The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กติกา ในการเล่นวอลเล่ย์บอล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 62202040003, 2022-06-10 03:43:16

กติกา ในการเล่นวอลเล่ย์บอล

กติกา ในการเล่นวอลเล่ย์บอล

กตกิ าในการเลน่ บอลเลยบ์ อล

อรอุมา จอดนอก
วิทยาลัยอาชวี ศึกษาอดุ รธานี

กติกาในการเลน่ บอลเลย์บอล

คานา

บทเรียนออนไลน์ เร่ือง กฬี าวอลเลยบ์ อล จัดทาข้ึนเพอื่ เปน็ สว่ น
หน่ึงของรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โดยคณะ
ผู้จัดทา มุ่งเพื่อให้เปน็ ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการออกกาลังกาย
แบบเเละผู้ท่ีมีความชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอล ซ่ึงทาให้สุขภาพ
และบุคลิกภาพดีข้ึน ในบทเรียน กีฬาวอลเลย์บอลจึงมีการนาเสนอ
ทักษะการในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจมี
ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลท่ีดีข้ึนเเละมีสุขภาพร่างกายเเข็ง
เเรง

ทางคณะผู้จัดทา ขอให้ท่านผู้อ่านและท่านที่ศึกษาในเว็ปใชต์น้ี
มีทักษะในการเล่นวอลเลย์และนาไปใช้ได้ถูกต้อง คณะผู้จัดทา
ขอขอบพระคุณ อาจารย์นฤมล รอดเนียม ที่ให้คาปรึกษาคาแนะนา
ในการปรับปรุ งแก้ใขและชี้แนะการทาบทเรียนออนไลน์น้ีให้มี
ประสทิ ธิภาพยงิ่ ข้ึน

ผู้จัดทา
นางสาว อรอมุ า จอดนอก

สารบัญ หน้า

เรื่อง 2
4
คานา 5
ประวตั วิ อลเล่ยบ์ อล
ความหมายของกติกา 6
ทักษะในการเล่นบอลเลย่ ์บอล
กติกาในการเล่นบอลเลย่ ์บอล 7-8

จุดประสงค์ของบอลเลย่ ์บอล 9

ประวตั ิวอลเลย่ ์บอล

กีฬาวอลเลย์บอล (Volleyball)น้ัน ถือกาเนิดข้ึน
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) โดย นายวิลเลียม จี.มอร์
แกน (WilliamG.Morgan) ผู้อานวยการฝา่ ยพลศึกษาของ
สมาคม Y.M.C.A.(YoungMen's Christian Association)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีตอ้ งการมีกฬี าสาหรับเล่นในชว่ งฤดู
หนาวแทนกีฬากลางแจ้ง เพื่อออกกาลังกายและพักผ่อน
หยอ่ นใจ

ความหมายบอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล เป็นกีฬาท่ีได้รับความ
นิ ย ม ท่ั ว โ ล ก แ ล ะ ไ ด้ เ ข้ า ม า ใ น ไ ท ย ต้ั ง แ ต่ ปี
2477 ทางกรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกา
หลงั จากน้ันกไ็ ดม้ ีการแข่งขนั เรื่อยมากทาให้
กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุก
วัย และในปี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ได้มี
การจัดต้ังสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเลน่ แห่ง
ประเทศไทยอยา่ งเปน็ ทางการ

ทักษะในการเลน่ บอลเลย่ บ์ อล

ทักษะท่ี1 การ อันเดอร์ วอลเล่ยบ์ อลลกั ษณะท่าทางเตรียมเลน่
บอลของผูเ้ ล่นมลี กั ษณะดังน้ี
1.หงายมอื ท้ังสองขา้ ง
2.เอามือหน่ึงไปวางชอ้ นทบั อกี มือหน่ึง
3.รวบมือให้น้ิวหวั แม่มือชดิ ตดิ กนั มัด
4 ใชม้ อื ใดมือหน่ึงกาหมัด
5.ใชอ้ ีกมอื หน่ึงโอบหมัด
6.ให้นิ้วหัวแม่มอื ท้ังสองชดิ ตดิ กนั .กามอื
7.กามอื ท้ังสองขา้ ง
8. การวิ่งเคล่อื นที่เข้าหาจุด
9.ใหน้ ้ิวหัวแมม่ ือท้งั สองขา้ งเสมอกนั

กตกิ าวอลเลย์บอล 28 ขอ้ มี
ดงั ตอ่ ไปน้ี

1.กติกาวา่ ด้วยพ้นื ทเี่ ล่นลกู ทจ่ี ะมกี ารบอกถงึ ขนาดของสนาม,
พน้ื ผิวสนาม, เสน้ บนพืน้ สนาม, เขตแดนต่าง
2.กตกิ าบอกถงึ ตาข่ายและเสาขงึ ตาขา่ ยทจ่ี ะเปน็ การบอกถงึ ขนาด
และการจัดวางอย่าง
3.กตกิ าที่เกีย่ วกับลูกบอล ไมว่ ่าจะเปน็ เร่ืองของขนาด น้าหนัก และ
วิธีการใชอ้ ยา่ งถกู ต้อง
4.กติกาท่กี าหนดในเร่ืองของทมี ทเ่ี ข้าแขง่ ขันวอลเลยบ์ อล
5.กติกาเกย่ี วกบั หัวหน้าทีมในเร่ืองของความประพฤติ ระเบียบวนิ ัย
และหน้าท่ี
6.กตกิ าทีเ่ กยี่ วกบั การได้รับคะแนนของท้ังสองฝา่ ย
7.กติกาท่เี ก่ยี วกับรูปแบบการเล่นท้ังหมด
8.กตกิ าเกี่ยวกบั ลูกบอลทโ่ี ดนตาขา่ ย
9.กติกาเก่ียวกับผู้เล่นทีโ่ ดนตาข่าย
10.กติกาเกยี่ วกบั การเสริ ์ฟภายใน 8 วนิ าที

11.กติกาเกี่ยวกับการหยุดเล่น
12.กติกาเกีย่ วกับการหยดุ เลน่ เพมิ่ เตมิ (กรณี
พิเศษ)
13.กตกิ าเกี่ยวกบั การเสริ ์ฟ
14.กติกาเก่ยี วกบั การรุก
15.กตกิ าเกี่ยวกบั ตัวรับอสิ ระ
16.กตกิ าเกีย่ วกับการหยุดแข่งขนั
17.กตกิ าเกยี่ วกบั การหน่วงเวลาการแขง่ ขนั
ตอ่ ไป
18.กตกิ าเร่ืองข้อยกเวน้ การหยดุ แขง่ ขัน
19.กติกาเร่ืองการเปลย่ี นแปลงการหยุดพกั
20.กติกาเร่ืองของตวั รับอสิ ระทีเ่ ปน็ กติกาเพม่ิ
21.กติกาความประพฤตขิ องนักวอลเลย์บอล
22.กติกาการเล่นท่ีผดิ มารยาทและการ
ลงโทษท้งั หมด
23.กตกิ าทเ่ี กยี่ วกบั หน้าที่ในการตัดสนิ
24.กติกาทเี่ กี่ยวกบั ผตู้ ัดสนิ ท่ี 1
25.กติกาท่เี ก่ยี วกับผ้ตู ดั สนิ ที่ 2
26.กตกิ าเกี่ยวกบั ผู้บนั ทกึ การแขง่ ขนั
27.กติกาเกี่ยวกับผู้กากบั เสน้
28.กตกิ าเก่ียวกบั สญั ญาณของการแข่งขนั

จุดประสงค์

การเล่นกีฬาเปน็ การออกกาลังกายชนิดหน่ึง
ซ่ึ ง เป ็น ที่ ย อ ม รั บ กั น ว่ า ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
เปน็ ยาขนานวิเศษ ดังคากล่าวที่ว่า"กีฬา กีฬา
เ ป็ น ย า พิ เ ศ ษ " ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล เ ป็ น กี ฬ า
ทท่ี าใหผ้ เู้ ลน่ เกิดประโยชน์ดงั น้ี

1. วอลเลย์บอลเปน็ กีฬาท่ีฝึกหัดเล่นให้
เปน็ ได้งา่ ยและเล่นไดท้ กุ เพศทกุ วัย

2. วอลเลย์บอลเปน็ กีฬาประเภททมี จึง
ต้องมกี ารฝึกซ้อมเพอื่ ใหก้ ารเลน่ ในทีม
มีความสมั พนั ธ์และรักใคร่

3. วอลเลย์บอลเป็นกีฬาท่ี 4. การเลน่ วอลเลยบ์ อลเปน็
ชว่ ยฝกึ ฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบ การสง่ เสริมและฝึกให้ผู้เล่นมี
ท่ีชาญฉลาดและแก้ปัญหา จิตใจเยอื กเยน็ สขุ ุมรอบคอบ
อยา่ งฉับพลนั ทันที อารมณ์ม่ันคง มีสมาธิดี มีความ
เชอ่ื ม่นั ในตัวเอง

5.กฬี าวอลเลยบ์ อลเหมอื นกับกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ท่ี
สร้างความมนี า้ ใจนักกีฬาเอ้ือเฟ้ ือเผอ่ื แผ่ การรู้จัก
แพ้ ชนะและอภัย

ไอดอลในดวงใจ

อรอุมา สิทธิรักษ์ ชื่อเล่น อร (เกิด 13 มิถุนายน พ.ศ. 2529)
เปน็ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตาแหน่งตัวตบ
หัวเสา เมื่อปี พ.ศ. 2557 ถึง ปีพ.ศ. 2559 เธอได้เล่นที่ลีคญี่ปุน่
กับสโมสร เจที มาร์เวลลัส [1] ปจั จุบันได้เล่นให้กับวอลเลย์บอล
หญิงอาชพี ในสโมสรนครราชสมี า เดอะมอลล์

จัดทาโดย

น.ส. อรอุมา จอดนอก
เลขที่ 39 ปวส.1/1
แผนก เทคโนโลยีดจิ ิทลั


Click to View FlipBook Version