The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย ปี 2562 จังหวัดสระบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Joom Jaruwan, 2019-12-09 02:06:32

ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย

ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย ปี 2562 จังหวัดสระบุรี

Keywords: จปฐ.

––
ครัวเรือนตกเกณฑ์ ตัวชีว้ ดั ท่ี 8 ครวั เรอื นมีความมัน่ คงในทีอ่ ยอู่ าศัย และบา้ นมสี ภาพคงทนถาวร

จากการจดั เกบ็ ขอ้ มูลความจาเปน็ พ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2562
************

คานิยาม
ความม่ันคงในท่อี ยู่อาศัย หมายถึง สามารถอยู่ไดโ้ ดยไม่ต้องกงั วลว่าจะมีปญั หาเรื่องที่พักอาศัย เช่น

การไม่อยูใ่ นท่ีสาธารณะหรือเขตป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตทป่ี ระสบภัยนา้ ทว่ มอย่างร้ายแรง ไม่ถูกไลท่ ี่ เป็นต้น

สภาพคงทนถาวร หมายถงึ บา้ นมีโครงสรา้ งบ้าน มหี ลงั คามงุ กระเบือ้ งหรือสงั กะสี และมีฝาครบทั้ง
4 ดา้ น มีประตหู นา้ ตา่ งทีอ่ ยใู่ นสภาพดี แขง็ แรง ไม่ชา้ รดุ อยคู่ งทน สามารถอย่ตู อ่ ไปไดไ้ ม่น้อยกว่า 5 ปี

ที่ อาเภอ ครวั เรือนตกเกณฑ์ สภาพบา้ น จาแนกสถานะ
(ครัวเรอื น) ไมค่ งทนถาวร
1 เมืองสระบรุ ี ไมม่ งั่ คงในที่ ซอ่ มแซมแลว้ /ไมข่ อรับความ
2 แกง่ คอย 20 4 อยูอ่ าศัย ชว่ ยเหลือ/ยา้ ยออกนอกพ้ืนท่ี
3 หนองแค 1 1
4 หนองแซง 21 8 8 11
5 หนองโดน 1 1 2
6 พระพุทธบาท 1 3 11
7 มวกเหลก็ 26 4
8 เฉลิมพระเกียรติฯ 9 6 1
3 1 2 21
รวมท้ังสิ้น 82 25 42

2
20 47

หมายเหตุ : ครวั เรอื นที่สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร + ไมม่ น่ั คงในท่ีอยู่อาศยั รวม 9 ครวั เรือน
ครวั เรอื นที่สภาพบ้านไม่คงทนถาวร อย่างเดียว รวม 16 ครวั เรอื น

ครวั เรือนที่ ไม่ม่นั คงในทอ่ี ยอู่ าศยั อย่างเดียว รวม 10 ครัวเรอื น

ห น้ า | 2

ท่ี ช่ือ - นามสกลุ ทอี่ ยู่ จาแนกสถานะ

สภาพบ้าน ไมม่ ่งั คง ซ่อมแซมแล้ว/ไม่
ไม่คงทน ในทอี่ ยู่ ขอรับความชว่ ยเหลอื /
อาศัย ยา้ ยออกนอกพืน้ ท่ี
ถาวร
/
1 นางลมพิมพ์ ศรวี ิลาศ 61/1 หมู่ 6 บ้านหนองโนโต้
ต้าบลหนองโน /
2 นางบัว มคั รา อ้าเภอเมืองสระบุรี
//
3 นางแตงออ่ น กระจง 22 หมูท่ ี่ 4 บ้านใหม่พัฒนา //
ตา้ บลหนองปลาไหล
4 นายสมาน สดุ กระแสร์ อ้าเภอเมืองสระบุรี /

5 นายบุญมาก ประสทิ ธ์ิ 28/1 หมู่ 4 บ้านใหม่พฒั นา /
ตา้ บลหนองปลาไหล
6 นางแสงจนั ทร์ ดีนี อ้าเภอเมืองสระบรุ ี / /
/ /
7 นายสุดใจ รงุ่ เรอื ง 19 หมูท่ ่ี 5 บา้ นท่งุ สาลิกา /
8 นายสุรชาติ วิเชยี รพงษ์ ตา้ บลกดุ นกเปล้า / /
9 นายไสว นิลาพันธ์ อา้ เภอเมืองสระบรุ ี / /
10 นายอ้านวย ยอดดี
11 นายประเสริฐ สรุ ิยา 53/1 หมทู่ ี่ 6 บ้านโคกเพก็ /
12 นางจันทร์ศรี ออ่ นประสงค์ ตา้ บลกุดนกเปล้า //
13 นางสาวมะณีย์ วนั สืบ อ้าเภอเมืองสระบุรี
14 นางวลิ าวรรณ อังกาบ
15 นายจรัญ กุภาพันธ์ บา้ นไม่มีเลขท่ี หมทู่ ่ี 7
16 นายวิจติ ร ปนิ ตานันท์ บ้านโนนคล้อ ตา้ บลกดุ นกเปล้า
17 นางสาววนิดา มาลาพล อา้ เภอเมืองสระบรุ ี

26/1 หมู่ 4 บา้ นม่วง
ตา้ บลตะกดุ อา้ เภอเมืองสระบุรี

72/37 หมู่ 4 บ้านม่วง
ต้าบลตะกุด อ้าเภอเมืองสระบุรี

17/9 ชมุ ชนเขาตะกรา้
เทศบาลเมอื งสระบุรี

37/9 ชุมชนเขาตะกรา้
เทศบาลเมอื งสระบุรี

15/5 ชุมชนเขาตะกร้า
เทศบาลเมืองสระบุรี

69/4 ชมุ ชนเขาตะกรา้
เทศบาลเมืองสระบรุ ี

61/2 ชุมชนเขาตะกร้า
เทศบาลเมอื งสระบุรี

15/3 ชุมชนเขาตะกร้า
เทศบาลเมืองสระบุรี

17/2 ชมุ ชนเขาตะกรา้
เทศบาลเมืองสระบรุ ี

103 ชมุ ชนดาวเรือง
เทศบาลเมืองสระบุรี

34/5 ชมุ ชนดาวเรือง
เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ห น้ า | 3

ท่ี ชือ่ - นามสกุล ที่อยู่ สภาพบ้าน จาแนกสถานะ
ไม่คงทน
18 นางบญุ มี กระดมุ จติ ร 32/22 ชมุ ชนดาวเรือง ถาวร ไมม่ ง่ั คง ซอ่ มแซมแลว้ /ไม่
19 นายสวง มสี ดี า เทศบาลเมืองสระบุรี ในทอ่ี ยู่ ขอรบั ความชว่ ยเหลอื /
20 นางสาวญิชาภัทร ราศรี 84 ชุมชนแก่งขนนุ 1 / อาศยั ย้ายออกนอกพ้นื ที่
21 นายสลัด หนูคา้ เทศบาลเมอื งสระบุรี
22 นางส้าเนยี ง โซล่ าย 28/129 ชมุ ชนแก่งขนุน 1 / /
23 นางจ้ารัส พิลา เทศบาลเมอื งสระบรุ ี / /
24 นางระคาย โพคะ 26 หมูท่ ่ี 4 บ้านโปง่ ค่าปา่ ไมแ้ ดง / /
25 นายประเสริฐ วงษส์ มบรู ณ์ ต้าบลทา่ ตูม อ้าเภอแก่งคอย /
26 นางสาวมาลัย รูมะปาน 26 หมู่ท่ี 14 บา้ นบอ่ น้าเคม็ / /
27 นายทองหล่อ พทุ ธรักษา ต้าบลโคกแย้ อ้าเภอหนองแค / /
28 นางสาวกนกวรรณ การะเวก 10/1 หมูท่ ี่ 15 บา้ นโคกเชือก / /
29 นางรา้ อ้วนคา้ ตา้ บลโคกแย้ อ้าเภอหนองแค /
30 นางเฉ่อื ย พรมศร 43 หมูท่ ่ี 5 บ้านห้วยขม้ิน /
31 นายจรัส สุวรรณวงค์ (ทต.หินกอง ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน) /
32 นายวสนั ต์ สิงหห์ งส์ 41 หมทู่ ่ี 6 บา้ นเขาน้อยหนิ กอง
33 นายคณนาถ ขนุ ตา (ทต.หนิ กอง ชมุ ชนไปรษณยี ์) /
34 นายจ้าเนียง พุทธศร 60/2 หมทู่ ี่ 2 บ้านบาก /
ตา้ บลห้วยทราย อ้าเภอหนองแค
35 นางสวอง ศริ ิวงษ์ 59 หมู่ที่ 7 บ้านบุ /
36 นางณรงค์ แกง้ เรือนจนั ทร์ ต้าบลหว้ ยทราย อ้าเภอหนองแค
55 หม่ทู ่ี 6 บา้ นหนองเลา
ตา้ บลหนองจิก อา้ เภอหนองแค
4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา ต้าบล
หนองจกิ อ้าเภอหนองแค
6/1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา
ตา้ บลหนองจกิ อ้าเภอหนองแค
23/3 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา
ตา้ บลหนองจกิ อ้าเภอหนองแค
45 หม่ทู ี่ 6 บ้านหนองเลา
ต้าบลหนองจกิ อ้าเภอหนองแค
46/9 หมทู่ ่ี 6 บ้านหนองเลา
ต้าบลหนองจิก อา้ เภอหนองแค
11/1 หม่ทู ่ี 7
บา้ นหนองจิกเหนือ ต้าบลหนองจิก
อ้าเภอหนองแค
6 หม่ทู ี่ 7 บา้ นหนองจิกเหนือ
ตา้ บลหนองจิก อ้าเภอหนองแค
15/1 หมูท่ ่ี 2 บ้านจาน
ตา้ บลหนองนาก อา้ เภอหนองแค

ห น้ า | 4

ท่ี ชือ่ - นามสกุล ที่อยู่ สภาพบา้ น จาแนกสถานะ
ไมค่ งทน
37 นายบุญเกิด กัลยา 9 หม่ทู ี่ 2 บา้ นจาน ถาวร ไม่มั่งคง ซอ่ มแซมแล้ว/ไม่
38 นางสขุ ศรีประเทือง ต้าบลหนองนาก อ้าเภอหนองแค ในที่อยู่ ขอรับความช่วยเหลอื /
39 นายวงค์ ศรีประเทอื ง 8 หมทู่ ่ี 2 บ้านจาน / อาศยั ยา้ ยออกนอกพนื้ ที่
40 นายกานต์ชนก นิ่มชุ่ม ตา้ บลหนองนาก อ้าเภอหนองแค
41 นายสมาน หนูเฉิม 10 หมทู่ ่ี 2 บา้ นจาน //
42 นายทองสุข ปิน่ ตา ตา้ บลหนองนาก อ้าเภอหนองแค
43 นางสาวทองพูน ย่สี ุ่นแยม้ 5 หม่ทู ี่ 2 บา้ นจาน /
44 นายณฐั วฒุ ิ นุชรกั ษ์ ตา้ บลหนองนาก อ้าเภอหนองแค
45 นางสาวลาวัลย์ ศรปี านแกว้ 58 หม่ทู ่ี 8 บา้ นโคกหัวนา /
46 นางสายฝน นัทธี ต้าบลหนองนาก อา้ เภอหนองแค
47 นางสายทอง เปรมปราศภยั 9/1 หมู่ที่ 8 บา้ นโคกหัวนา /
48 นางล้วน สีสงู เนิน ตา้ บลหนองนาก อา้ เภอหนองแค
49 นายสวน วงเวยี น 3 หมูท่ ่ี 3 บ้านหนองนางเล้งิ /
50 นายกุมพล อุทยั ทอง ต้าบลหนองกบ อ้าเภอหนองแซง /
51 นายสมพร รัศมี 168 หมู่ที่ 8 บา้ นดอนทอง
52 นายประทบี สนสายันต์ ต้าบลดอนทอง อ้าเภอหนองโดน /
53 นางสุนาลี คงวงษ์ 17/4 หมู่ท่ี 9 ต้าบลขุนโขลน
54 นางสาวบรรเลง คงวงษ์ อา้ เภอพระพทุ ธบาท /
55 นางสาวสุภาวดี ไพรงาม 17/6 หมู่ที่ 9 ต้าบลขุนโขลน
56 นางสาวเรอื ง สดเขียว อ้าเภอพระพทุ ธบาท /
หมู่ท่ี 9 ตา้ บลขุนโขลน
อ้าเภอพระพุทธบาท /
4 หมทู่ ี่ 3 ตา้ บลขุนโขลน
อา้ เภอพระพทุ ธบาท /
117 หมทู่ ่ี 3 ตา้ บลขนุ โขลน /
อ้าเภอพระพุทธบาท
1/1 หมู่ท่ี 11 ต้าบลขุนโขลน /
อ้าเภอพระพุทธบาท /
37 หม่ทู ี่ 11 ตา้ บลขนุ โขลน
อา้ เภอพระพทุ ธบาท /
35 หมทู่ ี่ 11 ต้าบลขนุ โขลน
อา้ เภอพระพุทธบาท /
7/1 หมทู่ ี่ 11 ต้าบลขุนโขลน
อา้ เภอพระพทุ ธบาท /
13 หม่ทู ี่ 11 ต้าบลขุนโขลน
อา้ เภอพระพุทธบาท /
8 หมู่ 3 ต้าบลพระพทุ ธบาท /
อ้าเภอพระพุทธบาท
74 หมู่ 11 ต้าบลพระพทุ ธบาท
อ้าเภอพระพทุ ธบาท

ห น้ า | 5

ที่ ช่อื - นามสกุล ท่อี ยู่ สภาพบา้ น จาแนกสถานะ
ไม่คงทน
57 นางสปุ ราณี หนายสภุ าพ 161 หมู่ 3 ต้าบลพระพทุ ธบาท ถาวร ไม่ม่ังคง ซ่อมแซมแล้ว/ไม่
58 นางโอภาส เข็มทอง อา้ เภอพระพทุ ธบาท ในทีอ่ ยู่ ขอรบั ความชว่ ยเหลือ/
59 นางนิตยา ไวยวารี 35 หมู่ 12 ตา้ บลธารเกษม / อาศยั ย้ายออกนอกพน้ื ที่
60 นายกล่อม ห่อทอง อา้ เภอพระพุทธบาท /
61 นายบุญสบื ดพี ันธ์ 30 หมู่ 12 ตา้ บลธารเกษม / /
อา้ เภอพระพุทธบาท / /
62 นางส้าราญ ทองหวย 190/7 หมู่ 12 ต้าบลธารเกษม /
63 นายสพุ งศ์ เพยี งพอก อ้าเภอพระพทุ ธบาท /
16/48 หมู่ 13 /
64 นายโฆษติ สขุ เสาร์ ตา้ บลพระพุทธบาท
65 นางสาวสุภาภรณ์ จนั ทร์ปรุง อ้าเภอพระพุทธบาท /
29/3 หมู่ 5 ตา้ บลพระพทุ ธบาท /
66 นายปรีชาญ ชัยมนั่ คง อา้ เภอพระพุทธบาท
บ้านไม่มีเลขท่ี หมทู่ ่ี 7 /
67 นายเกรยี ง พรชยั อรรถกุล ตา้ บลพระพทุ ธบาท /
68 นางบญุ สม ชา้ งจวง อา้ เภอพระพทุ ธบาท
69 นายมาลนิ ี เศรษฐภทั รชยั 39 หมู่ 12 ต้าบลพระพทุ ธบาท /
70 นางสาวจ๊อก พันตู้ อ้าเภอพระพุทธบาท
81/1 หมู่ 12 /
71 นางสาวแวว รตั นวชิ ัย ตา้ บลพระพุทธบาท /
72 นางสาวล้าพนั ธ์ ด้อมสธุ รรม อา้ เภอพระพทุ ธบาท /
73 นางสาวห่าม สารคล่อง 200 หมู่ 12 /
ตา้ บลพระพุทธบาท
อา้ เภอพระพทุ ธบาท /
29 หมู่ 12 ตา้ บลพระพุทธบาท /
อา้ เภอพระพทุ ธบาท
27 หมู่ 1 ตา้ บลธารเกษม
อา้ เภอพระพุทธบาท
36 หมู่ 7 ตา้ บลธารเกษม
อา้ เภอพระพุทธบาท
47 ชมุ ชนคุ้งพัฒนา
ตา้ บลพระพทุ ธบาท
อา้ เภอพระพุทธบาท
164 หม่ทู ่ี 2 ตา้ บลลา้ สมพงุ
อา้ เภอมวกเหล็ก
123 หมู่ท่ี 2 ตา้ บลลา้ สมพงุ
อ้าเภอมวกเหล็ก
4 หมทู่ ี่ 2 ต้าบลล้าสมพุง
อ้าเภอมวกเหล็ก

ห น้ า | 6

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ท่อี ยู่ สภาพบ้าน จาแนกสถานะ
ไม่คงทน
74 นางล้าพอง ป้นั นอก 124 หมู่ท่ี 2 ตา้ บลล้าสมพงุ ไม่มงั่ คง ซอ่ มแซมแล้ว/ไม่
75 นางสาวอุไรวรรณ จงอบ อา้ เภอมวกเหลก็ ถาวร ในทอี่ ยู่ ขอรับความชว่ ยเหลอื /
151 หมทู่ ่ี 2 ต้าบลล้าสมพงุ อาศยั ยา้ ยออกนอกพืน้ ท่ี
กลาง อ้าเภอมวกเหล็ก
76 นายเสกสรร แก้วแซง 154 หมทู่ ี่ 6 ต้าบลลา้ สมพงุ /
77 นายธวัชชัย พนมสวย อ้าเภอมวกเหลก็
78 นางดาว ดอนนอก 451 หมู่ที่ 1 ตา้ บลซับสนุ่น /
79 นายสุระไกล อาจหาญ อ้าเภอมวกเหลก็
80 นางสาวปราณี พระส้าเนยี ง 26/2 หมู่ที่ 4 ตา้ บลซับสนุ่น //
81 นายสมพร พรหมมณี อ้าเภอมวกเหล็ก
82 นายสมชาย พานทอง 57 หมู่ที่ 11 ต้าบลซับสนนุ่ /
อ้าเภอมวกเหล็ก
39 หมทู่ ี่ 7 ต้าบลหน้าพระลาน /
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
251 หมู่ 1 ต้าบลหน้าพระลาน /
อ้าเภอเฉลิมพระเกยี รตฯิ
บา้ นไม่มีเลขท่ี หมู่ที่ 7 /
ตา้ บลหนา้ พระลาน
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ /

/

ห น้ า | 7

อาเภอเมอื งสระบรุ ี

นางลมพิมพ์ ศรีวลิ าศ บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ 6 บา้ นหนองโนโต้ ตา้ บลหนองโน อา้ เภอเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลือ

นางบัว มคั รา บ้านเลขท่ี 22 หมทู่ ่ี 4 บ้านใหมพ่ ฒั นา ตา้ บลหนองปลาไหล อ้าเภอเมืองสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

นางแตงออ่ น กระจง บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอเมืองสระบุรี

ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร
ไมม่ ั่งคงในทีอ่ ยอู่ าศัย (ปลกู บา้ น บนทด่ี ินของญาต)ิ

นายสมาน สุดกระแสร์ บ้านเลขท่ี 19 หมูท่ ี่ 5 บา้ นทงุ่ สาลิกา ตา้ บลกดุ นกเปล้า อ้าเภอเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร
ไม่ม่งั คงในทอี่ ยอู่ าศัย (ปลกู บา้ น ในเขตพ้ืนท่ีทหาร)

ห น้ า | 8

นายบญุ มาก ประสทิ ธิ์ บา้ นเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 6 บา้ นโคกเพ็ก ตา้ บลกุดนกเปลา้ อา้ เภอเมืองสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแลว้ ไมข่ อรบั ความช่วยเหลอื

นางแสงจนั ทร์ ดนี ี บา้ นไม่มเี ลขที่ หมทู่ ่ี 7 บา้ นโนนคลอ้ ตา้ บลกดุ นกเปล้า อ้าเภอเมืองสระบุรี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแลว้ ไมข่ อรับความชว่ ยเหลอื

นายสดุ ใจ รุ่งเรอื ง บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 4 บ้านมว่ ง ต้าบลตะกดุ อ้าเภอเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรบั ความช่วยเหลอื

นายสุรชาติ วเิ ชยี รพงษ์ บ้านเลขที่ 72/37 หมู่ 4 บา้ นมว่ ง ตา้ บลตะกดุ อา้ เภอเมืองสระบรุ ี

ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

นายไสว นลิ าพันธ์ บา้ นเลขท่ี 17/9 ชมุ ชนเขาตะกรา้ เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : ไมม่ ั่งคงในท่อี ยู่อาศัย (ปลูกบ้าน ในทรี่ าชพสั ดุ อย่ตู ิดเขา)

นายอานวย ยอดดี บ้านเลขท่ี 37/9 ชมุ ชนเขาตะกร้า เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : ไม่มงั่ คงในที่อยูอ่ าศยั (ปลกู บา้ น ในทรี่ าชพสั ดุ อยตู่ ดิ เขา)

ห น้ า | 9

นายประเสรฐิ สรุ ยิ า บา้ นเลขที่ 15/5 ชุมชนเขาตะกรา้ เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร
- บ้านหลงั เดมิ ฝาเป็นไมท้ ง้ั หมด

- ปจั จบุ นั ไดส้ ร้างต่อเติมใหมฝ่ าเปน็ สังกะสแี ทนไม้

นางจันทรศ์ รี ออ่ นประสงค์ บ้านเลขท่ี 69/4 ชุมชนเขาตะกรา้ เทศบาลเมืองสระบรุ ี

ประเภท : ไม่มง่ั คงในที่อยู่อาศัย (ปลกู บา้ น ในทีร่ าชพสั ดุ อย่ตู ิดเขา)

นางสาวมะณีย์ วนั สบื บา้ นเลขที่ 61/2 ชุมชนเขาตะกรา้ เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : ไม่ม่ังคงในทอี่ ยู่อาศัย (ปลูกบา้ น ในทร่ี าชพสั ดุ อย่ตู ดิ เขา)

ห น้ า | 10

นางวิลาวรรณ องั กาบ บ้านเลขท่ี 15/3 ชุมชนเขาตะกร้า เทศบาลเมืองสระบรุ ี

ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลอื

นายจรญั กุภาพันธ์ บา้ นเลขที่ 17/2 ชมุ ชนเขาตะกรา้ เทศบาลเมอื งสระบุรี

ประเภท : ไมม่ ัง่ คงในทอี่ ยูอ่ าศยั (ปลูกบา้ น ในท่รี าชพสั ดุ อยบู่ นเขา)

นายวิจติ ร ปนิ ตานนั ท์ บ้านเลขที่ 103 ชมุ ชนดาวเรอื ง เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร (บ้านเลขท่ี ๑๐๓ ชา้ รดุ และทรุดโทรมมาก)
ไม่ม่งั คงในทอ่ี ยู่อาศยั (ปจั จบุ ัน เชา่ หอ้ งอยู่อาศยั )

ไม่มภี าพบ้าน เนือ่ งจากไมไ่ ด้อาศัยอย่บู า้ นเลขท่ี ๑๐๓ แลว้ เน่ืองจากบ้านชา้ รุดและทรดุ โทรมมาก
ปัจจบุ นั ได้ไปเช่าหอ้ งอยู่ในเขตชมุ ชนดาวเรือง)

นางสาววนดิ า มาลาพล บา้ นเลขที่ 34/5 ชุมชนดาวเรอื ง เทศบาลเมืองสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรับความช่วยเหลือ

นางบญุ มี กระดุมจิตร บ้านเลขที่ 32/22 ชมุ ชนดาวเรอื ง เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความช่วยเหลอื

นายสวง มสี ีดา บ้านเลขท่ี 84 ชมุ ชนแกง่ ขนนุ 1 เทศบาลเมอื งสระบรุ ี

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความช่วยเหลือ

นางสาวญิชาภัทร ราศรี บา้ นเลขท่ี 28/129 ชุมชนแกง่ ขนุน 1 เทศบาลเมืองสระบรุ ี

ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความช่วยเหลือ

ห น้ า | 11

อาเภอแกง่ คอย

นายสลัด หนคู า บ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่ 4 บ้านโปง่ คา่ ปา่ ไมแ้ ดง ต้าบลท่าตูม อ้าเภอแกง่ คอย

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร
ไม่มัง่ คงในท่ีอยอู่ าศัย (ปลกู บ้าน ในปา่ ชุมชน)

อาเภอหนองแค

นางสาเนียง โซ่ลาย บ้านเลขที่ 26 หมทู่ ่ี 14 บ้านบ่อนา้ เค็ม ต้าบลโคกแย้ อา้ เภอหนองแค

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลือ

นางจารัส พลิ า บา้ นเลขท่ี 10/1 หมทู่ ่ี 15 บา้ นโคกเชอื ก ตา้ บลโคกแย้ อา้ เภอหนองแค

ประเภท : ปรบั ปรุง ซอ่ มแซมบ้านเรียบร้อยแล้ว ไมข่ อรบั ความชว่ ยเหลอื

นางระคาย โพคะ บา้ นเลขท่ี 43 หมทู่ ี่ 5 บา้ นห้วยขมนิ้ (ทต.หนิ กอง ชุมชนบ้านหว้ ยขมิ้น)

ประเภท : ปรับปรงุ ซ่อมแซมบา้ นเรยี บร้อยแล้ว ไม่ขอรับความชว่ ยเหลอื

นายประเสริฐ วงษ์สมบูรณ์ บ้านเลขท่ี 41 หมู่ที่ 6 บ้านเขาน้อยหนิ กอง (ทต.หินกอง ชุมชนไปรษณยี ์)

ประเภท : ปรบั ปรุง ซ่อมแซมบา้ นเรยี บร้อยแล้ว ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลอื

นางสาวมาลยั รมู ะปาน บ้านเลขท่ี 60/2 หม่ทู ่ี 2 บ้านบาก ต้าบลหว้ ยทราย อ้าเภอหนองแค

ประเภท : ปรบั ปรุง ซอ่ มแซมบา้ นเรยี บร้อยแลว้ ไม่ขอรับความชว่ ยเหลอื

ห น้ า | 12

นายทองหลอ่ พุทธรกั ษา บา้ นเลขที่ 59 หมูท่ ี่ 7 บา้ นบุ ตา้ บลห้วยทราย อา้ เภอหนองแค

ประเภท : ปรบั ปรุง ซอ่ มแซมบ้านเรยี บรอ้ ยแล้ว ไมข่ อรับความชว่ ยเหลือ

นางสาวกนกวรรณ การะเวก บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 บา้ นหนองเลา ตา้ บลหนองจกิ อ้าเภอหนองแค

ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร

นางรา อว้ นคา บา้ นเลขท่ี 4 หมู่ที่ 6 บา้ นหนองเลา ตา้ บลหนองจกิ อา้ เภอหนองแค

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร

นางเฉ่อื ย พรมศร บา้ นเลขที่ 6/1 หมทู่ ่ี 6 บ้านหนองเลา ต้าบลหนองจิก อา้ เภอหนองแค

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (ฝาบ้านช้ารุด)

ห น้ า | 13

นายจรสั สวุ รรณวงค์ บา้ นเลขท่ี 23/3 หมู่ท่ี 6 บา้ นหนองเลา ตา้ บลหนองจกิ อา้ เภอหนองแค

ประเภท : ปรับปรงุ ซ่อมแซมบ้านเรยี บร้อยแลว้ ไมข่ อรับความช่วยเหลือ

นายวสนั ต์ สงิ ห์หงส์ บา้ นเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา ตา้ บลหนองจิก อา้ เภอหนองแค

ประเภท : ไม่มงั่ คงในท่ีอย่อู าศัย (เชา่ บ้าน เพ่อื อยอู่ าศยั )

นายคณนาถ ขนุ ตา บา้ นเลขที่ 46/9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา ตา้ บลหนองจกิ อา้ เภอหนองแค

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร

นายจาเนียง พุทธศร บา้ นเลขท่ี 11/1 หมทู่ ่ี 7 บา้ นหนองจิกเหนอื ตา้ บลหนองจิก อ้าเภอหนองแค

ประเภท : ย้ายไปอยตู่ ่างจังหวดั

ห น้ า | 14

นางสวอง ศิรวิ งษ์ บา้ นเลขท่ี 6 หม่ทู ่ี 7 บา้ นหนองจกิ เหนอื ตา้ บลหนองจกิ อา้ เภอหนองแค

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร

นางณรงค์ แก้งเรอื นจนั ทร์ บ้านเลขที่ 15/1 หมทู่ ่ี 2 บา้ นจาน ตา้ บลหนองนาก อา้ เภอหนองแค

ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร (ฝาบ้านชา้ รุด ประตไู ม่แข็งแรง)

นายบญุ เกิด กัลยา บา้ นเลขที่ 9 หมูท่ ี่ 2 บ้านจาน ตา้ บลหนองนาก อา้ เภอหนองแค

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร (หน้าตา่ งไม่มี)

ห น้ า | 15

นางสขุ ศรีประเทือง บ้านเลขที่ 8 หม่ทู ี่ 2 บ้านจาน ต้าบลหนองนาก อ้าเภอหนองแค

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (ฝาบา้ นชา้ รุด)
ไมม่ ง่ั คงในทอ่ี ยอู่ าศยั (บา้ นพรอ้ มท่ีดนิ ถกู ยึด ปจั จุบันไปอาศยั อยกู่ บั หลาน)

นายวงค์ ศรปี ระเทอื ง บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 บา้ นจาน ต้าบลหนองนาก อา้ เภอหนองแค

ประเภท : ไมม่ ัง่ คงในท่ีอยอู่ าศยั (บ้านปลกู บนทสี่ าธารณะประโยชน์ หัวไรป่ ลายนาของญาตพิ น่ี อ้ งห่าง ๆ)

นายกานต์ชนก น่มิ ช่มุ บา้ นเลขที่ 5 หมู่ที่ 2 บา้ นจาน ต้าบลหนองนาก อ้าเภอหนองแค

ประเภท : ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมบา้ นเรียบร้อยแลว้ ไม่ขอรับความช่วยเหลอื

นายสมาน หนเู ฉิม บ้านเลขที่ 58 หมทู่ ี่ 8 บา้ นโคกหวั นา ต้าบลหนองนาก อ้าเภอหนองแค

ประเภท : ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมบ้านเรยี บรอ้ ยแล้ว ไม่ขอรับความช่วยเหลอื

นายทองสุข ป่ินตา บา้ นเลขท่ี 9/1 หมูท่ ่ี 8 บา้ นโคกหวั นา ตา้ บลหนองนาก อ้าเภอหนองแค

ประเภท : ปรับปรุง ซ่อมแซมบา้ นเรียบร้อยแลว้ ไมข่ อรบั ความชว่ ยเหลือ

ห น้ า | 16

อาเภอหนองแซง

นางสาวทองพูน ยี่สนุ่ แย้ม บ้านเลขท่ี 3 หมทู่ ี่ 3 บ้านหนองนางเล้งิ ต้าบลหนองกบ อา้ เภอหนองแซง

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (บา้ นพักไม่มผี นังบ้าน และเสาบา้ นดา้ นลา่ งแตกหกั ไม่สามารถ
รองรบั น้าหนักตวั บา้ นได้ เวลาฝนตกหนกั ไมส่ ามารถป้องกนั น้าฝนได้)
อยรู่ ะหวา่ งการซอ่ มแซม ตามโครงการซ่อมสรา้ งบา้ นผ้ยู ากไร้ด้อยโอกาสในพน้ื ทจี่ งั หวัดสระบุรเี ฉลิมพระเกยี รติ
พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดศี รสี ินทรมหาวชริ าลงกรณ พระวชิรเกลา้ เจ้าอย่หู วั (รชั กาลท่ี ๑๐)
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จากเหลา่ กาชาดจังหวดั สระบรุ ี
โดยเริม่ การซอ่ มแซมเมอื่ วนั ที่ ๑๓ สงิ หาคม ๒๕๖๒ จะแลว้ เสรจ็ ประมาณ วนั ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๒
(โดยการน้าของทา่ นนายอา้ เภอหนองแซง และความร่วมมอื จาก อบต.หนองกบ/จิตอาสาของอา้ เภอหนองแซง)

กอ่ นด้าเนินการ ระหวา่ งดา้ เนนิ การ หลงั ดา้ เนินการ

อาเภอหนองโดน

นายณัฐวฒุ ิ นุชรกั ษ์ บา้ นเลขท่ี 168 หมทู่ ี่ 8 บ้านดอนทอง ต้าบลดอนทอง อา้ เภอหนองโดน

ประเภท : ไม่ม่ังคงในทอ่ี ยอู่ าศัย (บ้านปลกู อยูใ่ นเขตทป่ี ระสบภัยน้าทว่ มอย่างรา้ ยแรง ปี พ.ศ.2554
เกิดน้าทว่ มเสียหายทง้ั หลงั )

ห น้ า | 17

อาเภอพระพุทธบาท

นางสาวลาวัลย์ ศรปี านแก้ว บ้านเลขที่ 17/4 หมทู่ ่ี 9 ต้าบลขนุ โขลน อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนนนั ทปญั ญา เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : ปรับปรุง ซอ่ มแซมบ้านเรยี บร้อยแลว้ ไมข่ อรบั ความช่วยเหลือ

นางสายฝน นทั ธี บา้ นเลขท่ี 17/6 หมทู่ ี่ 9 ต้าบลขุนโขลน อ้าเภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนนันทปญั ญา เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร (ฝาบา้ นชา้ รุด)

นางสายทอง เปรมปราศภัย หมทู่ ี่ 9 ตา้ บลขนุ โขลน อา้ เภอพระพุทธบาท

(ชุมชนนนั ทปัญญา เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (ฝาบ้านชา้ รดุ )

ห น้ า | 18

นางล้วน สีสูงเนนิ บ้านเลขท่ี 4 หมู่ที่ 3 ต้าบลขุนโขลน อ้าเภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชน หมู่ 3 ขนุ โขลน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท)
ประเภท : สรา้ งบ้านใหมแ่ ลว้ (ลูกสรา้ งให)้ ไม่ขอรับความชว่ ยเหลอื

นายสวน วงเวยี น บา้ นเลขท่ี 117 หมทู่ ่ี 3 ต้าบลขุนโขลน อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชน หมู่ 3 ขุนโขลน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท)
ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (ฝาบ้านชา้ รุด)

นายกุมพล อทุ ยั ทอง บ้านเลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 11 ต้าบลขนุ โขลน อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนถ้ากระบอก เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลือ

นายสมพร รศั มี บา้ นเลขที่ 37 หม่ทู ี่ 11 ตา้ บลขุนโขลน อา้ เภอพระพุทธบาท

(ชมุ ชนถ้ากระบอก เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

นายประทบี สนสายนั ต์ บา้ นเลขท่ี 35 หม่ทู ่ี 11 ตา้ บลขนุ โขลน อ้าเภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนถ้ากระบอก เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลอื

นางสุนาลี คงวงษ์ บา้ นเลขที่ 7/1 หมทู่ ่ี 11 ต้าบลขนุ โขลน อ้าเภอพระพุทธบาท

(ชุมชนถา้ กระบอก เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

ห น้ า | 19

นางสาวบรรเลง คงวงษ์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 11 ต้าบลขนุ โขลน อา้ เภอพระพุทธบาท

(ชมุ ชนถ้ากระบอก เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความช่วยเหลอื

นางสาวสุภาวดี ไพรงาม บ้านเลขที่ 8 หมู่ 3 ตา้ บลพระพทุ ธบาท อา้ เภอพระพุทธบาท

(ชุมชน ท้ายพกิ ุล 1 เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บ้านคงทนถาวรแลว้ ไมข่ อรับความชว่ ยเหลอื

นางสาวเรือง สดเขยี ว บ้านเลขที่ 74 หมู่ 11 ต้าบลพระพทุ ธบาท อา้ เภอพระพุทธบาท

(ชุมชน ทา้ ยพกิ ุล 2 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท)
ประเภท : ไม่ม่งั คงในที่อยูอ่ าศยั (เจ้าของบา้ น ใหย้ ายอาศัยอยู่)

นางสปุ ราณี หนายสุภาพ บ้านเลขที่ 161 หมู่ 3 ตา้ บลพระพทุ ธบาท อา้ เภอพระพุทธบาท

(ชุมชนภณั ฑคีรี เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแลว้ ไมข่ อรับความช่วยเหลือ

นางโอภาส เข็มทอง บา้ นเลขที่ 35 หมู่ 12 ต้าบลธารเกษม อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนหลังโรงพยาบาล เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรบั ความช่วยเหลอื

นางนติ ยา ไวยวารี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 12 ต้าบลธารเกษม อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนหลังโรงพยาบาล เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความชว่ ยเหลอื

ห น้ า | 20

นายกลอ่ ม ห่อทอง บ้านเลขที่ 190/7 หมู่ 12 ตา้ บลธารเกษม อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนธารทองแดง เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : เสยี ชวี ติ แลว้

นายบญุ สบื ดพี ันธ์ บ้านเลขที่ 16/48 หมู่ 13 ตา้ บลพระพทุ ธบาท อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนยคุ ลธร เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

นางสาราญ ทองหวย บา้ นเลขท่ี 29/3 หมู่ 5 ตา้ บลพระพุทธบาท อ้าเภอพระพุทธบาท

(ชุมชน หมู่ 5 พระพทุ ธบาท เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรบั ความช่วยเหลอื

นายสพุ งศ์ เพยี งพอก บ้านไมม่ เี ลขที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลพระพทุ ธบาท อ้าเภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนราชพฤกษ์ เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : ยา้ ยออกนอกพื้นที่

นายโฆษติ สุขเสาร์ บา้ นเลขที่ 39 หมู่ 12 ตา้ บลพระพุทธบาท อ้าเภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนอนิ ทรกั ษาสามคั คี เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)
ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

นางสาวสภุ าภรณ์ จนั ทรป์ รงุ บ้านเลขท่ี 81/1 หมู่ 12 ต้าบลพระพุทธบาท อ้าเภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนอินทรกั ษาสามัคคี เทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแลว้ ไม่ขอรับความช่วยเหลอื

นายปรีชาญ ชยั ม่นั คง บา้ นเลขที่ 200 หมู่ 12 ตา้ บลพระพทุ ธบาท อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนอินทรักษาสามัคคี เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บ้านคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรบั ความช่วยเหลอื

นายเกรยี ง พรชัยอรรถกุล บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 12 ตา้ บลพระพุทธบาท อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนอินทรักษาสามัคคี เทศบาลเมอื งพระพุทธบาท)

ประเภท : บ้านคงทนถาวรแลว้ ไมข่ อรบั ความชว่ ยเหลอื

ห น้ า | 21

นางบญุ สม ชา้ งจวง บ้านเลขท่ี 27 หมู่ 1 ต้าบลธารเกษม อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชมุ ชนธารเกษมพฒั นา เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความชว่ ยเหลอื

นายมาลนิ ี เศรษฐภัทรชัย บ้านเลขที่ 36 หมู่ 7 ต้าบลธารเกษม อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนตลาดนคิ มพระพุทธบาทพฒั นา เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไมข่ อรับความชว่ ยเหลือ

นายมาลินี เศรษฐภัทรชัย บ้านเลขท่ี 36 หมู่ 1 ต้าบลธารเกษม อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนธารเกษมพฒั นา เทศบาลเมอื งพระพทุ ธบาท)
ประเภท : บา้ นคงทนถาวรแล้ว ไม่ขอรับความชว่ ยเหลือ

นางสาวจอ๊ ก พันตู้ บ้านเลขที่ 47 ชุมชนคงุ้ พฒั นา ตา้ บลพระพทุ ธบาท อา้ เภอพระพทุ ธบาท

(ชุมชนคุ้งพัฒนาเทศบาลเมืองพระพทุ ธบาท)
ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร (หลงั คาบ้านใช้หนิ ทับไว้ บา้ นไมแ่ ข็งแรง)

ไม่มัง่ คงในทีอ่ ยอู่ าศยั (ปลูกบา้ น บนท่ีดนิ ของโรงปนู )

ห น้ า | 22

อาเภอมวกเหล็ก

นางสาวแวว รตั นวิชยั บา้ นเลขท่ี 164 หมทู่ ่ี 2 ต้าบลลา้ สมพุง อา้ เภอมวกเหลก็

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร (ฝาบา้ นไม่คงทน ประตูไมแ่ ข็งแรง ฝนตกทา้ ใหข้ องในบ้านเปยี ก)
ไมม่ ่งั คงในทอ่ี ยู่อาศัย (ปลูกสร้างบ้านในทด่ี นิ ท่ไี มม่ เี อกสารสทิ ธิ์ / ท่ีดนิ จับจอง)

นางสาวลาพันธ์ ดอ้ มสุธรรม บา้ นเลขท่ี 123 หมทู่ ี่ 2 ต้าบลล้าสมพงุ อา้ เภอมวกเหล็ก

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (ฝาบ้านไมค่ งทน ประตไู ม่แข็งแรง ฝนตกท้าใหข้ องในบ้านเปียก)
ไมม่ ง่ั คงในท่อี ยู่อาศัย (ปลกู สร้างบา้ นในที่ดนิ ทีไ่ มม่ เี อกสารสิทธิ์ / ทีด่ นิ จบั จอง)

นางสาวห่าม สารคลอ่ ง บา้ นเลขท่ี 4 หมทู่ ่ี 2 ตา้ บลล้าสมพงุ อ้าเภอมวกเหลก็

ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร (ฝาบา้ นไม่คงทน ประตูไมแ่ ขง็ แรง ฝนตกทา้ ให้ของในบา้ นเปียก)

ห น้ า | 23

นางลาพอง ปั้นนอก บา้ นเลขท่ี 124 หมูท่ ่ี 2 ต้าบลล้าสมพุง อ้าเภอมวกเหล็ก

ประเภท : ไมม่ ัง่ คงในทอ่ี ย่อู าศัย (ปลูกสรา้ งบ้านในทด่ี นิ ที่ไมม่ เี อกสารสิทธ์ิ / ทดี่ นิ จับจอง)

นางสาวอุไรวรรณ จงอบกลาง บา้ นเลขที่ 151 หมทู่ ี่ 2 ตา้ บลล้าสมพงุ อา้ เภอมวกเหลก็

ประเภท : สภาพบ้านไม่คงทนถาวร (ฝาบา้ นไมค่ งทน ประตไู ม่แขง็ แรง หลงั คารว่ั ฝนตกท้าให้ของในบา้ นเปยี ก)

นายเสกสรร แกว้ แซง บา้ นเลขท่ี 154 หม่ทู ่ี 6 ตา้ บลล้าสมพงุ อา้ เภอมวกเหล็ก

ประเภท : สภาพบา้ นไมค่ งทนถาวร (ฝาบ้านไม้อดั ไม่คงทน ฝนตกทา้ ใหข้ องในบ้านเปียก)
ไมม่ ่ังคงในที่อยูอ่ าศัย (ปลูกสรา้ งบา้ นในท่ดี นิ ของบุคคลอนื่ ทีไ่ ม่ใช่ญาติ)

ห น้ า | 24

นายธวัชชัย พนมสวย บ้านเลขท่ี 451 หม่ทู ่ี 1 ตา้ บลซบั สนุ่น อา้ เภอมวกเหล็ก

ประเภท : ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมหลังคาท่ีรั่วเรียบร้อยแล้ว ไมข่ อรบั ความช่วยเหลือ

นางดาว ดอนนอก บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ท่ี 4 ตา้ บลซบั สน่นุ อา้ เภอมวกเหล็ก

ประเภท : ปรบั ปรุง ซ่อมแซมหลังคาทร่ี วั่ เรยี บรอ้ ยแลว้ ไม่ขอรบั ความชว่ ยเหลือ

นายสรุ ะไกล อาจหาญ บ้านเลขท่ี 57 หมทู่ ่ี 11 ตา้ บลซบั สนุ่น อา้ เภอมวกเหลก็

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร (หลงั คารว่ั ช้ารุด รางรองน้าฝนช้ารดุ )
ขอ้ มูลอน่ื : นายสรุ ะไกล อาจหาญ พกิ าร ตามองไม่เห็น 1 ขา้ ง ความดันโลหิตสูง ตบั แขง็ มีอาการชักบอ่ ย

ชอบกัดลิ้นตนเอง สขุ ภาพร่างกายไมแ่ ข็งแรงท้าใหไ้ มส่ ามารถประกอบอาชพี หาเงนิ มาท้าการซ่อมแซมหลังคา
บ้านท่ีร่วั ได้ ทางครวั เรอื นอยากได้ไฟฟา้ ใช้เน่อื งจากโดนตัดไฟฟา้ และทางครัวเรอื นตอ้ งการประกอบอาชีพ
เสรมิ เลย้ี งโคขนุ

ห น้ า | 25

อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

นางสาวปราณี พระสาเนยี ง บา้ นเลขที่ 39 หมทู่ ่ี 7 ตา้ บลหน้าพระลาน อ้าเภอเฉลมิ พระเกียรติฯ

ประเภท : สภาพบา้ นไม่คงทนถาวร (ฝาบ้านชา้ รุด เสาบ้านผุกรอ่ น)

นายสมพร พรหมมณี บ้านเลขที่ 251 หมู่ 1 ตา้ บลหน้าพระลาน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรตฯิ

ประเภท : ปรับปรุง ซ่อมแซม เรยี บร้อยแลว้ ไมข่ อรับความช่วยเหลือ

นายสมชาย พานทอง บา้ นไม่มเี ลขท่ี หมทู่ ่ี 7 ตา้ บลหนา้ พระลาน อา้ เภอเฉลิมพระเกยี รติฯ

ประเภท : ยา้ ยออกนอกพ้ืนท่ี


Click to View FlipBook Version