrik iaitu konduktor - konduktor dan penebat haba BBM :
atau penebat elektrik  Rujuk aktiviti
dengan menjalankan (Yang Mana Satu Konduktor
aktiviti. buku teks.
Haba BT ms 126-127).  Lembaran

- kebolehan penembusan cahaya aktiviti

(Nampak atau Tidak BT ms 128).

3. Merekodkan pemerhatian daripada
aktiviti yang dijalankan ke dalam buku
latihan sains.

4. Mengitlak sifat sesuatu bahan
mengikut penggunaannya
berdasarkan aktiviti yang telah
dijalankan dengan bimbingan guru.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TP HURAIAN

TEMA : SAINS BAHAN
UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN

1 Menyatakan bahan dan sumber asas

KPS :

7.2.5 Mengitlak sifat 5. Merekacipta suatu model serta 2 Memerihalkan jenis bahan dan sumber asas - mem
bahan dari segi menaakul pemilihan jenis bahan
kebolehan mengalirkan yang digunakan dalam penciptaan bagi suatu objek erhati
haba iaitu konduktor atau model dicipta.
penebat haba dengan - berko
menjalankan aktiviti. 6. Mencerakin komponen ciptaan
3 Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang munikasi

digunakan bagi pengelasan - mera

mal

4 Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan - mem

37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

34 7.2.6 Mengitlak sifat model bagi model ciptaan dan penyiasatan secara saintifik. buat
bahan dari segi membuat inferens tentang inferens
7.3 Mereka kebolehan penembusan penggunaan bahan, contoh : 5 Mencerakin komponen bagi suatu objek dan - mend
cipta objek cahaya iaitu legap, lut - Bot air (Sifat Bahan Sebagai membuat inferens tentang penggunaan bahan efinisi
cahaya dan lut secara
sinar dengan Asas Mencipta BT ms 129- 131) 6 Merekacipta atau membuat inovasi suatu operasi
menjalankan aktiviti. yang menggunakan beberapa objek / model serta menaakul pemilihan jenis - meng
konsep sifat bahan seperti bahan yang digunakan elas
7.2.7 Menjelaskan kebolehan terapung, kalis air,
pemerhatian melalui kekenyalan dan lutsinar. KMS :
lakaran, TMK, i.menggunaka
penulisan atau lisan. 7. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 133 sebagai aktiviti pengukuhan. n dan
7.3.1 Mencipta objek mengendali
dengan menggunakan 8. Menjalankan aktiviti ‘Mencari kan
pengetahuan tentang Sumber Alternatif’ menggunakan peralatan
sifat bahan. pelayar internet berdasarkan aktiviti sains
BT ms 134 sebagai aktiviti dengan
pengayaan. betul.

7.3.2 Menaakul EMK :
pemilihan jenis bahan
yang digunakan dalam  Nilai
mereka cipta objek. murni

 TMK

BBM :

 Rujuk
aktiviti
buku
teks.

 Lembaran
aktiviti

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAJUK : PENGARATAN
TP HURAIAN
TEMA : SAINS BAHAN
UNIT : 8.0 PENGARATAN 1 Menyatakan contoh objek berkarat dan
tidak berkarat
Murid boleh : KPS :

38

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

35 8.1 8.1.1 Mengenal pasti 1. Bersoal jawab tentang konsep 2 Mengelaskan objek berkarat dan tidak - memerh
Pengaratan . objek berkarat dan tidak pengaratan berdasarkan ransangan 3 berkarat ati
MINGGU berkarat dengan BT ms 137 dengan bimbingan guru. 4
. membuat pemerhatian Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada - berkomu
terhadap objek di 2. Berbincang tentang contoh-contoh 5 besi nika si
STANDARD persekitaran. objek berkarat dan tidak berkarat 6
KANDUNGAN mengikut situasi yang diperhatikan di Membuat kesimpulan faktor yang - meramal
8.1.2 Mengitlak objek persekitaran sekolah dan melalui menyebabkan pengaratan melalui - membua
berkarat diperbuat carta bergambar ditunjukkan (BT ms eksperimen.
daripada besi. 136-137). t inferens
Mewajarkan kepentingan mencegah - mengek
8.1.3 Mengeksperimen 3. Menjalankan aktiviti ‘Ada di Sana Sini’ pengaratan
bagi menentukan faktor BT ms 138 untuk mengelaskan objek sperimen
yang menyebabkan berkarat dan tidak berkarat. Menjalankan projek mencegah pengaratan - membua
pengaratan pada objek-objek di persekitaran.
4. Mengitlak objek berkarat diperbuat t hipotesis
8.1.4 Menyatakan cara daripada besi melalui pemerhatian
mencegah pengaratan dan perbincangan dari aktiviti yang KMS :
seperti mengecat, telah dijalankan. i. menggunakan
menyalut, menyadur dan
menyapu minyak atau gris. 5. Menjalankan aktiviti penyiasatan (BT dan
ms 138) untuk memahami faktor- mengendali
8.1.5 Menaakul faktor yang menyebabkan pengaratan kan peralatan
kepentingan mencegah iaitu kehadiran air dan udara sains dengan
pengaratan. betul.
6. Merekodkan pemerhatian daripada
8.1.6 Menjelaskan aktiviti yang dijalankan ke dalam buku EMK :
pemerhatian melalui latihan sains.  Nilai murni
lakaran, TMK,  TMK
penulisan atau lisan. 7. Berbincang untuk mengenalpasti
cara-cara mencegah pengaratan dan BBM :
mewajarkan kepentingannya.  Bahan /

8. Menjalankan projek mencegah objek
pengaratan seperti menyapu gris dan berkarat
mengecat semula besi tingkap dan  Gris/minyak
pintu Bilik Sains.  Cat
 Paku / tin
9. Melengkapkan latihan dan aktiviti BT  Carta
ms 145-146.  Lembaran
aktiviti
STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
PEMBELAJARAN

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA TP HURAIAN
UNIT : 9.0 SISTEM SURIA 1 Menyatakan ahli dalam Sistem Suria

Murid boleh : TAJUK : SISTEM SURIA KPS :

39

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

9.1 Sistem 9.1.1 Memerihalkan ahli 1. Bersoal jawab tentang Sistem Suria 2 Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria - memerh
Suria. dalam Sistem Suria iaitu berdasarkan ransangan BT ms 147 3 ati
. Matahari, planet, satelit dan tayangan LCD berkaitan angkasa 4 Menyusun mengikut urutan planet dalam
semula jadi, asteroid, dengan bimbingan guru. 5 Sistem Suria - berkomu
36 meteoroid, komet melalui nika si
pemerhatian menerusi 2. Menyatakan dan memerihalkan ahli 6 Mengitlak bahawa planet berputar pada
pelbagai media. Sistem Suria berdasarkan paksinya dan pada masa yang sama - meramal
pemerhatian aktiviti dan BT ms 148- beredar mengelilingi Matahari. - membua
9.1.2 Membuat urutan 151 iaitu :
planet dalam Sistem - Matahari Merumuskan planet dalam sistem suria t inferens
Suria dengan - 8 planet berputar pada paksinya dan beredar - mendefi
menjalankan aktiviti. - satelit semula jadi mengelilingi matahari mengikut orbit
- asteroid masing-masing dengan simulasi. nisi secara
9.1.3 Menyatakan - meteoroid operasi
bahawa planet berputar - komet Membina model Sistem Suria dalam bentuk
pada paksinya dan pada maujud / TMK secara kreatif dan inovatif. KMS :
masa yang sama beredar 3. Menyusun semula urutan planet i. menggunakan
mengelilingi Matahari dalam Sistem Suria.
mengikut orbitnya melalui dan
pemerhatian menerusi 4. Mengitlak bahawa planet berputar mengendali
pelbagai media. pada paksinya dan pada masa yang kan peralatan
sama beredar mengelilingi Matahari sains dengan
9.1.4 Menjelaskan melalui aktiviti simulasi yang sesuai. betul.
pemerhatian melalui
lakaran, TMK, 5. Merumuskan planet dalam sistem EMK :
penulisan atau lisan. suria berputar pada paksinya dan  Nilai murni
beredar mengelilingi matahari  TMK
mengikut orbit masing-masing
dengan simulasi. BBM :
 Carta
6. Membina model Sistem Suria dalam
bentuk maujud / TMK secara kreatif SIstem
dan inovatif. Suria
 LCD
7. Melengkapkan nota dan latihan  Komputer
sebagai aktiviti pengukuhan.  Glob
 Bola
 Lembaran
aktiviti

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TP HURAIAN 40

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

UNIT : 9.0 SISTEM SURIA 1 Menyatakan anggaran saiz atau jarak
relatif Bumi, Matahari dan Bulan
9.2 Saiz dan Murid boleh : TAJUK : SAIZ & JARAK RELATIF dengan betul. KPS :
jarak relatif - memerhati
antara Bumi, 9.2.1 Mengganggar saiz 1. Bersoal jawab tentang saiz dan jarak 2 Menerangkan anggaran saiz dan jarak - berkomuni
Bulan dan relatif Bumi berbanding relatif antara Bumi, Bulan dan 3 relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari.
Matahari dengan Matahari. Matahari berdasarkan pemerhatian 4 kasi
. pada tayangan LCD dan ransangan 5 Menganggar saiz dan jarak relatif Bumi, - meramal
9.2.2 Mengganggar saiz BT ms 157 - 159. 6 Bulan dan Matahari dengan simulasi. - membuat
. relatif Bulan berbanding
dengan Matahari. 2. Menjalankan aktiviit ‘Mari Lakukan’ Membuat andaian keadaan di Bumi jika inferens
37 BT ms 158 dan merekodkan jarak lebih dekat atau jauh daripada - mengguna
9.2.3 Mengganggar saiz pemerhatian dari aktiviti dengan betul. Matahari.
relatif Bulan berbanding kan
dengan Bumi. 3. Menjelaskan anggaran saiz atau Merumuskan dan memberi sebab perhubungan
jarak relatif Bumi, Matahari dan keadaan di Bumi jika jarak lebih dekat ruang dan
9.2.4 Mengganggar jarak Bulan dengan betul melalui simulasi. atau jauh daripada Matahari. masa
relatif Bumi ke Matahari
berbanding jarak Bumi ke 4. Membuat andaian keadaan di Bumi Membuat gambaran mental kesan KMS :
Bulan. jika jarak lebih dekat atau jauh kepada diri sendiri dan cara mengatasi i. menggunakan
daripada Matahari . jika berlaku perubahan jarak di antara
9.2.5 Meramalkan Bumi dan dan mengendali
keadaan di Bumi jika 5. Merumuskan dan memberi sebab Matahari. kan peralatan
jaraknya lebih dekat keadaan di Bumi jika jarak lebih dekat sains dengan
dengan Matahari. atau jauh daripada Matahari : betul.
- keadaan suhu
9.2.6 Meramalkan - kesan ke atas hidupan EMK :
keadaan di Bumi jika  Nilai murni
jaraknya lebih jauh 6. Membuat gambaran mental kesan  TMK
dengan Matahari. kepada diri sendiri dan cara
mengatasi jika berlaku perubahan BBM :
9.2.7 Menjelaskan jarak di antara Bumi dan Matahari.  Carta
pemerhatian melalui  LCD
lakaran, TMK, 7. Melengkapkan nota dan latihan BT  Komputer
penulisan atau lisan. ms 163 sebagai aktiviti pengukuhan.  Glob
 Bola
8. Menjalankan aktiviti pengayaan ‘Mari
Teroka’ BT ms 164 dengan
bimbingan guru.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TP HURAIAN 41

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

UNIT : 10.0 TEKNOLOGI 1 Menyatakan contoh aktiviti yang

10.1 Murid boleh : TAJUK : HAD KEUPAYAAN MANUSIA mampu dan tidak mampu dilakukan KPS :
Kepentingan - memerhati
teknologi 10.1.1 Mengenal pasti oleh manusia. - berkomuni
dalam
kehidupan aktiviti yang mampu 1. Bersoal jawab tentang teknologi 2 Menghubung kaitkan contoh aktiviti kasi
. dilakukan dan tidak - meramal
mampu dilakukan oleh berdasarkan pemerhatian pada dengan keupayaan otak, deria dan - membuat
. otak, deria dan anggota
badan dengan tayangan LCD / carta dan ransangan anggota badan manusia inferens
38 menjalankan aktiviti. - mendefini
BT ms 165.
si secara
2. Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ operasi
BT ms 166-167 untuk mengenalpasti 3 Mengitlak manusia mempunyai had
keupayaan dalam melakukan sesuatu KMS :
10.1.2 Mengitlak manusia aktiviti yang mampu dan tidak aktiviti. i. menggunakan

mempunyai had mampu dilakukan. 4 Menyelesaikan masalah dengan dan mengendali
mencadangkan alat yang sesuai untuk kan peralatan
keupayaan dalam 3. Menyatakan contoh aktiviti yang sains dengan
betul.
melakukan aktiviti. mampu dan tidak mampu dilakukan
EMK :
oleh manusia dengan menghubung mengatasi had keupayaan manusia.  Nilai murni
 TMK
10.1.3 Menjelaskan kaitkan aktiviti dengan keupayaan
BBM :
melalui contoh alat yang otak, deria dan anggota badan  Mengikut

digunakan untuk manusia. 5 Mewajarkan pemilihan alat yang aktiviti buku
teks.
mengatasi had keupayaan 4. Mengitlak manusia mempunyai had digunakan untuk mengatasi had  Lembaran
aktiviti
manusia melalui keupayaan dalam melakukan keupayaan manusia.

pemerhatian menerusi sesuatu aktiviti dan mencadangkan

pelbagai media. alat yang sesuai untuk mengatasinya 6 Mencipta inovasi secara kreatif suatu

dengan mewajarkan penggunaan alat untuk mengatasi had keupayaan

10.1.4 Menyatakan 5. peralatan tersebut (BT ms 168-169). manusia dan memerihalkan hasil
Menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ ciptaan.
teknologi merupakan salah BT ms 170 untuk mengumpul
maklumat tentang aplikasi ilmu
satu aplikasi pengetahuan pengetahuan sains dalam
penciptaan pelbagai peralatan untuk
sains untuk mengatasi had

keupayaan manusia.

10.1.5 Menjelaskan mengatasi had keupayaan manusia.
pemerhatian melalui 6. Mencipta inovasi secara kreatif suatu
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan. alat untuk mengatasi had keupayaan
manusia dan memerihalkan hasil
ciptaan tersebut.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TP HURAIAN 42

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

UNIT : 10.0 TEKNOLOGI

Murid boleh : 1 Menyatakan teknologi yang digunakan
2 dalam pelbagai bidang
TAJUK : PERKEMBANGAN 3 KPS :
Menceritakan mengikut urutan - memerhati
10.2 10.2.1 Membuat urutan TEKNOLOGI 4 perkembangan teknologi dalam - berkomuni
5 pelbagai bidang.
Perkembangan perkembangan teknologi 6 ka si
Menjelas dengan contoh kepentingan - meramal
Teknologi. dalam bidang: 1. Bersoal jawab tentang perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang - membuat

 pertanian teknologi berdasarkan pemerhatian Menjana idea kebaikan dan keburukan inferens
teknologi. - mendefini
 pengangkutan pada tayangan LCD / carta dan
Mewajarkan keperluan penciptaan si secara
 pembinaan ransangan BT ms 171. teknologi baru dengan menggunakan operasi
bahan secara berhemah.
39  komunikasi 2. Menyatakan contoh-contoh teknologi KMS :
yang digunakan dalam pelbagai Mereka bentuk teknologi masa depan i. menggunakan
 perubatan bidang. dalam pelbagai bidang secara kreatif
10.2.2 Menjelaskan dan inovatif. dan mengendali
pemerhatian melalui 3. Berbincang tentang perkembangan kan peralatan
lakaran, TMK, dan membuat persembahan grafik sains dengan
penulisan atau lisan. yang sesuai tentang urutan betul.
perkembangan teknologi (BT ms
10.3 Sumbangan 10.3.1 Menjana idea 172-178) dalam bidang : EMK :
teknologi kebaikan dan keburukan  Nilai murni
kepada teknologi melalui  pertanian  TMK
manusia pemerhatian menerusi
 pengangkutan BBM :
pelbagai media.  Carta
10.3.2 Memerihalkan  pembinaan  LCD
keperluan penciptaan  Komputer
 komunikasi  Gunting
 perubatan  Kad manila
 Tali
teknologi baru dalam 4. Menjana idea kebaikan dan  Lembaran
keburukan teknologi melalui
meneruskan kesejahteraan pemerhatian menerusi pelbagai media aktiviti
dan BT ms 179-181.
kehidupan manusia sejagat. Menaakul kepentingan
menggunakan bahan secara
10.3.3 Menaakul berhemah dalam penghasilan
teknologi.
kepentingan 5. Mereka bentuk teknologi masa depan
menggunakan bahan dalam pelbagai bidang secara kreatif
dan inovatif (BT ms 185).
secara berhemah dalam

penghasilan teknologi.

10.3.4 Menjelaskan 6.
pemerhatian melalui

lakaran, TMK,

penulisan atau lisan.

MINGGU STANDARD STANDARD AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

43

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 4

KSSR

40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41
- PENGURUSAN AKHIR TAHUN
43

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 22.11.2019 – 31.12.2019, KUMPULAN B: 23.11.2019 – 31.12.2019)

BERMINAT MENDAPATKAN RPH SELAMA SETAHUN? HANYA RM20. PM WHATSAPP / TELEGRAM 017- 499 1336.

44


Click to View FlipBook Version