The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แค็ตตาล็อคผ้าไทยจังหวัดสระบุรี Ver.2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Joom Jaruwan, 2019-12-11 22:48:10

แค็ตตาล็อคผ้าไทยจังหวัดสระบุรี

แค็ตตาล็อคผ้าไทยจังหวัดสระบุรี Ver.2

Keywords: ผ้าไทย

สำนกั งำนพฒั นำชมุ ชนจงั หวัดสระบรุ ี

เสอื้ ผ้าฝ้ายแขน 3 ส่วน
ขนาด S/M ราคา 750 บาท
ขนาด L/XL ราคา 850 บาท

เสือ้ ผา้ ฝา้ ยแขนระบายเนอ้ื ละเอียด
ขนาด S/M ราคา 850 บาท
ขนาด L/XL ราคา 950 บาท

ผ้าน่งุ ผ้าฝ้ายไหมประดษิ ฐ์
ราคา 550 บาท

จารุชาผา้ ไทย โทร. 089-2403520
31 หม่ทู ่ี 5 ตาบลตน้ ตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

สำนักงำนพฒั นำชมุ ชนจังหวัดสระบรุ ี

เสอื้ ผา้ ฝ้าย ผา้ นงุ่ ผา้ ฝ้ายทอมอื ธนกิจ
ขนาด S/M ราคา 700 บาท ราคา 850 บาท
ขนาด L/XL ราคา 850 บาท

เสื้อผ้าฝ้าย
ขนาด S/M ราคา 750 บาท, ขนาด L/XL ราคา 850 บาท

จารชุ าผา้ ไทย โทร. 089-2403520
31 หมู่ที่ 5 ตาบลตน้ ตาล อาเภอเสาไห้ จังหวดั สระบุรี

สำนกั งำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบรุ ี

เสอื้ ผา้ ฝา้ ย
ขนาด S/M ราคา 750 บาท
ขนาด L/XL ราคา 850 บาท

ผา้ ฝา้ ย กระโปรงหางปลา

ขนาด S/M/L/XL ราคา 850 บาท

จารชุ าผา้ ไทย โทร. 089-2403520
31 หมู่ท่ี 5 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จงั หวัดสระบุรี

สำนกั งำนพัฒนำชมุ ชนจงั หวัดสระบรุ ี

ชดุ เดรสผา้ ธนกิจ เส้ือผ้าฝา้ ยหอมือต้นตาล
ขนาด S/M ราคา 2,300 บาท ขนาด S/M ราคา 850 บาท
ขนาด L/XL ราคา 2,500 บาท ขนาด L/XL ราคา 950 บาท

ผ้าถงุ ผ้าฝ้าย
ราคา 750 บาท

จารุชาผ้าไทย โทร. 089-2403520
31 หมทู่ ี่ 5 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จงั หวดั สระบรุ ี

สำนักงำนพฒั นำชุมชนจังหวดั สระบรุ ี

เสื้อผ้าฝา้ ยหอมือตน้ ตาล
ขนาด S/M ราคา 850 บาท, ขนาด L/XL ราคา 950 บาท

เสอ้ื ผ้าฝา้ ยไหมประดิษฐ์ (สีเหลอื ง) เส้อื ผ้าไหมญป่ี ุน่ (สชี มพู,ดา)
ขนาด M/L ราคา 900 บาท ขนาด M/L ราคา 900 บาท
ขนาด XL/XXL ราคา 1,000 บาท
ขนาด XL/XXL ราคา 1,000 บาท

จารชุ าผา้ ไทย โทร. 089-2403520
31 หมทู่ ี่ 5 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวดั สระบรุ ี

สำนกั งำนพัฒนำชุมชนจงั หวดั สระบุรี

กล่มุ อาชีพสตรที อผา้ บ้านตน้ ตาล โทร. 089-0894831 (อไุ รวรรณ)
หมูท่ ี่ 3 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวดั สระบุรี

สำนกั งำนพฒั นำชุมชนจงั หวดั สระบรุ ี

ผ้าทอมอื ต้นตาล
ผ้าส่ีตะกอ ลายดอกแก้ว(โบราณ)

ราคา 450 บาท

ผ้าทอมอื ต้นตาล
ผ้าสี่ตะกอ ลายดอกพิกุล ปักด้นมือ

ราคา 1,600 บาท

กล่มุ อาชีพสตรที อผ้าบา้ นตน้ ตาล โทร. 089-0894831 (อไุ รวรรณ)
หมู่ท่ี 3 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จงั หวดั สระบรุ ี

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบรุ ี

ผ้าทอมอื ตน้ ตาล
ผา้ ส่ีตะกอ ลายดอกพกิ ลุ ปักดน้ มอื

ราคา 1,600 บาท

ผา้ ถุงทอมือตน้ ตาล
ลายดอกพิกุล (ส่ีตะกอ)

ราคา 750 บาท

ผ้าถงุ ทอมอื ตน้ ตาล
ลายเชงิ (สองตะกอ)

ราคา 300 บาท
กลุ่มอาชีพสตรที อผ้าบา้ นต้นตาล โทร. 089-0894831 (อไุ รวรรณ)

หมูท่ ่ี 3 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จงั หวัดสระบรุ ี

สำนักงำนพฒั นำชุมชนจงั หวดั สระบุรี

ชุดเดรส ผา้ ทอมอื ตน้ ตาล
ราคา 750 บาท

ผ้าคลมุ ไหล่ (ผ้าทอมือตน้ ตาล) ผา้ คลมุ ไหล่ (ผา้ ทอมือตน้ ตาล)
ราคา 220 บาท ราคา 150 บาท

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล โทร. 089-0894831 (อไุ รวรรณ)
หมู่ท่ี 3 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวดั สระบรุ ี

สำนักงำนพัฒนำชมุ ชนจงั หวดั สระบุรี

ย่ามไทยวน ผ้าทอมอื ตน้ ตาล

(ขนาดเลก็ ) (ปักลาย)
ราคา 350 บาท ราคา 400 บาท

(ขนาดกลาง)
ราคา 450 บาท

(ขนาดใหญ่)
ราคา 600 บาท

กลมุ่ อาชพี สตรีทอผา้ บา้ นต้นตาล โทร. 089-0894831 (อุไรวรรณ)
หมทู่ ี่ 3 ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จงั หวดั สระบุรี

สำนกั งำนพฒั นำชมุ ชนจงั หวดั สระบรุ ี

ผ้าคลมุ ไหล่ ลายดอกพิกลุ
ราคา 250 บาท (พร้อมกล่อง)

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมอื ง
1 หมทู่ ี่ 4 ตาบลท่าช้าง อาเภอเสาไห้ จงั หวัดสระบรุ ี
โทร. 095-4174655 (โสภา), 098-3096418 (อัมพร)

สำนักงำนพฒั นำชมุ ชนจงั หวดั สระบุรี

ผา้ คลุมไหล่ ลายดอกพิกลุ
ราคา 250 บาท

ผา้ พนั คอ ลายดอกพิกลุ
ราคา 130 บาท

ผ้าคลมุ ไหล่ ลายดอกพกิ ลุ
ราคา 250 บาท

ผ้าพันคอ ลายหมากรกุ
ราคา 130 บาท

กลุ่มสตรที อผ้าพ้ืนเมือง
1 หมทู่ ี่ 4 ตาบลทา่ ช้าง อาเภอเสาไห้ จงั หวดั สระบุรี
โทร. 095-4174655 (โสภา), 098-3096418 (อัมพร)

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจงั หวัดสระบุรี

ผา้ ถงุ ไท-ยวน
(ลายขวาง สองตะกอ)

ราคา 250 บาท

ผ้าถุงไท-ยวน
(ลายขวาง สองตะกอ)

ราคา 250 บาท
กล่มุ สตรีทอผ้าพ้นื เมือง

1 หมู่ที่ 4 ตาบลทา่ ช้าง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โทร. 095-4174655 (โสภา), 098-3096418 (อมั พร)

สำนักงำนพัฒนำชมุ ชนจังหวัดสระบรุ ี

ย่ามไท-ยวน (ใหญ่)
ราคา 200 บาท

ยา่ มไท-ยวน สายยาว(เล็ก)
ราคา 150 บาท

ย่ามไท-ยวน (เล็ก)
ราคา 120 บาท

กลุม่ สตรที อผา้ พืน้ เมือง
1 หมทู่ ่ี 4 ตาบลทา่ ชา้ ง อาเภอเสาไห้ จงั หวัดสระบรุ ี
โทร. 095-4174655 (โสภา), 098-3096418 (อมั พร)

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวดั สระบรุ ี

ชุดผา้ ฝ้ายทอมอื (ลายขลิบ)
ขนาด S,M ราคา 900 บาท
ขนาด L ราคา 1,000 บาท
ขนาด XL,XXL ราคา 1,300 บาท
กลุ่มอาชพี สตรีวดั มงคลชยั พัฒนา โทร. 064-9747954 (ผูใ้ หญ่ศร)ี
หมทู่ ี่ 5 ตาบลห้วยบง อาเภอเฉลมิ พระเกยี รติ จังหวัดสระบุรี

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจงั หวัดสระบรุ ี

ผ้าฝา้ ยทอมอื ลายมัดหม่ี
ขนาด 2 เมตร ราคา 600 บาท

ผา้ ฝา้ ยทอมือ (ลายหยดนา้ ) ผ้าถงุ ทอมอื (ลายลง)
ขนาด 2 เมตร ขนาด 2 เมตร
ชิน้ ละ 400 บาท
ราคาชน้ิ ละ 400 บาท

ผา้ ฝ้ายทอมือ (ลายร้วิ )
เมตรละ 150 บาท

กลุม่ อาชีพสตรวี ัดมงคลชัยพฒั นา โทร. 064-9747954 (ผู้ใหญ่ศร)ี
หมู่ท่ี 5 ตาบลห้วยบง อาเภอเฉลมิ พระเกียรติ จงั หวดั สระบรุ ี

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวดั สระบรุ ี

เสื้อคลมุ ชายลูกไมม้ ดั มอวาลู
ราคา 900 บาท

สำนกั งำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี

สำนกั งำนพฒั นำชมุ ชนจงั หวัดสระบรุ ี

เสื้อเชต้ิ คอปกแขนยาว
ราคา 790 บาท

เส้ือเชิต้ คอปกแขนสนั้
ราคา 790 บาท

สำนกั งำนพัฒนำชมุ ชนจังหวัดสระบรุ ี

เส้อื คอกลมทรงตรง
ราคา 790 บาท

เส้อื คอกลมชายโบว์
ราคา 790 บาท

สำนกั งำนพฒั นำชุมชนจงั หวัดสระบุรี

เสอ้ื แขนยาวคอจนี
ราคา 790 บาท

กระเปา๋ ผ้ามดั มอวาลู
ราคา 690 บาท

สำนักงำนพัฒนำชมุ ชนจังหวัดสระบุรี

กระเปา๋ ECO BAG ยอ้ มมูลว้ว
พับเก็บในกระเปา๋ คล้องมือ

ราคา 350 บาท

ผา้ พันคอมดั มอวาลผู า้ ฝา้ ยเนื้อนุ่ม
ราคา 490 บาท

สำนักงำนพัฒนำชมุ ชนจงั หวดั สระบรุ ี


Click to View FlipBook Version