The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศัพท์รัฐประศาสตร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jakkapan20712, 2021-09-17 01:01:38

ศัพท์รัฐประศาสตร์

ศัพท์รัฐประศาสตร์

ศัพท์รัฐประศาสตร์

ผจู้ ดั ทำ

นายจกั รพนั ธ์ บญุ ทนั
นางสาวเกศมณี พมิ พง์ าม
นางสาวมธุรดา เกษร

intelligence

เชำวห์ รือไหวพริบ ควำมสำมำรถในกำรแกไ้ ขปัญหำซ่ึงอำจจะสะทอ้ นให้เห็น
ไดจ้ ำก
(1) ในกำรใชภ้ ำษำพูดและภำษำเขียน (2)ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ตัวเลข(3)ควำมสำมำรถในกำรใช้สำยตำได้อย่ำง
รวดเร็ว(4)ควำมสำมำรถในกำรใชค้ วำมไวของของกำรรับรู้
(5)ควำมสำมำรถในกำรเห็นกำรณ์ไกล(6)ควำมสำมำรถใน
กำรคน้ หำสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพั ธ์(7)ควำมคล่องแคล่ว
ในกำรใชถ้ อ้ ยคำ และ(8)ควำมสำมำรถในกำรใชห้ ลกั กำร
เพ่ือแกป้ ัญหำ

ติน ปรัชญำพฤทธ์ิ , 2556 : 204

academic กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระใน
ชุมชนวิชำกำรโดยปล่อยให้นักวิชำกำร
เสรีภำพทำงวชิ ำกำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำอะไรควรไม่ควร หรือ
ให้ชุมชนวิชำกำรใหผ้ ูค้ อยสอดส่องดูแล
ติน ปรัชญำพฤทธ์ิ , 2556 : 3 ควำมประพฤติของมวลสมำชิกของตน

banishment กำรลงโทษสมำชิกของกลุ่มโดยกำรตดั ขำดมิ
ใหเ้ ขำ้ มำร่วมกิจกรรมในกลุ่มอีกต่อไป
กำรขบั ออกจำกกลุ่ม

ติน ปรัชญำพฤทธ์ิ , 2556 : 35

capitalism ลกั ษณะกำรก่อตวั ของชนช้นั กระฎุมพีที่เป็น
ทนุ นิยม เจำ้ ของและควบคุมวธิ ีกำรผลิต และชนช้นั
ผลิต ชนช้นั กรรมวิธี ท่ีมีแต่แรงงำนท่ีจะขำย
ใหแ้ ก่ชนช้นั แรกเพอ่ื ท่ีจะมีชีวติ อยรู่ อด
ต่อไป

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 61

despotism รฐั บาลทถ่ี กู ครอบงาโดยคน
เดยี วหรอื กลมุ่ คนทม่ี อี านาจ
เบด็ เสร็จนิยมหรือ ทางการเมอื งอย่างเบด็ เสรจ็
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์

ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 115

Economic growth กำรเพ่ิมสูงข้ึน หรือขยำยตัวมำก
ข้ึน รำยไดป้ ระชำชำติต่อหัว และ
ควำมเจริญเติบโตทำง ผลผลิตต่อหัว ซ่ึ งสำมำรถวัด
เศรษฐกิจ
ออกมำเป็ นปริมำณ หรือตวั เลขท่ี
ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 128
ชดั เจนได้

Fiscal year

ปี งบประมำณ ระยะเวลำท่ีเก่ียวกบั กำรคลงั ช่วง 12
เดือน ท่ีหน่วยงำนรำชกำรใชเ้ ป็น
หมำยกำหนดกำรสำหรับกำรจดั กำร
เกี่ยวกบั กำรคลงั โดยทว่ั ๆ ไป กำร
เกบ็ รวบรวมขอ้ มูล กำรเกบ็ ภำษีและ
กำรใชจ้ ่ำยเงิน

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 153

Government corporation หน่ วยงำนรัฐบำลที่ดำเนิ นกำร
เช่นเดียวกนั กับธุรกิจ กำรธนำคำร
บริษทั รัฐบำล / รัฐวสิ ำหกิจ กำรประกนั ภยั ของเอกชน ตวั อย่ำง
ของบรรษทั รัฐบำลไดแ้ ก่โครงกำร
พฒั นำหุบเขำเทนเนสซี่ หรือ กำร
ไปรษณียเ์ ป็นตน้

ติน ปรัชญำพฤทธ์ิ , 2556 : 171

Hay วธิ ปี ระเมนิ งานโดยอาศยั ระบบ
method การใหค้ ะแนนจากปจั จยั การ
แกป้ ญั หา ความรอบรูใ้ นงาน
วธิ ปี ระเมนิ งานแบบ และการพรอ้ มทจ่ี ะใหผ้ ูอ้ น่ื
เฮย์ ตรวจสอบผลงาน

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 180

Job design กำรจำแนกแจกแจงและ
รวบรวมงำนให้เป็ นหมวดหมู่
กำรออกแบบ เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีควำม
คล่องตวั และสอดประสำนกนั
ตนิ ปรชั ญา , 2556 : 213 อ ย่ำ ง เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพ

kinedred กำรเคลื่ อนไหวของร่ ำงกำยท่ี
บ่งบอกถึงควำมรู้สึกภำยในว่ำ
ภำษำกำย มีท่ำทีต่อคู่สนทนำอยำ่ งไร

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 221

leader match training กำรฝึ กอบรมที่ระบุถึงประเภท
ต่ำงๆ ของภำวะผูน้ ำ ต่อจำกน้นั ก็
กำรฝึกอบรมภำวะผนู้ ำใหเ้ หมำะสม พยำยำมสอนใหผ้ เู้ ขำ้ รับกำรอบรม
กบั สถำนกำรณ์ ไดท้ รำบถึงวิธีกำรปรับภำวะผูน้ ำ
ข อ ง ต น ใ ห้ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 226 สถำนกำรณ์

Management development

กำรพฒั นำกำรจดั กำร ควำมพยำย ำมท่ี จะปรั บปรุ งผลงำนขอ ง

กำรจัดกำรโดยกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ กำร
เปล่ียนแปลงทศั นคติ และเพ่ิมทกั ษะของ
ผจู้ ดั กำรใหม้ ำกข้ึน

 ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 240

natural selection ควำมเช่ือที่วำ่ ในกลุ่มคนน้นั จะตอ้ งมีคนหน่ึงคน
ใดท่ีมีอิทธิพลมำกกวำ่ สมำชิกคนอ่ืน
กำรเลือกสรรของธรรมชำติ

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 264

oligarchy รูปแบบของรัฐบำลท่ีกำรควบคุม
ทำงกำรเมืองอยใู่ นกำมือของคน
คณำธิปไตย เพยี งสองสำมคน

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 278

particicat ผนู้ ำที่ยอมใหล้ ูกนอ้ งเขำ้ ร่วม
ประชุมเพอ่ื เสนอแนะควำม
ผนู้ ำท่ียอมใหล้ ูกนอ้ งเขำ้ มำมีส่วนร่มในกำร คิดเห็นและลงมือกระทำดว้ ย
ตดั สินใจ

ตนิ ปรชั ญาพฤทธ์ิ , 2556 : 291


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TUGASAN SAINS TAHUN 6 - BURUJ
Next Book
การเผยแพร่โครงงาน แบบโปสเตอร์