The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

14 ใบความรู้ สค 11001

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 335ed000119, 2022-07-09 12:10:51

14 ใบความรู้ สค 11001

14 ใบความรู้ สค 11001

ใบความรู้ ครั้ง ที่ 14 วิชาสังคมศกึ ษา สค 11001
เรอ่ื ง เศรษฐศาสตร์

เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตร์ในครอบครัวและชมุ ชน
คนท่วั ไปมักจะเข้าใจกนั วา่ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใช้ประโยชนจ์ ากสนิ ค่าและบริการในการบาํ บดั
ความต้องการ หรอื ตอบสนองความพอใจของมนุษย์เทา่ นนั้ เป็นเร่อื งของความต้องการทีจ่ ะบรโิ ภค
แต่โดยทแ่ี ท้จริงแล้วการบาํ บดั ความต้องการ เพอื่ ใหไ้ ดร้ บั ความพงึ พอใจต้องใหม้ ผี ลตามมาโดยเกดิ คณุ ภาพชวี ิต
ดงั นั้น การบริโภคต้องมคี วามหมายเพ่อื ให้ได้คณุ ภาพชีวติ ด้วย
การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เกย่ี วขอ้ งกับการศึกษาพฤตกิ รรมมนุษย์ในสงั คมทางด้านกจิ กรรมทาง
เศรษฐกจิ การดํารงชวี ิต และการศกึ ษาวิธีการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่ งจํากดั เพอื่ บําบัดหรอื ตอบสนอง
ความต้องการใหเ้ กดิ ประโยชน์และใหเ้ กิดประสทิ ธภิ าพสูงสดุ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต
ความหมายและความสาํ คัญของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ หมายถงึ การศกึ ษาเกี่ยวกับการที่มนษุ ยเ์ ลอื กใช้วิธกี ารต่าง ๆ ในการนําเอา
ทรพั ยากรธรรมชาติท่ีมอี ยมู่ าใช้ในการผลิตสินค้า และบริการให้มีประสิทธิภาพมากทส่ี ุด เพอ่ื สนองความ
ตอ้ งการและหาวิธีการกระจายสินค้าและการบรกิ ารไปสู่ประชาชนได้อยา่ งรวดเรว็
ความสําคญั ของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรม์ คี วามสําคญั ต่อมนษุ ย์ทกุ สถานภาพ เชน่ ผผู้ ลติ ผู้บรโิ ภค เจ้าของการผลติ หรอื รัฐบาล
ผู้บริโภคทมี่ คี วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ จะชว่ ยให้รู้ขอ้ มลู และเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลก สามารถปรับตวั และวางแผนทางเศรษฐกจิ ของครอบครัวไดอ้ ยา่ งเหมาะสมและเกดิ ประโยชน์ เชน่
การหารายได้ทสี่ ัมพันธก์ ับรายจ่าย การออมทรพั ย์ และการบรโิ ภค เป็นต้น
ผู้ผลติ การมขี ้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ การวางแผน การผลติ การบริการสินค้า รวมท้ังการจดั สรร
สนิ คา้ ไปสู่กลมุ่ เป้าหมายอยา่ งเปน็ ระบบ มคี ณุ ภาพและได้มาตรฐาน ซ่ึงเป็นผลดีทงั้ ผู้ผลิตและผู้บรโิ ภค และ
สามารถพัฒนาสนิ ค้าใหเ้ ปน็ ที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

แบบทดสอบหลังเรียน วิชาสังคมศึกษา สค 11001
คำสง่ั จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว
1. ปจั จัยการผลติ ประกอบด้วยอะไรบา้ ง

ก. ผจู้ า้ ง ผรู้ ับจา้ ง โรงงาน บริการ
ข. สนิ คา้ ผผู้ ลิต ผูบ้ รโิ ภค ผ้ใู ห้เชา่
ค. ทดี่ นิ ทนุ แรงงาน ผ้ปู ระกอบการ
ง. ผลตอบแทน กำไร ดอกเบีย้ ค่าเชา่
2.เหตผุ ลใดท่ผี ู้บรโิ ภคควรใชใ้ นการตดั สนิ ใจซอ้ื สินคา้ และบรกิ ารมากทีส่ ดุ
ก. ราคาถกู
ข. มคี ุณภาพ
ค. ความจำเป็น
ง. ถกู ทุกขอ้
3.ในการเลือกบริโภคสินค้าและบรกิ ารต่างๆผู้บรโิ ภคควรปฏบิ ตั โิ ดยคำนงึ ถึงหลกั การในข้อใด
ก. ความจำเปน็
ข. ความประหยดั
ค. ความมปี ระโยชน์และความปลอดภัย
ง. ถูกทกุ ข้อ
4.น้ำตาลชอบซอ้ื เสื้อผ้าและรองเทา้ ใหมๆ่ ราคาแพงเปน็ ประจำ แสดงวา่ นำ้ ตาลไมป่ ฏิบัตติ ามหลักการ
บรโิ ภคในเร่ืองใด
ก. คณุ ภาพของสินค้า
ข. คา่ นิยมในการบริโภค
ค. ความประหยัดและความจำเป็น
ง. ความมปี ระโยชน์และความปลอดภยั

5.สถาบนั การเงนิ ใดเปน็ แหล่งเงนิ ทนุ ในชุมชน
ก. กองทนุ หม่บู า้ น
ข. ธนาคารออมสิน
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ธนาคารเพอ่ื การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

เฉลย วิชาสงั คมศกึ ษา สค 11001 ใบความรู้ ครั้ง ที่ 14
1. ค. ทดี่ นิ ทุน แรงงาน ผปู้ ระกอบการ
2. ง. ถูกทกุ ข้อ
3. ง. ถกู ทุกข้อ
4. ค. ความประหยัดและความจำเปน็
5. ก. กองทุนหมูบ่ ้าน


Click to View FlipBook Version