The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชลกร ฉบับรับขวัญน้องใหม่ วิทยาลัยการชลประทาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ชลกร'65

ชลกร ฉบับรับขวัญน้องใหม่ วิทยาลัยการชลประทาน

Keywords: ชลกร,Waterman,นรช,รับขวัญน้องใหม่

อสาธรแิบสดดงีกควรามมยชินดลี ประทาน

นายชลติ ดำรงศกั ดิ์ ชีวิต การเปนนิสิตที่ดีน้ัน เร่ิมตนจากการรูจักตนเอง ในโอกาสนี้ตองขอแสดงความยินดี และตอนรับนิสิตใหม
รูวาชอบและอยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต ทกุ คนสรู วั้ “วทิ ยาลยั การชลประทาน” แหง นดี้ ว ยความอบอนุ ขอให
ดวยการเลือกเขาเรียนในคณะวิชาที่ตรงกับความตองการของ ทกุ คนมคี วามมงุ มนั่ พากเพยี ร ในการศกึ ษาเลา เรยี นตลอดระยะเวลา
ตนเองอยา งแทจ รงิ และจะเปน การดยี งิ่ ขนึ้ หากสถาบนั การศกึ ษาแหง ของการเปน นสิ ติ ณ สถาบนั การศกึ ษาแหง นี้ และทสี่ ำคญั จะตอ ง
นั้นเปนที่ยอมรับในผลสัมฤทธิ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปน ผทู ม่ี วี นิ ยั รจู กั จดั ระเบยี บในการใชช วี ติ รว มกบั ผอู น่ื ในสงั คม
ออกสสู งั คม “วทิ ยาลยั การชลประทาน” สถาบนั สมทบมหาวทิ ยาลยั มคี วามใฝร ู มคี วามคดิ สรา งสรรค ทจ่ี ะพฒั นาศกั ยภาพของตน
เกษตรศาสตร เปน สถาบนั การศกึ ษาทสี่ รา งบณั ฑติ สาขาวศิ วกรรม ใหเ ตม็ ที่ มที ศั นคตแิ ละคา นยิ มทดี่ งี าม มองสงิ่ ตา งๆ เปน เรอ่ื งของ
ชลประทาน ออกมารับใชสังคมเปนเวลากวา 70 ป บัณฑิตแต การเรียนรู เพราะโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ผูท่ีมี
ละรุนลวนเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนางานชลประทานของ ความรู คือ ผูท่ีมีอำนาจอยางแทจริง ตลอดจนรูจักใชปญญา
ประเทศไทย ดวยการเขารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน เขาใจส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง เพราะประสบการณเหลานี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซงึ่ เปน หนว ยงานภาครฐั ขนาดใหญ ลวนแลวแตเปนการเตรียมความพรอมของนิสิตในการกาว
ที่มีผลงานอันนาภาคภูมิใจ สรางคุณูปการแกพ่ีนองภาค สวู ชิ าชพี ตอ ไปในอนาคต....
เกษตรกรรมอยา งมากมายเปน เวลากวา 107 ป

นายชลติ ดำรงศกั ด์ิ

สารแสดงความยินดี สารแสดงความยินดี

รองอธิบดีฝายวิชาการ รองอธิบดีฝายบริหาร

ขอ แสดงความยินดีกับชลกรรุนที่ 65 ท่ีไดเขามาศึกษา ขอ แสดงความยินดีกับชลกร รุนท่ี 65 ท่ี สามารถผาน
ในวิทยาลัยการชลประทาน ซ่ึงเปนสถาบันท่ีไดสราง การคัดเลือกเขามาในรั้วสถาบันวิทยาลัยการชลประทาน
วิศวกรที่ชวยในการพัฒนาการชลประทานของประเทศไทยมา ซึ่งเปนสถาบันอันทรงเกียรติ มีช่ือเสียง และไดผลิตชลกรที่ทำ
เปน เวลานานขอใหน อ งใหมท กุ ทา น จงตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวย คณุ ประโยชนใ นดา นการพฒั นาแหลง น้ำใหแ กป ระเทศชาตมิ ากมาย
ความวิริยะ อุตสาหะ ใหสำเร็จการศึกษา เพื่อที่จะไดเปนกำลัง ในวาระโอกาสนี้ ขอใหช ลกร รนุ 65 ทกุ ทา น จงมานะพยายาม
ของชาตใิ นการพฒั นาประเทศใหม คี วามรงุ เรอื งสบื ไป.... ต้ังใจศึกษาเลาเรียน เก็บเก่ียวความรู ประสบการณ เพ่ือเปน
ชลกรทม่ี คี ณุ ภาพตอ ไป และใหร กั ษาไวซ ง่ึ ศกั ดศ์ิ รี สามคั คี พริ ยิ ะ
นายประสงค เสย่ี งโชคอยู ตลอดไป....

นายมงคล วเิ ชยี รชติ

สารแสดงความยินดี สารแสดงความยินดี

รองอธิบดีฝายบำรุงรักษา รองอธิบดีฝายกอสราง

ยิน ดตี อ นรบั นอ งใหม “ชลกร รนุ ๖๕” ชาติไปไมรอด ทุกคนควรจะไดเตรียมกาย ขอ แสดงความยินดีกับชลกร ท่ีสำคัญท่ีจะตองต้ังใจศึกษาหา
เขา สสู ถาบนั ทหี่ ลอ หลอมวศิ วกรเพอ่ื เตรียมใจไวใหเขมแข็งเสมอ และพรอมที่จะ รนุ ท่ี 65 ทไี่ ดเ ขา มาศกึ ษาใน ความรูอยางเต็มท่ี เพื่อความรูท่ี
เปนกำลังสำคัญในการแกไขปญหาเรื่องนำ้ ของ นำเอาสติปญญา หลักวิชา ความรวมมือ วทิ ยาลยั การชลประทาน สถาบนั อนั ทรง ไดร บั ไปใชใ หเ กดิ ประโยชนม ากทสี่ ดุ
ประเทศ ซง่ึ ถอื วา เปน ปญ หาใหญแ ละกระทบตอ พรอ มทงั้ ความอดทนแขง็ แรง มาใชส รา งตวั เกียรติแหงนี้ขอใหนองทุกคนตระหนัก
ประชาชนจำนวนมากนับเปนงานที่ตองเสียสละ สรางบานเมือง และตอสูฟนฝาอุปสรรคทุก อยูเสมอวางานชลประทานเปนงานที่มี สุดทายนี้ขออวยพรใหนอง
เพอ่ื สว นรวม โดยใชค วามรู ความชำนาญ ความ ประการใหล ลุ ว งไป จนบรรลคุ วามสำเรจ็ และ ความสำคญั อยา งยงิ่ ตอ ประเทศชาติ และ ทุกคนประสบความสำเร็จในการ
ละเอียดรอบคอบ ในการดำเนินงานอยางมาก ความเจรญิ ในชวี ติ ทกุ ๆประการ...” จงึ ขอให นองก็จะเปนสวนหน่ึงท่ีสำคัญตองาน ศกึ ษา โดยมคี วามพรอ มทง้ั คณุ วฒุ ิ
ขอนอ มนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็ นอ งชลกร รนุ ๖๕ ทกุ คนนอ มนำพระบรม ชลประทานในอนาคต ดังนั้นการเขามา คุณภาพ และคุณธรรมเพ่ือเปน
พระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราโชวาท ดังกสาวมาเปนเครื่องเตือนใจ ศกึ ษา ณ สถาบนั แหง น้ี จงึ เปน กา วแรก กำลงั ใจในการพฒั นางานชลประทาน
แกน กั ศกึ ษามหาวทิ ยาลยั ขอนแกน เมอ่ื วนั ที่ ๒๐ เตอื นสติ เพอื่ ใหเ กดิ ความมงุ มนั่ ในการศกึ ษา ใหก า วหนา ยงิ่ ๆ ขน้ึ ไป....
ธันวาคม ๒๕๑๖ ความตอนหน่ึงวา “...การ หาความรูตลอดจนสรางความเชี่ยวชาญ
สรา งอนาคตของตนและของสว นรวม เปน งาน ชำนาญในการใชความรูท่ีจะไดเลาเรียนตอไป นายสพี่ ร มณโี ชต
ที่สำคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจะตองอาศัยแผนการ และเม่ือสำเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนกำลัง
อนั ละเอยี ดรอบคอบ และตอ งกระทำอยา งหนกั สำคัญในการแกไขปญหาเร่ืองนำ้ ของชาติ
แนน อยตู ลอดเวลา มฉิ ะนนั้ จะพาตวั พาประเทศ และพฒั นาประเทศในอนาคต....

นายวรี ะ วงศแ สงนาค

มอสาธหริกาแาวสริทดบยงดคาวเี กาษมยตินรดศี าสตร สารแสดงความยินดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตรขอตอนรับ ประสบการณชีวิต ขอใหนิสิตทุกคนงามสงาในชุด ขอ ขอแสดงความยนิ ดกี บั ชลกรรนุ ใหม อนาคตจะมกี ารแขง ขนั กบั บณั ฑติ จาก
นิสิตใหมวิทยาลัยการชลประทาน นสิ ติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตรท ถ่ี กู ระเบยี บพรอ ม ทกุ คน ทไ่ี ดผ า นการสอบคดั เลอื กเขา สถาบนั การศกึ ษาอน่ื ๆ สงู มาก อกี ทง้ั
รนุ ที่ 65 ทกุ คนดว ยความยนิ ดเี ปน อยา งยงิ่ เครอ่ื งหมายพระพริ ณุ ทรงนาคบนเนค็ ไท มาศึกษาจนใกลจะจบปที่ 1 แลวในปจจุบัน ชลกรควรยึดม่ันในจรรยาบรรณ
นับเปนกาวใหมของนิสิตที่จะกาวสูชีวิตนิสิตระดับ ขอใหจงภูมิใจที่ไดเขามาเรียนในสถาบันแหงน้ี ของวิชาชีพอยางเครงครัด เม่ือมี
อุดมศึกษา เมื่อเขาสูครอบครัวใหม จะตองฝกหัด นสิ ติ ทกุ คนลว นมเี ปา หมายชวี ติ ตา งกนั ชวี ติ รวั้ และต้ังใจเลาเรียนศึกษาเพื่อเปาหมายของการ คุณสมบัติพรอมดังท่ีกลาวจะสง
ปรบั ตนเองใหเ ขา กบั สถานทใี่ หมน อ้ี ยา งมาก ไมว า การปรบั วทิ ยาลยั การชลประทาน สถาบนั สมทบมหาวทิ ยาลยั เปนวิศวกรที่มีคุณภาพออกไปทำงานเล้ียงชีพ ผลตอการประสบความสำเร็จและ
ตัวเรื่องเพื่อน ซึ่งจะเปนเพ่ือนใหมตางโรงเรียนเดิม เกษตรศาสตร นับจากนี้ไปจะเปนกาวยางของการ และครอบครัวอยางมีเกียรติและความมั่นใจ ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
วิธีการเรียนจะเปนแบบชวยเหลือตนเองมากย่ิงกวา ไปถึงปริญญาบัตร เหนือสิ่งอ่ืนใด ความรูจาก ชลกรยุคใหม ตองปรับตัวเองใหทันกับความ และชีวิตของตนเองในภายภาคหนา
ขณะเรียนในช้ันมัธยมศึกษา ตองคนควาดวยตนเอง คณาจารย ทถ่ี า ยทอดให ความสามารถจากการทน่ี สิ ติ กาวหนาของเทคโนโลยี ตองเรียนใหรูจริงใน
จากหองสมุดเรียนรู การใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อ ไดลงมือทำกิจกรรมตอสวนรวมท้ังหลายนั้น วชิ าชพี และ ใชเ วลาวา งใหเ ปน ประโยชนด ว ยการ ข อ ส ง ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ดี แ ล ะ
ประกอบการเรยี น ทงั้ นชี้ วี ติ ในมหาวทิ ยาลยั ไมใ ชม แี ตก าร ตา งหากทจ่ี ะหลอ หลอมใหน สิ ติ ทรงถมู ริ ู และกา วยา ง ขวนขวายใฝค วา หาความรใู หแ กต นเองเพม่ิ เตมิ อวยพรใหชลกร จงมีสุขภาพ
เรยี นในหอ งเรยี นอยา งเดยี ว แตย งั มกี จิ กรรมการเรยี น เขา สเู ปา หมายของชวี ติ อยา งทหี่ วงั ไว มากขึ้นอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันจะตองฝก พลานามัยที่เขมแข็ง จิตใจที่เบิกบาน
การสอนนอกหอ งเรยี น และกจิ กรรมของนสิ ติ นกั ศกึ ษา ทกั ษะดา นภาษาองั กฤษ และ คอมพวิ เตอร ให แจมใส และ ปญญาท่ีเฉลียวฉลาด
ทตี่ อ งทำรว มกบั เพอื่ นๆพๆี่ นสิ ติ นกั ศกึ ษาดว ยกนั ไ ม มี ค ว า ม สำ เ ร็ จ ใ ด ไ ด ม า โ ด ย ป ร า ศ จ า ก มีศักยภาพในการใชงานไดดี เพื่อเพิ่มโอกาสใน เพอ่ื สคู วามสำเรจ็ ในการศกึ ษาภายใน
ตลอดระยะเวลาของการศกึ ษาเลา เรยี น ขอใหน สิ ติ ความเพยี ร ความพยายาม ขอใหน สิ ติ ใหมไ ดเ ลา เรยี น การไดงานทำที่ดี มีเงินเดือนเร่ิมตนสูง เพราะ 4 ป ทกุ ๆ คน...
เก็บเกี่ยวความรูทางวิชาการ เคล็ดลับทางวิชาชีพและ ศึกษาอยูในรั้วของวิทยาลัยการชลประทานอยาง
มคี วามสขุ และประสบความสำเรจ็ ตามทม่ี งุ หวงั ไว. ...

รองศาสตราจารยว ฒุ ชิ ยั กปล กาญจน นายนนทวฒั น จนั ทรเ จรญิ

สารแสดงความยินดี

ผอู ำนวยการ
วทิ ยาลยั การชลประทาน

ขอ แสดงความยนิ ดกี บั ชลกร รนุ ท่ี ๖๕ ทสี่ ามารถ
ฟนฝาอุปสรรคจนไดรับการยอมรับจาก
รนุ พี่ ๆ หวงั วา ความยากลำบากจะหลอ หลอมความเปน
ชลกร ใหมีความพรอมในการศึกษาและเรียนรูกับ
หลกั สตู รของสถาบนั ไดอ ยา งมปี ระสทิ ธภิ าพ และสง ผล
ให ๔ ปขางหนาประเทศชาติจะไดรับผลผลิตจาก
สถาบนั แหง นี้ ภายใตค ณุ ภาพและมาตรฐานทก่ี ำหนด
“คดิ กวา ง คดิ ไกล อนาคตจะไมเ ปน คนสนิ้ คดิ ”

นายเลอศกั ดิ์ รว้ิ ตระกลู ไพบลู ย

พี่ กข็ อแสดงความยนิ ดกี บั นอ งชลกร 65 ทกุ คนดว ย พ่ี ขอแสดงความยนิ ดกี บั นอ ง “65” ทกุ คนทสี่ ามารถ ขอ แสดงความยินดีกับนองใหม “ชลกร 65”

ทไี่ ดเ ขา มาอยใู นรว้ั ดงตาลเดยี วกนั ซง่ึ ถอื วา เปน สงิ่ ทนี่ า ภมู ใิ จ ผานอุปสรรคมาได และขอใหนองทุกคนอยูในรั้วดงตาล ทกุ คน ทไ่ี ดฝ า ฟน อปุ สรรคสอบคดั เลอื กเขา มาสรู ว้ั ดงตาล
มีความสำคัญในชีวิต และจะประสบผลสำเร็จในอนาคต อยางมีความสุข.... ในการทดสอบความรูดานวิชาการ และไดผานการทดสอบ
ขางหนา หลังจากท่ีนองๆชลกรไดจบออกจากสถาบัน ดา นแรงกาย แรงใจ เปน ชลกรอยา งภาคภมู ใิ จ
วิทยาลัยการชลประทานแหงนี้ นายธีรยุทธ แกวแท
พี่ขอใหนองๆ จงปรับตัวกาวใหทันกับสังคมใหมๆ
ขอใหน อ งๆทกุ คนรกั และเชดิ ชใู นสถาบนั แหง นี้ และมงุ รองประธานบริหารองคการนิสิตฯฝายบริหาร ท่ีไดเปลี่ยนชีวิต จากมัธยมปลายเปนสังคมอุดมศึกษา
มน่ั ตง้ั ใจเรยี นเพอื่ อนาคตและตวั เอง และเปน ความหวงั ของ คนหาวิถีชีวิตแหงตนในการดำเนินชีวิตทั้งดานการเรียน
พอ แม พรอ มกบั การมชี วี ติ ทส่ี ดใสตอ ไปในอนาคต.... และสังคม เพราะน่ีคือกาวแรกเพียงเทาน้ัน ท่ีจะกาวไปสู
ความสำเรจ็ แลว นอ งๆ จะพบกบั สง่ิ ทนี่ อ งๆ ตงั้ ใจไว
นางสาวกุลนารี นุนชวย
พ่ีขอใหนองๆ จงระลึกถึงพระคุณพอแม ท่ีอยู
ประธานบริหารองคการนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เบ้ืองหลังเรา จงตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มุงมั่นตอ
การเรยี น เพอ่ื ความภมู ใิ จของพอ แม และวงศต ระกลู ขอให
นอ งๆ ประสบความสำเรจ็ กนั ทกุ คน....

นายทรงศิลป อรรคพงษ

รองประธานบริหารองคการนิสิตฯฝายปกครอง

พี่ ขอแสดงความยนิ ดกี บั นอ งใหม “ชลกร 65” ทกุ คน พี่ ขอแสดงความยินดีกับนองๆ ที่ไดเขามาสูคำวา ขอ แสดงความยนิ ดกี บั นอ งใหมท กุ คน ทส่ี ามารถผา น

ท่ีสามารถฟนฝาอุปสรรคซ่ึงเปนแบบทดสอบทั้งกำลังกาย “ชลกร” ไดอยางเต็มตัว ถือวานองๆ ไดกาวเขามาสู การฝก รา งกายและจติ ใจจนไดเ ปน “ชลกร 65” และไดม า
กำลังใจ เพื่อหลอหลอมนองๆ ทุกคนใหเปนหยดนำ้ หยด บนั ไดอกี 1 ขนั้ กข็ อใหน อ งๆ จงตงั้ ใจศกึ ษาเลา เรยี นและ อยูรวมกันในรั้วดงตาลแหงน้ี ถึงร้ัวดงตาลของเราจะไม
เดียวกัน และเพื่อใหนองเปนวิศวกรท่ีมีศักยภาพใน เกบ็ เกย่ี วความรทู างดา นตา งๆ ในระยะเวลา 4 ป ทว่ี ทิ ยาลยั ใหญโตเทากับสถาบันอ่ืน แตพ่ีเช่ือวาท่ีแหงน้ีเต็มไปดวย
การพฒั นาประเทศชาติ เมอ่ื นอ งๆ ไดเ ขา มาศกึ ษาในสถาบนั การชลประทานใหเต็มท่ี เพื่อที่จะไดนำเอาความรูน้ันไป ความสขุ การดแู ลเอาใจใสน อ งๆ ทกุ คน และพหี่ วงั วา นอ งๆ
แหง นี้ ขอใหน อ งจงตงั้ ใจในการศกึ ษาหาความรู เกบ็ เกย่ี ว พัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญตอไปและก็ขอใหนอง ทุกคนจะภาคภูมิใจและดูแลบานหลังนี้ของพวกเราใหคงอยู
ประสบการณอันมีคาใหไดมากท่ีสุด เพื่อจะนำไปประกอบ ทกุ คน จำไวเ สมอวา ตอไปดวย “ศักด์ิ ศรี สามัคคี พิริยะ” และนำเอา
วิชาชีพตอไปในอนาคต ประสบการณความรูที่ไดจากบานหลังน้ีไปพัฒนาประเทศ
“มองโลกในแงดีจะทำใหตัวเราน้ันดียิ่งข้ึน” มีความ ของเราใหเ จรญิ รงุ เรอื งตอ ไป “ถงึ ชลกรของเราจะเปน กลมุ
สุดทายพ่ีขอใหนองๆทุกคนมีความสุขในการเรียน พอใจอนั เปน พน้ื ฐานแหง จติ โดยมองเหน็ ผอู น่ื วา เปน เพอ่ื น เล็กๆ แตผลงานของเราย่ิงใหญเสมอ”
การทำกิจกรรม และการดำเนินชีวิตในร้ัวดงตาลแหงนี้ เกิด เพ่ือนแก เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ในสุดทายใหมีความ
ซงึ่ หนทางขา งหนา นอี้ าจมอี ปุ สรรคมาขวางกน้ั พกี่ ข็ อใหน อ ง มนั่ คงแหง จติ อยา มวั โศกา นกึ วา “ชา งมนั ” นายวสันต ชาวัล
ยดึ เอา “ศกั ด์ิ ศรี สามคั คี พริ ยิ ะ” มาใชใ นการดำเนนิ ชวี ติ
ตอไป สดุ ทา ยนพ้ี ขี่ อใหน อ งๆทกุ คนมคี วามสขุ ตลอดเวลาที่ รองประธานบริหารองคการนิสิตฯฝายกิจกรรม
อยูในสถาบันอันทรงเกียตินี้ “วิทยาลัยการชลประทาน”
นายปฐมพงศ จิตภักดี
นายวุฒิภัทร เพ็งสวย
รองประธานบริหารองคการนิสิตฯฝายวิชาการ
รองประธานบริหารองคการนิสิตฯฝายสวัสดิการ

องคการนสิ ิต
วทิ ยาลยั การชลประทาน

พ่ี ยินดีดวยกับนองท่ีผานพนอะไรมาดวยกัน จนคำๆ

หนงึ่ ทเี่ คยอยบู นเสอ้ื ตวั หนง่ึ ตดิ เขา ไปในใจของนอ ง ขอให
นองทุกคนทราบถึงหนาท่ีที่เพ่ิมขึ้น พรอมกับวัยวุฒิและ
คณุ วฒุ ทิ เ่ี พมิ่ ขนึ้ อยา ไดล ะเลยในสงิ่ ทจี่ ะเปน อนาคตของตวั
นอ งเอง คดิ ถงึ หนา ทกี่ อ นทจ่ี ะใชส ทิ ธทิ ไี่ มส มควร

“ทงั้ นคี้ วามสำเรจ็ ทกุ อยา งตง้ั อยบู นพน้ื ฐานเดยี วกนั
คอื 1% คอื พรสวรรค 99% คอื ความพยายาม”

ขอใหน อ งทกุ คนประสบความสำเรจ็ จากความพยายาม
และสติตัวนองเองโดยตั้งอยูบนส่ิงท่ีดีและเหมาะสม

ดวยหวงใย....

นายนัฐ ใหมแท

ประธานกิจกรรมสันทนาการเสริมสรางพลานามัย
และกิจกรรมรับนองใหม

คณะกรรมการ
องคก ารนสิ ติ วทิ ยาลยั การชลประทาน

  




 หนังสือรับนองชลกร 65 83. ก็แครานขายผาธรรมดา

20. ประวัติวิทยาลัยการชลประทาน : วา ทรี่ อ ยตรสี ญั ชยั อนิ กราด
23. ทำเนียบนิสิตหญิง
25. ชลกร 65 86. Working in Japan
35. ชลกร 64 88. GOINTER@HOME
45. ชลกร 63 97. กฎของเมล็ดพันธุ
55. ชลกร 62 99. จุด...
68. วิศวกรพันธุใหม 103. Form : Waterman 64
105. อวสานท่ีเริ่มตน
: ดร.วชั ระเสอื ด,ี ประภสั ศณิ ี โพธสิ์ วุ รรณ, กรตสวุ รรณ โพธสิ์ วุ รรณ 106. ชีวิตท่ีข้ึนลง
117. ทำเนียบรุน 1 - 65
74. ดูดี มีมาตรฐาน 146. Thanks ของสารณียกร

: นายธรี ะชยั เนยี มหลวง (อาจารยน อล)

77. เรียนใหเกง เรียนใหดี คุณก็ทำได งายนิดเดียว

: ดร.ธเนศ อกั ษร

Waterman 17

โครงการกอสราง 1 สำนักชลประทานที่ 1 กลุมงานกอสราง 1 โครงการกอสราง 1 สำนักชลประทานที่ 1
      ⌫              ⌫       
      ⌫  ⌫     
              ⌫ 

18 Irrigation college

โครงการกอสราง 2 สำนักชลประทานที่ 5 ฝายปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลงานดิน สวนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 7
                       ⌫      
         ⌫ 
              ⌫ 

Waterman 19

โครงการกอสราง 2 สำนักชลประทานท่ี 8 โครงการกอสราง 1 สำนักชลประทานที่ 10
               ⌫      
         ⌫ 
         ⌫ 

20 Irrigation college

โรงเรยี นชา งชลประทาน
วทิ ยาลยั การชลประทาน

สถาบนั สมทบ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร

พ.ศ.2481  ⌫ ⌦⌫ ○○○○○○○○○○○○○○○ พ.ศ.2497 ⌫

        ⌫     ⌦
⌫      ⌫    ⌫   
           ⌫            ⌫  ⌦  ⌫  ⌦ 
        ⌫  ⌦  ⌫         ⌫  ⌦  ⌫  ⌦     
   ⌫      

โครงการกอสราง 1 สำนักชลประทานท่ี 12 โครงการชลประทานกระบ่ี
                ⌫    
         ⌫ 
    ⌫

Waterman 21

พ.ศ.2510 ⌫    ⌦        ⌫  ⌦

 ⌫  ⌫        ⌫
          ⌫ ⌫      ⌫   

⌦ ⌦⌫⌦  
   ⌫
⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌦  
  ⌫  ⌦           ⌫  ⌦  ⌫ 

          ⌫ ⌫  ⌫  ○○○○○○○○○○○      ⌫   ⌫   
⌦    ⌫  ⌫ ⌫   ⌫    
 ⌫   ⌦       ⌫  ⌫ ⌫   ⌦
⌫ ⌦      ⌫  ⌦  ⌫ 
     ⌫  ⌦  ⌫ 

โครงการชลประทานกาฬสินธุ โครงการชลประทานนครนายก
                  
     
    

22 Irrigation college

พ.ศ.2535 ○○○○○○○○○   ⌦
⌫  
⌫               ⌫  ⌦  ⌫ 
          
⌦ ⌫⌫
⌫          ⌫ ⌫  

โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการชลประทานพิษณุโลก
        ⌫  ⌫                       
     ⌫
           

Waterman 23

ฉายานสิ ติ หญงิ           
ชลประทานรนุ 57 - 65             
         
             
         
           
        
       
        
          
         
            
         
        

โครงการชลประทานภูเก็ต โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
                        
     
    

24 Irrigation college

                   
                   
 ☺                    
 ☺              
               
               
              
              
           
         
         
          
           
            

โครงการปฏิบัติการคันคูนำ้ ท่ี 12 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำท่ี 14
                    ⌫ 
         ⌫ 
         ⌫ 

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 27

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
     
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำท่ี 17 ⌫     
                     
         ⌫  ⌫         
         
⌫      ⌫
       
⌫     ⌫    ⌫
     
⌫       

 
     ⌫  ⌫  
⌫     
 ⌫        
⌫      ⌫  
65      
⌫         ⌫
         
⌫         
       ⌫  
⌫        
โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษาเขื่อนเจาพระยา
           
         

28 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
    ⌫  
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫     
  ⌫        ⌫      
    ⌫    ⌫  
 ⌫        
⌫      
65    ⌫   
⌫        
        ⌫  
⌫       

 
       
⌫   ⌫    
       
⌫      
 ⌫       
⌫      
  ⌫     
⌫        
        
⌫      ⌫ 
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมแฝก-แมงัด
       ⌫       
          

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 29

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
       
โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษาโคกกระเทียม ⌫      ⌫
    ⌫                
       ⌫  ⌫      
      
⌫ ⌫  ⌦      ⌫
   ⌫    
⌫  ⌫   
         
⌫ ⌫      

 
     
⌫   ⌫      ⌫
        
⌫      
       
65⌫      ⌫ ⌫  
      
⌫         
       
⌫      ⌫
 ⌫       
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
         ⌫      
         

30 Irrigation college  
 ⌦    
โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ⌫ ⌫¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ
        ⌫      
            
⌫ ⌫        

   ⌫     
⌫ 

65        
⌫         ⌫
      

⌫        

 
       ⌫  
¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ  ⌫⌫      
    ⌫      

  ⌫⌫ ⌫   ⌦ ⌫ 
 ⌫⌫⌫    ⌫ 

โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษานครศรีธรรมราช
        ⌫       

        ⌫ 

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 31

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ  
        
โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษานครหลวง ⌫         
    ⌫                
        ⌫ ⌫       
      
⌫     ⌫       
     
⌫       
          
⌫       

  
       
⌫  ⌫ 
      
⌫    ⌫    
65        
⌫  ⌫     ⌫ 
        
⌫ ⌫     ⌫ 
        
⌫     
โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษาผักไห

           ⌫        
        

32 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
          
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษามูลลาง ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫        
   ⌫  ⌫               
⌫       ⌫ ⌫       
     
⌫ ⌫     ⌫ 
65    ⌫   
⌫       
       
⌫⌫ ⌫
   ⌫    ⌫   
⌫ ⌫

 
       
⌫    ⌫    ⌫ 
       
⌫      
      ⌦ 
⌫       
       
⌫       
    ⌫    
⌫         
โครงการสงนำ้ และบำรุงรักษาลำปลายมาศ
      ⌫       
      ⌫  ⌫      

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 33

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
    ⌫     
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาหวยโมง ⌫     ⌫    ⌫
               ⌫      
           ⌫  ⌫     ⌫    ⌫
      
⌫        ⌫
      
⌫         
         
⌫  ⌫    

 
      
⌫        
    ⌫    
⌫       
65     ⌫   
⌫     
       
⌫      
         
⌫     
นายณรงค บำรุงกิจดี
               
     ⌫ 

34 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
        
นายฉัตรมงคล ทองอราม ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫ ⌫     ⌫ 
                       
      ⌫ ⌫     
        
⌫    ⌫      ⌫
65      
⌫ ⌫      
   ⌫    
⌫      ⌫
    ⌫   ⌫  
⌫         

 
   ⌫    
⌫ ⌫     
       
⌫    ⌫     ⌫
         
⌫       
  ⌫     
⌫     
         
⌫ ⌫     
นายภาณุวัฒน อินทรพิพัฒน
   
       ⌫       

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 37

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
         
นายโสภัญญ ศรีสวางวรกุล (นรช.45) ⌫      
   ⌫          
      ⌫         ⌫ ⌫  ⌦    ⌫    ⌫
        
⌫      
       
⌫⌫ ⌫
        
⌫        

 
     
⌫      
      
⌫    ⌫  
64       
⌫ 
        
⌫          
          
⌫       
นายสหรัฐ เงินสงา
   
          

38 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
     
นายสมพงษ ธีระทานันท ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫ ⌫
   ⌫          
       ⌫      ⌫ 
   ⌫      
⌫       
64        
⌫ ⌫      ⌫
       
⌫        

 
  ⌫ ⌫    
⌫ ⌫  ⌦       
      
⌫      
     
⌫ ⌫     
         
⌫ 

U.S. MOTOR.
    

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 39

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
       
บริษัท เอกกมล (2000) จำกัด ⌫ 
      ⌫ ⌫             
             ⌫ ⌫      ⌫ 
         
⌫        
     ⌫    
⌫         
         
⌫    ⌫      ⌫

 
       
⌫     
      
⌫    ⌫    ⌫
    ⌫   
64⌫      
       
⌫      
       
⌫     ⌫ 

บรษิ ทั เอก็ ซตราไบรท จำกดั
     ⌫    

           

40 Irrigation college  
      
บริษัท เอ็น.พี.ซี. การโยธา จำกัด ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ ⌫     
           ⌫             
     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫
       
⌫       
           
⌫ ⌫      64

  ⌫    
⌫     ⌫ ⌫  

 
    ⌫  
¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ ⌫     

  ⌫    
⌫     

       
⌫  ⌫     ⌫ 

       
⌫      ⌫

     ⌫   
⌫    ⌫    

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร จำกัด
                 ⌫    

⌦           

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 41

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ  
        
บรษิ ทั เอส.เอม็ .วณชิ ย จำกดั ⌫       ⌫
    ⌫   ⌫      ⌫              
      ⌫      
     
⌫ ⌫  ⌦       
        
⌫      

  
      
⌫    ⌫    
   ⌫    ⌦ 
⌫        
64        
⌫        

บริษัท โปรพารท ออโต จำกัด
          ⌫     

            

42 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
  ⌫     
บริษัท กาลพฤกษก ารโยธา จำกดั ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫ 
     ⌫     ⌫        ⌫     
           ⌫     ⌫    ⌫  
   
       
64⌫        
   ⌫     
⌫ ⌫ ⌫      
       
⌫       ⌫

 
    ⌫   
⌫     ⌫    ⌫
       
⌫      
   ⌫     
⌫      ⌫
        ⌫  
⌫       ⌫
        
⌫         ⌫
บรษิ ทั กติ ตวิ บิ ลู ย จำกดั
   ⌫       ⌫       
        

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 43

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
      
บรษิ ทั ชวลติ รวมวสั ดุ จำกดั ⌫ ⌫  ⌦   ⌫ 
          
               ⌫     
⌫      
      
⌫      
      
⌫ ⌫     
 ⌫     
⌫     ⌫ 

 
      
⌫ 
      
⌫       ⌫
64        
⌫     ⌫    ⌫
         ⌫  
⌫ ⌫  ⌦   
⌫

บรษิ ทั ซนั โกว สั ดุ จำกดั
      ⌫           

      

44 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
         
บรษิ ทั ณฐั ศกั ย โลหะกจิ จำกดั ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫        
                      
        ⌫    ⌫       
         
⌫  ⌫  
64          
⌫         

 
      
⌫ ⌫      
      ☺ 
⌫      
        
⌫      ⌫ 
      
⌫ 
       
⌫           ⌫
บริษัท ทิพากร จำกัด
     ⌫⌫ ⌫⌫ 
      

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ Waterman 47

¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
   ⌫   
บริษัท พิทักษคอนสตรัคช่ัน จำกัด ⌫    ⌫      ⌫
      ⌫                
     ⌫ ⌫    ⌫  ⌫
        
⌫ ⌫       
  ⌫     
⌫  ⌫ ⌫    ⌫ 
       
⌫       

 
        
⌫       
         
⌫  ⌫      ⌫
63 ⌫     
⌫           ⌫
          ⌫  
⌫⌫⌦⌫
⌫

บรษิ ทั พี เอ็น คอนสตรคั ช่นั แอนด บิวด้ิง จำกัด
      ⌫ 

   ⌫     

48 Irrigation college ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ 
       ⌫    
บริษัท พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด ¨Ò¡«‹ŒÒÂ>>>¢ÇÒ⌫  ⌫ ⌫    ⌫ 
      ⌫              
   ⌫⌫  ⌫      ⌫
           
⌫        ⌫
63     ⌦ 
⌫      

 
        
⌫      
       
⌫ ⌫  ⌦      
    ⌫   
⌫ ⌫    
        
⌫      
บริษัท ภูมิพัฒนคอนสตรัคชั่น จำกัด
              
 ⌫      


Click to View FlipBook Version