The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Harish Vaishnav, 2019-11-19 06:25:08

compressed-pdf

compressed-pdf

01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

½f¿fÊ : 4 AaIY : 17

dVfÃff, ÀfÔÀIYfSX, Àf·¹f°ff A÷Y¯f þZMX»fe IYe ÀfÔ§f¿fÊ WX` ÀfRY»f°ff ±fIYfUMX ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ
AüSX ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ ÀfØff IZY dVfJSX IYe ¦ffSXÔMXe! >> 07 WX` °fû ¹fWX Jfô ´fQf±fÊ
þûOÞX³fZ IYe A³fûJe °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IYe Af´fIYû ´fcSXZ dQ³f DYþfUfʳf
´fWX»f >> 02 IYWXf³fe >> 05 ¸fa¦f°f W`ÔX
¶f³ffE¦fZÔ >> 10

³fBÊ dQ»»fe : ·ffSX°f ¸fZÔ IbY´fû¿f¯f EIY Àf¸fÀ¹ff IYWX°ff WX` dIY IYûBÊ ·fe AfWXfSX »fZ »fZ³fZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf kAdUIYdÀf°fl ¶f¨¨fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ
WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY, ¶fWXb°f ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ¹fWXe ÀfZ dÀ±fd°f ³fWXeÔ Àfb²fSX°feÜ U`Äffd³fIYûÔ
UþWX WX` dIY IbY´fû¿f¯f IZY IYfSX¯f ¶f¨¨fZÔ PXÔ¦f ÀfZ ³fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY ÀUÀ±f ¶f¨¨fûÔ IZY U`dV½fIY ´fû¿f¯f dSX´fûMXÊ-2018 IZY A³fbÀffSX Qbd³f¹ff ¸fZÔ
dUIYdÀf»f ³fWXeÔ WXû ´ff°fZ WX` AüSX Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ ¸fcÔ¦fRY»fe, ¨f³ff AüSX IZY»ff £ff³fZ ÀfZ IbY´fûd¿f°f ¶f©fûÔ VfSXeSX ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ¶f`¢MXedSX¹ff IYe ·ffSX°f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf kAdUIYdÀf°fl ¶f¨¨fZ WX`Ô- UfÀ°fU ¸fZÔ,
IYe WXf»f°f ¸fZÔ °fZªfe Àfb²ffSX WXû ÀfIY°ff W`X Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ Àf·fe AdUIYdÀf°f ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ÀfZ »f¦f·f¦f EIY
WXe CX³fIYe ¸fü°f WXû þf°fe WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀfÀfZ dIYÀ¸fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYeÜ dRYSX d°fWXfBÊ ¶f¨¨fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ¸füþcQ WX`ÔÜ
LbMXIYfSXf ´ff³fZ IZY d»fE A¸fZdSXIYf IZY U`Äffd³fIYûÔ CX³WXûÔ³fZ ¨fcWXûÔ AüSX ÀfcASXûÔ ¸fZÔ ´fi¹fû¦f
IZY EIY Vfû²f ¸fZÔ ´ff¹ff WX` dIY °fe³f ¶fZWXQ ÀfÀ°fe dIY¹ff AüSX QZJf dIY IYü³f Àff AfWXfSX WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ 4 IYSXûOÞX 60 »ffJ 60 WXþfSX ¶f¨¨fZ WX`Ô
AüSX AfÀff³fe ÀfZ d¸f»f³fZ Uf»fe ¨feþZÔ IbY´fûd¿f°f »fZ³fZ ÀfZ AfÔ°fûÔ IZY AÔQSX B³f ¸fWX°U´fc¯fÊ þû »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY JSXf¶f ´fû¿f¯f IZY ·fûþ³f AüSX ¶ffSX-¶ffSX
¶f¨¨fûÔ IYe WXf»f°f °fZþe ÀfZ Àfb²ffSX Af ÀfIY°fZ ¶f`¢MXedSX¹ff IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX°fe WX`Ü ÀfÔIiY¸f¯f IYe UþWX ÀfZ ´fedOÞX°f SXWX°fZ WX`Ü Qbd³f¹ff ¸fZÔ IbY»f 15
WX`Ü ¹fZ °fe³f ¨feþZÔ WX`Ô- ¸fcÔ¦fRY»fe, ¨f³fZ AüSX IZY»fZÜ dþ³f ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfZWX°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXbAf, ´ff¹ff IYSXûOÞX 80 »ffJ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ÀfZ þû AdUIYdÀf°f WX`Ô, ·ffSX°f ¸fZÔ
B³f °fe³fûÔ ÀfZ °f`¹ffSX dIYE ¦fE AfWXfSX ÀfZ ¦f¹ff dIY EIY AfWXfSX WX` þû CX³fIZY d»fE CX³fIYf 31 ´fid°fVf°f dWXÀÀff WX`Ü ·ffSX°f IZY ¶ffQ ³ffBþedSX¹ff
AfÔ°fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »ff·fQf¹fIY þeUf¯fbAûÔ ¸fQQ¦ffSX SXWXfÜ ¹fWX ±ff- Àfû¹ff, d´fÀfe WXbBÊ (1IYSXûOX 30 »ffJ 90 WXþfSX) AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ
IYe WXf»f°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû°ff WX` dþÀfÀfZ ¶f¨¨fûÔ ¸fcÔ¦fRY»fe ,¨f³fZ AüSX IZY»fZÜ QSXAÀf»f, BÀf (1IYSXûOÞX 70 »ffJ) AdUIYdÀf°f ¶f¨¨fûÔ IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe
IYf °fZþe ÀfZ dUIYfÀf WXû°ff WX`Ü ¶ffÔ¦»ffQZVf AfWXfSX ÀfZ AfÔ°fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ CX³f Af¶ffQe WX`Ü dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY B³f °fe³f QZVfûÔ ¸fZÔ
¸fZÔ ¶fWXb°f ÀfZ IbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fûÔ ´fSX dIYE ¦fE ÀfcøfþeUûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXe WX` þû WXdç¹fûÔ, AdUIYdÀf°f ¶f¨¨fûÔ IYe »f¦f·f¦f Af²fe (47.2 ´fid°fVf°f)
Vfû²f IZY ³f°feþûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, »ff·fQf¹fIY dQ¸ff¦f AüSX SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fZ Af¶ffQe SXWX°fe WX`ÔÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX, 5 U¿fÊ ÀfZ IY¸f Af¹fb IZY
þeUf¯fbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX³fZ ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYe ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX ¸ff³fZ þf°fZ WX`ÔÜ AdUIYdÀf°f ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff U¿fÊ 2000 ¸fZÔ 22.2 ´fid°fVf°f
WXdç¹fûÔ, dQ¸ff¦f AüSX ´fcSXZ VfSXeSX IZY dUIYfÀf ¸fZÔ UfgdVfÔ¦fMX³f ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ ´fiûRZYÀfSX ÀfZ ¶fPÞXIYSX 2017 ¸fZÔ 32.6 ´fid°fVf°f WXû ¦f¹fe ±fe AüSX ·ffSX°f
¸fQQ d¸f»f°fe WX`Ü dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f IZY þZRYSXe ¦ffgOXʳf AüSX ¶fÔ¦f»ffQZVf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀfZÔMXSX WXe EZÀff QZVf WX` þWXfÔ IbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ª¹ffQf WX`
A³fbÀffSX ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ IbY´fû¿f¯f IYe Àf¸fÀ¹ff ´fcSXe Qbd³f¹ff RYfgSX OXf¹fdSX¹ff dSXÀf¨fÊ IZY CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe ¶f°ff°fZ WX`Ô AüSX °feUi IbY´fû¿f¯f IZY Ad²fIY ¦fÔ·feSX ÀfÔIZY°fIY WX`ÔÜ 5 Àff»f
IZY d»fE d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü dUV½f ·fSX ¸fZÔ 15 IYSXûOÞX ÀfZ dIY BÀf Vfû²f IYf »fùf IbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfZWX°f Àfb²ffSX³fZ ÀfZ IY¸f CX¸fi IZY ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE, IbY´fû¿f¯f ¸fÈ°¹fb QSX IYf EIY
Ad²fIY ¶f¨¨fZ BÀfÀfZ ´fi·ffdU°f WX`ÔÜ WXf»ff°f EZÀfZ WX`Ô dIY ¸fZÔ ÀfcøfþedU¹fûÔ IYe ·fcd¸fIYf IYf ´f°ff IYSX³ff ±ffÜ Àfcøf ¶fOÞXf IYfSX¯f WX`Ü ¹fWX ·fbJ¸fSXe ¹ff ¶fe¸ffSXe IZY IYfSX¯f WXû°ff WX`Ü
´ffÔ¨f Àff»f IZY IY¸f CX¸fi IZY ¶f¨¨fûÔ IYe ¸fü°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ Af²fe þeUe ¹fWX ³fWXeÔ QZJ°fZ dIY ¢¹ff IZY»ff WX` AüSX IYü³f Àfe
IbY´fû¿f¯f IZY IYfSX¯f WXe WXû°fe WX`ÔÜ IbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fZ ³f ¸fcÔ¦fRY»fe UZ ¶fÀf B³fIZY AÔQSX IZY ´fû¿fIY °f°UûÔ IYû
dÀfRYÊ Àff¸ff³¹f ¶f¨¨fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IY¸fþûSX AüSX BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WX`ÔÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ¹fWX RYfg¸fc»ffÊ
LûMXZ WXû°fZ WX`Ô ¶fd»IY B³f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ IZY ´fZMX ¸fZÔ þf³fUSXûÔ AüSX BÔÀff³fûÔ IZY d»fE Àf¶fÀfZ IYfSX¦fSX SXWXf
»ff·fQf¹fIY ¶f`¢MXedSX¹ff U¦f`SXWX ¹ff °fû WXû°fZ WXe ³fWXeÔ WX`Ô AüSX BÀf³fZ IbY´fû¿f¯f ÀfZ WXbE ³fbIYÀff³f IYe ·fSX´ffBÊ ·fe
¹ff dRYSX ¶fWXb°f IY¸f WXû°fZ WX`ÔÜ U`Äffd³fIYûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` IYeÜ Àfcøf þeUûÔ IZY BÀf ¸ffBIiYû¶ff¹fû¸f IYf AÀfSX ´fZMX
dIY IbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fûÔ IZY ²fe¸fZ dUIYfÀf IYe UþWX CX³fIYe °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIYf ÀfÔ¶fÔ²f BÔÀff³f IYe ÀfZWX°f ÀfZ WX`Ü
´ff¨f³f ³f»fe ¸fZÔ A¨LZ ¶f`¢MXedSX¹ff IYe IY¸fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü A¶f Af¦fZ WX¸fZÔ ¹fWX °fSXeIYf PXcÔPX³ff WXû¦ff dIY I`YÀfZ
dRYSX BÀf Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³f´fMXf I`YÀfZ þf ÀfIY°ff WX`? Vfû²f ¸ffBIiYû¶ff¹fû¸f IYû NXeIY WXf»f°f ¸fZÔ SXJf þf ÀfIY°ff WX`Ü

¨ffÔQ ÀfZ ¦fWXSXf °ff»»fbIY W`X Af´fIZY d¸f¬ffªf IYf
A ¸fSXeIYf IZY dÀfEMX»f VfWXSX IZY
OXZdUOX EUSXe EIY Af°fe ±feÜ ´fWX»fZ °fû OXZdUOX EUSXe ³fZ ¸fSXeþûÔ IZY dQ¸ff¦f ´fSX AÀfSX ²ffSX ´fSX ¨fÔQi¸ff IYe ¦fb÷Y°UfIY¿fʯf VfdöY IYf ¨ffÔQ IYe UþWX ÀfZ.. dSXÀf¨fÊ IYe ±fe AüSX CX³WXûÔ³fZ ¸fSXeþûÔ IZY ¶f°ffÊU ´fSX
¸f³fûd¨fdIY°ÀfIY WX`ÔÜ EIY CXÀf Vf£Àf IYe ¶ff°fûÔ IYû JfdSXþ AÀfSX WXû°ff QZJf ¦f¹ff WX`Ü A¶f A¦fSX ´fü²fûÔ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY d³f¦ffWX SXJe, °fû ´ff¹ff dIY CX³fIZY
dQ³f CX³fIZY ´ffÀf EIY Vf£Àf Af¹ffÜ dIY¹ffÜ AüSX CXÀfIZY dSXIYfgOXÊ IYû ASXf¶fOXfgd´ÀfÀf ±f`d»f¹ff³ff ¹fc³ff³fe QfVfÊd³fIY ASXÀ°fc AüSX SXû¸f³f ´fiIÈYd°fUfQe ¶f°ffÊU ¸fZÔ DYÔ¨f-³fe¨f IYf °ff»»fbIY ¨ffÔQ IZY §fMX³fZ-
dþÀfIYe ¶fe¸ffSXe ¶fOÞXe Aþe¶f ±feÜ Uû ÀfWXZþ IYSX SXJ dQ¹ffÜ 12 Àff»f ¶ffQ ³ff¸f IZY EIY ´fü²fZ ´fSX WXbBÊ dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ IYe IYûdVfIYfAûÔ ´fSX ¨fÔQi¸ff IZY d´»f³fe Q E»OXSX IYf ·fe ¹fIYe³f ±ff dIY ´ff¦f»f´f³f ¶fPÞX³fZ ÀfZ WX`Ü ¨ffÔQ IYf ²fSX°fe ´fSX IYBÊ °fSXWX ÀfZ AÀfSX
EIY BÔþed³f¹fSX ±ff, dþÀfÀfZ OXZdUOX ¸fVfWXcSX ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIY ±ffg¸fÀf UZWXSX ´ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY CXÀfIYe þOÞXûÔ IYf ¨fIiY IYf AÀfSX WXû°ff WX`, °fû AüSX d¸f¦feÊ IZY QüSXZ ¨ffÔQ IYe UþWX ÀfZ ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ ¹fZ WXû°ff WX`Ü Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf AÀfSX °fû WX¸f ¨ffÔQ³fe IZY °füSX
EUSXe 2005 ¸fZÔ ·fe d¸f»fZ ±fZÜ Uû ³fZ EZÀfZ WXe 17 ¸fSXeþûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ EIY dUIYfÀf ¨fÔQi¸ff IZY ²fSX°fe IYf BÔÀff³fûÔ IYe IYûdVfIYfAûÔ ´fSX ·fe ·fe ¸ff³ff þf°ff ±ff dIY ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fSX QZJ°fZ WX`ÔÜA¸ffUÀ¹ff IYe SXf°f Àf¶fÀfZ AÔ²fZSXe
Aþe¶fû-¦fSXe¶f £¹ff»ff°f IYf dVfIYfSX dSXÀf¨fÊ ´fZ´fSX ´fiIYfdVf°f dIY¹ffÜ B³f ¨f¢IYSX »f¦ff³fZ IZY dWXÀff¶f ÀfZ BÀfIYf ´fi·ffU WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff A¢ÀfSX ´fc¯fʸffÀfe IYû ¶f¨¨fZ ´f`Qf WXû°fZ ±fZÜ WXû°fe WX`, þ¶fdIY ´fc¯fʸffÀfe IYû ¨fMXJ ¨ffÔQ³fe
±ffÜ IY·fe CXÀfZ JbQIbYVfe IYf £¹ff»f »fû¦fûÔ IYû EZÀfe ¶fe¸ffSXe ±fe, dþÀfIYe ¨f»f°ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY Uû ´ff³fe ¸fZÔ ÀfZ B³IYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ WXf»ffÔdIY, BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ U`Äffd³fIY dSXIYfgOXÊ WXû°fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf Àf¸fbQi ¸fZÔ ªUfSX-·ffMXf ·fe
Af°ff, °fû IY·fe ¨ffÔQ ´fSX þf³fZ IYfÜ UþWX ÀfZ Uû d³f¹fd¸f°f AÔ°fSXf»f ´fSX dUIYdÀf°f WXû°ff WX` AüSX ´ff³fe IYe WXf»ffÔdIY Uû ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY BÀf ¶ffSXZ ¸füþcQ ³fWXeÔ WX`ÔÜ BÀf ¶ff°f ´fSX ·fe dSXÀf¨fÊ ³fWXeÔ IYe ¨fÔQi¸ff IZY §fMX³fZ-¶fPÞX³fZ IZY A³fbÀffSX Af°fZ WX`ÔÜ
¨fcÔdIY Uû ½¹fdöY BÔþed³f¹fSX ·fe ±ff, °fû IY·fe dOX´fiZVf³f °fû IY·fe Ad°fSXZIY IZY ¸fZÔ AüSX dSXÀf¨fÊ IYe þfEÜ ¦fBÊ WX` dIY ¸f³fûSXû¦f IZY dVfIYfSX ¸fSXeþûÔ ¸fZÔ ´ff¦f»f´f³f
Uû A´f³fe dþÔQ¦fe IYe BÀf CXNXf-´fMXIY dVfIYfSX WXû þf°fZ ±fZÜ CX³fIZY Àff¸ff³¹f ¨fÔQi¸ff IZY ¦fb÷Y°UfIY¿fʯf WX`Ü þ¶f IbYL ¸fd¢J¹fûÔ ´fSX ¨fbÔ¶fIYe¹f dIYSX¯fZÔ IYf QüSXf³f ´fc¯fʸffÀfe IYû ª¹ffQf ´fOÞX°ff WX`Ü BÀf
IYf ¶fSXf¶fSX dWXÀff¶f ·fe SXJ°ff ±ffÜ SXWX³fZ AüSX dOX´fiZVf³f IZY dVfIYfSX WXû³fZ OXf»fe ¦fBÊÔ, °fû CX³fIYe þ`dUIY §fOÞXe IYe ¨ff»f ¶ff°f ´fSX IYfRYe dSXÀf¨fÊ IYe ¦fBÊ WX` dIY ³feÔQ ´fSX ¨ffÔQ
IZY ¨fIiY IYf Àfe²ff °ff»»fbIY ¨ffÔQ IZY WXSX IYûdVfIYf ¸fZÔ ¸füþcQ ¹fZ þ`dUIY IZY §fMX³fZ-¶fPÞX³fZ IYf AÀfSX WXû°ff WX`Ü ´fc¯fʸffÀfe IZY
þ¶f OXZdUOX EUSXe ³fZ CXÀf dSXIYfgOXÊ ¶fPÞX³fZ-§fMX³fZ ÀfZ ´ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ §fOÞXe, dQ¸ff¦f IYe ¸ffÀMXSX ¢»ffgIY ¶fQ»f ¦fBÊÜ BÀfÀfZ CX³fIYe ³feÔQ AfÀf-´ffÀf »fû¦fûÔ IYû Àfû³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf UöY »f¦f°ff
IYû ¦füSX ÀfZ QZJf °fû ´f°ff ¨f»ff dIY CXÀf ´fif¨fe³f IYf»f ÀfZ WXe BÔÀff³f ¨ffÔQ ÀfZ ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°fe WX`Ü þ¶f ¹fZ ·fe CX»fMX-´fb»fMX WXû ¦fBÊÜ A¶f WX` AüSX Uû Àfû°fZ ·fe IY¸f WXe WX`ÔÜ Afg¢ÀfRYûOXÊ
BÔþed³f¹fSX IYe ³feÔQ AüSX ¸fcOX ´fSX IYfRYe ´fi·ffdU°f SXWXf ±ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ IbYL dIiY´MXûIiYû¸f ´fiûMXe³f µ»f`dU³f ³ff¸f A¦fSX BÔÀff³fûÔ IZY Àff±f EZÀff ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ½»ffdQÀ»ffU ½¹ffþûUÀIYe þ`ÀfZ
Àf¸fÔQSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe CXNXf-´fMXIY ÀfZ BÔÀff³fûÔ IYf ¶f°ffÊU A¦fSX BÀfÀfZ IZY °f°U ÀfZ d¸f»f°ff WX`, °fû BÀfÀfZ WXû°ff WX`, °fû UZWXSX AüSX EUSXe ³feÔQ IZY dUVfZ¿fÄf B³f AfÔIYOÞXûÔ IYû ´fb£°ff ³fWXeÔ
Àfe²ff °ff»»fbIY ±ffÜ Uû ªUfSX ·ffMXf ´fi·ffdU°f WXû SXWXf ±ff, °fû ¹fZ WX¸ffSXZ VfSXeSX IYe þ`dUIY §fOÞXe IYû IYû A´f³fZ ¸fSXeþûÔ IZY ¶f°ffÊU ¸ff³f°fZÜ CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY BÀfIZY d»fE »fÔ¶fe
ÀfZ ´fi·ffdU°f WXû SXWXf ±ffÜ þ¶f ªUfSX ¸f³fûU`Äffd³fIYûÔ IZY d»fE ¶fWXb°f ¨fÔf`IYf³fZ ¹fZ ÀfÔQZVf þf°ff WX` dIY A·fe dQ³f IYe °fWX °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ dSXÀf¨fÊ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü A¸fSXeIYe
Af°ff ±ff, °fû CXÀfZ SXf°f IYû ³feÔQ ³fWXeÔ Uf»fe ¶ff°f ³fWXeÔ ±feÜ IYf¸f¹ff¶fe d¸f»f ¦fBÊ WX`Ü ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIY dUd»f¹f¸f UZWXSX ³fZ BÀfe ¶ffSXZ ¸fZÔ

02 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f dþÞ³Q¦fe ¸fZÔ dÀfRYÊ ¦fb»ff»f WXû, dVfÃff»f¹f
¸f»ff»f ³ff WXûÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

dVfÃff, ÀfÔÀIYfSX, Àf·¹f°ff AüSX ÀfÔÀIÈYd°f
ÀfZ þûOÞX³fZ IYe A³fûJe ´fWX»f

dVfÃff»f¹f ³fZ A²¹ff°¸f ÀfZ ³fBÊX dQ»»fe : ¹fca °fû Äff³f IYû WX` AüSX UWX IYSXe¶f 178 ¶ffSX ¦fe°ff
þbOÞXZ ´fiV³fû IYe ´fid°f¹fûd¦f°ff ´fdSX·ffd¿f°f IYSX³ff ±fûOÞXf ¸fbdVIY»f ´fPÞX ¨fbIZY WX`Ü UWX A²¹ff°¸f IZY ¶ffSXZ
WX`, ¢¹fûÔdIY Äff³f Àf¸fbQi IYe °fSXWX ¸fZa IYfRYe þf³fIYfSXe SXJ°fZ WX` AüSX
Af¹fûdªf°f IYe WXû°ff WX` IYfRYe ¦fWXSXf AüSX A´f³fZ dU¨ffSX d»fJ°fZ ·fe WX` ¶f¨¨fûÔ
´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ßfe dUVff»fÜ Àf¸fbQi IYe °fSXWX Äff³f IYe ³fZ SXûVf³f»ff»f ªfe ÀfZ A´f³fZ Àf·fe
SXûVf³f»ff»f A¦fiUf»f þe IYûBÊ Àfe¸ff ³fWXaeÔ WXû°fe ¸f°f»f¶f ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f þf³fZ AüSX
(¶ff¶fc ªfe) ·fe Vfd¸f»f WXbE Äff³f dþ°f³ff WXû Uû ·fe IY¸fÜ IYûBÊ CX³WXû³fZ ³fZ ·fe ¶fPÞXe ÀfWXþ°ff ÀfZ WXSX
dVfÃff»f¹f IZY ¶f©fûÔ ³fZ ¶ff¶fc ·fe EZÀff ½¹fdöY ³fWXe WX` dþÀfIYû ÀfUf»f IYf þUf¶f dQ¹ff AüSX
ªfe ÀfZ Af²¹ff°¸f ÀfZ ªfbOÞZX ÀfÔÀffSX IYf ´fcSXf Äff³f WXû, °fû IbYL A´f³ff Äff³f ÀffÓff dIY¹ffÜ dþ³f
BÀfe °fSXWX Äff³f QZ³fZ IZY d»fE ¶f¨¨fûÔ IZY ´fiV³fûÔ IYû ´fÔÀfQ dIY¹ff
Àf½ff»f ´fcLZX dVfÃff»f¹f WX` þû dIY ³¹fc ¸fû°fe CX³fIYû ´fbSXÀIYfSX ÀU÷Y´f Àf·fe
³f¦fSX ¸fZÔ dÀ±f°f ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe dUþZ°ff ´fid°f·ff¦fe IYû ´ffSXIYÊSXYIYf
ÀfÔÀ±ff WX`Ü þû AÀf¸f±fÊ ¶f¨¨fûÔ IYû dþÀf¸fZÔ QZVf IYe ÀfUÊßfZâ »ffgdMXÀMXIY SXûVf³f»ff»f ¦fûSXJ´fbdSX¹ff Vfd¸f»f WXbEÜ ´fZ³f B³ff¸f ÀU÷Y´f ·fÔZMX dIY¹ffÜ BÀf
dVfÃff IZY ÀfÔ¦f ÀfÔÀIYfSX QZ³fZ IYf IÔY´f³fe ÀfeþZ OXfÀfÊ»f IZY þZE¸fOXe ßfe SXûVf³f»ff»f þe IYfRYe WXe Äff³fe ½¹fd¢°f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀfeþZ OXfÀfÊ»f ¸faXZ
IYf¹fÊ IYSX SXWXe W`XÜ IYf¹fÊSX°f WXe³ff Vf¸ffÊ ASXûOÞXf ·fe
Àf¸¸fd»f°f WbX¹feÜ IYf¹fÊ»f¹f ¸fZÔ IYf¹fÊ
A¶f dVfÃff»f¹f IYe ¶ff°f IYSXaZ IYSX°fZ WXbE ·fe WXe³ff dVfÃff»f¹f IZY
°fû dVfÃff»f¹f A´f³fZ LfÂfûÔ IYû ¶f¨¨fûÔ IZY ¶fe¨f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX
dIYÀfe ·fe Äff³f ÀfZ UÔd¨f°f ³fWXea CX°ÀffU²fʳf IYSX IYf¹fÊ IYSX°fe SXWX°fe
SXJ³ff ¨ffWX°ff WX` dVfÃff»f¹f IYf WX` ÀfeþZ OXfÀfÊ»f þZE¸fOXe
¸ff³f³ff WX` dIY CXÀfIZY LfÂf Qbd³f¹ff SXûVf³f»ff»f ¦fûSXJ´fbdSX¹ff þe ³fZ BÀf
ÀfZ IÔY²fZ ÀfZ IÔY²fZ d¸f»ffIYSX ¨f»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYû ·fe Af¦fZ þfSXe
ÀfIZY °fû IbYL BÀfe °fSXWX dVfÃff»f¹f SXJ³fZ IYe ¶ff°f IYe AüSX IYWXf IYe
d³f¹fd¸f°f AÔ°fSXf»f ´fSX A»f¦f- ÀfÔÀIYfSX, Àf·¹f°ff AüSX ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ
A»f¦f ´fiIYfSX IYe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf B³f ¶f¨¨fûÔ IYû þûOÞX³fZ IZY d»fE ¹fWX
Af¹fûþ³f IYSX°ff SXWX°ff WX`Ô, °fû A³fbNXe ´fWX»f WX`Ü
BÀfe °fSXWX dVfÃff»f¹f ³fZ A²¹ff°¸f ÀfZ
þbOÞXZ ´fiV³fû IYe ´fid°f¹fûd¦f°ff SXJe,

BXÀf d¨fÂf ¸fZÔ Af´fIYû ´ffa¨f Aa°fSX PcXPaX³fZ W`X AüSX WX¸ffSmX ½WXfMÐXÀfA´f ³fa¶fSX Àf©fe ´f¹ffʽfSX¯f ´fiWXSXe
(9999146182) ´fS ·ûªf³ff W`XÜ XBÀf¸fZÔ ÀfUÊ´fi±f¸f Af³fZ Uf»fZ 3 ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ VfdVf A¦fi½ff»f
IYû ÀfeþZ OXfÀfÊ»f ´fbSXÀIÈY°f IYSXZ¦ffÜ BXÀfIYe ÀfSXÔ¨f³ff AüSX SX¨f³ff B³WXe ³f³WXZÔ-
¸fb³³fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYe ´fiÀ°fbd°f WX`Ü

A÷Y¯f ³fBÊX dQ»»fe : ´ffgd»f±fe³f WXû ¹ff ´»ffdÀMXIY dÀfRÊY ´f¹ffʽfSX¯f IYû ³fWXeÔ ¶fd»IY, ¹fZ
IYÃff WXSX °fSXWX ÀfZ ´f¹ffÊUSX¯f IZY d»fE J°fSX³ffIY W¸ffSmX VfSXeSX IYû ·fe ³fbIYÀff³f ´fWabX¨ff SXWXf
³f½feÔ WX`Ü ¹fWX IYSXe¶f EIY WXþfSX U¿fûÊÔ °fIY ³fá W`Ü VfdVf A¦fi½ff»f ³fZ ¶f©ffZÔ IYû ¶fOZX WXe
dVfÃff»f¹f ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ü BÀfIZY ¶fPÞX°fZ BÀ°fZ¸ff»f AüSX ÀfSX»f Vf¶QûÔ ¸fZÔ IYWXf dIY Af´f A´f³fZ §fSX
J°fSXûÔ IYû QZJ°fZ WXbE IYûMXÊ ³fZ BÀf ´fSX SXûIY ½ff»fZ ¹ff dRYSX ´fOÞXûÀfe IYû ·fe ¶f°ff³ff dIY
Uû ¶f¨f´f³f IZY dQ³f »f¦ff SXJe WX` AüSX BXÀf ¶ffSX 73½ffa BXÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ½fû ´ffgd»f±fe³f IYf ³fWXeÔ ¶fd»IY IY´fOÞZX IYf
À½f°faÂf°ff dQ½fÀf IZY ¸füIZY ´fSX ´fi²ff³f¸faÂfe þf¦føYIY WXû³ff AüSX IYSX³ff ±ü»ff BXÀ°fZ¸ff»f IYSmÔXÜ BXÀf QüSXf³f
Uû ¶f¨f´f³f IZY dQ³f þû °fbSX³°f ´fZOXÞ ´fSX ¨fPÞX þf°fZ ±fZ ¦füSXe ³fSmÔXýi ¸fûQe ³fZ ·fe A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ Qû³fûÔ þøYSXe W`Ü A¨ff³fIY ÀfZ CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ¶f¨¨fûÔ IYû ±ü»fZ ·fe dQE
¸f³f IYSX°ff dRYSX LûMXe WXû ªffDY Uû ´fZOÞX WXe A¶f þeU³f ÀfZ J°¸f IYÃff ´ffgd»f±fe³f ³ff BXÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf Àf¶f IbYL ³fWXeÔ ¶fQ»f AüSX IYWXf dIY Af´f Àf·fe IY´fOÞZ IYf
¸ff°ff IZY AfÔ¨f»f ¸fZÔ Àfû ªffDY IYWXfa SXWX°fZ ±fZ d¨fÔ°ff¸fböY WX¸f ¦¹ffSXWX½feÔ A³fbSXû²f dIY¹ff ±ffÜ BXÀfe IYOÞe ¸fZÔ ½fZÀMX þfE¦ffÜ §fSX ÀfZ VfbøYAf°f IYSXZÔÜ ±ü»ff WXe BXÀ°fZ¸ff»f IYSXûÜ VfdVf A¦fi½ff»f
¶f¨f´f³f ¸fZÔ dRYSX ÀfZ Jû þfDY PXZSXe dþ¸¸fZQfSXe¹ffÔ »fZÔ¦fe A¶f þ³¸f dVfÃff»f¹f ´faªff¶fe ¶ff¦f IZY dWX»Àf³f RcYMX ½fZ¹fSX ²feSXZ-²feSXZ EIY-EIY ¨feþ ¶fÔQ IYSXZÔ ³fZ ÀfaQZVf QZ°fZ WbXE IYWXf dIY ¸fdWX»ffEa
³ff þf³f ´ffBÊ B³f Àff»fûÔ ¸fZÔ þZ Af³fÔQ Af°ff CXOÞXf³fZ ¸fZÔ ´f°fÔ¦f IYa´f³fe IZY ¸ffd»fIY IYe ´f}e VfdVf EIY dQ³f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¶fÔQ WXû A¦fSX ¨ffWX »fZÔ °fû ´»ffdÀMXIY ¹ff
dIY°f³fe ¶fOÞXe WXû ¦fBÊ ´f»f ·fSX ¸fZÔ ¢¹ff »füMX IYSX IY·fe AfE¦ff ¸fÀ°fe ÀfÔ¦f A¦fi½ff»f ³fZ SXfªf²ff³fe dQne IYû þfE¦ffÜ þf¦føYIY°ff IYf ´ffgd»f±fe³f IYf ¶fdWX¿IYfSX IYSX BXÀfIYf
þû WXû°ff »fbIYf Lb´fe IYf JZ»f ¶fÀf A¶f OXSX ¶ff»f ´fIY³fZ IYf ´ffgd»f±fe³f AüSX ´»ffdÀMXIY ÀfZ ¸fb¢°f dÀf»fdÀf»ff ÷YIY³ff ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ d³f¸ffʯf IYSX³fZ ½ff»fe IYa´fd³f¹fûÔ IYû ¶faQ
Uû J°¸f WXbAf IbYL ´f»f ·fSX ¸fZÔ BÀfd»fE ¸f³f IYSX°ff dRYSX LûMXe WXû þfDYX ¶f³ff³fZ IYf ¶feOÞXf CXNXf¹ff WX`Ü VfdVf - VfdVf A¦fi½ff»f IYSXf ÀfIY°fe W`XÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY §fSX ÀfZ
A¦fi½ff»f A´f³fZ AfÀf-´ffÀf IZY B»ffIYûÔ VfbøYAf°f A¨Le ¶ff°f WX`Ü ´f`¢OX Àff¸ff³f
¸fZÔ »f¦ff°ffSX BXÀf ¸fbdWX¸f ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe Af³ff WbXAfÜ BXÀf ¶fe¨f CX³WûÔ³fZ ¶f¨¨fûÔ IYf ¶fdWX¿IYfSX IYSZÔYAüSX ¶f¨¨fûÔ IZY
W`Ü IYû ¶f°ff¹ff dIY ´ffgd»f±fe³f ¹ff IYûBÊX ·fe ÀfÔÀIYfSX ¸fZÔ OXf»fZÔ IYe ´»ffdÀMXIY IYf
´»ffdÀMXIY IYe ¨feªf BXÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ ÀfZ BÀ°fZ¸ff»f ³f IYSXZÔÜ BÀf °fSXWX IZY Ad·f¹ff³f
QSXAÀf»f, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX IZY ´f¹ffʽfSX¯f IYû dIY°f³ff ³fbIYÀff³f WXû°ff W`Ü ÀfZ d³fd›°f °füSX ´fSX EIY ¶fQ»ffU ªføYSX
IY¸fÊ´fbSXf ¸fZÔ dÀ±f°f ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe ÀfaÀ±ff CX³WXûÔ³fZ ¶f©fûÔ IYû ¹fZ ·fe Àf¸fÓff¹ff dIY AfEZÔ¦fZÜ BXÀf QüSXf³f AfÁ½ff³f dIY¹ff dIY
kdVfÃff»f¹fl ªfû dIY ¦fSXe¶f AüSX ªf¶f ·fe Af´f IZY Qc²f IZY ´f`IZYMX IYû IYfMZX
Ad±fÊIY øY´f ÀfZ IY¸fªfûSX ¶f¨¨fûÔ IYû °fû CXÀfIZY ¶f¨fZ WbXE LXûMZX MbXIYOÞZX IYû ·fe
d³f:Vfb»IY dVfÃff QZ³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXf IcYOÞZXQf³f ¸fZÔ OXf»fZ ¢¹fûadIY ½fWX LXûMXf Àff
W`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BXÀf ¸fbdWX¸f IYû MbXIYOÞXf dSXÀffBXdIY»f ³fWXeÔ WXû°ff AüSX ¶ffQ
»fZIYSX VfdVf A¦fi½ff»f IYf ÀfaÀ±ff ¸fZÔ

Àf·fe Qf³f dVfÃff, ÀfÔÀIYfSX AüSX Àfü¸¹f°ff IYf
(80G)
Àf¸ffUZVf WX` dVfÃff»f¹f
IZY
A²fe³f Ófb¦¦fe ¸fZÔ SXWX SXWXZ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ dVfÃff IYf A»fJ þ¦ff³fZ IZY d»fE
dVfÃff»f¹f d³f:ÀUf±fÊ ÷Y´f ÀfZ ´fc¯fÊ°f: Àf¸fd´fÊ°f WX`ÔÜ

AfE Àf¸f·ffU³ffAûÔ IYû ÀfÔ·fU IYSX³fZ ¸fZÔ WX¸ffSXf Àff±f QZ...

½fZ¦f IYû ¦fd°f d¸f»fZÔ ¹ff ³f d¸f»fZÔ B-1/83, New Moti Nagar, 011-25106171 www.shikshyaly.com
dQVff ÀfWXe d¸f»f³fe ¨ffdWXEÜ New Delhi - 110015 011-25193117

Äff³f ¸ff¦fÊ °fb¸f AfIYSX PXchPÞXû ¸fbÓfZ ·fe IY·fe Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 03
BÀf AfSXþc ¸fZÔ AÔ²fZSXZ IZY WXbE þf°fZ WX`ÔÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

Challenges in Student Visa dUQZVf ¸fZÔ dVfÃff IZY d»fE
Ueþf ¸fZÔ ´fSXZVff³fe
for Studying Abroad W XSX ·ffSX°fe¹f LfÂf IYf Àf´f³ff WXû°ff WX` dIY dUV½fdUôf»f¹f »f¦ff°ffSX ¹fWX ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWXZ dIY
UZ WXf¹fSX EþbIZYVf³f IZY d»fE dUQZVf ¸fZÔ Ueþf IZY d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ ¶fQ»ffU ÀfZ ·ffSX°fe¹f EUÔ A³¹f
P lanning to study stay and study abroad United Kingdom ´fPÞX³fZ þfEÔÜ Ad²fIY°fSX ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ QZVfûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ ´fSX ª¹ffQf ´fi·ffU ³fWXeÔ ´fOÞXZÜ
abroad after without any hurdle. IYe ´fÀfÔQ, d¶fiMXZ³f, ¹fcSXû´f, A¸fZdSXIYf, AfgÀMÑZd»f¹ff AfgÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ ³fÀ»f·fZQ IZY ¶ffQ ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ ´fSX
completion of your United Kingdom student þ`ÀfZ QZVf WXû°fZ ±fZ, »fZdIY³f Ad²fIY°fSX
education till grade 12th, What is a Visa? visa will allow you to study ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ IZY ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ WXbE WX¸f»fûÔ ÀfZ ·fe ·ffSX°f IZY LfÂf dUQZVfûÔ ¸fZÔ þfIYSX
will be one of the most in U.K without any obstacle. UWXeÔ ³füIYSXe IYSX³fZ AüSX ¶fÀf³fZ IZY OXSX ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ §f¶fSXf SXWXZ ±fZÜ AfgÀMÑZd»f¹ff
beneficial decisions for An authorization Students must apply for Tier ÀfZ IbYL QZVfûÔ ³fZ A´f³fZ ¹fWXfÔ ´fPÞX³fZ Af³fZ ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe 1500 ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ IZY
Indian students. A document which allows Uf»fZ dUQZVfe LfÂfûÔ IZY d»fE Ueþf IZY Ueþf SXï IYSX dQE ±fZÜ QcÀfSXZ QZVfûÔ ÀfZ Af³fZ
decision to study abroad you to enter in a foreign 4 visa in order to study in d³f¹f¸f ÀfÔVfû²f³f IYSX CX³WXZÔ IYNXûSX ¶f³ff Uf»fZ LfÂfûÔ IYe ¶fPÞX°fe WXbBÊ ÀfÔ£¹ff IYû QZJIYSX
comes with complete country. Student visas U.K. The Tier 4 student visa dQ¹ffÜ WXe d¶fiMXZ³f ³fZ Ueþf d³f¹f¸fûÔ ÀfÔVfû²f³f dIY¹ff
package new experiences are only issued to persons ±ffÜ BÀfIZY °fWX°f WXe ´fPÞXfBÊ IZY ¶ffQ Qû
and ideas. Many students who have confirmed their application is an online ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY UWXfÔ IZY Àff»f ³füIYSXe IYe ÀfbdU²ff A´fi`»f
are aware about the place of study for a certain application. You must apply Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ 2012 ÀfZ J°¸f IYSX Qe ¦fBÊÜ BÀf
benefits and opportunities period in a registered dUQZVfe LfÂfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfbdU²ff IYf »ff·f CXNXfIYSX ·ffSX°fe¹f
of studying aboard but institution. Number of for your Tier 4 visa before »f¦ff°ffSX d¦fSXfUMX Af³fZ »f¦feÜ AüSX A³¹f QZVfûÔ IZY LfÂf A´f³fe
many of them are not fully question regarding visa you travel to the UK and EIY J¶fSX IZY ¸fb°ffd¶fIY d¶fiMXZ³f ´fPÞXfBÊ IZY J¨fÊ IYe ·fSX´ffBÊ IYSX°fZ
aware about how to apply? arises in a student’s mind commence your studies. IZY dUV½fdUôf»f¹f A´f³fZ ¹fWXfÔ ±fZÜ IYBÊ °fû d¶fiMXZ³f ¸fZÔ WXe SXWX³fZ
If you are planning to study when they are planning to Af³fZ Uf»fZ dUQZVfe LfÂfûÔ IZY »f¦f°fZ±fZÜ QcÀfSXe°fSXRYQdÃf¯f´fÔ±fe
abroad, then you are apply for studying abroad. You can only apply for your d»fE Ueþf d³f¹f¸fûÔ IYû dVfd±f»f IYSX³fZ IZY ¸ff³fZ þf³fZ Uf»fZ ´fi·ffUVff»fe
required to have a student The main objective of this visa within 3 months of your d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fSX Q¶ffU ¶f³ff SXWXZ WX`ÔÜ dUVfZ¿fÄf ÀfÔ¦fNX³f ¸ffB¦fiZVf³f Ufg¨f ³fZ
visa as it will permit you to article is to clear all your course start date even if you 137 dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³f ¹fcd³fUdÀfÊMXeþ
doubts. ¹fcIZY IZY A»ffUf d¶fidMXVf IYfCXÔdÀf»f AfgRY BÔdÀMXMXйfcMX ·ffSX°f AüSX A³¹f ¦f`SX ¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ
receive your CAS earlier AfgRY ´fd¶»fIY ´ffgd»fÀfe dSXÀf¨fÊ þ`ÀfZ ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ LfÂfûÔ IYû Ueþf QZ³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf ´fid°f¶fÔ²f »f¦ffE þf³fZ IYe
Canada United States of America than this. Applications using d¶fidMXVf ´fi²ff³f¸fÔÂfe OXZdUOX I`Y¸føY³f ´fSX CX¨¨f dVfÃff ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü CXÀf³fZ QfUf dIY¹ff dIY BÀf ´fiIYfSX IZY Ueþf
the standard service aim to IZY d»fE Ueþf d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ LcMX QZ³fZ IZY d»fE Q¶ffU d¶fiMXZ³f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³fZ IYf d´fL»ff QSXUfþf’ WX`Ü BÀf
A Canada visa is a stamp which allows The visa will allow you to live and study in U.S. A be processed in 15 working ¶f³ff¹ff WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ I`Y¸føY³f ÀfSXIYfSX IZY Ueþf Àf¸fcWX ³fZ d¶fiMXZ³f IZY dUV½fdUôf»f¹fûÔ AüSX A³¹f IZY CX³f
you to enter and study in Canada. You days but the timeframe can d³f¹f¸fûÔ IYû Àf£°f IYSX³fZ IZY R`YÀf»fZ ÀfZ ·ffSX°fe¹f LfÂf ´fi¹ffÀfûÔ IZY dJ»ffRY ¨fZ°ffU³fe Qe WX` dþÀf¸fZÔ UZ LfÂf
can only get a Canada student visa if you student visa may be issued no more than 120 days prior to ·fe d¶fiMXZ³f ¸fZÔ þfIYSX ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ ÀfZ IY°fSXf SXWXZ WX`ÔÜ IYOÞXZ Ueþf IYû Afd²fIYfdSXIY AfÔIYOÞXZ ÀfZ WXMXfE þf³fZ IZY
are enrolled in a Designated Learning vary depending on when d³f¹f¸f IYSX³fZ IZY ¶ffQ LfÂf Ueþf QZ³fZ ¸fZÔ 62 ´fid°fVf°f d»fE OXZdUOX IZY¸føY³f ÀfSXIYfSX ÀfZ ´f`SXUe IYSX SXWXZ WX`Ô
Institution (DLI). DLIs are schools or the start date mentioned on your I-20. I-20 form is the and where you make your IYe dSXIYfgOXÊ IYe IY¸fe AfBÊ WX`Ü d¶fiMXZ³f IZY ¶fWXb°f ÀfZ ¢¹fûÔdIY QZVf ¸fZÔ CX³fIYf ´fiUfÀf Ad²fIY°fSX AÀ±ff¹fe
universities which are approved by the application. The cost of Tier WXû°ff WX`Ü
provincial or territorial government to ‘Certificate of Eligibility for non-immigrant (F1) 4 student visa is £335. You
allow them to host international will be eligible to apply for a
students. A Canadian student visa student status” issued by educational Tier 4 visa if you can claim dRY³f»f`ÔOX ³fZ IYe Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ
is valid only for the length of the study the 40 points required under IYf¸f¹ff¶f dVfÃff ´fðd°f IYe Jûþ
program and an additional 90 institutions in the United States to
days. These 90 days allow you this tier. 40 points are
to prepare for leaving prospective students from outside allocated as follows:
Canada or to apply for
extending your study visa. the U.S. n 30 points for having a valid
There is no age criterion Confirmation of Acceptance
for Canada visa As soon as you receive your
application. But the for Studies (CAS) from a Tier
requirement of documents visa, check to make sure all your 4 sponsor
may vary for different age groups.
The documents required depend upon personal information printed on n 10 points for having dRY ³f»f`ÔOX ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ ÀfZ dRYd³fVf »fZÀf³Àf 2Ü 0 ¸fZÔ d»fJf WX` dIY
your purpose of travel. Please visit the enough money to cover IYWX dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY AÀf¸ff³f°ff dÀfRYÊ IbYL JSXeQ ´ff³fZ-
Immigration, Refugees and Citizenship the visa is correct. If any of the course fees and monthly Uû ÀIcY»f ¸fZÔ IY¸f ÀfZ SX¨f³ff°¸fIY Àfb²ffSX ³fWXeÔ JSXeQ ´ff³fZ IYe Ãf¸f°ff IYû
Canada website. You may deposit your IY¸f UöY d¶f°ffEÔÜ ÀIcY»f ¸fZÔ CX³WXZÔ ´fi·ffdU°f ³fWXeÔ IYSX°fe WX` ¶fd»IY ¹fZ IYBÊ
application at your nearest Canada Visa information on your visa does living costs WXû¸fUIYÊ ·fe IY¸f dQ¹ff þfE¦ff °fû dRY³f»f`ÔOX IZY Ad³fUf¹fÊ °fSXWX ÀfZ ´fi·ffdU°f IYSX°fe WX`- EZÀfZ ¸fZÔ
Application Centre. Applications may also For further information AüSX E¦þf¸f IYf MXZÔVf³f ·fe ª¹ffQf EþbIZYVf³f dÀfÀMX¸f ¹ff³fe dVfÃff ½¹fUÀ±ff °fû EIY EZÀfZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ
be submitted to IRCC by using IRCC’s not match the information in about student visa, contact ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ´fiû¦fif¸f RYfgSX ´fZøYÀIYû»fb IZY ÀfRY»f°ff Àff»f WXe °fû ¶fZWX°fSX WXû ´ffE¦fe þWXfÔ Àf¸ff³f°ff
online application system (E-Apps). The Admissify or download the BÔMXSX³fZVf³f»f ÀMXcOXZÔMX AÀfZÀf¸fZÔMX 1970 VfbøY WXbBÊ »fZdIY³f WXû? Uû AûBÊÀfeOXe IZY B³fIY¸f OXfMXf
cost of the Visa application fee is $150. your passport or is otherwise app free. Admissify experts (´feAfBÊEÀfE) IZY ¸fb°ffd¶fIY BÀf¸fZÔ ¨ffSX-¨ffÔQ »f¦fZ 1990 AüSX ´feAfBÊEÀfE IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ IYe
will try to clear all your ¶ffIYe ¸fb»IYûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IZY QüSXf³fÜ BÀf QüSXf³f dVfÃff °fb»f³ff IYSX°fZ WXbE IYWX°fZ WX`Ô Af´f BÀfZ
incorrect, doubts related to student dRY³f»f`ÔOX IZY ¶f¨¨fZ dUÄff³f AüSX IYû »fZIYSX Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX Àf¶fÀfZ AWX¸f IYfSX¯f °fû ³fWXeÔ IYWX
¦fd¯f°f ¸fZÔ A¨Lf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¶fWXb°f ÀfZ Àfb²ffSX WXû°fZ SXWXZÜ ÀfIY°fZ »fZdIY³f dUØfe¹f dÀ±fd°f AüSX
please contact visa and help you in »fZdIY³f Àff»f 1960 IZY AÔ°f °fIY dRY³f»f`ÔOX IYe Àf¸ffdþIY dWX°f ¶f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ ¸fZÔ EIY ÀfÔ¶fÔ²f °fû WX`
achieving your dream to ¸ffWXü»f EZÀff ³fWXeÔ ±ffÜ dRY³f»f`ÔOX ÀfZ þbOÞXe ³fed°f¹fûÔ ³fZ ¹fWXfÔ IZY WXe dþÀfZ A³fQZJf ³fWXeÔ dIY¹ff þf
the issuing authority ¸fZÔ ¸fWXþ 10 RYeÀfQe ¶f¨¨fZ WXe ¶f¨¨fûÔ AüSX CX³fIZY ´fdSXUfSX ÀfIY°ff: dþÀf Àf¸ffþ ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff
study abroad. By EZÀfZ ±fZ þû QÀfUeÔ °fIY IYe ·fe Uf»fûÔ IYû EZÀfe ³¹ff¹fÀfÔ¦f°f Ad²fIY WXû¦fe UWXfÔ ¶f¨¨fZ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ·fe
(i.e. the U.S. Embassy) downloading the free app, ´fPÞXfBÊ ´fcSXe IYSX°fZ ±fZÜ ´fdSXdÀ±f°f¹ffÔ ¸fbWX`¹ff IYSXfBÊ WX`Ô A¨Lf IYSX°fZ d¸f»fZÔ¦fZÜ Uû Af¦fZ IYWX°fZ
Àf¸ff³f°ff AüSX dVfÃff : Àf»f¶f¦fÊ þû Àff°f Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ CX³WXZÔ WX`Ô þû QZVf AfÔIYOÞXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX
immediately. The expiration you will be able to check ³fZ 2014 ¸fZÔ AfBÊ A´f³fe dIY°ff¶f ¶fZWX°fSX dVfÃff IYf SXfÀ°ff ¨fb³f³fZ Ad²fIY Àf¸ff³f°ff Uf»fZ WXû°fZ WX`Ô
more than 100 universities IYf AUÀfSX QZ°fe WX`ÔÜ
date of your visa is the last day you worldwide, talk to out alumni
counselors and register for
may use the visa to enter the United
deserving
States. Your stay is determined by university

the Department of Homeland Security

at your port of entry. As long as you

comply with the Department of

Homeland Security decision on the Ishant Aggarwal
conditions of your stay, you should
Co-Founder,Admissify
have no problem.

A¶f AÔ ¦fiZþe IYf centreA¶f center WX` Àff±f-Àff±f BÀfIYf SXfþ³fed°fIY ´fWX»fc ·fe ±ffÜ ¶fd»IY ¹fWX ª¹ffQf »fûIY°ffÔdÂfIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AÔ¦fiZþe B°f³fe ²U³¹ff°¸fIY ³fWXeÔ d»fJf þf°ffÜ U°fʳfe IZY dIYÀfe ¦fc¦f»f A¸fSXeIYe U°fʳfe IZY d»fE ª¹ffQf ´fdSX¯ff¸f
AÔ¦fiZþe AüSX labour A¶f labor ¶f³fIYSX UZ¶ÀMXSX IZY ¸fb°ffd¶fIY AfÀff³f U°fʳfe ÀfZ ³f dÀfRYÊ ·fe WX`Ü ¹fWX A¸fSXedIY¹fûÔ IYû AÔ²f Ad³f¹fd¸f°f ·ff¿ff WX` dIY ·fe ³f¹fZ d³f¹f¸f ¸fZÔ PXZSX ÀffSXZ A´fUfQûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ dQJf°ff WX`Ü
·fe JbVf WX`Ü »fû¦f AÔ¦fiZþe Vf¶QûÔ IYe ·ff¿ff ÀfeJ³fZ Uf»fûÔ IYû AfÀff³fe WXû°fe WX`, ¸fWXfÀff¦fSX IZY CXÀf ´ffSX SXWX³fZ Uf»fZ BÀfIYe Àf·fe ¦ffÔNXûÔ IYû SXJ³ff ´fOÞX°ff WX`Ü AÔ¦fiZþe ³fZ Qbd³f¹ff ·fSX IYe QcÀfSXe
ÀfZ ¸fbdVIY»f U°fʳfe IZY AfÀff³f øY´f IYû A´f³ff³fZ ´fSX d´fL»fZ Aü´fd³fUZdVfIY ÀUfd¸f¹fûÔ Jû»f³ff ³ff¸fb¸fdIY³f WX`Ü ·ff¿ffAûÔ ÀfZ »ffJûÔ Vf¶Q d»fE WX`Ô AüSX CX³fIYe IÔY´¹fcMXSX IYe ·ff¿ff ¸fZÔ programme IZY
OXSX³fZ þûSX QZ SXWXZ WX`ÔÜ ¢¹ff Af´fIYû BÀfÀfZ IYûBÊ ÀfZ A»f¦f IYSX³fZ ¸fZÔ U°fʳfe IZY U°fʳfe ´fSX ·fe BÀfIYe Lf´f ´fOÞXe WX`Ü dUd·f³³f ¸fbIYf¶f»fZ program Ad²fIY ÀUeIYf¹fÊ WX`Ü
IYe °fIY»feRY WX`? ¹fdQ WXfÔ °fû Af´f ÀfdQ¹fûÔ ´feLZ ¨f»f AÔ¦fiZþe IYf IYûBÊ ·fü¦fûd»fIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ AÔ¦fiZþe ¶fû»f³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ MXZ¢ÀMX ÀfÔQZVfûÔ AüSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fûÀMX ¸fZÔ
þ÷YSX°f SXWXZ WX`ÔÜ þ¶f ÀfZ AÔ¦fiZþe d»fJe þf SXWXe WX`, °f·fe ·fe øY´f ´fcSXe IYf »fWXþf ·fe A»f¦f-A»f¦f WX`Ü BÀfÀfZ ¹fWX LûMXZ Vf¶QûÔ IYf ¨f»f³f WX`Ü Àf¨fÊ BÔþ³f A¸fSXeIYe
³fWXe ÀfZ BÀfIYe U°fʳfe IYe þdMX»f°ff »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³f °fSXWX ·ff¿ff Àf¸fÈð ·fe WXû°fe WX` AüSX BÀfÀfZ ¸ff³fIYeIÈY°f U°fʳfe IYû °fSXþeWX QZ°fZ WX`ÔÜ BÔMXSX³fZMX IZY
IYSX°fe SXWXe WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY AÀfÔ¦f°f AüSX AfÀff³f U°fʳfe IYû ¨fb³fü°fe ·fe d¸f»f°fe WX`Ü ¦fc¦f»feIYSX¯f IYe UþWX ÀfZ ±ffBÊ ÀfeJ³fZ Uf»fZ
U°fʳfe IZY IYfSX¯f AÔ¦fiZþe ¶fZUþWX IYdNX³f ·ff¿ff BÀfed»fE ·ff¿ffdUQûÔ ¹ff Af¸f »fû¦fûÔ ³fZ IY·fe ·fe A¸fSXeIYe U°fÊd³f¹fûÔ IYû ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`ÔÜ
¶f³f þf°fe WX`Ü EIY Àff±f d¸f»fIYSX ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX U°fʳfe Àfb²ffSX
IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ dIY¹ffÜ ³f¹fZ Vf¶Q
þ`Àff ¶fû»fû U`Àff d»fJû
U°fʳfe AüSX dOXÀ»fZd¢Àf¹ff BÔMXSX³fZMX IZY VfbøYAf°fe dQ³fûÔ ¸fZÔ UZ¶ÀMXSX IYe
d¶fiMXZ³f IZY ¸fbIYf¶f»fZ A¸fSXeIYe U°fʳfe °fSXWX AÔ¦fiZþe IYe U°fÊd³f¹fûÔ IYû °fIYÊÀfÔ¦f°f ¶f³ff³fZ
AfÀff³f WX` AüSX ¦f`SX-AÔ¦fiZþe ·ff¿fe dUQZVfe ·fe U°fʳfe AfÀff³f WXû °fû dOXÀ»fZd¢Àf¹ff ÀfZ IYe IYûdVfVfZÔ WXbBÊ ±feÔÜ BÀfÀfZ Lol, Luv U AüSX
CXÀfZ þ»Qe ÀfeJ »fZ°fZ WX`ÔÜ A¸fSXeIYe U°fʳfe ´fedOÞX°f »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ WXû ÀfIY°fe WX`Ü ·ff¿ff¹fe cu þ`ÀfZ ÀfÔdÃf~ Vf¶Q d³fIY»fZ, WXf»ffÔdIY hi
LûMXe AüSX ²U³¹ff°¸fIY WX`, ¹ffd³f Vf¶Q þ`ÀfZ ¶fû»fZ øY´f ÀfZ AÔ¦fiZþe A´ffSXQVfeÊ WX`, ¹ffd³f BÀfIZY chool þ`ÀfZ Àf·fe ´fi¹fû¦f ³fWXeÔ ¨f»f ´ffEÜ
þf°fZ WX`Ô U`ÀfZ WXe d»fJZ þf°fZ WX`ÔÜ AÔ¦fiZþe Vf¶QûÔ ¸füdJIY AüSX d»fdJ°f øY´f ¸fZÔ °ffSX°f¸¹f ³fWXeÔ WX`Ü Afg³f»ffB³f ÀfÔ¨ffSX ¸fZÔ d»fdJ°f AÔ¦fiZþe IZY EIY
IYe A¸fSXeIYe U°fÊd³f¹ffÔ, Vf¶QIYûVf d³f¸ff°ffÊ Af´f þû ´fPÞX°fZ WX`Ô AüSX Af´f þû d»fJ°fZ WX`Ô ´fWX»fc IYe IYfMX-LfÔMX WXû SXWXe WX`, UWX WX` dUSXf¸f
³fûAf UZ¶ÀMXSX IZY AfÔQû»f³f IYe dUSXfÀf°f WX`ÔÜ CXÀf¸fZÔ ·ffSXe AÔ°fSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY d¨f‰Ü °UdSX°f LûMXZ ÀfÔQZVfûÔ ¸fZÔ RbY»fÀMXfg´f ¦ff¹f¶f
UZ¶ÀMXSX ³fZ U°fʳfe IYû AfÀff³f ¶f³ff³fZ IYf ¸fbIYf¶f»fZ dRYd³fVf AüSX À´fZd³fVf ´ffSXQVfeÊ ·ff¿ffEÔ WXû°ff þf SXWXf WX`Ü EZÀfZ ÀfÔQZVfûÔ ¸fZÔ RbY»fÀMXfg´f
Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ±ffÜ UWX QûWXSXZ AüSX WX`ÔÜ BÔMXSX³fZMX IZY ³f¹fZ ¹fb¦f ¸fZÔ AfBÊMXe IYe ·ff¿ff NXÔOXZ´f³f ¹ff JûMXZ´f³f IYf ÀfÔIZY°f IYSX°fZ WX`ÔÜ °UdSX°f
A³fb¨¨fdSX°f AÃfSXûÔ IYû U°fʳfe ÀfZ ¶ffWXSX AüSX BÔMXSX³fZMX, Qû³fûÔ AÔ¦fiZþe d»fJ³fZ IZY °fSXeIZY ÀfÔQZVfûÔ ¸fZÔ d»fJZ þf³fZ Uf»fZ LûMXZ Uf¢¹fûÔ AüSX
d³fIYf»f³ff ¨ffWX°fZ ±fZÜ ½¹ffUWXfdSXIY WXû³fZ IZY IYû ´fi·ffdU°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX Uf¢¹ffÔVfûÔ ³fZ RbY»f ÀMXfg´f IYû ¦f`SXþøYSXe ¶f³ff dQ¹ff
WX`Ü BÀfe °fSXWX d»fdJ°f AÔ¦fiZþe IZY IbYL dWXÀÀfûÔ

04 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f CXÀf³fZ ¨fb´f SXWXIZY dÀfJf¹ff WX¸fIYû, IYWXf³fe d¬fï IYe
dþÞÔQf °fÀUeSX ÀfZ ¶ff°fZÔ IYSX³ffÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

Great losses are Only I Can Change
great lessons My Life, No One Can

Y outh have so Do It For Me
many dreams in
their life but E very woman during their Finally a decided that she couldn’t
sometimes they make pregnancy must survive in this world with
their decisions due to have a feeling of her weight. But she has
family pressure or we made a “Zidd” to do heaven and hell at miracle happened a zidd to lose weight but
can say peer pressure. other stuff instead of and she manages to
But sometimes studying, he has the same time. Giving losing weight is not at
pressure may be good decided to get himself birth to a child is not lose weight about all an easy task for
or it spoils the whole in their father business an easy job. 15-20kgs and now her but she has
life. And Mukul is one and make their Sometimes a pregnant decided itself to
of them who have business ahead as a woman has to face so come out from
faced family pressure. career. He has faced a much of complications depressing
lot of difficulties during during pregnancy and mode and
Mukul Goyal lived business but their follow the diet
in Chandigarh with his determination towards Anchal is one of them she is 54 rigorously. And
family and recently work makes him learn who has faced a lot of finally a miracle
done with their school so many things. His happened and
life. He has opted non- friends always make a obstacles during
medical stream joke on him but now he she manages to
because his parents has proved everyone pregnancy. lose weight about
always wanted to opt that he didn’t take the 15-20kgs and
him a professional wrong decision to move Anchal Vasdev
field. Due to pressure his career ahead. He now she is 54. She
from the family he has made a better choice lived in Delhi after keeps telling her
chosen their favorite for himself.Now, he has story to everyone that
stream. But after some handled their father marriage. She gets how her zidd makes it
time, he realized it’s business on its own. possible to lose weight and
not easy for him to get married at a very early age. inspired so many other
a good score. He did women in society.
so many attempts to After some years, she got
score good marks but
failed every time. pregnant and that time she was she didn’t step out from home

He doesn’t want to not fully prepared for this period due to her weight. She was so
spoil their life by going
a course in which he’s but somehow she manages to depressed that she doesn’t prefer
least interested to do
so. So, at that time he do. During pregnancy, she has to go outside for shopping and

gained about 82kgs weight which wore her husband t-shirts and

makes her so depressed. Even shorts. At some point, she has

Freedom is d¬fï ³fZ d¶fþ³fZÀf ÀfZMX IYSX³ff dÀfJf¹ff
important for
þ WXfÔ ¨ffWX WX` UWXfÔ SXfWX WX`Ü dVfUSXf¸f þe EIY
women dIYÀfe ¸fbIYf¸f °fIY d¸fdOX»f ¢»ffÀf RYgd¸f»fe
´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE ¹fdQ ÀfZ ±fZ, CX³fIYf ¶f¨f´f³f
E veryone thinks about the liberty. He has a “Zidd” to do dVfï°f dQJfBÊ þfE °fû ÀfRY»f°ff IYQ¸f ¦ffÔU ¸fZÔ ¶fe°ff, »fZdIY³f
nation but no one thinks hard work for women so he has þøYSX ¨fc¸f°fe WX`Ü EZÀfe WXe d¬fï IYe ´fPÞX³fZ IYe B¨Lf AüSX
about women. We all decided to a manufactured flour IYWXf³fe d»fJe WX` dVfUSXf¸f ³fZ B³WXûÔ³fZ A´f³ff d¶fþ³fZÀf ÀfZMX
d¬fï IZY ¶fQü»f°f A´f³fe ÀfRY»f°ff IZY
have aware of the term women mill. He had also given a name IYQ¸f IYû ¨fc¸fZ WX`Ü dVfUSXf¸f ³fZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IYe B¨Lf ³fZ
IYû ¨fb³fü°fe IZY øY´f ¸fZÔ d»f¹ff AüSX CX³WXûÔ³fZ IY·fe ¦ffÔU ¸fZÔ
empowerment. But are we to their mill which is Freedom. ÀfRY»f°ff IYe DYÔ¨ffBÊ IYû LbAf WX`Ü °fû SXWXIYSX A´f³fZ Af´f IYû
AfBE þf³f°fZ WX` CX³fIYe ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¶ffSXZ IY·fe ¦ffÔU Uf»ff ¶f³f³fZ
giving justice to this term? We Their mill name has described ¸fZÔ dþÀfIZY ¨f»f°fZ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe
¸fÔdþ»f ´ffBÊÜ ³fWXeÔ dQ¹ffÜ
lived in the 21st He has a itself that how much
century but this freedom is Af´fIYû ¶f°ff QZa dIY dVfUSXf¸f þe ²feSXZ Uû ÀfRY»f°ff IYZ IYQ¸f IYû ¨fc¸f³fZ
EIY d¸fdOX»f ¢»ffÀf RYgd¸f»fe ÀfZ ±fZ, »f¦fZÜ dIYÀfe ³fZ ÀfWXe IYWXf WX` BÔÀff³f
issue of women “Zidd” to do i m p o r t a n t f o r CX³fIYf ¶f¨f´f³f ¦ffÔU ¸fZÔ ¶fe°ff, dIY°f³fe ·fe ´fSXZVff³fe ¢¹fûÔ WXû, CXÀfÀfZ
empowerment has women.He has »fZdIY³f ´fPÞX³fZ IYe B¨Lf AüSX UWX JbQ WXe CXÀf ´fSXZVff³fe ÀfZ ¶fWXfSX
not been solved hard work for given 10 years of A´f³ff d¶fþ³fZÀf ÀfZMX IYSX³fZ IYe d³fIY»f ÀfIY°ff WX` AüSX B³f Àf¶fÀfZ
since the past women so he warranty about B¨Lf ³fZ CX³WXûÔ³fZ IY·fe ¦ffÔU ¸fZÔ SXWXIYSX ¶fWXfSX d³fIY»f³fZ IYf WXüÀf»ff QZ°ff WX` EIY
A´f³fZ Af´f IYû IY·fe ¦ffÔU Uf»ff ¶f³f³fZ LûMXf Àff Vf¶Q kd¬fïlÜ BÀfd»fE IY·fe
years. Still, we has decided their product and ³fWXeÔ dQ¹ffÜ CX³fIYf d¬fï ±fe ¸fbÓfZ ÀfeE ·fe A´f³fe dþÔQ¦fe ¸fÔZ WXfSX ³ff ¸ff³fZ
have areas in the to a services which no ¶f³f³ff WX`Ü dVfUSXf¸f IYf EIY kd¬fïl ±ff ¢¹fûÔdIY WXfSX Af´fIYû þeU³f ¸fZÔ IY·fe
nation where other company has dIY Uû ÀfeE ¶f³fZÔ ¹fWXeÔ IYfSX¯f WX` dIY ÀfRY»f ³fWXeÔ ¶f³ffEZ¦ffÜ Uû WX¸fZVff
CX³WXZÔ CX³fIYe d¬fï ³fZ ¸fbÔ¶fBÊ »fZ ¦fBÊÜ UWXfÔ Af´fIYû ´feLZ IYe AûSX WXe »fZ þfEZ¦ffÜ
women haven’t manufactured given yet. He has CX³WXûÔ³fZ IYBÊ ÀfÔ§f¿fûÊ IZY ¶ffQ A´f³fe ÀfeE Af´f dþÀfZ ·fe DaY¨fZ ¸fbIYf¸f ´fSX QZJ°fZ
the power to enjoy one major rule in IYe ´fPÞXfBÊ ´fcSXf IYe AüSX A´f³fe ´fi`d¢MXÀf WX` ¹ff dRYSX QZJ SXWXZ WX`Ü Uû AfÀff³fe ÀfZ
their life. But flour mill. He life that they ÀMXfMXÊ IYeÜ »fZdIY³f EIY B¨Lf A´f³ff CXÀf ¸fbIYf¸f °fIY ³fWXeÔ ´fWXÔb¨ff WX`Ü CXÀfIZY
d¶fþ³fZÀf ÀfZMX IYSX³fZ IYf A·fe ·fe ±ffÜ ´feLZ CXÀfIYe IYWXe ³f IYWXe d¬fï þøYSX
Sameer is one of had also given b e l i e v e i n CX³WXûÔ³fZ A´f³ff d¶fþ³fZÀf ÀMXfMXÊ dIY¹ff Vffd¸f»f WXû¦feÜ
them who have quality. He thinks IbYL Àf¸f¹f °fIY Àf¶f ¶fWXb°f ¶fdPÞX¹ff ±ffÜ
come out as a name to if there is no quality ¸f¦fSX EIY IYWXfU°f WX` ³ff Àf¶fIZY þeU³f
freedom for their mill then there is no ¸fZÔ Vffd³°f ·fe »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY ³fWXeÔ
SXWX°feÜ dVfUSXf¸f IYf d¶fþ³fZÀf ¸fÔZ IbYL
women. which is scope of work for UöY ¶ffQ WXe ¶fOÞXf ³fbIYÀff³f WXû ¦f¹ffÜ
Sameer has Freedom them. He never þ`ÀfZ ¸ff³fûÔ CX³fIYe ´fcSXe dþÔQ¦fe WXe
thinks that one day CX±f»f-´fb±f»f WXû ¦f¹fe ±feÜ ´fSX³°fb EIY
belonged from kd¬fïl þû BÔÀff³f IYû Af¦fZ ¶fPÞX³fZ ¸fZÔ
¸fQQ IYSX°fe WX`Ü dVfUSXf¸f ³fZ A´f³ff
very small town his small zidd d¶fþ³fZÀf Uf´fÀf ÀfZMX dIY¹ff AüSX ²feSXZ-

Kanpur but he has many big makes him possible to open a

dreams in their life which he mill on a large scale. He has a

wants to achieve not for himself lot of network in Gujarat also.

but for those women who And now his mill in a race to

haven’t enjoyed their life with becoming top flour mill in Asia.

dQ»»fe-E³fÀfeAfSX A¦fSX °fc ³fWXeÔ d¸f»fe , °fû ¸fSX þfE¦fZÔ Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 05
WX¸f ........ dIYÀfe AüSX ´fSXÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

A÷Y¯f þZMX»fe IYe ÀfØff IZY dVfJSX °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IYe IYWXf³fe

28 dQÀfÔ¶fSX 1952 IYû ³fBÊ dQ»»fe : ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe AüSX ·ffþ´ff IZY EIY ´fb°f»ff þ»ff¹ff ±ffÜ dRYSX 37 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ VfbøYAf°f CXÀfe QüSXf³f WXbBÊ þ¶f þZMX»fe
þ³¸fZ þZMX»fe 66 ¦fôfUSX ³fZ°ff A÷Y¯f þZMX»fe IYf d³f²f³f WXû dþÀfIZY ¶ffQ CX³WXZÔ EdOXVf³f»f Àffgd»fdÀfMXSX EdOXVf³f»f Àffgd»fdÀfMXSX þ³fSX»f ±fZÜ 1991 ¸fZÔ
¦f¹ffÜ 28 dQÀfÔ¶fSX 1952 IYû þ³¸fZ þZMX»fe d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff þ¶f ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfØff þ³fSX»fÜ BÀfe QüSXf³f þZMX»fe ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe SXf¿MÑXe¹f
Àff»f IZY ±fZÜ CX³fIZY 66 Àff»f IZY ±fZÜ CX³fIZY d´f°ff ¸fWXfSXfþ dIYVf³f ¦f¹ff ±ffÜ d°fWXfOÞX ¸fZÔ ¸fZÔ AfE °fû Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ A÷Y¯f CX³fIYe VffQe d¦fdSX²fSX IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIYE ¦fEÜ 1998 ¸fZÔ
d´f°ff ¸fWXfSXfþ dIYVf³f þZMX»fe UIYe»f ±fZ AüSX ¸ffÔ SX}f ´fi·ff EIY 19 ¸fWXe³fZ I`YQ SXWX³fZ »ff»f OXû¦fSXf AüSX þZMX»fe IYû ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ·fZþZ ¦fE ·ffSX°fe¹f
¦fÈWX¯fe AüSX Àf¸ffþÀfZdUIYf ±feÔÜ Qû ¶fWX³fZÔ AüSX þZMX»fe IYû Àfc¨f³ff ´fiÀffSX¯f ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ A÷Y¯f
þZMX»fe UIYe»f ±fZ EIY ¶fOÞXZ ·ffBÊ IZY Àff±f þZMX»fe ³fZ dQ»»fe IZY þZMX»fe 1999 ¸fZÔ dQ»»fe dþ»ff dIiYIZYMX
AüSX ¸ffÔ SX}f ´fi·ff ³ffSXf¹f¯ff dUWXfSX B»ffIZY ¸fZÔ A´f³ff ¶f¨f´f³f EÀfûdÀfEVf³f IZY A²¹fÃf ¶f³ffE ¦fEÜ ¶ffQ ¸fZÔ
EIY ¦fÈWX¯fe AüSX d¶f°ff¹ffÜ þZMX»fe IYf ´fdSXUfSX »ffWXüSX ÀfZ 2009 ¸fZÔ UZ ¶fûOXÊ AfgRY IÔYMÑû»f RYfgSX dIiYIZYMX
Àf¸ffþÀfZdUIYf ±feÔÜ dQ»»fe Af IYSX ¶fÀff ±ffÜ B³f BÔdOX¹ff (¶feÀfeÀfeAfBÊ) CX´ff²¹fÃf ¨fb³fZ ¦fEÜ
Qû ¶fWX³fZÔ AüSX EIY ¶fOÞXZ 1999 ¸fZÔ þ¶f IZYÔQi ¸fZÔ AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe
·ffBÊ IZY Àff±f þZMX»fe ³fZ AøY¯f þZMX»fe d´fL»fZ 9 A¦fÀ°f ÀfZ E¸Àf IYe ÀfSXIYfSX ¶f³fe °f¶f þZMX»fe IYû Àfc¨f³ff
dQ»»fe IZY ³ffSXf¹f¯ff dUWXfSX ¸fZÔ B»ffþ IYSXf SXWXZ ±fZÜ 24 A¦fÀ°f Qû´fWXSX 12 ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f IYf ÀU°fÔÂf ´fi·ffSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ
B»ffIZY ¸fZÔ A´f³ff ¶f¨f´f³f ¶fþIYSX 7 d¸f³fMX ´fSX CX³WXûÔ³fZ AÔd°f¸f ÀffÔÀf »feÜ CX³WXZÔ ³fU¦fdNX°f dUd³fUZVf ¸fÔÂff»f¹f IZY SXfª¹f
þZMX»fe ³fZ A´f³fe ´fPÞXfBÊ dQ»»fe IZY ÀfZÔMX ¸fÔÂfe IYf ·ffSX ·fe dQ¹ff ¦f¹ffÜ þ¶f Ufþ´fZ¹fe
d¶f°ff¹ffÜ þZdU¹fÀfÊ ÀIcY»f AüSX ¸fVfWXcSX IYfg»fZþ ßfeSXf¸f ÀfSXIYfSX ÀfZ UdSXâ Ad²fUöYf SXf¸f þZNX¸f»ff³fe
IYfg»fZþ AfgRY IYfg¸fÀfÊ ÀfZ IYeÜ LfÂf SXfþ³fed°f ³fZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff °fû þZMX»fe IYû IYf³fc³f, ³¹ff¹f
ÀfZ UIYf»f°f AüSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe IZY ¶ffQ þ¶f UZ þZ»f ¸fÔÂff»f¹f ÀfüÔ´ff ¦f¹ff dRYSX CX³WXZÔ VfIbYÔ°f»ff OXû¦fSXf IYe AüSX IÔY´f³fe ¸ff¸f»fûÔ IYf ¸fÔÂfe ¶f³ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ
SXfþ³fed°f IYe ¶fQü»f°f ÀfØff IZY ¦fd»f¹ffSXZ IZY ÀfZ d³fIY»fZ °fû CX³WXZÔ BÀf dUØf ¸fÔÂfe AüSX SXÃff ¶fZMXe ÀfÔ¦fe°ff ÀfZ WXbBÊÜ Ufþ´fZ¹fe ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f IZY ¶ffQ
dVfJSX °fIY ´fWXbÔ¨fZÜ A÷Y¯f þZMX»fe ¶feþZ´fe IZY ¶ff°f IYf Af·ffÀf WXû ¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ 1983 ¸fZÔ CX³fIZY §fSX þZMX»fe 2009 ÀfZ 2014 °fIY SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ
d»fE dIY°f³fZ AWX¸f ±fZ BÀfIYf AÔQfþf BÀfe ÀfZ ¦f¹ff dIY Af¦fZ IYf CX³fIYf CX³fIYe ¶fZMXe Àfû³ff»fe IYf dU´fÃf IZY ³fZ°ff ±fZÜ dRYSX þ¶f ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfØff ¸fZÔ
»f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYdSX¹fSX SXfþ³fed°f ¸fZÔ WX`Ü BÀfIZY þ³¸f WXbAf þû Afþ EIY AfE °fû Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ A÷Y¯f þZMX»fe IYû Àfc¨f³ff
³fZ CX³WXZÔ ßfðfÔþd»f QZ°fZ WXbE »f¦ff°ffSX 4 MXÐUeMX ¶ffQ 1980 ¸fZÔ þ¶f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff UIYe»f WX`ÔÜ 1989 ¸fZÔ þZMX»fe IZY ¶fZMXZ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f ÀfüÔ´ff ¦f¹ff dRYSX CX³WXZÔ dUØf
dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ d»fJf dIY ¸f`Ô³fZ EIY ´ffMXeÊ IYf ¦fNX³f WXbAf °f¶f Uû CXÀf¸fZÔ SXûWX³f IYf þ³¸f WXbAfÜ BÀfIZY EIY Àff»f ¸fÔÂfe AüSX SXÃff ¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f
AWX¸f QûÀ°f Jû dQ¹ff WX`Ü 25 þc³f 1975 IYû Vffd¸f»f WXû ¦fEÜ 80 IZY QVfIY ¸fZÔ WXe þZMX»fe ¶ffQ WXe CX³WXZÔ EdOXVf³f»f Àffgd»fdÀfMXSX þ³fSX»f þZMX»fe A¸fÈ°fÀfSX ÀfZ »fûIYÀf·ff IZY d»fE ·fe
þ¶f QZVf ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f »f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ff °f¶f ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ UIYf»f°f IYe ´fi`d¢MXÀf VfbøY IYe ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ CX³f dQ³fûÔ ¶fûRYûÀfÊ IYf ¸ff¸f»ff ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSXZ »fZdIY³f CX³WXZÔ ÀfRY»f°ff
A÷Y¯f þZMX»fe dQ»»fe dUV½fdUôf»f¹f LfÂf AüSX MÑf¹f»f IYûMXÊ, dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ÀfZ WXû°fZ WXbE ¶fZWXQ ¨fd¨fÊ°f ±ffÜ ¹fWX ¶fûRYûÀfÊ IYf ¸ff¸f»ff WXe ³fWXeÔ d¸f»feÜ WXf»ffÔdIY þZMX»fe Àff»f 2000 ÀfZ
ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf ±fZÜ BÀfIZY A¦f»fZ WXe dQ³f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ´fWXbÔ¨fZÜ UZ Àfed³f¹fSX EOXUûIZYMX ¶f³fZ ±ff dþÀf¸fZÔ EIY ÀfZ Ad²fIY QZVfûÔ ¸fZÔ þfÔ¨f IYe 2018 °fIY ¦fbþSXf°f ÀfZ SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f ±fZ
CX³WXûÔ³fZ dQ»»fe dUV½fdUôf»f¹f IZY UfBÀf dRYSX A´fi`»f 2018 ÀfZ A´f³fZ d³f²f³f °fIY CXØfSX
¨ffÔÀf»fSX IZY Qµ°fSX IZY Àff¸f³fZ 200 LfÂfûÔ IYû ´fiQZVf ÀfZ SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f SXWXZÜ
BIY™f IYSX ·ff¿f¯f dQ¹ff AüSX BÔdQSXf ¦ffh²fe IYf

¶fa²f³f ¶f`ÔIY ³fZ ¸f³ffBÊX dWXÔQe IYf ´fWX»ff dUV½fIYûVf : Àff°f JÔOXûÔ ¸fZÔ IaY´ffCXOXSX IZY ¶fZMXZ IYû SXf¿MÑX´fd°f
A´f³fe ¨fü±fe ½f¿fʦffaNX ´fiIYfdVf°f WXbAf dWXÔQe ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf ·fU³f ¸fZÔ dIY¹ff Àf¸¸ffd³f°f

³fBÊX dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY UZÀMX dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ßfe ´fi¯f¶f ³fBÊX dQ»»fe : ·ffSX°fe¹f ·ff¿ff ´fdSX¿fQÐ ´fWX»fZ OXfg. ²feSXZÔQi U¸ffÊ õfSXf 60 IZY A÷Y¯f ¸ffWXZV½fSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dWXÔQe VfÔ·fb³ff±f IZY ¸fb°ffd¶fIY dWXÔQe ³fBÊX dQ»»fe : IYWXf þf°ff WX` WXb³fSX ´ff¹ff AüSX SXf¿MÑX´fd°f IZY WXf±fûa ÀfZ
´fÔþf¶fe ¶ff¦f ¸fZÔ dÀ±f°f ¶fÔ²f³f ¶f`IY ³fZ ¸fbJþeÊ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZa CX´fdÀ±f°f WXbEÜ ¶fÔ²f³f IYû»fIYf°ff AüSX Uf¯fe ´fiIYfVf³f IZY ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf IYf BÀ°fZ¸ff»f ÀfWXþ
A´f³fZ 4 Àff»f IYf ÀfRYSX ´fcSXf IYSX d»f¹ff ¶f`aIY ³fZ ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZ 501 ¶fifÔ¨f, 50 ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ dWXÔQe ·ff¿ff IYf ´fWX»ff QVfIY ¸fZÔ ·fe EIY ÀffdWX°¹f IYûVf ¶f³ff¹ff ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ PXÔ¦f ÀfZ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY Àff°fûÔ dIYÀfe IYf ¸fûWX°ffþ ³fWXeÔ WXû°ffÜ dþ³f Àf¸¸ffd³f°f WXbEÜ d´fi¹ffÔVfc IZY EIY
WX`Ü ¶fÔ²f³f ¶f`ÔIY ·f»fZ WXe ³fE ¶f`ÔIYû IYe EMXeE¸f AüSX 2022 OXûSX ÀMXZ´f ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf dWXÔQe ´ffNXIYûÔ IZY ¦f¹ff ±ff AüSX 60 U¿fûÊÔ ¶ffQ ¹fWX QcÀfSXf WXSX ·ff¿ff IZY dUVfZ¿fÄf IZY °füSX ´fSX JÔOX Jb»fe dJOÞXdIY¹fûÔ IYe °fSXWX WX`ÔÜ ¶f¨¨fûÔ IZY ´ffÀf IY¸f ¸f²U¦feʹf ´fdSXUfSX ÀfZ
QüOÞX ¸ûÔYY Vffd¸f»f WX`, ÀfSXdUÀf ÀfZMXSX ÀfZ VfbøYAf°f Àff¸f³fZ WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f »fZdIY³f Af²fbd³fIY Äff³fIYûVf WX`Ü °fIYSXe¶f³f 300 »fZJIYûÔ IYe 2600 ÀfZ VfÔ·fb³ff±f IZY ¸fb°ffd¶fIY »f¦f·f¦f 50 Àff²f³f WXû°fZ WX` WX` AüSX CX³fIZY d´f°ff
»fZdIY³f 4 Àff»f ¸fZa WXe IYe ±fe AüSX Afþ IYe °ffSXeJ ·ff¿ff ´fdSX¿fQ IYe A²¹fÃf IbYÀfb¸f VfbÔ·f³ff±f IZY DY´fSX ´fidUdâ¹ffÔ Vffd¸f»f IYe IYSXûOÞX dWXÔQe ·ff¿fe »fû¦fûÔ IZY Àf¸ffþ ¸fZÔ CX³fIZY ´ffÀf WXb³fSX d´fi¹ffÔVfc EIY þe IYBÊ Àff»fûa ÀfZ
BÀf³fZ IYBÊ DY¨ffBʹfûÔ ´fA¶cSfmXifüÔ¨S·fXf,f3S40X°8f1À14¸ffdEZÔUO1MÊÀXû0SXefWEX0XÀ`ÜÀ¸0fMfZÔMXZ´XSfX ¸fZa 1000 ¶f`IY ¶fifÔ¨f , 481 JZ¸ff³fe, Uf¯fe ´fiIYfVf³f IZY ´fi¶fÔ²f³f ¸fb°ffd¶fIY dWXÔQe ¦fBÊ WX`Ô AüSX ¹fWX ÀffdWX°¹f EIY ³fE Äff³fIYûVf IYe þøYSX°f »fÔ¶fZ IYe IY¸fe ³fWXea WXû°feÜ ¸f²U¦feʹf ´fdSXUfSX ÀfZ WX` ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX ¸fZ
IYû LcÔ d»f¹ff WX`Ü 23 EMXeE¸f AüSX 3014 OXûSX d³fQZVfIY A÷Y¯f ¸ffWXZV½fSXe AüSX ¦fiÔ±f IZY ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf IYûVf IYe ·ff¿ff IYf IYûVf 7 JÔOXûÔ AüSX Àf¸f¹f °fIY ¸fWXÀfcÀf IYe þf SXWXe ±feÜ Vff¹fQ dIYÀfe ³fZ AüSX CX³fIZY d´f°ff þe IYBÊ dÀ±f°f EIY
A¦fÀ°f 2015 ¸fZ ÀMXZ´f ÀfdUÊÀf ÀfZÔMXSX WX`Ü ¶f`aIY ´fi²ff³f ÀfÔ´ffQIY VfÔ·fb³ff±f IZY dVfá¸fÔOX»f ÀffdWX°¹f IZY ÀfÔ´ffQ³f UdSXâ »fZJIY 4589 ´fÈâûÔ ¸fZÔ WX`Ü A¶f AÔ°f°f: ·ffSX°fe¹f ·ff¿ff ´fdSX¿fQ ¸fZÔ A´fi`»f ÀfWXe IYWXf WX` X Àfed- Àff»fû ÀfZ ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX d¢»fe³fIY ¸fZa
´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ¶fÔ²f³f ³fZ QZVf IZY ´fi±f¸f ³ff¦fdSXIY SXf¿MÑX´fd°f dUôfd±fʹfûÔ IZY SXfþdIYVfûSX ³fZ 2014 ÀfZ BÀf ´fSX IYf¸f VfbøY WXbAfÜ
RYfB³fZdVf¹f»f ÀfdUÊÀfZþ ³fZ IZY ´ffÀf 4370 IYSXûOÞX IYûdUÔQ IYû ¹fWX dWXÔQe IYf Àff°f JÔOXûÔ ¸fZÔ dIY¹ff WX` þ¶fdIY BÀf Qbd³f¹ff ¸fZÔ IbYL d³fd›°f Äff³f ÃfZÂf ¨fb³fIYSX ´fidUdá¹fûÔ ¸f°f Àff²f³fûÔ ¸fZ WXb³fSX ¸fZa dÀ±f°f EIY d¢»fe³fIY IaY´ffDYOXSX IZY °füSX
¶fÔ²f³f ¶f`ÔIY ³ff¸fIY EIY ´fc¯fÊ IYe þ¸ff-´fcaþe AüSX ´fiIYfdVf°f EZd°fWXfdÀfIY ¦fiÔ±f ·fZÔMX dIY¹ffÜ d»fE WXe ³fWXeÔ, CX³f d´fL»fZ 50 Àff»fûÔ ¸fZÔ Äff³f IYe EIY AfSXÔd·fIY Àfc¨fe °f`¹ffSX IYe ¦fBÊÜ IYe IYQSX WXû°fe WX` ¸fZa IaY´ffCXOXSX IZY °füSX ´fSX ´fSX IYf¹fÊSX°f WX`Ü
45420 IYSXûOÞX »fû³f Àf·fe ´ffNXIYûÔ AüSX IZY IYBÊ dUÀRYûMX WXbE WX`Ô °fû LûMXe, ¸f²¹f¸f AfIYfSX IYe AüSX ¶fOÞXe U`ÀfZ WXe WX¸f ¶ff°f IYSX d´fi¹ffÔVfb ³fZ LûMXe
¶f`aIY VfbøY dIY¹ff ±ff AüSX Afþ dQ¹ff WXbAf WX`Ü ¶fÔ²f³f ¶f`IY IYf dWXÔQe ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf IYû dWXÔQe dþÄffÀfbAûÔ IZY d»fE EIY EZÀfZ ¸fZÔ dWXÔQe ·ff¿ff IYe þøYSX°f WX` ´fidUdá¹fûÔ IZY d»fE Vf¶Q Àfe¸ff °f¹f IYe SXWXZ Àfa`MÑ»f ÀIcY»f ¸fZ IYf¹fÊSX°f WX`Ü Àfe CX¸fi ¸fZ A´f³fZ
IZY ´fWX»fZ dUV½fIYûVf IZY øY´f ¸fZÔ ·fe QZJf ¦fBÊÜ ´fidUdá¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¶f³ffIYSX
BÀf ¶f`aIY ³fZ A´f³fe ¨fü±fe ¶f¿fÊ ¦ffNX ¸f³ffBÊÜ ¸ff³f³ff WX` Af´fIYf ·f»ff, Àf¶fIYe ·f»ffBXÊÜ þf SXWXf WX`Ü dWXÔQe ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf IZY ²fSXûWXSX WX` þû ²f¸fÊ, ÀfÔÀIÈYd°f, UWX CXÀf Äff³f AüSX CXÀfIZY Vf¶QIYûVf »fZJIYûÔ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf³fZ »f¦ff, AfNXUea IYÃff IZY ¸ff°ff d´f°ff IYf
þ¶f BÀf ¶f`ÔIY IYe VfbøYAf°f WXbBÊ ±feÊ BÀf ¶fX`ÔIY IYe Àf¶f ¶fifÔ¨f ¸fZa IbY»f 32774 ´fi²ff³f ÀfÔ´ffQIY UdSXâ Af»fû¨fIY AüSX Àf¸ffþ-dUÄff³f, ¸fedOX¹ff, IY»ff- IYû A´f³fZ ·fe°fSX Àf¸ffdWX°f IYSXZa AüSX ÀfÔ´ffQIY ¸fÔOX»f ¶f³ff AüSX dU¨ffSX LfÂf d´fi¹ffÔVfb d°fUfSXe Àfe³ff ¦fUÊ ÀfZ ¨fûOÞXf
ÀU¦feʹf ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûa IYû SXûþ¦fffSX QZ SXWXe WX`Ü dUõf³f VfÔ·fb³ff±f WX`Ô þ¶fdIY ÀfÔ´ffQIY ÀffdWX°¹f, ´f¹ffÊUSX¯f AfdQ dU¿f¹fûÔ IZY. dWXÔQe ·ff¿fe Àf¸ffþ °fIY ´fWXbÔ¨ffEÜ EIY dU¸fVfÊ ÀfZ Äff³fIYûVf IYe AU²ffSX¯ff ¸fZÔ ³fZ SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fZa IYSX dQ¹ff AüSX ¶f¨¨ff WXü³fWXfSX
BÀf ¶f`ÔIY IYe CXõ§ffMX³f dIY¹ff ±ff AüSX BÀf ¨ffSX Àff»f IZY ÀfRYSX IZY ¸füIZY ´fSX ´fÔþf¶fe ¸fÔOX»f ¸fZÔ SXf²ffU»»f·f dÂf´ffNXe, Àff±f A´f³fZ QZVf AüSX dUV½f IYe °fSXWX ÀfZ ¹fWX ³fE Äff³f IYe ³fBÊ SXûVf³fe ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX dUÀ°ffSX Af°ff ¦f¹ffÜ »f¦f·f¦f d¦fMXfSX ¶fþf IZY Àf¶fIYf ¸f³f¸fûWX d»f¹ff d³fIY»f AfE °fû ¸ff°ff d´f°ff dIY JbVfe
¶f`aIY IYe ´fWX»fe U¿fÊ ¦ffÔNX IZY ¸füIZY ´fSX ¶ff¦f VffJf IZY ¶f`ÔIY IYd¸fʹfûÔ ³fZ IYfRYe þUSXe¸f»»f ´ffSXJ, AU²fZVf ´fi²ff³f, Àf·¹f°ffAûÔ IYû Àf¸fÓf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f ·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ dWXÔQe ¸fZÔ ¶f³ff ¹fWX 388 ³fE AüSX UdSXâ »fZJIYûÔ IZY AüSX d´fi¹ffÔVfb ³fZ UWXf A½U»f À±ff³f IYf dNXIYf³ff ³fWXea WXû°ffÜ
IYû»fIYØff ¸fZa IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f WX¿fûÊCX»»ffÀf IZY Àff±f ¸f³ff¹ffÜ AU²fZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, AU²fZVf ´fiÀffQ Uf¯fe ´fiIYfVf³f IZY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ´fWX»ff Äff³fIYûVf WX`Ü A¸fc»¹f ¹fû¦fQf³f ÀfZ dWXÔQe ÀffdWX°¹f
dÀfÔWX WX`ÔÜ IYûVf IYe ·ff¿ff IYf ÀfÔ´ffQ³f Äff³fIYûVf 2660 ´fidUdá¹fûÔ IZY Àff±f
UdSXâ »fZJIY SXfþdIYVfûSX ³fZ dIY¹ff WX` ´fiIYfVf³f IZY d»fE ´fcUÊ-d³f²ffÊdSX°f 3
þ¶fdIY ÀfÔ¹fûþ³f ·ffSX°fe¹f ·ff¿ff ´fdSX¿fQ Àff»fûÔ IZY ·fe°fSX ¶f³fIYSX °f`¹ffSX WXû ¦f¹ffÜ
IYe A²¹fÃf OXfg. IbYÀfb¸f JZ¸ff³fe ³fZ dIY¹ff dWXÔQe ÀffdWX°¹f Äff³fIYûVf ÀffdWX°¹f IZY
WX`Ü ¶ffÔ¦»ff A³fbdQ°f dWXÔQe dUV½fIYûVf dUôfd±fʹfûÔ IZY d»fE WXe ³fWXeÔ, CX³f Àf·fe
1916 ÀfZ 1926 IZY ¶fe¨f 24 JÔOXûÔ ¸fZÔ ´ffNXIYûÔ AüSX dþÄffÀfbAûÔ IZY d»fE EIY
´fiIYfdVf°f WXbAf ±ff »fZdIY³f U`Àff ¶f³f ²fSXûWXSX WX` þû A´f³fZ QZVf, Àf¸ffþ,
³fWXeÔ ´ff¹ffÜ BÀfZ A³¹f ·ffSX°fe¹f ·ff¿ffAûÔ ÀfÔÀIÈYd°f¹fûÔ AüSX dUV½f IYe Àf·¹f°ffAûÔ
¸fZÔ »ff³fZ IYe ¹fûþ³ff ±fe »fZdIY³f UWX ·fe IYû Àf¸fÓf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ
ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WXbAfÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY

2020 °fIY °ffªf¸fWX»f ÀfZ ·fe DaY¨ff WXû ªffE¦ff

¦ffªfe´fbSX IYf IcYOÞZX IYf ´fWXfOÞX

UÈÃf WX¸ffSXZ Àf¸ffþ IZY A³f¸fû»f ³fBÊX dQ»»fe : ·ffSX°f IYf IY¨fSXZ IYf IY¨fSXZ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fe ¸fe±fZ³f ¦f`Àf IZY
²fSXûWXSX W`ÔX : VfdVf A¦fi½ff»f Àf¶fÀfZ DYÔ¨ff ´fWXfOÞX A¶f °ffþ¸fWX»f IYfSX¯f ¹fWXfÔ AIYÀfSX Af¦f »f¦f°fe
IYû DYÔ¨ffBÊ ¸fZÔ ´feLZ LûOÞX³fZ IYe IY¦ffSX SXWX°fe WX` dþÀfZ ¶fbÓff³fZ ¸fZÔ IYBÊ IYBÊ dQ³f
³fBÊX dQ»»fe : UÈÃf WX¸fZa þeU³f QZ°ff WX`Ü A·fe ÀfZ ³fWXe d´fL»fZ IYBXÊ X¸fWXe³fûÔ ÀfZ Àf»ffWX AüSX CXÀfIZY ³fbIYÀff³f ¶f°ff IYSX ´fSX WX` Vff¹fQ BÀfe d»fE ·ffSX°f IYe Àfb´fie¸f IYûMXÊ d´fL»fZ Àff»f WXe ¹fWX dþ¦°I¸Ifff³fþZYY°fffeIe»´´¶YfffSW¶fbSOfXeXXf¶ÞXOeI2fÞXþ9Y4Rf 0¸bY¹EMffeIZXd¶³´IfYfffO¨g»Y¨´fÞXfffSSXXZ ¸¹fbd³fdÀf´f»f Ad²fIYfSXe ³fZ ³ff¸f »f¦f þf°fZ WX`ÔÜ , IY¨fSXZ ÀfZ d³fIY»f³fZ
²fSX°fe ´fSX ´fSXû´fIYfSX AüSX ´fb¯¹f IZY Àf¶fÀfZ Uf°ffUSX¯f IYû ÀU¨L ¶f³ff³fZ IYf IYf¹fÊ þf¦f÷YIY°ff R`Y»ff³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXe SXfþ²ff³fe dQ»»fe IYû Àf¶fÀfZ ´fiQcd¿f°f ¨fZ°ffU³fe QZ ¨fbIYf WX` dIY ¹fWXfÔ ÀfZ R`Y»ff W`X þfdWXSX ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX ¶f°ff¹ff, Uf»fe ¸fe±fZ³f WXUf ¸fZÔ d¸f»f IYSX AüSX ·fe
¶fOÞXZ CXQfWXSX¯f IZY øY´f ¸fZÔ UÈÃf WX¸ffSXZ IYSX SXWXe WX` ¹fZ Ófû»fZ Uf»fe AÔfMXe IZY ³ff¸f WX` AüSX Àff±f WXe WXSX dIYÀfe IYû IY´fOZX ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¦ffþe´fbSX ¸fZÔ ¸füþcQ ¦fbþSX³fZ Uf»fZ dU¸ff³fûÔ IYû BÀfIYf ´f°ff WXSX dQ³f IYSXe¶f 2000 MX³f IY¨fSXf J°fSX³ffIY WXû ÀfIY°fe WX`Ü
Àf¸ffþ IZY A³f¸fû»f ²fSXûWXSX WX` AüSX WXSX ÀfZ ¸fVfWXcSX WX`, ¢¹fûadIY ½fZ ¸fûQe þe IZY IYf Ófû»ff QZ IYSX CXÀfIYû BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IY¨fSXZ IZY BÀf ´fWXfOÞX IYf ´f°ff BÀfIZY QZ³fZ IZY d»fE »ff»f SXÔ¦f IYe ¶fdØf¹ffÔ WXSX dQ³f Àf`IYOÞXûÔ MÑIY IY¨fSXf BÀfIYe ¦ffþe´fbSX ¸fZÔ OXf»ff þf°ff WX`Ü 2018 ¸fZÔ
½¹fdöY IYû ´fü²ff SXû´f¯f IYSX³ff ¨ffdWXE Ad·f¹ff³f Don’t use plastic ´fSX IYe Àf»ffWX QZ°fe WX` CX³fIYe BÀf Àf¨¨fe DY´fSX CXOÞX°fZ ¶ffþ AüSX CX³fIYf dVfIYfSX DY´fSX »f¦ff³fe WXûÔ¦feÜ DYÔ¨ffBÊ ¶fPÞXf°ff ¦f¹ffÜ dQ»»fe IZY EIY ·ffSXe ¶fSXÀff°f IZY IYfSX¯f IY¨fSXZ IZY ¹fWX IY¨fSXZ IYf ´fWXfOÞX AfÀf ´ffÀf
¢¹fûadIY ´fü²ff SXû´f¯f IYSX Uf°ffUSX¯f IYû IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX` WXSX Àf¸ffþ ÀfZUf IYû QZJ°fZ WXbE CX³WXZ ¶f³f³fZ Uf»fZ ´fdSXÔQZ ¶fWXb°f QcSX ÀfZ QZ QZ°fZ WX`ÔÜ ´fWXfOÞX IYf EIY dWXÀÀff PXWX ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ IZY B»ffIZY þ`ÀfZ JûOÞXf, IYüVf¶fe,
JbVfWXf»f ¶f³ff IZY Af´f A´f³fe dþÔQ¦fe þ¦fWX þf IZY »fû¦fû IYû plasstic AüSX ´f¹ffÊUSX¯f ´fiWXSXe ·fe IYWXZ °fû IYûBÊ ±fûOÞXf ´ffÀf þfBE °fû AfUfSXf ¸fUZVfe, ¦ffþe´fbSX EZÀff WXû¦ff ¹fWX ³fWXeÔ 2 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ §fSXû°fe, IY»¹ff¯f ´fbSX, ¦ffþe´fbSX IYû
IYû ·fe JbVfWXf»f ¶f³ff SXWXZ WX` IbYL CXÀfe plastic bag BÀ°fZ¸ff»f ³f IYSX³fZ IYe Ad°fVfZddöY ³fWXe WXû¦feÜ IbYØfZ, AüSX ¨fcWXûÔ IYe ´fcSXe ¶fÀ°fe ³fþSX Àfû¨ff ¦f¹ff ±ffÜ 1984 ¸fZÔ »f`ÔOXdRY»f ¹fWXfÔ IY¨fSXf OXf»f³fZ ´fSX SXûIY »f¦ff Qe ¦fBÊ ª¹ffQf ´fi·fdU°f IYSX SXWXf WX` A¶f ¶fWXb°f
°fSXWX UZÀMX ´fÔþf¶fe ¶ff¦f IYe À±ff³fe¹f AfE¦feÜ IY¨fSXZ ÀfZ CXNX°ff ²fbAfÔ AüSX EdSX¹ff IZY øY´f ¸fZÔ BÀf þ¦fWX IY¨fSXf »fZdIY³f IbYL WXe dQ³f ¶ffQ ¹fWX SXûIY CXNXf ÀfZ »fû¦f BÀf þ¦fWX IYû LûOÞX IYSX þf³fZ
d³fUfÀfe ßfe¸f°fe VfdVf A¦fiUf»f þe ³fZ Qb¦fÔʲf ·fe Af´fIYû BÀfIYf ´f°ff QZ QZÔ¦fZÜ OXf»f³ff VfbøY WXbAf AüSX 2002 ¸fZÔ WXe »fe ¦fBÊ ¢¹fûÔdIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ´ffÀf »f¦fZ WX`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY IY¨fSXZ IYf
A´f³fZ þ³¸fdQ³f IZY ¸füIZY ´fSX A´f³fZ ¹fZ IY¨fSXf ´ff³fe ¸fZ, WXUf ¸fZ AüSX þ¸fe³f BÀfIYe Ãf¸f°ff ´fcSXe WXû ¦fBÊÜ °f¶f BÀfZ ¶fÔQ IY¨fSXf OXf»f³fZ IZY d»fE IYûBÊ AüSX d³fÀ°ffSX¯f IYSX DYþfÊ ´f`Qf IYSX³fZ Uf»fZ
yess power yoga ¦fbi´f IZY ÀfÔ¦f ¸fZÔ d¸f»fIYSX Àf¶f ´fiQcd¿f°f IYSX QZ°ff WX`Ü WXû þf³ff ¨ffdWXE ±ffÜ WXf»ffÔdIY VfWXSX U`IYd»´fIY þ¦fWX ¸füþcQ ³fWXeÔ ±feÜ ´»ffÔMX ³fZ CX³fIYe ¸fbdVIY»f AüSX ¶fPÞXf Qe
UZÀMX ´fÔþf¶fe IZY UeSX-ÀfUfSXIYSX ´ffIYÊ ¸fZa ÀfZ IY¨fSXZ IYf Af³ff ¶fÔQ ³fWXeÔ WXbAf AüSX WX` ¢¹fûÔdIY IY¨fSXf þ»ff³fZ ÀfZ þû ²fbAfÔ
31 ´fü²fZ SXû´f¯f IYSX IZY ¸f³ff¹ffÜ ¦ffþe´fbSX IYf ¹fZ IY¨fSXZ IYf ´fWXfOÞX d³fIY»f°ff WX` UWX ·fe þWXSXe»ff WX`Ü ¹fWXfÔ
RbYMX¶ffg»f IZY IYSXe¶f 40 d´f¨f ¸f°f»f¶f IZY À±ff³fe¹f OXfg¢MXSX IYf IYWX³ff WX`Ô dIY UZ
VfdVf A¦fiUf»f þe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸f`Ô 29 EIYOÞX dþ°f³fe ¶fOÞXe þ¸fe³f ´fSX WXSX SXûþ »f¦f·f¦f IYSXe¶f 70 EZÀfZ »fû¦fûÔ
¨ffWX°fe WXcÔ dIY WXSX dIYÀfe IYû þ³¸fdQ³f R`Y»ff WX`ÜX ¹fWX ´fWXfOÞX WXSX Àff»f IYSXe¶f IYû QZJ°fe WX`Ô þû ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ÀffÔÀf
´fSX ´fZOÞX »f¦ffIYSX EIY ³fE ´fü²fZ IYû 10 ¸feMXSX DYÔ¨ff WXû þf°ff WX` AüSX BÀfÀfZ AüSX ´fZMX IYe ¶fe¸ffSXe IZY dVfIYfSX WXû°fZ WX`Ô
þeU³f QZ³ff ¨ffdWXE °ffdIY WX¸ffSXf R`Y»f³fZ Uf»fe Qb¦fÔʲf IYf Qf¹fSXf dIY°f³ff AüSX ¹fWX ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ´fiQc¿f¯f IZY
Uf°ffUSX¯f JbVfWXf»f SXWX ÀfIZY U`ÀfZ ¶fPÞX þf°ff WX` ¹fWX °fû ´fcdLE WXe ¸f°fÜ IYfSX¯f WX`ÔÜ B³f¸fZÔ IYBÊ ¶f¨¨fZ ·fe Vffd¸f»f
Af´fIYû ¶f°ff QZa dIY VfdVf A¦fiUf»f þe ´fcUeÊ dQ»»fe IZY Àfb´fdSXMXZÔOXZÔMX BÔþed³f¹fSX WX`ÔÜ WXf»f IYe EIY dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff
A÷Y¯f IbY¸ffSX IZY ¸fb°ffd¶fIY ¹fWX ´fWXfOÞX WX` dIY ¹fWX IY¨fSXf ¹fWXfÔ AfÀf´ffÀf IZY
IYSXe¶f 65 ¸feMXSX DYÔ¨ff WXû ¨fbIYf WX`Ü ´ffÔ¨f dIY»fû¸feMXSX IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ
A¦fSX BÀfe SXµ°ffSX ÀfZ BÀfIYe DYÔ¨ffBÊ »fû¦fûÔ IZY d»fE ÀUfÀ±¹f IYf J°fSXf ´f`Qf
¶fPÞX°fe SXWXe °fû 2020 ¸fZÔ ¹fWX 73 ¸feMXSX IYSX SXWXf WX` AüSX BÀf¸fZÔ I`YÔÀfSX þ`Àfe
DYÔ¨fZ °ffþ¸fWX»f IYû ´feLZ LûOÞX QZ¦ffÜ ¶fe¸ffdSX¹ffÔ ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ

06 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f Àfb»f¦f°fZ AÔ¦ffSXûÔ IYû ·fe WX`SX°f ¸fZÔ OXf»f dQ»»fe ´fbd»fÀf
ÀfIY°ff WXch, ¸fZSXe AfhJûÔ IYe ´fb°fd»f¹fûÔ ¸fZÔ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019 B°f³ff ´ff³fe WX`Ü

E»fªfe ³fZ ¢¹fcAfSX IYûOX- dWX¸¸f°f Q¶fÔ¦f »fZOXe dÀfÔ§f¸f ÀfZ IYfÔ´f°fZ
´»fÀf EZ´f IYf CXîfMX³f dIY¹ff WX`Ô dQ»»fe IZY ¸f³f¨f»fZ
³fBÊX dQ»»fe SmX»f½fZ ÀMZXVf³f ´fSX ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ¶f³ffE ¦fE EZ´f IYf WbXAf Vfb·ffSaX·f ³fBÊX dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe ¸f³f¨f»fûÔ IZY Àff±f Q¶fÔ¦fBÊ ÀfZ ´fZVf Af³fZ
°f¸ff¸f ¸fdWX»ff ´fbd»fÀfIY¸feÊ A´f³fZ IYe ÀfeJ QeÜ CX³fIZY ¸fZÔ EIY EZÀfe
ÀffWXÀf AüSX þª¶fZ IZY d»fE ¸fVfWXcSX WX`ÔÜ A¶f °fIY EIY ´fbd»fÀf IY¸feÊ IYe LdU ¶fÀfe WXbBÊ ±fe,
B³f¸fZÔ ÀfZ WXe EIY WX`Ô IYfg³ÀMXZ¶f»f þ¹ff WXþfSX ÀfZ Ad²fIY þû UWX ¨ffWX°fe ±feÔ dIY ¶fWXc Jc¶f Vff³f
¹ffQUÜ SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY £¹ff»ff ¸f³f¨f»fûÔ IYû Àf¶fIY dÀfJf ÀfZ UQeÊ ¸fZÔ dQJZÜ A¶f °fIY þ¹ff
±ff³fZ ¸fZÔ °f`³ff°f IYfÔÀMXZ¶f»f þ¹ff ¹ffQU ¨fbIYe þ¹ff ¶f`ÔOXd¸fÔMX³f ¹ffQU dIY°f³fZ »fû¦fûÔ IZY L¢IYZ LbOÞXf
IYû QZJ°fZ WXe »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ´fSXZVff³f dJ»ffOÞXe ·fe WX`ÔÜ ¨fbIYe WX`Ô, Àf·fe UfIY¹fZ d¦f³ff³ff ÀfÔ·fU
IYSX³fZ Uf»fZ ¸f³f¨f»fZ ±fSX±fSX IYfÔ´f³fZ ³fWXeÔÜ dþÀf UöY UWX ¶ffBIY ´fSX
³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ »f¦f°fZ WX`ÔÜ IYBÊ ¶ffSX CX³WXZ ÓfcNXZ AfSXû´f SXWXe WX`ÔÜ þ¹ff IYf ´fZMÑûd»fÔ¦f IYSX°fe WX`Ô, IYûBÊ ¸fdWX»ff ¹ff
¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû QZJ°fZ WXbE CX´f ´fdSXUWX³f IYû Àfb¦f¸f U ÀfbSXdÃf°f ¶f³ff³fZ IZY ¦f¹ff AüSX Afþ BÀfIZY ¹fcþSXûÔ IYe B³fIYe ÀfbSXÃff IYû Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY »f¦ff³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYe ·feOÞX ÀfZ ¸ff¹fIYf CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ AüSX ÀfÀfbSXf»f »fOÞXIYe dQJ°fZ WXe CXÀfZ dWX¸¸f°f ¶fÔ²ff³fZ
SXfª¹f´ff»f Ad³f»f ¶f`þ»f ³fZ dQ»»fe d»fE ¹fWX VfbøY dIY¹ff ¦f¹ffÜ dWX¸¸f°f ´»fÀf ¢¹fcAfSX ÀfÔ£¹ff 98.876 WX`Ü d»fE ´fdSXUWX³f IZY Àf·fe Àff²f³fûÔ IYû ·fe d·fOÞX³ff ´fOÞXf WX`Ü Q¶fÔ¦fBÊ IYe ´fiZSX¯ff WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ WX`Ü CX³fIYe Q¶fÔ¦f LdU IZY »f¦f°fe WX`ÔÜ SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ´ffÔ¨f
´fbd»fÀf IZY IY¸feV³fSX A¸fb»¹f ´fMX³ff¹fIY IYûOX- IYû ÀI`Y³f IYSXIZY ¢¹fcAfSX IYûOX- dWX¸¸f°f ´»fÀf ÀfZ þûOÞX CX³WXZ A´f³fe WXdSX¹ff¯fUe ÀffÀf þ¦fU°fe ´feLZ CX³fIYe ÀffÀf þ¦fU°fe QZUe IYf RbYMX LWX BÔ¨f IYe IYQ-IYfNXe Uf»fe
IZY CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ¢¹fcAfSX IYûOX- dWX¸¸f°f QSXAÀf»f, dWX¸¸f°f EZ´f IYe Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY dQ»»fe ´fbd»fÀf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dWX¸¸f°f ´»fÀf ¢¹fcAfSX QZUe ÀfZ d¸f»fe WX`Ü Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fiû°ÀffWX³f SXWXf WX`Ü IYfÔÀMXZ¶f»f þ¹ff IZY Q¶fÔ¦f SXû»f ¸ffgOX»f
´»fÀf IYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ ¹fZ ¢¹fcAfSX VfbøYAf°f 1 þ³fUSXe 2015 IYû IYe dUUSX¯f ´fif~ IYSX ³fZ ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff IYû WX¸fZVff ÀfZ WXe IYûOX- IYû ÀI`Y³f IYSXIZY dUUSX¯f ´fif~ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ¸f³f IYe ¶ff°f A´f³fe ÀffÀf ¶f³f³fZ IYe AüSX ·fe IYBÊ UþWXZÔ WX`ÔÜ UWX
IYûOX ³fBÊ dQ»»fe SXZ»fUZ ÀMXZVf³f, ¦fBÊ ±feÜ ´fWX»fZ ¹fWX IZYU»f B¸fSXþZÔÀfe ¸fdWX»ff IYe ÀfbSXÃff IYû ´fif±fd¸fIY°ff Qe WX`Ü Afþ ¸fdWX»ffEÔ IYSX ¸fdWX»ff IYe ÀfbSXÃff IYû Àfbd³fd›°f d´fÀMX»f, EIZY-47 AüSX ÀfZ ÀffÓff IYe, °fû CX°ÀffdWX°f IYSX°fZ WXbE »fRÔY¦fûÔ ÀfZ ´fSXZVff³f »fOÞXdIY¹fûÔ AüSX
Aþ¸fZSXe ¦fZMX ÀffBOX ´fSX ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff ÀfZµMXe EZ´f ±ff °f±ff BÀfIZY ¹fcþÀfÊ IYe Àfbd³fd›°f dIY¹ff þf ´fdSXUWX³f IZY Àf·fe Àff²f³fûÔ IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü »f¦f·f¦f °fe³f E¸f´fe-5 ¦f³f ¨f»ff³fZ ¸fZÔ ·fe IbYVf»f CX³WXûÔ³fZ ³f dÀfRYÊ ¶ffBIY ¨f»ff³fZ ¶fd»IY ¸fdWX»ffAûÔ WXe ³fWXeÔ, A´f³fZ dU·ff¦f IZY
IYû ²¹ff³f ¸fZ SXJ°fZ WXbE CX³fIZY d»fE ÀfÔ£¹ff IZYU»f 44.785 WXe ±feÜ IYSX°fe WX`ÔÜ ¸f`MÑû ÀfZ »f¦f·f¦f 30 »ffJ, WXþfSX AfgMXû, MX`¢Àfe BÊ-dSX¢Vff ¢¹fcAfSX EUÔ A¶f °fIY EIY WXþfSX ÀfZ Ad²fIY »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX³fZ Uf»fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ, ÀfWXIYd¸fʹfûÔ IZY Àff±f
dWX¸¸f°f EZ´f IYû ¢¹fcAfSX IYûOX- ÀfIY°ff WX` E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ OXZPÞX »ffJ U SXZ»fUZ ÀfZ 13 IYûOX ÀfZ þbOÞXZ WX`ÔÜ ¸f³f¨f»fûÔ IYû Àf¶fIY dÀfJf ¨fbIYe þ¹ff ·fe CXÀf UöY ¸fbÀ°f`Qe ÀfZ þf JOÞXe WXû°fe
dWX¸¸f°f ´»fÀf ¸fZÔ A´f¦fiZOX IYSX dQ¹ff »ffJ »fû¦f ´fid°fdQ³f ÀfRYSX IYSX°fZ WX`ÔÜ ¶f`ÔOXd¸fÔMX³f dJ»ffOÞXe ·fe WX`ÔÜ dQ»»fe WX`Ô, þ¶f IYûBÊ ¸fdWX»ff ´fQ-´f`ÀfZ IYf SXû¶f
´fbd»fÀf ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³fZ IZY ¶ffQ dQJf°fe WXbBÊ CX³WXZ Q¶ffU ¸fZÔ »fZ³fZ IYe
WXdSX¹ff¯fUe þ¹ff ´fWX»fe °f`³ff°fe IYûdVfVf IYSX°fe WX`Ü A´f³fZ dU·ff¦f IZY
MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ¸fZÔ d¸f»feÜ CXÀfIZY ¶ffQ ´fb÷Y¿f ARYÀfSXûÔ IYe °fSXRYQfSXe ¸fZÔ UWX
UWX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY ´feÀfeAfSX ¸fZÔ ÀfbSXÃff IYU¨f ¶f³f þf°fe WX`ÔÜ IYBÊ ¶ffSX
OXйfcMXe IYSX°fe SXWXeÔÜ CXÀfIZY ¶ffQ CX³WXZ CX³WXZ ÓfcNXZ AfSXû´f »f¦ff³fZ Uf»fe
±ff³fûÔ IYe SXfWX ´fIYOÞXf Qe ¦fBÊÜ d´fL»fZ EIYþbMX ¸fdWX»ffAûÔ IYe ·feOÞX IYf ·fe
2 Àff»fûÔ ÀfZ UWX SXfþ²ff³fe IZY £¹ff»ff AIZY»fZ Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf WX`Ü
±ff³fZ ¸fZÔ dSXÀfZ´Vf³f IYf IYf¸f ·fe ÀfÔ·ff»f

´fbd»fÀf AfUfÀf, ±ff³fûÔ, RYe»OX IYf¹ffÊ»f¹fûÔ E¨fÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ ¸fÔ¦f»fc ¦f`Ô¦f RYþeÊ-QfSXû¦ff IYû AÀf»fe
´fbd»fÀf ÀMXZVf³f ·fU³fûÔ IYe Àf¸feÃff IYe IZY 4 ¶fQ¸ffVffÔZ IYû Q¶fû¨ff ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨ff
³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe IZY CX´fSXfª¹f´ff»f Ad³f»f ³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY ¶f³ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf MXe¸f ³fZ A´f³fZ ÀfûÀfÊ IYû
¶f`þ»f ³fZ SXfþd³fUfÀf ¸fZÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf õfSXIYf IZY EIY µ»f`MXÐÀf ¸fZÔ »f¦ff°ffSX 17 Ed¢MXU dIY¹ff AüSX ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ IZY ´feLZ
AfUfÀf, ±ff³fûÔ RYe»OX IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfbdU²ffEÔ ¨fûdSX¹ffÔ IYSX³fZ Uf»fZ ¸fÔ¦f»fc ¦f`Ô¦f IYf Uf»fZ ´ffIYûÊÔ AüSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ÀfSX´fifBþ ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ EIY EZÀfZ Vf£Àf IYû ¸fZÔ ±fZ, °f¶f CX³fIZY ´ffÀf EIY RYû³f Af¹ffÜ JbQ IYû
EUÔ ´fbd»fÀf ÀMXZVf³fûÔ IYe dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ´fQfRYfÊVf dIY¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe ¨fZdIÔY¦f IYeÜ BÀfe QüSXf³f EIY Àfc¨f³ff d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü þû RYþeÊ QSXû¦ff ¶f³f IYSX ¸fûMXe IYfd»fÔQe IbYÔþ IYf QfSXû¦ff ¶f°ff°fZ WXbE RYû³f IYSX³fZ
BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU, dQ»»fe, Ad°fdSXöY IZY d»fE ¶f°ff QZÔ dIY ¸fÔ¦f»fc ¦f`Ô¦f dQ»»fe d¸f»fe dIY 5 ¨fûSX ÀfZ¢MXSX-4 IZY ´feE³f¶fe SXIY¸f EZÔNX³fZ IYf dRYSXfIY ¸fZÔ ±ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY Uf»fZ ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe 17 Àff»f, 15 Àff»f AüSX
¸fb£¹f Àfd¨fU (¦fÈWX), dQ»»fe ÀfSXIYfSX, ´fbd»fÀf AüSX E³fÀfeAfSX ¸fZÔ Ed¢MXU ±ffÜ BÀf ¦f`Ô¦f A´ffMXʸfZÔMX IZY ´ffÀf EIY MX`¢Àfe ¸fZÔ ¨fûSXe QdÃf¯f-´fcUeÊ dþ»ff ´fbd»fÀf ³fZ 3 Àf¦fe ¶fWX³fûÔ IYf 11 Àff»f IYe °fe³fûÔ ·f°fedþ¹fûÔ ³fZ CX³fIZY dJ»ffRY
Af¹fböY, dQ»»fe, dUVfZ¿f EUÔ ÀfÔ¹fböY Af¹fböY, IZY 4 »fû¦f ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ ¨fPÞXZ WX`ÔÜ ¹fZ IZY BSXfQZ ÀfZ §fc¸f SXWXZ WX`ÔÜ MXe¸f ³fZ °fbSXÔ°f A´fWXSX¯f IYSX³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ EIY Vf£Àf IYû dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü UWX °fbSXÔ°f ´fbd»fÀf ÀMXZVf³f
dQ»»fe ´fbd»fÀf CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYfSX³ff¸fZ õfSXIYf BÀfIYe þf³fIYfSXe d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf IZY ¨fÔ¦fb»f ¸fZÔ RÔYÀff ´fWXbÔ¨f þfEÔÜ OXeÀfe´fe dUV½ff»f ³fZ IYWXf, ¹fVf´ff»f
BÀf ¶f`NXIY IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ WXe CX´fSXfª¹f´ff»f ³ffg±fÊ ±ff³fZ IYe õfSXIYf ³ffg±fÊ IZY A´fWX°ffÊ JbQ IYû dQ»»fe
³fZ AfUfÀf IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ·fdU¿¹f IYe ¹fûþ³ffAûÔ ´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ IYSX ¸fÔ¦f»fc ¦f`Ô¦f dQ»»fe ±ff³ff ´fi·ffSXe IYû QeÜ ´fbd»fÀf IYf QfSXû¦ff ¶f°f°ff IYe ´f}e IZY ±ff³fZ ´fWXbÔ¨f³fZ
ÀfdWX°f IYfÔÀMXZ¶fb»fSXe IZY AfUfÀf AüSX CX³fIYe dQJf¹ff WX`Ü SXf°f IYSXe¶f 12 IZY ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY ´fSX ´fcSXf ¸ff¸f»ff ÀfÔdQ¦²f
þøYSX°ffaZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfcd¨f°f dQ»»fe dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f »ffEÔ AüSX AfUfÀf ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ EUÔ ±ff³ff OXeÀfe´fe EÔMXû AüSX E³fÀfeAfSX ¸fZÔ AfÀf-´ffÀf EIY IY¶þZ ÀfZ °fe³fûÔ ¶fWX³fûÔ IYû »f¦ffÜ BÀfIZY IbYL WXe QZSX
dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX´fSXfª¹f´ff»f ÀfZ d»fE þf SXWXZ WX`Ô EUÔ ·fU³fûÔ IYe WXSX ¸fWXe³fZ d³f¦fSXf³fe IYSXZÔÜ Ed¢MXU ±ffÜ BÀf ¦f`Ô¦f MX`¢Àfe ³fþSX AfBÊ, ·fe ÀfWXe Àf»ff¸f°f dSXWXf ¶ffQ ÀfÔdQ¦²f IYe RYû³f
IYû ¹fWX ·fe AU¦f°f CX´fSIIXfªIYZYf¹ÔÀYCÀfeM´X³ffÔ¶¹XZ¶fff»fIfÔ²b»ûffþYÀfeS³¸f³cdXþeff¨fZZÔffIAøA·°fZYYfdfSûUÔUdAX°IÀ¿ffÀYfZÔ¹fd¹UIffWfffZYX°Àf¦f¶fffA¹SfXZfüÜS¸XfZÔ ²feSX´fbSX ¸fZÔ 4865 ÀMXfRY CX´fSXfª¹f´ff»f ¸fWXûQ¹f ³fZ þûSX QZIYSX IYWXf dIY A»RYûÔÀf IZY IZY 4 »fû¦f ´fbd»fÀf IZY þ¶f BÀfZ ¨fZIY dIY¹ff IYSXf d»f¹ff WX`Ü IYfg»f þ¶f Qû¶ffSXf AfBÊ °fû
IYSXf¹ff ¦f¹ff dIY dQ»»fe ¢½ffMXÊSX IZY d³f¸ffʯf IZY Àf·fe ´fbd»fÀf ÀMXZVf³fûÔ ¸fZÔ ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffEÔ A³fbÀffSX õfSXIYf IZY ¦f¹ff °fû BÀf¸fZÔ °fe³f CXÀf³fZ IYWXf dIY °fe³fûÔ
´fbd»fÀf, AfUfÀfûÔ ¸fZÔ þ`ÀfZ: OXûSX¸f`MXSXe, ¶f`SXIY, ¸f³fûSXþÔ³f IYÃf, µ»f`MXÐÀf ÀfZ ¨fûdSX¹fûÔ WX°±fZ ¨fPÞXZ WX`Ô ÀfbÂfûÔ IZY A³fbÀffSX »fOÞXdIY¹ffÔ Jçf IYfg»fû³fe
¸ff¸fc»fe dÀfdU»f UIYÊ IZY d»fE ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ À³ff³f¦fÈWX, Vfü¨ff»f¹f EUÔ ¸fZÀf AfdQ dUVfZ¿fIYSX ¸ff°ff-d´f°ff IYe ¸fü°f ¶ffQ IZY A´f³fZ ¨ff¨ff-¨ff¨fe ÀfZ ´fbd»fÀf ¶fc±f ´fSX dIYÀfe AüSX ´fbd»fÀf Uf»fZ IZY IY¶þZ
d»fE dQ»»fe ´fbd»fÀf Àf¸f³U¹f dIY¹ff þf ¸fdWX»ff IYd¸fʹfûÔ IZY d»fE ¨fZÔdþÔ¦f øY¸f, A»f¦f IYe IYfRYe dVfIYf¹f°fZÔ »fû¦f ÀfUfSX ±fZÜ ³ffSXfþ °fe³f ³ff¶ffd»f¦f ¶fWX³fûÔ IYû A´f³fe ¶ff°fûÔ ¸fZÔ ¸fZÔ WX`ÔÜ ³f dIY ±ff³ff IYfd»fÔQe IbYÔþ ¸fZÔÜ ±fûOÞXe QZSX ¸fZÔ
AfUfÀf d³f¦f¸f IZY SXWXf WX` EUÔ À³ff³f§fSX CX´f»f¶²f WXû³fZ ¨ffdWXEÔÜ CX³WXûÔ³fZ Af³fZ IYe UþWX ÀfZ ´fcL°ffL IZY ¶ffQ RÔYÀffIYSX AfSXû´fe CX³WXZÔ A´f³fZ Àff±f RYSXeQf¶ffQ »fZ þfÔ¨f IZY ¶ffQ ¹fWX ¶ff°f ·fe ÓfcNXe Àffd¶f°f WXû ¦fBÊÜ
´fb³f:´fiU°fʳf IZY d»fE ¦fÈWX dQ»»fe ´fbd»fÀf Af¦fiWX dIY¹ff dIY UdSXâ Ad²fIYfSXe B³f ´fbd»fÀf EZÀfZ d¦fSXûWX IYf ´feLf IYSX SXWXe ±feÜ B³fIYe °f»ffVfe ¸fZÔ B³fIZY ´ffÀf ÀfZ dSXUfg»USX ¦f¹ffÜ CXÀf³fZ JbQ IYû EIY E³fþeAû IYf Ad²fIYfSXe ´fbd»fÀf ³fZ þ¶f ¹fVf´ff»f IZY §fSX IZY AfÀf´ffÀf IZY
¸fÔÂff»f¹f IZY Àff±f Àf¸f³U¹f IYe Af¦ff¸fe ÀfbdU²ffAûÔ IYe d³f¹fd¸f°f þfÔ¨f IYSXZÔ AüSX CX³fIYe B³fIZY ´ffÀf ÀfZ EIY MX`¢Àfe, µ»f`MX °fûOÞX³fZ AüSX IYBÊ Àff¸ff³f d¸f»fZÜ B³fIZY ´ffÀf ÀfZ ¶f°ffIYSX °fe³fûÔ dIYVfûdSX¹fûÔ IYû CXÀfIZY ¨ff¨ff-¨ff¨fe ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ QZJZ °fû ¸ff¸f»fZ IYû Àfb»fÓff³fZ IZY
´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ A¨Le dÀ±fd°f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE Àf¸f¹f- IZY Àff¸ff³f, 2 dSXUfg»USX, 4 IYfSX°fcÀf, SXfþÀ±ff³f A´ffMXʸfZÔMX IZY µ»f`MXÐÀf ÀfZ ÀfZ WXIY dQ»ff³fZ IYf ÓfcNXf UfQf dIY¹ffÜ QcÀfSXe °fSXRY d»fE IbYL ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfbSXf¦f WXf±f »f¦fZÜ ´fbd»fÀf IYû
Àf¸f¹f ´fSX ±ff³fûÔ IYf d³fSXeÃf¯f ·fe IYSXZÔÜ Àfû³fZ-¨ffÔQe IYe þc»fSXe, dUQZVfe IYSXZÔÀfe, ¨fbSXfE IYBÊ Àff¸ff³f d¸f»fZÜ AfSXû´fe IYfd»fÔQe IbYÔþ ´fbd»fÀf ³fZ ´fdSXUfSX IYe dVfIYf¹f°f ´fSX AfSXû´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 16 A¦fÀ°f IYû °fe³fûÔ ¶fWX³fZÔ
IYSX SXWXe WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ 30 ´fid°fVf°f AfUfÀf CX´fSXfª¹f´ff»f ¹fWX ·fe IYWXf ¦f¹ff dIY dQ»»fe ¸fZÔ 1 OXeUeAfSX, EIY Àfe´fe¹fc, 5 §fdOÞX¹ffÔ, 3 ·f»fÀUf OXZSXe ÀfZ Af°fZ ±fZ AüSX MX`¢Àfe IYf A´fWXSX¯f IYf IZYÀf QþÊ IYSX d»f¹ff AüSX CX³fIYe ÀIcY»f ÀfZ A´f³fZ §fSX þf SXWXe ±feÔÜ CXÀf³fZ °fe³fûÔ IYû
dQ»»fe ´fbd»fÀf ¸fZÔ CX´f»f¶²f IYf AÔ¦f WX`Ü CX´fSXfª¹f´ff»f U°fʸff³f ¸fZÔ 209 ±ff³fZ WX`ÔÜ ¨fcÔdIY ´fbd»fdÀfÔ¦f RYû³f AüSX 2 »f`´fMXfg´f ¶fSXf¸fQ WXbE WX`Ü BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ ±fZÜ ´fbd»fÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY Jûþ¶fe³f VfbøY IYSX QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 22 CXQfÀf QZJIYSX JbQ IYû EÔMXe IYSX´Vf³f dU·ff¦f IYf
AfUfÀf IYf ÀfÔ°fbdáIYSX¯f 18Ü 83 ³fZ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY UWX J°fSXZ, AÀ´fá°ffAûÔ AüSX ÀfÔ§f¿fÊ´fc¯fÊ IYf¹fÊ WX`Ü ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY, µ»f`MXÐÀf ¸fZÔ ¨fûdSX¹fûÔ d»fE B³fIZY ´feLZ B³fIZY Qû Àff±fe ¸fÔ¦f»fc A¦fÀ°f IYe Qû´fWXSX IYSXe¶f 12 ¶fþZ Jçf IYf»fû³fe ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ¶f°ff¹ffÜ CXÀf³fZ ¸fQQ IYf ·fSXûÀff
´fid°fVf°f WX`Ü Àff±f ¸fZÔ ¹fZ ·fe ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY A´f³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE AfUfÀf IYe IYe dVfIYf¹f°f d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ EÀfe´fe AüSX ¸fbIZYVf ¨f»f°fZ ±fZÜ ´fbd»fÀf ASXû´fe ÀfZ d³fUfÀfe ¹fVf´ff»f dÀfÔWX þ¶f A´f³fZ ¦fb÷Y¦fif¸f AfgdRYÀf dQ»ffIYSX °fe³fûÔ ¶fWX³fûÔ IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ
701 ¢½ffMXÊSX d³f¸ff¯ff²feʳf WX`, 491 ¢½ffMXÊSX ÀfÔ°fbdáIYSX¯f IYf À°fSX ¶fPÞXf³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZ °fZþe õfSXIYf SXfþZÔQi dÀfÔWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ MXe¸f AüSX ·fe ´fcL°ffL IYSX SXWXe WX`Ü

SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ²fc¸fi´ff³f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe A¶f J`SX ³fWXeÔ

³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf A¶f ·ffSX°fe¹f SXZ»fUZ ·ffSX°f IYe ÀfÔÀfQ IYf EIY Ad²fd³f¹f¸f WX`, dþÀfZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX »f¦ffE þfEZÔ¦fZ Àff±f WXe BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸fZÔ WXSX ´ffÔ¨fUfÔ ´fb÷Y¿f ²fc¸fi´ff³f IYSX°ff WX`Ü ÀfUZÊ dSX´fûMXÊ
ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ²fc¸fi´ff³f IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY 2003 ¸fZÔ Ad²fd³f¹fd¸f°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, dþÀf¸fZÔ UWXfÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfcd¨f°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IZY A³fbÀffSX, dQ»»fe ¸fZÔ ´fid°fdQ³f 81 ¶f¨¨fZ °fÔ¶ffIcY
Àf£°fe ÀfZ IYfSXÊUfBÊ IYSXZ¦feÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff dÀf¦fSXZMX AüSX A³¹f ÀfZU³f IYe VfbøYAf°f IYSX°fZ WX`ÔÜ QZVf·fSX ¸fZÔ 15 ÀfZ 24
±ff dIY SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ²fc¸fi´ff³f IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY °f¸¶ffIcY IZY CX°´ffQ³f, ³fBÊ dQ»»fe, ´fbSXf³fe dQ»»fe, U¿fÊ IZY 12.4 ´fid°fVf°f ¹fbUf °fÔ¶ffIcY CX°´ffQûÔ IYf
dJ»ffRY IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ ´fbd»fÀf Af´fcd°fÊ AüSX dU°fSX¯f IZY WXþSX°f d³fþf¸fbïe³f, Af³fÔQ ´fi¹fû¦f IYSX°fZ WX`ÔÜ QZVf·fSX ¸fZÔ 12.3 ´fid°fVf°f dUôf±feÊ
CX´ff¹fböY (SXZ»fUZ) dQ³fZVf ¦fb~f IZY dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ´fi¶fÔ²f³f AüSX Ufd¯fª¹f EUÔ dUWXfSX, Àf¶þe ¸fÔOXe, ÀfSXf¹f dIYÀfe ³f dIYÀfe °fÔ¶ffIcY CX°´ffQ IYf CX´f¹fû¦f IYSX SXWXZ
¦f¹ff ±ff dIY 7 ´fbd»fÀf ÀMXZVf³fûÔ IZY Àf·fe ´fbd»fÀf BÀfIZY dUd³f¹f¸f³f IZY d»fE SXûdWX»»ff AüSX dQ»»fe WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ IZYU»f ´ffÔ¨f RYeÀfQe »fû¦f WXe BÀfÀfZ LcMX
Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dÀf¦fSXZMX AüSX A³¹f °fÔ¶ffIcY CX°´ffQ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ LfU³fe SXZ»fUZÜ ´fidVfÃfIY ´ff°fZ WX`ÔÜ dQ»»fe ¸fZÔ 28 RYeÀfQe U¹fÀIY ÀffUÊþd³fIY
Ad²fd³f¹f¸f ´fSX ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fidVfÃf¯f ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX OXfg¢MXSX À±ff³fûÔ ´fSX ´f`dÀfU À¸fûdIÔY¦f IZY dVfIYfSX WXû°fZ WX`Ü
ÀffÔ·fSX WXZ»±f RYfCXÔOXZVf³f AüSX ¸f`¢Àf BÔdOX¹ff SXZ»fUZ ´fbd»fÀf IZY Àfûd¸f»f SXÀ°fû¦fe ³fZ ¶f°ff¹ff ´fid°fU¿fÊ 19 WXþfSX »fû¦f BÀfÀfZ þf³f ¦fÔUf QZ°fZ WX`ÔÜ
RYfCXÔOXZVf³f IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf A³fbÀffSX, ³fE IYf³fc³fûÔ IZY dIY U¿fÊ 2016-17 IZY dQ»»fe ¸fZÔ IYSXe¶f 25 »ffJ »fû¦f °fÔ¶ffIcY IYe »f°f IZY
Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ °fÔ¶ffIcY IYf ÀfZU³f ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe °fWX°f, A¦fSX »fû¦f SXZ»fUZ QüSXf³f WXbE ¦»fû¶f»f EOX»MX dVfIYfSX WX`ÔÜ dQ»»fe IZY Àf·fe SXZ»fUZ ±ff³fûÔ ´fSX ²fc¸fi´ff³f
Vf´f±f ·fe dQ»ffBÊ ±feÜ dÀf¦fSXZMX ¹ff A³¹f ²fc¸fi´ff³f ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ²fc¸fi´ff³f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WX`ÔÜ °fû CXÀfIZY MXû¶f`IYû ÀfUZÊ (¦fZMXÐÀf) IZY A³fbÀffSX, QZVf·fSX ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSX³fZ IZY ¶fûOXÊ »f¦ffE þfEÔ¦fZÜ Àff±f WXe
´fiûOX¢MXÐÀf E¢MX ¹ff °fÔ¶ffIcY CX°´ffQ Ad²fd³f¹f¸f , DY´fSX Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ OXeÀfe´fe ³fZ ¹fWX ·fe ¨f¶ff³fZ Uf»fZ °fÔ¶ffIcY IYf ´fi¨f»f³f ª¹ffQf WX`Ü ´fbd»fÀfIY¸feÊ BÀf ´fSX d³f¦fSXf³fe SXJZÔ¦fZÜ
IYWXf dIY k³fû À¸fûdIÔY¦flIYe Àfc¨f³ff dQ»»fe IZY B³f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ »fû¦f ²fc¸fi´ff³f ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`ÔÜ dQ»»fe

OXeÀfe´fe EÔMXû A»RYûÔÀf ³fZ LfÂfûÔ IYû ¶f°ff¹ff IYe¸f°fe RYû³f ¨fbSXf³fZ IYe ±fe
dWX¸¸f°f ´»fÀf E´´f IYf ¸fWX°U AfQ°f, WXbE d¦fSXµ°ffSX

³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe IZY õfSXIYf RYû³f IYû ¨fZIY IYSXIZY AüSX 4 ¶ffSX ÀfZ»RY dOXRZYÔÀf IYf ³f¸fc³ff ·fe ´fZVf ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ 2 EZÀfZ ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ þZ»f ÀfZ LcMXIYSX AfE WX`ÔÜ
dªf»fZ X´fbd»fÀf ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ´ffUSX ¶fMX³f Q¶ffIYSX A´f³fZ IYSXe¶fe dIY¹ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY Vffd°fSX AfSXû´fe IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX` B³fIZY ´ffÀf ÀfZ 3 ¸fû¶ffB»f AüSX EIY
»fOÞXdIY¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE IYBÊ IYû ·fe IYfg»f ¹ff EÀfE¸fEÀf IYSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¸fþ¶fc°f AüSX ÀfbSXdÃf°f þû dÀfRYÊ ¸fWXÔ¦fZ RYû³f IYû WXe À³f`¨fSX IYSX°fZ ¨fûSXe IYe ¶ffBIY d¸f»fe WX`Ü d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ
Ad·f¹ff³f ¨f»ff SWZX WX`ÔÜ BXÀf QüSXf³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dWX¸¸f°f E´´f IZY ¶f³ff³fZ IZY d»fE õfSXIYf ¸fZÔ d´fL»fZ IYBÊ ±fZÜ Qû³fûÔ ³ff¸fe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY RYû³f SXJ³fZ ¨fûSXe IZY 8 IZYÀf Àfb»fÓfZ WX`ÔÜ OXf¶fOÞXe IYe
õfSXIYf IZY »ff»f ¶fWXfQbSX VffÀÂfe ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff³fZ IZY ¶ffQ dQ»»fe ´fbd»fÀf Uf»fûÔ IYû
BÔdÀMXMXйfcMX ¸fZÔ OXeÀfe´fe EÔMXû IZY ÀfZ»RY dOXRZYÔÀf MÑ`d³fÔ¦f ÀMXfRY ³fZ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ ÀfZ»RY dOXRZYÔÀf IYe MÑZd³fÔ¦f MXfSX¦fZMX IYSX°fZ IbYL ÀfOÞXIYûÔ
A»RYûÔÀf ³fZ dWX¸¸f°f ´»fÀf E´´f IZY Qe þf SXWXe WX`Ü dþÀf¸fZÔ A¶f °fIY ±fZÜ JfÀf °füSX ´fSX À³f`d¨fÔ¦f IYe
¶ffSXZ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû ¶f°ff¹ffÜ 8,768 »fOÞXdIY¹fûÔ IYû MÑZÔd³fÔ¦f Qe ´fSX OXf¶fOÞXe IZY UfSXQf°f ¶fPÞX³fZ
þf ¨fbIYe WX`Ü BÀf ´fiû¦fif¸f »f¦f·f¦f QfQf QZU IZY ¶ffQ EÀfe´fe
OXeÀfe´fe EÔMXû A»RYûÔÀf ³fZ 400 ÀfZ ª¹ffQf »fOÞXdIY¹fûÔ AüSX AÀ´f°ff»f IZY SXfþZÔQi dÀfÔWX IZY
¶f°ff¹ff dIY dIYÀf °fSXWX ÀfZ dWX¸¸f°f IYfg»fZþ IZY ÀMXfRY ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ AfÀf´ffÀf ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ
´»fÀf E´´f IYû BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff dþÀf¸fZÔ IYfg»fZþ IZY OXf¹fSXZ¢MXSX »fû¦fûÔ IYû BÔÀ´fZ¢MXSX ³fUe³f
þf°ff WX`Ü dþÀf¸fZ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ EÀf.IZY ßfeUfÀ°fU, IYfg»fZþ IZY dVfIYfSX ¶f³ff°fZ IbY¸ffSX IYe MXe¸f
CXÀf¸fZÔ SXdþÀMXSX IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü dSXMXf¹fOXÊ ¨feRY EOXd¸fd³fÀMÑZdMXU ±fZÜ ·feOÞX·ffOÞX ³fZ IYf¸f VfbøY
dIYÀfe ¸fbdVIY»f ¸fZÔ RÔYÀf³fZ ´fSX BÀf AfgdRYÀfSX Aþ¹f ÀfcQ, õfSXIYf AüSX °fÔ¦f ¦fd»f¹fûÔ IYe UþWX ÀfZ À³f`¨fSXûÔ dIY¹ffÜ QfQf
E´´f IYe ¸fQQ ÀfZ »fûIZYVf³f IYf ÀffCX±f ±ff³fZ IZY EÀfE¨fAû SXf¸f IZY d»fE ·ff¦f³ff AfÀff³f WXû þf°ff ±ffÜ QZU AÀ´f°ff»f IZY Àff¸f³fZ UfSXQf°f
UedOX¹fû ¹ff AfgdOX¹fû Àfe²fZ ´fbd»fÀf d³fUfÀf, BÔÀ´fZ¢MXSX Àfe.E»f ¸fe³ff AüSX dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ B³WXZÔ OXf¶fOÞXe ÀfZ ASXZÀMX Ad²fIY Àff¸f³fZ Af SXWXe ±feÜ MXe¸f ³fZ MÑ`´f
IÔYMÑû»f øY¸f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f°ff WX`Ü dþÀfIYe BÔÀ´fZ¢MXSX IbYÀfb¸f »fØff IZY Àff±f A³¹f dIY¹ff WX`Ü »f¦ff¹ffÜ Qû »fOÞXIZY ¶ffBIY ´fSX Af°fZ
¸fQQ ÀfZ ´fbd»fÀf °fbSXÔ°f »fûIZYVf³f ´fSX ´fbd»fÀf ÀMXfRY ·fe ¸füþcQ ±fZÜ Àff±f WXe dQJfBÊ dQEÜ ´fbd»fÀf IYû QZJ CX³WXûÔ³fZ
´fWXbÔ¨f°fe WX`Ü EÔMXû A»RYûÔÀf ³fZ ¶f°ff¹ff PXfBÊ Àfü ÀfZ ª¹ffQf »fOÞXdIY¹fûÔ ³fZ BÀf OXeÀfe´fe EÔMXû A»RYûÔÀf IZY ·ff¦f³fZ IYe IYûdVfVf IYe, »fZdIY³f
dIY BÀf E´´f IYe ¸fQQ ÀfZ Af´f dÀfRYÊ E´´f IYû OXfCX³f»fûOX ·fe dIY¹ffÜ ¸fb°ffd¶fIY, À´fZVf»f ÀMXfRY IYe MXe¸f ³fZ B³f IYf¸f¹ff¶f ³fWXeÔ WXbEÜ Qû³fûÔ ÀfÔþ¹f CXRYÊ
Qû³fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe WX`Ü Qû³fûÔ IbYL WXe ÀfÔþc AüSX ²fibU CXRYÊ Vfe¶fc WX`ÔÜ

ÀfÔ´ffQIYe¹f CX¸¸feQ IYe dIYSX³f IZY dÀfUf AüSX Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 07
IbYL ³fWXe, BÀf §fSX ¸fZÔ SXûVf³fe IYf ¹fWXe
Àfa´ffQIYe¹f B³°fþf¸f WX`Ü ³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

AdVfÃff WX` IbY´fû¿f¯f IYf Af²ffSX ÀfÔ§f¿fÊ WX` ÀfRY»f°ff IYe ¦ffSXÔMXe!

BXÀf AaIY IYZ Àfa´ffQIYe¹f ¸fZÔ ¸f`a ¶ff°f IbY´fû¿f¯f IZY ¶ffSmX ¸fZÔ IYSX³ff ¨ffWX SXWXf Af ´f þ¶f ·fe ¶fOÞXZ dU¨ffSXIY IYû ´fPÞXZÔ¦fZ °fû Af´fIYû AfþfQ WXû³fZ ¸fZÔ CXÀfIYe ¸fQQ IYSX WX`Ô AüSX dRYSX ¶ffQ ¸fZÔ ÀfbJf QZ°fe WX`,
±ffÜ A·fe IYøaY¦ff ´fSX Vff¹fQ AaQfªfZ ½¹ff IbYLX AüSX WXû Ü W`XSX°f WXû°fe W`X, ¸ff»fc¸f WXû¦ff dIY ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ ÀfZ I`YÀfZ ÀfRY»f°ff SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f þ¶f WX¸f ¶ffWXSX Af°fZ WX`Ô °fû
AfªffQe IZY 70 Àff»f ¶ffQ ·fe QZVf ¸fZÔ ´fZMX ·fSX £ff³ff ¶f©fZÔ IZY ±ff»fe ¸fZÔ ³ff WXû³ff d¸f»f°fe WX`Ü ¸f`Ô³fZ ´fPÞXf ±ff dIY þ¶f Af´f dIYÀfe ¸ffÔ ³fZ Af¦fZ IYWXf, þ¶f ÀffRY, ÀfbÔQSX AüSX WXSX ´fiIYfSX IYe
AüSX ½fû Àfa£¹ff WXªffSX ¹ff »ff£f ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSXûOÞX ¸fZÔ WXû³ff ¹fZ WX¸ffSXe °fSX¢IYe IYû Àf¸fÀ¹ff ¹ff ÀfÔ§f¿fÊ IYû LûOÞX IYSX ·ff¦f³fZ »f¦f°fZ WX`Ô, °fû BÀfÀfZ d°f°f»fe CXÀf LZQ ÀfZ ¶ffWXSX Af³fZ IZY ¦fÔQ¦fe ÀfZ ¶ffWXSX AfIYSX d³fIY»f°fZ
AfBÊX³ff dQ£ff°fe W`XÜ £üSX IbY´fû¿f¯f ´fSX d»f£f³fZ »f¦fc °fû Àfa´ffQIYe¹f IYf Àfed¸f°f Af´f IYBÊ ³f¹fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX ÀfÔ§f¿fûÊÔ IYû Af¸fÔdÂf°f IYSX³fZ d»fE ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°fe WX`, °fû BÀfÀfZ WX`ÔÜ BÀfd»fE dþÔQ¦fe EIY þÔ¦f WX`
ÃûÂf IY¸f ´fOÞX ªffE¦ff Ü ¸fZSXe A´f³fe dªf°f³fe ¹ffZ¦¹f°ff W`X AüSX dªf°f³ff A²¹f³f »f¦f°fZ WX`Ô, ªf¶fdIY Af´f Àf¸ff²ff³f d³fIYf»f³fZ IZY ¶fþf¹fZ, CXÀfe CXÀfIZY ´fÔJûÔ ÀfdWX°f ´fcSXZ VfSXeSX IYû BÀfÀfZ IY·fe WXfSX ³f ¸ff³fZÔ ÀfRY»f°ff
IYZYCX´fSXfa°f ªfû A³fb·f½f W`XÜ ½fû ¹fWXe IYWX°fZ W`X dIY dVfÃff IbY´fû¿f¯f IZY ¸fc»f ¸fZÔ ¸fZÔ AüSX ¦fWXSXZ RÔYÀf°fZ ¨f»fZ þf°fZ WX`ÔÜ QZVf IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f OXfg. ¸fþ¶fc°fe d¸f»f°fe WX` AüSX dRYSX UWX ´ff³fZ IZY d»fE WXSX dIYÀfe IYû þeU³f
W`XÜ ¢¹ffZÔdIY dVfÃff WX¸faZ ÀfQf BXÀf ¶ff°f IYf ¶fû²f IYSXf°ff W`X dIY WX¸ffSXf Àff¸f±fÊ E´feþZ A¶Qb»f IY»ff¸f Uû dÀfRYÊ SXf¿MÑX´fd°f WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY, Af¦fZ A´f³fZ þeU³f IYe IYBÊ ¸fZÔ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ÀfÔ§f¿fÊ
dIY°f³ff W`XÜ ¶f©ûÔ IZY d»fE Àf¸fbd¨f°f ´fû¿f¯f IYf ¢¹ff ¸fWX°½f W`X BXÀfIYf ¶fû²f WX¸fZÔ Uû EIY U`Äffd³fIY AüSX EIY A¨LZ »fZJIY ·fe ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àff¸f³ff ÀU¹fÔ WXe þeU³f WX` AüSX BÀfIZY d¶f³ff
dVfdÃf°f WXû³fZ IZY ¶ffQ WXe WXû¦ffÜ dVfÃff WX¸fZÔ ªfe½f³f ªfe³fZ IYe IY»ff ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ dIYÀfe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¶fWXb°f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WXû þf°fe WX`, þeU³f d¶f»IbY»f A²fcSXf WX`Ü
IYSXf°ff W`XÜ A°f: IbY´fû¿f¯f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³fªff°f dVfÃff IYû À½feIYfSX IYSX³fZ ÀfZ A¨Le ¶ff°f IYWXe ±fe þû WX¸ffSXZ d»fE ¶fWXb°f WXe ¸fWX°U´fc¯fÊ »fZdIY³f, °fb¸f³fZ LZQ IYû ¶fOÞXf IYSX ÀfÔ§f¿fÊ þeU³f IYû d³fJfSX°fZ
WXe ¸fb¸fdIY³f W`XÜ BXÀf AaIY ¸fZÔ ¸fZSXe WXfdQÊIY BX¨LXf ±fe dIY Af´f »fû¦fûÔ IZY Àf¸fÃf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY kWX¸ffSXZ þeU³f ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf CXÀf d°f°f»fe IYû ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IYf Aªfe°f ¦fb~f WX`Ô, ÀfÔUfSX°fZ U °fSXfVf°fZ WX`Ô AüSX
EIY ´fiZ¸f ´fÂf ´fiZd¿f°f IYøaY ... IYûdVfVf ¹fWXea SXWZX¦fe dIY WXSX AaIY IZY Àfa´ffQIYe¹f Af³ff Ad°f AfUV¹fIY WX`, A³¹f±ff WX¸f ÀfRY»f°ff IYf AUÀfSX WXe ³fWXeÔ dQ¹ff, dþÀfÀfZ ¦fPÞXIYSX EZÀff ¶f³ff QZ°fZ WX`Ô, dþÀfIYe
IZY Àfa¦f EIY ´fZi¸f ´fÂf Af´fIZY Àf¸fÃf SX£fca dªfÀfIYf CXQÐQZV¹f dÀfRÊY BX°f³ff W`X dIY ÀfWXe ÀUfQ ³fWXeÔ »fZ ´ff¹fZÔ¦fZlÜ ¶ffWXSX d³fIY»f IYSX d°f°f»fe dIYÀfe (¸fûMXeUZV³f»f SXfBÊXMXSX) ´fiVfÔÀff IYSX°fZ þb¶ff³f ±fIY°fe ³fWXeÔÜ
BXÀf ·ff¦f°fe-QüOÞX°fe dªfaQ¦fe ¸fZÔ Vf¶QûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Af´fIYû ¦fbQ-¦fbQf ÀfIcaYÜ
BÀf ¶ff°f IYf Ad·f´fif¹f ¹fWX WX` dIY ÀfÔ§f¿fÊ WX¸fZÔ ·fdU¿¹f LûMXe IYdNX³ffBÊ IYf ·fe Àff¸f³ff ³fWXeÔ ÀfÔ§f¿fÊ WX¸fZÔ þeU³f IYf A³fb·fU
¸fZSXe °fb¸WXfSXf AüSX dÀfRYÊ °fb¸WXfSXf × × × IZY d»fE °f`¹ffSX IYSX°ff WX`, BÀfd»fE BÀfZ WX¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY øY´f IYSX ÀfIYe AüSX CXÀf³fZ Q¸f °fûOÞX IYSXf°fZ WX`Ô, Àf°f°f ÀfdIiY¹f ¶f³ff°fZ WX`Ô
Aþe¶f dSXV°ff WX` ¸fZSXf °fb¸WXfSXf × × × °fb¸f ¸fZSXe ³f WXûIZY ·fe ¸fZSXe WXû × × × ¸fa` X°fb¸WXfSXf ÀfZ »fZ³ff ¨ffdWXEÜ ¶f¨f´f³f ¸fZÔ Àfb³fe WXbBÊ EIY IYWXf³fe ¸fbÓfZ ¹ffQ dQ¹ffÜ ¸ffÔ ³fZ dRYSX Af¦fZ IYWXf, AüSX WX¸fZÔ þe³ff dÀfJf°fZ WX`ÔÜ ÀfÔ§f¿fÊ
³f WXûIZY ·fe °fb¸WXfSXf WXcÔ × × × AüSX dRYSX ·fe WX¸ffSXZ ¶fe¨f SXf¶f°ff WX` dIY°f³ff Aþe¶f Af SXWXe WX`Ü EIY ¶f¦fe¨fZ ¸fZÔ EIY ¶f¨¨ff §fc¸f SXWXf ±ffÜ ±fûOÞXe ÀfÔ§f¿fÊ IYû WX¸fZVff þeU³f IYf WX¸ffSXZ þeU³f ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Qf¸f³f ±ff¸fIYSX ³f IZYU»f WX¸f
WX` ³f × × × ¢¹ff °fb¸f³fÔZ IY·fe Àfû¨ff EZÀff ¢¹fûÔ WX`Ô × × × IYWXfÔ Àfû¨f ´ff°fe WXû¦fe× × × ¢¹fûadIY QZSX ¶ffQ AfSXf¸f IYSX³fZ IZY d»fE UWX EIY ´fZOÞX IYe LfÔU ¸fZÔ ¶f`NX dWXÀÀff Àf¸fÓfû AüSX CXÀfÀfZ ·ff¦f³fZ IYf Af³ff Ad°f AfUV¹fIY WX`, Af¦fZ ¶fPÞX°fZ WX`Ô, ¶fd»IY þeU³f
Àfû¨f³fZ IZY d»fE þû WXû³ff ¨ffdWXE ,Uû °fû WX` WXe ³fWXea °fb¸WXfSXZ ´ffÀf× × × × × ¦fbÀÀff ¸f°f ¦f¹ffÜ °f·fe CXÀfIYe ³fþSX ´fZOÞX ¸fZÔ EIY LZQ ´fSX ´fOÞXe AüSX CXÀf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IY·fe ¸f°f IYSXû, ¢¹fûÔdIY þe³fZ IZY ÀfWXe AÔQfþ IYû A³fb·fU
WXû³ff ¸fþfIY ¸fZÔ WXIYeIY°f IYWX SXWXf WXcÔ × × J`SX LûOÞXû B³f Àf¶f ¶ff°fû IYûÔ × × × × °fb¸WXfSXZ QZJf dIY CXÀf LZQ IZY AÔQSX EIY d°f°f»fe ±fe, þû CXÀf LûMXZ ÀfÔ§f¿fÊVfe»f ½¹fdöY IYû A´f³fe A³¹f±ff WX¸f ÀfRY»f°ff IYf ·fe IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜ
EÔIYf°f ¸fZÔ ·fe ¸f`Ô WXû°ff WXcÔ IYe ³fWXeÜ ¸fbÓfZ ¹fIYe³f WX` °fb¸f ¸fbÓfZ ¹fIYe³f dQ»ff³fZ IZY ÀfZ LZQ ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXe ±fe AüSX ¸fÔdþ»f WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ Qbd³f¹ff ÀfWXe ÀUfQ ³fWXeÔ »fZ ´ff¹fZÔ¦fZÜ
d»fE ÓfcNX þ÷YSX ¶fû»fû¦fe× × × × A¨Lf ¹fZ ¶fû»fû EIY °f»f¶f þûÔ ¸f`Ô °fb¸f ¸fZÔ LûOÞX CXÀf LZQ IYû AüSX ¶fOÞXf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe ±feÜ IYe IYûBÊ °ffIY°f ³fWXeÔ SXûIY ÀfIY°fe, ÀfÔ§f¿fÊ WX¸fZÔ ·fdU¿¹f IZY d»fE U`ÀfZ °fû WX¸ffSXZ þeU³f ¸fZÔ IbYL
Af¹ff ±ff Uû A¶f ·fe dþQf WX` ³f × × × dIY°ff¶fZÔ × × × × × ¸fbÓfZ ¹fIYe³f ±ff AüSX ¸f`Ô þf³f°ff ±fûOÞXe QZSX °fIY ¹fWX QZJ³fZ IZY ¶ffQ CXÀf ¶f¨¨fZ IYû CXÀf d°f°f»fe ¢¹fûÔdIY CXÀfIZY ´ffÀf þb³fc³f WXû°ff ·fe ÀfSX»f ³fWXeÔ WX`Ü ÀfSX»f°ff U
±ff dIY °fb¸f ¸fZSXZ d¶f³f MXbMX þfAû¦feÜ BÀfd»fE dIY°ff¶fûÔ ¸fZÔ JbQ IYû °fb¸WXfSXZ ´ffÀf ´fSX Q¹ff Af ¦f¹fe AüSX CXÀf³fZ CXÀf LZQ IYû AüSX ¶fOÞXf IYSX WX`, þû CXÀfÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ Le³f AfÀff³fe ÀfZ EZÀff IbYL ³fWXeÔ
LûOÞX Af¹ff WXcÔ A¨Lf Àfb³fûÔ dRYSX dIYÀfe dQ³f °fb¸fÀfZÔ ¶ff°f IY÷aX¦ff× × dQ¹ffÜ LZQ ¶fOÞXf WXû°fZ WXe d°f°f»fe ¶ffWXSX d³fIY»f ¦f¹fe AüSX ÀfIY°ffÜ °f`¹ffSX IYSX°ff WX`, BÀfd»fE d¸f»f°ff, þû IYe¸f°fe WX`, ¸fWX°U´fc¯fÊ AfUV¹fIY°ffAûÔ IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE ·fe ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`,
× Vff¹fQ IYûBÊ Af¹ff WX`Ü ±fûOÞXe WXe QZSX IZY ¶ffQ UWX d°f°f»fe d¦fSX IYSX ¸fSX ¦f¹feÜ ¶f¨¨fZ BÀfZ WX¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY øY´f ÀfZ WX`Ü WXSX dIYÀfe ½¹fdöY IYû A´f³fZ BÀf °fSXWX þeU³f IYf ÀfÔ§f¿fÊ Qû¦fb³ff WXû þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fdQ
IYû ¹fWX Àf¶f QZJ IYSX ¶fWXb°f Af›¹fÊ WXbAf AüSX CXÀf³fZ A´f³fe ¸ffÔ IYe ¹fWX ¶ff°f Àfb³f IYSX þeU³f ¸fZÔ A´f³fe ¸fÔdþ»f U »fùf ½¹fdöY IZY AÔQSX Af°fÔdSXIY ¶f»f WX`, ´f¹ffÊ~ VffSXedSXIY U
¸ffÔ IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨f IYSX CXÀfZ ÀffSXe ¶ff°f ¶f°ff¹feÜ ¸ffÔ ³fZ IYWXf- ¶f¨¨fZ IYe AfÔJûÔ ¸fZÔ ¨f¸fIY Af »fZ³ff ¨ffdWXEÜ ´ff³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ IYf ÀfWXfSXf ¸ff³fdÀfIY Ãf¸f°ff WX` °fû Qû¦fb³ff ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ ·fe IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXeÔ
¶fZMXf, °fb¸fIYû CXÀf d°f°f»fe IYû AfþfQ IYSX³fZ IZY d»fE CXÀf Af°feÜ IZYU»f BÀfIZY d»fE þeU³f IZY ´fid°f ÀfIYfSXf°¸fIY SXU`¹ff
´fZOÞX IZY LZQ IYû ¶fOÞXf ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXE ±ffÜ ¶f¨¨fZ ³fZ ¦f¹fe, ¸ff³fû CXÀfZ þeU³f AüSX ·fdU¿¹f IYû ³f¹fZ øY´f ¸fZÔ »fZ³ff WXe ´fOÞX°ff WX`, ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff WXe ´fOÞX°ff WX`Ü ¹fWX þ÷YSX WX` AüSX »fùf IYû ´ff³fZ IYe ¸f³f ¸fZÔ »f»fIY WXû³fe ¨ffdWXEÜ
CX°ÀfbIY°ffUVf ´fcLf- ¢¹fûÔ ¸ffh, ¸f`Ô °fû IZYU»f CXÀf d°f°f»fe IYû ´fWX¨ff³f³fZ IYf AUÀfSX d¸f»f ¦f¹ff WXûÜ °fû QûÀ°fûÔ dIYÀfe ³fZ dIY þ¶f þeU³f ¸fZÔ ¶fbd³f¹ffQe Àf¸fÀ¹ffEÔ WXûÔ, EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ
¢¹ff Jc¶f IYWXf WX` IYûBÊ ·fe Àf¸fÀ¹ffEÔ UfdVfÔ¦f ¸fVfe³f IYe ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IYe B¨LfVfdöY IYû ¶f³ffE SXJ³ff ±fûOÞXf IYdNX³f
°fSXWX WXû°fe WX`Ô, Uû WX¸fZÔ IY´fOÞXZ IYe °fSXWX §fb¸ff°fe WX`Ô, JÔ¦ff»f°fe WXû þf°ff WX`, ¢¹fûÔdIY EZÀfZ ¸fZÔ »fùf IYe ´fifd~ IZY Àff±f ¶fbd³f¹ffQe

ªff³fZÔ IYü³f-IYü³f ÀfZ QZVf 15 A¦fÀ‍°f dWX³Qe AüSX dWX³Qe ÀffdWX°¹f Af´fIZY ´fÂf
IYû ¸f³ff°fZ WX`Ô AfþfQe dQ½fÀf
Af þ WX¸f AüSX ´fbSXe Qbd³f¹ff dþÀf ¶fWXb ´fid°fdÃf°f CX´f³¹ffÀf IYû MXe½fe ÀfedSX¹f»f ´fSX Jb»ff AfIiY¸f¯f dIY¹ff IbYL CXQfWXSX¯f ¸fû°fe ³f¦fSX BX»ffIZY ¸fZÔ
15 A¦fÀ°f IYû QZVf IYf 73UfÔ ³fZVf³f»f d»f¶fSXZVf³f OXZ AfgRY IYûdSX¹ff SXÔ¦f³ff±f dõUZQe Àfb¸f²fbSX dWX³Qe ÀfZ þbOÞXZ WX` ¹ff dþÀf IZY ÷Y´f ¸faZ ¨f³QiIYf³°ff IZY ³ff¸f ÀfZ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff QZJZ.... IbYØfûÔ IYf IYWXSX
ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ¸f³ff¹ff IYWXf þf°ff WX`Ü 1945 ¸fZÔ BÀfe dQ³f þü³f´fbSX, ¹fc´fe dWX³Qe ÀffdWX°¹f IYf SXÀffÀUfQ³f °fû dþ°f³fe QZSX °fIY ¨f³QiIYf³°ff ÀfedSX¹f»f IYf
¦f¹ffÜ BÀfe dQ³f WX¸f AÔ¦fiZþûÔ A¸fZdSXIYf AüSX ÀfûdU¹f°f IYe ÀfZ³ffAûÔ ³fZ IYSX SXWXZ WX`Ü CXÀf dWX³Qe ³fZ EIY A³fUSX°f Àf¸f¹f WXû°ff ±ff CX°f³fe QZSX þ`ÀfZ ´fbSXf ·ffSX°f WXe IYfÔIYSX.´ff±fSX þûOÞX IZY ¸fdÀþQ d»f¹ff ¸fû°fe ³f¦fSX dÀ±f°f SXf¸ff SXûOX ¸fZÔ IbYØfûÔ IYe ¶fPÞ°fe Af¶ffQe IZY
IYe ¦fb»ff¸fe ÀfZ AfþfQ WXbE ±fZÜ ´fSX, ¢¹ff IYûdSX¹ffBÊ ´fif¹fõe´f ÀfZ þf´ff³f IZY ´ffÔU þ`Àff dIY ÀfUÊdUdQ°f WX` ¹ffÂff °f¹f IYe WX`, BÀfIZY °f¸ff¸f Àf¸fIYf»fe³f EIY A§fûd¿f°f ¶fÔQe IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ WXûÜ ¶f³ff¹f, °ff ¨fPÞX ¸fb»»ff ¶ff¦f QZ...... IYf IYfSX¯f CX°´f³³f Àf¸fÀ¹ff IZY ¶ffSmX ¸fZÔ ¶f°ff³ff ¨ffWX°fe WcaXÜ ¹fWXfa ´fSX
Af´f þf³f°fZ WX`Ô dIY AIZY»ff ·ffSX°f ³fWXeÔ CXJfOÞX RZYÔIZY ±fZÜ BÀf dQ³f IYû AüSX WX¸f ¹fZ þf³f°fZ ¶fZMXûa ³fZ BÀf dWX³Qe ÀffdWX°¹f IYû Àf¸fÈð IYSX³fZ ¶fWXSXe WXbBÊ JbQf¹fÜ ´fid°f-dQ³f IbYØffaZ IYe Àfa£¹ff ¶fPÞX°fe ªff SXWXe W`XÜ dªfÀfÀfZ ¹fWXfa IYZ
WX` dþÀfZ BÀf dQ³f AfþfQe d¸f»fe ±feÜ 5 ¦UfÔ¦f¶fûIYdþ¹fû»f ·fe IYWXf þf°ff WX`Ü ·fe WX` dIY..dWX³Qe IZY d»fE EIY ¸ffh IYe °fSXWX BÀfIYe ÀfZUf IYe U`ÀfZ °fû dWX³Qe ÀffdWX°¹f IYû IYBÊX d³f½ffdÀf¹fûÔ IYû IYfRYe dQæY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYS³ff ´fOÞX SXWXf W`XÜ
AüSX QZVf ·fe 15 A¦fÀ°f IYû WXe ·ffSX°f WXe ³fWXe Ad´f°fb WX`Ü WXf»ffÔdIY, BÀfIZY ´fi±f¸f ´fifQb·ffÊU IYe IYf»fJÔOXûÔ ¸faZ dU·föY IYSX WXe Àf¸fÓff þf Afþ CXÀfe IY¶feSX ´fZ ´fbSXe Qbd³f¹ff Vfû²f ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ AfÀf-´ffÀf IbYØfZ §fb¸f°fZ SXWX°fZ W`XÜ dªfÀfÀfZ BX»ffIZY IZY
ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ¸f³ff°fZ WX`ÔÜ B³f QZVfûÔ ¸fZÔ ¶fWXSXe³f d¶fidMXVf WXbIcY¸f°f ÀfZ BÀf dUV½f ¸fZ ÀfUfÊd²fIY °f¸ff¸f ¶ff°fZ AüSX dIYUÔQd°f¹ffÔ WX` »fZdIY³f, ÀfIY°ff WX`, þûdIY EIY UÈWXQ UMXUÈÃf IYe U dSXÀf¨fÊ IYSX SXWXe þû IYe JbQ IY¶feSX ´fPXZ »fû¦fûÔ IYû IYfR e Àf¸fÀ¹ff WXfZ°fe W`XÜ ¹fZ IbYØfZ dIYÀfe IYû ·fe IYfMX
IYfÔ¦fû, QdÃf¯f IYûdSX¹ff, CXØfSX IYûdSX¹ff, QZVf IYû 15 A¦fÀ°f, 1971 ¸fZÔ AfþfQe ¶fû»fe þf³fZ Uf»fe IYWX°fZ WX` dIY.. BÀfIZY ´fi±f¸f ´fbÂf ÀfÔ°f IYdU °fSXWX WXû þf¹fZ¦ff, dRYSX ·fe BÀfZ AüSX BÀfIZY d»fJZ ³f ±fZÜ »fZ°fZ W`Ü dªfÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYe ªff³f £f°fSmX ´fOÞX ªff°fe W`XÜ ¹fWXe IYfSX¯f
¶fWXSXe³f AüSX d»f¨fZÔÀMXe³f Vffd¸f»f WX`ÔÜ d¸f»fe ±feÜ ¶fWXSXe³f IYe þ³f°ff IZY ¶fe¨f ·ff¿ffAûÔ ¸fZ ÀfZ EIY ¦fÔ¦ffQfÀf þe ±fZ dþ³fIYf IYf»fJÔOX ¶fZMXûa IYf dþIiY ¹ff ¨f¨ffÊ dIYE ¶f¦f`SX »fZJ IYû W`X dIY BX»ffIZY ¸fZÔ ¸ff°ff-d´f°ff A´f³fZ ¶f©fûÔ IYû ¶ffWXSX £û»f³fZ ³fWXea
AfBE B³f Àf·fe QZVfûÔ IYe AfþfQe IZY ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IZY ÀfUZÊ IZY ¶ffQ AÔ¦fiZþûÔ ³fZ WX` BÀfIYe þOÞXZ ¶fWXb°f (1823-1913) ±ffÜ ±ff¸f QZ³ff.. ¹fZ dWX³Qe ÀffdWX°¹f IZY IY°»f EZÀfZ WXe °f¸ff¸f-°f¸ff¸f ³ff¸f WX` dþ³WXûÔ³fZ ªff³fZ QZ°fZ W`XÜ ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fOÞZX IbYOÞZX IZY PZXSX IbYØfûÔ õXfSXf R`Y»ff dQE
Bd°fWXfÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ±fûOÞXf AüSX þf³f°fZ WX`ÔÜ BÀf QZVf IYû LûOÞXf ±ffÜ Qû³fûÔ QZVfûÔ ³fZ d¸fÂf ¦fWXSXe WX`Ü ÀfSXeJf WXû¦ff þûdIY ³¹ff¹fûd¨f°f ³fWXeaÜ BÀf dWX³Qe IYû dUV½f dWX³Qe ¶f³ff dQ¹ffÜ B³f¸fZ ÀfÔ°f ªff°fZ W`Ü dªfÀfÀfZ ¦fd»f¹fûÔ E½fa ÀfOÞXIYûÔ ´fSX WXSX °fSXRY ¦faQ¦fe R`Y»f
ÀfÔd²f ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹ff ±ffÜ þ`Àff dIY ÀfUÊdUdQ°f WX` AüSX WX¸f ¹fZ »fZJ ¸fZa EZÀfZ IbYL ¸fWXfßfZâ ÀffdWX°¹f ´fbÂfûÔ IYe IYdU QfÀf þe WX` dþ³fIYe EIY »ffBʳf °fû ªff°fe W`XÜ ½ff°ff½fSX¯f ·fe ´fiQcd¿f°f WXû°ff W`XÜ ½fWXeÔ IbYØfûÔ IYe Àfa£¹ff
·ffSX°f AÔ¦fiZþûÔ IZY IYSXe¶f 200 d»f¨fZÔÀMXe³f : ¹fWX Qbd³f¹ff IYf LNXf þf³f°fZ ·fe WX` dIY..dWX³Qe ·ffSX°f WXe ³fWXea ¨f¨ffÊ IYSX°ff WXch þûdIY dWX³Qe IYf½¹f VffÀÂf WX¸ffSXZ ¹fWXfh dIY UÔQ°fe IYe °fSXWX BÀ°fZ¸ff»f IYe ¶fPÞX³fZ ÀfZ A³fZIY °fSXWX IYe ¶fe¸ffdSX¹ffa »fû¦fûÔ °fIY ´fWbaX¨f SXWXe W`X °f±ff
Àff»f IZY »fÔ¶fZ VffÀf³f IZY ¶ffQ 15 Àf¶fÀfZ LûMXf ¸fb»IY WX`Ü 1866 ¸fZÔ BÀfZ Ad´f°fb dUV½f ¸fZa ÀfUfÊd²fIY ¶fû»fe þf³fZ IYû AÀfe¸f DYh¨ffBÊ Qe, dþÀf´fZ IZYU»f WX¸f þf°fe WX` A±ffÊ°f ¸f³f ¨fÔ¦ff °fû IYNXü°fe ¸fZa »fû¦f ¶fe¸ffSX ´fOXÞ SXWZX W`ÔXÜ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX §fc¸f°fZ Af½ffSXf IbYØfZ IYBÊX ¶ffSX
A¦fÀ°f, 1947 IYû ·ffSX°f IYû þ¸fʳfe IZY VffÀf³f ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fe ±feÜ Uf»fe ·ff¿ffAûÔ ¸fZa ÀfZ EIY WX`, BÀfIYe þOÞXZ WX¸ffSXf QZVf WXe ³fWXea ¶fd»IY, ´fbSXe Qbd³f¹ff ¦fUÊ ¦fÔ¦ffÜ ¸feSXf¶ffBÊ IYû ·f»ff IYü³f ·fb»f ÀfIY°ff ¦fdOÞX¹fûÔ IZY Àff¸f³fZ Af ªff°fZ W`XÜ dªfÀfIZY IYfSX¯f ¶fOÞXe Qb§fÊMX³ff ·fe
ÀU°fÔÂf°ff d¸f»fe ±feÜ ·ffSX°f IYû LûOÞX³fZ ¹fWX QZVf 15 A¦fÀ°f IYû A´f³ff AfþfQe ¶fWXb°f ¦fWXSXe WX`Ü U`ÀfZ ·fe dWX³Qe ¸faZ ÀfUÊ´fi±f¸f IYSX°fe WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ ÀfUÊ ´fi¸fbJ ³ff¸f WX`Ü WX` þû ÀffÃff°f IÈY¿¯f IYe ´fiZ¸f-dQUf³fe WX`- §fMX ªff°fe W`XÜ ¹fWXfa °fIY IY·fe-IY·fe ¹fZ »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ §fbÀf ªff°fZ
ÀfZ ´fWX»fZ AÔ¦fiZþûÔ ³fZ BÀfZ Qû dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ dQ½fÀf ¸f³ff°ff WX`Ü BÀf dQ³f Af¸f »fû¦fûÔ þ`Àff dIY A²¹f³fû´fSXfÔ°f »f¦f°ff WX` dIY IYf½¹f ÀfcSXQfÀf þe IYf þû AÔ²fZ AüSX IÈY¿¯f ·fdöY WXZSXe ¸f`a °fû ´fiZ¸f dQUf³fe ¸fZSXf QQÊ ³f þf³fZ IYû¹f, W`XÜ ¹fWXfa SXf°f IZY Àf¸f¹f °fû BX³fIZY OXSX IZY IYfSX¯f IYBÊ »fû¦f §fSX ÀfZ
¶ffÔMXdQ¹ff±ffÜ QcÀfSXfdWXÀÀff´ffdIYÀ°ff³f IYû SXfg¹f»f R`Yd¸f»fe ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX³fZ ¹ffd³f IYdU°ff ÀffdWX°¹f IYf dUIYfÀf WXbAf, VffJf IZY ÀfUûÊ°IÈYá AüSX A¸fSX IYdU WX` ¹ff dRYSX ³fSXûØf¸fQfÀf þe IYf ÀfbQf¸ff ¨fdSX°f ¶ffWXSX ·fe ³fWXeÔ d³fIY»f ´ff°fZ W`XÜ Àf¸fÀ¹ff À±ff³fe¹f W`X Sf¿MÑXe¹f Àf¸fÀ¹ff
IZY øY´f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX`Ü CXÀfIZY ¶fWXb°f ¶ffQ ¦fô ÀffdWX°¹f IYf dUIYfÀf B³WXûÔ³fZ Uf°Àf»¹f AüSX dUSXWX ´fZ þû IbYL WXû, B³f Àf¶fû IZY A»ffUZ EIY ¶fOÞXf ³ff¸f IYf øY´f »fZÔÜ BXÀfÀfZ ´fc½fÊ Af´fÀfZ Af¦fiWX W`X dIY IÈY´¹ff BXÀf Àf¸fÀ¹ff
14 A¦fÀ°f IYû A´f³ff ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IYfÔ¦fû : 1960 ÀfZ 15 A¦fÀ°f IYû WXbAfÜ UZ ÀffdWX°¹f IYf½¹f ¨ffWXZ ÀfÔÀIÈY°f ¸fZa IYWXfa ´fPXÞf UZ ·ffSX°f WXe ³fWXea Ad´f°fb ´fbSXe dWX³Qe ÀffdWX°¹f IYf WX` dþÀfZ WX¸f Àf¶f ¿fidWX¸f IYû £f¶fSX IZY øY´f ¸fZÔ A´f³fZ A£f¶ffSX ¸fZÔ À±ff³f QZ³fZ IYf IY¿MX IYSmÔXÜ
¸f³ff°ff WX`Ü IYfÔ¦fû ¸fZÔ IYfÔ¦fû»feþ ³fZVf³f»f OXZ IZY °füSX SXWXf WXû, ¨ffWXZ ¸f²¹fIYf»f IYe Uiþ·ff¿ffEa Qbd³f¹ff IYf dQ»f AüSX AfhJ d·f¦fû QZ..... Jf³fJf³ff IZY ³ff¸f ÀfZ þf³f°fZ WX` ¹fZ AIY¶fSX ¸f`Ô Af´fIZY A£f¶ffSX IYe d³f¹ffd¸f°f ´ffNXIY WXcaÜ AfVff WXe ³fWXeÔ ´fc¯fÊ
´fSX ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀfe dQ³f 80 Àff»f ¨ffWXZ AU²fe, ¸f`±f»fe ¸faZ SXWXf WXû ¨fchdIY IYf½¹f ¸fWXf³f IZY ³füSX}ûÔ ¸fZ ÀfZ EIY ßfZâ SX} ±fZÜ B³WXZ d½fäfÀf W`X Af´f BXÀf Àf¸fÀ¹ff IYû ¦fa·feSX°ff ÀfZ »fZÔ¦fZÜ
CXØfSX IYûdSX¹ff AüSX QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYe ¦fb»ff¸fe IZY ¶ffQ IYfÔ¦fû UfdÀf¹fûÔ IYû SXÀf¸f¹f, Àfb¸f²fbSX AüSX IY¯fÊd´fi¹f WXû°ff ±ff ¸f`¹ff ¸fûSXe ¸f`a ³fWXea ¸ffJ³f Jf¹fû, ASX¶fe, CXQcÊ AüSX dWX³Qe IYf EIY Àf¸ff³f Äff³f
Qû³fûÔ QZVf 15 A¦fÀ°f IYû A´f³fe RiYfÔÀf ÀfZ ´fcSXe °fSXWX AfþfQe d¸f»fe ±feÜ BÀfd»fE WXe Vff¹fQ ÀfUÊ´fi±f¸f dWX³Qe ¸faZ ·fûSX ·f¹fZ ¦f`¹f³f IZY ´ffLZ ¸f²fb¶f³f ¸fûWXe ±ffÜ IYWX°fZ WX` dIY B³fIZY EIY-EIY QûWXû ¸fZa -d½fªf¹f »føfe (LXfÂff), SXf¸ff SXûOX, ¸fû°fe³f¦fSX
AfþfQe IYf þV³f ¸f³ff°fZ WX`ÔÜ BÀfZ IYf½¹fVffÀÂf IYf WXe dUIYfÀf WXbAfÜ ´fNXf¹fû..... Qû-Qû, °fe³f-°fe³f A±fÊ d³fIY»f°fZ ±fZÜ
¸f`¹ff ¸fûSXe ¸f`a ³fWXea ¸ffJ³f Jf¹fûÜ dIYÀfe ·fe ¸fbQÐQZ ¹ff »fZ£f ´fSX A´f³fe SXf¹f WX¸fZÔ
U`ÀfZ ¶ffQ ¸fZa ¦fô ÀffdWX°¹f ·fe IYfRYe ¨ffWXZ ¦fûd´f¹fûÔ IYf dUSXWX U¯fʳf WXû...... SXdWX¸f³f ²ff¦ff ´fiZ¸f ³ff °fûSXû ¨fMXIYf¹f, ·ûªfZÜ WX¸ffSXf ´f°ff W`X- ¶fe 1/83, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX,
Àf¸fÈð U ´fbd¿´f°f ´f»»fdU°f WXbAfÜ BÀf dU²ff dIY CXðU ¸f³f ³fWXea QÀf-¶feÀf, þûSXZ ÀfZ dRYSX ³ff þbSX`, þbSX` ¦ffhNX ´fdSX
¸fZa ·fe °f¸ff¸f ßfZâ SX¨f³ffEa d»fJe ¦fBÊ ¨ffWXZ EIY WXb°fü Àfû ¦f¹fûa À¹ff¸f ÀfÔ¦f, þ`Àfe þf¹fÜ ³fBÊX dQ»»fe- 110015
UZ ³ffMXйfdU²ff WXû, ¨ffWXZ CX´f³¹ffÀf dU²ffÜ A¸fSX IÈYd°f¹ffÔ A¶f ¹fWXfa WXe ³fWXea Ad´f°fb ´fbSXe Afþ ´fbSXe Qbd³f¹ff ¸fZ ¶ffBÊd¶f»f IZY ¶ffQ Af´f ¨ffWZX °fû A´f³fe ¶ff°f W¸fZÔ BÊX-¸fZ»f ¹ff
BÀfIYe ´fi¸ffd¯fIY°ff ÀfUÊ´fi±f¸f dþÀf dIY°ff¶f Qbd³f¹ff ¸fZa Qb»fÊ·f WXa`Ü Àf¶fÀfZ ª¹ffQf d¶fIY³fZ Uf»ff IYûBÊ A¸fSX IYf½¹f ½WXfMÐXÀfA´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·fe ´fWbaX¨ff
ÀfZ WXû°fe WX` UZ CX´f³¹ffÀf ÀffdWX°¹f ±ff þûdIY IY¶feSXQfÀf..¹fZ dWX³Qe ÀffdWX°¹f IZY ¦fiÔ±f WX` °fû UZ WX` SXf¸f¨fdSX°f¸ff³fÀfÜ dþÀfIYe ÀfIY°fZ W`XÜ BÊX-¸fZ»f W`X :
¶ff¶fc QZUIYe³fÔQ³f JÂfe ³fZ d»fJf ±ffÜ ¹fZ ´fi±f¸f ¶ff¦fe SX¨f³ffIYfSX WX`, B³fIYe þ³fd´fi¹f°ff SX¨f³ff WX¸ffSXZ QZVf IZY A¸fSX IYdU ¶ff¶ff
dIY°ff¶f SXWXÀ¹f AüSX d°fd»fÀ¸f IZY EZÀfZ °ff³fZ- AþSX-A¸fSX WX` ¹fZ EIY»fü°fZ EZÀfZ IYdU WX` °fb»fÀfeQfÀf þe ³fZ IYe WX` IYWX°fZ WX` dIY BÀfZ [email protected]
¶ff³fZ ¸fZa d»fJf ¦f¹ff dIY »fû¦f BÀf IY±ff³fIY dþ³WXZÔ QZVf IYf ÀffÃfSX U d³fSXÃfSX Qû³fû WXe dþ°f³fe ¶ffSX ´fdPÞXE BÀfIZY dRYSX-dRYSX ´fPXÞ³fZ IYe Whatsapp No. 9999146182
¸fZa ¦fWXSXZ °fIY OXb¶f ¦fEÜ BÀfIYf EIY °ffþf CX°f³fe ¸fÀ°fe ÀfZ þf³f°ff U ´fWX¨ff³f°ff WX` ´¹ffÀf ¶fPXÞ°fe þf°fe WX` Àf¨f °fû ¹fZ WX` dIY EIY ¹fZ
AüSX Af²fbd³fIY CXQfWXSX¯f WX¸f »fû¦fûa IZY B³WXû³fZÔ A´f³fZ Àf¸f¹f IYe dUÀfÔ¦fd°f¹fûÔ ´fZ ´fiWXfSX WXe dIY°ff¶f ÀffSXe Qbd³f¹ff IYû A´f³fZ ¸faZ ¶ffÔ²f
Àff¸f³fZ WX`.. þ¶f ¶ff¶fc QZUIYe³fÔQ³f JÂfe IZY WXe ³fWXe dIY¹ff ¶fd»IY ²UÀ°f AüSX ²f¸ffʳ²f°ff »fZ³fZ IYe Ãf¸f°ff SXJ°ff WX` dWX³Qe ÀffdWX°¹f
dUSXfMX AüSX IYfRYe A»füdIYIY WX`Ü

(¹fZ »fZ£fIY IZY A´f³fZ d½f¨ffSX W`ÔXÜ)

6 IYSXûOÞX ¶f¨¨fZ Afþ ·fe ³fWXeÔ þf°fZ ÀIcY»f Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX-Àfc¨f³ffAûÔ ÀfZ WXe AÀfbSXÃff
U` AÔ°fSXf¿MÑXe¹f ÀffÃfSX°ff dQUÀfÄffd³fIY AüSX ÀffÔÀIÈYd°fIY
ÀfÔ¦fNX³f (¹fc³fZÀIYû) ³fZ 17 ¶ff»f ¸fÈ°¹fb QSX IYû IY¸f IYSX³ff, ·ff SX°f IZY Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX IYf³fc³f °fWX°f Àfc¨f³ffEÔ WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWX°fZ WX`ÔÜ dIY¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfIZY ´feLZ ¹fWX °fIYÊ dQ¹ff A²¹f¹f³f IYSX³fZ Uf»fe ÀfÔÀfQe¹f À±ff¹fe Àfd¸fd°f ³fZ
³fUÔ¶fSX IYû 1965 ¸fZÔ 8 þ³fÀfÔ£¹ff UÈdð IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³ff, IYû Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff IZY Àf¶fÀfZ AfSXMXeAfBÊ IYf³fc³f, 2005 IZY °fWX°f Àfc¨f³ff WX` dIY Àfc¨f³ff Af¹fböYûÔ IYû ¨fb³ffU Af¹fböYûÔ IZY ·fe dÀfRYfdSXVf IYe ±fe dIY Àfc¨f³ff Af¹fböYûÔ IYe
dÀf°fÔ¶fSX IYû AÔ°fSXf¿MÑXe¹f ÀffÃfSX°ff dQUÀf »f`Ôd¦fIY Àf¸ff³f°ff IYû ´fif~ IYSX³ff °ffIY°fUSX IYf³fc³f IZY øY´f ¸fZÔ ¸ff³ff Af¹fböYûÔ IYû IYf¹fÊIYf»f IYe ÀfbSXÃff AüSX DYÔ¨fe Àf¸fIYÃf ¸ff³f³ff ¦f»f°f WX` ¢¹fûÔdIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f WX`dÀf¹f°f ¶fPÞXfIYSX CXÀfZ ¨fb³ffU Af¹fböYûÔ IZY
AfdQ IYû þOÞX ÀfZ CXJfOÞX³ff ¶fWXb°f þf°ff ±ff, ´fSX A¶f CXÀfZ ´fÔ¦fb ¶f³ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü WX`dÀf¹f°f, Qû³fûÔ WXfdÀf»f ±fe AüSX BÀfÀfZ CX³WXZÔ ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ff WX` þ¶fdIY Àfc¨f³ff Af¹fû¦f Àf¸fIYÃf IYSX dQ¹ff þfE °ffdIY UZ ´fcSXe ÀU°fÔÂf°ff
¸f³ff³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±feÜ Qbd³f¹ff ·fSX þ÷YSXe WX`Ü ¹fZ Ãf¸f°ff dÀfRYÊ ÀffÃfSX°ff ¸fZÔ ÀfÔÀfQ ³fZ 25 þb»ffBÊ IYû AfSXMXeAfBÊ ÀfÔVfû²f³f ÀUf¹fØf øY´f ÀfZ IYf¸fIYfþ IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX dUd²fIY d³fIYf¹f WX`ÔÜ ´fSX ÀfÔdU²ff³f ¹ff dIYÀfe AüSX ÀUf¹fØf°ff IZY Àff±f IYf¸f IYSX ÀfIZYÔÜ
¸fZÔ 1966 ¸fZÔ ´fWX»ff dUV½f ÀffÃfSX°ff WX` þû ´fdSXUfSX AüSX QZVf IYe ´fid°fâf IYû dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹ff WX`, þû Àfc¨f³ff Af¹fû¦fûÔ d¸f»f°ff ±ffÜ
dQUÀf ¸f³ff¹ff ¦f¹ff AüSX °f¶f ÀfZ Qbd³f¹ff ¶fPÞXf ÀfIY°ff WX`Ü ÀffÃfSX°ff dQUÀf IYû IY¸fþûSX ¶f³ffIYSX BÀf IYf³fc³f IZY dQ»f ´fSX BÀfIYe ¶fQü»f°f UZ IYf³fc³f ¸fZÔ EZÀff IYSX³fZ ÀffRY WX`, ÀfSXIYfSX ³fZ ·fSXûÀfZ »ff¹fIY °fIYÊ dQE
AdVfÃff IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY d»fE »f¦ff°ffSX dVfÃff IYû ´fif~ IYSX³fZ IYe AûSX ¨fûMX IYSX°ff WX`Ü ³ff¦fdSXIYûÔ AüSX IYBÊ dU´fÃfe Q»fûÔ QZVf IZY ÀfUûʨ¨f ´fSX SXûIY ³fWXeÔ WX`Ü d¶f³ff BÀf IYf³fc³f IYû IYfRYe IY¸fþûSX IYSX dQ¹ff
ÀfÔIY»´f IZY Àff±f AÔ°fSXf¿MÑXe¹f ÀffÃfSX°ff »fû¦fûÔ IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»f¹fZ AüSX IZY IYOÞXZ dUSXû²f IZY ¶ffUþcQ ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfZ ´fQûÔ ´fSX AfÀfe³f WXIYeIY°f ¹fWX WX` dIY WX`Ü BÀfÀfZ CXÀfIYe ³fe¹f°f IYû »fZIYSX IY¹ffÀf »f¦ffE
dQUÀf 8 dÀf°fÔ¶fSX IYû WXSX Àff»f ¸f³ffE ´fdSXUfSX, Àf¸ffþ °f±ff QZVf IZY d»f¹fZ ¨fûSXe-dL´fZ ´fZVf dIY¹ff AüSX ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ »fû¦fûÔ IYû ·fe ÀfÔU`²ffd³fIY þf³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ¸fûMXZ °füSX ´fSX ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY
þf³fZ IYe ´fSXÔ´fSXf þfSXe WX`Ü Qbd³f¹ff ¸fZÔ 1 U¹fÀIY AdVfdÃf°f WX`, B³f¸fZÔ Qû d°fWXfBÊ A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe IYû Àf¸fÓf³fZ IZY ¸fZÔ ´ffdSX°f IYSXf d»f¹ffÜ Àfc¨f³ffEÔ QZ³fZ IYf ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY WXf»f IZY IbYL R`YÀf»fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IYû ³ffSXfþ IYSX
75.7 IYSXûOÞX »fû¦f Afþ ·fe d»fJ³fZ ¸fdWX»ffAû IYe Af¶ffQe WX`Ü ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü d³fQZÊVf QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY dQ¹ff WX`Ü B³f¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe
AüSX ´fPÞX³fZ ¸fZÔ AÃf¸f WX`ÔÜ ¢¹fûÔ ¸f³ff¹ff þf°ff WX` AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f þf¦føYIY°ff IYe AfUV¹fIY°ff : AfSXMXeAfBÊ IYf³fc³f »fû¦fûÔ IZY Àfc¨f³ff ´ff³fZ d»fE d³f²ffÊdSX°f Vf`Ãfd¯fIY ¹fû¦¹f°ffAûÔ AüSX CX³fIYe dUQZVf
dVfÃff ´fSX U`dV½fIY d³f¦fSXf³fe dSX´fûMXÊ ÀffÃfSX°ff dQUÀf : ¸ff³fU dUIYfÀf ÀffÃfSX°ff IYf ¸f°f»f¶f IZYU»f ´fPÞX³ff- IZY CXÀf Ad²fIYfSX IYû Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IYe EIY WXSX Àff»f IYf¹fÊIYf»f AüSX ¹ffÂffAûÔ ÀfZ þbOÞXe Àfc¨f³ffAûÔ, ³fûMX¶fÔQe ÀfZ þbOÞXZ
IZY A³fbÀffSX ¹fZ ²¹ff³f QZ³fZ ¹fû¦¹f WX` dIY WXSX AüSX Àf¸ffþ IZY d»f¹fZ CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ d»fJ³ff ¹ff dVfdÃf°f WXû³ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü ½¹ffUWXfdSXIY ½¹fUÀ±ff ±fe dþÀfZ IYBÊ ¶ffSX QZVf·fSX ¸fZÔ ³ff¦fdSXIYûÔ IYe AûSX ÀfZ °fIYSXe¶f³f 7, 8 ÀfZUfVf°fûÊÔ IZY Àf¸fIYÃf U`²ffd³fIY øY´f ÀfZ AfÔIYOÞXZ AüSX ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ IZY
5 ¸fZÔ ÀfZ 1 ´fb÷Y¿f AüSX Qû-d°fWXfBÊ ¸fdWX»ffEÔ IYû þf³f³fZ AüSX ÀffÃfSX°ff IYe AûSX ¹fWX »fû¦fûÔ IY¸fZÔ Ad²fIYfSXûÔ AüSX IY°fʽ¹fûÔ dUd·f³³f R`YÀf»fûÔ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ »fû¦fûÔ IZY AfSXMXeAfBÊ AfUZQ³f QfdJ»f dIYE þf°fZ WX`Ô IYf¹fÊIYf»f d³fd›°f IYSX³fZ AüSX ÀfZUfVf°fûÊÔ IYû AÀfÔ¦f°f E³f´feE IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZY WXfB-
A³f´fPÞX WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f ¸ff³fU ¨fZ°f³ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»f¹fZ IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff »ffIYSX Àff¸ffdþIY ¶fbd³f¹ffQe Ad²fIYfSX IZY øY´f ¸fZÔ ÀUeIYfSX dIY¹ff dþÀfÀfZ ·ffSX°f IYf AfSXMXeAfBÊ IYf³fc³f ´fcSXe Qbd³f¹ff ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ IYf dÀfðfÔ°f d³f¹fd¸f°f ´fidIiY¹ff WX`Ü ´fiûRYfB»f ¸ff¸f»fûÔ IZY Š¹füSXZ þfdWXSX IYSX³fZ IZY
ÀffÃfSX°ff QSX 58.6 ´fid°fVf°f QdÃf¯f AüSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ÀffÃfSX°ff dQUÀf ¸f³ff¹ff dUIYfÀf IYf Af²ffSX ¶f³f ÀfIY°fe WX`Ü AüSX CXÀfZ ÀfÔdU²ff³f IZY A³fb¨LZQ 19 °f±ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ Af³fZ Uf»ff U`²ffd³fIY d³f¦fSXf³fe SXJ³fZ Uf»fZ ÀfÔÀ±ff³f, þ`ÀfZ dIY d³fQZÊVf Vffd¸f»f WX`ÔÜ ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIY dþÀf °fSXWX
´fd›¸f EdVf¹ff ¸fZÔ WX`Ü 6.07 IYSXûOÞX þf°ff WX`Ü BÀf ¶ff°f ÀfZ ´feLZ ³fWXeÔ WXMXf ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IZY AfÔIYOÞXZ IZY A³fbÀffSX A³fb¨LZQ 21 ÀfZ þûOÞXIYSX QZJf WX`Ü AfSXMXeAfBÊ ´ffSXQdVfÊ°ff IYf³fc³f ¶f³f ¦f¹ffÜ »fû¦fûÔ ³fZ BÀf IYf³fc³f IZYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fû¦f AüSX »fûIY´ff»f AfdQ IZY ´ffdSX°f dIYE ¦fE, BÀfÀfZ ·fe IYBÊ ¦fÔ·feSX d¨fÔ°ffEÔ
¶f¨¨fûÔ IYû ÀIcY»f IYe dVfÃff ¸f¹fÀÀfSX þf ÀfIY°ff WX` dIY ÀfRY»f°ff AüSX þe³fZ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ ¨ffSX ASX¶f »fû¦f ÀffÃffSX WX`Ô IYf³fc³f IZY °fWX°f Àfc¨f³ff Af¹fû¦f CX³f dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ IYf ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fi¹fû¦f IYSXIZY A´f³fZ ¶fbd³f¹ffQe IYf¸fIYfþ IYe ÀU°fÔÂf°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE JOÞXe WXbBÊ WX`ÔÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ °fû E³fOXeE ³fZ Àfe²fZ-
³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ARiYeIYf IYf ³fÔ¶fSX IZY d»f¹fZ ÀffÃfSX°ff ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü ·ffSX°f AüSX Afþ ·fe 1 ASX¶f »fû¦f ´fPÞX- d»fJ »fû¦fûÔ IYe dVfIYf¹f°fûÔ AüSX A´fe»f ´fSX R`YÀf»ff Ad²fIYfSXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe WXfdÀf»f IYe, EZÀff dIY¹ff þf°ff SXWXf WX`Ü AfSXMXeAfBÊ dU²fZ¹fIY, Àfe²fZ A´f³fZ ·ffSXe ¶fWXb¸f°f IZY þdSX¹fZ dU´fÃfe Q»fûÔ
WX`, þWXfÔ ¹fZ QSX WX`Ü ¶f°ffQZÔ ´fid°f 5 ¸fZÔ ÀfZ ¸fZÔ ¹ff QZVf-Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¦fSXe¶fe IYû d¸fMXf³ff, ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ IYSX°fZ WX`Ô þ¶f UZ BÀfIZY dUd·f³³f ´fifU²ff³fûÔ IZY ·fiáf¨ffSX AüSX ÀfØff IZY Qb÷Y´f¹fû¦f IYû ¶fZ³fIYf¶f 2004 IYû ´ffdSX°f dIYE þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfIYf IYe °f¸ff¸f Af´fdØf¹fûÔ IYû IbY¨f»f dQ¹ffÜ

08 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ÀfRYSX °f³WXf WXe ÀfWXe, SXfª¹f
¸fþZQfSX WXû³ff ¨ffdWXEÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

dQ»»fe IYe °fþÊ ´fSX ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ·fe Jb»fZ¦ff ·ffBÊ ³fZ ¶fWX³f IYû dQ¹ff Vfü¨ff»f¹f IYf d¦fµMX

AMX»f ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY IYdMXWXfSX : ·ffSX°f ¸fZÔ EIY °fSXRY ÀU¨L
·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f WXSX ¦ffÔU ¸fZÔ
SXfÔ¨fe : dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYe °fþÊ ´fSX ÓffSXJÔOX d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü JSXÀffUfÔ, d¦fdSXOXeWX, ´f»ff¸fc, ´fd›¸f dÀfÔWX·fc¸f, S 15 WXþfSX IYe Af¶ffQe Vfü¨ff»f¹f ¶f³fUf¹ff þf SXWXf WX`Ü EIY WXÀf³f¦fÔþ ´fiJÔOX IZY °fWX°f þedUIYf ÀfZ ·fe ¸fQQ d¸f»ffÜ UWXeÔ
ÀfSXIYfSX ·fe ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY Jû»f³fZ þf SXWXe WX`Ü ³f¦fSX Af¹fböY ¸f³fûþ IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³f¦fSX ÀffWXZ¶f¦fÔþ, SXf¸f¦fPÞX, ´ffIbYOÞX AüSX IYûOXSX¸ff ¸fZÔ EIY- ´fSX EIY ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY EZÀff WXe ¸ff¸f»ff d¶fWXfSX IZY IYdMXWXfSX ¸fZÔ SXf¸f´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ EIY ¶fWX³f BÀf CX´fWXfSX ÀfZ IYfRYe JbVf WX`Ü
´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe IYe EIY ¢»fed³fIY Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¶ffQ ¸fZÔ B³fIYe ÀfÔ£¹ff Jû»ff þfE¦ffÜ dQJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü QSXAÀf»f, EIY ·ffBÊ ³fZ BÀf SXÃff¶fa²f³f ´fSX IYWX°fe WX` dMX³f L´´fSX Uf»ff §fSX °fû
´fb¯¹fd°fd±f ´fSX ÀfeE¸f SX§fbUSX QfÀf BÀfIYe VfbøYAf°f dUIYfÀf AüSX ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ AMX»f ¶fPÞXfBÊ þfE¦feÜ UWXeÔ, SXfÔ¨fe IZY dÀfdU»f Àfþʳf OXfg S SXfÔ¨fe ÀfdWX°f ´fcSXZ SXfª¹f ¸fZÔ ·ffBÊ ³fZ A´f³fZ ¶fWX³f IZY d»fE EIY ¶f³fUf »fe ´fSX Afd±fÊIY IY¸fe IZY IYfSX¯f
IYeÜ ÀfeE¸f SXfÔ¨fe IZY EQ»fWXf°fc ¸fZÔ AMX»f ¸fûWX»»ff ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY ¹fûþ³ff IYû ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSXf ¶feUe ´fiÀffQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fûWX»»ff d¢»fd³fIY ¸fZÔ 25 ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY Vfü¨ff»f¹f WXe ¶f³fUf dQ¹ffÜ °ffdIY ¶fWX³f IZY ÀfÀfbSXf»f Vfü¨ff»f¹f ³fWXe ¶f³fUf ´ffBÊ þ¶f ¶fOÞXZ
¢»fed³fIY IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹fZÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY SXûd¦f¹fûÔ IYû B»ffþ IZY Àff±f-Àff±f þfÔ¨f AüSX QUfEÔ ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ Jb»fZ¦ff CXÀfIYû dIYÀfe °fSXWX IYe ´fSXZVff³fe ³f WXûÜ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f ¶f³fUfIYSX EIY ·f`¹ff ¸fZSXZ §fSX Af¹fZ AüSX Vfü¨ff»f¹f ³fWXe
´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ SXfª¹f IZY 15 dþ»fûÔ ¸fZÔ 25 ¸fûWX»»ff WX`Ü SXfÔ¨fe ÀfdWX°f SXfª¹f·fSX ¸fZÔ IbY»f 25 ·fe ¸fbµ°f ¸fZÔ d¸f»fZÔ¦feÜ ¹fZ ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY ´fif±fd¸fIY S ¦fSXe¶fûÔ IYû QUf, þfÔ¨f ¹fZ ³fþfSXf CXÀf dQ³f QZJ³fZ IYû d¸f»ff QZJZÔ °fû CX³WXûÔ³fZ Vfü¨ff»f¹f ¶f³fUfIYSX
¢»fed³fIY IYe VfbøYAf°f WXû¦feÜ BÀf ¢»fed³fIY ¸fZÔ ¸fûWX»»ff ¢»fed³fIY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f IZYÔQi IYe °fSXWX IYf¸f IYSXZ¦ffÜ ¹fWXfÔ ¦fSXe¶fûÔ IYû AüSX B»ffþ ¸fbµ°f ¸fZÔ d¸f»fZ¦ff dþÀf dQ³f SXÃff¶fÔ²f³f ±ffÜ þ`Àff dIY WX¸f ³ff¹ff¶f CXQfWXSX¯f ´fZVf SXÃff¶fÔ²f³f ´fSX CX´fWXfSX QeEÜ
Àfb¶fWX AüSX Vff¸f Qû- Qû §fÔMXZ OXfg¢MXSX ¦fSXe¶fûÔ IYf Jb»fZ¦ffÜ B³f¸fZÔ SXfÔ¨fe ¸fZÔ QUf, þfÔ¨f AüSX B»ffþ ¸fbµ°f ¸fZÔ d¸f»fZ¦ffÜ À»f¸f ÃfZÂf Àf·fe þf³f°fZ WX` dIY SXÃff¶fÔ²f³f ·ffBÊ AüSX dIY¹ff WX`Ü
B»ffþ IYSXZÔ¦fZÜ SXfÔ¨fe ¸fZÔ ¨ffSX þ¦fWX, EQ»fWXf°fc, ¶fZ»f 4,²f³f¶ffQ ¸fZÔ 4, ´fcUeÊ ¸fZÔ 15 WXþfSX IYe Af¶ffQe ´fSX EIY ¸fûWX»»ff B³f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYf WXû¦ff B»ffþ ¶fWX³f IZY ¶fe¨f Af´fÀfe ´fiZ¸f AüSX ´fiJÔOX IZY ´fQfd²fIYfSXe dWX¸ffÔVfb
¶f¦ff³f Àff¸f»füÔ¦f, d¶fSXÀff ¸fbÔOXf dÀfÔWX·fc¸f ¸fZÔ 4, ¶fûIYfSXû ¸fZÔ ¢»fed³fIY Jû»ff þfE¦ffÜ dUV½ffÀf IYf °¹füWXfSX ¸ff³ff þf°ff WX`Ü BÀf ´fSXZVff³fe IYû QcSX IYSX³fZ IYf VfZJSX IYWX°fZ WX`Ô dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi
MXd¸fʳf»f IYfÔMXfMXû»fe 2, WXþfSXe¶ff¦f ¸fZÔ 2 AüSX B³f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYf WXû¦ff B»ffþ ¸fûWX»»ff BÀf °¹füWXfSX ´fSX ¶fWX³f A´f³fZ ·ffBÊ IYe dU¨ffSX Af¹ff AüSX SXÃff¶fÔ²f³f ´fSX ¸fûQe þe IYf ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f
AüSX WXdMX¹ff IZY QZU§fSX, ÀfSXf¹fIZY»ff- ¢»fed³fIY ¸fZÔ ¶ff‘SXû¦fe dU·ff¦f, MXeIYfIYSX¯f »fÔ¶fe CX¸fi IYe IYf¸f³ff IYSX°fZ WXbE CXÀfIZY A´f³fe ¶fWX³f IZY ´fid°f Àf¸¸ff³f U ´¹ffSX ¦ffÔU,IYÀ¶fû ¸fZÔ EIY IiYfÔd°f IYf øY´f »fZ
IY»¹ff¯f´fbSX ¸fZÔ ÀfZUfEÔ, ´fiÀfU ´fcUÊ AüSX ´fiÀfUûØfSX QZJ·ff»f AüSX IY»ffBÊ ¸fZÔ SXÃffÀfcÂf ¶ffÔ²f°fe WX` AüSX ·ffBÊ ÀUøY´f Vfü¨ff»f¹f ·fZÔMX IYSX ¶fWX³f IYû SXWXe WX`Ü »fû¦f Vfü¨ff»f¹f IZY ¸fWX°U IYû
AMX»f ¸fûWX»»ff ´fdSXUfSX d³f¹fûþ³f IYe ÀfZUfAûÔ ÀfdWX°f IYBÊ A³¹f A´f³fe ¶fWX³f IYû SXÃff IYf U¨f³f QZ°fZ WXbE Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d³fþf°f dQ»fUfE Àf¸fÓf¸fZ »f¦fZ WX`ÔÜ AüSX BÀf °fSXWX IZY
¢»fed³fIY Jb»fZ¦ffÜ ÀfbdU²ffEÔ ¸fbWX`¹ff IYSXfBÊ þfEÔ¦feÜ MXe¶fe, ¸f»fZdSX¹ff CXÀfZ IbYL CX´fWXfSX ·fZÔMX IYSX°ff WX`Ü dþÀfIZY d»fE ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY ´fUÊ,°¹füWXfSXûÔ ¸fZÔ CX´fWXfSX ÀUøY´f
EQ»fWXf°fc ¸fZÔ UfOXÊ IYe ´fWX¨ff³f IZY d»fE ¶f»f¦f¸f AüSX SXöY ³f¸fc³ff »fZdIY³f WXÀf³f¦fÔþ ´fiJÔOX IZY SXf¸f´fbSX Vfü¨ff»f¹f ·fZÔMX IYSX³ff d³fd›°f °füSX ´fSX
´fdSX¿fQ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfÔ¦fiWX, °fZþe ÀfZ R`Y»f³fZ Uf»fe Àff¸ff³¹f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ EIY ·ffBÊ ³fZ BÀf ´ffU³f IYfd¶f»fZ °ffSXeRY WX`Ü ¹fZ QcÀfSXûÔ IZY d»fE
IYû AMX»f ¸fûWX»»ff °¹füWXfSX ´fSX ¶fWX³f IZY ÀfÀfbSXf»f ¸fZÔ ·fe ´fiZSX¯ffQf¹fIY WX`Ü
¢»fed³fIY IZY IZY CX´f¨ffSX IYe ·fe ÀfbdU²ff ¹fWXfÔ WXû¦feÜ Vfü¨ff»f¹f ¶f³fUfIYSX EIY ³ff¹ff¶f
CXQfWXSX¯f ´fZVf dIY¹ff WX`Ü þû A³¹f
»fû¦fûÔ IZY d»fE ·fe ´fiZSX¯ff ´fiQf³f IYSX³fZ
Uf»ff WX`Ü

°fe³f ¶fWX³fûÔ IZY EIY»fü°ff
¸fd»»fIYf QZUe IZY ¶fOÞXZ ·ffBÊ þ»ff»f¦fPÞX
d³fUfÀfe ¦f¯fZVf ´fiÀffQ þ¸ffQfSX ³fZ
¶f°ff¹ff dIY A´f³fZ ¶fWX³f IZY ÀfÀfbSXf»f
SXf¸f´fbSX §fc¸f³fZ AfE AüSX ¶fWX³f IZY §fSX
Vfü¨ff»f¹f ³fWXeÔ SXWX³fZ ÀfZ ¶fWX³f IYû BÀfÀfZ
WXû³fZ Uf»fe ´fSXZVff³fe IYû QZJ ¶fWX³f IYe

´ff¹f»fMX ³fWXeÔ ¶f³ff °fû IYfSX IYû QZ½f§fSX IYû d¸f»ff ¶fZÀMX dªf»ff IYf BaXÀfZÔdMX½f A½ffOÊX
WXe ¶f³ff dQ¹ff WXZd»fIYfg´MXSX
¦f¯ûVf ´fadOX°f, Àfû¨f BaXdOX¹ff

L´fSXf : ¶fÔb»fQ WXüÀf»fZ SXJ³fZ Uf»fZ ³fZ ´fbSXf³fe ³f`³fû IYfSX JSXeQIYSX CXÀfZ ³fBÊX dQ»»fe : SXfªf²ff³fe dQ»»fe IZY dIYÀfe EIY dªf»fZ IYû ¨fb³ff ªff°ff W`Ü IZÔYýie¹f ¸faÂfe À¸fÈd°f BÊXSXf³fe BaXÀfZÊdMX½f A½ffOÊX IZY øY´f ¸fZÔ dQ¹ff ªff°ff ´fû¿f¯f IYû A´f³fZ ªfe½f³f IYf Ad·f³³f
IY·fe WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³f°fZ WX`Ü dþÀfIYf kWXZ»feIYfg´MXSXl ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü IYfSX CXOÞX AVfûIYf WXûMX»f IZY IY³½fZVf³f WXfg»f ¸fZÔ QcÀfSXf SXfª¹f ÀfZ EIY Àf½fÊßfZ¿NX ´fdSX¹fûªf³ff ³fZ CX´ff¹fböY SXfWbX»f IbY¸ffSX W`XÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû Àfa¶fûd²f°f IYSX°fZ WbE dWXÀÀff ¶f³ff »fZÔÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX ¸fdWX»ff
Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf CXQfWXSX¯f ¶f³fZ d¸fd±f»fZVfÜ °fû ³fWXeÔ ÀfIY°fe, ´fSX UWX BÀfZ »fZIYSX ¸fdWX»ff E½fa d½fIYfÀf ¸faÂff»f¹f õXfSXf ¹ff dRYSX ´fi£faOX IYf WXû°ff W`X AüSX °feÀfSXf dÀf³WXf IYû ¸fû¸fZÔMXû AüSX IZÔYýie¹f ¸faÂfe À¸fÈd°f BÊXSXf³fe ³fZ IYWXf dIY E½fa ¶ff»f d½fIYfÀf ¸faÂfe À¸fÈd°f BÊXSXf³fe IZY
QSXAÀf»f, d¶fWXfSX IZY L´fSXf dþ»fZ þ¶f ÀfOÞXIY ´fSX d³fIY»f°ff WX` °fû QZJ³fZ 2018-19 ´fû¿f¯f A½ffOÊX IYf¹fÊIiY¸f A½ffOÊX ÃûÂfe¹f À°fSX ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ ½ff»fZ ¸fZOX»f QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f A´f³fZ Àfa¶fû²f³f ¸fZÔ À¸fÈd°f BÊXSXf³fe ³fZ IYWXf A»ff½fZ SXfª¹f ¸fdWX»ff E½fa ¶ff»f d½fIYfÀf
23 U¿feʹf ¹fbUIY d¸fd±f»fZVf ´ff¹f»fMX Uf»fûÔ IYe ·feOÞX »f¦f þf°fe WX`Ü IYf Af¹fûªf³f dIY¹ff ¦f¹ff, dªfÀf¸fZÔ ¹ff³fe Afa¦f³f½ffOÞe ÀfZd½fIYf, ÀfWXfd¹fIYf, dIY IbY´fû¿f¯f ¸fbR°f ·ffSX°f dÀfRÊY ÀfSXIYfSXe ¸faÂfe QZ¶fffÀfSXe ¨fü²fSXe, Àfd¨f½f ¸fdWX»ff
¶f³f³ff ¨ffWX°ff ±ff, »fZdIY³f dIYÀff³f d¸fd±f»fZVf ´fiÀffQ AüSX CX³fIZY ·ffBÊ ¶fZWX°fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYû »fZIYSX QZ½f§fSX AfVff, EE³fE¸f ½f ¸fdWX»ff ´f¹fʽfZÃfIYûÔ dIY¹ff ´fi¹ffÀf ³fWXeÔ ¶fd»IY, ¹fZ Àf¸ffªf IYf ·fe d½fIYfÀf ¶ff»f d½fIYfÀf SX¶feQai ´fa½ffSX,
´fdSXUfSX IYf WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´ff¹f»fMX ´ffB´f dRYdMXÔ¦f IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ dªf»ff IYû SXf¿MÑXe¹f ´fbøYÀIYfSX ÀfZ IYû Àfa¹fböY øY´f ÀfZ ´fû¿f¯f ´fSX CX°IÈY¿MX Qfd¹f°½f W`Ü Af´f Àf·fe IYfZY¶f²ffBÊX A´fSX Àfd¨f½f ¸fdWX»ff E½fa ¶ff»f d½fIYfÀf
¶f³f³fZ IYf CXÀfIYf Àf´f³ff ´fcSXf ³fWXeÔ d¸fd±f»fZVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶f¨f´f³f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BXÀf A½ffOÊX IYû ´fiQVfʳf IZY d»fE dQ¹ff ªff°ff W`Ü BXÀfIZY Af´fIZY A±fIY ´fi¹ffÀf ½ffIYBÊX IYfd¶f»fZ Aªf¹f d°fSXIYe, Àfa¹fböY Àfd¨f½f ¸fdWX»ff
WXû°ffÜ CXÀfIZY Àf´f³fûÔ IYû ´fÔJ ³fWXeÔ WXZ»feIYfg´MXSX CXOÞXf³fZ IYf Àf´f³ff ¸f³f ¸fZÔ ´fif´°f IYS³fZ IZY d»fE QZ½f§fSX OXeÀfe SXfWbX»f d»fE SXfª¹f ÀfZ dIY³WXe 2 IYd¸fʹfûÔ IYf °ffSXeRY W`XÜ QZVf IZY AüSX SXfª¹f ·fe Af´f E½fa ¶ff»f d½fIYfÀf OXfg. Àfªªf³f dÀfWaX
»f¦f ´ffE, »fZdIY³f CXÀf³fZ A´f³fe IYfSX ´f»f SXWXf ±ffÜ ¦ffÔU IZY ÀIcY»f ÀfZ BÔMXSX IbY¸ffSX dÀf³WXf E½fa OXeEÀfOX¶»fcAû ¨fb³ff½f WXû¦ff, dªf³WZÔX2.5 »ff£f øY´f¹fZ A¶f IYe IYf¹fÊVü»fe ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZÔ AüSX ¹ffQ½f AfdQ ¸ff`ªfcQ ±ûÜ
IYû WXe ´fÔJ »f¦ffIYSX WXZd»fIYfg´MXSX °fIY IYe ´fPÞXfBÊ IZY ¶ffQ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ´fSX¸fZäSX ¸fbaOf IYû d½fVû¿f øY´f ÀfZ ¶fb»ff¹ff
¶f³ff d»f¹ffÜ A´f³fZ ·ffB¹fûÔ IZY Àff±f ´ffB´f dRYMXSX IYf ¦f¹ff ±ffÜ IZÔYýie¹f ¸faÂfe À¸fÈd°f BÊXSXf³fe ³fZ
IYf¸f IYSX°fZ WXbE IYSXe¶f Àff°f ¸ffWX °fIY OXeÀfe SXfWbX»f dÀf³WXf IYû A½ffOÊX ¸fû¸fZÔMXû
¶fd³f¹ff´fbSX ´fiJÔOX IZY ÀfSX¸fe ¦ffÔU CXÀf³fZ BÀf´fSX IYf¸f dIY¹ffÜ ½f ¸fZOX³f QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ
IZY 23 U¿feʹf d¸fd±f»fZVf IbY¸ffSX ´fiÀffQ
QSXAÀf»f, BaXÀfZÔdMX½f A½ffOÊX IZY
d»fE ¨f¹f³f IYe ´fidIiY¹ff ·ffSX°f ÀfSXIYfSX
IYe AûSX ÀfZ ´fiZd¿f°f ¸ff¦fÊQdVfÊIYf IZY
A³fbÀffSX IYe ªff°fe W`Ü ´fû¿f¯f Ad·f¹ff³f
IZY ´fiVffÀfd³fIY A³fb¸fûQ³f IZY õXfSXf °f`¹ffSX
IYe ªff°fe W`X Ü ¹fZ A½ffOÊX SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX
3 °fSXWX IZY WXû°fZ W` Ü ´fWX»ff A½ffOÊX
Àf½fÊßfZ¿NX dªf»ff IYf dªfÀf¸fZÔ SXfª¹f ÀfZ

BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ JZ°fe IYû ¶f³ff¹ff A´f³ff ´fZVff

IYfSX JSXeQIYSX ¶f³ff¹ff WXZ»feIYfg´MXSX SXfÔ¨fe : Afþ Àf¸f¹f ¶fQ»f ¦f¹ff WX` LfÂf ¦füSX°f»f¶f WX` dIY dVfU VfÔIYSX U`Äffd³fIY °fSXeIZY ÀfZ JZ°fe IYSX SXWXf WX`Ü IY¸ffBÊ WXbBÊ WX`Ü CXÀfIZY CX°´ffQ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ
´fPÞXfBÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ ª¹ffQf°fSX ³füIYSXe ¸fWX°fû SXfÔ¨fe IZY ¶fbPÞX¸fc ´fiJÔOX IZY ¶fSXüQe BÀfIZY d»fE þ`dUIY JfQ JbQ °f`¹ffSX ¸ffg»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`ÔÜ ³fZ³fbAf, IYSXZ»ff,
³f`³fû JSXeQe AüSX A´f³fZ §fSX WXZ»feIYfg´MXSX IYe °fIY³feIYe dIYÀfÀfZ IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ü »fZdIY³f U°fʸff³f Àf¸f¹f WX`Ü A¶f Uû »ffJûÔ IYe IY¸ffBÊ IYSX SXWXf JZ°fe Af¦fZÊd³fIY AüSX Af²fbd³fIY °fSXeIZY ¦ffÔU IZY SXWX³fZ Uf»ff WX` AüSX Qb¸fIYf IZY ´f´fe°ff, ÀfþfUMXe RcY»f AüSX IYMXWX»f
¸fZÔ CXÀfIYe ¶ffgOXe IYû WXZ»feIYfg´MXSX ÀfeJe, CXÀf³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶f¨f´f³f ¸fZÔ IYBÊ EZÀfZ LfÂf WX` dþ³fIYf ¸f³fû¶f»f WX`Ü UWX RY»f, RcY»f AüSX Àf¶þe IYe ÀfZ IYSX SXWXf WX`Ü dÀfðû IYf³WXû dUV½fdUôf»f¹f ÀfZ dVfUVfÔIYSX IYWX°fZ WX`Ô ÀfZ dVfUVfÔIYSX ¸fWX°fû IYû »ffJûÔ IYe
þ`Àfe ¶f³ffIYSX CXÀf¸fZÔ ¸fûMXSX »f¦ffBÊÜ ÀfZ CXÀfZ þWXfþ AüSX WXZ»feIYfg´MXSX ¶fQ»f ¦f¹ff WX`Ô Uû ´fPÞXfBÊ ´fcSXf IYSX³fZ IZY ¶feMXZIY IYe dOX¦fie WXfdÀf»f IYeÜ dIY Afþ CXÀfZ JZ°fe IY¸ffBÊ WXû SXWXe WX`Ü dVfUVfÔIYSX IYWX°fZ WX`Ô
´feLZ IZY VfZ´f IYû ·fe WXZ»feIYfg´MXSX Uf»fZ dJ»fü³fZ ´fÀfÔQ WX`ÔÜ B³WXZÔ ¶ffQ A¶f IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f QZ³ff BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ ´fcSXe IYSX³fZ IZY ÀfZ 8-9 »ffJ ÷Y´f¹fZ dIY Afþ CXÀfZ JZ°fe ÀfZ 8-9 »ffJ
IYe °fSXWX ¶f³ffIYSX CXÀf¸fZ »ffBMX Jû»fIYSX UWX °fIY³feIYe ÀfeJ°ff ª¹ffQf CXd¨f°f Àf¸fÓf SXWXZ WX`Ü BÀfIYf ¶ffQ UWX ÀfSXIYfSXe AüSX ¦f`SX ÀfSXIYfSXe Àff»ff³ff Af¹f WXû ÷Y´f¹fZ Àff»ff³ff Af¹f WXû SXWXe WX`Ü °fSX¶fcþ
AfdQ »f¦ffBÊÜ A¶f ¹fWX QZJ³fZ ¸fZÔ ±ffÜ CXÀf³fZ IYfSX³fb¸ff WXZ»feIYfg´MXSX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf CXQfWXSX¯f SXfÔ¨fe IZY ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ A¨LZ ´fQ ´fSX ³füIYSXe IYSX IYe JZ°fe ÀfZ BÀf Àff»f IYfRYe IY¸ffBÊ WXbBÊ
d¶f»IbY»f WXZ»feIYfg´MXSX WXe »f¦f°fe IYfgIYd´fMX IZY Àff±f WXe CX³f Àf·fe dVfUVfÔIYSX ¸fWX°fû WX`Ü QSXAÀf»f, IYBÊ ÀfIY°ff ±ffÜ »fZdIY³f CXÀf³fZ EZÀff ³fWXeÔ SXWXe WX`Ü WX`Ü A¸f÷YQ, ³fZ³fbAf, IYSXZ»fZ AüSX
WX`Ü d¸fd±f»fZVf IYe ¦ffOÞXe dþÀf SXfÀ°fZ »ffBMXûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff WX` þû »fû¦fûÔ IYf ¸f³ff³ff WX` dIY JZ°fe IYSX³fZ ¸fZÔ dIY¹ff, ¶fd»IY Àf¶fIbYL LûOÞXIYSX JZ°fe ´f´fe°ff ÀfZ ·fe ´f`ÀfZ Af SXWXZ WX`ÔÜ d´f°ff
ÀfZ ¦fbþSX°fe WX` CXÀfZ QZJ³fZ ·feOÞX UfÀ°fdUIY WXZ»feIYfg´MXSX ¸fZÔ »f¦ffBÊ A¶f RYf¹fQf ³fWXeÔ WX`Ü »fZdIY³f SXfÔ¨fe IZY IYe AûSX ÷YJ dIY¹ffÜ Afþ CXÀf³fZ 4 IYSX°ff WX`Ü BÀf Àff»f °fSX¶fcþ AüSX ¸fd¯f»ff»f ¸fWX°fû IYû A´f³fZ ¶fZMXZ ´fSX ¦fUÊ
CX¸fOÞX þf°fe WX`Ü þf°fe WX`ÔÜ ¶fMX³f ÀfZ BÀfIZY ´fÔJ dVfUVfÔIYSX ¸fWX°fû BÀf ¸ff³fdÀfIY°ff IYû EIYOÞX ¸fZÔ A¸f÷YQ IYe JZ°fe IYe WX`Ü JZ°f A¸f÷YQ ÀfZ dVfUVfÔIYSX IYû A¨Le WX`Ü UWX IYWX°fZ WX`Ô dIY ¶f¨f´f³f ÀfZ WXe
§fc¸f³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ Àfe²fZ ¨fb³fü°fe QZ SXWXZ WX`Ü dVfUVfÔIYSX ³fZ ¸fZÔ A¸f÷YQ BÀf IYQSX RY»ff WX` dIY BÀfZ dVfUVfÔIYSX ´fPÞXfBÊ IZY A»ffUf JZ°fe
¹fWX ´fcL³fZ ´fSX dIY CX³WXûÔ³fZ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ IYSX ³füIYSXe ³fWXeÔ QZJIYSX »fû¦fûÔ IYe AfÔJZÔ RYMXe IYe RYMXe ¶ffSXe ¸fZÔ WXf±f ¶fÔMXf°ff ±ffÜ A¶f BÀfe
¶fd»IY JZ°fe IYû A´f³ff ´fZVff ¶f³ff¹ff SXWX þf SXWXe WX`Ü dVfUVfÔIYSX ¸fWX°fû JZ°fe ÀfZ UWX ¸fûMXe IY¸ffBÊ IYSX SXWXf WX`Ü

d¶fWXfSX IZY 3 ¶ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWXZ OXfg þ¦f³³ff±f d¸fßff IYf d³f²f³f
³fBÊ dQ»»fe : d¶fWXfSX IZY ´fcUÊ ¶fZQJ»f IYSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXZÜ 10
¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¦f³³ff±f d¸fßff IYf d³f²f³f Àf¶fÀfZ ¹fbUf EZÀff IYWXf þf°ff WX` dIY A¶Qb»f ¦fRcYSX IZY ¶ffQ þ¶f Uû ´fWX»fe ¶ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fZ ¸ff¨fÊ 1990 IYû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU d¶fWXfSX IZY Àff±f WXû SXWXZ ·fZQ·ffU IYf ¸fbïf CXNXf¹fZ
WXû ¦f¹ffÜ d´fL»fZ IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fZÔ ±fZ, °f¶f CX³fIYe CX¸fi ¸fWXþ 38 Àff»f ±feÜ CX³WXZÔ °f¶f QZVf IYf Àf¶fÀfZ ¹fbUf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ ³fZ d¶fWXfSX IZY ³fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IYe
þ¦f³³ff±f d¸fßff IYf dQ»»fe IZY EIY Vfb¸ffSX ±fZ OXfg. IYf QþfÊ d¸f»ff ±ffÜ Uû BÀf ´fQ ´fSX 30 A´fi`»f, 1977 °fIY ¶f³fZ SXWXZÜ CXÀf UöY IZYÔQi ¸fZÔ Vf´f±f »fe AüSX BÀf °fSXWX þ¦f³³ff±f Àff»f 1982 ¸fZÔ þ¦f³³ff±f d¸fßff SXfª¹f IYe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ IbY£¹ff°f d¶fWXfSX
AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B»ffþ ¨f»f SXWXf ±ffÜ þ¦f³³ff±f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ±fe AüSX CXÀf³fZ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »ff¦fc IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ d¸fßff d¶fWXfSX IZY AÔd°f¸f IYfÔ¦fiZÀfe ´fiZÀf d¶f»f »fZIYSX AfE AüSX CXÀfZ ÀfQ³f ÀfZ ´ffÀf IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ Uû BÔdQSXf
82 U¿fÊ IZY þ¦f³³ff±f d¸fßff 3 ¶ffSX QZVf IZY ³fü SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU IYSXfE ¦fE ±fZÜ 21 ¸fWXe³fZ IZY Af´ff°fIYf»f IZY ¶ffQ þ³f°ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àffd¶f°f WXbEÜ IYfÔ¦fiZÀf ¦ffÔ²fe IYû JbVf IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWX d¶f»f »fZIYSX AfE ±fZ, dþÀfIZY ¶ffQ ´fiZÀf
d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWXZ ±fZÜ 1975 d¸fßff ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ ±feÜ 1970 IZY QVfIY IZY ¸f²¹f ¸fZÔ d¶fWXfSX Àf·fe IYfÔ¦fiZÀf BÀfIZY ¶ffQ IY·fe ·fe JbQ IZY Q¸f ´fSX IYf³fc³fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ Uf»fZ ´fÂfIYfSXûÔ IZY d»fE Àfþf IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff
¸fZÔ UWX ´fWX»fe ¶ffSX d¶fWXfSX IZY dUSXû²fe AfÔQû»f³fûÔ IYf IZYÔQi SXWXf ±ffÜ CXÀf UöY SXfþ³fed°f ¸fZÔ ³füdÀfdJE ¸ff³fZ þf SXWXZ d¶fWXfSX IYe ÀfØff ´fSX IYfd¶fþ ³fWXeÔ WXû ¦f¹ff ±ffÜ QZVf·fSX IZY ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ BÀfIZY dJ»ffRY AfUfþ CXNXfBÊ AüSX BÀf
¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fZ ±fZÜ QcÀfSXe ¶ffSX 1980 þ¦f³³ff±f d¸fßff IYû °f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ³fZ ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfdSX¹ffÔ Qe ±feÔÜ ´ffBÊÜ »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU AüSX IYf³fc³f IYû Af´ff°fIYf»f IZY IYf»fZ dQ³fûÔ ÀfZ þûOÞXf ¦f¹ffÜ BÀfIZY
AüSX AfdJSXe ¶ffSX 1989 ÀfZ 1990 þ¦f³³ff±f d¸fßff SXfþ³fed°fIY ´fid°fõÔQe dUSXû²f ¸fZÔ WXþfSXûÔ AJ¶ffSXûÔ ³fZ A´f³fZ ÀfÔÀIYSX¯fûÔ
°fIY d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWXZÜ AüSX IYfÔ¦fiZÀfe ´fdSXUfSX ÀfZ °ff»»fbIY ³fe°feVf d¸fßff I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe SXWXZ ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ ÀfZ NXeIY EIY Àff»f ±fZ, ¶ffUþcQ BÀfIZY Qû³fûÔ ¸fZÔ IYBÊ IYû ¶fÔQ IYSX dQ¹ffÜ þ¦f³³ff±f d¸fßff ³fZ d¶fWXfSX
90 IZY QVfIY IZY QüSXf³f IZYÔQie¹f SXJ³fZ Uf»fZ þ¦f³³ff±f d¸fßff EIY CXÀf Àf¸f¹f IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IYOÞXe ´fWX»fZ ¸ff¨fÊ 1974 ¸fZÔ d¶fWXfSX ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff ±feÜ þ³fUSXe 1996 IZY IZY Àff±f ·fZQ·ffU AüSX CXÀfIYe CX´fZÃff
I`Yd¶f³fZMX ¸fZÔ ·fe þ¦fWX d¸f»fe ±feÜ UöY ¸fZÔ VfdöYVff»fe ÃfZÂfe¹f ÃfÂf´f ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXe ±feÜ LfÂf AfÔQû»f³f IYe VfbøYAf°f WXbBÊ ¨ffSXf §fûMXf»fZ ¸fZÔ Qû³fûÔ IZY ³ff¸f Àff¸f³fZ IYf ¸fbïf CXNXf¹ff, dþÀfIZY ¶ffQ CX³WXZÔ
¶f³f IYSX CX·fSXZ ±fZ, dþ³fIYf AÔ°f 11 A´fi`»f 1975 IYû þ¦f³³ff±f ±fe, dþÀfZ ¶ffQ ¸fZÔ þZ´fe AfÔQû»f³f IZY AfEÜ §fûMXf»fZ ÀfZ þbOÞXZ EIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ ÀfZ WXMXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ
þ¦f³³ff±f d¸fßff ³fZ EIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe QWX»feþ d¸fßff ´fWX»fe ¶ffSX d¶fWXfSX IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff ¦f¹ffÜ UZ Qû³fûÔ Qû¿fe ´ffE ¦fEÜ Qû³fûÔ IY·fe CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ EIY ·ff¿f¯f ¸fZÔ QfUf
´fif²¹ff´fIY IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff IYdSX¹fSX ´fSX WXbAfÜ BÀf ´fcSXe ¹ffÂff IZY ¶fe¨f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fZ ±fZÜ ¹fWX CX³fIZY d»fE SXfª¹f IYe A»´fÀfÔ£¹fIY SXfþ³fed°f IZY dIY¹ff ±ff dIY SXfª¹f IYû dþ°f³ff
VfbøY dIY¹ff ±ff AüSX ¶ffQ ¸fZÔ d¶fWXfSX IbYL UöY IZY d»fE CX³fIYf ´fOÞXfU ¶fWXb°f IYdNX³f UöY ±ff ¢¹fûÔdIY BÀfe §fûMXf»fZ ¸fZÔ ³ff¸f ¨f`Ôd´f¹f³f ¸ff³fZ þf°fZ ±fZ AüSX WX¸fZVff ´f`Àff d¸f»f³ff ¨ffdWXE, CX°f³ff
dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ A±fÊVffÀÂf IZY þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX ·fe SXWXf, þWXfÔ Àff»f 3 þ³fUSXe IYû CX³fIZY ¶fOÞXZ ·ffBÊ d¶fWXfSX IYe CX´fZÃff IYf ¸fbïf CXNXf°fZ SXWXZÜ ³fWXeÔ dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü
´fiûRZYÀfSX ¶f³fZ ±fZÜ CX³fIYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f CX³fIZY ¶fZMXZ ³fe°feVf d¸fßff AüSX °f°IYf»fe³f SXZ»f ¸fÔÂfe »fd»f°f RYSXUSXe 1990 ¸fZÔ dU²ffÀf³f·ff WXf»ffÔdIY EIY UöY EZÀff ·fe Af¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ ÀfZ WXMXfE
IYfRYe øYd¨f ±feÜ OXfgÜ þ¦f³³ff±f ·fe ±fZÜ 2005 ÀfZ 2010 IZY ¶fe¨f ³ffSXf¹f¯f d¸fßff IYe WX°¹ff Àf¸fÀ°fe´fbSX ¨fb³ffU IYSXfE ¦fE, dþÀf¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f þ¶f CX³WXZÔ SXfþ³fed°fIY ¸fþ¶fcSXe IZY þf³fZ IZY ¶ffQ ·fe Uû
d¸fßff IZY SXfþ³fed°fIY ÀfRYSX ¸fZÔ IYBÊ ³fe°feVf IbY¸ffSX IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ dþ»fZ ¸fZÔ IYSX Qe ¦fBÊ ±feÜ CX³fIZY þ³f°ff Q»f IZY »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYfSX¯f A´f³fe ´ffMXeÊ LûOÞX³fe ´fOÞXe ±feÜ d¶fWXfSX IYe CX´fZÃff IYf
¸fûOÞX AüSX CX°ffSX-¨fPÞXfU AfEÜ IYfÔ¦fiZÀf IYû d¶fWXfSX IYe ÀfØff ÀfZ ¸fbïf CXNXf°fZ SXWXZÜ

¹ffÂff/ÀffdWX°¹f »fû¦f QbAfAûÔ ¸fZÔ ¹ffQ SXJZ WXbE WX`Ô Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 09
¢¹ff B°f³fe ³fþdQdIY¹ffÔ IYfRYe
³fWXeÔ WX`Ô .. ³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

´fbøY¿ff±fÊ ÀfZ ´fSX¸ff±fÊ °fIY ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ ²f¸fÊ ´fSX ¨f»f³fZ Uf»ff ´fif¯fe ¦ff¹f IYe ´fchL ´fIYOÞXIYSX ¹ffd³f ²f¸fÊ IYf
ÀfWXfSXf »fZIYSX BÀf ´ff´f IZY Àff¦fSX IYû ´ffSX IYSX þf°ff WX` °fû ²f¸fÊ I`YÀfZ ÀfÔIYMX ¸fÔZ
SXf ¸ff¹f¯f IZY ASX¯¹fIYf¯OX ¸fZÔ EIY IYSXZÔ¦fZ °fû WXe ´fbøY¿ff±fÊ ¹ffd³f ²f¸fÊ IZY ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»f ´ffEÔ¦fZÜ WXû¦ffÜ BÀfe ´fiIYfSX Àf°¹f IY·fe Af¦fiWX ³fWXeÔ IYSX°ffÜ Àf¨f °fû Qc²f IYf Qc²f AüSX
¶ffSX ßfe »føf¯f þe ³fZ ´fi·fb ßfeSXf¸f A¶f ¶ff°f IYSX°fZ WX` Vfe¿fÊIY ¹ffd³f ´fbøY¿ff±fÊ AüSX ´fSX¸ff±fÊ IYeÜ ¨ffSX ¹fb¦fûÔ ´ff³fe IYf ´ff³fe IYSX°ff WX`Ü IYf³fc³f AÔ²ff WX` ¹fZ WX¸f IY¶f ÀfZ Àfb³f°fZ Af SXWXZ WX`Ü
þe ÀfZ ´fcLf dIY WXZ ´fi·fû! Äff³f, IYf³fc³f A¦fSX AÔ²ff WXû°ff °fû §fûMXf»fZ ´fZ §fûMXf»fZ AüSX ¸fWXf§fûMXf»fZ Afþ CXþf¦fSX
U`SXf¦¹f AüSX ¸ff¹ff IYf U¯fʳf ¸fZÔ A¦fSX QZJZÔ °fû Àf°f¹fb¦f ¸fZÔ ²f¸fÊ ¨ffSX ´ffhU ´fSX, ÂfZ°ff ¸fZÔ °fe³f ´ffÔU ´fSX, õf´fSX ³fWXe WXû°fZÜ IYf³fc³f IYe A´f³fe ³fþSX WXû°fe WX` AüSX BÀfe IYfSX¯f IY»f IZY SX±fe AüSX
IYedþE AüSX CXÀf ·fdöY IYû ¸fZÔ Qû ´ffÔU ´fSX AüSX Afþ IY»f¹fb¦f ¸fZÔ ²f¸fÊ EIY ´ffÔU ´fSX JOÞXf WX`Ü ´fSX¸ff°¸ff ¸fWXfSX±fe, ²f¸fÊ IZY NXZIZYQfSX AüSX SXfþ³fed°f IZY dJ»ffOÞXe ¹ff dRYSX ´fQZÊ ´fSX ¨f¸fIY³fZ
IYdWXE dþÀfIZY IYfSX¯f Af´f ³fZ °fû ¨ffSX U¯fÊ WXe ¶f³ffE ±fZ ´fSX³°fb Afþ U¯fûÊÔ IYf À±ff³f þfd°f¹fûÔ ³fZ AüSX Uf»fZ dÀf°ffSXZ WXe ¢¹fûÔ ³f WXû, Afþ Uû Àf»ffJûÔ IZY ´feLZ ´fWXbh¨f ¦fE WXÔ`Ü ´fSX¸ff±fÊ
þeUûÔ ´fSX Q¹ff IYSX°fZ WX` °f±ff IZY d»fE ·f¦fUf³f ßfe IÈY¿¯f ³fZ IYWXf WX` dIY ¹fZ ÀfÔÀffSX ¸fZSXZ AÔVf IZY EIY AÔVf ¸ffÂf
Àff±f WXe Af°¸ff AüSX þeU IZY ·fZQ SXûVf³f ÀfZ ¸f`³fZ BÀfZ ²ffSX¯f dIY¹ff WXbAf WX`Ü BÀf ÀfÔÀffSX ¸fZÔ EZÀfe IYûBÊ UÀ°fb ³fWXe dþÀfZ ¸f`Ô
IYû Àf¸fÓffIYSX IYdWXE, dþÀfÀfZ »ff»f ´fif~ IYSX³ff ¨ffWXb AüSX CXÀfZ ´fif~ ³ff IYSX ÀfIbYÜ WXZ ´ff±fÊ! dRYSX ·fe ¸f`Ô °fZSXf ÀffSX±fe
Af´fIZY ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ¸fZSXe ´fied°f WXû AüSX ¦fûSXJ´fbdSX¹ff ¶f³fIYSX IY¸fÊ IYSX SXWXf WXch, BÀfd»fE Aþbʳf! °fc A´f³fZ IY¸fÊ ÀfZ ¸f°f ·ff¦f AüSX ¹fc
VfûIY, ¸fûWX °f±ff ·fi¸f 9312611111 IYSXÜ ´fSX¸ff±fÊ ³f A´f³fZ d»fE WXû°ff WX` AüSX ³f WXe A´f³fûÔ IZY d»fEÜ ´fSXdWX°f IZY
³fá WXû þfEÜ ßfeSXf¸f IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ A´f³fZ þeU³f IYû d³fÊLfUSX IYSX QZ³fZ Uf»ff, ¸ff³f-Àf¸¸ff³f ÀfZ DY´fSX
þe ³fZ IYWXf WXZ °ff°f! ²f¸fÊ IYf À±ff³f Àf¸´fiQf¹f ³fZ »fZ d»f¹ff WX`Ü BÀfe IYfSX¯f WX¸f SXfWX ÀfZ ·fMXIZY WXbE CXNXIYSX QcÀfSXûÔ IZY IY»¹ff¯f ¸fZÔ »fe³f SXWX³fZ Uf»ff ´fSX¸ff±feÊ IYWX»ff°ff WX`Ü BÀf údá
¸f`Ô ±fûOXZ× ¸fZÔ WXe Àf¶fIbYL ¸fbÀffdRYSX WXû ¦fE WX`Ü ÀfZ ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f BÀf ÀfÔÀffSX IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ´fSX¸ff±feÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ²f¸fÊ ÀfZ DY´fSX
Àf¸fÓffIYSX IYWX QZ°ff WXchÜ °fb¸f CXNXIYSX Äff³f IYf EZÀff Qe´f þ»ff¹ff dIY dþÀfIYe Af·ff ÀfZ WXþfSXûÔ-WXþfSX Àff»f
¸f³f, ¶fbdðX AüSX d¨fØf IYû SXfÀ°fZ dIY°f³fZ WXe ¢¹fûÔ ³f WXû, I`YÀfZ ·fe ¢¹fûÔ ³f WXû ´fSX³°fb ¸fÔdþ»f Àf·fe IYe ¶ffQ ·fe ÀffSXf ÀfÔÀffSX SXûVf³f WXû SXWXf WX`Ü CX³WXû³fZ ÀfbQf¸ff ÀfZ d¸fÂf°ff IYf ²f¸fÊ
»f¦ffIYSX Àfb³fûÜ ¸f`Ô AüSX ¸fZSXf, °fc AüSX EIY WXe WXû°fe WX`Ü A¢ÀfSX WX¸f A´f³fZ Q`d³fIY þeU³f ¸fZÔ ²¸fÊ-ÀfÔIYMX ¸fZÔ WX`, d³f·ffIYSX ¦fSXe¶f-A¸feSX IYf ·fZQ d¸fMXf¹ffÜ Qiû´fQe IYe »ffþ ¶f¨ffIYSX ÀÂfe þfd°f
°fZSXf-¹fWXe ¸ff¹ff WX`, dþÀf³fZ Àf¸fÀ°f þeUfÔZ IYû Àf°¹ff¦fiWX AüSX IYf³fc³f AÔ²f WX` þ`ÀfZ Vf¶QûÔ IYû Àfb³f°fZ WX`Ü ¹fZ Àf·fe ¶ff°fZ Àf¨f IZY IYf ¸ff³f ¶fPÞXf¹ffÜ ¸fWXf·ffSX°f IZY ¹fbðX ¸fZÔ ²f¸fÊ AüSX A²f¸fÊ IYû ³f QZJIYSX ´ff´f
A´f³fZ UVf ¸fZÔ IYSX SXJf WX`Ü BÀfe IYfSX¯f ¹fZ þeU ¸fûWX-¸ff¹ff dU´fdSX°f WX`, B³f¸fZ ´fcSXe °fSXWX ÓfcNX WXe ÓfcNX WX`Ü ¢¹fûÔdIY ²f¸fÊ IY·fe ÀfÔIYMX ¸fZ WXû WXe IYe Àf¸ffd~ IZY d»fE IZYU»f ¹fbðX ³fed°f IYû A´f³ff¹ff, dRYSX ¨ffWXZ Uû AV½f±ff¸ff
IZY BÀf AÔ² fZ IbYÔE ¸fZÔ ´fOÞXf WXbAf WX`Ü þû IY»f¹fb¦f IZY BÀf U°fʸff³f IZY ¸ffSXZ þf³fZ IYe ÓfcNXe ¶ff°f IYWXIYSX ¦fbøY ýiû¯ff¨ff¹fÊ IYf U²f IYSXUf³fZ IYe ¶ff°f
QüSX ¸fZÔ À´fá dQJfBÊ QZ SXWXf WX`Ü ³ff¸f ´fSX¸ff±fÊ IYf AüSX IYf¸f ÀUf±fÊ WXû, d³fWX°±fZ IY¯fÊ IYû ¸fSXUf³fZ IYe ¶ff°f WXû, dVfJÔOXe IYû Af¦fZ IYSX ·fe¿¸fd´f°ff
IYf, ¶ff°f ²f¸fÊ IYe AüSX IYf¸f A²f¸fÊ IYfÜ SXf¸ff¹f¯f ¸fZÔ ·f¦fUf³f ßfeSXf¸f ³fZ IYû °feSXûÔ ÀfZ L»f³fe IYSX³fZ IYe ¶ff°f WXû ¹ff dRYSX ¹fbðX ¸fZÔ WXd±f¹ffSX ³f CXNXf³fZ IZY
·fdöY IYû ÀU°fÔÂf IYWXf WX`Ü Äff³f AüSX dUÄff³f BÀf ·fdöY IZY A²fe³f WXû°fZ WX` U¨f³f IYû °fûOÞX³fZ IYe ¶ff°f WXû, CX³WXûÔ³fZ ¹fbðX ¸fZÔ þ`ÀfZ IYû °f`ÀfZ IYe ³fed°f A´f³ffIYSX
AüSX ¹fZ ·fdöY °f·fe d¸f»f°fe WX` þ¶f ÀfÔ°f A³fbIcY»f WXûÜ þ¶f IÈY´ff SXf¸f þe IYe ³f IYûBÊ d³f¹f¸f ³f IYûBÊ IYf¹fQf AüSX ³f WXe ¸f¹ffÊQf IYe ´fSXUfWX IYeÜ Afþ WX¸fZÔ
WXû°fe WX` °f¶f ÀfÔ°f A³fbIcY»f d¸f»f°fZ WX`Ü SXf¸f AüSX SXf¸ff¹f¯f IYû þeU³f ¸fZÔ ²ffSX¯f QZVf AüSX ²f¸fÊ IZY d»fE ßfeIÈY¿¯f þe IYe ³fed°f IYû A´f³ff³ff WXû¦ffÜ A°f: WX¸f
IYWX ÀfIY°fZ WX` dIY ´fbøY¿ff±fÊ ²f¸fÊ WX` °fû ´fSX¸ff±fÊ Äff³fÜ

þ¹f ßfe SXf¸fÜ

Af´fIYf SXfª¹f IYWXfÔ °fIY WX`? dWaXQe ÀffdWX°¹f IZY ªf³fIY

¸f WXfSXfþ þ³fIY IZY SXfª¹f ¸fZÔ EIY ¶fiÁff¯f IYû A´f³fe ÀffSXe dÀ±fd°f Àf¸fÓfe AüSX IYWXf dIY ·ffSX°fZÔQb WXdSX›aýi
SXWX°ff ±ffÜ CXÀfÀfZ EIY ¶ffSX IYûBÊ ·ffSXe dIYÀfe UÀ°fb ´fSX ¸fZSXf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`, A°f:
A´fSXf²f WXû ¦f¹ffÜ ¸fWXfSXfþ þ³fIY ³fZ Af´fIYe þWXfÔ SXWX³fZ IYe B¨Lf WX`Ü UWXeÔ SXdWXE, ·ff SX°fZÔQb WXdSX›ÔQi Af²fbd³fIY IYe ´fiIYfdVf°f ´fWX»fe ¦fiÔ±ffU»fe ±feÜ
CXÀfIZY A´fSXf²f IZY RY»fÀUøY´f A´f³fZ SXfª¹f ÀfZ AüSX þû A¨Lf WXû ·fûþ³f IYdSX¹fZÔÜ dWXÔQe ÀffdWX°¹f IZY þ³fIY JOXЦfdU»ffÀf ´fiZÀf °f¶f IZY
¨f»fZ þf³fZ IYe AfÄff QeÜ BÀf ´fSX ¶fifÁf¯f IYû IYWXZ þf°fZ WX`ÔÜ CX³³feÀfUeÔ ·ffSX°fZÔQb VffWXJ¨fÊ WXû³fZ
¶fiWXfÐf¯f ³fZ ´fcLf ¸fWXfSXfþ! Af›¹fÊ WXbAf AüSX CXÀf³fZ ÀfQe IZY CXØfSXfðÊ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ A»f¦f- AüSX QcÀfSXe UþWXûÔ ÀfZ IYþÊ ·ffSX°f IZY d¦f³fZ-¨fb³fZ ¶fOÞXZ Lf´ffJf³fûÔ
¸fbÓfZ Af´fIZY SXfª¹f ÀfZ NXeIY- CX³fÀfZ ´fcLf ¸fWXfSXfþ! Af´f A»f¦f dU²ffAûÔ ¸fZÔ »fZJ³f dIY¹ffÜ ¸fZÔ OXc¶f ¦fE ±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ±ffÜ SXf¸fQe³f dÀfÔWX IYf þ³¸f
NXeIY d³fIY»f þf³fZ IYf Äff³f B°f³fZ ¶fOÞXZ SXfª¹f IYû A´f³fZ ¸fWXþ ´f`Ô°feÀf Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ CX³fIYe CXÀf þ¸ff³fZ ¸fZÔ SXf¸fQe³f 1856 AüSX CX³fIYe ¸fÈ°¹fb 1903 ¸fZÔ
WXû ÀfIZY¦ffÜ Ad²fIYfSX ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dIYÀf ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊ »fZdIY³f CX³fIZY Àf¸f¹f IYû dÀfÔWX ³fZ ·ffSX°fZÔQb IYû EIY WXbBÊÜ UZ JbQ ·fe EIY »fZJIY ±fZÜ
¸fWXfSXfþ þ³fIY °fSXWX Àf¶f UÀ°fbAûÔ ÀfZ d³f¸fʸf dWXÔQe IYf ·ffSX°fZÔQb ¹fb¦f IYWXf þf°ff WX`Ü ¸fbV°f ¨ffSX WXþfSX ÷Y´fE Afþ ´fMX³ff IZY AVfûIY SXfþ´f±f ´fSX
ÀU·ffU°f: dUSXöY °f±ff WXû ¦fE WX`Ü AüSX ¢¹ff Àf¸fÓf þeU³f IYf»f ¸fZÔ WXe CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ÀffSXe QZIYSX CX³WXZÔ IYþÊ ÀfZ ¸fböY þWXfh ¶feE³f IYfg»fZþ WX` CXÀfIZY Àff¸f³fZ
¶fiWXfÐf¯f ¸fZÔ ´fidUá SXWX°fZ ±fZÜ IYSX ÀffSXe ´fȱUe ´fSX SX¨f³ffAûÔ IYf IYfg´feSXfBMX ´fMX³ff IYe Uf»fe ¦f»fe ¸fZÔ ±fûOÞXf A³QSX þf³fZ ´fSX
¶fifÁf¯f IZY BÀf ´fiV³f IYû Ad²fIYfSX Àfû¨f SXWXZ ±fZ ? JOXЦfdU»ffÀf ´fiZÀf IYû QZ dQ¹ff ±ffÜ dIY¹ffÜ ¹fWX ´fiZÀf ±ffÜ AfþfQe IZY ¶ffQ ÀffNX
Àfb³fIYSX UZ dU¨ffSX ³fZ »f¦fZ °fû þ³fIY ³fZ IYWXf ·f¦fUf³f SXf¸fQe³f dÀfÔWX ³fZ ´fMX³ff ¸fZÔ 1880 ¸fZÔ IZY QVfIY °fIY ¹fWX ´fiZÀf UþcQ ¸fZÔ SXWXf
ÀfÔÀffSX IZY Àf¶f ´fQf±fÊ ³fV½fSX JOXЦfdU»ffÀf ´fiZÀf IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ ¶f°ff°fZ WX`Ô, 1882 ¸fZÔ d¸f»fZ BÀf »fZdIY³f °f¶f °fIY ¹fWXfh ÀffdWX°¹f IYf
¸fQ³f ¦fû´ff»fX A¦fiUf»f´fWX»fZ °fû ´fSX¸´fSXf¦f°f ÀfÔ´fc¯fÊ Ad²fIYfSX-´fÂf IYû CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ
´fȱUe ´fSX WXe CX³WXZÔ A´f³ff ²ffd¸fÊIY dU¨ffSX IZY ÀfaUfWXIY WX`Ü VffÀÂff³fbÀffSX ³f IYûBÊ ´fiû. SXf¸f d³fSXÔþ³f ´fdSX¸f»fZÔQb õfSXf ´fiIYfdVf°f dIY°ff¶fûÔ, ´fÂf- ´fiIYVf³f ¶fÔQ WXû ¦f¹ff ±ff, IZYU»f
SXfª¹f °f±ff Ad²fIYfSX-Àff Ad²fIYfSXe WXe dÀfð WXû°ff WX` d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY ÀfUûʨ¨f ÀffdWX°¹f ´fdÂfIYfAûÔ ¸fZÔ þ¸fIYSX Lf´ffÜ L´ffBÊ IZY IYf¸f WXû°fZ ±fZÜ dþÀf
dQJf dRYSX d¸fd±f»fe ³f¦fSXe ´fSX UWX Ad²fIYfSX AüSX ³f IYûBÊ Ad²fIYfSX ¹fû¦¹f UÀ°fb WXe A°fEU Ad°fd±f ÀfZUf IZY d»fE IYSX°ff WXcÔÜ A°fEU ´fȱUe, ¸fWXfSXfþ ¸f`Ô ²f¸fÊ WXcÔÜ Af´fIYe ´fSXeÃff IZY d»fE Àf¸¸ff³f kSXfþZÔQi dVfJSX Àf¸¸ff³fl AdJ»f ·ffSX°fe¹f À°fSX ´fSX CXÀf þ¸ff³fZ
dQJ³fZ »f¦ffÜ Af°¸f Äff³f IZY ÓffIZYÔ ¸fÔZ ´fb³f: CX³fIYf ¸f`Ô dIYÀfe UÀ°fb IYû A´f³fe I`YÀfZ Àf¸fÓfc? A¶f Ad¦³f, þ»f, Uf¹fb AfIYfVf AüSX A´f³fZ ¸f³f ´fSX ¶fifÁf¯f UZ¿f ÀfZ Af´fIZY SXfª¹f ¸fZÔ SXWXf °f±ff ¹fWXfÔ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dWXÔQe ÀffdWX°¹f IZY IYf Vff¹fQ WXe IYûBÊ EZÀff ÀffdWX°¹fIYfSX ¸fIYf³f ¸fZÔ ¹fWX ´fiZÀf ±ff UWX A¶f
Ad²fIYfSX §fMXIYSX ´fiþf ´fSX dRYSX A´f³fZ VfSXeSX ¸fZÔ dþÀf ¶fbdð ÀfZ ÀffSXZ dUV½f ´fSX A´f³ff Ad²fIYfSX ·fe ¸fZSXf Ad²fIYfSX WX`Ü þ³fIY IZY B³f U¨f³fûÔ IZY Af¹ff WXcÔÜ A¶f ·f»fe ·ffÔd°f Àf¸fÓf ¦f¹ff dIY Af´f Bd°fWXfÀfIYfSX WX`ÔÜ °f¶f ÀffdWX°¹f SXWXf WXû¦ff dþÀfIZY dSXV°fZ BÀf ´fiZÀf ³f SXWXZ d¶fIY ¨fbIYf WX`Ü OXfg¢MXSX E¢¹fc
Af ¦f¹ffÜ AüSX AÔ°f ¸fZÔ IYWXeÔ ·fe CX³WXZÔ A´f³fZ Àf¸fÓf°ff WXcÔÜ CXÀfZ Àfbd³f¹fZÔ! ¸f`Ô A´f³fZ ÀfÔ°fû¿f IZY Àff±f WXe ¶fifÁf¯f ³fZ A´f³ff ¨fû»ff ¶fQ»f dQ¹ffÜ ÀfØf¦fb¯føY´f ³fZd¸f¹fböY ¶fifÁf¯f ´fid°fÀUøY´f ¶fifÁf IZY EIY ¶fOÞXZ IZYÔQi ¶f³ffSXÀf IZY WXûÔÜ ¹fWX ´fiZÀf °f¶f ÀffdWX°IYfSXûÔ IYf dÀfïeIYe ³fZ ¹fWX ¸fIYf³f JSXeQf
Ad²fIYfSX IYf ¸ff³f ³fWXeÔ WXbAfÜ CX³WXûÔ³fZ ¶fifÁf¯f d»fE IbYL ·fe ³f IYSX, QZU°ff,d´f°fSX ·fc°f AüSX CXÀfIYf dU¦fiWX dQ½¹f WXû ¦f¹ff AüSX ¶fû»ff dIY ´fid°føY´f ¨fIiY IZY ÀfÔ¨ff»fIY WX`Ü Uû Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ AfIY¿fʯf ±fZÜ °fe±fÊ ¶f³f ¦fBÊ ±feÜ 1935 °fIY BÀf AüSX IbYL dQ³fûÔ ¶ffQ CXÀfe
·ffSX°fZÔQb IYû Af›¹fÊþ³fIY ´fiZÀf IYf ÀU¯fÊ IYf»f SXWXfÜ ·ffSX°fZÔQb IZY þ¸fe³f ´fSX ³fdÀfÔʦf WXû¸f IYe ³fBÊ
dVfÃfIY dQ½fÀf: ¦fbøYAûÔ IYf WX¸ffSmX ªfe½f³f ¸fZÔ d½fVû¿f À±ff³f PXÔ¦f ÀfZ ´fidÀfdð d¸f»f ¦fBÊ ±feÜ d³f²f³f IZY ¶ffQ 1888 IZY IYSXe¶f
·ff SX°f IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f OXfg. ÀfUÊ´f»»fe »fZdIY³f °f¶f °fIY ·ffSX°fZÔQb CX³fIYe LWX J¯OXûÔ Uf»fe ¦fiÔ±ffU»fe B¸ffSX°f JOÞXe IYeÜ dWXÔQe
SXf²ffIÈY¿¯f³f IZY þ³¸fdQ³f IYû dVfÃfIY ¸fWXf·ffSX°f IYf ¹fbð IYüSXUûÔ AüSX ´ffÔOXUûÔ IZY ¶fe¨f R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX IYüSXUûÔ IZY dJ»ffRY ¹fbð ¸fZÔ ¦fe°ff IZY CX´fQZVf VffWXJ¨fÊ WXû³fZ AüSX QcÀfSXe IYf ´fiIYfVf³f ·fe JOXЦfdU»ffÀf ´fiZÀf ³fZ ·ff¿ff AüSX BÀfIZY ÀffdWX°¹f
dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü OXfg. WXbAf ±ffÜ ¹fbð ·fcd¸f ´fSX Aþbʳf IZY Àff¸f³fZ CX³fIZY ¦fb÷Y dUþ¹f WXfdÀf»f IYeÜ ßfe IÈY¿¯f ³fZ ¸fWXf·ffSX°f IYe UþWXûÔ ÀfZ IYþÊ ¸fZÔ OXc¶f ¦fE WXe dIY¹ffÜ BÀfIZY ³ffMXIY, ¦fô, IYf½¹f IZY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX ¸fZÔ
ÀfUÊ´f»»fe SXf²ffIÈY¿¯f³f IYf þ³¸f 5 dÀf°fÔ¶fSX AüSX ·ffBÊ ±fZÜ Aþbʳf ³fZ IÈY¿¯f ÀfZ IYWXf dIY UZ ¹fbð SX¯f·fcd¸f ¸fZÔ Aþbʳf IYû IYBÊ CX´fQZVf dQE ±fZ, B³WXZÔ n þû Äff³fe ½¹fdöY Äff³f AüSX IY¸fÊ IYû EIY ±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ CXÀf þ¸ff³fZ ¸fZÔ JÔOX A»f¦f-A»f¦f ±fZÜ ¹fWX °f¶f JOXЦfdU»ffÀf ´fiZÀf IYe ·fcd¸fIYf
1888 IYû QdÃf¯f ·ffSX°f IZY d°f÷YØfd³f À±ff³f ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ dþÀfIZY ¶ffQ IÈY¿¯f ³fZ ¦fb÷Y IYe ¦fe°ff IZY CX´fQZVf IYWXf þf°ff WX`Ü ¦fe°ff IZY CX´fQZVf øY´f ¸fZÔ QZJ°ff WX`, CXÀfe IYf ³fþdSX¹ff SXf¸fQe³f dÀfÔWX ³fZ ·ffSX°fZÔQb IYû dWXÔQe ¸fZÔ ÀfÔ·fU°f: dIYÀfe ·fe »fZJIY IYû ÀfÔþûIYSX, ÀfWXZþ IYSX ³fWXeÔ
WXbAf ±ffÜ UZ ·ffSX°f IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f AüSX ´fWX»fZ °fSXWX CX³WXZÔ IYBÊ CX´fQZVf dQE ±fZÜ ßfe IÈY¿¯f õfSXf IZY ´fSX ¨f»fIYSX IYûBÊ ·fe Aþbʳf IYe °fSXWX A´f³fZ »fùf ÀfWXe WX`Ü EIY ¸fbV°f ¨ffSX WXþfSX ÷Y´fE SXJf þf ÀfIYfÜ Afþ BÀf ´fiZÀf
CX´f-SXf¿MÑX´fd°f ±fZÜ CX³WXZÔ 1954 ¸fZÔ ·ffSX°f SX} ÀfZ CX´fQZVfûÔ IYû Àfb³f³fZ IZY ¶ffQ Aþbʳf ³fZ ¹fbð IYSX³fZ IYf IYû ´fcSXf IYSX ÀfIY°ff WX`Ü QZIYSX CX³WXZÔ IYþÊ ÀfZ ¸fböY dIY¹ffÜ IYe ´fbÀ°fIZYÔ Qb»fÊ·f WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ
³fUfþf ¦f¹ff ±ffÜ OXfg. ÀfUÊ´f»»fe SXf²ffIÈY¿¯f³f IYû n þeU³f ¸fZÔ IYûBÊ ·fe IYf¸f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ B°f³ff WXe ³fWXeÔ BÀfIZY ¶ffQ ·fe SXf¸fQe³f ¹fWX SXf¿MÑXe¹f ²fSXûWXSX »f¦f·f¦f
27 ¶ffSX ³fû¶fZ»f ´fbSXÀIYfSX IZY d»fE ³ffd¸f°f dIY¹ff JbQ IYf AfIY»f³f IYSX³ff ¶fWXb°f þøYSXe dÀfÔWX ³fZ IYBÊ ¶ffSX ·ffSX°fZÔQb IYe Afd±fÊIY ³fá WXû ¦fBÊÜ
±ffÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY þWXfÔ IYWXeÔ ÀfZ ·fe IbYL WXû°ff WX`Ü Àff±f WXe A¦fSX dIYÀfe IYf¸f ¸fQQ IYeÜ BÀf Àf¸¶f³²f ¸fZÔ ²feSXZ³Qi³ff±f JOÞXe ¶fû»fe dWX³Qe IYe
ÀfeJ³fZ IYû d¸f»fZ CXÀfZ A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ CX°ffSX »fZ³ff IYû IYSX°fZ Àf¸f¹f A³fbVffdÀf°f ³fWXeÔ SXWX°fZ dÀfÔWX IYe dIY°ff¶f ¸fZÔ ·ffSX°fZÔQb õfSXf °f¶f ÀfÔUÈdð ¸fZÔ JOXЦfdU»ffÀf ´fiZÀf IYe
¨ffdWXEÜ UWX ´fPÞXf³fZ ÀfZ ª¹ffQf LfÂfûÔ IZY ¶füdðIY WXû °fû IYûBÊ IYf¸f NXeIY ÀfZ ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü IZY IY»fIYØff IZY EIY d¸fÂf IYû ´fÂf ·fcd¸fIYf IYBÊ IYfSX¯fûÔ ÀfZ CX»»fZJ³fe¹f
dUIYfÀf ´fSX þûSX QZ³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ ±fZÜ d»fJ³fZ IYf dþIiY WX`Ü dþÀf¸fZÔ UZ SXWXe WX`Ü EIY °fû BÀf³fZ JOÞXe ¶fû»fe
n þû ¸f³f IYû d³f¹fÔdÂf°f ³fWXeÔ IYSX°fZ d»fJ°fZ WX`Ô, Àf¸´fid°f SXf¸fQe³f dÀfÔWX ³fZ AfÔQû»f³f IYû ¦fd°f Qe dþÀfIZY
´fif¨fe³f Àf¸f¹f ÀfZ WXe ¦fb÷YAûÔ IYf WX¸ffSXZ þeU³f CX³fIZY d»fE UWX VfÂfb IZY Àf¸ff³f IYf¹fÊ EIY Àff±f ¨ffSX WXþfSX ÷Y´f¹fZ QZIYSX ¸fbÓfZ RY»fÀUøY´f IY¨fWXdSX¹fûÔ AüSX
¸fZÔ dUVfZ¿f À±ff³f SXWXf WX`Ü õf´fSX ¹fb¦f ¸fZÔ þ¶f IYSX°ff WX`Ü CXFY¯f dIY¹ff WX`Ü UZ kÃfdÂf¹f ´fdÂfIYfl dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ RYfSXÀfe IZY ¶fSX¢Àf
¸fWXf·ffSX°f IYf ¹fbð WXbAf ±ff, °f¶f ßfe IÈY¿¯f ³fZ IZY ÀfÔ´ffQIY WX`ÔÜ A¶f ¸f`Ô dIYÀfe IYû dWX³Qe ¸ff³¹f WXbBÊÜ QcÀfSXe BÀf³fZ EIY
Aþbʳf IYû ¦fb÷Y IYe °fSXWX CX´fQZVf dQ¹ff ±ffÜ ßfe n IYûBÊ ·fe IYf¸f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ JbQ ´fSX ´fbÀ°fIZYÔ Lf´f³fZ ³f QcÔ¦ff, ´fiIYfdVf°f- ·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ BÀfIZY ´fi¨f»f³f IZY
IÈY¿¯f IZY CX´fQZVf IYe ¶fQü»f°f WXe Aþbʳf ³fZ dUV½ffÀf IYSXûÜ ½¹fdöY A´f³fZ dUV½ffÀf A´fiIYfdVf°f Àf¸fÀ°f ´fbÀ°fIYûÔ IYf d»fE ´ffNXйfIiY¸f ¶f³ffE, ÀffdWX°¹f IYe
¸fWXf·ffSX°f IZY ¹fbð ¸fZÔ dUþ¹f WXfdÀf»f IYe ±feÜ ÀfZ d³fd¸fÊ°f WXû°ff WX`Ü þû þ`Àff dUV½ffÀf ÀU°U ·fe B³WXeÔ IYû dQ¹fZ QZ°ff WXcÔÜ IYBÊ dU²ffAûÔ AüSX ÃfZÂfûÔ ÀfZ »fZJIYûÔ
IYSX°ff WX` U`Àff WXe ¶f³f þf°ff WX`Ü IYû JOÞXf dIY¹ff AüSX BÀfZ Af¸f »fû¦fûÔ
´fiZÀf IYf ÀU¯fÊ IYf»f ¸fZÔ »fûIYd´fi¹f ¶f³ff³fZ IZY d»fE Àff°f
´fdÂfIYfEÔ d³fIYf»feÔÜ Af²fZ QVfIY °fIY
´fiûRZYÀfSX SXf¸f d³fSXÔþ³f ´fdSX¸f»fZÔQb dWX³Qe IZY dUIYfÀf IZY d»fE þû IYf¸f
BÀf ÀfÔÀ±ff ³fZ dIY¹ff CXÀfIYe ³fþeSX
A³¹fÂf Qb»fÊ·f WX`Ü

10 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f Vf¶QûÔ IYû ¢¹ff ´f°ff AfSXû¦¹ff»f¹f
A±fûÊÔ IYe ´fSXeÃffAûÔ IYfÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

±fIYfUMX ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX` °fû ¹fWX Jfô ´fQf±fÊ

Af´fIYû ´fcSXZ dQ³f DYþfUfʳf ¶f³ffE¦fZÔ

¢ ¹ff Af´f dQ³f IZY QüSXf³f ±fIYf WX`Ô, »fZdIY³f IbYL EZÀfZ Jfô ´fQf±fÊ WX`Ô þû VfIYSXIÔYQ : ÀUfdQá WXû³fZ IZY A»ffUf, VfIYSXIÔYQ Ad°fdSXöY °fb»fÀfe IZY ´fØfZ Qc²f ¸fZÔ CX¶ff»fIYSX ´fe³fZ
WXbAf ¹ff ·ff¦f°fZ WXbE ¸fWXÀfcÀf dUdVfá ´fû¿fIY °f°UûÔ IZY Àff±f WXû°fZ WX`Ô þû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ DYþfÊ IYf EIY ´füdáIY pû°f WX`Ü EIY ÀfZ QcSX WXû°fe WX` IYBÊ ¶fe¸ffdSX¹ffÔ
IYSX°fZ WX`Ô? DYþfÊ IYe IY¸fe ³f Af´fIYe DYþfÊ IZY À°fSX IYû ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ¸f²¹f¸f AfIYfSX IZY VfIYSXIÔYQ ¸fZÔ 23 ¦fif¸f IYf¶fûWXfÊBOÑZMX, 3.8 ¦fif¸f
IZYU»f Af´fIYe dQ³f¨f¹ffÊ IYû ´fi·ffdU°f ¸fQQ IYSX°fZ WX`Ô AüSX Af´fIYû Àf°fIYÊ AüSX RYfB¶fSX, ¸f`Ô¦f³feþ IZY d»fE 28 ´fid°fVf°f AfSXOXeAfBÊ AüSX
IYSX°fe WX` ¶fd»IY Af´fIYû IY¸f CX°´ffQIY IZYÔdQi°f SXJ°fZ WX`ÔÜ Af´fIYû dQ³f ·fSX dUMXfd¸f³f E IZY d»fE 438 ´fid°fVf°f AfSXOXeAfBÊ WXû°ff WX`Ü BÀfIZY
¶f³ff°fe WX`Ü ¹fWX ²¹ff³f SXJ³ff ¸fWX°U´fc¯fÊ CXþfUfʳf ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY
WX` dIY Af´fIZY ·fûþ³f IYf ÀfZU³f d»fE, ³¹fcMÑeEd¢MXUfd³f¹ff IZY ÀfÔÀ±ff´fIY, A»ffUf, ¨fcÔdIY CX³fIZY ´ffÀf CX¨¨f
(¦fb¯fUØff AüSX ¸ffÂff Qû³fûÔ) ´fcSXZ dQ³f AU³fe IYü»f, ³¹fcMÑeVfd³fÀMX, UZ»f³fZÀf RYfB¶fSX Àff¸f¦fie AüSX þdMX»f IYf¶ÀfÊ
Af´fIZY DYþfÊ À°fSX IYû d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ IYû¨f AüSX ´fi¸ffd¯f°f OXf¹fd¶fMXeþ WX`Ô, BÀfd»fE VfSXeSX CX³WXZÔ ²fe¸fe
¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ff°ff WX`Ü EþbIZYMXSX, Af´fIZY Q`d³fIY AfWXfSX ¸fZÔ ¦fd°f ÀfZ ´f¨f°ff WX`, dþÀfÀfZ
WXf»ffhdIY Àf·fe Jfô ´fQf±fÊ Af´fIYû d³f¸³fd»fdJ°f Jfô ´fQf±fûÊÔ IYû Vffd¸f»f Af´fIYû DYþfÊ IYe d³fSXÔ°fSX
dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ DYþfÊ ´fiQf³f IYSX°fZ IYSX³fZ IYf ÀfbÓffU QZ°fZ WX`Ô: Af´fcd°fÊ WXû°fe WX`Ü VfIYSXIÔYQ ·fe
¸f`Ô¦f³feþ IYf EIY Àf¸fÈð pû°f WX`Ü

IZY»ff : ¹fdQ Af´f A´f³fe DYþfÊ IZY À°fSX IYû ¶fPÞXf³ff ¨ffWX°fZ ·fcSXf ¨ffU»f : ÀfRZYQ ¨ffU»f IZY dU´fSXe°f, ¶fifCX³f ¨ffU»f IY¸f B ³f dQ³fûÔ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ³fZ WX¸fZ I`YÀfZ IYSXZÔ ÀfZU³f Aü¿f²fe¹f ¦fb¯f þf°fZ WX`Ô, dþÀf¸fZÔ
WX`Ô °fû IYf¶fûWXfÊBOÑZMX, ´fûMXZdVf¹f¸f AüSX dUMXfd¸f³f ¶fe 6 IYf EIY ´fiûÀfZÀfOX WXû°ff WX` AüSX RYfB¶fSX, dUMXfd¸f³f AüSX Jd³fþûÔ IZY øY´f ¸fZÔ JbQ ¸fZ þIYþûOÞX d»f¹ff WX` WXed»fÔ¦f ¦fb¯f ·fe Vffd¸f»f WXû°fZ WX`ÔÜ
QSXAÀf»f ¸füþcQf UöY ¸fZÔ BÀf Aü¿fd²f IYû ¶f³ff³fZ IZY d»fE A¦fSX Af´f °f³ffU AüSX dOX´fiZVf³f
CX°IÈYá pû°f, IZY»ff Àf¶fÀfZ A¨LZ Ad²fIY ´fû¿f¯f ¸fc»¹f SXJ°ff WX`Ü ´fIZY WXbE ¶fifCX³f Ad²fIY°fSX »fû¦f dIYÀfe ³f dIYÀfe Af´fIYû Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ OXZPÞX þ`Àfe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d§fSXZ SXWX°fZ WX`Ô °fû Qc²f
Jfô ´fQf±fûÊÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü EIY SXfBÀf IZY EIY IY´f (195 ¦fif¸f) ¸fZÔ 3.5 ¶fe¸ffSXe ÀfZ A¢ÀfSX ´fSXZVff³f SXWX°fZ WX`Ô d¦f»ffÀf Qc²f IYû CX¶ff»f³ff WX`Ü ¸fZÔ °fb»fÀfe IYe ´fdØf¹fûÔ IYû CX¶ff»f »fZÔ
A²¹f¹f³f ÀfZ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY ¦fif¸f RYfB¶fSX WXû°ff WX`Ü ·fcSXZ SXÔ¦f IZY ¨ffU»f B³WXeÔ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IZY IYfSX¯f WX¸f ¶ffþfSX þ¶f Qc²f CX¶f»f³ff VfbøY WXû þfE AüSX CXÀfZ ´feEÔÜ BÀf Aü¿fd²f IYû ´fe³fZ
ÀffBIY»f ¨f»ff³ff ´fSXeÃf¯f ÀfZ ¸fZÔ IY¸f ¦»ffBÀfZd¸fIY Àfc¨fIYfÔIY WXû°ff ¸fZÔ d¶fIY³fZ Uf»fe QUfBʹfûÔ IZY AfdQ WXû °f¶f BÀf¸fZÔ 8 ÀfZ 10 °fb»fÀfe IYe ÀfZ ¸ff³fdÀfIY °f³ffU AüSX d¨fÔ°ff QcSX
´fWX»fZ EIY IZY»ff Jf³ff CX°f³ff WX`Ü BÀf ´fiIYfSX, ¹fWX ¶f»OX Vfb¦fSX IZY À°fSX ¨fbIZY WX`Ô AüSX §fSX IYe Aü¿f²fe¹f IYû ´fdØf¹ffÔ OXf»fZÔ AüSX CX¶f»f³fZ QZÔÜ WXû°fe WX` Àff±f WXe dOX´fiZVf³f IYe Àf¸fÀ¹ff
WXe ´fi·ffUe ±ff dþ°f³ff dIY IYû Àff¸ff³f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX` AüSX ·fb»ff ¨fbIZY WX`ÔÜ B³WXeÔ Aü¿fd²f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ þ¶f Qc²f EIY d¦f»ffÀf WXû þfE ÀfZ CX¶fSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°fe WX`Ü
²feSXþ E±f»feMXûÔ IZY ´fiQVfʳf ¸fZÔ Af´fIYû ´fcSXZ dQ³f dÀ±fSX DYþfÊ À°fSX ¶f³ffE EIY WX` °fb»fÀfe IYf ´fØff, þûdIY IYBÊ °f¶f Af´f ¦f`Àf ¶fÔQ IYSX QZÔÜ þ¶f
¦fb¯fûÔ IYf ·fÔOXfSX WX`Ü, þû WX¸ffSXZ Qc²f WX»IYf ¦fb³f¦fb³ff SXWX þfE, °f¶f ùQ¹f SXû¦f AüSX ´f±fSXe IYe
Àfb²ffSX IZY d»fE IYf¶fûWXfÊBOÑZMX ´fe³ffÜ SXJ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ÀUfÀ±¹f IZY d»fE ¶fZWXQ RYf¹fQZ¸fÔQ Af´f BÀfZ ´feEÔÜ ²¹ff³f SXWXZÔ dIY Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ·fe d¸f»f°ff WX` LbMXIYfSXf :
WXû°fZ WX`ÔÜ A¦fSX SXûþf³ff °fb»fÀfe IYe d³f¹fd¸f°f ÀfZU³f ÀfZ WXe Af´f B³f Qc²f ¸fZÔ °fb»fÀfe IZY ´fØfûÔ IYû CX¶ff»fIYSX
°fZþ ´fØff ¹ff ¶fZ »feU IYû AfWXfSX ¸fZÔ dIY¨f³f ÀfZWX°f IYf Jþf³ff ´fdØf¹fûÔ IYû Qc²f ¸fZÔ CX¶ff»fIYSX d´f¹ff ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ´ffSX ´ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fe³fZ ÀfZ WX¸ffSXf ùQ¹f ·fe ÀUÀ±f SXWX°ff
Vffd¸f»f IYSX³fZ ÀfZ W`ÔX IYBÊX »ff·f þfE °fû ¶fWXb°f ÀfZ SXû¦fûÔ ÀfZ JbQ IYû ¶fOÞXe WX`Ü d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ A¦fSX BÀfZ
A ´f³fZ Àfb¦fÔd²f°f ÀUfQ IZY dIY ¨f³f §fSX IYf ÀfZWX°f °fSXWX IYe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ SXfWX°f d¸f»f ÀfIY°fe AfÀff³fe ÀfZ ¶f¨ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü °f³ffU AüSX dOX´fiZVf³f IYe Àf¸fÀ¹ff Jf»fe ´fZMX d´f¹ff þfE °fû ÏQ¹f
d»fE þf³ff þf°ff WX`, Àfb²ffSX IYSX³fZ IZY d»fE þf³ff þf°ff WX`Ü IYf Jþf³ff WXû°ff WX` WX`Ü BÀf d¸fßf¯f IZY ÀfZU³f ÀfZ ¶fQ³f QQÊ ·fe WXû°fe WX` QcSX : °fb»fÀfe IZY ´fØfûÔ ¸fZÔ PXZSXûÔ SXûd¦f¹fûÔ IYû IYfRYe RYf¹fQf d¸f»f°ff
°fZþ ´fØff ½¹ff´fIY øY´f ¶fZ ´fdØf¹fûÔ IYf ÀfdIiY¹f §fMXIY WX`, þû »fZdIY³f WX¸fZ þf³fIYfSXe IY¸f WXû°ff WX` AüSX WXfMXÊ AMX`IY ÀfZ ¶f¨f I`YÀfZ »ff·fQf¹fIY WX` Qc²f WX`Ü ¹fZ Aü¿fd²f ³f IZYU»f ÏQ¹f
ÀfZ EIY ¸fÀff»fZQfSX ·ffSX°fe¹f ½¹fÔþ³f ¦»fcIYûþ IZY À°fSX IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ I`YÀfZ CX´f¹fû¦f IYSXZ ³fWXeÔ WXû°fe þ¶fdIY dIY¨f³f IZY Jþf³fZ ÀfZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ, BÀfIYf d³f¹fd¸f°f ¸fZÔ °fb»fÀfe SXûd¦f¹fûÔ IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ WX` ¶fd»IY
IZY øY´f ¸fZÔ CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf°ff WX`Ü, ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü EIY ÀUfÀ±¹f LûMXe ¸fûMXe VffSXedSXIY Àf¸fÀ¹ffEÔ QcSX WXû ÀfZU³f IYSX³fZ ÀfZ °U¨ff Àf¶fÔd²f°f IYBÊ °fSXWX WX¸ffSXZ dQ»f IYû ·fe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ QcSX
¶fZ »feU dUMXfd¸f³f E AüSX Àfe IZY dÀ±fd°f þWXfÔ VfSXeSX Ad³f¹fd¸f°f øY´f Ad²fIYfÔVf »fû¦f ÀfcJZ, CXJOÞXZ WXbE, ¹ff ÀfIY°fe WX`ÔÜ °fû WX¸f Af´fIYû ´fdSX¨f¹f IYe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ¶f¨ff þf ÀfIY°ff WX`, Q¸ff SXû¦f ¸fZÔ RYf¹fQZ¸fÔQ : A¦fSX SXJ³fZ IYf IYf¸f IYSX°fe WX`Ü A¦fSX
Àff±f-Àff±f RYûd»fIY EdÀfOX þ`ÀfZ ÀfZ SXöY VfIYÊSXf IZY À°fSX ¸fZÔ UÈdð AüSX þ¸fe³f IZY ´fØfûÔ IYf CX´f¹fû¦f IYSX°fZ WX`ÔÜ IYSXf°fZ WX` IbYL EZÀfe WXe ¨feþûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àff±f WXe ¨fZWXSXZ IYe SXü³fIY ·fe ¶fPÞX°fe WX`Ü Af´f ÀffÔÀf ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ dIYÀfe ½¹fdöY IYû ´f±fSXe IYe Àf¸fÀ¹ff
AfUV¹fIY ´fû¿fIY °f°UûÔ d¦fSXfUMX IYf A³fb·fU IYSX°ff WX`, ¨fchdIY ¦fifCXÔOX ¶fZ ´fdØf¹ffÔ ¶fWXb°f ¸fþ¶fc°f ´fSXZVff³f WX`Ô °fû Qc²f IZY Àff±f °fb»fÀfe WX` °fû CXÀfZ d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ Jf»fe
AüSX Jd³fþûÔ ÀfZ ·fSXe ¸ff³fe þf°fe WX`Ô, Af¸f°füSX ´fSX EIY ´fcSXe þû Af´fIZY dIY¨f³f ¸fZÔ ¸füþcQ SXWX°fe WX`Ô, AQSXIY AüSX ¦fbOÞX : AQSXIY ´ffCXOXSX, IYe ´fdØf¹fûÔ IYû CX¶ff»fIYSX ´feEÔÜ ´fZMX Qc²f ¸fZÔ °fb»fÀfe IYe ´fdØf¹fûÔ IYû
WXbBÊ WX` AüSX IYBÊ ·ffSX°f ¸fZÔ ¸f²fb¸fZWX dUVfZ¿f øY´f ´fØfe IYf CX´f¹fû¦f ½¹fÔþ³f ¶f³ff°fZ Àf¸f¹f dþ³fIYf BÀ°fZ¸ff»f Af´fIZY d»fE §fe AüSX ¦fOÞX ¶fSXf¶fSX ¸ffÂff ¸fZÔ d¸f»ffIYSX EZÀff IYSX³ff Q¸ff SXûd¦f¹fûÔ IZY d»fE CX¶ff»fIYSX ´fe³ff ¨ffdWXEÜ EZÀff IYSX³fZ
´fiIYfSX IZY ÀfZ ½¹ff´fIY WX`Ü ¹fWX dIY¹ff þf°ff WX` AüSX ¶ffQ ¸fZÔ Jf³fZ IZY RYf¹fQZ¸fÔQ WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIYe LûMXe ¦fûd»f¹ffÔ ¶f³ff »fZÔÜ Jf³ff ¶fZWXQ RYf¹fQZ¸fÔQ Àffd¶f°f WXû°ff WX`Ü
ÀUfÀ±¹f »ff·f ¸ff³ff þf°ff WX` dIY Àf¸f¹f LûOÞX dQ¹ff þf°ff WX`Ü Qf»f¨fe³fe : A¦fSX Af´f AÀ±f¸ff IZY Jf³fZ IZY ¶ffQ EIY ¦fû»fe IYf ÀfZU³f IYSXZÔÜ ¶fQ»f°fZ ¸füÀf¸f ÀfZ WXû³fe Uf»fe ÀfZ dIYOX³fe IZY ´f±fSXe IYe Àf¸fÀ¹ff
·fe QZ°fe WX`Ü EIY ¨f¸¸f¨f SXû¦fe WX`Ô °fû SXûþ SXf°f IYû Af²ff ¨f¸¸f¨f ¸fZMXf¶fûd»fIY dÀfÀMX¸f ¶fZWX°fSX WXû¦ffÜ ´fSXZVffd³f¹fûÔ ÀfZ ¹fWX §fSXZ»fc ³fbÀJf AüSX QQÊ QcSX WXû þf°ff WX`Ü
ÀfZUfSX°f Jf³ff ´fIYf³fZ ¸fZÔ CX´f¹fû¦f dIYE þf³fZ Qf»f¨fe³fe ´ffCXOXSX IYû ±fûOXe× Àfe VfWXQ ¸fZÔ þeSXf AüSX ÀfüÔRY : A¦fSX ´fZMX ¸fZÔ EZÔNX³f ¶fZWXQ IYfSX¦fSX WX` AüSX »fû¦fûÔ IYû SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fZ
þ`ÀfZ »f¦f·f¦f ´ffÔ¨f Uf»fZ EIY»f ¶fZ ´fØfe ÀfZ °f`¹ffSX dIYE þf d¸f»ffIYSX »fZ³ff ¨ffdWXEÜ BÀfÀfZ ÀffÔÀf IYe WXû SXWXe WX` AüSX OXf¹fdSX¹ff ÀfZ AfSXf¸f ³fWXeÔ SXfWX°f ´fiQf³f IYSX°ff WX`Ü ¸fZÔ d¸f»f°fe WX` ¸fQQ : °fb»fÀfe IZY
´fû¿fIY °f°UûÔ I`Y»fûSXe ´fiQf³f SXWXZ ´fIYUf³f IZY ´fû¿f¯f ¸fc»¹f IYû ¶fQ»f³fZ ³f»fe ¸fZÔ Àfcþ³f AüSX ÀfÔIiY¸f¯f IY¸f WXû¦ffÜ WX` °fû þeSXf AüSX ÀfüÔRY Af´fIZY d»fE ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ d¸f»f°fe WX` SXfWX°f : Qc²f ´fØfûÔ ¸fZÔ EÔMXeAfg¢ÀfeOXZÔMXÐÀf ¦fb¯f ´ffE
ÀfZ ·fSX´fcSX IYSX°ff WX`, IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX, ´fØfe WX»Qe : A¦fSX Af´f IY¶þ AüSX ¦f`Àf ÀfZ RYf¹fQZ¸fÔQ WXû ÀfIY°ff WX`Ü EIY ¨f¸¸f¨f ¸fZÔ °fb»fÀfe IZY ´fØfZ CX¶ff»fIYSX þf°fZ WX`Ô, þû WX¸ffSXZ VfSXeSX IYe SXû¦f
þOÞXe-¶fcMXe IYû ¸fb£¹f øY´f ÀfZ IYû Jf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ´fIYUf³f ÀfZ WXMXf dQ¹ff ´fSXZVff³f SXWX°fZ WX`Ô °fû BÀfIZY d»fE Af´fIYû þeSXf IYû ·fc³f »fZÔ AüSX CXÀfZ EIY ¨f¸¸f¨f ´fe³fZ ÀfZ dÀfSX QQÊ ¹ff ¸ffB¦fiZ³f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ
´ff¨f³f ÀfÔ¶fÔ²fe IYf¶fûWXfÊBOÑZMX IZY þf°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, A¦fSX EIY dOXVf ¸fZÔ °fZ»f AüSX WX»Qe ÀfZ ¶f³fZ d¸fßf¯f IYf ÀfZU³f ÀfüÔRY IZY Àff±f WXSX Qû ÀfZ °fe³f §fÔMXZ ¸fZÔ ´ff³fe þ`Àfe dQ¢IY°fûÔ ÀfZ SXfWX°f IYSX°fZ WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ BÀfIZY
´fSXZVffd³f¹fûÔ IYû øY´f ¸fZÔÜ ¶fZ ´fdØf¹fûÔ MXbIYOÞXZ MXbIYOÞXZ dIYE ¦fE ¶fZ ´fdØf¹fûÔ IYf IYSX³ff ¨ffdWXEÜ IY¶þ AüSX ´fZMX IYe IYBÊ IZY Àff±f »fZÔ, SXfWX°f d¸f»fZ¦feÜ d¸f»f°fe WX`Ü d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ
SXûIY³fZ, dQ»f IYe SXÃff ¸fZÔ Àfcøf ´fû¿fIY °f°UûÔ ÀfZU³f dIY¹ff þf°ff WX`, °fû Af´f IbYL BÀf Aü¿fd²f IYf ÀfZU³f BÀf ¦fb¯f VfSXeSX ¸fZÔ I`YÔÀfSX ´f`Qf
IYSX³ff AüSX ¹fWXfÔ °fIY dIY EIY ÀMÑZÀf ´fû¿f¯f »ff·f ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸f²fb¸fZWX Àf¸fÀ¹ff IYû þOÞX ÀfZ NXeIY IYSX IYSX³fZ Uf»fe IYûdVfIYfAûÔ ÀfZ
¶fÀMXSX IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ ¸fZÔ dUMXfd¸f³f E, dUMXfd¸f³f SXûd¦f¹fûÔ IYû A´f³fe d³f¹fd¸f°f QUf IZY ÀfIY°ff WX`Ü A¦fSX Af´f »f¦ff°ffSX BÀf »fOÞX³fZ IYe VfdöY ´fiQf³f IYSX°fZ
IYSX³fZ IZY d»fE ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¹fWXfÔ Àfe, dUMXfd¸f³f ¶fe 6, ¸f`Ô¦f³feþ, »fûWXf Àff±f-Àff±f A³¹f ÀUÀ±f AfWXfSX AüSX Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fSXZVff³f SXWX°fZ WX`Ô °fû Af´f WX`Ô AüSX CXÀfÀfZ SXÃff ·fe IYSX°fZ
°fIY dIY ¸f²fb¸fZWX SXû¦fe IYû ¶fWXb°f AüSX I`Yd»Vf¹f¸f Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfIZY þeU³fVf`»fe IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³fZ ¨ff¹f IYe þ¦fWX SXûþf³ff Qc²f ¸fZÔ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf °fb»fÀfe IZY
ÀfWXf¹fIY WX` CX³WXZÔ BÔÀfbd»f³f RÔY¢Vf³f ¸fZÔ Ad°fdSXöY, ¶fZ ´fdØf¹fûÔ IYû SXûd¦f¹fûÔ IZY IZY Àff±f °fZþ ´f°fZ IYf ÀfZU³f IYSX³fZ IYe °fb»fÀfe IZY ´fØfZ OXf»fIYSX ´feEÔÜ EZÀff ´fØfûÔ ¸fZÔ EÔMXe¶f`¢MXedSX¹f»f EUÔ
d»fd´fOX ´fiûRYfB»f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ IZY Àf»ffWX Qe þf°fe WX`Ü IYSX³fZ ÀfZ Af´fIYû IYfRYe »ff·f WXû¦ffÜ EÔMXeUf¹fSX»f ¦fb¯f ·fe ¸füþcQ WXû°fZ WX`Ô,
d»fE ·fe ´ff¹ff ¦f¹ffÜ þû ÀfQeÊ, JfÔÀfe U þbIYf¸f ÀfZ WX¸fZÔ
QcSX SXJ°fZ WX`ÔÜ

½¹ff´ffSX/dUdU²f AdWXÀ°ff ÀfZ ¶fû»f³fZ IYf ¸fþf ¹fWX WX` IYe Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 11
CXÀf¸fZÔ IYf³f ³fWXeÔ dÀfRÊY dQ»f Àfb³f°ff WX`Ü
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYfg´fûÊSmXMX MX`¢Àf IYû 25 RYeÀfQe °fIY »ff³fZ IZY UfQZ IYû dRYSX QûWXSXf¹ff þ»f þeU³f d¸fVf³f ´fSX J¨fÊ IYSXZ¦fe ÀfSXIYfSX

½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYe SXfWX°f IZY d»fE ³fBÊ dQ»»fe : ÀfSXIYfSX þ»f þeU³f
WX¸fZVff °f`¹ffSX WX` ÀfSXIYfSX d¸fVf³f ´fSX ÀffPÞXZ °fe³f »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ
J¨fÊ IYSXZ¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ
³fBÊ dQ»»fe : QZVf ¸fZÔ Afd±fÊIY ÀfbÀ°fe IZY BÀf QüSX dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f Uf»fe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE IYfg´fûSXÊZMX BÀfIYf E»ff³f dIY¹ffÜ BÀf d¸fVf³f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY J¨fÊ IYSX³fZ IYf WX¸f³fZ ÀfÔIY»‍´f d»f¹ff WX`Ü
¸fZÔ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYû ÀfSXIYfSX ³fZ MX`¢Àf ¸fZÔ SXfWX°f QZ³fZ ³fZ IYWXf dIY 400 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ MX`¢Àf IYe QSX IYû 30 ÀfZ §fMXfIYSX °fWX°f WXSX §fSX ¸fZÔ ´ffB´f IZY þdSX¹fZ ´ff³fe þ»f-þeU³f d¸fVf³f ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ»f-þeU³f
IYf ·fSXûÀff dQ¹ff WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ÀfZ Ad²fIY IZY Àff»ff³ff IYfSXû¶ffSX Uf»fe ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf »fùf WX`Ü Af¦ff¸fe U¿fûÊÔ ¸fZÔ IYSXe¶f d¸fVf³f ´fSX Af¦ff¸fe U¿fûÊÔ ¸fZÔ IYSXe¶f 3.
ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE IYfSX´fûSXZMX IYSX 25 RYeÀfQe IYSX dQ¹ff ±ffÜ 3. 5 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ 5 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ dIYE
»ff»f dIY»fZ ÀfZ IYWXf ±ff dIY QZVf ¸fZÔ ÀfÔ´fdØf IYe QSX ²feSXZ-²feSXZ §fMXfIYSX 25 RYeÀfQe BÀfÀfZ ´fWX»fZ °f°IYf»fe³f dUØf ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ´fSX »ff»f dIY»fZ þfEÔ¦fZÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ þ»f
¶f³ff³fZ Uf»fûÔ IYû ÀfÔQZWX ÀfZ ³fWXeÔ QZJf þf³ff ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe ³fZ 250 IYe ´fif¨feSX ÀfZ SXf¿MÑX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ J¨fÊ dIYE þfEÔ¦fZÜ ÀfÔSXÃf¯f IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ Ad²fIY °fZþe
¨ffdWXEÜ EZÀfZ »fû¦f QZVf IYe ²fSXûWXSX WX`ÔÜ IYe þfE¦feÜ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °fIY IZY Àff»ff³ff WXbE ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ A·fe »ff³fe WXû¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f ÀfSXIYfSX ³fZ
IYfSXû¶ffSX Uf»fe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE IYSXe¶f 50 RYeÀfQe ´fdSXUfSXûÔ IYû ´ffB´f 2024 °fIY WXSX §fSX ¸fZÔ ³f»f IZY þdSX¹fZ
UWXeÔ, dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ IYfSX´fûSXZMX IYSX IYe QSX ²feSXZ- IYfg´fûSXÊZMX MX`¢Àf IYe QSX IYû §fMXfIYSX 25 IZY þdSX¹fZ ´ff³fe ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü ´ff³fe ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf »fùf SXJf WX`Ü
·fe ½¹ff´ffdSX¹fû IYf ´fÃf »fZ°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ²feSXZ §fMXfIYSX 25 RYeÀfQe IYe þfE¦feÜ RYeÀfQe dIY¹ff ±ffÜ CXôû¦f ÀfZ þbOÞXZ EIY þ»f ÀfÔIYMX IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE BÀfIYf E»ff³f þb»ffBÊ ¸fZÔ ´fZVf ¶fþMX ¸fZÔ
ÀfÔ´fdØf ÀfÈdþ°f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ¸fûQe ÀfSXIYfSX ÀfÔ´fdØf ÀfÈdþ°f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ÀfSXIYfSX WXSX IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ IYWXf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ IYWXf, ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ
WXSX °fSXWX ÀfZ ¸fQQ IYSXZ¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe dUØf ´fiIYfSX IYe ¸fQQ QZ¦feÜ Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ d´fL»fZ dIY ¶f¨fe WXbBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ EIY dUVfZ¿f IYf¸f IYe °fSXRY ¶f»f QZ³fZ IYf
¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff ³fZ IYfg´fûSXÊZMX MX`¢Àf IYû 30 ÀfZ ¸fWXe³fZ Àff»f 2019-20 IZY A´f³fZ ´fWX»fZ ¶fþMX IZY d»fE IYfg´fûSXÊZMX d³f¯fʹf d»f¹ff WX` AüSX UWX WX` - WX¸ffSXZ WXSX
§fMXfIYSX 25 RYeÀfQe °fIY »ff³fZ IZY UfQZ IYû dRYSX ¸fZÔ 400 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °fIY IZY Àff»ff³ff IYfSXû¶ffSX MX`¢Àf IYe QSX IYû §fSX ¸fZÔ þ»f I`YÀfZ ´fWXbÔ¨fZ? WXSX §fSX IYû
QûWXSXf¹ff WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ ²feSXZ-²feSXZ þ»f I`YÀfZ d¸f»fZ? ´fe³fZ IYf Vfbð ´ff³fe
IYWXf dIY 400 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY IZY IY¸f dIY¹ff I`YÀfZ d¸f»fZ? BÀfd»fE WX¸f Af³fZ Uf»fZ
Àff»ff³ff IYfSXû¶ffSX Uf»fe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE þfE¦ffÜ dQ³fûÔ ¸fZÔ þ»f-þeU³f d¸fVf³f IYû Af¦fZ
»fZ IYSXIZY ¶fPÞXZÔ¦fZÜ þ»f-þeU³f d¸fVf³f
IZY d»fE IZYÔQi AüSX SXfª‍¹f ÀfSXIYfSXZÔ Àff±f
d¸f»fIYSX IYf¸f IYSXZÔ¦fZ AüSX Af³fZ Uf»fZ
U¿fûÊÔ ¸fZÔ ÀffPÞXZ °fe³f »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ
·fe ª‍¹ffQf SXIY¸f BÀf d¸fVf³f IZY d»fE

JfQe EUÔ ¦fif¸fûôû¦f IYe SXµ°ffSX ¹fWXfÔ UZMXSX IYe þ¦fWX SXû¶fûMX dOXdþMX»f IZY ¶fþfE QZVf ¸fZÔ ¶fPÞXf
IYe UþWX ¶f³ff ´ff´fOÞX-VfWXQ IYSX°fZ WX` Jf³ff dOX»fed½fSXe ³f¦fQ IYf »fZ³fQZ³f

³fBÊ dQ»»fe : EIY °fSXRY QZVf ¸fZÔ þ¶f Uf»fe KVIC ³fZ 25 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f ³fBÊ dQ»»fe : dOXdþMX»f IZY BÀf QüSX ¸fZÔ BÀfÀfZ CX°ÀffdWX°f WXûIYSX IÔY´f³fe ³fZ ·ffSX°fe¹f-EdVf¹ffBÊ ½¹fÔþ³f d¸f»f°fZ WX`ÔÜ ¹fZ SXû¶fûMX ¶ff°f¨fe°f IZY Àff±f ³fBÊ dQ»»fe : Àff»f 2014 ¸fZÔ þ¶f EMXeE¸f ÀfZ »fZ³f-QZ³f IYe
CXôû¦f þ¦f°f Afd±fÊIY ÀfbÀ°fe IYe UþWX WXfdÀf»f IYe WX`Ü dUØf U¿fÊ 2017-18 WXSX IÔY´f³fe IbYL ¹fcd³fIY IYf¸f IYSX ¶fZÔ¦f»fb÷Y ¸fZÔ SXZÀÂffÔ Jû»f³fZ IYf R`YÀf»ff BÀfIYf A»ffUf E¦þfgdMXIY ¸ffgIYMXZ»f þ³¸fdQ³f IYe Vfb·fIYf¸f³ff E³fOXeE IYe ÀfSXIYfSX ¶f³feÜ °f¶f ÀfZ WXe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXe
ÀfZ IYfSXû¶ffSX §fMX³fZ AüSX ¸fbdVIY»f Àf¸f¹f ¸fZÔ JfQe Af¹fû¦f IYe d¶fIiYe 13 ´fid°fVf°f A´f³fZ ½¹ff´ffSX IYû ¶fPÞXf³ff ´fÔÀfQ IYSX d»f¹ffÜ ¶fZÔ¦f»fb÷Y IZY BÔdQSXf ³f¦fSX ¸fZÔ Jb»fZ ¸fZ³¹fc ·fe CX´f»f¶²f WX`Ü ¶fZÔ¦f»fb÷Y IZY dOXdþMX»f »fZ³f-QZ³f ´fSX þûSX QZ°fe AfBÊ
IYe ¶ff°f IYSX SXWXf WX`, °fû UWXeÔ JfQe EUÔ ¶fPÞXe ±feÔ A¦fSX JfQe Af¹fû¦f IYe °fSXWX SXWXZ WX`ÔÜ ¨ffWXZ Uû IYfgSX´fûSXZMX ÀfZ¢MXSX WXû SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX ¸fZÔ EIY Àff±f 50 »fû¦f SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX ¸fZÔ 6 SXû¶fûMX IYe MXe¸f AüSX ¶f²ffBÊ ÀfÔQZVf ·fe WX`Ü BÀf Àff»f ·fe ¹ff³fe ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY IZY
¦fif¸fûôû¦f ³fZ d¶fIiYe ¸fZÔ 25 ´fid°fVf°f IYe ´fiûOX¢MX ¶fZ¨f³fZ Uf»fe ¶ffþfSX IYe A³¹f ¹ff dRYSX IYûBÊ ÀZÀMXûSXZÔMX WXe ¢¹fû ³f WXûÜ Jf³ff Jf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UZMXSX IYe þ¦fWX ¦fifWXIYûÔ IYû Jf³ff ÀfUÊ IYSXZ¦feÜ WXSX QZ°fZ WX`Ô IZY ¸füIZY ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ A³fbÀffSX,
¶fPÞXû°fSXe QþÊ IYe WX`Ü IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû Af¹fû¦f IYe þ`Àff dIY WX¸f Àf·fe þf³f°fZ WX` dIY SXû¶fûMX WXû³fZ ÀfZ ¹fWX SXZÀÂffÔ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f MXZ¶f»f ´fSX EIY MX`¶f»fZMX WXû¦ffÜ BÀfIZY ³fIYQ IZY ¶fþfE dOXdþMX»f »fZ³f-QZ³f ´fSX EMXeE¸f IYe
¶fZÔ¦f»fbøY AfBÊMXe IZY ÃfZÂf ¶fWXb°f Af¦fZ ¨f¨ffÊ IYf IZYÔQi ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü þdSXE Af´f Jf³fZ IYf AfgOXÊSX QZ ÀfIY°fZ UZMXSX IYe þ¦fWX SXû¶fûMX þûSX dQ¹ff ±ffÜ dOXdþMX»f ·fb¦f°ff³f IYû ÀfÔ£¹ff IY¸f WXbBÊ
´ff´fOÞX, d¶fIiYe QZVf IYe WX`Ü IYWX°fZ WX` dþÀf °fSXWX VfWXSX WXû°fe WX` WX`ÔÜ ¹fZ SXû¶fûMX Af´fÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX IYSX°fZ WX` Jf³ff dOX»feUZSXe ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX »f¦ff°ffSX WX`Ü BÀfIZY
VfWXQ AüSX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe CXÀfe °fSXWX »fû¦fûÔ IYf ·fe ´fWX³ffU Jf³f- SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX ³fZ ¶fZÔ¦f»fb÷Y IYQ¸f CXNXf°fe AfBÊ WX`, »fZdIY³f »ffJ ¶ffUþcQ I`YVf
IYfgÀ¸fZdMX¢Àf ´ff³f ·fe WXû°ff WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ¸fZÔ A´f³ff ´fWX»ff SXZÀÂffÔ IYûdVfVf IZY ¶ffQ ·fe ¶ffþfSX ¸fZÔ ³fûMX IZY d³fIYf»f³fZ IZY
þ`ÀfZ CX°´ffQûÔ FMCG ¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ SXû¶fûMX ÀZÀMXûSXZÔMX ³fZ ³ff¸f ÀfZ »fZ³fQZ³f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ¶fPÞXû°fSXe WXû SXWXe WX`Ü d»fE »fZ³f-QZ³f ¶fPÞXf WX`Ü dÀf°fÔ¶fSX
IYe ¶fPÞXe ¸ffÔ¦f EIY WXûMX»f WX`ÔÜ þWXfÔ Jf³fZ IYf Jû»ff WX` 2016 ¸fZÔ EIY EMXeE¸f ÀfZ SXûþf³ff
IYe UþWX ÀfZ IÔY´f³fe dOX»feUSXe SXû¶fûMX WXe IYSX°ff WX`Ü SXû¶fûMX Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY EIY AfIYOÞXZ þWXfÔ 121 »fZ³f-QZ³f WXû°fZ ±fZ, UWX
dUØf U¿fÊ dWXÔQbÀ°ff³f SXZÀMXûSXZÔMX IYe JfdÀf¹f°f ¹fWX WX` dIY BÀf¸fZÔ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þ³¸fdQ³f IYe Vfb·fIYf¸f³ff IZY A³fb¸ff³f ÀfZ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY d´fL»fZ A´fi`»f ¸fZÔ 2019 ¸fZÔ 130 WXû ¦fEÜ
2018-19 ¸fZÔ ¹fcd³f»feUSX ÀfZ ¦fifWXIY IZY MXZ¶f»f ´fSX Jf³ff ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf QZ³fZ IZY Àff±f JfÀf ¸füIYûÔ ´fSX ¹fZ SXû¶fûMX Àff»f þb»ffBÊ °fIY 19.1 »ffJ IYSXûOÞX QZVf ¸fZÔ dÀfRYÊ dOXdþMX»f »fZ³f-QZ³f WXe
IYOÞXe Af¹fû¦f Qû¦fb³fe SXWXeÜ IYf¸f SXû¶fûMX IYSX°fZ WX`ÔÜ SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX Af´fIYû ¶f²ffBÊ ÀfÔQZVf ·fe QZ°fZ WX`ÔÜ ÷Y´f¹fZ »fZ³fQZ³f WXbAf ±ff AüSX ¹fWXeÔ ³fWXeÔ, ¶fd»IY I`YVf ÀfZ WXû³fZ Uf»ff
IYe d¶fIiYe 25 d´fL»fZ dUØf ³fZ ¶fZÔ¦f»fb÷Y ¸fZÔ A´f³ff ´fWX»ff SXZÀÂffÔ SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû AfIYOÞXf BÀf Àff»f 19 þb»ffBÊ IYû ¹fWX »fZ³f-QZ³f ·fe IYfRYe ¶fPÞXf WX`Ü ¦fûUf
´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 75,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ U¿fÊ ¸fZÔ HUL Jû»ff WX`Ü SXû¶fûMX ¶f³ff³fZ Uf»fe IÔY´f³fe ³fZ JfÀf AfÔIYOÞXf 21.61 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX IZYSX»f þ`ÀfZ dUIYdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ
IZY AfÀf´ffÀf ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü KVIC EIY IYe d¶fIiYe MÑZd³fÔ¦f Qe WX`Ü BÀfÀfZ SXû¶fûMX ÀfZ þbOÞXe °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¹ff³fe EIY Àff»f ¸fZÔ ³fûMX þWXfÔ I`YVf IYe ¸ffÔ¦f IY¸f WX`, UWXeÔ
ÀfSXIYfSXe IÔY´f³fe WX`Ü BÀfIYe d¶fIiYe 38,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY IYSXe¶f SXWXeÜ SXû¶fûMX SXZÀMXûSXZÔMX IYf QfUf WX` dIY dIYÀfe °fSXWX IYe dQ¢IY°f WXû³fZ ´fSX IZY »fZ³fQZ³f ¸fZÔ 2.51 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Ad²fIY þ³fÀfÔ£¹ff Uf»fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ
¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¹fû¦fQf³f BÀfIZY WXf»ffÔdIY BÀfIYf Vfbð ¸fb³ffRYf JfQe ¨fZ³³fBÊ AüSX IYû¹fÔ¶f°fcSX ¸fZÔ CXÀfIZY SXZÀÂffÔ IY¸fʨffSXe CXÀfZ NXeIY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYe ¶fPÞXû°fSXe QþÊ IYe ¦fBÊÜ EIY Àff»f IYe I`YVf IYe ¸ffÔ¦f ¶fPÞXe WX`Ü
´ff´fOÞX, VfWXQ AüSX IYfgÀ¸fZdMX¢Àf IYf WX`Ü Af¹fû¦f ÀfZ 400 ¦fb³ff ª¹ffQf SXWXfÜÑ IYû Vff³fQfSX IYf¸f¹ff¶fe d¸f»fe WX`Ü °fb»f³ff IYSXZÔ, °fû ¹fWX AfÔIYOÞXf ¶fPÞXf WX`Ü
KVIC IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f dU³f¹f IbY¸ffSX »fZdIY³f d´fL»fZ 2 ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ ¹fWX IY¸f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¶ffþfSX ¸fZÔ »fZ³fQZ³f WXû SXWXZ
d´fL»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ IbY»f d¶fIiYe ¸fZÔ Àf¢ÀfZ³ff ³fZ IYWXf dIY d³fþe U WXbAf WX`Ü ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ±fZÜ ³fûMX¶fÔQe IZY Àf¸f¹f IYe A¦fSX U°fʸff³f
JfQe CX°´ffQûÔ IYf ¹fû¦fQf³f ¸fWXþ 4.3 ÀffUÊþd³fIY IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Àff±f AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, BÀf Àff»f ¸fBÊ ÀfZ °fb»f³ff IYe þfE, °fû QZVf ¸fZÔ ³fûMX
RYeÀfQe SXWXf, »fZdIY³f d´fL»fZ 4 Àff»fûÔ ÀfZ ÀffÓfZQfSXe AüSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe ¸ffWX IZY AfdJSX ¸fZÔ 21.71 »ffJ »fZ³fQZ³f IYfRYe ¶fPÞXf WX`Ü
»f¦ff°ffSX Vff³fQfSX d¶fIiYe QþÊ IYSX³fZ ³fed°f¹fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ IÔY´f³fe 5 Àff»fûÔ ¸fZÔ
d¶fIiYe Qû¦fb³fe IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe WX`Ü

BRYIYû ³fZ dQ¹ff dIYÀff³fûÔ IYû ¶fOÞXf °fûWXRYf AfBÊMXeAfSX RYfB»f IYSX³fZ ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe
WXbBÊ °fû Àfcd¨f°f IYSXZ¦ff Af¹fIYSX dU·ff¦f
³fBÊ dQ»»fe : ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX JfQ BRYIYû ³fZ OXeE´fe IYe IYe¸f°f IYû ´fid°f ¶fûSXe
þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ þ¸fe³f »fZ³ff CX°´ffQIY A¦fi¯fe IYû-Afg´fSXZdMXU BRYIYû ³fZ 1,400 ÷Y´f¹fZ ÀfZ §fMXfIYSX 1,300 ÷Y´f¹fZ IYSX³fZ ³fBÊ dQ»»fe : A¦fSX Af´fIYû B³fIY¸f MX`¢Àf dSXMX³fÊ IYSXQf°ff IYû ´fSXZVff³f ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ Af¹fIYSX
WX` °fû þf³fZ »fZ ¹fZ ¶ff°fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû CXUÊSXIYûÔ IYe IYe¸f°f ¸fZÔ IY¸fe IYf IYf E»ff³f dIY¹ff ±ffÜ Àff±f WXe E³f´feIZY-1 IZY Qf¸f RYfB»f IYSX³fZ ¸fZÔ A¦fSX Af´fÀfZ IYûBÊ ¦f»f°fe WXbBÊ WX` ¹ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY UZ MX`¢Àf UÀfc»fe
°fûWXRYf dQ¹ff WX`Ü BRYIYû ³fZ OXeE´fe AüSX E³f´feIZY IYû 1,365 ÷Y´f¹fZ ÀfZ §fMXfIYSX 1,250 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Af´f IYûBÊ þf³fIYfSXe QZ³ff ·fc»f ¦fE WX`Ô ¹ff J¨fÊ IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSXZÔ AüSX CX³WXZÔ
³fBÊ dQ»»fe : þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ ²ffSXf SXfª¹f ÀfZ þbOÞXe SXZSXf IYe ´ffgd»fÀfe þøYSXe VfWXSX dSX¹f»MXe IZY d»fWXfþ ÀfZ JfQûÔ IZY Qf¸f 50 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¶fûSXe §fMXf dQE WX`ÔÜ ¶fûSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ A³¹f CXUÊSXIYûÔ ¸fZÔ E³f´feIZY-2 ÀfÔ¶fÔ²fe IYûBÊ OXeMXZ»f Af´fÀfZ LcMX ¦f¹ff WX` °fû A¶f ´fiû°ÀffWX³f QZIYSX MX`¢Àf UÀfc»fe IYe IYûdVfVf IYSXZÔÜ
370 U 35E IZY WXMX³fZ IZY ¶ffQ WXSX WX`Ü E³fSXfgIY ´fifg´fMXeÊ IÔYÀf»MXZÔMXÐÀf IZY AfIY¿fÊIY ¦fÔ°f½¹f IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSX SXWXZ BRYIYû IZY E¸fOXe ¹fcEÀf AUÀ±fe ³fZ EIY MXÐUeMX IZY IYf Qf¸f ´fWX»fZ 1,375 ÷Y´f¹fZ ÀfZ §fMXfIYSX 1,260 Af´fIYû d¨fÔ°ff IYSX³fZ IYe
dIYÀfe IYe ¨ffWX°f WXû¦fe dIY BÀf þ¦fWX ¨fZ¹fSX¸ff³f A³fbþ ´fbSXe ³fZ IYWXf, þ¸¸fc- WX`ÔÜ »fZdIY³f, A»f¦f-A»f¦f Afd±fÊIY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ IYMXü°fe IYf E»ff³f dIY¹ffÜ ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¶fûSXe dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀfZ A¶f 50 ÷Y´f¹fZ þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü AfBÊMXe dOX´ffÊMX¸fZÔMX
þ¸fe³f »fZ »fZÜ ¸f¦fSX Af´f EZÀfZ IYSX³fZ IYV¸feSX IYû A´f³fe SXZSXf ´ffgd»fÀfe IYfSXIYûÔ IYe UþWX ÀfZ ¹fWX ÷YÓff³f EIY A´f³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ CX³WX- Af¹fIYSX dU·ff¦f A¶f IZY A³fbÀffSX þ`ÀfZ
þf SXWXZ WX` °fû IbYL ¶ff°fûÔ IYf £¹ff»f ¶f³ff³fe ´fOÞXZ¦fe, þû WXû ÀfIY°ff WX` dIY Àf¸ff³f ³fWXeÔ WX`Ü þWXfÔ þ¸¸fc-IYV¸feSX ûÔ³fZ IYWXf, ‘´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX §fMXfIYSX 1,210 ´fWX»fZ IYe °fSXWX Af´fÀfZ MXeOXeEÀf dOX´ffgdþMX IZY
þøYSX þf³f »fZÔÜ QSXAÀf»f, IYBÊ »fû¦f QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ þ`Àfe ³f WXûÔÜ UWXfÔ IZY ¸fZÔ dSX¹f»f EÀMXZMX IZY d»fWXfþ ÀfZ ¶fOÞXe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Àff»f ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¶fûSXe dIY¹ff Àf£°fe ³fWXeÔ ¶fSX°fZ¦ffÜ d»fE ¸f`ÀfZþ ·fZþZ þf°fZ
EZÀfZ WX`Ô þû þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ §fSX A´f³fZ d³f¹f¸f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d³f¹f¸fûÔ IZY ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`Ô UWXeÔ Afd±fÊIY 2022 °fIY dIYÀff³fûÔ ¦f¹ff WX`Ü BÀfe °fSXWX °fbSXÔ°f Af´fIYû B³fIY¸f WX`Ô, AfBÊMXeAfSX RYfB»f
JSXeQ³ff ¨ffWX°fZ ±fZ, »fZdIY³f SXfª¹f IZY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû ´fSXUf³f ¨fPÞX³fZ ¸fZÔ IYe Af¸fQ³fe IYû E³f´fe IYf Qf¸f ·fe MX`¢Àf dU·ff¦f IYf IYSX³fZ ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe IYe
dUVfZ¿f QþZÊ IZY ¨f»f°fZ °fWX°f d¸f»f³fZ Uf»fZ RYf¹fQZ IZY A·fe Àf¸f¹f »f¦fZ¦ffÜ ´fbSXe IYf IYWX³ff Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY »fùf 1,065 ÷Y´f¹fZ ÀfZ §fMX- k²f¸fIYe·fSXfl ³fûdMXÀf ·fe ÀfcSX°f ¸fZÔ CXÀfe °fSXWX MXZ¢ÀMX
EZÀff IYSX³ff ¶f¦f`SX UWXfÔ ÀfÔ´fdØf WX` dIY À¸ffMXÊ dÀfMXeþ ´fiû¦fif¸f IZY °fWX°f IYû ´fif~ IYSX³fZ ¸fZÔ fIYSX Qû ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ ³fWXeÔ ·fZþZ¦ffÜ ¹ff³fe ¸f`ÀfZþ ·fZþZ þf ÀfIY°fZ
ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ffÜ JSXeQ³fZ IYû BÀfÀfZ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe, 1,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Af¹fIYSX dU·ff¦f A¶f WX`ÔÜ Af¹fIYSX dSXMX³fÊ
ÀfSXIYfSX IZY »fZIYSX Af³fZ Uf»fZ LûMXZ VfWXSXûÔ ¢¹fûÔdIY IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ¶fûSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, IYSXQf°ffAûÔ IZY Àff±f ³fSX¸f ÷YJ A´f³ffE¦ffÜ Àff±f RYfB»f IYSX³fZ IZY
A³fb¨LZQ 370 IZY ÀfUf»f ¶f³ff IYf AfIY¿fʯf IY¸fe dIYÀff³fûÔ IYe dþÀfZ A¶f 950 ÷Y´f¹fZ WXe ¦f»f°fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Af´fIYû þf³fIYfSXe QZ¦feÜ dSX¸ffBÔOXÀfÊ IYe °fSXWX »fZ³f-QZ³f ÀfZ þbOÞXZ dSX¸ffBÔOXSX ·fe
ª¹ffQf°fSX ´fifU²ff³f WXMXf QZ³fZ SXWXZ¦ffÜ ÀfSXIYfSX IYWX ¶fPÞXf WX`Ü BÀf CX°´ffQ³f »ff¦f°f IYû §fMXfE¦feÜ ´fid°f ¶fûSXe IYSX dQ¹ff ·fZþZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfBÊMXeAfSX ¸fZÔ BÀf »fZ³f-QZ³f IZY
IZY ¶ffQ EZÀfe »fû¦fûÔ IYe ´fiû¦fif¸f ¸fZÔ UZ ¦f¹ff WX`Ü CXUÊSXIY IYe EIY ¶fûSXe 50 dIY»fû¦fif¸f IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX UfÀ°fU ¸fZÔ MX`¢Àf ´fiVffÀf³f IYû ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe þøYSX QZÔ, A¦fSX ´fWX»fZ WXe OXeMXZ»f
CX¸¸feQZÔ ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ô, ¨fbIYe WX` dIY ´fifg´fiMXe ÀfZ þbOÞXf »fZ³fQZ³f dMX¹fSX 1 VfWXSXûÔ ÀfZ BÀfIZY Ad°fdSXöY BRYIYû ³fZ A´f³fZ EIY ¶f¹ff³f WXû°fe WX`Ü BRYIYû IYSXe¶f 35,000 ÀfWXIYfSXe IYSXQf°ff RiYZÔOX»fe ¶f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ þbMXe WX`Ü QZ ¨fbIZY WX`Ô °fû ¸f`ÀfZþ IYû B¦³fûSX IYSXZÔ, þ`ÀfZ ÀfÔQZVf
»fZdIY³f ¢¹ff UfÀ°fU ¸fZÔ SXZSXf IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ Af°ff WX`Ü ¸fZÔ IYWXf WX` dIY UWX dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ A´f³fe Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY þdSX¹fZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX dIYÀff³fûÔ °fIY Af¹fIYSX dU·ff¦f A¶f ²f¸fIYe ·fSXe ·ff¿ff IYf Af¹fIYSX Qf°ffAûÔ IYû ·fZþZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ EIY
EZÀff IYSX³ff ¸fb¸fdIY³f WX`? Af¦fZ ³fþSX Af°fZ JfQûÔ IZY Qf¸f ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX IYMXü°fe IYSX°ff Af¹ff WX`Ü JfQ ÀfZ »fZIYSX A³¹f IÈYd¿f ÀfZUfEÔ ´fWXbÔ¨ff°fe WX`Ü BÀ°fZ¸ff»f dIYE ¶f¦f`SX MX`¢Àf IY»fZ¢Vf³f ¶fPÞXf³fZ IYe Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, WX¸f MX`¢Àf´fZ¹fÀfÊ IYû ¶f°ff
´fbSXe ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY A·fe WX`ÔÜ BÀfIYe IYBÊ UþWXZÔ °ffþf IYMXü°fe IZY ¶ffQ OXeE´fe IZY Qf¸f ´fid°f ¶fûSXe Àff»f 2018-19 ¸fZÔ BRYIYû IYf SXfþÀU IYûdVfVf IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXf WX`Ü ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ Af¹fIYSX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY A¦fSX MXeOXeEÀf dOX´ffgdþMX ³fWXeÔ dIY¹ff
þ¸¸fc-IYV¸feSX IYû Qû VfbøYAf°fe dQ³f WX`ÔÜ d³fUZVfIYûÔ IYû BÀf WX`ÔÜ CX³fIZY d»fE IYBÊ 1,250 ÷Y´f¹fZ AüSX E³f´feIZY-1 (³ffBMÑûþ³f 27,852 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXf ±ffÜ BÀfIZY ´ffÔ¨f dU·ff¦f IYû AfQZVf dQ¹ff WX` dIY UWX dIYÀfe ·fe ¦f¹ff WX` °fû dOX´ffgdþMXSX ÀfZ ¨fZIY IYSXZÔÜ
IZYÔQiVffdÀf°f ÃfZÂfûÔ-þ¸¸fc- B»ffIZY ¸fZÔ dSX¹f»f EÀMXZMX IZY d³f¹fÔÂf¯f ÀfZ ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ CX³fIZY RYfgÀRZYMX ´fûMXfdVf¹f¸f) IYe IYe¸f°f ´fid°f ¶fûSXe CX°´ffQ³f ÀfÔ¹fÔÂf WX`Ô AüSX ¹fWX 81.49 »ffJ MX³f
IYV¸feSX AüSX »fïfJ ¸fZÔ ¶ffÔMX QZ³fZ IZY þbOÞXe ¦fUd³fÔʦf ÀfÔÀ±ff IZY E»ff³f IYf d»fE ¨fb³füd°f¹ffÔ ·fe IY¸f 1,200 ÷Y´f¹fZ WXû ¦fBÊ WX`Ü 2 ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXe CXUÊSXIY IYf CX°´ffQ³f IYSX°fe WX`Ü
¶ffQ QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ IZY »fû¦f ·fe ¹fWXfÔ BÔ°fþfSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX BÀfÀfZ WX`ÔÜ B³f VfWXSXûÔ ¸fZÔ þ¸fe³f
A¨f»f ÀfÔ´fdØf JSXeQ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fWX»fZ IYûBÊ ÀfÔ´fdØf JSXeQ³ff ¨ffWX°ff WX` IYf Ad²f¦fiWX¯f AfÀff³f WX`Ü ¶fMXSX ´fSX dLOÞX ¦fBÊX A¸fc»f AüSX d¶fiMXfd³f¹ff ¸fZÔ þÔ¦f
A¦fSX Af´f ·fe þ¸¸fc-IYV¸feSX AüSX °fû CXÀfZ BÀf MÑfÔþZ¢Vf³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¢¹ff ¹fWX ´fifg´fMXeÊ JSXeQ³fZ IYf ÀfWXe
»fïfJ ¸fZÔ §fSX ¹ff þ¸fe³f JSXeQ³ff dIYÀfe IYf³fc³fe dUVfZ¿fÄf IYf Àf»ffWX Àf¸f¹f WX`? BÀf ÀfUf»f IYf þUf¶f ³fBÊ dQ»»fe : A¦fSX Qû ½¹fdöY d¶fÀIbYMX ³fZ A´f³fe IbYIYeþ ¸fZÔ dÀfRYÊ 0.3-3 BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, þ¶fdIY
¨ffWX°fZ WX`Ô °fû Af´fIYû ¹fZ ¶ff°f þf³f »fZ³fe ¨ffdWXEÜ dMX¹fSX 2 AüSX dMX¹fSX 3 k³fWXeÔl WX`Ü BÀfIYe UþWX ¹fWX WX` dIY Jf SXWXZ WX` °fû Uû »fû¦f Af´fÀf ¸fZÔ þøYSX RYeÀfQe ¶fMXSX AüSX 20-22 RYeÀfQe UZdþMXZ¶f»f Afg¹f»f IYf BÀ°fZ¸ff»f ³fWXeÔ
»fZ³fe ¨ffdWXE: A·fe d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ À´fá°ff ³fWXeÔ WX`Ü SXZSXf ´fcL°fZ WXûÔ¦fZ dIY ¢¹ff ¹fZ d¶fÀIbYMX IYf UZdþMXZ¶f»f Afg¹f»f IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü d¶fiMXfd³f¹ff ³fZ A¸fc»f IZY
IYe ³fed°f¹ffÔ ·fe A·fe À´fá ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀUfQ Af´fIYû A¨Lf »f¦f SXWXf WX`Ü dIY¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, BÀf dUÄff´f³f ¸fZÔ dUÄff´f³f IZY þUf¶f ¸fZÔ EIY EOX »ffg³¨f
¢¹ff WXû¦fe ´fidIiY¹ff? þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY d³fUZVfIYûÔ QcÀfSXf þUf¶f QZ°ff WX`ÔÜ WXfÔ NXeIY WX` ¸f¦fSX d¶fiMXfd³f¹ff IZY ¦fbOX OXZ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ CX´f·fûöYfAûÔ ÀfZ EIY
A³fb¨LZQ 370 AüSX 35E WXMX³fZ IZY IYû þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ ´fifg´fiMXe JSXeQ³fZ ±fûOÞXf BÀf d¶fÀIbYMX ¸fZÔ ¶fMXSX IYe ÀfUf»f ´fcLf ¦f¹ff WX`, 25 RYeÀfQe
¶ffQ þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ ·fe IZYÔQi ¸fZÔ þ»Q¶ffþe ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ ¸ffÂff IY¸f WX`Ü J`SX ¹fZ ´fid°fdIiY¹ff A³f¸Z fIc»Y·fWfIiXdf¸ZYdfI°EfY¸Idf¶OYfSiMXeX³XfAdf³Z UffS¹fXf»fEffIÀfYWfXÀ`ÜQfûfPUÞXef ¶fMXSX IbYIYeþ ¸fZÔ dIY°f³ff
ÀfSXIYfSX IZY Àf·fe d³f¹f¸f AüSX Vf°fZÊÔ BÀfIYe UþWX ¹fWX WX` dIY BÀf B»ffIZY ¸fZÔ EIY ¦fifWXIY IYe WXû°fe WXû¦feÜ »fZdIY³f IYfg»fZÀMÑf»f WXû°ff WX`Ü IYSXe¶f 7
»ff¦fc WXûÔ¦feÜ WXf»ffÔdIY, BÀf ´fidIiY¹ff dSX¹f»f EÀMXZMX d³fUZVf IYû »fZIYSX A¶f AfþIY»f °fû d¶fÀIbYMX ¶f³ff³fZ Uf»fe ¦fb³ff IYfg»fZÀMÑf»fÜ d¶fiMXfd³f¹ff ³fZ ·fe
IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ À´fá ¶f³ff³fZ IZY d»fE ·fe ÀfÔQZWX WX`Ü IÔY´f³fe ·fe Af´fÀf ¸fZÔ »fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ A·fe BÀf dUÄff´f³f ¸fZÔ A´f³fe ´fid°fõÔõe
WXf»f WXe ¸fZÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY IÔY´f³fe IYf ³ff¸f ³fWXeÔ d»f¹ff WX`Ü
´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX d¶fÀIbYMX IYe þf³fe-¸ff³fe A¸fc»f IZY E¸fOXe AfSX EÀf ÀfûPÞXe ³fZ
IÔY´f³fe A¸fc»f AüSX d¶fiMXfd³f¹ff ¶fMXSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fZdIY³f BÀf¸fZÔ þû IYWXf dIY d¶fiMXfd³f¹ff IYf QfUf ·fid¸f°f
IY¸f-ª¹ffQf IYû »fZIYSX Af´fÀf ¸fZÔ WXe °fÀUeSX dQJfBÊ ¦fBÊ WX`, UWX ¦fbOX OXZ ¶fifÔOX IYSX³fZ Uf»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, A¦fSX CXÀf ´fSX ´ff¸f Afg¹f»f IbYIYe ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WX`Ü IbYdSX¹f³f IYû V½fZ°f IiYfÔd°f IYf þ³fIY
»fOÞX ¶f`NXZÜ QSXAÀf»f, A¸fc»f ³fZ WXf»f IYe þ`Àfe »f¦f°fe WX`Ü UZdþMXZ¶f»f Afg¹f»f CX°f³ff WXe d»fJ°fZ? ÀfûPÞXe ³fZ IYWXf dIY ¶f°füSX ¶fifÔOX ¸ff³ff þf°ff WX`Ü A¸fc»f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ
¸fZÔ EIY dUÄff´f³f »ffg³¨f dIY¹ff ±ffÜ BÀf dUÄff´f³f ¸fZÔ ¹fWX ·fe QfUf dIY¹ff ÀUfÀ±fUðÊIY WX`, dþ°f³ff UZ QfUf IYSX WX¸f I`YMXZ¦fSXe IYe Vfbð°ff IYf ´fcSXf ²¹ff³f CX³fIYe ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf ±feÜ d¶fiMXfd³f¹ff ³fZ
BÀf¸fZÔ CXÀf³fZ ¹fWX QfUf dIY¹ff dIY ¦f¹ff WX` dIY A¸fc»f IZY A´f³fZ ¶fMXSX SXWXZ WX`Ô °fû dRYSX UZ A´f³fZ d¶fÀIbYMX IZY ´f`IZYMX SXJ°fZ WX`ÔÜ Ue IbYdSX¹f³f IZY þ¸ff³fZ ÀfZ WX¸f³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ SXf¹f þf³f³fZ IZY d»fE ·fZþZ ¦fE
d¶fÀIbYMX ¶f³ff³fZ Uf»fe QcÀfSXe IÔY´fd³f¹fûÔ IbYIYeþ ¸fZÔ 25 RYeÀfQe ¶fMXSX IYf ´fSX k¶fMXSX IbYIYeþl ¢¹fûÔ d»fJ°fZ WX`ÔÜ UZ ¦fifWXIYûÔ IYû IY·fe ²fûJf ³fWXeÔ QZ³ff ÀfeJf BʸfZ»f IYf þUf¶f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ

12 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f WXûNXûÔ IYû þ¶f, d»f¶ffÀf IYe þøYSX°f WXû.. d½fd½f²f
¸fVfUSXf WX` dIY, ¸fbÀIbYSXfWXMX ´fWX³ff QûÜ
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 dÀf°fa¶fSX, 2019

dUV½f ¶f`OXd¸fÔMX³f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ´feUe dÀfÔ²fb ³fZ SX¨ff Bd°fWXfÀf

dJ°ff¶f þe°f³fZ Uf»fe ´fWX»fe ·ffSX°fe¹f ¶f³feÔ
³fBÊ dQ»»fe: ·ffSX°f IYe ÀMXfSX ¸fdWX»ff
¶f`OXd¸fÔMX³f dJ»ffOÞXe ´feUe dÀfÔ²fb AüSX JfÀf ´feE¸f ¸fûQe ÀfZ d¸f»feÔ U»OXÊ
·ffSX°f IZY d»fE dÀUMXÐþSX»f`ÔOX IYf ¶ffÀfZ»f ¨f`Ôd´f¹f³f ´feUe dÀfÔ²fb

VfWXSX °f¶f Ed°fWXfdÀfIY ¶f³f ¦f¹ff þ¶f dÀfÔ²fb ³fBÊ dQ»»fe : ·ffSX°f IYe ÀMXfSX U»OXÊ ¨f`Ôd´f¹f³f ´feUe
³fZ dUV½f ¶f`OXd¸fÔMX³f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IYf dÀfÔ²fb ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ BÀf
dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f IYSX d»f¹ffÜ ´feUe ¸füIZY ´fSX dÀfÔ²fb IZY IYû¨f ´fb»fZ»ff ¦fû´fe¨fÔQ AüSX JZ»f ¸fÔÂfe
QcÀfSXZ QüSX ¸fZÔ °feÀfSXZ QüSX ¸fZÔ dÀfÔ²fb ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ RYfB³f»f ¸fÔZ ´feUe dIYSX¯f dSXdþþc ·fe ¸füþcQ ±fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ
dÀfÔ²fb RYfB³f»f ¸fÔZ þf´ff³f IYe ³fûþb¸fe dÀfa²fb ³fZ ¨fe³f ³fZ ³füUe USXe¹f°ff ¸fZÔ °ffBÊ þc d¹fÔ¦f ¨fü±fe USXe¹f°ff dÀfÔ²fb ³fZ þf´ff³f ´feUe dÀfÔ²fb IZY Àff±f IbYL
AûIbYWXfSXf IYû 21-7,21-7 ÀfZ °ffB´fZ IYe ´ffBÊ WXfdÀf»f A¸fSXeIYf IYû 12-21, WXfdÀf»f ¨fZ³f ¹fc IYe ³fûþb¸fe °fÀUeSXZÔ VfZ¹fSX IYeÔ AüSX EIY QZVf IYe Vff³f
¸ff°f QeÜ BÀf þe°f IZY Àff±f CX³WXûÔ³fZ ¹fc ´fû IYû 21- IYe ÓffÔ¦f ¶fZBÊUZ³f 23-21, 21-19 RZYBÊ IYû ¶fZWXQ AûIbYWXfSXf IYû ¶ffSX dRYSX CX³WXZÔ ¶f²ffBÊ QeÜ AüSX ¨f`Ôd´f¹f³f,
³fûþb¸fe IZY WXf±fûÔ Qû Àff»f ´fWX»fZ 14, 21-15 ÀfZ IYû 21-14, 21-6 ÀfZ WXSXfIYSX ¶fOÞXf AfÀff³fe ÀfZ 21-7, 21-7,21-7 ÀfZ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY dÀfÔ²fb ³fZ þû QZVf IZY d»fE
WXSXf¹ffÜ ÀfZ ¸ff°f QeÜ CX»fMXRZYSX dIY¹ff 21-14 ÀfZ WXSXf¹ff ¸ff°f QeÜ Àfû³ff »fZIYSX AfBÊÔ AüSX
RYfB³f»f ¸fZÔ d¸f»fe WXfSX IYf ¶fQ»ff U»OXÊ ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ Àff±f WXe ¶fWXb°f Àf¸¸ff³f
·fe »fZ »feÜ þe°f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf IYfSX¯f AüSX RYfB³f»f ¸fZÔ °fû CX³WXûÔ³fZ ¶fWXb°f °fZþ ¦fZ¸f JZ»ffÜ CX³WXûÔ³fZ þf´ff³f IYe ³fûþû¸fe ·feÜ ´feUe dÀfÔ²fb ÀfZ
AûIcYWXfSXf IYû »f¸¶fe SX`»fe JZ»f³fZ IYf ¸füIYf WXe ³fWXe dQ¹ffÜ AûIbYWXfSXf IYû WXSXfIYSX d¸f»fIYSX A¨Lf »f¦ffÜ
BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ Uû VfbøYAf°f ³fBÊ dQ»»fe: 5 RbYMX 10 BÔ¨f IYe dÀfÔ²fb ³fZ A´f³fe BÀfIZY A»ffUf A´f³fe »fÔ¶ffBÊ IYf »ff·f CXNXf°fZ WXbE dÀfÔ²fb ³fZ ·ffSX°f IYû ¶f`OXd¸fÔMX³f U»OXÊ
ÀfZ WXe Q¶fQ¶ff ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶fe ÀfZ ¶f`OXd¸fÔMX³f IYe ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ´fWX»ff - ³fSXZÔQi ¸fûQe
IYf¸f¹ff¶f SXWXeÔÜ dÀfÔ²fb IYû ´fWX»fZ Qbd³f¹ff ¸fZÔ A´f³fZ IYQ IYû ¶fZWXQ °fZþ À¸f`Vf »f¦ffIYSX (´fi²ff³f¸fÔÂfe)
QüSX ¸fZÔ ¶ffBÊ d¸f»feÜ QcÀfSXZ QüSX AfÀf¸ff³fe DYÔ¨ffBÊ QZ QeÜ AûIcYWXfSXf IYû WX`SXf³f AüSX ¦fû»OX dQ»ff¹ff ±ffÜ
QSXAÀf»f ´feUe dÀfÔ²fb ³fZ A´f³fe ´fSXZVff³f dIYE SXJfÜ dÀfÔ²fb ³fZ QSXAÀf»f, dÀfÔ²fb ³fZ
¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¨fe³f °ffB´fZ IYe ´ffBÊ ´fbSXf³fe IYd¸f¹fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ A´f³fZ JZ»f ÀfZ Vff³fQfSX AüSX 21-7, 21-7 RYfB³f»f ¸f`¨f þe°ff AüSX A´f³fZ ³ff¸f
¹fc ´fû IYû 21-14, 21-15 SXJIYSX AüSX CXÀfÀfZ CX¶fSXIYSX Q¸fQfSX þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ´feUe ¦fû»OX ¸fZOX»f dIY¹ffÜ ´feUe dÀfÔ²fb d´fL»fZ 2 Àff»f dUV½f
ÀfZ WXSXf¹ffÜ °feÀfSXZ QüSX ¸fZÔ dÀfÔ²fb RYfB³f»f JZ»ffÜ dÀfÔ²fb ³fZ BÀf dÀfÔ²fb BÀfÀfZ ´fWX»fZ Àff»f 2013 ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ WXfSXe ±feÔ, »fZdIY³f BÀf ¶ffSX
³fZ ³füUe USXe¹f°ff WXfdÀf»f Àff»f IYûBÊ dJ°ff¶f ·fe ³fWXe AüSX 2014 ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY CX³WXûÔ³fZ IYûBÊ ¨fcIY ³fWXeÔ IYe AüSX þ¶fSXQÀ°f ´fiQVfʳf IYSX°fZ
A¸fSXeIYf IYe ÓffÔ¦f ¶fZBÊUZ³f þe°ff ±ff, BÀfd»fE CX³fÀfZ CX¸¸feQ AüSX Àff»f 2017 AüSX 2018 WXbE AûIbYWXfSXf IYû »f¦ff°ffSX ¦fZ¸fûÔ ¸fZÔ ´fSXfdþ°f IYSX dQ¹ffÜ
IYû 21-14, 21-6 ÀfZ ¸ff°f ·fe IY¸f ±feÜ »fZdIY³f þ¶f CX³WXûÔ³fZ QcÀfSXe USXe¹f°ff WXfdÀf»f ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY þe°f ¨fbIYe WX`Ü Aû»fÔd´fIY SXþ°f dUþZ°ff dÀfÔ²fb IYf dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ
QeÜ °ffBÊ þc d¹fÔ¦f IYû WXSXf¹ff °fû CX³fIYf Af°¸fdUV½ffÀf ¶fPÞX ¦f¹ff BÀf °fSXWX dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ IZYU»f ¹fWX 5UfÔ ´fQIY WX`Ü UWX BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2 SXþ°f AüSX 2
»fZdIY³f BÀfe ¶fe¨f ·ffSX°f IYe EIY AüSX ÀMXfSX ÀU¯fÊ ´fQIY IYe IY¸fe ±fe þû A¶f ´fcSXe WXû ¦fBÊ WX`Ü IYfÔÀ¹f ´fQIY ·fe þe°f ¨fbIYe WX`ÔÜ 5UeÔ ÀfeOX dÀfÔ²fb ³fZ
¶f`OXd¸fÔMX³f dJ»ffOÞXe ÀffB³ff ³fZWXUf»f OXZ³f¸ffIYÊ IYe d¸fAf °feÀfSXe ÀfeOX AûIbYWXfSXf IYû 38 d¸f³fMX ¸fZÔ ´fSXfdþ°f IYSX
d¶»f¨fR`YOX ÀfZ 21-15, 25-27, 12-21 ÀfZ WXfSX ¦fBÊÜ ·ffSX°f ¸fZÔ þV³f IYf ¸ffWXü»f ´f`Qf IYSX dQ¹ffÜ
°f¶f BÀf ¨f`Ôd´f¨f³fdVf´f ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ´fQIY þe°f³fZ IYe
CX¸¸feQûÔ IYû ¦fWXSXf ²f¢IYf »f¦ffÜ
»fZdIY³f ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ dÀfÔ²fb ³fZ QcÀfSXe
USXe¹f°ff WXfdÀf»f ¨fe³f °ffB´fZ IYe °ffBÊ þc d¹fÔ¦f IYû
12-21, 23-21, 21-19 ÀfZ WXSXfIYSX ¶fOÞXf
CX»fMXRZYSX dIY¹ff AüSX Vff³f ÀfZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ
þ¦fWX ¶f³ffBÊÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¨fü±fe USXe¹f°ff
WXfdÀf»f ¨fe³f IYe ¨fZ³f ¹fc RZYBÊ IYû ¶fZWXQ AfÀff³fe
ÀfZ 21-7, 21-14 ÀfZ WXSXf¹ffÜ »fZdIY³f RYfB³f»f
EZÀff EIY °fSXRYf WXû¦ff EZÀff °fû Vff¹fQ dÀfÔ²fb ³fZ ·fe
³fWXe Àfû¨ff WXû¦ffÜ 5UeÔ USXe¹f°ff WXfdÀf»f dÀfÔ²fb
IZY Àff¸f³fZ þf´ff³f IYe °feÀfSXe USXe¹f°ff WXfdÀf»f
³fûþû¸fe AûIcYWXfSXf IYWXe ³fWXeÔ dMXIYeÔÜ

ÀUf¸fe, ´fiIYfVfIY EUÔ ¸fbQiIY Ad¸f°ff·f ¸fûô¦f»f õfSXf ¶fe1-83, ¦fifCXÔOX µ»fûSX, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX, dQ»»fe-110015 ÀfZ ´fiIYfdVf°f EUÔ ¶feERYE»f BX³RYûMZXIY d»fd¸fMZXOX, Àfe-9, ÀfZ¢MXSX-3, ³fû¹fOXf (CX.´fi.) õfSXf ¸fbdQi°fÜ d»fdJ°f A³fb¸fd°f IZY d¶f³ff Àf¸´fc¯fÊ ¹ff AfÔdVfIY ´fb³f: ´fiIYfVf³f ´fc¯fÊ°f: ´fid°f¶fÔd²f°fÜ ³fûMX: BÀf Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f Àf·fe
»fZJûÔ AfdQ ÀfZ ÀfÔ´ffQIY IYf ÀfWX¸f°f WXû³ff Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀfe ·fe IYf³fc³fe UfQ-dUUfQ IYf d³f´fMXfSXf dQ»»fe ³¹ff¹ff»f¹f IZY A²fe³f WXe °f¹f dIY¹ff þfE¦ffÜ AfUV¹fIY Àf»ffWX:dUÄff´f³f ¸fZÔ dIYE ¦fE QfUûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYÀfe d³f¯fʹf ÀfZ ´fWX»fZ ´ffNXIY ÀU¹fÔ °f±¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX »fZÔÜ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY »fZ³f-QZ³f EUÔ QfUZ IZY d»fE ´fiIYfVfIY EUÔ

ÀfÔ´ffQIY CXØfSXQf¹fe ³fWXe WXûÔ¦fZÜ ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe þf³fIYfSXe A´f³ff³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ U`ô A±fUf d¨fdIY°ÀfIY IYe Àf»ffWX AUV¹f »fZÔÜ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe WXfd³f WXZ°fb ´fiIYfVfIY IYf IYûBÊ CXØfSXQfd¹f°U ³fWXe WXû¦ffÜ Email: [email protected] ÀfÔ´ffQIY-Ad¸f°ff·f ¸fûô¦f»fÜ


Click to View FlipBook Version