The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan_Pelaksanaan_Crime_Prevention_Through_Environmental_Design_(CPTED)_-_Implementation_Guide

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Norliza Razali, 2021-12-30 04:04:31

Panduan_Pelaksanaan_Crime_Prevention_Through_Environmental_Design_(CPTED)_-_Implementation_Guide

Panduan_Pelaksanaan_Crime_Prevention_Through_Environmental_Design_(CPTED)_-_Implementation_Guide

RBAEKNADBAERNSTEULAKMAT

PANDUAN PELAKSANAAN

Crime Prevention Through
Environmental Design (CPTED)

Implementation Guide

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Diterbitkan 1 Disember 2010

©Hak cipta Unit Khas NKRA Bandar Selamat
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Panduan Pelaksanaan ini disediakan berdasarkan kepada perakuan Makmal
NKRA : Mengurangkan Jenayah yang diadakan pada 5 Oktober hingga 19
November 2009 untuk meningkatkan keselamatan awam. Program Bandar
Selamat 2010 mengandungi 3 Strategi dan 15 Langkah pencegahan jenayah.
Panduan Pelaksanaan ini menyokong Strategi 1 : Mereka Bentuk Persekitaran
Fizikal dan Langkah 2 : Pelaksanaan Reka Bentuk Persekitaran Fizikal yang
Selamat (Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).

Unit Khas NKRA Bandar Selamat
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Jalan Cenderasari,
50646 KUALA LUMPUR
www.townplan.gov.my
03 – 2698 9211

iii

TATACARA PENGGUNAAN
PANDUAN PELAKSANAAN
REKA BENTUK BANDAR SELAMAT

Manual ini disediakan bagi menunjukkan tatacara penggunaan Panduan Pelaksanaan
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).

Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bilangan 5 Tahun 2009, Template Seragam Senarai Semak Dokumen dan Senarai
Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran untuk Proses Kelulusan Pemajuan melalui
Pusat Setempat (OSC) telah menggariskan beberapa senarai semak dokumen dan
senarai semak terperinci sebagai panduan dan rujukan pemohon melaksanakan
cadangan pemajuan bagi permohonan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan
Kejuruteraan dan Pelan Landskap.

Panduan Pelaksanaan CPTED ini dirujuk semasa peringkat perancangan, reka bentuk
dan pembinaan sesuatu cadangan pemajuan. Ini merangkumi reka bentuk pelan
susun atur, pelan bangunan, pelan kejuruteraan, pelan landskap dan pengeluaran Sijil
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC).

Konsep, panduan umum dan senarai semak di dalam Panduan Pelaksanaan ini
membantu PBT dan agensi teknikal menyemak cadangan pemajuan, dan memastikan
pemohon menerapkan CPTED di dalam cadangan pemajuan bagi pencegahan
jenayah (rujuk Jadual 1).

iv

Jenis Pemajuan Panduan Umum Senarai Semak
(muka surat) (muka surat)
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
a. Reka bentuk susun atur 15 16 - 20
b. Reka bentuk bangunan 21 22 - 26
c. Akses dan laluan pejalan kaki 27 - 29 30 - 42
d. Landskap dan elemen reka bentuk bandar 43 - 44 45 - 46
e. Tempat letak kenderaan 47 48 - 50
f. Pencahayaan 51 52 - 54
g. Peralatan keselamatan 55
h. Pengurusan dan penyelenggaraan 57 56
PERMOHONAN PELAN BANGUNAN 58 - 60
a. Reka bentuk susun atur 15
b. Reka bentuk bangunan 21 16 - 20
c. Tempat letak kenderaan 47 22 - 26
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN 48 - 50
a. Akses dan laluan pejalan kaki 27 - 29
PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN 30 - 42
a. Tempat letak kenderaan -
b. Pencahayaan 51 49
52 - 54

v

Jenis Pemajuan Panduan Umum Senarai Semak
(muka surat) (muka surat)
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
- 40 - 42
a. Akses dan laluan pejalan kaki 43 - 44 45 - 46
47 (v)
b. Landskap dan elemen reka bentuk bandar -
21
c. Tempat letak kenderaan 21 26
27 - 29 22 - 26
PERMOHONAN CCC (Lawatan Tapak) 15 30 - 42
Pemasangan Lif / Eskalator G11 55
a. Reka bentuk bangunan 27 - 29 20
Bangunan G12 51 56
a. Reka bentuk bangunan 7 & 29 30 - 42
Retikulasi Pembentungan G14 43 - 44 52 - 54
a. Akses dan laluan pejalan kaki 57 33 - 36
Sistem Bekalan Elektrik Luaran G16 45 - 46
a. Reka bentuk susun atur 58 - 60
b. Peralatan keselamatan
Jalan Dan Perparitan G17
a. Akses dan laluan pejalan kaki
Lampu Jalan G18
a. Pencahayaan
Telekomunikasi G20
a. Akses dan laluan pejalan kaki
Landskap G21
a. Landskap dan elemen reka bentuk bandar
b. Pengurusan dan penyelenggaraan

vi

CARTA PROSES PENGGUNAAN

PANDUAN PELAKSANAAN REKA BENTUK BANDAR SELAMAT

���������� � �����

������������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����������������

�����������������������������������������������
��������������������������������������������������

��������������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

������� ������������������������������������������������
��������������������
��������������������������
���������������������������������

���������������������������

���������� vii

������������� �����
�����������������
��������������������SENARAI KANDUNGAN 3
4
PENGENALAN 5
KONSEP CPTED
PRINSIP CPTED 8
9
Pengawasan Semulajadi (Natural Surveillance) 10
Pengawalan Akses Semulajadi (Natural Access Control)
Kejelasan Sempadan (Territorial Reinforcement) 15
Penyelenggaraan dan Pengurusan (maintenance & management) 21
27
STRATEGI CPTED 43
PENGGUNA CPTED 47
KOMPONEN PEMBANGUNAN 51
55
Reka Bentuk Susun Atur 57
Akses dan Laluan Pejalan Kaki
Landskap dan Elemen Reka Bentuk Bandar
Tempat Letak Kereta
Pencahayaan
Peralatan Keselamatan
Pengurusan dan Penyelenggaraan

PANDUAN UMUM DAN SENARAI SEMAK

Reka Bentuk Susun Atur
Reka Bentuk Bangunan
Akses dan Laluan Pejalan Kaki
Landskap dan Elemen Reka Bentuk Bandar
Tempat Letak Kenderaan
Pencahayaan
Peralatan Keselamatan
Pengurusan dan Penyelenggaraan

2

PERBANDARAN

3PENGENALAN

PENGENALAN

Tujuan Panduan Kejadian Jenayah

Panduan Pelaksanaan Reka Bentuk Bandar Selamat atau Crime Beberapa kajian yang dijalankan ke atas mangsa di luar negara
Prevention Through Environmental Design (CPTED) Implementation membuktikan bahawa tahap perbandaran pesat merupakan
Guide disediakan untuk menyokong Langkah 2: Pelaksanaan Reka faktor utama yang meningkatkan risiko jenayah. Sesuatu jenayah
Bentuk Persekitaran yang Selamat di bawah Strategi 1: Mereka hanya akan berlaku apabila wujudnya tiga elemen asas iaitu
Bentuk Persekitaran Fizikal, Program Bandar Selamat 2010. penjenayah, mangsa dan persekitaran / situasi yang membuka
peluang kepada penjenayah.
Panduan ini mengandungi ringkasan konsep, panduan umum
dan senarai semak CPTED. Senarai semak digunapakai sebagai ������������
panduan semasa penyediaan dan penyemakan pelan susun ���������
atur pembangunan dan bangunan serta menilai kemajuan dan
pelaksanaan projek di tapak.

Bila CPTED digunapakai?

Konsep dan prinsip CPTED perlu diterapkan pada peringkat awal �������
reka bentuk pelan susun atur dan pelan bangunan bagi semua
kawasan pembangunan baru. Konsep CPTED juga boleh diguna
pakai bagi pembangunan sedia ada yang kurang selamat dan
terdedah kepada jenayah.

���������� ������

Sumber : DSP Research and Consultancy, Netherlands, 2000 (m.s 4)

4 KONSEP CPTED

KONSEP CPTED

CPTED berdasarkan kepada idea bahawa “reka bentuk persekitaran i. Pengurangan kerugian ke atas peniaga runcit sebanyak 50%
fizikal terperinci secara efektif boleh mempengaruhi perlakuan bagi jenayah kecurian dan 65% bagi jenayah samun;
manusia dari melakukan kesalahan serta mengurangkan perasaan
takut berlakunya jenayah dan insiden jenayah di samping ii. Pengurangan yang mendadak ke atas penjualan dadah,
meningkatkan kualiti persekitaran dan kehidupan”. jenayah pecah rumah dan lain-lain jenayah di antara 15 -100%
di dalam komuniti tertentu di Amerika Syarikat dan Kanada;
Konsep CPTED telah diguna pakai dalam perancangan bandar-
bandar di luar negara seperti New York, Glasgow, Adelaide, iii. Mengurangkan jenayah pencabulan di kalangan pelajar
Melbourne, Seoul, Singapura dan lain-lain. Kajian membuktikan sekolah;
CPTED berkesan dalam mengurangkan kadar jenayah seperti
berikut: iv. Meningkatkan faedah, produktiviti dan kualiti hidup komuniti;
dan

v. Menjimatkan kos dan sumber melalui reka bentuk secara
efisien dengan melaksanakan strategi semulajadi berbanding
dengan strategi pengurusan dan mekanikal (Sumber: Sinclair
Knight Merz, Nusajaya Security Training 2008).

PRINSIP CPTED 5

Pengawasan semulajadi untuk tempat letak kereta

Sumber : Adapted and modified from Crime PRINSIP CPTED
Prevention Through Housing Design,
edited by Paul Stollard 1989 (m.s.48) Terdapat 4 prinsip universal CPTED yang diguna pakai oleh masyarakat antarabangsa
iaitu:

Pengawasan Semulajadi (Natural Surveillance)

Tujuan utama prinsip ini adalah untuk meningkatkan tahap pengawasan orang awam
melalui pendekatan ‘eyes on the street’ terhadap penjenayah dan seterusnya dapat
menimbulkan rasa tidak yakin penceroboh untuk melakukan jenayah.

Pengawasan semulajadi bermaksud keupayaan persekitaran mewujudkan peluang
pengawasan jelas dan luas dari pelbagai sudut sama ada dari luar atau dalam bangunan
oleh residen atau pengawal keselamatan melalui reka bentuk dan lokasi tingkap, lobi
atau pintu bangunan.

6 PRINSIP CPTED

Pengawalan Akses Semulajadi Kejelasan Sempadan
(Natural Access Control) (Territorial Reinforcement)

Pengawalan akses bertujuan untuk Tujuan utama kejelasan sempadan adalah Pembahagian sempadan dengan landskap
menghalang seseorang dari memasuki untuk menunjukkan pemilikan sesuatu
kawasan / premis yang tidak sepatutnya ia kawasan. Penandaan sempadan kawasan
berada. Kawalan akses boleh dilaksanakan awam dan persendirian yang jelas boleh
melalui penggunaan pintu dengan kad dilaksanakan dengan menggunakan elemen
keselamatan, pagar, landskap dan elemen fizikal seperti pagar, pintu gerbang, landskap
fizikal lain. dan lain-lain

Penggunaan kad keselamatan ��������

Sumber : Adapted and modified from Crime Prevention Through Housing Design,
edited by Paul Stollard 1989 (m.s.48)

PRINSIP CPTED 7

Lorong belakang yang tidak diselenggara Sarang penagihan dadah di taman awam yang
terbiar

Penyelenggaraan Rumah terbiar boleh menjadi sarang jenayah Tiang telekomunikasi menjadi alat kepada
dan Pengurusan penjenayah memecah rumah
(Maintenance and Management)

Prinsip ini menekankan kepada
keperluan untuk menyelenggara dan
menguruskan kawasan dan bangunan
secara berkala dan berterusan oleh
pihak pengurusan, penghuni, pemilik
dan komuniti. Kewujudan kawasan
dan bangunan usang / terbiar boleh
menggalakkan aktiviti jenayah seperti
penagihan dadah dan aktiviti jenayah
serta sosial yang negatif.

Laluan pejalan kaki bawah tanah yang tidak Jejantas yang dilindungi oleh papan iklan dan
diselenggara bumbung

8 STRATEGI CPTED

STRATEGI CPTED

Kesemua prinsip CPTED dapat dilaksanakan melalui 3 strategi iaitu:

i. Pengawasan semulajadi (natural surveilance) dipermudahkan melalui reka bentuk
reruang, penyediaan landskap dan tingkap atau pintu yang menghala ke kawasan awam.

ii. Pengawasan mekanikal (mechanical surveillance) dipermudahkan melalui penggunaan
alatan elektronik dan mekanikal seperti pencahayaan, CCTV, cermin keselamatan,
penggera keselamatan dan lain-lain; dan

iii. Pengawasan terancang (organised surveillance) dipermudahkan melalui rondaan polis,
pengawal keselamatan atau persatuan penduduk;

Sebagai satu teknik reka bentuk terbaik, ketiga-tiga strategi ini dilaksanakan secara
bersepadu dengan memberi keutamaan kepada strategi pengawasan semulajadi pada
peringkat awal reka bentuk persekitaran untuk mengurangkan kos pemulihan kawasan
pada masa hadapan.

Pengawasan semulajadi CCTV yang menggunakan Pengawasan mekanikal Pengawasan Terancang
tenaga solar (cermin keselamatan)

PENGGUNA CPTED 9

PENGGUNA CPTED

Pengguna CPTED terdiri daripada agensi yang terlibat secara
langsung semasa penyediaan pelan susun atur / pelan bangunan
serta semasa membuat penilaian kemajuan dan pelaksanaan
projek di tapak.

i. Orang Awam (Citizens)
Orang awam adalah pengguna dan klien utama dalam mereka
bentuk reruang. Maklum balas penduduk mengenai isu
jenayah boleh dijadikan asas reka bentuk persekitaran.

ii. Pereka Bentuk (Perancang bandar, Arkitek, Arkitek v. Polis DiRaja Malaysia (PDRM)
Landskap, Jurutera, Juru ukur, Pereka bentuk hiasan PDRM memainkan peranan yang amat penting dan menjadi
dalaman) penasihat untuk mereka bentuk susun atur pembangunan
Semua pereka bentuk merujuk kepada Panduan Pelaksanaan yang mencegah berlakunya jenayah.
CPTED semasa mereka bentuk pelan susun atur atau bangunan
bagi semua jenis pembangunan. vi. Agensi dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
Agensi atau pertubuhan bukan kerajaan dan penduduk
iv. Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan mengguna pakai konsep CPTED bagi merancang dan
(PBT) dan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) dan menggerakkan aktiviti yang boleh mengurangkan jenayah
Agensi Kerajaan seperti pendidikan dan kesedaran awam, penubuhan rukun
PBN, PBT, PBPT dan agensi kerajaan berkaitan memainkan tetangga dan sebagainya.
peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan konsep
CPTED terutamanya di dalam proses kebenaran merancang vi. Pihak Pemaju
dan pelan bangunan serta memberi kesedaran kepada Pemaju berperanan untuk menerapkan konsep CPTED di
masyarakat untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dalam semua jenis pembangunan.
melalui CPTED.

10 KOMPONEN PEMBANGUNAN

KOMPONEN PEMBANGUNAN

Tujuh (7) komponen pembangunan
dikenal pasti untuk melaksanakan reka
bentuk CPTED iaitu:

Reka Bentuk Susun Atur

i. Pembangunan bercampur
Pembangunan bercampur
mengandungi aktiviti pembangunan
perumahan, perniagaan, perindustrian
dan kawasan tumpuan awam.
Pembangunan bercampur amat
digalakkan untuk mewujudkan suasana
aktif dan sibuk sepanjang hari.

Objektif : ii. Penjanaan Aktiviti iii. Ruang terperangkap dan jalan mati
• Mengaktifkan kawasan dengan Menggalakkan aktiviti yang dibenarkan (entrapment spot)
untuk menarik tumpuan masyarakat Ruang terperangkap merupakan
pelbagai aktiviti guna tanah seperti setempat seperti pasar malam, kafe ruang yang terpinggir, terasing
aktiviti kediaman, perkedaian, terbuka, restoran, sukan dan rekreasi dan terkepong. Reka bentuk perlu
restoran, pejabat, ruang awam, dan sebagainya. mengelakkan ruang terperangkap
kebudayaan, rekreasi dan terutamanya di tempat letak
sebagainya Objektif : kenderaan, laluan pejalan kaki, jalan
• Mewujudkan pengawasan • Meningkatkan keselamatan mati atau lorong belakang.
semulajadi dan meningkatkan
keselamatan kawasan terutamanya persekitaran dan pengawasan Objektif :
di kawasan yang berisiko jenayah; semulajadi melalui pendekatan eyes • Mengelakkan tempat
dan on the street.
• Meningkatkan rasa kekitaan persembunyian dan ancaman
serta kesedaran berkomuniti dan penjenayah / penceroboh.
persekitaran.

11KOMPONEN PEMBANGUNAN

Mengelakkan ruang terkepong (entrapment spot) dalam reka bentuk Ruang pandangan yang jelas
Sumber : Adapted and modified from Crime Prevention Through Housing Design,
iv. Ruang Pandangan
edited by Paul Stollard 1989 (m.s.27) Menyediakan ruang pandangan yang
jelas dan maksimum pada jarak dekat dan
jauh serta tidak terhalang khususnya bagi
kawasan di sekitar laluan pejalan kaki.
Tiang-tiang besar, pagar yang tidak telus,
pokok renek yang tidak diselenggara dan
lain-lain halangan berhampiran dengan
laluan pejalan kaki boleh mewujudkan
ruang persembunyian penjenayah /
penceroboh untuk mengancam atau
menyerang orang awam.

Objektif:
• Memudahkan pengesanan

penjenayah; dan
• Mengurangkan perasaan takut

berlakunya jenayah

12 KOMPONEN PEMBANGUNAN

Tempat Letak Kenderaan

Penyediaan kawasan tempat letak
kenderaan hendaklah menitikberatkan
langkah-langkah keselamatan seperti
tempat letak kenderaan berhadapan
dengan premis perniagaan dan
mempunyai pencahayaan yang baik.

Objektif :
• Meningkatkan keselamatan dan

mengurangkan insiden jenayah; dan
• Meningkatkan pengawasan semulajadi.

Akses dan Laluan Pejalan Kaki Landskap Lembut dan
Elemen Reka Bentuk Bandar
Akses merangkumi jalan dan laluan
pejalan kaki yang terdiri daripada Penggunaan landskap lembut (pokok,
terowong, jejantas dan lorong sempit. pokok renek, pokok pagar dan tumbuhan
Terowong pejalan kaki yang terpencil penutup bumi) dan elemen reka bentuk
dan sempit tidak dibenarkan di bandar / landskap kejur merangkumi
kawasan pembangunan baru. Walau semua jenis struktur hasil binaan manusia
bagaimanapun, bagi terowong pejalan seperti perabot jalan, laluan pejalan
kaki, jejantas dan lorong sempit sedia kaki, wakaf, pancuran air, lampu taman,
ada, langkah-langkah keselamatan seperti arca dan sebagainya, boleh digunakan
pencahayaan yang baik dan pemasangan bagi menentukan sempadan awam dan
cermin keselamatan perlu dilaksanakan. persendirian dengan merujuk kepada Garis
Penggunaan papan tanda yang jelas Panduan Landskap Negara 2008.
sebagai petunjuk arah dan peringatan
perlu dirancang secara bersepadu supaya Objektif:
pengguna tidak keliru dan berwaspada • Mewujudkan persekitaran yang mesra
terhadap kawasan persekitaran.
pengguna, selamat dan menarik;
Objektif: • Menjadi penghadang kepada jenayah
• Mengelak atau mengurangkan jalan
ragut; dan
dan laluan pejalan kaki yang terasing, • Bertindak sebagai pemisah sempadan,
sunyi, tersorok dan terperangkap.
penunjuk persimpangan, penunjuk
selekoh dan panduan arah tuju.

13KOMPONEN PEMBANGUNAN

Pencahayaan Pengurusan dan
Penyelenggaraan
Penyediaan pencahayaan yang terang Peralatan Keselamatan
terutamanya pada waktu malam Kawasan kediaman, perniagaan,
membolehkan seseorang individu Peralatan keselamatan merangkumi perindustrian, infrastruktur dan utiliti serta
dapat melihat atau dilihat dengan jelas. cermin keselamatan, penggera kawasan tumpuan awam milik kerajaan,
Pencahayaan terang dapat mengurangkan keselamatan, CCTV dan papan tanda agensi kerajaan, persendirian dan swasta
perasaan takut orang awam terutamanya peringatan. hendaklah diselenggara secara kerap
di kawasan tempat letak kenderaan, dan berkala untuk meningkatkan tahap
perhentian bas, mesin ATM dan Objektif: keselamatan, contohnya mencantas
sebagainya. Pencahayaan perlulah • Memberi peringatan, kesedaran dan pokok yang rimbun, membersihkan semak
pada tahap yang membolehkan muka samun yang melindungi pencahayaan,
seseorang dikenal pasti dalam penglihatan amaran kepada orang awam untuk CCTV dan menghalang pandangan awam
yang normal serta membantu sistem CCTV berwaspada. serta membaik pulih kawasan / bangunan
memantau kawasan jenayah dengan lebih terbiar dan terbengkalai.
berkesan.
Objektif:
Objektif: • Mengelakkan kewujudan kawasan /
• Mengelak wujudnya ruang gelap dan
bangunan usang dan terbiar; dan
samar; dan • Meningkatkan tahap keselamatan
• Membolehkan penjenayah /

penceroboh mudah dikenali dan
dicam.

14

PANDUAN UMUM

Pembangunan bercampur yang bersesuaian
untuk menggalakkan interaksi penduduk dan
mewujudkan rasa selamat

15REKA BENTUK SUSUN ATUR

REKA BENTUK SUSUN ATUR

i. Mereka bentuk susun atur yang bersepadu
bagi pembangunan bercampur.
Pembangunan perlu berkesinambungan
dan tidak terasing bagi mewujudkan
persekitaran yang aktif, pengawasan
semulajadi dan meningkatkan interaksi
penduduk pada waktu siang dan malam.

ii. Mereka bentuk susun atur kawasan
kejiranan yang kemas dan mempunyai
garis pandangan yang jelas.

iii. Mempelbagaikan kawasan perumahan
bagi memenuhi keperluan penduduk dari
pelbagai taraf sosio-ekonomi.

iv. Menyediakan taman dan tempat awam di
lokasi yang mudah dilihat dan dalam jarak
berjalan kaki mengikut Garis Panduan
Kemudahan Masyarakat, 2000

v. Tempat-tempat yang berpotensi jenayah
hendaklah dapat dilihat dengan jelas oleh
pengguna dari bangunan-bangunan yang
berdekatan.

Taman dan tempat awam di hadapan bangunan meningkatkan tahap pengawasan semulajadi

16 SENARAI SEMAK 1 :
REKA BENTUK SUSUN ATUR (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

REKA BENTUK SUSUN ATUR TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
i. Setiap unit kejiranan (neighbourhood unit) perlu mempunyai jarak
berjalan kaki 400 meter dari pusat kejiranan. GUNA TANAH ( / X)

Reka bentuk susun atur hendaklah jelas dan kemas. Kawasan Perumahan

Justifikasi: Kawasan Perniagaan
• Mewujudkan jaringan laluan pejalan kaki yang berasingan dari
Kawasan
laluan bermotor, berkesinambungan dan bersepadu. Perindustrian
• Meningkatkan tahap pengawasan semulajadi yang tinggi
• Mewujudkan walkable community dan meningkatkan perpaduan Kemudahan Awam

masyarakat. Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

����������� Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
������ Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

�����������������

Pusat Pembangunan berdensiti Kawasan
Bandar tinggi di dalam dan Lapang
berhampiran pusat bandar

Sumber : David Prior, City of Melbourne, November 2006

17SENARAI SEMAK 1 :

REKA BENTUK SUSUN ATUR (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

REKA BENTUK SUSUN ATUR TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
ii. Mengelakkan ruang terpinggir, terasing dan terperangkap.
GUNA TANAH ( / X)
Jalan mati (culs-de-sac) hendaklah lurus dan tidak melebihi 75 m.
Keperluan ini tidak bercanggah dengan piawaian perancangan Kawasan Perumahan
iaitu 150 m dan keperluan Undang-undang Kecil Bangunan
Seragam (UKBS) 91.4 m bagi jalan mati. Kawasan Perniagaan

Mengelakkan kemudahan awam seperti taman permainan kanak- Kawasan
kanak, tandas awam dan depoh sampah di lokasi yang terpencil. Perindustrian

Justifikasi: Kemudahan Awam
• Mengecam orang asing dengan mudah.
• Meningkatkan pengawasan semulajadi. Taman Rekreasi/
• Meningkatkan kualiti persekitaran. Awam/Kawasan
• Mewujudkan rasa kekitaan terhadap persekitaran. Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Reka bentuk jalan mati (culs-de-sac) tidak melebihi 75m memudahkan
pengecaman orang asing

18 SENARAI SEMAK 1 :
REKA BENTUK SUSUN ATUR (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

iii. Reka bentuk susun atur perlu mewujudkan: TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
REKA BENTUK SUSUN ATUR AKTIVITI PEMAKAIAN

i. Pengawasan semulajadi. GUNA TANAH ( / X)
iii. Reka bentuk susun atur perlu mewujudkan:
Kawasan Perumahan
i. Pengawasan semulajadi.
ii. Menggalakkan ruang pandangan dari pelbagai sudut. Kawasan Perniagaan

• Mewujudkan ‘corner shop’, gerai dan kiosk bergerak atau tetap Kawasan
di lokasi bersesuaian berhampiran dengan kawasan tumpuan Perindustrian
awam.
Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Reka bentuk yang boleh meningkatkan pengawasan semulajadi

19SENARAI SEMAK 1 :

REKA BENTUK SUSUN ATUR (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

REKA BENTUK SUSUN ATUR TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
iv. Bangunan perlu menghadap tempat letak kenderaan berpusat. AKTIVITI PEMAKAIAN
Justifikasi:
Memudahkan pemantauan dan pengawasan orang ramai ke arah GUNA TANAH ( / X)
tempat letak kenderaan yang boleh menjadi lokasi berlakunya
jenayah ragut dan kecurian. Kawasan Perumahan

Jalan Kawasan Perniagaan

Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Jalan
Jalan

Tempat letak kenderaan berpusat

20 SENARAI SEMAK 1 :
REKA BENTUK SUSUN ATUR (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

iii. Reka bentuk susun atur perlu mewujudkan: TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
REKA BENTUK SUSUN ATUR AKTIVITI PEMAKAIAN

i. Pengawasan semulajadi. GUNA TANAH ( / X)
v. Kedudukan tandas awam, surau dan lain-lain ruang kegunaan awam
Kawasan Perumahan
mestilah dirancang secara bersepadu dan bersekali dalam bangunan
serta tidak terpencil dan mudah dilihat. Kawasan Perniagaan

Justifikasi: Kawasan
Meningkatkan pengawasan semulajadi orang awam dan Perindustrian
mengelakkan tandas menjadi lokasi insiden rogol dan buang bayi.
Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

21REKA BENTUK BANGUNAN

Reka bentuk fasad bangunan yang tidak menghalang pandangan REKA BENTUK BANGUNAN

i. Reka bentuk bangunan perlu menyediakan ruang terbuka,
tidak tersorok dan tahap penglihatan yang tinggi.

ii. Mempunyai perbezaan yang jelas di antara ruang
persendirian, separa-persendirian dan awam.

iii. Pagar bangunan tidak menghalang pandangan ke ruang
awam.

iv. Memastikan reka bentuk dan kedudukan elemen seperti
dinding pemisah, tempat pembuangan sampah, bumbung
yang rendah atau dahan pokok tidak membantu aktiviti
jenayah.

v. Membangunkan kawasan usang / terbiar dengan
aktiviti yang sesuai bagi mengelakkan menjadi tempat
persembunyian penjenayah.

vi. Mewujudkan aktiviti yang menggalakkan berjalan kaki di
kawasan berkepadatan tinggi dan sederhana.

22 SENARAI SEMAK 2 :
REKA BENTUK BANGUNAN (SEMASA SEMAKAN PELAN BANGUNAN)

REKA BENTUK BANGUNAN TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
i. Reka bentuk bangunan perlu:
GUNA TANAH ( / X)
• Memastikan pintu, tingkap, ruang legar rumah kediaman
menghadap jalan, kawasan lapang dan tempat letak kenderaan. Kawasan Perumahan

• Memastikan pintu, tingkap, ruang legar bangunan menghadap Kawasan Perniagaan
jalan.
Kawasan
• Mengelakkan ‘blind wall’. Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

23SENARAI SEMAK 2 :

REKA BENTUK BANGUNAN (SEMASA SEMAKAN PELAN BANGUNAN)

REKA BENTUK BANGUNAN TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
ii. Panjang anjung kenderaan (car porch) bagi rumah 2 tingkat dan ke AKTIVITI PEMAKAIAN
atas, perlulah tidak melebihi 10 kaki dari garisan bangunan.
Justifikasi: GUNA TANAH ( / X)
Memudahkan pengawasan ke arah pintu pagar dari bilik tidur
utama / bahagian hadapan tingkat atas rumah. Kawasan Perumahan

Panjang anjung Kawasan Perniagaan
kereta tidak melebihi
10 kaki daripada Kawasan
garisan bangunan Perindustrian
10’ 10’
Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Awam
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

24 SENARAI SEMAK 2 :
REKA BENTUK BANGUNAN (SEMASA SEMAKAN PELAN BANGUNAN)

REKA BENTUK BANGUNAN TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
iii. Memastikan ketinggian tembok pagar / tembok pemisah tidak
melebihi 5 kaki. Ruang tertutup yang dibenarkan tidak melebihi GUNA TANAH ( / X)
2 kaki dari paras tanah (rujuk rajah di bawah). Reka bentuk pagar
hendaklah telus dan sukar dipanjat. Kawasan Perumahan

Justifikasi: Kawasan Perniagaan
Memudahkan pengawasan dan pandangan jiran-jiran / penduduk /
pengguna. Kawasan
Perindustrian
50% telus
Kemudahan Awam
Ketinggian
Pagar 5 kaki Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Ruang Kemudahan Masyarakat
Tertutup Kesihatan
Pendidikan
2 kaki Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

25SENARAI SEMAK 2 :

REKA BENTUK BANGUNAN (SEMASA SEMAKAN PELAN BANGUNAN)

REKA BENTUK BANGUNAN TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
iv. Tangga kecemasan atau tangga ke tempat letak kenderaan dalam
bangunan perlulah dapat dilihat dengan jelas dari luar dan dalam GUNA TANAH ( / X)
bangunan.
Kawasan Perumahan
Justifikasi:
Memudahkan pemantauan orang ramai dan mengelakkan tangga Kawasan Perniagaan
menjadi lokasi persembunyian
Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

26 SENARAI SEMAK 2 :
REKA BENTUK BANGUNAN (SEMASA SEMAKAN PELAN BANGUNAN)

REKA BENTUK BANGUNAN TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
v. Pintu dan dinding lif perlulah lut sinar.
GUNA TANAH ( / X)
Justifikasi:
Meningkatkan tahap penglihatan orang ramai dari luar dan dalam lif Kawasan Perumahan
bagi menghindarkan insiden jenayah.
Kawasan Perniagaan

Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

27AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI

1 Kelebaran laluan kenderaan perlu sesuai dengan tahap dan keperluan pembangunan Pencahayaan yang terang di sepanjang jalan

AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI

i. Kelebaran jalan perlulah mematuhi pembangunan dan tahap kelajuan Laluan pejalan kaki yang selamat, selesa dan
garis panduan sedia ada yang diguna yang dibenarkan. mudah dilihat
pakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan. v. Laluan pejalan kaki tidak digalakkan
berhubung dengan jalan mati.
ii. Jaringan jalan mestilah vi. Menyediakan pencahayaan di ruang
berkesinambungan (inter-connected) yang gelap di sepanjang jalan dan
dan mempunyai hierarki yang jelas. laluan pejalan kaki pada jarak dan
Laluan pejalan kaki khusus diasingkan ketinggian yang sesuai.
dari laluan bermotor. vii. Menyelenggara akses dan laluan
pejalan kaki secara berkala dan
iii. Memastikan jalan baru dan sedia berterusan supaya berkeadaan baik
ada berkesinambungan agar tiada dan bersih bagi meningkatkan tahap
pengasingan di antara kawasan baru keyakinan orang awam bahawa
dan lama. kawasan tersebut terjaga dan selamat
digunakan.
iv. Memastikan hierarki dan reka
bentuk jalan sesuai dengan jenis

28 AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI

viii. Penyediaan jalan terus (through road) yang Laluan pejalan kaki yang selamat, selesa dan mudah dilihat
melalui kawasan perumahan ke kawasan
berhampiran tidak dibenarkan.

ix. Jalan keluar masuk perlu dihadkan dan
dikawal (tidak melebihi 2 akses) bagi
setiap pembangunan (rujuk Garis Panduan
Perancangan Gated Community dan
Guarded Neighbourhood untuk perincian).

x. Menyediakan laluan pejalan kaki
yang berkesinambungan di kawasan
perumahan, pusat kejiranan, kawasan
perniagaan dan kawasan tumpuan awam
bagi keselesaan pejalan kaki.

xi. Memastikan laluan pejalan kaki disediakan
di kedua-dua belah jalan terutama di
kawasan tumpuan awam.

xii. Menyediakan laluan pejalan kaki yang
boleh dilihat secara terus dari premis
berhampiran dan tidak terhalang oleh
sebarang struktur.

xiii. Mengelakkan ruang tersembunyi, tersorok
dan ruang yang boleh meningkatkan
potensi berlaku jenayah di laluan pejalan
kaki.

xiv. Menyediakan laluan pejalan kaki yang
mendapat pencahayaan semulajadi secara
optimum pada waktu siang tetapi selesa
kepada pengguna melalui penyediaan
elemen teduhan dan landskap yang sesuai.

xv. Laluan basikal perlu dipisahkan daripada
laluan kenderaan (disediakan bersebelahan
dengan laluan pejalan kaki tetapi
mempunyai lorong yang berasingan).

xvi. Mengelakkan reka bentuk perkhidmatan
sistem telekomunikasi yang menggalakkan
penjenayah melakukan jenayah. Contoh
tiang-tiang telekomunikasi yang
bertangga.

xvii. Jejantas tidak terlindung daripada Ruang terperangkap di jejantas 29AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI
sebarang objek seperti papan tanda,
sepanduk, papan iklan, pokok dan Laluan basikal khusus
papan tanda luar (billboard) serta
mempunyai pencahayaan terang dan
pandangan yang jelas.

xviii. Laluan pejalan kaki bawah tanah
tidak dibenarkan bagi mengelakkan
perlakuan jenayah.

xix. Mengenalpasti zon berprofil tinggi
(aktiviti bank, pengurup wang, kedai
emas, kedai beroperasi 24 jam)
untuk memudahkan pemantauan
pihak polis dan membolehkan
perkongsian peralatan keselamatan
(CCTV, penggera keselamatan, traffic
calming).

Tiang telekomunikasi bertangga Zon berprofil tinggi

30 SENARAI SEMAK 3 :
AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
i. Selekoh tajam dan kecerunan yang mendadak perlu dielakkan.
GUNA TANAH ( / X)
• Tidak boleh mewujudkan selekoh tajam.
• Perlu ada anjakan tidak kurang dari 20 kaki bagi selekoh yang Kawasan Perumahan

bercerun. Kawasan Perniagaan
• Bagi pembangunan sedia ada, peralatan keselamatan perlu
Kawasan
disediakan seperti cermin keselamatan, papan tanda lalu lintas Perindustrian
dan lain-lain.
• Tanaman landskap yang melindungi pandangan di selekoh tajam Kemudahan Awam
perlu dicantas.
Taman Rekreasi/
Justifikasi: Awam/Kawasan
• Selekoh tajam akan mewujudkan entrapment spot yang menjana Lapang

kejadian jenayah. Terminal
• Anjakan mencukupi akan meningkatkan ruang pandangan di Pengangkutan Awam

hadapan. Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kawasan Aras Tanah Asal Kemudahan Masyarakat
Pemotongan Tanah Garis Tengah Jalan Kesihatan
Aras Formasi Jalan Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Anjakan
6.1 m (20 kaki)

Sumber : Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan
Tanah Tinggi, 2009

31SENARAI SEMAK 3 :

AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
ii. Sistem jaringan jalan raya perlu mempunyai ruang pandangan yang
jelas. GUNA TANAH ( / X)

Justifikasi: Kawasan Perumahan
• Meningkatkan pandangan hadapan yang jelas.
• Meningkatkan pengawasan semulajadi pengguna jalan raya Kawasan Perniagaan

terhadap insiden jenayah. Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Ruang pandangan hadapan yang jelas

32 SENARAI SEMAK 3 :
AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
iii. Menghadkan akses di lorong belakang dan lorong tepi bangunan AKTIVITI PEMAKAIAN
(pembangunan perumahan sedia ada).
Menghadkan akses dengan pemasangan tonggak jalan dan rel GUNA TANAH ( / X)
penghadang sementara.
Justifikasi: Kawasan Perumahan
• Meningkatkan tahap keselamatan penduduk daripada kejadian
pecah rumah. Kawasan Perniagaan
• Menghadkan laluan kenderaan bermotor
Kawasan
Tonggak Jalan Perindustrian
Sementara
Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

33SENARAI SEMAK 3 :

AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
iv. Bagi pembangunan baru, konsep rumah teres tanpa lorong belakang AKTIVITI PEMAKAIAN
digalakkan melalui beberapa alternatif iaitu : -
a) Alternatif 1 : Tanpa lorong belakang (Seksyen 33 UKBS) GUNA TANAH ( / X)

����������� Kawasan Perumahan

���������������� Kawasan Perniagaan
����������������
Kawasan
����������� Perindustrian

b) Alternatif 2 : Lorong belakang sebagai laluan pejalan kaki Kemudahan Awam
berlandskap
Taman Rekreasi/
����������� Awam/Kawasan
Lapang
�����������
Terminal
Sumber : Draf Garis Panduan Perancangan Lorong Belakang, 2010 Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Lorong belakang sebagai kawasan hijau

34 SENARAI SEMAK 3 :
AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
• Pengubahsuaian di bahagian belakang rumah tidak dibenarkan
sehingga ke sempadan lot. GUNA TANAH ( / X)

• Menggalakkan lorong belakang / tepi bangunan sebagai kawasan Kawasan Perumahan
hijau.
Kawasan Perniagaan
• Laluan utiliti selebar 5 kaki di hadapan bangunan.
• Rezab jalan kawasan perumahan minimum 50 kaki. Kawasan
• Panjang deretan rumah tidak melebihi 75 meter atau (8 unit Perindustrian

rumah dalam satu deret rumah teres) Kemudahan Awam
Justifikasi:
• Persekitaran yang lebih selamat dan berkualiti. Taman Rekreasi/
• Keselamatan kebakaran dapat ditingkatkan. Awam/Kawasan
• Meningkatkan pengawasan semulajadi. Lapang
• Meningkatkan perpaduan komuniti kejiranan.
Terminal
Kemudahan utiliti di hadapan Pengangkutan Awam
rumah
Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

35SENARAI SEMAK 3 :

AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
v. Bagi kawasan perniagaan (rumah kedai / kedai pejabat) sedia ada, AKTIVITI PEMAKAIAN
bangunan diubah suai menjadi double frontage dan konsep street
mall di lorong belakang dan lorong tepi digalakkan. GUNA TANAH ( / X)

Ubah suai kepada double frontage Kawasan Perumahan

Jalan Kawasan Perniagaan

Kawasan
Perindustrian

Jalan Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Laluan pejalan kaki Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Lorong belakang diubah suai menjadi Street mall Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Pandangan belakang kedai Pandangan depan kedai
(Double Frontage) (Double Frontage)

36 SENARAI SEMAK 3 :
AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
vi. Langkah traffic calming disediakan bagi mengawal kelajuan lalulintas
dan keselamatan kawasan seperti bonggol jalan dan speed table. GUNA TANAH ( / X)

Justifikasi: Kawasan Perumahan
Mengurangkan kelajuan kenderaan sekiranya berlakunya insiden
jenayah. Kawasan Perniagaan

Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

37SENARAI SEMAK 3 :

AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

AKSES TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
vii. Reka bentuk kawasan perumahan strata perlu menyediakan dua jalan
keluar dan masuk. Pintu pertama digunakan sebagai laluan keluar GUNA TANAH ( / X)
masuk utama dan pintu kedua digunakan sebagai laluan keluar
masuk yang dibuka semasa berlaku kecemasan (rujuk Garis Panduan Kawasan Perumahan
Perancangan Gated Community and Guarded Neighbourhood)
Kawasan Perniagaan
Bagi skim perumahan bukan strata, hanya dua jalan keluar masuk
digalakkan. Kawasan
Perindustrian
Justifikasi:
• Pemantauan kenderaan yang keluar / masuk lebih efektif. Kemudahan Awam
• Memudahkan pengawasan melalui CCTV.
Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

������������������ Kemudahan Masyarakat
���� Kesihatan
Pendidikan
����� ������ Dewan Orang Ramai
��� Perpustakaan Awam
������ Kebajikan
�������� Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

�����������

Sumber : Garis Panduan Perancangan Gated Community and
Guarded Neighbourhood, 2010

38 SENARAI SEMAK 3 :
AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

LALUAN PEJALAN KAKI TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
viii.Jejantas dan jejambat tidak terlindung daripada sebarang objek
seperti papan tanda, sepanduk, papan iklan, pokok dan papan tanda GUNA TANAH ( / X)
luar.
Kawasan Perumahan

Kawasan Perniagaan

Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

39SENARAI SEMAK 3 :

AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

LALUAN PEJALAN KAKI TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
vix.Bagi pembangunan perniagaan baru:
GUNA TANAH ( / X)
• Deretan kedai digalak menggunakan konsep double frontage,
street mall dan bangunan sesebuah (free standing building). Kawasan Perumahan

• Reka bentuk kaki lima deretan kedai dilebarkan kepada 10 kaki Kawasan Perniagaan
untuk pejalan kaki. Kawasan pejalan kaki mestilah rata dan tidak
bertangga. Kawasan
Perindustrian
• Reka bentuk deretan kedai yang tiada kaki lima juga digalakkan
menyediakan ruang pejalan kaki selebar 10 kaki (cadangan ini Kemudahan Awam
tidak bercanggah dengan garis panduan Jabatan Landskap
Negara, 2008 pada jarak 12 kaki). Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
• Menggalakkan laluan sehala di kawasan perniagaan. Lapang
• Menggalakkan zon berprofil tinggi (aktiviti bank, pengurup wang,
Terminal
kedai emas, kedai beroperasi 24 jam) Pengangkutan Awam

Justifikasi: Tandas Awam
• Meningkatkan keselamatan pengguna.
• Meluaskan pandangan serta meningkatkan tahap pengawasan Jejambat

semulajadi. Jejantas
• Memudahkan pemantauan pihak polis.
• Membolehkan perkongsian kos penyediaan peralatan Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
keselamatan seperti CCTV, traffic calming, penggera keselamatan Pendidikan
dan lain-lain. Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan

Ruang pejalan kaki yang lebar di hadapan kedai

40 SENARAI SEMAK 3 :
AKSES DAN LALUAN PEJALAN KAKI (SEMASA SEMAKAN PELAN SUSUN ATUR)

LALUAN PEJALAN KAKI TERPAKAI UNTUK STATUS CATATAN
AKTIVITI PEMAKAIAN
x. Menyediakan laluan pejalan kaki di kawasan perumahan,
kemudahan awam dan masyarakat selebar 1.52 meter (5 kaki) yang GUNA TANAH ( / X)
berkesinambungan dan tidak terhalang oleh sebarang struktur.
Kawasan Perumahan

Kawasan Perniagaan

Kawasan
Perindustrian

Kemudahan Awam

Taman Rekreasi/
Awam/Kawasan
Lapang

Terminal
Pengangkutan Awam

Tandas Awam

Jejambat

Jejantas

Kemudahan Masyarakat
Kesihatan
Pendidikan
Dewan Orang Ramai
Perpustakaan Awam
Kebajikan
Pejabat Pos
Keselamatan
Keagamaan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Worthington ohio
Next Book
ТАВСИЯ ЭТАМИЗ: