The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Duangtassanee Suwanna, 2019-09-23 14:08:58

การเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยี

การเปลย่ี นแปลงของเทคโนโลยี

นางสาว พทุ ธรักษ์ กงั วานพณชิ ย์ ม.4/3 เลขท่ี 23

เทคโนโลยี ลกั ษณะของเทคโนโลยที ่ี สาเหตุหรือปัจจยั ทที่ าให้เกดิ
เปลย่ี นแปลงจากอดตี จนถึง การเปลย่ี นแปลง
เคร่ืองซกั ผ้า
ปัจจุบนั

ซกั ผ้าด้วยการใช้มือซกั มนษุ ย์มีความต้องการให้ซกั
ผ้าได้เยอะกวา่ นี ้

เคร่ืองซกั ผ้ามีการแยกนา้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
แยกนา้ ยาปรับผ้านมุ่ ทาให้เคร่ืองซกั ผ้ามีการใช้งาน
เยอะมากขนึ ้

เทคโนโลยี ลกั ษณะของเทคโนโลยที ี่ สาเหตุหรือปัจจยั ทท่ี าให้เกดิ
เปลยี่ นแปลงจากอดตี จนถงึ การเปลย่ี นแปลง
เตาไฟฟ้า
ปัจจุบนั

ใชเ้ ป็นเตาฟื น ในการประกอบ มนุษยม์ ีความตอ้ งการใหม้ ีการ
อาหาร แต่ควบคุมไฟยาก ควบคุมไฟไดด้ ีกวา่ น้ี

เปล่ียนพลงั งานไฟฟ้าเป็น ความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลยี

พลงั งานความร้อนจากขดลวด ทาใหเ้ ตาไฟฟ้าใชง้ านไม่

นาไฟฟ้า ยงุ่ ยาก ควบคุมไฟไดด้ ี

เทคโนโลยี ลกั ษณะของเทคโนโลยที ี่ สาเหตุหรือปัจจัยทที่ าให้เกดิ
เปลยี่ นแปลงจากอดตี จนถงึ การเปลยี่ นแปลง
กล้องถ่ายรูป
ปัจจุบนั

ใชฟ้ ิ ลม์ ในการเกบ็ ภาพ ฟิ ลม์ มนุษยม์ ีความตอ้ งการอยากได้
มว้ นนึงถ่ายไดแ้ ค่ 30 กวา่ รูป รูปทนั ทีและสามารถดูไดเ้ ลย
ถ่ายเสร็จตอ้ งไปใหร้ ้านถ่ายรูป
อดั รูปให้ รูปออกมาไม่สวยก็
ทาใจกนั ไป เพราะตอนถ่าย
มนั ดูตวั อยา่ งไม่ได้

ไม่ตอ้ งใชฟ้ ิ ลม์ ในการเกบ็ ภาพ ความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลยี
สามารถดูไดเ้ ลย โดยไม่ตอ้ ง ทาใหก้ ลอ้ งถา่ ยรูปสามารถดู
รอ รูปไดเ้ ลย

เทคโนโลยี ลกั ษณะของเทคโนโลยที ่ี สาเหตุหรือปัจจยั ทท่ี าให้เกดิ
เปลยี่ นแปลงจากอดตี จนถงึ การเปลย่ี นแปลง
โทรศพั ท์
ปัจจุบนั

โทรศพั ทเ์ ป็นระบบหมุนเลข มนุษยม์ ีความตอ้ งการใหใ้ ช้
งานเยอะมากกวา่ น้ี

เป็นสมาร์ทโฟนสามารถส่ง ความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลยี
อีเมล ถ่ายรูป แตง่ รูปได้ ทาใหโ้ ทรศพั ทส์ ามารถใชง้ าน

ไดเ้ ยอะกวา่ เดิม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
23 - Junio 2004
Next Book
IBT1 Sept 23 Board Meeting Packet