The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mirjanatomovickv, 2019-05-18 19:04:17

Школско око

Школско око

19.05.2019. ОШ,,Милунка Савић”, Витанпвац

Број 1. Шкплске електрпнске нпвине

Све што вас занима на једном месту!!!

КО ЈЕ МИЛУНКА САВИЋ?

- истпријат шкпле-

Светски Дан
књиге за децу

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

Деца на ,,Извиру
здравља”

разбибрига

1.

Први писни ппдаци п птвараоу шкпле у Витанпвцу, датирају пд 1. септембра 1893. гпдине.
Ппчетак рада шкпле у Витанпвцу се везује за 1922. гпдину, када је изграђена привремена
зграда кпја није била на садашопј лпкацији, на иницијативу Исидпра Живкпвића, председника
ппштине. Први учитељ у шкпли је бип Љубинкп Ђпкпвић. Шкплска зграда кпја је сада у
упптреби је птвпрена 1960. гпдине. У нпвпптвпренпј шкпли први директпр је бип Мирпљуб
Арсенијевић а ппсле оега, тпкпм 22 гпдине, Бприсав Максић. Занимљивп је тп, да је шкпла у
Чукпјевцу била једна пд најстаријих у тадашоем Гружанскпм срезу. Изграђена је 1846. гпдине.
Зграда кпја је и сада у упптреби је изграђена 1886. гпдине. У тп време и деца из пкплних села
су ишла у шкплу у Чукпјевцу.

http://osmilunkasavic.edu.rs/

У разпрнпм земљптресу са епицентрпм у Витанпвцу 2010.гпдине шкпла у
Витанпвцу је била значајнп пштећена и забраоен је рад збпг ппаснпсти пп
децу.Захваљујући Градскпј ппштини Врачар из Бепграда шкпла је пп прпјекту
пбнпвљена уз велика материјална улагаоа.

Школа данас

Данас је тп савремена шкпла, приличнп дпбрп
ппремљена најсавременијпм техникпм и
ппремпм. Свака учипница има рачунар,
интернет, прпјектпр. У шкпли ппстпји и
кабинет за инфпрматику .Све пвп нам пружа
велику мпгућнпст за примену ИКТ-а у настави.
Наша шкпла са дпбрим наставницима,
ентузијастима, и псталим заппсленим
радницима ствара ппвпљну климу за
васпитаое и пбразпваое деце такп да ученици
ппстижу значајне резултате у тпку шкплпваоа.
Шкплпм успешнп рукпвпди директпрка
Славица Станкпвић.

Ппред матичне шкпле у Витанпвцу, ппстпји јпш четири
издвпјена шкплска места у Чукпјевцу, Стублу, Милавчићима и

Шумарицама.

Дан школе– 19.мај

2.

Кп је Милунка Савић?

http://popplet.com/app/#/5375349

Наша позоришна
глумица, Весна
Станковић, је у
својој монодрами ,
,,Милунка Савић”,
одлично приказала
живот и дело наше
хероине.

На нашпј шкпли се налази мурал. Да ли знате?

Мурал или зидно сликарство означава
композицију урађену на зиду, таваници или
некој другој великој зиданој површини, као
њен део.Ова уметничка композиција у себи
обједињава опште елементе слике, и елементе
архитектуре.

То је најстарији облик сликарства. Настао је у
време Палеолита, када је праисторијски човек
осетио потребу да ослика зидове пећина у
којима је обитавао и тако украси околину и
искаже своје идеје и веровања.

3.

ДЕШАВАЊА

Етно газдинство ,,Оаза

Мира”, Лопатница, у

сарадњи са

Краљевачким друштвом

учитеља, организовали

су једнодневни излет и

учешће у пројектним

активностима.

Деца су, осим боравка у

прелепој природи,

обучена за

препознавање

опасности и безбедно

коришћење интернета.

Поводом Светског дана књиге за децу били смо гости
Народне библиотеке ,,Стефан Првовенчани“ у
Краљеву.Присуствовали смо промоцији књиге ,,Ја
сам Акико“ Стефана Тићмија (Митића).Књига је
недавно награђена Наградом Политикиног забавника.
Модератор незаборавне вечери је био краљевачки
писац Милоје Радовић.Разговарали смо са
Стефаном,сликали се, постављали му питања. Он нам
је глумео јунаке своје књиге, коју смо наравно
купили са аутограмом и посветом. Ученици су
одушевљено слушали причу о девојчици која се зове
Акико.

4.

17.05.2019.
Опленац и посета Карађорђевићима

Пећина Рисовача

5.

Реши ребусе:

разбибрига

Ово је Томашевац, село у околини
Зрењанина. По попису из 2011.године
имао 1 510 становника. Занимљиво је
то да у Томашевцу има дупло више
грла говеда него људи.

Џиновске секвоје расту 50-80 метара
у висину, а достижу пречник до 10
метара. Оне поносно држе позицију
највећег дрвећћа на планети. У
Калифорнији, где је ово дрво веома
распрострањено, данас постокје бар
три локације где је стабло секвоје
употребљено као тунел.

6.


Click to View FlipBook Version