The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maymiii28, 2022-03-30 08:58:40

PLC

ปีการศึกษา 2564

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community : PLC)

ประจำปีการศึกษา
2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

บนั ทกึ กจิ กรรมชุมชนแหง การเรียนรทู างวชิ าชพี (Professional Learning Community : PLC
กลมุ สาระการเรียนรสู ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
โรงเรียนตราษตระการคณุ จ.ตราด

ช่ือกลุม : พฒั นานักเรยี นสูศตวรรษท่ี 21
ครั้งท่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 2 วัน/เดอื น/ป 6 มกราคม 2565
เรม่ิ ดำเนนิ การเวลา 16 : 00 น. เสรจ็ สนิ้ เวลา 18 : 00 น. รวมระยะเวลาทั้งส้นิ 2 ชว่ั โมง - นาที
กิจกรรมคร้ังน้อี ยใู นความสอดคลองกับการพัฒนาบทเรยี นรวมกนั (Lesson study (ทำเครอ่ื งหมาย ลงในชอง ◻)

ข้ันท่ี 1 วเิ คราะหและวางแผนการจดั การเรยี นรู (Analyze & Plan
◻ ขน้ั ที่ 2 ปฏิบัตแิ ละสังเกตการเรยี นรู (Do & See
◻ ข้นั ท่ี 3 สะทอนความคิดและปรับปรุงใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครทู เ่ี ขารวมกจิ กรรม 15 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทตอกิจกรรม ดงั น้ี
ท่ี ชือ่ – สกลุ บทบาทใน PLC ลงชอ่ื
1 นายสำเนา บุญมาก ผูอำนวยการโรงเรียน (Administrator)
2 นายสมัชชา จันทรแ สง ผูเชยี่ วชาญ (Expert)
3 นายชาญสทิ ธิ์ เงางาม หวั หนา กลุม (Mentor)
4 นางสาวธมนวรรณ ปตถาพงษ ครูผสู อน (Model Teacher
5 นางกนกวรรณ ประสิทธินาวา ครูผสู อน (Buddy Teacher
6 นางกรรณิการ ทองแผน ครูผูสอน (Buddy Teacher
7 นางมณฑา วัฒนาราม ครูผสู อน (Buddy Teacher
8 นายอัครรินทร สพุ นั ดี ครผู ูสอน (Buddy Teacher
9 นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ ครูผูสอน (Buddy Teacher
10 นายจิราวัฒน เขยี วชะอมุ ครูผูสอน (Buddy Teacher
11 นางนนทพร สมั มา ครูผสู อน (Buddy Teacher
12 นายสมพิศ บญุ ทูล ครผู ูสอน (Buddy Teacher
13 นายณชั พล กระเบา ครูผสู อน (Buddy Teacher
14 นางสาวบัณฑกิ า วงคกลุ พิลาศ ครูผสู อน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมืองจนิ ดา ครผู ูสอน (Buddy Teacher

1. สภาพหรือกลุมปญ หา : การเรียนวิชาสงั คมศึกษาในคาบบาย
2. งาน/กิจกรรม : วางแผนการพัฒนานกั เรยี นในรายวิชาสังคมศึกษา
3. สมาชิกในกลมุ นำเสนอปญ หา

1) ครธู มนวรรณ – การเรียนในคาบบายทำใหนักเรยี นเกดิ ความออนลา และเรมิ่ ไมสนใจในวิชาทีเ่ รยี น
2) ครูชาญสิทธิ์ - นกั เรียนสง งานไมต รงตามเวลา
3) ครนู ฤมล - นักเรียนไมก ลา ถามคำถามเม่อื สงสัย
4) ครบู ัณฑกิ า - นกั เรียนไมเ ขาเรียนตรงเวลา
4. สมาชกิ เลือกปญหา ท่ีจะนำมาแกไขรว มกนั จำนวน 1 ปญหา :
การเรยี นในคาบบายทำใหนักเรยี นเกิดความออนลา และเร่ิมไมสนใจในวิชาท่ีเรยี น
5. สมาชกิ รว มกนั วเิ คราะหส าเหตุของปญ หา/แนวทางการแกไ ข/ความรทู นี่ ำมาใช/การออกแบบกจิ กรรม/
จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม
การเรียนในคาบบา ยทำใหนกั เรียนเกิดความออนลา และเร่มิ ไมส นใจในวชิ าที่เรียน
สาเหตุ ดว ยสภาพแวดลอ มในชว งบา ยที่อากาศคอ นขา งรอ น และนักเรียนมีความเหน่อื ยลา จากวิชาท่ี
เรียนมากอ นหนา
แนวทางการแกไ ข ใหนกั เรียนผอ นคลายดวยการฟง เพลง ดคู ลปิ วิดีโอ และสอดแทรกกิจกรรมการเลน
เกมเขาไปในระหวางสอนเน้ือหา เพอื่ กระตุน ความสนใจของนักเรยี น
ความรูทน่ี ำมาใช การจดั กิจกรรมแบบโตะกลม จัดกลุมนักเรยี นทม่ี ีจำนวนมากกวา 2 คนข้ึนไป
การออกแบบกิจกรรม ครศู กึ ษาการจดั กจิ กรรมแบบโตะกลม
6. ผลท่ไี ดจากการจัดกิจกรรม ไดแ นวทางในการจดั การเรียนการสอน นักเรียนสามารถพดู คยุ กับเพือ่ นในกลมุ ได

เลกิ ประชมุ เวลา 18 : 00 น.

ลงชอื่ .......................................................... ผบู นั ทึก
(นางสาวนฤมล เมืองจินดา)

ลงช่อื .................................................... ลงชอื่ .........................................................
(นายชาญสทิ ธ์ิ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแสง)

หวั หนา กลมุ สาระการเรียนรสู ังคมศกึ ษาฯ รองผูอ ำนวยการกลมุ บรหิ ารวชิ าการ

ลงชอ่ื ........................................................ผรู บั รอง
( นายสำเนา บุญมาก)

ผอู ำนวยการโรงเรยี นตราษตระการคุณ

บันทึกกิจกรรมชุมชนแหง การเรยี นรูทางวชิ าชพี (Professional Learning Community : PLC
กลมุ สาระการเรยี นรสู ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนตราษตระการคณุ จ.ตราด

ชอื่ กลุม : พฒั นานกั เรียนสศู ตวรรษท่ี 21
ครั้งท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2 วัน/เดือน/ป 13 มกราคม 2565
เรมิ่ ดำเนนิ การเวลา 16 : 00 น. เสรจ็ ส้ินเวลา 18 : 00 น. รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ช่ัวโมง - นาที
กจิ กรรมครั้งน้อี ยูใ นความสอดคลองกับการพัฒนาบทเรยี นรวมกัน(Lesson study (ทำเคร่ืองหมาย ลงในชอง ◻)

◻ ข้นั ที่ 1 วิเคราะหและวางแผนการจดั การเรยี นรู (Analyze & Plan
ขัน้ ท่ี 2 ปฏบิ ตั ิและสงั เกตการเรียนรู (Do & See
◻ ขั้นท่ี 3 สะทอ นความคิดและปรบั ปรุงใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครทู ่เี ขา รว มกจิ กรรม 15 คน โดยมีรายช่ือและบทบาทตอ กจิ กรรม ดงั น้ี
ที่ ช่อื – สกุล บทบาทใน PLC ลงชือ่
1 นายสำเนา บุญมาก ผูอ ำนวยการโรงเรียน (Administrator)
2 นายสมชั ชา จนั ทรแสง ผูเชยี่ วชาญ (Expert)
3 นายชาญสทิ ธิ์ เงางาม หวั หนา กลุม (Mentor)
4 นางสาวธมนวรรณ ปต ถาพงษ ครผู ูสอน (Model Teacher
5 นางกนกวรรณ ประสทิ ธนิ าวา ครูผสู อน (Buddy Teacher
6 นางกรรณกิ าร ทองแผน ครผู สู อน (Buddy Teacher
7 นางมณฑา วฒั นาราม ครผู สู อน (Buddy Teacher
8 นายอัครรนิ ทร สพุ นั ดี ครผู สู อน (Buddy Teacher
9 นางสาวเบญญาภา วสนั ตกรณ ครผู ูสอน (Buddy Teacher
10 นายจิราวัฒน เขยี วชะอมุ ครผู ูส อน (Buddy Teacher
11 นางนนทพร สัมมา ครผู สู อน (Buddy Teacher
12 นายสมพิศ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
13 นายณชั พล กระเบา ครูผสู อน (Buddy Teacher
14 นางสาวบณั ฑกิ า วงคก ลุ พิลาศ ครูผูสอน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมืองจินดา ครผู สู อน (Buddy Teacher

1. สภาพหรอื กลมุ ปญหา : การเรียนวิชาสังคมศึกษาในคาบบาย
2. งาน/กิจกรรม : ลงมอื ปฏบิ ัตกิ ารพัฒนานักเรยี นในรายวชิ าสังคมศกึ ษา
3. สมาชกิ ในกลมุ นำเสนอปญ หา

1) ครูนฤมล - เสนอใหเลนเกมการศึกษา
2) ครชู าญสิทธิ์ – นักเรยี นจบั กลุม โดยความสมัครใจ ทำใหบ างกลุมไมมใี ครกลาเปน หัวหนา กลมุ
3) ครูธมนวรรณ - เวลาในการจดั กจิ กรรม
4) ครบู ณั ฑกิ า - นักเรยี นไมกลาแสดงออก
4. สมาชิกเลอื กปญ หา ท่จี ะนำมาแกไขรวมกนั จำนวน 1 ปญ หา :
นกั เรยี นจบั กลมุ โดยความสมัครใจ ทำใหบ างกลุมไมมีใครกลา เปนหัวหนากลุม
5.สมาชิกรวมกันวเิ คราะหสาเหตขุ องปญหา/แนวทางการแกไข/ความรทู น่ี ำมาใช/การออกแบบกิจกรรม/
จดั ทำแผนดำเนนิ กิจกรรม
นักเรยี นจับกลุมโดยความสมัครใจ ทำใหบางกลุมไมม ใี ครกลา เปน หัวหนากลุม
สาเหตุ นกั เรยี นไมกลาจบั กลมุ กบั เพือ่ นท่ไี มค อยทำงาน และกลมุ คนที่ทำงานก็จะอยดู ว ยกนั
แนวทางการแกไ ข ครจู ับแยกนักเรยี นออกเปน 3 กลมุ คอื กลมุ เกง กลุม ปานกลาง กลุมออ น จากนั้น
คละเดก็ ท้ัง 3 กลมุ เขาดว ยกนั
ความรทู ่ีนำมาใช แนวคดิ ในทฤษฎีภาคสนาน ของเคิรท เลวนิ
การออกแบบกจิ กรรม ครศู ึกษาการวเิ คราะหผูเรียนรายบคุ คล
6. ผลท่ีไดจากการจัดกจิ กรรม ไดแ นวทางในการจดั การเรยี นการสอน นักเรียนแบงกลุม คละความสามารถ
ชว ยเหลอื ซง่ึ กนั และกันได

เลิกประชมุ เวลา 18 : 00 น.

ลงช่อื .......................................................... ผูบันทกึ
(นางสาวนฤมล เมอื งจินดา)

ลงช่ือ.................................................... ลงชื่อ.........................................................
(นายชาญสิทธ์ิ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแสง)

หวั หนา กลุมสาระการเรยี นรูสังคมศกึ ษาฯ รองผูอำนวยการกลมุ บริหารวชิ าการ

ลงช่อื ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บุญมาก)

ผอู ำนวยการโรงเรยี นตราษตระการคุณ

บนั ทึกกิจกรรมชุมชนแหง การเรยี นรทู างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC
กลมุ สาระการเรยี นรสู ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนตราษตระการคณุ จ.ตราด

ชอื่ กลุม : พฒั นานักเรียนสูศตวรรษท่ี 21
ครั้งท่ี 7 ภาคเรียนท่ี 2 วัน/เดอื น/ป 20 มกราคม 2565
เรมิ่ ดำเนนิ การเวลา 16 : 00 น. เสร็จสิ้นเวลา 18 : 00 น. รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ช่ัวโมง - นาที
กจิ กรรมคร้ังนีอ้ ยใู นความสอดคลองกบั การพฒั นาบทเรียนรวมกัน(Lesson study (ทำเครือ่ งหมาย ลงในชอง ◻)

◻ ขั้นที่ 1 วเิ คราะหและวางแผนการจดั การเรยี นรู (Analyze & Plan
◻ ขั้นท่ี 2 ปฏบิ ัตแิ ละสงั เกตการเรียนรู (Do & See
ข้นั ที่ 3 สะทอนความคิดและปรบั ปรุงใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครทู ่เี ขา รวมกจิ กรรม 15 คน โดยมรี ายช่ือและบทบาทตอ กิจกรรม ดงั นี้
ที่ ชอ่ื – สกุล บทบาทใน PLC ลงชือ่
1 นายสำเนา บุญมาก ผูอำนวยการโรงเรียน (Administrator)
2 นายสมชั ชา จนั ทรแ สง ผูเชี่ยวชาญ (Expert)
3 นายชาญสิทธ์ิ เงางาม หวั หนา กลุม (Mentor)
4 นางสาวธมนวรรณ ปตถาพงษ ครผู ูสอน (Model Teacher
5 นางกนกวรรณ ประสทิ ธินาวา ครูผสู อน (Buddy Teacher
6 นางกรรณกิ าร ทองแผน ครผู สู อน (Buddy Teacher
7 นางมณฑา วฒั นาราม ครผู สู อน (Buddy Teacher
8 นายอคั รรนิ ทร สพุ นั ดี ครผู สู อน (Buddy Teacher
9 นางสาวเบญญาภา วสนั ตกรณ ครผู ูส อน (Buddy Teacher
10 นายจิราวัฒน เขียวชะอุม ครผู ูส อน (Buddy Teacher
11 นางนนทพร สัมมา ครูผสู อน (Buddy Teacher
12 นายสมพิศ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
13 นายณัชพล กระเบา ครูผสู อน (Buddy Teacher
14 นางสาวบณั ฑิกา วงคกุลพิลาศ ครูผสู อน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมืองจินดา ครูผสู อน (Buddy Teacher

1. สภาพหรอื กลมุ ปญ หา : การเรยี นวิชาสังคมศกึ ษาในคาบบาย
2. งาน/กจิ กรรม : สะทอ นการพฒั นานักเรียนในรายวชิ าสงั คมศึกษา
3. สมาชกิ ในกลุม นำเสนอปญหา

1) ครจู ิราวัฒน - ในรูปแบบการจัดกจิ กรรมใชกบั นักเรยี นไดผลเปนอยา งไร
2) ครธู มนวรรณ – สามารถสอนไดท นั ตามเวลาที่กำหนดหรอื ไม
3) ครสู มพธิ - นักเรยี นมีความเขาใจในเร่อื งทเ่ี รยี นมากขนึ้ ไหม
4. สมาชิกเลือกปญ หา ทจี่ ะนำมาแกไ ขรว มกนั จำนวน 1 ปญ หา :
ในรูปแบบการจดั กิจกรรมใชกับนักเรยี นไดผลเปน อยา งไร
5.สมาชิกรวมกนั วิเคราะหสาเหตุของปญหา/แนวทางการแกไข/ความรทู ่นี ำมาใช/ การออกแบบกิจกรรม/
จดั ทำแผนดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบการจัดกจิ กรรมใชกบั นกั เรียนไดผ ลเปน อยา งไร
สาเหตุ เพอ่ื ใหมีการวดั และประเมนิ ผลนกั เรียนหลังจากทีน่ ำรปู แบบการจัดการเรยี นรไู ปใชใ นการสอน
แนวทางการแกไ ข ออกแบบแนวทางการวดั และประเมนิ ผลผูเรียนทห่ี ลากหลาย
ความรูทนี่ ำมาใช ทฤษฎีการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การออกแบบกิจกรรม ครูประเมนิ ผลนักเรยี น เชน การสอบทฤษฎแี ละการปฏิบตั ิ
6. ผลท่ีไดจากการจดั กิจกรรม ไดแ นวทางการวดั และประเมนิ ผลไปในทศิ ทางเดยี วกัน

เลิกประชมุ เวลา 18 : 00 น.

ลงชอื่ .......................................................... ผูบ ันทกึ
(นางสาวนฤมล เมอื งจินดา)

ลงช่อื .................................................... ลงชอ่ื .........................................................
(นายชาญสิทธิ์ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแสง)

หวั หนา กลุม สาระการเรียนรูสงั คมศึกษาฯ รองผอู ำนวยการกลมุ บรหิ ารวิชาการ

ลงชอ่ื ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บญุ มาก)

ผอู ำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ

บนั ทึกกิจกรรมชุมชนแหง การเรยี นรทู างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC
กลมุ สาระการเรยี นรสู ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนตราษตระการคณุ จ.ตราด

ชอื่ กลุม : พฒั นานักเรียนสูศตวรรษท่ี 21
ครั้งท่ี 8 ภาคเรียนท่ี 2 วัน/เดอื น/ป 27 มกราคม 2565
เรมิ่ ดำเนนิ การเวลา 16 : 00 น. เสร็จสิ้นเวลา 18 : 00 น. รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ช่ัวโมง - นาที
กจิ กรรมคร้ังนีอ้ ยใู นความสอดคลองกบั การพฒั นาบทเรียนรวมกัน(Lesson study (ทำเครือ่ งหมาย ลงในชอง ◻)

◻ ขั้นที่ 1 วเิ คราะหและวางแผนการจดั การเรยี นรู (Analyze & Plan
◻ ขั้นท่ี 2 ปฏบิ ัตแิ ละสงั เกตการเรียนรู (Do & See
ข้นั ที่ 3 สะทอนความคิดและปรบั ปรุงใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครทู ่เี ขา รวมกจิ กรรม 15 คน โดยมรี ายช่ือและบทบาทตอ กิจกรรม ดงั นี้
ที่ ชอ่ื – สกุล บทบาทใน PLC ลงชือ่
1 นายสำเนา บุญมาก ผูอำนวยการโรงเรียน (Administrator)
2 นายสมชั ชา จนั ทรแ สง ผูเชี่ยวชาญ (Expert)
3 นายชาญสิทธ์ิ เงางาม หวั หนา กลุม (Mentor)
4 นางสาวธมนวรรณ ปตถาพงษ ครผู ูสอน (Model Teacher
5 นางกนกวรรณ ประสทิ ธินาวา ครูผสู อน (Buddy Teacher
6 นางกรรณกิ าร ทองแผน ครผู สู อน (Buddy Teacher
7 นางมณฑา วฒั นาราม ครผู สู อน (Buddy Teacher
8 นายอคั รรนิ ทร สพุ นั ดี ครผู สู อน (Buddy Teacher
9 นางสาวเบญญาภา วสนั ตกรณ ครผู ูส อน (Buddy Teacher
10 นายจิราวัฒน เขียวชะอุม ครผู ูส อน (Buddy Teacher
11 นางนนทพร สัมมา ครูผสู อน (Buddy Teacher
12 นายสมพิศ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
13 นายณัชพล กระเบา ครูผสู อน (Buddy Teacher
14 นางสาวบณั ฑิกา วงคกุลพิลาศ ครูผสู อน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมืองจินดา ครูผสู อน (Buddy Teacher

1. สภาพหรือกลุมปญ หา : การเรยี นวิชาสังคมศกึ ษาในคาบบาย
2. งาน/กจิ กรรม : สรปุ การพฒั นานกั เรยี นในรายวชิ าสังคมศึกษา
3. สมาชกิ ในกลมุ นำเสนอปญหา

1) ครกู นกวรรณ - สามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรูไ ปบรู ณาการกับกลมุ สาระอ่นื ไดหรือไม
2) ครกู รรณิการ – ครูแตละทานมขี อเสนอแนะเพมิ่ เตมิ อยา งไร
4. สมาชกิ เลอื กปญ หา ที่จะนำมาแกไ ขรว มกัน จำนวน 1 ปญหา :
สามารถนำรูปแบบการจัดการเรยี นรไู ปบรู ณาการกบั กลุมสาระอน่ื ไดหรอื ไม
5.สมาชกิ รว มกันวิเคราะหส าเหตุของปญ หา/แนวทางการแกไ ข/ความรูทนี่ ำมาใช/การออกแบบกจิ กรรม/
จดั ทำแผนดำเนนิ กิจกรรม
สามารถนำรปู แบบการจัดการเรียนรไู ปบูรณาการกับกลุมสาระอืน่ ไดหรอื ไม
สาเหตุ เพือ่ ใหม ีการปรบั ปรงุ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรยี นรูเขา กบั กลุมสาระอื่น ๆ ได
แนวทางการแกไ ข ครูในกลมุ สาระพูดคุยหาแนวทางในการปรับปรงุ และพัฒนารปู แบบการจดั การ
เรียนรู
ความรทู ีน่ ำมาใช ทฤษฎีรปู แบบการจัดการเรียนรู
การออกแบบกจิ กรรม ครูทกุ ทานเขยี นขอเสนอแนะเพมิ่ เตมิ ลงในกระดาษของตนเอง
6. ผลทไ่ี ดจ ากการจดั กิจกรรม กลุม สาระฯ ไดข อสรปุ ในการจดั รปู แบบการเรียนรู

เลิกประชมุ เวลา 18 : 00 น.

ลงชอื่ .......................................................... ผบู นั ทึก
(นางสาวนฤมล เมอื งจินดา)

ลงช่อื .................................................... ลงชอ่ื .........................................................
(นายชาญสิทธ์ิ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแสง)

หวั หนา กลมุ สาระการเรยี นรูสงั คมศกึ ษาฯ รองผอู ำนวยการกลมุ บริหารวิชาการ

ลงชอื่ ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บุญมาก)

ผูอำนวยการโรงเรยี นตราษตระการคณุ

บันทกึ กจิ กรรมชมุ ชนแหงการเรยี นรูท างวชิ าชีพ (Professional Learning Community : PLC
กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด

ช่อื กลุม พัฒนานกั เรียนสศู ตวรรษที่ 21
ครัง้ ท่ี : 9 ภาคเรยี นที่ : . 2 วัน/เดือน/ป : 3 กมุ ภาพันธ 2565
เร่ิมดำเนนิ การเวลา 16.00 น. เสร็จสนิ้ เวลา 18.00 น. รวมระยะเวลาทง้ั ส้ิน 2 ชวั่ โมง - นาที
กิจกรรมครั้งนอ้ี ยใู นความสอดคลอ งกับการพฒั นาบทเรียนรวมกนั (Lesson study (ทำเครอ่ื งหมาย ลงในชอง ◻)

 ขั้นท่ี 1 วเิ คราะหแ ละวางแผนการจดั การเรียนรู (Analyze & Plan
◻ ข้ันที่ 2 ปฏบิ ัติและสังเกตการเรียนรู (Do & See
◻ ข้นั ที่ 3 สะทอ นความคิดและปรบั ปรุงใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครทู เ่ี ขารวมกจิ กรรม 15 คน โดยมรี ายช่ือและบทบาทตอ กิจกรรม ดังนี้

ท่ี ช่ือ – สกลุ บทบาทใน PLC ลงชอ่ื
1 นายสำเนา บญุ มาก ผูอำนวยการโรงเรียน (Administrator)
2 นายสมชั ชา จันทรแ สง ผเู ชีย่ วชาญ (Expert)
3 นายชาญสิทธ์ิ เงางาม หัวหนากลมุ (Mentor)
4 นางกนกวรรณ ประสทิ ธินาวา ครูผูสอน (Model Teacher
5 นางกรรณิการ ทองแผน ครผู สู อน (Buddy Teacher
6 นางมณฑา วฒั นาราม ครูผูสอน (Buddy Teacher
7 นายอัครรินทร สพุ นั ดี ครผู สู อน (Buddy Teacher
8 นางสาวเบญญาภา วสนั ตกรณ ครูผสู อน (Buddy Teacher
9 นายจริ าวัฒน เขยี วชะอุม ครผู ูสอน (Buddy Teacher
10 นางนนทพร สัมมา ครูผูสอน (Buddy Teacher
11 นายสมพิศ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
12 นายณัชพล กระเบา ครูผสู อน (Buddy Teacher
13 นางสาวบัณฑิกา วงคกลุ พิลาศ ครูผสู อน (Buddy Teacher
14 นางสาวธมนวรรณ ปต ถาพงษ ครผู ูสอน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมอื งจนิ ดา ครผู ูสอน (Buddy Teacher

1. สภาพหรอื กลมุ ปญหา : การเขียนแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
2. งาน/กจิ กรรม : นำเสนอปญหาการเขียนแผนการสอนบรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
3. สมาชกิ ในกลมุ นำเสนอปญ หา :

1) ครบู ณั ฑกิ า : มิติสังคมและวฒั นธรรมเขียนอยางไร
2) ครูจิราวฒั น : เขียนอยางไรใหส อดคลอ งกับ 3 หว ง 2 เงอ่ื นไข
3) ครสู มพศิ : เทคนิคในการเขยี นแผนที่ถูกตองเขยี นอยา งไร
4. สมาชกิ เลือกปญหา ท่ีจะนำมาแกไ ขรวมกัน จำนวน 1 ปญ หา :
เทคนคิ ในการเขียนแผนท่ีถูกตองเขยี นอยา งไร
5. สมาชิกรว มกันวเิ คราะหสาเหตุของปญหา/แนวทางการแกไ ข/ความรูท่ีนำมาใช/ การออกแบบกจิ กรรม/
จดั ทำแผนดำเนนิ กิจกรรม : การเขยี นแผนการสอนบรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สาเหตุ : ครูไมเขา ใจเรือ่ งการเขยี นแผนใหถูกตอ ง
แนวทางการแกไ ข : จดั อบรมการเขยี นแผนโดยวิทยากรทม่ี คี วามชำนาญ
ความรทู ี่นำมาใช : ทฤษฎกี ารเขียนแผนการจัดการเรียนรู
การออกแบบกจิ กรรม : ครทู กุ ทานศกึ ษาทฤษฎกี ารเขียนแผนการจัดการเรยี นรู
6. ผลทีไ่ ดจากการจัดกิจกรรม : ไดแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรยี นรู

เลกิ ประชมุ เวลา 18.00 น.

ลงชอื่ .......................................................... ผูบนั ทึก
(นางสาวบัณฑิกา วงคกลุ พิลาศ)

ลงชอ่ื .................................................... ลงชอ่ื .........................................................
(นายชาญสิทธ์ิ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแสง)

หัวหนากลมุ สาระการเรยี นรูสงั คมศึกษาฯ รองผูอำนวยการกลมุ บรหิ ารวชิ าการ

ลงช่ือ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บญุ มาก)

ผูอ ำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ

บันทกึ กจิ กรรมชุมชนแหงการเรียนรูท างวชิ าชีพ (Professional Learning Community : PLC
กลุม สาระการเรยี นรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
โรงเรียนตราษตระการคณุ จ.ตราด

ช่ือกลุม พฒั นานักเรยี นสูศตวรรษที่ 21
คร้งั ที่ : 10 ภาคเรียนท่ี : . 2 วัน/เดอื น/ป : 10 กมุ ภาพันธ 2565
เร่มิ ดำเนนิ การเวลา 16.00 น. เสรจ็ สิ้นเวลา 18.00 น. รวมระยะเวลาท้ังสิน้ 2 ชัว่ โมง - นาที
กิจกรรมคร้ังนอ้ี ยใู นความสอดคลองกบั การพัฒนาบทเรียนรว มกัน(Lesson study (ทำเครอื่ งหมาย ลงในชอง ◻)

◻ ขน้ั ท่ี 1 วเิ คราะหแ ละวางแผนการจดั การเรียนรู (Analyze & Plan
 ขน้ั ท่ี 2 ปฏบิ ัตแิ ละสงั เกตการเรียนรู (Do & See
◻ ขัน้ ที่ 3 สะทอ นความคิดและปรบั ปรงุ ใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครูท่ีเขารวมกจิ กรรม 15 คน โดยมีรายช่ือและบทบาทตอ กจิ กรรม ดังนี้

ท่ี ชือ่ – สกุล บทบาทใน PLC ลงช่อื
1 นายสำเนา บญุ มาก ผอู ำนวยการโรงเรียน (Administrator)
2 นายสมัชชา จันทรแ สง ผูเชย่ี วชาญ (Expert)
3 นายชาญสิทธิ์ เงางาม หัวหนา กลุม (Mentor)
4 นางกนกวรรณ ประสิทธนิ าวา ครผู ูสอน (Model Teacher
5 นางกรรณิการ ทองแผน ครูผสู อน (Buddy Teacher
6 นางมณฑา วฒั นาราม ครูผูสอน (Buddy Teacher
7 นายอคั รรินทร สพุ นั ดี ครูผสู อน (Buddy Teacher
8 นางสาวเบญญาภา วสนั ตกรณ ครผู ูสอน (Buddy Teacher
9 นายจริ าวฒั น เขียวชะอุม ครูผูสอน (Buddy Teacher
10 นางนนทพร สัมมา ครูผสู อน (Buddy Teacher
11 นายสมพศิ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
12 นายณัชพล กระเบา ครผู ูสอน (Buddy Teacher
13 นางสาวบัณฑกิ า วงคกุลพิลาศ ครผู สู อน (Buddy Teacher
14 นางสาวธมนวรรณ ปตถาพงษ ครูผสู อน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมอื งจนิ ดา ครูผสู อน (Buddy Teacher

1. สภาพหรือกลมุ ปญหา : การเขียนแผนการสอนบรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียง
2. งาน/กจิ กรรม : ลงมอื ปฏิบัติเขียนแผนการสอนบรู ณาการเศรษฐกิจพอเพยี ง
3. สมาชิกในกลมุ นำเสนอปญ หา :

1) ครูมณฑา : ใชเวลาเทาไรในการเขียนแผน
2) ครนู นทพร : ใครท่ีสามารถตรวจแผนการจัดการเรียนรูใหไ ดบา ง
3) ครูนฤมล : ควรเขยี นใหสอดคลองกับ 3 หวง 2 เงือ่ นไขทุกคร้ังใชไหม
4. สมาชกิ เลือกปญหา ทจี่ ะนำมาแกไ ขรว มกัน จำนวน 1 ปญหา :
ควรเขยี นใหส อดคลองกบั 3 หว ง 2 เงื่อนไขทุกครง้ั ใชไ หม
5. สมาชิกรวมกันวิเคราะหส าเหตขุ องปญหา/แนวทางการแกไ ข/ความรทู ่ีนำมาใช/การออกแบบกิจกรรม/
จัดทำแผนดำเนนิ กจิ กรรม : ควรเขยี นใหสอดคลองกับหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 3 หว ง 2 เงอ่ื นไข

ทุกครั้งใชไหม
สาเหตุ : เพอ่ื ใหก ารเขยี นแผนเปนไปในทางเดยี วกัน
แนวทางการแกไ ข : ลงมอื เขียนแผนการจัดการเรียนรูใหเปน ไปในทางเดียวกัน
ความรูที่นำมาใช : ทฤษฎกี ารเขยี นแผนการจัดการเรยี นรูและหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
การออกแบบกิจกรรม : ครูทุกทา นลงมือปฏิบตั ิเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการกบั หลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
6. ผลทไ่ี ดจากการจัดกจิ กรรม : ครมู แี ผนการจดั กิจกรรมการเรียนรูท ่ีมกี ารบรู ณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยี ง

เลิกประชุมเวลา 18.00 น.

ลงช่อื .......................................................... ผูบ ันทกึ
(นางสาวบณั ฑกิ า วงคก ุลพิลาศ)

ลงช่อื .................................................... ลงชื่อ.........................................................
(นายชาญสทิ ธิ์ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแ สง)

หัวหนากลุมสาระการเรยี นรูสงั คมศกึ ษาฯ รองผูอำนวยการกลมุ บรหิ ารวชิ าการ

ลงช่อื ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บุญมาก)

ผอู ำนวยการโรงเรียนตราษตระการคณุ

บันทกึ กิจกรรมชมุ ชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC
กลุม สาระการเรยี นรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด

ช่ือกลุม พัฒนานกั เรยี นสูศ ตวรรษท่ี 21
คร้งั ที่ : 11 ภาคเรยี นที่ : . 2 วนั /เดือน/ป : 17 กุมภาพนั ธ 2565
เร่มิ ดำเนนิ การเวลา 16.00 น. เสรจ็ สน้ิ เวลา 18.00 น. รวมระยะเวลาท้ังสิน้ 2 ชัว่ โมง - นาที
กิจกรรมคร้ังนอี้ ยใู นความสอดคลอ งกับการพัฒนาบทเรียนรวมกัน(Lesson study (ทำเครอื่ งหมาย ลงในชอง ◻)

◻ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหแ ละวางแผนการจัดการเรียนรู (Analyze & Plan
◻ ขั้นท่ี 2 ปฏบิ ตั ิและสังเกตการเรียนรู (Do & See
 ข้ันท่ี 3 สะทอนความคิดและปรับปรงุ ใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครูท่ีเขา รว มกจิ กรรม 15 คน โดยมรี ายชื่อและบทบาทตอกจิ กรรม ดังนี้

ท่ี ชอื่ – สกุล บทบาทใน PLC ลงช่อื
1 นายสำเนา บุญมาก ผูอำนวยการโรงเรยี น (Administrator)
2 นายสมชั ชา จนั ทรแ สง ผูเ ชี่ยวชาญ (Expert)
3 นายชาญสิทธิ์ เงางาม หัวหนา กลุม (Mentor)
4 นางกนกวรรณ ประสิทธนิ าวา ครผู ูส อน (Model Teacher
5 นางกรรณกิ าร ทองแผน ครูผูสอน (Buddy Teacher
6 นางมณฑา วฒั นาราม ครผู ูสอน (Buddy Teacher
7 นายอัครรนิ ทร สพุ นั ดี ครูผสู อน (Buddy Teacher
8 นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ ครผู สู อน (Buddy Teacher
9 นายจิราวัฒน เขยี วชะอมุ ครูผสู อน (Buddy Teacher
10 นางนนทพร สัมมา ครูผสู อน (Buddy Teacher
11 นายสมพศิ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
12 นายณัชพล กระเบา ครผู ูสอน (Buddy Teacher
13 นางสาวบัณฑกิ า วงคกุลพิลาศ ครูผูสอน (Buddy Teacher
14 นางสาวธมนวรรณ ปตถาพงษ ครูผูสอน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมืองจินดา ครผู ูสอน (Buddy Teacher

1. สภาพหรือกลุมปญ หา : การเขยี นแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
2. งาน/กจิ กรรม : สะทอนผลการเขียนแผนการสอนบรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียง
3. สมาชกิ ในกลมุ นำเสนอปญหา :

1) ครมู ณฑา : ครนู ำแผนการจัดการเรียนรูไ ปใชกับนักเรียนไดผ ลเปน อยางไร
2) ครธู มนวรรณ : แผนสามารถสอนไดทนั ตามเวลาทก่ี ำหนดหรอื ไม
3) ครกู รรณิการ : นักเรียนมีความเขา ใจเรอื่ งเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ ข้นึ ไหม
4. สมาชกิ เลือกปญหา ที่จะนำมาแกไขรว มกนั จำนวน 1 ปญ หา :
ครูนำแผนการจัดการเรยี นรไู ปใชก บั นักเรยี นไดผ ลเปน อยางไร
5. สมาชิกรว มกนั วิเคราะหส าเหตุของปญหา/แนวทางการแกไ ข/ความรทู ่นี ำมาใช/การออกแบบกิจกรรม/
จดั ทำแผนดำเนินกิจกรรม : ครนู ำแผนการจัดการเรยี นรไู ปใชก ับนักเรียนไดผลเปน อยา งไร
สาเหตุ : เพ่อื ใหม กี ารวัดและประเมนิ ผลนักเรียนหลงั จากท่ีนำแผนการจดั การเรียนรไู ปใชใ นการสอน
แนวทางการแกไ ข : ออกแบบแนวทางการวดั และประเมินผลผูเรยี น
ความรทู น่ี ำมาใช : ทฤษฎีการวดั และประเมินผลทางการศึกษา
การออกแบบกิจกรรม : ครูทกุ ทา นประเมนิ ผลนักเรียน เชน การสอบทฤษฎแี ละการปฏิบัติ
6. ผลทไี่ ดจ ากการจดั กิจกรรม : ครูมีแนวทางการวดั และประเมนิ ผลไปในทิศทางเดยี วกัน

เลกิ ประชมุ เวลา 18.00 น.

ลงชือ่ .......................................................... ผูบันทกึ
(นางสาวบัณฑกิ า วงคกุลพิลาศ)

ลงชื่อ.................................................... ลงช่อื .........................................................
(นายชาญสิทธ์ิ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแ สง)

หวั หนากลุมสาระการเรียนรูส งั คมศึกษาฯ รองผูอ ำนวยการกลุมบริหารวชิ าการ

ลงช่อื ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บญุ มาก)

ผูอำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ

บันทกึ กิจกรรมชมุ ชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC
กลุม สาระการเรยี นรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด

ช่ือกลุม พัฒนานกั เรยี นสูศ ตวรรษท่ี 21
คร้งั ที่ : 12 ภาคเรยี นที่ : . 2 วนั /เดือน/ป : 24 กุมภาพนั ธ 2565
เร่มิ ดำเนนิ การเวลา 16.00 น. เสรจ็ สน้ิ เวลา 18.00 น. รวมระยะเวลาท้งั สิน้ 2 ชว่ั โมง - นาที
กิจกรรมคร้ังนอี้ ยใู นความสอดคลอ งกับการพัฒนาบทเรียนรว มกัน(Lesson study (ทำเคร่ืองหมาย ลงในชอง ◻)

◻ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหแ ละวางแผนการจัดการเรียนรู (Analyze & Plan
◻ ขั้นท่ี 2 ปฏบิ ตั ิและสังเกตการเรียนรู (Do & See
 ข้ันท่ี 3 สะทอนความคิดและปรับปรงุ ใหม (Reflect & Redesign

จำนวนครูท่ีเขา รว มกจิ กรรม 15 คน โดยมรี ายชื่อและบทบาทตอกจิ กรรม ดงั น้ี

ท่ี ชอื่ – สกุล บทบาทใน PLC ลงชื่อ
1 นายสำเนา บุญมาก ผูอำนวยการโรงเรยี น (Administrator)
2 นายสมชั ชา จนั ทรแ สง ผูเ ชี่ยวชาญ (Expert)
3 นายชาญสิทธิ์ เงางาม หัวหนา กลุม (Mentor)
4 นางกนกวรรณ ประสิทธนิ าวา ครผู ูส อน (Model Teacher
5 นางกรรณกิ าร ทองแผน ครูผูสอน (Buddy Teacher
6 นางมณฑา วฒั นาราม ครผู ูสอน (Buddy Teacher
7 นายอัครรนิ ทร สพุ นั ดี ครูผสู อน (Buddy Teacher
8 นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ ครผู สู อน (Buddy Teacher
9 นายจิราวัฒน เขยี วชะอมุ ครูผสู อน (Buddy Teacher
10 นางนนทพร สัมมา ครูผสู อน (Buddy Teacher
11 นายสมพศิ บญุ ทูล ครผู สู อน (Buddy Teacher
12 นายณัชพล กระเบา ครผู ูสอน (Buddy Teacher
13 นางสาวบัณฑกิ า วงคกุลพิลาศ ครูผูสอน (Buddy Teacher
14 นางสาวธมนวรรณ ปตถาพงษ ครูผูสอน (Buddy Teacher
15 นางสาวนฤมล เมืองจินดา ครผู ูสอน (Buddy Teacher

1. สภาพหรือกลุมปญหา : การเขยี นแผนการสอนบรู ณาการเศรษฐกิจพอเพยี ง
2. งาน/กจิ กรรม : สรุปรายงานผลจากกจิ กรรมการเขียนแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
3. สมาชกิ ในกลุมนำเสนอปญหา :

1) ครมู ณฑา : เราสามารถบรู ณาการกับกลุมสาระอน่ื ไดด วยหรือไม
2) ครอู คั รินทร : ครแู ตล ะทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ อยา งไร
4. สมาชกิ เลอื กปญ หา ท่จี ะนำมาแกไ ขรว มกัน จำนวน 1 ปญหา :
ครแู ตละทานมีขอเสนอแนะเพ่มิ เตมิ อยา งไร
5. สมาชิกรวมกันวเิ คราะหส าเหตขุ องปญ หา/แนวทางการแกไข/ความรูทน่ี ำมาใช/การออกแบบกิจกรรม/
จดั ทำแผนดำเนนิ กจิ กรรม : ครแู ตละทานมขี อเสนอแนะเพม่ิ เติมอยา งไร
สาเหตุ : เพ่อื ใหมีการปรบั ปรุงและพฒั นาการเขยี นแผนในครัง้ ตอไปและเผื่อมีการขยายผล
แนวทางการแกไ ข : ใหคณุ ครูในกลุมสาระคอยปรับปรุงพฒั นาแผนการจัดการเรยี นรขู องตนเองใหเปน
ปจจุบนั สอดคลอ งกบั การรอรบั การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ความรทู นี่ ำมาใช : ทฤษฎีการเขียนแผนการจดั การเรยี นรู
การออกแบบกิจกรรม : ครูทกุ ทานเขียนขอ เสนอแนะเพม่ิ เติมลงในกระดาษของตนเอง
6. ผลทไี่ ดจ ากการจดั กจิ กรรม : กลมุ สาระสงั คมศึกษาฯ ไดข อสรุปถงึ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรยี นรู
บูรณาการหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตอ ง

เลกิ ประชมุ เวลา 18.00 น.

ลงชอื่ .......................................................... ผบู นั ทึก
(นางสาวบัณฑิกา วงคก ุลพิลาศ)

ลงชื่อ.................................................... ลงช่ือ.........................................................
(นายชาญสิทธ์ิ เงางาม) (นายสมัชชา จันทรแ สง)

หวั หนากลมุ สาระการเรียนรสู ังคมศกึ ษาฯ รองผูอ ำนวยการกลมุ บริหารวชิ าการ

ลงช่อื ........................................................ผรู ับรอง
( นายสำเนา บญุ มาก)

ผูอำนวยการโรงเรยี นตราษตระการคณุ

ภาพการปฏบิ ัตกิ จิ กรรม PLC

ภาพการปฏบิ ัตกิ จิ กรรม PLC

ภาพการปฏบิ ัตกิ จิ กรรม PLC


Click to View FlipBook Version