The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Свежий номер корпоративного журнала "Тиенс Украина" №12, 2019 на украинском языке.
Корпоративное издание компании «Тиєнс Украина».
Агентский офис компании: tiens5.com.ua

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tiens5info, 2019-12-10 06:32:17

Журнал Тиєнс Украина №12, 2019

Свежий номер корпоративного журнала "Тиенс Украина" №12, 2019 на украинском языке.
Корпоративное издание компании «Тиєнс Украина».
Агентский офис компании: tiens5.com.ua

Keywords: Tiens,Тяньши

УInКfoРА ї Н А №12

2019

Український філіал Департаменту глобального розвитку мережевого маркетингу корпорації «Тяньши»

Корпоративне видання компанії «Тієнс Україна»

CELLES TIANE

CILVARIS

Info

УКРАїНА

Пан Лі Цзіньюань.

Людина, яка вражає,

надихає та мотивує

Пан Лі Цзіньюань — особистість, бізнес-
мен, філантроп та громадянин Китаю —
став підтримкою та наставником для ба-
гатьох людей в цілому світі. Він робив
це тихо і без особливого розголосу, бо
увесь час вважав своїм обов’язком до-
помагати людям ставати щасливішими,
здоровішими і багатшими. Його глибока
віра в доброту людської душі, його ха-
рактер лідера, любов і відчуття обов’яз-
ку до людей, а також повага до традицій
Стародавнього Китаю і віра у принципи
сучасного Китаю — на це одразу звер-
таєш увагу, варто лише раз почути його
виступ. Зрозумілість і сила його слів ста-
ли джерелом натхнення для мільйонів.
З дитинства він мріяв стати успішним та
працювати на користь своєї країни. У ті
роки уряд КНР взяв курс на реформу-
вання держави, і пан Лі Цзіньюань успіш-
но присвятив молоді роки накопиченню
досвіду в управлінні різними підприєм-
ствами: фармацевтичними, харчовими та
енергетичними. Ось так він заклав осно-
ву своєї майбутньої кар’єри.
Пан Лі Цзіньюань закінчив один з десяти
найбільш відомих у Китаї вищих навчаль-
них закладів — Нанькайський державний
університет. Має ступінь магістра ділово-
го адміністрування.
У 1995 р. пан Лі Цзіньюань заснував кор-
порацію, яка за 12 років розвитку пере-
творилася на міжнародну компанію.
Але перший підприємницький досвід ви-
явився для пана Лі Цзіньюаня невдалим.
Корпорація «Тяньши» не приносила по-
трібного прибутку, і для того, щоб випла-
чувати заробітну плату своїм співробіт-
никам, йому довелося поступитися всім,

2

Info Корпорація «Тяньши»

УКРАїНА

навіть продати весь інший бізнес, продати "
власний автомобіль. Всі ці гроші пан Лі Iсторія може бути особистою, історією
Цзіньюань направив на розвиток корпо- народу, країни чи світу. Але ми багато чого
рації. Попри всі труднощі, він був повні-
стю впевнений в успіху, і тому намагався отримали від історії Стародавнього світу.
переконати своїх співробітників в успіху Давня культура сформувала і мене, і мою
і майбутньому процвітанні «Тяньши».
Але успіх не поспішав... Пан Лі Цзіньюань країну. Вплив давньої культури можна
не здавався та боровся, тим самим загар- помітити повсякчас, хоча не кожен розпізнає
тував свою волю до успіху і процвітання корінь цього впливу. А сьогодні ми створюємо
створеної ним корпорації. І тільки через історію, яка впливатиме на людей завтра. Ми
рік кропіткої і наполегливої праці, безгро- всі —частина річки історії, яка текла до нас
шів’я й невдач до компанії прийшов пер-
ший успіх. "і буде текти після нас...
Так уже в 1997 р. корпорація вийшла на 3
міжнародний ринок. Сьогодні «Тяньши» —
конгломерат, що охоплює сферу біотех-
нології, охорони здоров’я, готельний біз-
нес і туризм, освіту, електронну комерцію,
інвестиції тощо. «Тяньши» охоплює понад
190 країн.
Для подальшого розвитку своєї ідеї пан Лі
Цзіньюань інвестував понад 7 млрд юанів
у проект Міжнародного індустріального
парку, завдяки якому була закладена ос-
нова розвитку великого сектору здоров’я
корпорації.
Пан Лі Цзіньюань користується повагою і
увагою перших осіб керівництва Китаю.
Сьогодні його можна заслужено вважати
підприємцем світового класу, лідером у
сфері міжнародного мережевого марке-
тингу. Пан Лі Цзіньюань є меценатом, ві-
домим міжнародним громадським діячем,
що доводять численні нагороди. Міжна-
родна Асоціація китайських підприємців
назвала Лі Цзіньюаня «Китайським під-
приємцем зі світовим ім’ям» та «найбільш
творчим китайським підприємцем».
Сьогодні пан Лі Цзіньюань ділиться му-
дрістю, знаннями і досвідом, які він наб-
ув за понад півстоліття роботи в бізнесі
та благодійності. Він надихнув багатьох
людей на нові звершення, і ми сподіває-
мося, його історію успіху надихне і вас.

За метеріалами книги «Шлях до мрії: Цитати

Лі Цзіньюаня», укладач: Кевін Макконкі

Info

Новини У К Р А ї Н А

Бізнес-тренінг ватися, що ми рухаємося зовсім не туди, куди хочемо
команди Lider Style потрапити. Очікування, що не відповідає бажанням —
у Львові це головна причина поразок.

По над 200 партнерів команди Lider Style з різних Наш бізнес — це бізнес взаємин. Щоразу ми пишемо
міст України приїхали 27 жовтня до Львова на новий сценарій свого життя, тому що кожна розмова,
тренінг бізнес-коуча Єгора Грібова. Багато нових пар- кожна зустріч відкриває нам нові можливості. Треба
тнерів відвідали такий захід вперше. Загалом з Єгором вчитися грамотно говорити. Продаж — це розмова.
Грібовим команда Lider Style зустрічалася вже не раз. Ми маємо вміти обмінювати слова на гроші. Взаємо-
Він проводив тренінги торік у Львові, в Болгарії під час вигідна пропозиція – основа будь-якого бізнесу. Немає
лідерських канікул цього літа. А також не раз прово- пропозиції — немає бізнесу! Ми відповідальні за свій
див онлайн-тренінги. Цього разу до заходу долучився результат. Треба бути гнучким в роботі з клієнтами,
новостворений офіс у Тернополі. Великими коман- адже саме у них знаходяться наші гроші.
дами приїхали дистриб’ютори з Вінниці, Чернівців, Іва-
но-Франківська, Ужгорода, Одеси, Харкова. Зі Львова Щоб досягнути бажаного результату, вкрай необ-
також приїхала чимала команда. хідно навчитися правильно проводити презентації.
Емоційні бізнес-зустрічі важливі у нашій справі.
Розпочався тренінг із визначення стратегії життя,
адже саме з цього етапу людина починає свій розви- Ми пропонуємо людям змінити їх життя, зміцнити
ток. Єгор Грібов визначив такі 4 категорії: жити тяжко, здоров’я, розширити світогляд, отримати фінансову
життя-боротьба, «така доля» та «пригоди і подорож». незалежність та пасивний дохід, розвиватися як осо-
Ми самі обираємо стратегію свого життя. Для нашої бистість і сформувати оточення, знайти нових друзів,
життєвої подорожі треба скласти «дорожню карту» відкрити для себе нові міста і країни.
й обрати правильний шлях, бо з часом може з’ясу-
Єгор Грібов на прикладах із відомих кінофільмів
пояснив усі тонкощі проведення презентацій. Це допо-
могло слухачам краще зрозуміти суть раціонально-
логічного і емоційного аспекту. Дуже важливо, з яким
настроєм ми починаємо будь-яку справу.

Не варто боятися інвестувати у свій розвиток і біз-
нес. Прибуток – це завжди наслідок наших вкладень
часу, енергії та грошей. Люди не хочуть більше заро-
бляти. Вони хочуть менше працювати.

Сьогодні для успішного бізнесу надзвичайно важ-
ливо бути активним у соцмережах. Це збільшує ауди-
торію в безмежному інтернет-просторі. Формування
власного бренду сьогодні – це запорука успішного
ведення бізнесу в майбутньому.

Потрібно розповідати свою історію та історії успіш-
них людей. Це мотивує нових дистриб’юторів та дає
їм впевненість у собі. Треба багато читати, подоро-
жувати, змінювати своє оточення. Від подорожей ми
отримуємо новий досвід та незабутні враження, які
слід застосовувати на практиці.

Під час тренінгу активних дистриб’юторів відзна-
чили за виконання показників у бізнесі. Нагородою
для них стали квитки на форум у Львові, який відбу-
деться вже наприкінці грудня.

Після тренінгу команда зробила на згадку спільне
фото з Єгором Грібовим. Щасливі, сповнені емоцій та
мотивації, учасники повернулися додому працювати
та втілювати цілі в реальність.

Ольга Базар, 7*

4

Info Новини

УКРАїНА

Вдячний організаторам за крутий тренінг. Професіоналізм Хочу подякувати нашим найкращим організаторам за такий
і простота такої людини як Єгор Грібов змінює життя ба- крутий захід у Львові! Окрема подяка бізнес-тренеру Єгору
гатьох людей. Я впевнений, що цей тренінг став черговим Грібову за проведене навчання.
трампліном для кожного з нас, а насамперед для мене. Основні висновки, які я зробила: мої гроші у людей, тому
Мої дії + мої очікування = майбутнє. У мене куплять зараз, свої виступи, співбесіди, консультації переводжу у гроші.
куплять потім; дадуть рекомендації; я стану кращим. Пози- Є 4 варіанти вирішення подій. Кожен з них непоганий, але
тив, емоції, цінність треба доносити до людей. У різних ви- найкраще їх поєднати. Клієнт прийшов, купив продукцію,
падках треба бути наставником, консультантом, тренером, залишив рекомендації, я стала кращою. Висока самооцін-
коучем. ка і впевненість у собі відіграють дуже важливу роль у на-
До зустрічі у Львові! шій сфері. Лідерство – одне з основних завдань, та ніхто не
гарантує, що результат буде таким, яким ми собі уявили.
Петро Митрик, 6* (м. Чернівці) Щодня треба йти до конкретної мети, не змінювати її і не
створювати собі перешкоди. Треба любити людей. Отри-
Щиро дякую організаторам тренінгу за потужне і насичене мувати мільйон гривень за рік — реально! Важливо емоції і
навчання! енергію переводити у гроші! Коли я енергійна, тоді резуль-
Завжди ціную і поважаю роботу Єгора Грібова за його кон- тат кращий!
кретні факти і правду просто в очі. Він дав зрозуміти, що наші З нашою компанією я змінююсь на краще. Я підтримую
розмови мають бути або про гроші зараз, або про гроші по- здоров’я, розвиваюся, маю можливість отримувати висо-
тім. Навчання пройшло на одному подиху. кий дохід, набуваю нових професійних навичок та знаход-
Якщо я хочу отримати результат, потрібно змінити свої дії. жу друзів. А ще я поширюю свій світогляд усім довкола.
Треба пам’ятати, що слова я обмінюю на гроші і відповідаю Ми можемо вдосконалити своє життя. Вірю в себе та у вас.
за те, щоб людина мене зрозуміла. Про все хороше, що тра- До зустрічі!
пилося в моєму житті, потрібно розповідати. Люди з висо-
кою самооцінкою, позитивними думками, швидше досяга- Міхаела Фрунза, 5* (м. Чернівці)
ють результату, а це ще більше підвищує самооцінку!

Катерина Бой, 6* (м. Тернопіль)

Насамперед я хочу подякувати своєму наставнику, Назару
Климку, за підтримку, за переконання, за віру. Навчання від
Єгора Грібова відкрило особисто для мене нове ставлення
до життя, до людей і до себе. Я планую підвищити свою
самооцінку, жити кожен день, скласти карту цілей і йти до
них. Очікування + дії = майбутнє.

Світлана Кусень, 5* (м. Львів)

Щиро хочу подякувати організаторам за такий чудовий захід,
який відбувся у Львові. Велике спасибі крутому спікеру, біз-
нес-тренеру Єгору Грібову.
Ось який я зробила висновки після почутого під час тренін-
гу. Треба інвестувати в себе і в свої знання. І, звісно, подібні
заходи не можна пропускати.
Тільки я відповідаю за те, щоб люди зрозуміли мою бізнес-
пропозицію. Життя коротке, 300 років ми не живемо! Наш
бізнес — це бізнес взаємин! Треба не сумніватися в собі, а
йти вперед! Йти тільки за тими людьми, у яких є результат!
Отримувати від бізнесу 1 млн грн за рік. І насамперед треба
ставити запитання собі. Немає цілі — немає грошей! Головне
пам’ятати, як я це все роблю. Більше позитиву, все треба
робити на емоціях! До зустрічі на конференції у Львові!

Оксана Оглоб’як, 7* (м. Івано-Франківськ)

5

Info

Новини У К Р А ї Н А

Професійне навчання від ректора Академії інтегральної
медицини Фаріди Бікбаєвої

15 і 17 листопада у Представництві «Тієнс Україна» ня, яке ми зараз поставили перед собою — дати мак-
курси нутрициології відвідали понад 50 дистриб’ю- симальну інформаційну базу як по продукції, так і по
торів з більш ніж 20-ти структур України. Дуже важли- бізнесу для будь-якого партнера компанії в Україні.
во, що багато дистриб’юторів усвідомлено ставлять- Імідж нашого бізнесу в наших руках, і те, як ми буде-
ся до професійної підготовки. Не кожен, хто прийшов мо ставитися до освіти, безпосередньо впливатиме на
до співпраці з «Тієнс», має профільну медичну осві- загальний результат бізнесу в регіоні.
ту. Тому ми і почали освітню програму в Україні, аби
дати максимальну можливість кожному дистриб’ю- А 16 листопада ми провели в одному з бізнес-цен-
тору стати компетентним у новій професії і зі знан- трів Києва лекцію «Оновлений курс педіатрії». Розгля-
ням справи рекомендувати дієтичні добавки «Тієнс». нули всі питання щодо здоров’я дитини, починаючи
з внутрішньоутробного розвитку та закінчуючи сту-
На курсах дають детальні схеми застосування про- дентською лавою. Дитяча універсальна схема віднов-
дукції «Тієнс», обґрунтовують механізми її впливу на лення здоров’я, чим організм дітей відрізняється від
той чи інший орган. І ще багато важливої, потрібної та організму дорослих, як уберегти і лікувати від різ-
корисної інформації для роботи. них інфекцій. Як допомогти малюкові швидко й без
зайвих проблем відновитися, на що звернути увагу в
Наступного разу, 14-15 лютого 2020 року, пройде шкільному та підлітковому періоді. Все це і багато ін-
повторний перший курс з нутриціології, де видава- шого було розглянуто під час 6-годинного навчання.
тимуть іменні сертифікати міжнародної Академії ін-
тегральної медицини. Вже протягом кількох років ця Усі, хто хоче бути обізнаним із найсвіжішими на-
форма навчання користується великою популярністю працюваннями професійних лекторів
в багатьох країнах і регіонах. Багато дистриб’юторів компанії міжнародного рівня, стежте
за кордоном вже пройшли цей курс і тепер працюють за анонсами і беріть участь в великих
на ринку більш професійно. заходах. Ми відкриті для всіх! Успіш-
ного вам бізнесу!
У світі багато мережевих компаній і всі вони кон-
курують між собою продуктами, маркетинг-планами і Наталя Назарчук, ПЧП, МЛ
системами професійної підготовки партнерів. Завдан-

6

Info Новини

УКРАїНА

На світі є такі люди з великої літери, які не бояться брати Осінь — це золота пора! І тому вдвічі знаковіше, що у нас
відповідальність на себе та діляться своїми знаннями. Вони пройшло навчання від ЗЛ**** Фаріди Бікбаєвої. Для всіх,
наповнюють життя усіх навколо фарбами добра, здоров’я, хто був на лекціях з нутриціології в травні і отримав сер-
натхнення, позитиву і успіху. Саме такою є Фаріда Бікбаєва. тифіковані дипломи, це був другий і третій курс навчання,
А з таким багажем знань, який ми отримали на її лекціях, тобто підвищення кваліфікації. Дуже пощастило дистриб’ю-
я впевнена, що йду правильною стежкою здоров’я з ком- торам, які пропустили перший етап, але їх допустили на
панією «Тієнс». Це дорога впевненості в майбутньому. другий, щоб вони не втрачали цінний час і не чекали на-
ступного року. Навчання, як завжди, від Фаріди Равилівни
Фльорко Надія, 6* було на вищому рівні. Це глибоке знайомство зі своїм ор-
ганізмом. І, як підкреслила Фаріда Бікбаєва, коли людина
Світ змінюється стрімко, тому треба змінюватися разом з знає та розуміє фізіологію свого організму, то їй набагато
ним. 15-17 листопада в Києві Фаріда Равилівна Бікбаєва — легше зрозуміти всі причинно-наслідкові зв’язки виник-
кандидат медичних наук, професор Міжнародної Академії нення тих чи інших захворювань. А нам ці знання допомага-
інтегральної медицини — провела навчання. У неї ми вчимо- ють зрозуміти, як відновити організм, всі потрібні хімічні
ся зберігати здоров’я, робити «ремонт» організму й віднов- реакції в організмі, щоб це дало йому сили налагодити са-
лювати те, що втратили. Цінність інформації, її легке подан- мостійно свою подальшу роботу. Адже наш організм — це
ня, здатність Фаріди Равилівни зрозуміло пояснити складні розумна система, якій просто потрібна правильна і своє-
речі простою мовою вирізняє її лекції. Ми отримали нову часна допомога. І цього можна досягнути, якщо правиль-
інформацію у сфері здоров’я. Увесь матеріал надзвичайно но застосовувати наш продукт. Мені, людині без медичної
корисний, як для дистриб’юторів з досвідом, так і для тих, освіти, важливо, що Фаріда Равилівна знаходить завжди
хто лише почав знайомитися з продуктом. влучні слова, що будь-якій людині стає зрозуміло, як все
Другого дня ми слухали лекцію з педіатрії. Це та інформа- влаштовано в нашому організмі.
ція, яку повинні знати усі розсудливі та відповідальні бать- Всі помітили, як швидко промайнув час. Ніби щойно першу
ки. Це потрібно і тим, хто тільки готується стати батьками. тему розглядали, а вже час йти додому.
Знання, які ми отримали, дозволяють ухвалити правильне Окремого захоплення варта тема другого дня — педіатрія.
рішення і часом уникнути непоправних помилок. Цю тему Фаріда Равилівна давала вперше і тому інформа-
Завжди намагаюся скористатися навіть найменшою наго- ція була в рази ціннішою. Вона розповіла всі тонкощі того,
дою відвідати лекції Фаріди Бікбаєвої. Знання, якими вона як протікає вагітність, на що звертати увагу в цей найваж-
з нами ділиться, це ніби соломинка, що не дає нам впасти. ливіший період, коли, по суті, закладається фундамент по-
Три дні промайнули як одна мить. Я отримала новий заряд дальшого розвитку організму і як важливо на цьому етапі
енергії і багаж знань. Тепер можу ефективніше працювати з створити всі умови для повноцінного розвитку. Потім — як
продуктом компанії. проходять пологи, як допомогти новій маленькій людині от-
Чудово організований захід, позитивний настрій. Хочу по- римувати всі необхідні поживні речовини для гармонійного
дякувати організаторам навчання за можливість отримати розвитку організму. І, звісно, говорили про те, як допомог-
знання від Фаріди Равилівни, авторитет якої у сфері від- ти діткам, у яких є вже захворювання. Також розглянули
новлення здоров’я визнають у всьому світі. таку актуальну і водночас суперечливу тему — вакцинація.
Фаріда Равилівна все чітко і детально нам пояснила.
Ніколаєва Людмила, 8* Хочу подякувати Фаріді Равилівні за такі продуктивні та
насичені лекції, за те, що вона виклалася на максимум й
досконально пояснила кожну тему, поділилася новими від-
криттями в медицині і, найголовніше, своїми знаннями, до-
свідом і напрацюваннями.
І також щиро дякую нашим любим організаторам: Наталі
і Василю Назарчук, Ірині та Сергію Клименко. Завдяки ва-
шим старанням дистриб’ютори «Тієнс» в Україні стають
все грамотнішими і грамотнішими в роботі з дивовижним
продуктом компанії! З нетерпінням чекаємо навчань у лю-
тому, щоб і наші команди пройшли унікальний курс.

Валентина Шпаковська, 8*

7

Розвиток бізнесу Info

УКРАїНА

Номінанти Мотиваційної Програми-2019
(жовтень)

Грошова винагорода «Суперстар» 1500 PV

Миколюк Надія, 7* Єрьоміна Таїсія, 7*

Сьогодні я дуже вдячна можливості співпрацювати з компанією, що має світове ім’я, — «Тієнс».
Ця співпраця насамперед приносить мені моральне задоволення тому, що я можу допомагати лю-
дям. А система бонусів компанії за Маркетинг-планом значно покращила моє фінансове станови-
ще завдяки щомісячним винагородам і подарункам за виконання Мотиваційних програм. Це також
дало можливість відвідати різні куточки світу й поспілкуватися з успішними людьми. А ще кілька
років назад я про таке тільки мріяла, адже я звичайна дівчина з невеличкого містечка на Вінниччині,
і більшість життя намагалася знайти можливість самостійно заробляти гроші на реалізацію своїх
цілей. Тому коли випала нагода, я вирішила попри відмовки рідних, близьких та знайомих, які нічого не знали
про можливості бізнесу з «Тієнс» і радили не займатися цією справою, усе-таки почати співпрацю. Сьогодні навіть
такий заклятий скептик як мій чоловік визнав, що помилявся. Тепер, коли я отримала таку винагороду, мене
сповнюють емоції та впевненість у тому, що я зробила правильний вибір. Я вдячна собі, що не здаюсь, коли вини-
кають труднощі, а йду до своєї мети. Підтримка наставників і партнерів додає мені сил досягати поставлених
цілей. Бажаю своїй команді та усім партнерам не боятися мріяти та попри все йти впевнено до мети, адже мільйони
людей у світі вже мають успіх з «Тієнс». Завдяки команді, злагодженій роботі й дружній атмосфері в колективі
я впевнено розвиваюся в бізнесі.

Миколюк Надія, 7*

Грошова винагорода «Суперстар» 300 PV

Леонтьєва Ольга, 6* Міщенко Людмила, 6* Буназів Ольга, 6*
Жученко Тетяна, 6* Марченко Ірина, 6* Корж Максим, 6*
Курилович Роман, 7* Щвець Майя, 6*
Шепеленко Ірина, 6* Перепелиця Валерій, 6* Чечко Наталя, 6*
Безсмертний В’ячеслав, 6* Віннікова Алла, 6*
Мала Валентина, 6* Тарасенко Анна, 6*
Яців Іванна, 6*

Коли було оголошено Мотиваційну Програму-2019, я одразу поставив собі за мету її виконати! Подорож
у Китай, в серце корпорації, насичене навчання там, яке нам подарувала компанія, дала мені ще
більшої мотивації! Я у бізнесі лише рік, а це вже друга моя виконана Мотиваційна Програма.
До кінця року ще вдосталь часу, тому продовжую активно працювати. Партнери моєї команди теж
активно працюють на виконання Мотиваційної Програми. Дякую адміністрації «Тієнс Україна» і Голові
правління корпорації панові Лі Цзіньюаню за можливість працювати і розвиватись в такому чудово-
му бізнесі. Дякую своїй команді та наставнику за підтримку і командну роботу!

Корж Максим, 6*

Я вдячний компанії «Тієнс Україна» за можливість отримувати додатковий дохід! Це вже друга
моя винагорода 300 PV за Мотиваційною Програмою-2019. Дякую наставникам за допомогу та
підтримку в бізнесі!

Безсмертний В’ячеслав, 6*

8

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

Співпрацюю з компанією з 26 вересня. І вже за три тижні я мала статус 6*. Мені приємно
отримати винагороду 300 PV за Мотиваційною Програмою. Я отримала за цей час купу
емоцій, знань, досвіду, які й допомагають мені в роботі.
Дякую наставнику Осетрову Олексію за те, що дав мені можливість побачити інше
життя, працювати, розвиватися і реалізовувати свої цілі.
Віннікова Алла, 6*

У компанію «Тієнс» я прийшов у 16 років. Сам я з простої робітничої родини, тому до
того часу чималих грошей навіть ніколи не бачив, а зараз тільки додаткової винагороди
мені компанія нарахувала 300 PV завдяки сімейним номерам. Щиро дякую наставнику
Гавриловій Юлії (8*), без неї я б у свої 19 років про таке і не мріяв.
Курилович Роман, 7*

Компанія «Тієнс» дала мені надію і можливість реалізувати цілі, які я не змогла втілити
в життя раніше.
Щиро дякую наставниці Осетровій Аліні за те, що вселила мені віру в компанію, віру
в себе. Я вдячна також колективу, який мене підтримує і надихає.
Мала Валентина, 6*

Що тут сказати, винагорода 300 PV — це круто. Коли тільки починала співпрацю, на-
віть і подумати не могла, що для мене так все обернеться. У 18 років перші мої подорожі
за кордон: Угорщина та Італія. У 19 років відвідала Китай за кошти компанії. Крім цього,
отримала багато інших цінних подарунків. Це перша моя виконана Мотиваційна про-
грама, і чесно кажучи, це фантастика. Моє оточення змінюється, відносини з батьками
налагоджуються. Цілі реалізовуються.
Якщо в моєму «родинному дереві» не було мільйонерів, що заважає мені стати першою? Корпорація «Тяньши»
дарує великі можливості, то чому їх не використовувати? Відмовки можна знайти, і цим довести свою лінь.
Ставте конкретні цілі. Я з впевненістю дивлюсь в майбутнє. І знаю — це лише початок!
Буназів Ольга, 6*

Вкотре переконуюсь, що я розвиваюся в неймовірній компанії, адже маю можливість от-
римувати додаткові винагороди за Мотиваційною програмою. Це перша моя винагорода,
і я впевнена, що не остання. Знаю точно, якщо є безсумнівна віра у свій результат,
щоденні правильні дії і команда однодумців — результат не забариться. Щира подяка
за «вклад» у мене наставникам Будзяк Світлані (7*) та Іванческулу Олександру (ЗЛ).
Їхня віра і підтримка мені дуже допомогла і надалі допомагає. Бажаю всім довго не думати,
а активно працювати, тоді успіх прийде однозначно!
Яців Іванна, 6*

9

Розвиток бізнесу Info

УКРАїНА

Промо-набір «Грудень 2019_1» ERP-код: KTEU00121

Склад набору Кількість (шт.) PV набору* ВV набору
Фільтр-очищувач води, моделі TQ-Z22 302,63 PV 300,98 ВV
Капсули з хітозаном «Тієнс» (EU) 1
Порошок з високом вмістом кальцію «Тієнс» 1
Чай «Тієнс» 1
Капсули з цинком «Тієнс» (EU) 1
Капсули з кальцієм «Тієнс» (EU) 1
Паста зубна з китайськими цілющими травами 2
1
*за прайс-листом PV набору 403,5

х2

Промо-набір «Грудень 2019_3» ERP-код: KTEU00123

Склад набору Кількість (шт.) PV набору* ВV набору
Капсули з хітозаном «Тієнс» (EU) 1 101,70 PV 101,70 BV
Порошок з кальцієм «Тієнс» для дітей (EU) 1
Чай «Тієнс» 1
TIENS Nutri-Shape Shake Енергійний шоколад 1
TIENS Nutri-Shape Shake Літня полуниця 1
Паста зубна з китайськими цілющими травами 1

*за прайс-листом PV набору 135,6

10

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

Промо-набір «Грудень 2019_2» ERP-код: KTEU00122

Склад набору Кількість (шт.) PV набору* ВV набору
200,55 PV 200,55 ВV
Чай «Тієнс» 2
Порошок з високом вмістом кальцію «Тієнс» 1
Капсули з кальцієм «Тієнс» (EU) 2
Капсули з хітозаном «Тяньши» (EU) 1
«Канглі «Тієнс»» 1
Сироп з фруктозану «Тієнс» 1
TIENS Nutri-Shape Block 2
TIENS Nutri-Shape Burn 1
TIENS Nutri-Shape Trim 1
TIENS Nutri-Shape Shake Літня полуниця 1
TIENS Nutri-Shape Shake Енергійний шоколад 1
*за прайс-листом PV набору 267,4

х2

х2 х2

Критерії: дистриб’ютори «Тієнс», зареєстровані в Україні.
Кваліфікаційний період: листопад 2019 року — січень 2020 року.
Будь-який дистриб’ютор, зареєстрований в Україні, який запросив у перше покоління (пряме
підписання) 4 (чотирьох) партнерів-новачків з закупівлею 400 BV («частина А» або «частина B»)
(можна накопичувально до кінця дії програми).
Додаткова винагорода: 200 PV (виплата наступного місяця після виконання умов).

11

неймовірна

вигода

Промо-набори. Максимальна користь для всіх!

Шановні партнери!
Компанія «Тієнс Україна» пропонує як додаткову мотивацію (додаткову знижку) промо-набори з окремими
ERP-кодами. Насправді, це найвигідніший з усіх можливих промоушенів на ринку.
Промо-набір — це продукція «Тієнс» з певною знижкою, сформована в набір. Ціна набору, його PV і BV зниже-
на у порівнянні з повною ціною згідно з прайс-листом на 25%. Промо-набір може придбати будь-який дистриб’ю-
тор, як наявний, так і новачок. Головне, що усім це ВИГІДНО! Давайте з’ясуємо чому.
ЗИСК ДЛЯ НОВАЧКІВ
Новачок після реєстрації, при першій закупівлі, ще не має знижки (перші 200 PV), згідно з Маркетинг-планом.
Коли новачок купує у свою першу закупівлю промо-набір, припустімо на 200 PV, кваліфікуючись на 5*, він вже
від початку отримує знижку у 25%. Це додаткова мотивація для самого новачка і додатковий інструмент для
спонсора, який цього новачка запросив у бізнес.
НАЯВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР
Для партнера, який вже є дистриб’ютором, також вигідно робити закупівлі, використовуючи промо-набори.
Для нього це потрійна вигода. Наприклад, дистриб’ютор має статус 7* і «Платинову Карту». Купуючи промо-на-
бір, припустімо на 300 PV, цей дистриб’ютор отримує:
1. Знижку 25% на власне набір. Тобто в наборі продукту більше на 25% від вартості набору.
2. Знижку 30% за статусом/кваліфікацією на момент покупки.
3. Знижку 15% за «картою» на момент покупки.
Отже, для прикладу, вартість промо-набору — 300 PV. Згідно з прайс-листом, вартість продукту, що входить
в набір становить 400 PV. Знижка 100 PV (25%) + знижка за статусом 30% + знижка за «картою» 15%. Сумар-
но партнер отримав максимум користі з такої покупки. Купуючи продукт в промо-наборі, вартістю 400 PV за
прайс-листом, партнер заплатить значно менше ніж сама вартість продукту. Чи це вигідно? Так, неймовірно!
Переваги роботи з промо-наборами:
- можливість купувати в «Частині А» і «Частині В».
- можливість виконувати умови особистої закупівлі, купуючи промо-набір.
- купувати можуть новачки і наявні дистриб’ютори.
- ТО від купівлі промо-набору бере участь у всіх подальших підрахунках обсягу і винагороди.
- ТО від купівлі промо-набору на загальних підставах бере участь у всіх інших програмах («Суперстар»,
«Мотиваційна подорож Тієнс-2020, Анталія», «Додаткова мотиваційна програма для спонсорів»).
- промо-набір завжди має окремий ERP-код і вихідну ціну/pv/bv, що полегшує завдання і економить час під
час формування замовлення/покупки.
- немає обмежень покупки на один ID.
Наприклад, можна виконати умови для статусу «Золота картка» двома наборами: на 300 PV і на 100 PV. Або
новачок може кваліфікуватися на 5* (200 PV) двома наборами по 100 PV або одним набором на 200 PV. Так само
партнер, який вже є дистриб’ютором, на свій ID може купити необмежену кількість промо-наборів.
Бажаю всім успішного закінчення 2019 року. Впевнений, що промо-набори грудня Вам у цьому
допоможуть!

Директор департаменту розвитку ринку
ТОВ «Тієнс Україна», Сергій Тептюк

максимальна знижка

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

Шановні партнери та клієнти!

Вимушені повідомити, що сьогодні в мережі інтернет існує велика кількість пропо-
зиції від третіх осіб. Ці особи не мають нічого спільного з компанією «Тієнс Україна».
Тому повідомляємо, що Компанія не несе відповідальності за походження та якість
продукції, яка була придбана споживачами через веб-сторінки, крім офіційних сай-
тів компанії (http:/tiens.ua, http:/ua.tiens.com).
Раніше адміністрація «Тієнс Україна» неодноразово публікувала інформацію про
демпінгові сайти і веб-сторінки, що ніяк не стосуються компанії. Адміністрація про-
довжує антидемпінгову політику, щодня відслідковує мережу та перевіряє підозрілі
веб-ресурси.
Згідно з Бізнес-кодексом компанії «Тієнс Україна», дистриб’ютор повинен пропону-
вати продукцію «Тяньши» споживачам тільки за цінами, встановленими компанією.
Ціна продажу споживачам не повинна бути нижче рекомендованої вартості продук-
ції, встановленої Компанією у прайс-листах і на офіційному сайті компанії. Будь-яке
заниження цін, застосування цін, що не відповідають рекомендаціям компанії, тягне
за собою застосування заходів впливу щодо дистриб’ютора.
Також нагадуємо, що згідно з Бізнес-кодексом забороняється у будь-якій формі ви-
користовувати знаки для товарів та послуг TIENS без офіційного дозволу компанії
«Тієнс Україна». Забороняється використовувати назви торгівельних марок TIENS,
Tianshi, найменувань «Тяньши», «Тієнс», «Тієнс Україна» в прихованому коді, теґах,
назвах інтернет-магазинів при розміщенні інформації про продаж продукції в ме-
режі інтернет без узгодження з компанією «Тієнс Україна».
Якщо буде виявлено факт порушення, компанія проводитиме розслідування та за-
стосовуватиме покарання, згідно із Бізнес-кодексом «Тієнс Україна». Власників або
утримувачів веб-сторінок, які порушують правила ведення бізнесу компанії, буде
суворо покарано, не зважаючи на статус дистриб’ютора, лідера або керівника агент-
ського офісу. Згідно з Бізнес-кодексом «Тієнс Україна», винних осіб буде позбавле-
но статусу дистриб’ютора і всіх винагород від компанії без можливості повторної
реєстрації дистриб’юторського договору.
Дистриб’ютори «Тяньши» зобов’язані дотримуватися норм професійної поведінки
і сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання.
Будь ласка, уважно обирайте товари, які ви купуєте в мережі інтернет, дбайте про
свої права як покупця та споживача. Вимагайте необхідної достовірної інформації
про продукцію.
Чесність, порядність і повага до людей — це загальнолюдські цінності, що визнача-
ють всю нашу роботу і покладені в основу загальних принципів діяльності компанії.
«Тяньши» — наш спільний бізнес, до якого ми маємо ставитися відповідально.

Адміністрація «Тієнс Україна»

13

Офіційне повідомлення
Шановні партнери та клієнти!

Щиро дякуємо за співробітництво з компанією «Тієнс Україна». Ми прагнемо працювати ще
ефективніше, щоб задовольняти потреби ринку та всіляко підтримувати кожного з вас. Тому,
будь ласка, ознайомтеся з правилами роботи на території Представництва «Тієнс Україна».
Згідно з Бізнес-кодексом компанії «Тієнс Україна», кожен дистриб’ютор має право:

1. На території офісу проводити зустрічі зі своїми партнерами.
2. Бронювати безкоштовно малий зал для проведення заходів, узгодивши заздалегідь до-
ступність залу. Потрібно також вказати, який захід планується та чи можуть бути присутніми
інші структури.
Можливість використання залу у неробочий час обговорюється додатково.
3. Обслуговуватися в інтернет-магазині «Тієнс Україна» (розміщувати замовлення, викори-
стовуючи комп’ютери, встановлені у Представництві, сплачувати через банківський термінал,
отримувати замовлення «самовивіз»).
4. Консультуватися зі співробітниками компанії.
5. Вести особистий бізнес своєї структури.
6. Використовувати приміщення в будь-який час у рамках режиму роботи офісу.
Кожен дистриб’ютор (лідер, керівник АО) не має права:
1. Мотивувати дистриб’юторів з інших структур/офісів обслуговуватися (продавати про-
дукцію/проводити ТО) через свій АО.
2. Самовільно застосовувати різні додаткові націнки, знижувати, змінювати ціну або здій-
снювати інші неналежні дії під час продажів (наприклад, пропонувати вищу знижку, ніж та,
що передбачена МП).
3. Пропонувати перепідписання дистриб’юторам з паралельних структур, які вже мають
контракт, у свою структуру, або особисто до себе.
4. Під час проведення в офісі заходу, на якому присутні різні структури, заборонено надава-
ти послуги дистриб’юторам з паралельних структур (обслуговування через АО, інші додаткові
послуги).
Компанія «Тієнс Україна» буде відстежувати дії всіх лідерів у офісі компанії, продажі всіх лі-
дерів, які працюють в офісі компанії. Якщо буде виявлено, що через агентський офіс проведено
товарообіг з паралельної структури або структури, яка не обслуговувалася раніше, компанія
проводитиме розслідування та застосовуватиме суворі покарання, згідно з Бізнес-кодексом
«Тієнс Україна».
Якщо дистриб’ютор повторно порушить Правила ведення бізнесу компанії «Тієнс Україна»
то, згідно з пунктом 2.5 Бізнес-кодексу, його буде позбавлено статусу дистриб’ютора та мож-
ливості повторної реєстрації дистриб’юторського договору.

«Тяньши» — наш спільний бізнес, до якого ми маємо ставитися відповідально.

Адміністрація «Тієнс Україна»

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

Розкрий свій нути, ви активізуєте свої розумові здібності. Однак
ваш «час на обмірковування» обмежений, тому так ви
потенціал привчаєте себе думати лише про головне. Водночас
ви перестаєте підкидати дрова у вогонь своїх негатив-
Щоб повністю розкрити свій закладений при- них емоцій. І як наслідок, ви поступово рятуєтеся від
родою прихований потенціал, ви маєте страхів і сумнівів, що заважають більшості людей.
знати і дотримуватися 4 психічних законів. Перший —
закон звички. Ось як він звучить: «Все, що ви повто- Так ми підійшли до закону концентрації, який
рюєте день у день, рано або пізно стане новою звич- стверджує: «Все, на чому ви концентруєтеся в житті,
кою». Якщо простіше, ви можете зробити звичкою зростає і розвивається».
будь-яку думку або дію, якщо будете їх часто повто-
рювати. Головне цього захотіти. Іншими словами, про що б ви не думали більшість
частину часу, вам це вдається. При цьому на тій чи
Другий закон, який ви маєте знати та використову- іншій меті треба концентрувати максимум емоцій та
вати, — закон емоції. Він стверджує: «Кожна ваша дія уявних зусиль. Чим більше ви думаєте про свої цілі
стимулюється тією чи іншою емоцією, позитивною й те, як їх досягнути, тим швидше ви рухаєтеся до них.
або негативною». Ви витрачаєте на них більше енергії, а отже, менше
енергії залишається на проблеми, турботи і клопоти.
Значення емоцій у нашій поведінці цілком можна
порівняти зі значенням дров для підтримання вог- Зрештою, четвертий та останній закон — це закон
нища. Щоб багаття горіло довго, потрібно підкидати підсвідомої діяльності. Він звучить так: «Ваша підсві-
в нього гілки. Якщо ж не робити цього, вогонь рано домість приймає будь-яку думку, план або мету, які
чи пізно згасне. створила свідомість, а потім організовує їх так, щоб
досягнути цієї мети насправді».
Речі, про які ви думаєте більшість часу, мають багато
спільного з дровами для багаття. Коли ви постійно Будь-які думки та цілі, які знову і знову повторю-
думаєте про те, чого справді хочете і як цього досяг- ються у вашій свідомості, рано чи пізно потрапляють
у підсвідомість. Після цього вона починає цілодобово
працювати над тим, щоб спрямувати ці думки, слова
і вчинки на досягнення поставлених цілей.

Наша свідомість може утримувати одночасно не
більше однієї думки, позитивної чи негативної. Звісно,
по черзі ми можемо передумати неймовірну кількість
думок, але одночасно — тільки одну. На щастя, ми
завжди вільні у виборі тієї однієї думки, яка в той чи
інший момент стає для нас головною. Щоб досягнути
успіху, дуже важливо напрацювати звичку фокусу-
ватися на образі людини, якою ви хочете стати. Крім
того, не можна забувати і про ті цілі, яких ви хочете
досягнути, і про те, що для цього потрібно зробити.

Звикаючи думати і говорити більшість часу про те,
чого та як прагнете, ви берете під контроль розви-
ток власної самооцінки й особистості. При цьому ви
значно збільшуєте свої можливості. Ви немов тиснете
на педаль газу, їдете на швидкості.

Отже, ви наділені неймовірним потенціалом і вели-
чезними здібностями. Все, чого ви досягнули в житті
до цього моменту, – це лише тінь того, що ви можете
досягнути насправді. Крім того, для вас не існує інших
обмежень, крім тих, які ви створюєте у своїх думках.

За матеріалами книги Брайана Трейсі «Звички
на мільйони доларів». Текст опубліковано
в скороченому перекладі з англійської.

15

Розвиток бізнесу Info

УКРАїНА

Плани на мільйон

Не ставте перед собою маленькі цілі, в них
немає тієї магії, що змушує кипіти кров...
Деніел Бернхем

К ожній людині долею була дана можливість ви- саме вчинок зможе виправдати факт вашого існуван-
значати масштаб «великих планів» відповідно ня у цьому тлінному світі? Що для вас найзначиміше,
до своїх власних стандартів. Ми справді народ- найвизначніше? Безсумнівно, це щось велике, що кли-
жені для того, щоб втілювати в реальність мрії, для че вас за горизонт у невидиму далечину.
того, щоб закарбуватися у пам’яті світу і внести осо-
бистий вклад у його розвиток. Було б добре, якби ви поділили свої цілі на три ка-
тегорії: цілі поточні, цілі близького і далекого майбут-
Великі цілі — це важливо. Але самої лише їх наяв- нього. Щойно ви дозволите своїй підсвідомості при-
ності замало. Наступний крок — поділити шлях, який йняти ці плани, вони негайно почнуть справджуватися.
веде до мети, на маленькі проміжки, кожен з яких
можна було б пройти за один день. Адже це саме те, Ваш розум ніби міцний гак альпіністів, який, коли
що дозволить вам постійно відчувати радість досяг- його сильно кинути, можна зачепити за свої майбутні
нень, чи не так? Масштабні плани потрібні, але без плани, як за край скелі. А потім підтягуйтеся, тягніть-
маленьких кроків ви нічого не досягнете. ся, лізьте — і ви досягнете вершини.

Прорубайте просіку в глухому лісі вашого майбут- Щодо амбітних людей побутує один дуже показо-
нього. Хай перед вами простягнеться далека перспек- вий анекдот. Одного разу до Шекспіра підійшов поет-
тива. Чого ви хочете досягнути за кілька років? Який початківець і сказав: «Вільяме, я хочу стати таким са-
мим, як Ви. Мені вдасться?» На це Шекспір всміхнувся,

16

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

похитав головою і відповів: «Ні, не вдасться. У твоєму вам ціна без віри в успіх свого діла. Аби вміти вчасно
віці, сину, я хотів бути Богом». Щоб чого-небудь справ- знайти зернятко впевненості серед бур’яну внутріш-
ді досягнути, йдіть у своїх мріях настільки далеко, на- ніх страхів і сумнівів, не забувайте щовечора, перед
скільки це взагалі можливо! тим, як лягати спати, давати собі позитивну настано-
ву: «Я на шляху до своєї мрії». Попри помітну просто-
Механізм реалізації майбутніх ту цієї вправи, її ефективність беззаперечна.
цілей запускається не тоді, коли ви
У вас є мета, у вас є стратегія, ваша впевненість міц-
щось зробили, а ще в той момент, на, як мотузка альпініста, не вистачає лиш відчуття
коли ви вперше про це подумали. відповідальності. Якщо щось не ладнається, а плани
йдуть наперекір уявленням, найбільша помилка, якої
Мисліть «масштабно». Розум людини частенько на- ви лише можете припуститися, — спроба знайти вин-
гадує бляшанку: він настільки твердий, жорсткий і не- ного ззовні. «Якби лише мене оточували інші люди...
піддатливий, що ніякі старання додати йому об’єму не Якби все було за інших обставин... Якби не моя хво-
закінчуються вдало. Згадайте, що говорив Наполеон роба...» Це тільки кілька прикладів, які використову-
Гілл: «Якщо ви можете уявити щось і повірити в це, ви ються для того, щоб втекти від відповідальності. На-
можете цього досягнути». справді єдина правильна відповідь на запитання «Хто
винен» звучить так: «Винен (винна) лише я».
Як солдату стати генералом
Взяти відповідальність за
Отже, перше питання, що постає перед нами, сфор- реалізацію власних планів —
мулюємо так: що саме можна називати «планами на означає навчитися бачити причину
мільйон». Шекспір хотів бути Богом. Здавалося б, ця своїх успіхів та своїх невдач
мрія абсолютно нереальна. Мабуть, не даремно брати
Стругацькі застерігали: «Складно бути Богом». Тому у самому собі.
слід ставити мету більш скромну. Наприклад, заробити
стільки грошей, щоб потім усе життя жити в достатку Пам’ятайте, лише той солдат стає генералом, який
на відсотки. Чим не «план на мільйон»? не просто має амбіції, але ще й несе відповідальність
за свою службу.
Але, яку б мету ви собі не обрали, завжди тримайте
у голові таке питання: «Що мені робити після того, як
я досягну запланованого?» Якщо ви зможете на це від-
повісти, то ваше майбутнє і справді має широкі пер-
спективи.

Що вам потрібно для того, щоб досягнути пункту Якщо ви озирнетеся довкола, то помітите, що вас
призначення, обраного вами? Звичайно, впевненість. оточують люди, які міркують «мілко». Серед них вам
Якщо ви намагаєтеся підкорити високу гору, то гріш буде, мабуть, складно знайти розуміння і підтрим-
ку для реалізації своїх великих планів. Може, варто
змінити оточення? Воно не має обмежувати вас так
само, як і одяг, з якого ви вже виросли. Знайдіть лю-
дей, які, як і ви, міркують масштабно, тоді ви відчує-
те, наскільки легше дихати в такому середовищі.

17

Розвиток бізнесу Info

УКРАїНА

Три стилі ведення бізнесу

Усе, що ми робимо, відображає наші цінності та Автор: Семенова Марія, Золотий Лев**
глибинну мотивацію. Кожному притаманний певний
стиль ведення бізнесу. Однак це ми його обираємо, Як доводить мій багаторічний досвід,
чи він обирає нас? Сподіваюсь, моя стаття допоможе існує 3 найпоширеніших ролі МЛМ-
дистриб’ютору-початківцю знайти свій шлях у бізнесі. підприємця. Я виокремила ці типи,
А лідеру допоможе краще зрозуміти своїх партнерів. спираючись на ту глибинну мотива-
цію, яка притаманна кожному з нас.
Саме вона зумовлює наше відчуття
задоволення від тієї або іншої діяль-
ності. Внаслідок чого ми робимо (або
не робимо) той чи інший вибір.
Що ж, розглянемо, як це працює?

Тип перший — лікар-чарівник
Коли я приходжу до лікаря, то див-
люся на нього, як на всемогутнього
чарівника. Чекаю, що він ось так про-
сто зробить якийсь порух руками, та
усе минеться. Але згодом вмикається
мозок і каже : «Ой, та ти ж знаєш, все
залежить від тебе самої».

Так чи інакше, у багатьох людей є
нездійснена дитяча мрія бути ліка-
рем. Тому підсвідомо нас може при-
тягувати до виду діяльності, пов’яза-
ного зі сферою охорони здоров’я.

У нашій справі типовою є ситуація,
коли людина хоче розвивати бізнес у
сфері охорони здоров’я, але не має
для цього належної медичної освіти.
Знайомо?

Підсвідомо виникає питання, як же
рекомендувати таку продукцію, коли
ти сам мало що тямиш у медицині та
в усіх цих медичних термінах?

Схоже запитання виникає і у наших
клієнтів. Ви, мабуть, теж з недовірою
поставилися б, наприклад, до хірурга,
який поганенько знається на своїй
справі.

18

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

Тип другий — великий бізнесмен Для початку давайте дамо відповідь на перше запи-
тання: «Як же рекомендувати дієтичні добавки, коли
У моєму житті з’явилося поняття «бізнесмен», коли ти сам мало що тямиш у медицині». Найімовірніше,
я була ще підлітком. То був складний період розвитку це запитання постане, якщо вас самого консультував
держави, і люди якось самі поділилися на сміливих та досвідчений лікар. «Чи зможу я колись стати таким,
ризикових бізнесменів та на тих, хто з усіх сил шукав як він?», — думаєте ви.
спосіб принаймні вижити в нових умовах.
Усе просто. Продукція нашої компанії не є ліками.
Сьогодні це поняття дещо змінило своє значення. Це дієтичні добавки, вони підтримують здоров’я, і є
Бізнесмен – це символ поступової наполегливої праці радше профілактикою чи допоміжними засобами, що
й показник рівню професіоналізму. Як ви гадаєте, чи прискорюють одужання.
можуть ці зміни означати, що сьогодні стати бізнес-
меном простіше? Так, фактично у цьому навіть немає Є така наука валеологія1. Вона вивчає взаємодію
обмежень. духовного, психічного та фізичного здоров’я людини.
Її викладають в деяких університетах, а сучасні учні
Отже, припустімо, станеться так, що на вашу про- вивчають основи цієї науки у школі. Дистриб’ютори
позицію підзаробити відгукнеться людина, яка вже «Тієнс» опановують валеологію, навчаючись у китай-
має досвід ведення малого і середнього бізнесу. Такий ських та українських лекторів.
«початківець» захоче масштабно і систематично діяти,
щоб отримати великі результати за порівняно корот- А ще існує нутриціологія2. Впевнена, ви не раз чули
кий проміжок часу. про неї. Не лише нашим дистриб’юторам слід знати
про харчові продукти, розвиток різних хвороб через
Або навпаки, до вас прийде людина, яка зовсім не неповноцінне і незбалансоване харчування, а також
має досвіду ведення бізнесу, але хоче отримати такий лікувальний і профілактичний вплив здорової їжі та
досвід під вашим наставництвом. здорового способу життя на організм людини.

Виникає запитання, що ми повинні вміти й знати, Отже, якщо ви мрієте допомагати оздоровлю-
щоб скерувати партнера на шляху його становлення ватися іншим, порадьтеся з наставником, як краще
як «людини бізнесу»? почати. Відвідуйте тренінги, дивіться відео, слухайте
аудіозаписи, знайдіть спеціальну літературу, де опи-
Тип третій — шанований вчитель сані програми оздоровлення. Здобувайте досвід. Не
мине й кількох років, як ви станете професіоналом у
Усі ми навчалися в школі. Дехто — не так давно пішов цій справі та ще й власний бізнес збудуєте.
зі шкільної парти. І добра половина наших співгро-
мадян глибоко в душі мріє або мріяла бути вчителем. 1 Валеологія (лат. valeo — «здоров’я», «бути здоровим») — це наука
Людина, яка передає знання іншим поколінням, — це про духовне, психічне та фізичне здоров’я людини.
символ мудрості, авторитет. 2 Нутриціологія (лат. nutritio — харчування, дав. гр. — вчення) — це
наука про їжу та харчування, харчові продукти та компоненти, що
Останнім часом я багато навчаюся, і це дає мені містяться в них, про їх дію і взаємодію, вплив на здоров'я людини.
змогу побачити докорінно різні підходи до навчання.
Поважні лектори з науковими ступенями викладають
свої предмети студентам, які прийшли за другою, за
третьою освітою. І я проводжу паралель з навчанням
у «Тієнс Україна». Поважні лідери з великим успішним
практичним досвідом діляться знаннями з тими, хто
лише починає свій шлях у бізнесі.

І кожен, хто мріє ділитися знаннями, може стати
лектором, шанованим вчителем.

То ж виникає питання: як у цій благородній справі
розвивати бізнес, що приносить дохід?

Чи впізнаєте ви себе в одному з описаних образів?
Можливо, ваша ділова стратегія об’єднує два типи?
У будь-якому разі питання, що характерні для кож-
ної вищезгаданої категорії є актуальними та виника-
ють у повсякденній роботі кожного дистриб’ютора.

19

Розвиток бізнесу Info

УКРАїНА

Відповідаємо на друге запитання: «Що ми повинні Гадаєте, надто багато? Усі мають купу невідкладних
вміти й знати, щоб скерувати партнера на шляху його справ, і ви будете щодня зайняті, але ваші результати
становлення як «людини бізнесу». приємно вражатимуть, а всіх інших — здаватимуться
мізерними.
Якщо людина амбітна, цілеспрямована — вона смі-
ливо експериментує та шукає свій стиль ведення біз- І насамкінець — як на благородній справі вчителю-
несу. Обов’язково в межах Бізнес-кодексу корпорації. вання можна розвинути бізнес, що приносить дохід?

Чим ви можете допомогти такій людині? По-перше, Я би зробила акцент на тому, що ви обираєте улю-
ознайомте її з етичним кодексом. По-друге, розкажіть блену справу та розраховуєте отримати від неї при-
дистриб’ютору-початківцю історії успіху людей, які буток. У МЛМ-бізнесі години вчителювання прямо
вже досягнули мети. пропорційні розвитку бізнесу. Ось як це працює:

Якщо чесно, кожен наставник мріє стати магнітом 1. Ви обираєте тему і ретельно готуєтеся до своєї
для цілеспрямованих новачків. Тому варто вчитися першої лекції.
працювати з такими людьми. Їм не треба багато зай-
вої інформації та деталей. Але їх потрібно підстраху- 2. Знаходите перших слухачів.
вати, коли вони зроблять помилку. А це обов’язково 3. Енергійно і натхненно проводите лекцію. Добро-
станеться! Такі люди швидко вчаться, і будьте певні, зичливо спілкуєтеся зі слухачами, відповідаєте на усі
наступного разу ту саму помилку вони вже не повто- запитання.
рять. Варто лише трохи підштовхнути і допомогти. 4. Заохочуєте слухачів запросити своїх знайомих
на наступну лекцію.
Якщо ви самі є цим перспективним новачком — то Це класична схема початку розвитку бізнесу. Але
завжди пам’ятайте, що повага до наставника є запо- завжди пам’ятайте, що найкращий показник вашого
рукою успіху. Треба завзято вчитися: таланту – розвиток бізнесу, тобто ріст об’ємів у струк-
турі та підписання нових контрактів.
• розвивати бізнес он-лайн, Ви вже відчуваєте, яка роль відведена саме вам?
• будувати власний бренд у соціальних мережах,
• вміти проводити вебінари та «живі» лекції, Усе, що ми робимо, відображає наші
• основам мистецтва мотивації,
• постійно розвиватися та вдосконалюватися, цінності та глибинну мотивацію.
• ніколи не зупинятися.
Ваші лекції відвідуватимуть різні
люди: майбутні партнери або дій-
сні дистриб’ютори, партнери з пара-
лельних структур. І коли ви як лек-
тор викликаєте у цих людей бажання
відкласти справи, лише щоб послу-
хати вас – це запорука швидкого та
успішного розвитку вашого бізнесу.

Такий рівень є бажаним для будь-
якого дистриб’ютора. І кожна ваша
проведена лекція чи тренінг набли-
жає вас до звання «шанованого вчи-
теля», який отримує багатозначний
прибуток.

Отже, запам’ятайте: існує 3 типи
підприємців у МЛМ-бізнесі і кожен
з них важливий, бо може доповнити
ефективну команду. Тож не бійтеся
обирати свій шлях у бізнесі. Головне
активно працювати собі у задово-
лення та усім на користь.

20

Info Розвиток бізнесу

УКРАїНА

Оновлений склад продукції «Тієнс»

Шановні партнери, звертаємо увагу, що на українському ринку з’явилися три продукти з оновленим складом:
Капсули з хітозаном, Капсули з міцелієм кордіцепсу та Капсули з кальцієм. Усі 3 продукти виготовляються в
Іспанії. Також нагадуємо, ви вже можете придбати Порошок з кальцієм «Тієнс» для дітей та Капсули з цинком
європейського виробництва.
КАПСУЛИ З ХІТОЗАНОМ «ТІЄНС»
Хітозан — це речовина природного походження, що за своєю хімічною структурою подібна до клітковини. Про-
дукт унікальний завдяки високому вмісту хітозану. Капсули з хітозаном стабілізують роботу внутрішніх органів
і підтримують здорове функціонування організму. Виготовлено в Іспанії.
Склад: хітозан (з червоних ракоподібних раковин); оболонка капсули: желатин.
Вага нетто: 25 г (100 капсул х 250 мг).
Спосіб вживання: вживати по 2 капсули двічі на день за 30-60 хвилин до їжі. Запивати водою.
КАПСУЛИ З МІЦЕЛІЄМ КОРДІЦЕПСУ «ТІЄНС»
Дієтична добавка виготовлена з міцелію китайського гриба кордіцепсу. Він багатий на поживні речовини та біо-
логічно активні компоненти. Продукт має сильну імунорегулювальну та антиоксидантну дію. Нормалізує роботу
кишківника та інтенсивно очищує організм. Виготовлено в Іспанії.
Склад: порошок міцелію кордіцепсу 500 мг (містить природний аденозин — 0,15% та манітол — 6%; оболонка
капсули: желатин.
Спосіб вживання: вживати по 1-2 капсули двічі на день. Максимальна доза: 4 капсули. Запивати водою.
Вага нетто: 59,5 г (100 капсул х 595 мг).
КАПСУЛИ З КАЛЬЦІЄМ «ТІЄНС»
Дієтична добавка містить лецитин, кальцій, вітаміни С, Е, В1, В12, фолієву кислоту та таурин. Кальцій сприяє нор-
мальній нейротрансмісії м’язової функції. Вітаміни сприяють нормальному функціонуванню нервової системи та
нормальній психологічній функції. Вітаміни С, В12 та фолієва кислота сприяють нормальній роботі імунної систе-
ми і зменшенню втоми. Виготовлено в Іспанії.
Склад: порошок лецитину соєвий, м’який желатин, карбонат кальцію, мальтодекстрин, гідроксиапатит кальцію
(солі кальцію ортофосфорної кислоти), L-аскорбінова кислота, тальк (протизапальний агент), магнієва сіль
жирних кислот (стабілізатор), діоксид кремнію (протизапальний агент), таурин, D-альфа-токоферол, діоксид
титану (капсульне забарвлення), гідрохлори тіаміну, оксиди і окиси заліза (капсульне забарвлення), птероїлмо-
ноглутамінова кислота, ціанокобаламін.
Спосіб вживання: вживати по 3 капсули на день.
Вага нетто: 9,9 г (20 капсул х 0,496 г).

21

Продукція для здоров’я Info

Подаруй собі УКРАїНА

здоровий сон

Cон – основний складник здорового життя. Повноцінний відпочинок істотно

впливає на здоров’я у будь-якому віці. Хоча сьогодні наш стиль життя мало

пов’язаний зі словосполученням «правильний сон». І дарма, адже людина проводить

уві сні майже третину життя. Тож ця частина життя має бути комфортною.

К ожен хоча б раз у житті стикався з розладами Це не та річ, яку ви будете змінювати раз на кілька
сну — безсонням, недосипанням. Причин цього місяців, купують матраци, як правило, для тривалого
може бути безліч. У деяких випадках заснути використання. Матрац «Тієнс» комфортний та без-
заважає навіть тьмяне світло у кімнаті чи пізня вечеря. печний. Він відповідає багатьом ортопедичним та
Для здорового сну важливо врахувати всі фактори. гігієнічним нормам, не має протипоказань чи побіч-
них ефектів. Це інноваційна розробка компанії «Тієнс».
Людину, яка вночі погано спала, помітно одразу. В матраці поєднані порошок турмаліну і магніт. Такий
Вона млява, повільна, у неї тьмяне сіре обличчя та вдалий симбіоз створює точкові магнітні поля.
синці під очима. Крім того, недосипання та поганий
сон погіршують здатність приймати рішення — а це Матрац виготовлений з натуральних і зносотрив-
може призвести до аварій на дорозі, помилок у роботі ких матеріалів: бавовна, жакардовий трикотаж і бам-
тощо. А сучасні дослідження свідчать про зв’язок між букове волокно. Він також оснащений спеціальними
передчасним старінням клітин і поганим сном. «енергетичними зірками», які випромінюють магнітну
енергію, інфрачервону енергію та аніони.
Отож сон вкрай важливий для людини, тому ніхто
не заперечуватиме, що для нього треба створити мак- Мабуть, кожен прагне прокидатися свіжим, бадьо-
симально комфортні умови. Уві сні особливо ефек- рим та готовим зустріти новий день з посмішкою.
тивні різноманітні фізіотерапевтичні засоби. А матрац «Тієнс» ще й оздоровитися допомагає. Він
покращує імунітет, збільшує рівень кисню у крові, змі-
Важливо пам’ятати, що насамперед сон, а отже — цнює кровоносні судини та заспокоює.
і здоров’я залежать від хорошого й зручного матраца.

22

Info Продукція для здоров’я

УКРАїНА

Коли ми вже визначилися з вибором матраца, то пере- СВЯТИЙ МИКОЛАЙ
йдімо до того, чим ми вкриваємося. У холодну пору року ОБИРАЄ
м’яка й зручна ковдра, що утримує тепло, створить пра-
вильний мікроклімат у вашому ліжку. ЗДОРОВИЙ СОН

Ковдра «Здоровий сон» не лише допоможе вам відно-
вити сили уві сні і зняти втому, завдяки сатиновій тканині
ковдра має антибактеріальні та антикліщові властивості.
Оздоровити організм допомагають інфрачервоні промені
у ній. Дальне інфрачервоне випромінювання — це неви-
дима електромагнітна хвиля у сонячному світлі, яка пози-
тивно впливає на обмін речовин в організмі.

У ковдрі «Здоровий сон» використовуються волокна
Lukens — спеціальні мікроволокна, вироблені за новіт-
німи технологіями шляхом додавання у полімерну суміш
мікрогранул із натуральними есенціями та вітамінами.
Волокно Lukens — пружне і еластичне, тому наша ковдра
така легка та об’ємна. Пориста структура волокна краще
утримує тепло, пропускає повітря і вбирає вологу.

Ковдра «Здоровий сон» рекомендована людям з син-
дромом Рейно, порушеннями циркуляції крові, захворю-
ваннями дихальних шляхів, порушеннями сну (зокрема,
безсоння та хропіння).

Не менш важливо правильно підібрати подушку, яка
допоможе вам розслабитися і подарує відчуття затишку.
Подушка, на якій ви спите, не має бути надто м’якою, щоб
голова не тонула в ній. Але і не повинна бути занадто твер-
дою, у цьому разі буде напружуватися шия.

Подушка «Здоровий сон» не тільки робить сон ком-
фортним, але й впливає на організм, поєднуючи водно-
час три сили: магнітну енергію, інфрачервоні промені та
аніони кисню. Інфрачервоне випромінювання активізує
клітинний обмін, підсилює імунітет, поліпшує мікроцир-
куляцію крові, прискорює метаболізм, розслаблює м’язи.
Магнітне поле знімає втому, стимулює кровообіг, нор-
малізує тиск, заспокоює нервову систему. Аніони згубно
діють на бактерії і кліщів, знижують тиск, заспокоюють та
знімають втому.

Виготовлена подушка з легкої і м’якої перлової вовни,
що утримує її в належній формі. Завдяки властивостям
вовни, подушка утримує правильне положення шийного
відділу хребта під час сну, забезпечуючи рівномірне та
вільне дихання.

Правильно обрані аксесуари для сну, допоможуть краще
виспатися. Тож подаруйте собі цієї зими повноцінний сон
та гарний настрій разом з матрацом, подушкою і ковдрою
серії «Здоровий сон». Повноцінний відпочинок вночі — це
запорука якісного та тривалого життя. Тож приємних вам
сновидінь!

23

Продукція для здоров’я Info

УКРАїНА

Худнемо до Нового року
із Tiens Nutri-Shape

В ідсьогодні й аж до Нового року ваш графік, ймо-
вірно, буде переповнений подорожами, сімей-
ними клопотами та різними святкуваннями, які
не обходяться без усіляких спокусливих частувань. І
так непомітно з’являється ще одна проблема — зайві
кілограми, яких треба швидко позбутися, аби у ново-
річну ніч виглядати якнайкраще. Але не засмучуйтесь:
ми знаємо, як допомогти вам прибрати зайву вагу.

Звісно, у шаленому темпі передноворічних турбот
буде складно дотримуватися режиму харчування та
знайти час на заняття спортом. Набір дієтичних до-
бавок Tiens Nutri-Shape для контролю ваги допомо-
же вам не набрати зайвих кілограмів, виглядати при-
вабливіше і почуватися краще. Програма контролю
ваги Tiens Nutri-Shape ґрунтується на принципах ки-
тайської дієтології.

Серія Tiens Nutri-Shape складається з 3-х дієтич-
них добавок: Tiens Nutri-Shape Trim, Tiens Nutri-Shape
Block та Tiens Nutri-Shape Burn. Кожен з них містить
низку активних компонентів, які стимулюють здоро-
ве схуднення.

Мабуть, кожному за кілька днів до святкового за-
стілля хочеться їсти менше, не відчуваючи при цьо-
му голоду. Що ж, подібного ефекту можна досягну-
ти завдяки харчовому волокну глюкоманнану, який
міститься у складі добавки Tiens Nutri-Shape Trim.
Глюкоманнан, коли потрапляє у травний тракт, набу-
хає та збільшується, частково заповнюючи шлунок.
Тому, з’ївши лише половину звичайної порції, ви вже
почуваєтеся ситими.

ПАМ’ЯТКА

Обов’язково запивайте Tiens Nutri-Shape Trim
водою. Крім того, продукт не рекомендовано
вживати людям, які мають структурні пору-
шення кишківника й стравоходу. Обережними
слід бути й діабетикам, оскільки глюкоманнан
у складі продукту суттєво знижує рівень цукру.

Взимку нам особливо хочеться чогось солодень-
кого. І це нормально, адже організм витрачає багато
енергії на те, щоб зігрітися. Тому всім нам хочеться

24

Info Продукція для здоров’я

УКРАїНА

швидко отримати «легкі калорії» з солодощів. Та якщо Третій етап — підтримання ваги, розрахований та-
ви вже запланували схуднення, доведеться забути про кож на 4 тижні. Головне завдання уникнути — «зво-
тістечка і шоколадки. Зменшити бажання поласувати ротного ефекту», аби вага не повернулася. Щоб це
солодким може мікроелемент хром, який є основним не трапилося, продовжуйте вести правильний спосіб
інгредієнтом Tiens Nutri-Shape Burn. Крім того, ді- життя, харчуйтеся правильно. Калорійність їжі можна
єтична добавка містить екстракт рідкісного виду ще підвищити, але слідкуйте, щоб кількість отрима-
малини Рубус (китайської ожини), який допомагає них калорій не перевищувала кількість витрачених.
спалювати жири, кофеїн та таурин. Останні дві речо-
вини більше відомі як засоби, що бадьорять та до- До речі, на усіх трьох етапах можна пити замінники
дають енергії. Крім того, вони стимулюють розумову харчування Tiens Nutri-Shape Shakes. Вони забезпе-
активність і підвищують фізичну витривалість, що так чать організм збалансованими рослинними білками,
важливо в період зимових свят. Однак пам’ятайте, що вітамінами та мінералами.
кофеїн послаблює дію снодійних і знеболювальних.
Trim Block Burn
Формула 3-го продукту серії — Tiens Nutri-Shape
Block — складається з хітин-глюкану. Він зв’язує жири Сніданок 2 капсули
і контролює рівень холестерину, виводячи його з ор- після їжі
ганізму. Крім того, ця речовина нормалізує рівень Обід 2 капсули за 2 капсули за
цукру у крові. Tiens Nutri-Shape Block подовжить Вечеря 30 хв до їжі 15 хв до їжі 1 капсула
відчуття наповнення шлунку, аби ви рідше почували- після їжі
ся голодними.
Продукти серії Tiens Nutri-Shape — це тільки ча-
ВАЖЛИВО стина дієти. Вони не замінять фізичних навантажень та
збалансованого харчування. Використовуйте їх як до-
Шановні партнери, зверніть, будь ласка, увагу, даткову можливість стати стрункішим і здоровішим.
що на початку грудня надійде остання партія Не потрібно голодувати, їжте складні вуглеводи і за-
цих продуктів такими з термінами вживання: будьте про солодощі щодня. І, звісно, обмежте себе у
алкоголі, хоча б до свят.
• Tiens Nutri-Shape Block — cерпень 2020 р.
• Tiens Nutri-Shape Burn — квітень 2020 р. Отже, чому б не скористатися більш здоровим під-
• Tiens Nutri-Shape Trim — квітень 2020 р. ходом до схуднення під час цього святкового сезону?
І серія дієтичних добавок Tiens Nutri-Shape для ко-
Програма Tiens Nutri-Shape розрахована на 12 тиж- рекції ваги вам у цьому допоможе. Проведіть свята
нів (3 етапи по 4 тижні). Її мета — не лише допомог- весело і з користю для здоров’я!
ти вам скинути зайву вагу, але і змінити ваші харчові
звички на  більш здорові та безпечні. Складається
програма з трьох основних етапів. Проте зауважте,
є ще й підготовчий етап, аби очистити і врегулюва-
ти роботу травної системи.

Перший етап — схуднення, втрата ваги. Розрахо-
ваний на 4 тижні. На цьому етапі слід вживати усі 3
продукти Tiens Nutri-Shape. Також важливо відмови-
тися від поганих звичок, знизити кількість калорій, які
отримує організм впродовж доби, бути активним.

На другому етапі стабілізуємо вагу. Розрахований
він на 4 тижні. Не забуваємо про здорове харчування
та фізичну активність. Однак поступово слід збільшу-
вати кількість спожитих калорій протягом дня, щоб
урізноманітнити раціон. І, звісно, продовжуємо вжи-
вати Tiens Nutri-Shape Trim, Tiens Nutri-Shape Block
та Tiens Nutri-Shape Burn разом з іншими добавками.

25

Продукція для здоров’я Info

УКРАїНА

ЧИСТА ВОДА ВІД ЧИСТОГО СЕРЦЯ

Звісно, взимку організм потребує Очищує воду від органічних речовин і залишків хло-
ровмісних сполук, видаляє молекули, які провокують
менше води, ніж у спекотну літню виникнення стороннього запаху. Домішки затриму-
ються у порах активованого вугілля й так абсорбу-
пору. Однак це не означає, що ються. Третій фільтр — пористий поліпропіленовий.
На цьому етапі відбувається вже тонке механічне очи-
можна пити неякісну воду. Адже щення. Четвертим є мембранний фільтр. Він глибоко
оброблює сиру воду, відфільтровуючи колоїдні речо-
вода не просто втамовує спрагу, вини, суспензії та інші високомолекулярні речовини.
Завдяки своїй міцності фільтр пропускає великі об’єми
а підтримує здоров’я людини. рідини та не забивається. Останній — фільтр з грану-
льованого активованого вугілля. Активоване вугілля
Вона потрібна нашим суглобам, зі шкарлупи кокосового горіха покращує смак води.

м’язовим тканинам, шкірі та навіть Ці п’ять фільтрів водоочисника одноразові, їх не
треба мити. Старий фільтр лише замінюється новим,
волоссю. Саме тому так важливо щоб уникнути вторинного забруднення води. На панелі
дисплею є позначки, що вказують потребу заміни філь-
пити чисту, якісну воду. трів і рівень заряду батарейок.

Ви напевно ж знаєте, що достатня кількість Водоочисник «Тієнс» енергоефективний — він не
спожитої якісної питної води — запорука споживає електроенергію, а працює від батарейок чи
не тільки гарного самопочуття, а й здо- багаторазових акумуляторів.
ров’я в цілому. Але пити потрібно тільки якісну, без-
печну питну воду. Слід відмовитися від споживання Під час встановлення й експлуатації приладу дотри-
неочищеної води з-під крана. У ній міститься велика муйтеся вказівок в інструкції. Періодично перевіряйте
кількість хлору, який вбиває імунні клітини і корисні стан водоочисника.
бактерії. Навіть після кип’ятіння хлор не знищується,
а розпадається на нерозчинні сполуки. Тож якщо хочете бути гарними і здоровими, пийте
тільки чисту й безпечну воду з фільтром «Тієнс»!
Рішенням проблеми може стати фільтр для води,
який очищав би її від різних домішок та забруднень.
Одним з таких є фільтр-очищувач води «Тієнс». Він
розроблений з урахуванням технології п’ятиступене-
вого очищення. Тобто всередині водоочисника є п’ять
фільтрувальних шарів — фільтрів. Кожен з них — це
певний етап очищення, які укупі покликані видалити
з сирої води хлоровмісні сполуки, іржу, метали і осад.

Сьогодні і чоловіки, і жінки витрачають чималі гроші,
щоб зберегти якомога довше молодість тіла і обличчя.
Проте вони зовсім не звертають уваги на один відо-
мий факт: вода — найефективніший і, мабуть, найде-
шевший засіб для догляду за собою. Щоденне вжи-
вання достатньої кількості води сприятливо впливає
на клітини. Вода зсередини зволожує шкіру, запобігає
сухості та підвищує її еластичність. Вона охолоджує
організм, як холодоагент кондиціонера.

Усі фільтри водоочисника «Тієнс» високоякісні, що
гарантує чистоту і безпеку води. Перший — поліпро-
піленовий фільтр. Він відфільтровує шкідливі речо-
вини і домішки у рідині. Це грубе механічне очищення.
Далі — фільтр з гранульованого активованого вугілля.

26

Info Продукція для краси

УКРАїНА

Цілюща енергія
моря для красивої

шкіри взимку

6
3

2 5
1

4 HOBUHKA

Bжe y пpoдaжy

Ш кіра обличчя особливо чутлива до зимово- кальцієм. Флер де Сель — найдорожча з усіх морських
го холоду. Сухість, надмірне почервоніння, солей. Вона унікальна і тим, що має високий вміст во-
подразнення — усе це завдає клопотів і ви- логи, в деяких випадках до 10%.
кликає дискомфорт взимку. Тому у цю пору шкіра
потребує ретельнішого догляду, захисту, живлення та Ці компоненти якнайкраще підходять для щоден-
зволоження. Копмлексно подбати про шкіру обличчя ного догляду за шкірою обличчя. Але у холодну пору
допоможе нова серія косметичних засобів Celles Tiane. він має кілька особливостей.

Сьогодні до серії зволожувальної косметики Celles Звісно, і влітку, і взимку першим етапом повсяк-
Tiane входить 6 косметичних засобів: захисна емуль- денного догляду повинно бути очищення. Надмірний
сія, молочко, крем, есенція, лосьйон для шкіри облич- шкірний жир, змертвілі клітини, пил і макіяж, — все
чя та есенція для шкіри навколо очей. це щодня забруднює шкіру, ускладнює її дихання і по-
рушує природний баланс. Тому і ритуал ранкового та
Основний компонент усих цих засобів — морський вечірнього догляду має починатися з ретельного очи-
ресурс. Морська вода — один з кращих натуральних щення обличчя. Скористайтеся очищувальним зво-
косметичних засобів. Її корисні властивості були ві- ложувальним молочком. Воно м’яко усуває забруд-
домі ще в Стародавній Греції, де зародилася тала- нення, робить колір обличчя яскравішим та освіжає
сотерапія — лікування морською водою. Мінерали та шкіру в цілому. Очищувальне молочко Celles Tiane
мікроелементи, такі, наприклад, як магній, калій та містить екстракт рисових висівок — відомий у косме-
кальцій, що містяться у ній, покращують кровопоста- тології компонент. Протягом століть рисова вода ви-
чання та розгладжують шкіру. користовувалася для краси шкіри. Регулярне вмиван-
ня рисовою водою зробить шкіру обличчя м’якою та
Цінний та унікальний компонент косметики Celles пружною, вирівняє її колір і тон.
Tiane — морська сіль сіль Флер де Сель. Її збирають
руками з поверхні глинистих озер, де та утворюється Кращий ефект буде, якщо після молочка застосу-
під впливом вітрів і сонця. Ця сіль багата магнієм та вати зволожувальний лосьйон. Це унікальний засіб,

1 — Есенція зволожуюча для шкіри навколо очей з екстрактом морських водоростей і дріжджів. 2 — Есенція зволожуюча для обличчя
з екстрактом морських водоростей і дріжджів. 3 — Лосьйон зволожуючий для шкіри з екстрактом морських водоростей і дріжджів.
4 — Крем зволожуючий для обличчя з екстрактом морських водоростей і дріжджів. 5 — Емульсія зволожуюча захисна з екстрактом
морських водоростей і дріжджів. 6 — Молочко зволожуюче для очищення шкіри з екстрактом морських водоростей і дріжджів.

27

Продукція для краси Info

УКРАїНА

створений для очищення та зволоження шкіри. Він І насамкінець — зволожувальний крем. Наносьте
містить надзвичайно ефективний морський колаген, крем двічі на добу (вранці та вечері). Він призначе-
потрібний для молодості, здоров’я та краси шкіри. ний для зволоження, живлення та захисту шкіри про-
Морський колаген — один із найефективніших омо- тягом дня. Щоб засіб краще всмоктувався, акуратно
лоджувальних компонентів, який своїми властивос- масажуйте шкіру.
тями не поступається навіть гіалуроновій кислоті.
Крем збагачений активним компонентом сквале-
Вітер і низька температура сушать шкіру. Відчуття ном — насичений природний вуглеводень. Вперше
стягнутості стає частішим, відчувається дискомфорт. його виявили японські вчені у 1916 р., коли досліджу-
вали глибоководних акул. Виявилося, що їх печінка
Відповідно, догляд за сухою шкірою обличчя взим- виробляє сквален, який, коли з’єднується з молекула-
ку потребує інтенсивних зволожувальних засобів. ми води, вивільняє кисень, завдяки чому акула вижи-
Щодня шкіра втрачає вологу, тому слід заповнювати ває в океанських глибинах. Молекули сквалану легко
нестачу вологи, щоб уникнути зморшок і помітної су- вбудовуються в ліпідний шар шкіри і зміцнюють його,
хості шкіри. Втраті вологи перешкоджає зволожу- перешкоджаючи випаровуванню вологи. Він підви-
вальна есенція для обличчя. Есенція містить спеці- щує еластичність шкіри, прискорює її регенерацію.
ально оброблений рисовий протеїн і екстракт герані
Роберта. До її складу також входить гліцерин, екстракт ВАЖЛИВО
дріжджів і 8 типів зволожувальних амінокислот.
Чоловіки і жінки мають уникати втирання косме-
тичних засобів безпосередньо в шкіру. Замість
цього слід наносити їх легкими змащувальними
рухами, що допомагає посилити прилив крові до
шкіри та, в свою чергу, зміцнює відновлювальні
процеси і допомагає омолодженню шкіри.

Косметика для зимового догляду за обличчям —
необхідна умова красивої шкіри обличчя. Лише комп-
лексний підхід дає змогу отримати бажаний ефект і
продовжити молодість шкіри, оберігаючи її та захи-
щаючи від негативних впливів.

Залишайтесь завжди молодими та доглянутими з
косметикою Celles Tiane. Ми зупиняємо час!

Обов’язковим є також догляд за шкірою навколо А ТИ ВЖЕ ОБРАЛА
очей, особливо після 25 років. Тут шкіра дуже тонка, ПОДАРУНКИ ПОДРУГАМ
тому звичайні косметичні засоби можуть лише погір- НА НОВИЙ РІК?
шити її стан. Використовуйте спеціальну есенцію для
шкіри навколо очей. Вона ефективно оберігає від
зневоднення, відновлює, формує захисну мембрану
на поверхні шкіри, підкреслює природний блиск очей.

Пізньої осені та взимку шкіра обличчя переживає
справжній стрес, тому її треба ретельно захищати. У
цьому вам допоможе захисна зволожувальна емуль-
сія. Вона захищає шкіру протягом усього дня, ство-
рюючи на ній ніби бар’єр, який перешкоджає дії не-
гативних факторів.

28

Info Продукція для краси

УКРАїНА

Будова шкіри Поради для щоденного
догляду за шкірою
епідерміс
1 Щодня вранці та ввечері очищуйте шкіру обличчя.
дерма Спеціальні очищувальні засоби видаляють бруд,
піт, шкірне сало й залишки макіяжу. Шкіра стає чи-
підшкірна стою і готовою до поглинання активних інгредієнтів.
клітковина
2 Дерма складається з води на 70%, а епідерміс —
м‛язи на 15%. Щоб шкіра завжди була добре зволоже-
ною, обирайте зволожувальні засоби, які утримують
Наша шкіра складається з 3 шарів: епідермісу, дерми постійний рівень вологи в шкірі.
та гіподерми (підшкірно-жирової клітковини). Вони
відповідають за захист і пружність шкіри. 3 Одне з основних правил догляду за шкірою об-
Зовнішній шар — епідерміс. Його поверхня — мертві личчя — обов’язково використовуйте косметич-
клітини, глибше лежать живі. Між ними — жироподіб- ні засоби, які захистять шкіру від несприятливих фак-
ні речовини. Завдяки епідермісу шкіра стає бар’єром торів до виходу з дому, та ретельно очищуйте шкіру
і захищає від зневоднення, інфекцій та хімічних речо- після повернення додому ввечері.
вин. Саме тому великі молекули, колаген, гіалуронова
кислота та інші, не можуть проникнути вглиб шкіри. 4 Щодня зволожуйте шкіру. Використовуйте зво-
Далі — дерма. Це каркас шкіри, який відповідає за ложувальні косметичні засоби. Також пийте ба-
пружність і форму. Його утворюють волокна колаге- гато води. Однак не захоплюйтеся, зайва вода не зро-
ну, еластину та гіалуронова кислота. Колаген і ела- бить шкіру пружною — рідину виведуть нирки.
стин забезпечують еластичність. Колаген на дві тре-
тини складається з незамінних амінокислот, які наш 5 Шкіра навколо очей вдесятеро тонша за шкіру
організм не вміє утворювати самостійно. Гіалуронова в інших місцях. Використовуйте спеціальні за-
кислота утримує в шкірі воду. соби для догляду за цією зоною. Рухайтеся від вну-
Гіподерма підтримує форму шкіри. Там є крово- трішнього кутика ока до зовнішнього — по лініях най-
носні судини й відкладення жиру, що формують меншого розтягнення шкіри.
риси обличчя. З віком жирова тканина зміщується
донизу, через що й виникають зморшки. 6 Пам’ятайте про здоровий спосіб життя. Киньте
палити. Їжте достатньо фруктів та овочів, які
багаті на антиоксиданти. Рухайтеся, відпочивайте на
свіжому повітрі і дбайте про здоровий сон!

здорова шкіра хвора шкіра

29

Продукція для краси Info

УКРАїНА

NEW!

Cilvaris — твій секрет красивої

та здорової шкіри

Здоров’я та молодість шкіри — Професійне очищення та догляд за шкірою обличчя
не дар природи, а результат будь-якого типу в домашніх умовах? Це легко і про-
щоденного догляду. Мабуть, не сто поєднати з новим косметичним апаратом Cilvaris!
багато жінок можуть похвалитися Це спеціальний багатофункціональний прилад, який
бездоганною шкірою обличчя. допоможе якісно зняти макіяж, очистити шкіру і по-
На щастя, в епоху стрімкого бороти зморшки.
розвитку косметології, можна
легко і успішно боротися з різними Косметичний апарат оснащений чотирма режима-
шкірними проблемами без шкоди ми (радіочастоти, мікрострум, ультразвук і комбіно-
для здоров’я. Саме для цього був ваний режим), які допомагають усунути сліди вікових
розроблений новий косметичний змін, а також дрібні недосконалості шкірного покри-
апарат Cilvaris. Його комплексна ву, наприклад мімічні зморшки, пігментні плями, акне
дія зробить вашу шкіру красивою. та постакне.

Залежно від власних потреб і побажань ви може-
те самостійно перемикати режими приладу для того,
щоб безпечно та комфортно доглядати за чутливою
шкірою обличчя, зокрема шкірою навколо очей, а та-
кож шиї та зони декольте.

30

Info Продукція для краси

УКРАїНА

Це докорінно відрізняє косметичний апарат Сilvaris ПАМ’ЯТКА
від інших б’юті-засобів: пілінгів, скрабів і масок. Адже
вони не проникають у глибокі шари шкірного покриву. 1. Користуючись приладом, переходьте від низь-
Науково доведено, що у порівнянні зі звичайним уми- кої до високої швидкості.
ванням косметичний апарат діє не тільки на зовніш- 2. Не використовуйте прилад, якщо він впав чи
ньому шарі епідермісу, а й проникає глибше. був пошкоджений. Не користуйтеся несправним
приладом.
Радіочастотний режим (RF) рекомендовано вико- 3. Якщо на шкірі виник червоний висип або за-
ристовувати для підтягнення шкіри, розгладження палення, з’явився свербіж чи була інша реакція,
зморшок на лобі та зміцнення лобових м’язів. Водно- припиніть використання приладу.
час радіочастотне випромінювання не пошкоджує 4. Люди, які проходять стоматологічне лікуван-
шкіру, не травмує епідерміс, нагріває тільки шари ня, мають уникати прямої дії приладу на хвору
дерми й підшкірно-жирової клітковини. Тим самим ділянку.
поліпшується кровообіг та рух лімфи, відновлюється 5. Не витирайте корпус приладу спиртом, роз-
робота судин, активізуючи всі обмінні процеси. чинниками, бензином та засобами для зняття
лаку. Ви можете пошкодити поверхню апарату.
Але найголовнішим, безсумнівно, є вплив радіоча- 6. Не використовуйте прилад на одній ділянці
стот на волокна колагену — білка молодості. Під їх шкіри тривалий час.
впливом деформовані та розтягнуті волокна колагену 7. Користуючись приладом, слідкуйте за станом
повертають собі первісну форму, що візуально вира- своєї шкіри.
жається в розгладженні зморшок і підтягненні шкіри. 8. Після використання приладу може виникнути
Крім того, високочастотний струм стимулює виро- почервоніння та подразнення шкіри. Якщо сим-
блення нових волокон колагену і еластину клітинами. птоми не минуть протягом 3 днів, зверніться до
профільного лікаря.
Сформувати V-подібне обличчя допоможе режим 9. Зберігайте прилад і зарядний пристрій у су-
мікрострумів (EMS). Мікрострум дуже акуратно, але хому місці.
глибоко проникає в шкіру, прискорюючи мікроцирку- 10. Прилад не призначений для використання
ляцію. Зникають мішки під очима, набряклість повік, людьми з обмеженою рухливістю.
змінюється овал обличчя, а клітини насичуються кис- 11. Уникайте контакту апарата з водою.
нем, що робить шкіру більш свіжою та здоровою. 12. Не використовуйте бездротовий зарядний
пристрій у приміщеннях з високою вологістю
У косметології ультразвук (режим CV) використо- (ванна кімната, басейн).
вують для омолодження, підтягнення та живлення 12. Використовуйте прилад разом з іншими кос-
шкіри обличчя. Ультразвукове розпилення проникає метичними засобами.
глибоко в шкіру, де абсорбуються поживні речовини. 13. Заборонено користуватися дітям до 14 років.
Цей режим також можна використовувати для очи- 14. Не застосовуйте прилад на ділянках тіла піс-
щення та зняття макіяжу. ля пластичних операцій, місцях порізів, бреке-
тах, бровах, повіках і очних яблуках.
Комбінований режим (auto) поєднує діє червоного
та синього світлодіодного наносвітла, що прискорює 31
метаболізм і кровообіг, нагріває дерму і розгладжує
дрібні зморшки. А під дією синього наносвітла руй-
нуються порфіни метаболітів бактерій, які виклика-
ють вугровий висип.

Щоб уникнути різних несправностей чи нещасних
випадків, дотримуйтесь інструкції, яка вкладена все-
редині упаковки. Прочитану інструкцію не викидайте,
у ній ви знайдете відповіді на запитання щодо подаль-
шої експлуатації приладу.

Косметичний апарат Cilvaris стане вашим особи-
стим косметологом, готовим провести необхідні про-
цедури в будь-який час і в будь-якому місці. З ним
вам не доведеться відвідувати дорогі салони краси,
що заощадить час і гроші.

ТОВ «Тієнс Україна»
Адреса: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери
(просп. Московський), 13-В.
Тел.: (044) 277-35-35
www.ua.tiens.com
www.tiens.ua


Click to View FlipBook Version