The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by artsaneeya, 2021-10-29 03:18:24

หัดอ่านหัดเขียน

หนูน้อย-นักอ่าน

พยัญชนะไทย มี 44 ตัว

ก ออกเสียงวา่ กอ ง ออกเสยี งว่า งอ

ข ออกเสียงวา่ ขอ จ ออกเสียงวา่ จอ
ฃ ออกเสียงว่า ขอ ฉ ออกเสยี งวา่ ฉอ

ค ออกเสยี งวา่ คอ ช ออกเสียงวา่ ชอ
ฅ ออกเสยี งว่า คอ ซ ออกเสียงวา่ ซอ
ฆ ออกเสียงวา่ คอ ฌ ออกเสยี งวา่ ชอ

เพจ : ใบงานปฐมวยั

พยัญชนะไทย มี 44 ตวั

ญ ออกเสียงวา่ ยอ ณ ออกเสยี งว่า นอ

ฎ ออกเสยี งวา่ ดอ ด ออกเสยี งว่า ดอ
ฏ ออกเสียงว่า ตอ ต ออกเสียงวา่ ตอ

ฐ ออกเสยี งว่า ถอ ถ ออกเสยี งวา่ ถอ
ฑ ออกเสียงวา่ ทอ ท ออกเสียงว่า ทอ
ฒ ออกเสียงว่า ทอ ธ ออกเสยี งวา่ ทอ

เพจ : ใบงานปฐมวยั

พยญั ชนะไทย มี 44 ตัว

น ออกเสยี งวา่ นอ ฟ ออกเสยี งวา่ ฟอ

บ ออกเสียงว่า บอ ภ ออกเสยี งว่า พอ
ป ออกเสยี งวา่ ปอ ม ออกเสียงวา่ มอ

ผ ออกเสียงวา่ ผอ ย ออกเสยี งว่า ยอ
ฝ ออกเสยี งว่า ฝอ ร ออกเสยี งวา่ รอ
พ ออกเสยี งว่า พอ ล ออกเสียงวา่ ลอ

เพจ : ใบงานปฐมวัย

พยัญชนะไทย มี 44 ตัว

ว ออกเสียงว่า วอ อ ออกเสียงว่า ออ

ศ ออกเสียงวา่ สอ ฮ ออกเสยี งว่า ฮอ
ษ ออกเสียงวา่ สอ

ส ออกเสียงว่า สอ

ห ออกเสียงว่า หอ
ฬ ออกเสียงว่า ลอ

เพจ : ใบงานปฐมวยั

สระไทย มี ๓๒ เสยี ง

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนนู อ้ ย นกั อ่าน

สระ - า

กาา ตาา ขาา

งาา ยาา นาา

ลาา ปาา อาา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นักอา่ น

สระ - า

ศาลา มาหาา


ทายา ฝากา
า กามานาา า
ตามาหาอาา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนูน้อย นักอ่าน

สระ - า
ตาอา ปากาา
ยาาชา คาถา
วาจา าา มาานา
อาสา ราคา าา
ตา พา า อา มา นาา
อา ทา ยา ขา ตาา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ- ะ

กะ คะ จะ ชะ ตะ ดะ
ทะ นะ บะ มะ ระ อะ

มะระ กระทะ
าา

กระบะ ตะปูา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นกั อ่าน

สระ อ- ะ

กะลา ชะนีา

กะทิา ตะกร้าา

ชะนี ตี กะลาา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ-ิ

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ-ิ

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ-ี

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ-ี

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นักอ่าน

สระ อ-ีเพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ-ึ

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ อ-ื

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น-

สระ อุ

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูนอ้ ย นักอา่ น-

สระ อู

เพจ : ใบงานปฐมวัย

- หนนู อ้ ย นกั อา่ น

สระเ อ ะ

เตะ เบะา เละา
เกา ะา เงะา เจะา
เชะา เปะา เพะา
เอะา เดะา เมะา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนนู อ้ ย นกั อา่ น

สระ เ อ-

เกเรา เซา เทา
เขา เจา เฉา
เนา เปา เพา
เมา เยา เอา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

- หนนู ้อย นกั อา่ น

สระ แอ ะ

แกะ แพะ แคะ
แขา ะา แงาะา แชา ะา
แตะา แทะ แนะ
แบะา แปา ะา แมา ะา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ แ อ-

แพา แหา แบา
แขา แจา แชา
แตา แนา แมา
แฟา แปา แอา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนูน้อย นักอ่าน -

สระ โ อ

โมโหา โบา โถา
โกา โขา โคา
โจา โชา โตา
โพา โมา โอา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนนู อ้ ย นักอา่ น -

สระ เ อ าะ

เพาะ เกาะ เหาะ
เคาาะ เงาา ะา เจาาะ
เชาาะ เตาะ เทาาะ
เนาา ะ เมาาะ เยาาะ
าา า

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นกั อ่าน

สระ - อ

กอา คอา ตอา
ขอา งอา จอา
ทอา ปอา พอา
ยอา รอา หอา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนนู ้อย นกั อา่ น

สระ เ - อะ

เลอะ เยอะ เจอะ
เกาอะ เงอา ะา เขาอะ
เดาอะ เตอะ เบาอะา
เปาอะ เออา ะ เชอะ

าา า
เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนูนอ้ ย นกั อา่ น

สระ เ - อ

เรอา เธอา เมอา
เกอา เคอา เจอา
เดอา เตอา เบอา
เปอา เออา เพอา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นักอ่าน-

สระ เ อี ย

เลยา เปยา เสยา
เกยา เงยา เจยา
เชยา เดยา เนยา
เบยา เอยา เฮยา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นักอ่าน

สระ เ อ-ื อ

เสอา เขอา
เกอา เคอา เจอา
เชอา เตอา เบอา
เพอา เมอา เงอา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนนู ้อย นักอา่ น

สระ อ-ั ว

บวา หวา รวา
กวา งวา ชวา
ทวา นวา ววา
สวา ปวา พวา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

- หนนู อ้ ย นักอ่าน

สระ อาคาา งาา จาา
ชาา ดาา ตาา
นาา บาา ยาา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนนู ้อย นกั อ่าน

สระ ไ -อ

ไฟา ไหา ไอา
ไกา ไขา ไงา
ไชา ไตา ไถา
ไปา ไฝา ไสา

เพจ : ใบงานปฐมวัย

หนูน้อย นักอ่าน

สระ ใ อ-

ใจา ใบา ใยา
ใกา ใขา ใฉา
ใซา ใดา ในา
ใรา ใวา ใฮา

เพจ : ใบงานปฐมวยั

หนูนอ้ ย นักอา่ น

สระ เ อ- า

เกาา เหาา เตาา
เขาา เงาา เฉาา
เสาา เบาา เชาา
เดาา เราา เฮาา

เพจ : ใบงานปฐมวัย


Click to View FlipBook Version