The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ยิ่งคุณอ่าน มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้ ความรู้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ คุณก็จะมี ที่ให้ไป มากขึ้นเท่านั้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mubarak_ost, 2021-12-21 03:23:09

ยิ่งคุณอ่าน

ยิ่งคุณอ่าน มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้ ความรู้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ คุณก็จะมี ที่ให้ไป มากขึ้นเท่านั้น

Keywords: ยิ่งคุณอ่าน

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11
จังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา

เดิมพื้นที่ที่ขอตั้งโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 11 กิ่งอำเภอกำลัง
จังหวัดยะลานั้ นเป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 ซึ่งทาง ราชการทหารโดย
กองทัพบก (แม่ทัพภาคที่ 4) ได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติ จากกรมป่าไม้ เนื้ อที่ 1,600 ไร่ และต่อมาได้ทำการ จัดสรรพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้แก่
ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้ครอบครัวละ 15 ไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนา
ชาติ ไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการ
-ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักประกันชีวิต
-ครอบครัว รวมทั้งการประกอบอาชีพ

เพื่อหันมา ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการจัดสรร
ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้แยกออกเป็น 3 ส่วน

1 อยู่ในเขตหมู่บ้านแยะใน หมู่ที่ 3 ตำบลบาละ กิ่งอำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา

2 อยู่ที่บ้านจาเราะทำบุง (หรือคลอง ตำบล)

3 อยู่ที่บ้านคลองพุด ซึ่งส่วนที่ 2 และ 3 อยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบาละ กิ่ง
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระ ประสงค์และ ความ
ตั้งใจอันแน่ วแน่ ที่จะดำเนิ นการให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และหมู่
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาทั้งหมดที่อยู่ ภายใต้การดูแลสนั บสนุน ส่ง
เสริมให้ประสพความสำเร็จ ซึ่งเป็นการเจริญรอยตามแนวพระ
ราชดำริ องค์พระประมุข ของปวงชนชาวไทย

2. เพื่อขยายพื้นที่ให้กับโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้มี
พื้นที่และโครงการสร้างในการที่จะทำ การวิจัยและพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมอันเป็นธรรมชาติได้รับการดูแลและพัฒนาให้ดีขึ้น

3. เพื่อจัดระบบในการวิจัย และพัฒนาเสริมสร้างทางระบบ
นิ เวศวิทยาที่เสื่อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้มี พันธุ์ไม้หลายหลาก
ทางชีวภาพ หวาย สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อ
ระบบนิ เวศได้รับการดูแลเอาใจใส่และมุ่งพัฒนาสัตว์ป่าก็จะ
เพิ่มพูนไปด้วย

4. ทำการวิจัยและพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยในขอบเขตป่า และในพื้นที่โครงการฯ ได้มีความสำนึ ก
ใน การรักป่ารู้คุณค่าของป่าที่ให้คุณประโยชน์ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง กลมเกลียวอันเป็น
แนวทางหนึ่ งในการพัฒนาชีวิต

5. เพื่อเป็นแนวกันชนในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
แผ้วถางป่าครอบครองพื้นที่ป่าอันเป็นตัวการบ่อ เกิดแห่ง
การทำลายระบบนิ เวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าในการเสริมการปลูกต้นไม้เสริม พื้นที่
ธรรมชาติในการนำพันธุ์ไม้ป่าหวายที่สามารถขึ้นในพื้นที่
เพื่อทำการวิจัยพันธุ์ไม้ พันธุ์หวายและพันธุ์ไม้หลายชนิ ดเพื่อ
การวิจัยพัฒนาเสริมสร้างแนวกันชนระบบนิ เวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่สามารถทำการพัฒนาได้ใน พื้นที่ โค
รงการฯ และขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในการวิจัยและพัฒนา
ระบบนิ เวศวิทยา และระบบแนวเสริมสร้างภาพ แวดล้อม
ของธรรมชาติและบรรยากาศต่อไปสมาชิกในกลุ่ม 13

1. 406302033 นางสาวนูรไลลา ตะฮาวัน สาขาภาษอังกฤษ คบ.

2. 406304011 นายมูบารอก ดอนิแม สาขาคณิตศาสตร์

3. 406304016 นางสาวอังคนา เจะหมิ๊ สาขาคณิตศาสตร์

4. 406304034 นางสาวสุมัยยะห์ กูเต๊ะ สาขาคณิตศาสตร์

5. 406309023 นางสาวนาเดียนี สาและ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

6. 406315005 นางสาวฮัซมียะห์ สามัน สาขาการสอนภาษามลายู

7. 406315021 นางสาวฟาราตรี มะรอเซะ สาขาการสอนภาษามลายู

8. 406315030 นายบัซรีย์ มะดงเซะ สาขาการสอนภาษามลายู

9. 406316019 นายสาวไซหนับ อารง สาขาการสอนอิสลกามศึกษา

10. 406318028 นางสาวสุนิษา แซ่จิ้ว สาขาการประถมศึกษา


Click to View FlipBook Version