The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดนิทานสหกรณ์
จัดทำโดย : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์
.
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zom Kityaporn OBEC, 2020-06-22 23:17:21

ชุดนิทานสหกรณ์_เทวดากับชายขับเกวียน

ชุดนิทานสหกรณ์
จัดทำโดย : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์
.
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
.

นิทานคุณธรรมประกอบการเรียน การสอน อดุ มการณ์สหกรณ์

จดั ทาโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยแพร่เพอื่ ประโยชน์ทางการศึกษา อนั มิใช่การกระทาเพ่ือหาการร

1

ชายคนหน่ึงขบั เกวยี นรปในป่ า บงั เอิญเกวยี นติดหลม่ ลึกววั จึงลากรม่รหว

2

ชายคนน้นั รม่ทราบวา่ จะทาอยา่ งรร จึงนง่ั ร้องรหพ้ ร้อมกราบรหว้ ออ้ นวอน
เทวดาใหช้ ่วย

3

ทนั ใดน้นั เทวดากป็ รากฏตวั ข้ึน แลว้ กลา่ วกบั ชายผนู้ ้นั วา่ “ท่านผนู้ ่าสงสาร เจา้
จงกม้ ลงแลว้ เอาบ่าของเจา้ แบกดุมลอ้ เกวยี นขณะเดียวกนั กเ็ อารมเ้ รียวเฆี่ยนววั ใหเ้ ดิน
เกวยี นกจ็ ะข้ึนจากหลุม”

4

ชายผนู้ ้นั กท็ าตามที่เทวดาแนะนา เกวยี นกข็ ้ึนจากหลุมรดด้ ว้ ยตนเองโดยรม่ตอ้ งพ่ึงผอู้ ื่น
ชายขับเกวยี น “ขา้ ขอขอบพระคุณท่านเทวดา ท่ีแนะนาแก่ขา้ ซ่ึงถา้ รม่มีท่านขา้ คงรม่มี
ปัญญาท่ีจะเอาเกวยี นข้ึนจากหลุมเป็นแน่”

5

เทวดา “เอาละรม่ตอ้ งมาขอบคุณขา้ หรอกต่อรปเจา้ จะทาอะรรตอ้ งพ่ึงตนเองก่อน
ก่อนที่จะใหผ้ อู้ ื่นมาช่วยเรา ที่จริงแลว้ ขา้ ใชฤ้ ทธ์ิเดชของเทวดาชว่ ยเจา้ กร็ ดแ้ ต่ขา้ รม่
ทาขา้ อยากจะสอนใหเ้ จา้ รู้จกั การช่วยเหลือตนเองรู้จกั การแกป้ ัญหา”

เม่ือกล่าวจบเทวดากห็ ายตวั รป 6

ชายขบั เกวยี น “ขา้ ขอสัญญาวา่ ต่อรปขา้ จะทาอะรรหรือมีปัญหาอะรรขา้ จะ
แกป้ ัญหาดว้ ยตวั เองก่อน ช่วยเหลือตวั เองก่อน เมื่อเราช่วยตนเองรม่รดแ้ ลว้
คอ่ ยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผอู้ ื่น”

จดั ทาโดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์

เผยแพร่เพอ่ื ประโยชน์ทางการศึกษา
อนั มิใช่การกระทาเพอ่ื หาการร


Click to View FlipBook Version