The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supawadeepoo2545, 2019-11-27 21:35:42

คู่มือการประกอบ

คู่มือการประกอบ

คม่ ู ือการประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์

จดั ทาโดย
นางสาว สภุ าวดี สพเนตร
ปวช.2 เลขท่ี18 6122040021

คานา

รายงานฉบับน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของ วิชาคอมพิวเตอรแ์ ละการบารงุ รกั ษา
ภาคเรยี นที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2562

โดย นาเสนอเรื่องค่มู ือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้ นการ
เรียนการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์ และ ใชป้ ระโยชนใ์ นครงั้ ต่อๆไป

ผจู้ ดั ทา
นางสาวสภุ าวดี สพเนตร

สารบญั หนา้ ที่

1.เคร่ืองมือที่ใชใ้ นการประกอบในคอมพิวเตอร.์ 1
2.อปุ กรณท์ ี่ใชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์ 2-4
3.ขนั้ ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ 5-17
4.บรรณานกุ รม 18

4.เน้ือหา

4.1เคร่ืองมอื ท่ีใชใ้ นการประกอบในคอมพิวเตอร์
ขนั้ แรกใหเ้ ตรียมอปุ กรณท์ ี่จาเป็ นสาหรบั การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เชน่

ไขควงส่ีแฉก กลอ่ งสาหรบั ใสน่ ็อต คมู่ อื เมนบอรด์ คีมปากจิ้งจก

4.2อปุ กรณท์ ่ีใชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์
1.เมนบอรด์

2.CPU

3.พัดลมระบายความรอ้ นCPU

4.แรม

5.ซีดีรอมไดรฟ์
6.ฮารด์ ดสิ กไ์ ดรฟ์
7.สายสญั ญาณ SATA

8.นอ๊ ตสกรู

9.เคส
10.พาวเวอรซ์ ัพพลาย

11.การด์ จอ

4.3ขน้ั ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์
1. ขน้ั แรกใหเ้ ตรียมอปุ กรณท์ ี่จาเป็ นสาหรับการประกอบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เชน่ ไขควงส่ีแฉก กลอ่ งสาหรบั ใส่นอ็ ต ค่มู อื เมนบอรด์ คีมปาก
จิ้งจก

2. เริ่มจากการติดตง้ั ซีพียกู อ่ น โดยงา้ งขาล็อคของซ็อกเก็ตขนึ้ มาจากนนั้
นาซีพียมู าใสล่ งไปในซ็อกเก็ตโดยใหว้ างตาแหนง่ ขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเก็ตให้
ตรงกนั โดยสงั เกตว่าที่ขาท่ี 1 ของซีพียจู ะทาเครื่องหมายเป็ นจดุ เล็กไวท้ ่ีมมุ ดา้ นบนของ
ซีพียู

3. เมือ่ วางซีพียตู รงล็อคกับซ็อกเก็ตแลว้ จากนนั้ ใหก้ ดขาล็อกลงไปเหมือน
เดิม แลว้ นาซิลโิ คนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไมค่ วรทา
ซิลโิ คนใหห้ นา หากเห็นว่าหนาเกินไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรือแผน่ พลาสตกิ มาปาดออก
เสียบา้ ง

4. ตดิ ตง้ั ฮีทซิงคแ์ ละพัดลมลงไปบนคอรข์ องซีพียู ติดล็อกใหเ้ รียบรอ้ ย
ในขน้ั ตอนนมี้ จี ดุ ที่ตอ้ งระวังอยู่ 2 จดุ คือ การตดิ ตง้ั ฮีทซิงคข์ องพัดลมจะตอ้ งแนบ
สนทิ กบั คอรข์ องซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอรข์ องซีพียอู าจบ่ินได้ สว่ นขา
สปริงท่ียึดพัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใชไ้ ขควงพยามยามกดขาสปรงิ ใหเ้ ขา้ ล็อก
ซึ่งอาจทาใหพ้ ลาดไปขดู เอาลายปริ้นบนเมนบอรด์ ขาดทาใหเ้ มนบอรด์ อาจเสียหายได้

5. เสียบสายไฟของพัดลมเขา้ กบั ขวั้ CPU FAN โดยดจู ากคมู่ อื เมนบอรด์

6. นาแรมมาเสียบเขา้ กบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับรอ่ งของซ็อกเก็ต จากนนั้ จึง
กดลงไปจนดา้ นล็อกทงั้ 2 ดา้ นดดี ขน้ึ มา (บางเมนบอรด์ ตวั ล็อกทง้ั สองดา้ นอาจ
ไมจ่ าเป็ นตอ้ งดีดขน้ึ มาก็ไดใ้ หด้ วู ่าเขา้ ล็อกกนั ก็พอ)

7. ขนั แท่นรองนอ็ ตเขา้ กับเคส

8. นาเมนบอรด์ ท่ีไดต้ ิดตง้ั ซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั ยึด
เมนบอรด์ เขา้ กบั ตวั เคสใหค้ รบทกุ ตั ว

9. เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแลว้ ขนั น็อตยึดตดิ กบั เคส

10. เสียบการด์ เสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลว้ ขนั นอ็ ตยึดตดิ กบั เคส

11. เสียบสายเพาเวอรซ์ ัพพลายเขา้ กับขว้ั ตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสียบใหป้ ลกั๊ ของ
สายเพาเวอรซ์ ัพพลายตรงล็อกกับขวั้ ตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟ์ ซีดรี อมเขา้ กับชอ่ งวา่ งหนา้ เคส แลว้ ขนั น็อตยึดกบั ตวั เคใหแ้ นน่

13. เสียบสาย IDE เขา้ กบั ไดรฟ์ ซีดีรอมโดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1หรือดา้ นท่ีตดิ กบั
ขว้ั สายไฟ จากนน้ั จึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเขา้ ไปดว้ ย

14. เสียบสาย IDE อีกดา้ นเขา้ กับขวั้ ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดย
แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย

15. สอดฮารด์ ดสิ กเ์ ขา้ กบั ชอ่ งตดิ ตงั้ แลว้ ขนั นอ็ ตยึดกับตวั เคสใหแ้ นน่

16. เสียบสาย IDE เขา้ กับฮารด์ ดสิ กโ์ ดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 หรือ
ดา้ นที่ตดิ กบั ขว้ั สายไฟ จากนนั้ จึงเสียบสายไฟเขา้ ไปดว้ ย

17. เสียบสาย IDE อีกดา้ นเขา้ กับขว้ั ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบป้ี ดสิ กเ์ ขา้ ไปในชอ่ งติดตง้ั แลว้ ขนั นอ็ ตยึดกบั ตวั เคส
ใหแ้ นน่

19. เสียบสายไฟเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ สายไฟของฟล็อบป้ี ดสิ ก์ ใหส้ งั เกตสายไฟของ
ฟล็อบปี้ ดิส

20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เล็กกวา่ สายแพของฮารด์ ดสิ ก์
และซีดรี อม) ใหด้ า้ นท่ีมีการไขวส้ ายเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ ไดรฟ์ ฟล็อบป้ี ดสิ ก์ โดยแถบสีแดงของ

สายแพตอ้ งตรงกับขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ิดดา้ นไฟของไดรฟ์
ฟล็อบปี้ ดิสกจ์ ะตดิ ตลอด วิธีแกไ้ ขคอื ใหห้ ันสายแพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟ์ ฟล็อบป้ี ดสิ ก์
บางยี่หอ้ อาจตอ้ งใสส่ ลบั ดา้ นกัน

21. เสียบสายแพอีกดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ ฟล็อบปี้ ดิสกบ์ นเมนบอรด์ โดยใหส้ าย
สีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือ pin1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

22. เสียบสายสัญญาณตา่ งๆ จากเคส เชน่ สวิตชเ์ ปิ ดปิ ดเคร่ือง ไฟบอก
สถานะเปิ ดเครอ่ื ง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดสิ ก ป่ ุม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์
ควรดคู มู่ อื เมนบอรด์ ประกอบดว้ ย โดยตอ้ งเสียบขวั้ ใหถ้ กู หากผดิ ขวั้ คอมพิวเตอรจ์ ะไม่
ตดิ หรือมีไฟคา้ งตลอดเวลา วิธีแกไ้ ขคือใหเ้ ราลองสลบั ขวั้ และเปิ ดเครื่องขนึ้ มาใหม่

23. เมอื่ เสร็จเรียบรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ราลองสารวจดวู ่ามนี ็อตหรืออปุ กรณอ์ ่ืนๆ
ตกคา้ งอยบู่ นเมนบอรด์ หรือไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กิดกระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความ
เสียหายตอ่ เมนบอรด์ และอปุ กรณต์ า่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนค้ี วรตรวจสอบการ
ติดตงั้ ทงั้ หมดว่าเรียบรอ้ ยดีแลว้ เชน่ การด์ ตา่ งๆ หรือสายสญั ญาณเสียบแนน่ หนาดี
หรือยงั โดยเฉพาะฮที ซิงคแ์ ละพดั ลมตอ้ งแนบสนทิ กบั ซีพียู พรอ้ มทัง้ ล็อกตดิ กนั อยา่ ง
แนน่ หนา

24. เม่ือเรียบรอ้ ยดแี ลว้ ปิ ดฝาเคสและขนั นอ็ ตใหเ้ รียบรอ้ ย ก็เป็ นอนั เสร็จสิ้น
ขนั้ ตอนการประกอบเคร่ืองอยา่ งถกู ตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแลว้

บรรณานกุ รม

1. https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-khxmphiwtexr

ขอ้ มลู ผจู้ ดั ทา

ชื่อ-นามสกลุ นางสาว สภุ าวดี สพเนตร
เลขประจาตวั 6122040002
สาขา คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ

สถานที่ศึกษา วิทยาลยั การอาชพี หลงั สวน


Click to View FlipBook Version