The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 335ed000119, 2022-07-14 22:49:23

16

16

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 112

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ปร วตก ร ชกญช นก ร พทย ผนปจจบน นปร ทศ ทย มปร กฏข มล ลกฐ น บ น ง
จ กกญช ดถกบรรจ ปนย พตด ทษ ปร ภท 5 ต มพร ร ชบญญตย พตด ทษ พ.ศ.
2522 จงท ข ดก รศกษ วจย ม พฒน พ ช ปนย นท งก ร พทย ผนปจจบน งผล มม
ปร วตก ร ชกญช นปร ทศ ทย ทถกต งต มกฎ ม ย ต นปจจบน ดมก ร ก ขกฎ ม ย พม ตม
ต มพร ร ชบญญตย พตด ทษ (ฉบบท 7) พ.ศ. 2562 ก นด ช พ ปร ยชนท งร ชก ร
ปร ยชนท งก ร พทย ปร ยชนก รรกษ ผปวย ล ปร ยชน นก รศกษ วจย นปจจบนจง ย
ร ว งก รศกษ วจย

1 กญช ล กญชงกบ รคพ รกน น ร CBD ปน ร กดท ดจ กกญชง ล กญช มมฤทธต จต ล
ปร ท ชวย ผปวย ลดคว มวตกกงวล บรร ท ก ร กรงข งกล ม น มฤทธร งบปวด ล มกล กท ช
ว จท ลด ก ร นจ ก รคพ รกน น ท ก ร คล น วดขน ปจจบนยง มทร บกล กก ร กฤทธท
ชด จน ค ดว ร CBD ม วนชวยช ล ก รข ง รคพ รกน น จ กฤทธต น นมล ร ลดก ร ก บ ล
ปกป ง ซลล ม ง ซงต งก รง นวจย พม ตม น น คตถง ด วน ร คญท ช น รคพ รกน น

2 กญช ล กญชงกบ รคม รง นต งปร ทศ มผลก รศกษ วจย ร นกญช ร THC ล ร CBD ท
ม รถ ช ถ ด นก รรกษ รคม รงป ด ล ม รง มด ล ดข ว นปร ทศ ทย มก รศกษ ก ร ชกญช
ต ต นม รงพบว กญช ม รถ กฤทธฆ ซลลม รง นก ร พ ลยง ซลล น งทดล ง ตยง มมก รศกษ

ถงผลข งกญช ต รคม รง นมนษย
3 .กญช ล กญชงกบก รลด ก รปวดมก รศกษ ก รน กญช ม ชลด ก รปวด วน ญพบว
ม รถบรร ท ก รปวด บบ ร รง (Chronic pain) ท ปนก รปวดท งร บบปร ท (Neuropathic pain)
ม รถบรร ท ก รปวดลง ด วนก รบรร ท ก รปวด ฉยบพลน ชน ลงผ ตด ยง ม ด ผลทด รบ
ก รปวด ร รง นผปวยม รง ยง มมข รปท งคลนกทชด จน ร กดกญช จมปร ยชน นก รรกษ
ก รปวด ตยงข ดข มลจ กง นวจย นบ นนทชด จน พยงพ นด นคว มปล ดภย ล ปร ทธผล ซงยง
ต งศกษ วจยต ป พ ผปวย ดรบปร ยชน ง ด
4 กญช ล กญชงกบ รคลมชก รบกญช ท งคก ร ร ล ย (Food and Drug Administration)

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 113

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ข งปร ทศ รฐ มรก นมตย จ ก ร กดกญช ตว รก ( ม ช ร ง คร ) ช ก รค Epidiolex®
ปร ก บดวยตวย CBD 100 มลลกรมต มลลลตร นรป บบ รล ล ย ท งป ก(Oral solution) ดยมข บง
ช นก รรกษ รคลมชกชนดรน รง 2 ชนด ค Lennox - Gastautsyndrome ล Dravet syndrome น
ผปวย ย 2 ปขน ป นปร ทศ ทย กรมก ร พทย ปร ก ศถงปร ยชนข ง ร กดจ กกญช ท งก ร พทย น
ก รน ตวย CBD ม ชกบ รคลมชกทรกษ ย ก ล รคลมชกทด ต ย รกษ ท นน

2.5 กญช ล กญชงกบ รคผว นงน ย พทย ว รช ว กวท ศกษ วจย กยวกบก รน น มนกญช ม ช น
รค กด งน ล กรรมพนธผว นงชนด นง น ตก นด รบ นต งปร ทศ น ยรค ซมป น(Rick
Simpson) มก รคนพบก รรกษ รคม รงผว นงดวยกญช ดยผลตน มนกญช รยกว รค ซมป น ยล
(Rick Simpson Oil, RSO) ลวน ม ผย พร กปร ช ชนช ว รฐ มรก ล ปร ทศ งกฤษ ท ง
น ท ร นต

2.6 กญช ล กญชงกบ รคต นก รศกษ วจย กยวกบก รรกษ รคต น ดวยกญช พบว ก ร ชกญช
ท คว มดน นลกต ลดลง ด มฤทธ ย ด พยง 3 ชว มง ล ขน ยกบปรม ณก ร ชกญช ดวย ซง จ พมก ร
กดผลข ง คยง จ กก ร ดรบขน ดย กญช ม ก กน ป ด ก คว มดน ล ตต ลง ล ว จ ตน รวขน ดวย

ตผลทว ม ล ยปจจย ข ม กยวข ง นก รควบคมคว มดนลร ย วล ก ร กฤทธ คว ม รงข งย กญช
ท นท งก ร พทย ผนปจจบนยง มย มรบก รน กญช ม ชรกษ รคต น น งจ กย ผนปจจบน

ม รถคมคว มดน นลกต ด ย งมปร ทธภ พคงท ล ม ม ม กกว

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 114

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

1.ข ด ม ช ภ พก รณก ร ชกญช ล กญชง นปร ทศ ทย
ก.ปจจบนกฎ ม ย นญ ต ปร ช ชนทว ปปลกกญช ล กญชง ด
ข.กรมก ร พทย ล กรมก ร พทย ผน ทย นญ ต ชผลตภณฑกญช ล กญชง รกษ รคบ ง รค ด
ค.ก รปลกกญช ล กญชง รยงถ ว ผดกฎ ม ย กจ ปลกต ง ดรบ นญ ตก น
ง.กร ทรวง ธ รณ ข ด กปร ก ศ นป พ.ศ.2562 ชย ทมกญช ปรงผ ม ย
พ ก รรกษ รค ร ก รศกษ วจย ด

2.จ กร ยง นก รวจยพบว น น คตมนษย ม รถน กญช ล กญชง ป ช รกษ รค นข ด ดบ ง
ก. รคม รง
ข. รค ท ช ง
ค. รคค พ ก
ง. รค ง ก ก บ

3.ผปวย นข ด ม รถ ข รบก รบรก รจ กคลนกกญช ดยม พทย ร ภ ชกรท ดรบ บ นญ ต
รกษ รคดวยน มนกญช ปนผด ล

ก. ชมพ ปน รค ล ซ ม ร
ข. ม ปน รคพ รกน น
ค. ม น ว ปน รคพษ ร ร รง
ง. งน ปน รคปล กปร ท ม ขง
4. ร ควรปฏบตตน ย ง รกบกร กยวกบก ร ชกญช น งคมปจจบน
ก.ศกษ ข มลทถกต ง กยวกบกญช จ ก ลง รยนรท ปนทย มรบ
ข.ต ต นก ร ชกญช พ ป งกน งคม ม กดผลกร ทบ
ค. นบ นนก ร ชกญช พ รกษ รคต มกร นยม
ง. ม กยวข ง พ ลก ลยงปญ ทจ งผลถงตว ร
5.ผปวย รค ดทต ง ชผลตภณฑกญช ล กญชง ปนย รกษ รมกบก รรกษ ม ตรฐ น พ ก ร ควบคม ก ร
ปวย
ก. รคคว มดน ล ต ง
ข. รค ล ด ล ด ม ง
ค. รคปล กปร ท ก บ
ง. รค ว จ ล ล ด ล ด

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 115

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ฉลย บบทด บ ลง รยน
1.ค
2.ก
3.ค
4.ก
5.ค

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 116

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

จง ล กค ต บทถกต งท ด พยงข ดยว
1.ทกษ นข ด ม กยวข งกบ "ก รรดจทล"

ก. ก รร Media
ข. ก รร ทค น ลยTeachnology literacy
ค. ก รร งคม Social literacy
ง. ก รรข มล Data literacy
2. ข ด ม ชก ร ญ ยก ร ปน วนตว
ก.ก ร ช น ต ร นตทมก ร ช ปร มชน ร ร บ มก รลงท บยนก น ข ชบรก ร
ข. ก ร ชข มลข งลกค จ ก ลงต ง พ ผลปร ยชน นก รขย ยตล ด
ค.ก ร ช ทค น ลย นก รตดต มคว ม คล น ว ร พฤตกรรมข งบคคล
ง.ก ร รวบรวม ม ย ลข ทรศพท ท ย มล ม ย ลขบตร ครดต ล ข มล วนตว น พ น ป ร ง
ฐ นข มลปร วตลกค ขนม ม ลวน ปข ย กบบรษท น
3. ข ดค รป บบก ร รยนร บบดง ดม
ก. ทกษ นก รน คร งม ปกรณ ล ทค น ลยดจทลทม ย นปจจบน ม ช กดปร ยชน
ข. นนทกษ ซง กยวข งกบก รคดค นวณ ก รฟง ก รพด ก ร น ก ร ขยน ล ก รคก ชงว คร
ค.ก ร ชค มพว ต รขนพนฐ น ล ทคนคขน ง
ง.ก ร ช ทค น ลย นก รปฏบตง น ล ก ร ร
4. ข ด ปนคว มช น ญ นก ร ช ทค น ลยซงคร บคลมจ กทกษ ก ร ชค มพว ต รขนพนฐ น ทกษ ท
ซบซ นม กขน
ก. ก รร งคม (Social Literacy)
ข. ก รรก ร ร (Communication Literacy)
ค. ก รร ทค น ลย (Teachnogy literacy)
ง ก รร ร น ทศ (Information literacy)
5. ข ด ปนทกษ ทถก ร งขนดวยวธก ร ล พ วตถปร งค
ก. ก รร Midia literacy
ข. ก รร กยวกบ งท น Visual literacy
ค. ก รร ทค น ลย Technology literacy
ง. ก รร งคม Social literacy

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 117

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ฉลย บบทด บวช คณธรรม นก ร ช งคม น ลน( ค0200035) ร ดบ ม.ปล ย
ร งท 1 ก ร ร นยคดจทล
1. ค
2. ก
3. ข
4. ค
5. ก

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 118

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

มคว มร คว ม ข จ นคณค ล บท ดศ น วฒนธรรม ปร พณ พ ก ร ยรวมกน
ย ง นต ข

ก ร รถ ปน วน นงข งชวตมนษย ม ข ยคดจทล ก ร รก ปลยน ปลง ปต ม ทค น ลย
ท ข ม ทกคน ม รถน น ร งร วผ น งคม น ลน ดย มมก รตรวจ บ มก รปฏ มพนธร ว งผ ง

ร ล ผรบ ร ดตล ด วล นยคดจทลบทบ ทข งผรบ รจ ปลยน ปลง ป ม ดม น ท นก รรบ ร
ท นน ตผรบ ร ม รถ ปนทงผรบ ร ล ง ร ด น วล ดยวกน งทผ ช พงตร นก ล ยดถ น
ม ปฏบตค ก ร ร ดยยด ลกคณธรรม จรยธรรม ล คว มรบผดช บต ก ร รผ น น ลน นยค
ดจทล

1. บ กคว ม ม ย งคปร ก บ ล วตถปร งคข งก ร ร ด
2. บ กคว ม ม ย ล รป บบ ข งก ร ร นยคดจทล ด
3. บ กคว ม ม ย ล คว ม คญข ง คร ข ยต งคม น ลน ด
4. ตร นกถงคว ม คญข ง คร ข ย งคม น ลน
5. ร บปร ภทข ง คร ข ย งคม น ลนทนยม ช น ปจจบน ชน FACEBOOK INSTARGRAM TWITTER

ปนตน
6. บ กปร ยชน ล ข จ กด ข ง คร ข ย งคม น ลน ด
7. ตร นกถงปร ยชน ล ข จ กดข ง คร ข ย งคม น ลน ล ม รถปรบ ช ด ย ง ม ม
8. มม รย ท ล ก ร ร น ยคดจทล ล ปร ยกต ช ด
9. ว คร ล ธบ ย นว นม ดจทล น น คต ด
10. ว คร กรณศกษ : ก ร ช ปร ยชนก ร ร นยคดจทล ด

ร งท 1 ก ร ร นยคดจทล
ร งท 2 คว มรบผดช บ นก ร ช งคม น ลน

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 119

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ก ร รยคดจทล ม ยถง ก ร รร ว งบคคล ล งคม ผ น คร ข ย น ท ร นต ดยก ร ช
ปกรณดจทล ต ง ชน ค มพว ต ร ทรศพท ม รต ฟน ทรศพทดจทล ปนตน ล ผ นช ง
ท งก ร รดจทล ร ดจทล พลตฟ รม (Digital Platform)

ปจจบน คร ข ย งคม น ลนม ยม กม ย ตท ดรกบคว มนยมม ก ด ก Facebook, Twitter,
Line, YouTube ล Instagram

ธ รณ ปนก รก นดว ม ครกต ม ม รถ น พ ตข คว มทน น ด
พ น ปนก รก นดว ฉพ พ น น Facebook ท นนท ม รถม ง น พ ตข ง ร ด
ฉพ ฉน ปนก รก นด ฉพ ตน ง ท นนทจ น พ ตนนค บคคล น ม ม รถ น พ ต
นน ด
Twitter ปนช งท งก ร ร น ลนทมคว มรวด รว ม รถ ร งกร ข งข มล ข ว ร ด
ย งรวด รวผ นก ร Tweet (ทวต) ล Retweet (รทวต)
Instagram ร IG ช งท งก ร ดงคว มคด นทมจด ดนค ก ร พ ตรปภ พ ภ พ คล น ว ร
ร งร ว ดยผ ช ม รถก นดผรบ ร ฉพ กลม ผตดต ม ร ก นด ปน ธ รณ ด (Public)

Mentions ( รยกว ก ร tag บคคล น )
Hashtag ( รยกว ก รตด ช ทก #)
ก ร ช Emoticon ร Sticker

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 120

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ผศกษ จ ปนต งมคว ม ข จก ร รผ นท ง ล คร งม ท งดจทล น งมมต ง มว จ ปน
คว ม ม ม คว ม ตกต ง คว ม ยงข ง ล คร งม พร มทง ม รถ ร ดยก ร ชข คว ม ร
ถ ยค ย ง ร ง รรค มปร ยชน ล ค รผ น พ ปร ยชนต วนรวม น กจ กนยงรวมถง คว ม ม รถ
ว คร ข มลต ง ทม ยบน ดจทลต ง ว ง น ปน ข ทจจรง ง น ปนคว ม น ง น ปนคว ม
จรงบ ง วน ง น ปนคว มจรง ฉพ ตก รณ นน พ ม ตก ปน ย ข งก ร รท งดจทล

นยคทปร ทศ ทยก ลงก ว ข ยค 4.0 ทก ย ง กยวข งกบ ทค น ลยรวมทงก ร ร นรป บบ
ต ง ทลวนจ ต งมก รปรบตว พร นยค มยท ปลยน ปลงทกคนลวนต งก ร ดรบข มลข ว ร ทถกต ง
ครบถวน รวด รวก รท งคมมคว มซบซ นผคน ชชวต ย ง รงรบ ก ร รข มล บบ ดม จจ ม ม รถ
ร งรบคว มต งก รก ร รข งมนษย ด น ลนจง ปนท ง ล กข งก ร ร ข มลทถกน ม ช น
ชวตปร จ วนม กขน ก ร รดวย น ลน ปนก ร รข มลทมก ร ช ทค น ลย ข ม กยวข งม
รป บบก ร รข มลท ล ก ล ย ซง ดคล งกบก รด นนชวตข งคน นยคดจทล ก ร รข มลข ง
มนษยปร ก บดวยผ ง ร ช งท ง ล ผรบ ร ซง มว จ รดวยวธก ร ด กต งปร ก บดวย
งคปร ก บ ล น จ กทกล ว ป ลวก ร รม งคปร ก บดวยกน 4 งคปร ก บ ซงกค S ผ ง ร
(sender) ร ลง ร (source) M ร (message) C ร ช งท ง (media or channel) ล R ผรบ

ร(receiver) ทค น ลย ปลยนพฤตกรรมก ร รข งมนษย ก ร ร น ลก รพรม ดน ค กล วนทกคน
คง คย ดยนกน ยบ ย ลวยง นปจจบน ร รม นภ พข งก ร ร น ลก รพรม ดนกนม กขน ม นยค
ทค น ลย ข ม มบทบ ท นก ร ร ก รม รว ล รงข ง น ต ร นตท คน วน ญ นยคน ช วล ย
น จ ค มพว ต รม กกว จ น ทค น ลย ล นวตกรร ข ม ร งรบก ร รท มนษยมช งท งก ร

รท มปร ทธภ พ ล ก ล ย ล รวด รวม กขน ข มผ น ป รรคด นพนท ล วล ด( Spaceless &
Timeless) ม รถตดต รกน ม นยน ยตรง น ภ ย น มกวน ท ทงท ย ง กลกนคนล ทวป ล น
ถ ปนปร กฏก รณท งก ร รทมคว ม คญต มวลมนษยช ต ร จจ กล ว ดว ปนยค งก ร
ปลยน ปลงก ร ร รป บบก ร ร ม บน ลกข ง ดจทลค ลกข งก รผ นกน (convergence)
นน ม ยถง ชนด นง ม รถท น ท ด ล ย ย ง (multi-tasking) ล ข ถงปร ท มผ ข งคน ด
ม กกว นง ซง ม ยถง ผ ช นงคน ม รถปฏ มพนธ กบ ดม กกว นงช งท ง นชวง วล ดยวกน
นยคทมก ร ปลยน ปลง ย งรวด รวนก รต งมก รปรบตว พร ทก ย ง ก ตด ยกบ ทค น ลย
น ต ร นต ข ม มบทบ ท นก ร ร พมขนทกวน พร น ต ร นตท ผคน ม รถตรวจ บคว ม ปน
จรงข ง งคม ล ยงท ด ย งรวด รว กด ลก Social Media จ ก ลกท ปน วนตวจ กล ย ปน ลกข ง
วนกล งถ ครท ลน Social Media มว จ ปน Facebook Twitter YouTube Google จ ท รว คว ม
ปน วนตวข งผ ลนจ ย ป ม น ท พ ต มว จ ปนข คว ม ยง ภ พ ท งผ น ป น ลกข ง Social
Media งทง ล ยท พ ตจ กล ย ปนข ง วนกล งทนท มว คนท พ ตจ ปร รถน ร มกต ม ดงนนนก

รยค มต งมจต นกทต ง ปดกว ง ต ง ค รพกตก มม รย ท มจรยธรรมทด นก ร ช มคว ม

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 121

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

รวด รวกว งขว ง ยงต ง ครงครด ขมงวดต วฒนธรรมก ร ช ม พยง ตจ ข มลทว ป ท นน ตต ง
ถงคว มร ปญญ ล มจต นก งคว มดง ม ก ร ร น ลกข ง Social Media มคว มรวด รวก ร
ผย พรจ กคน นง ป ก ล ย คน ม รถท ด ย งรวด รว ดงนน งทต งควรร วง รบ ง ร
(Sender) กค ก รมวจ รณญ ณ นก ร ง ร (Message) ว รนนมคว ม ม มกบก รทจ ง ก ป
ร ม พร ม รนน ถก ง ป รนนจ กล ย ปน วนกล งทผรบ ร (Receiver) ด น ด น ดรบร รท
ง กม พร ฉ นนก ร ร นยคดจทล งททกคนพงปฏบต ค ก รมจต นก ปดกว ง ค รพกตก
ม รย ท มจรยธรรมทดรวมทงน น ร งร วทด น งท ปนคว มร รมปญญ ล ม นกทด ผรบ รกบ
บทบ ท ม นยคดจทล ก ร ร นยค ดต น ข ง รจ ถกควบคม ดยผ ง ร (Provider or
Distributor) ชน จ ข ง รฐบ ล ร ภ คธรกจ ต ม ก ร รดจทล ด กดขนผรบ รจ กลบกล ย ปนผม
บทบ ท คญ นก รก นด น ร ทม ช พยง คผรบ ร บบ passive (รบ ต พยง ย ง ดยว) ร active
(รบ ร ตต บ น งดวยคว มกร ต ร รน) ตพร มจ ปนผ ง รดวย ชนกน ซงถ ปนก ร รมตน รบ
มมม ง ม ท กยวกบผรบ ร ซง PricewaterhouseCooper รยกว Lifestyle Media (2006) Lifestyle
Media ค ก รผ น ทค น ลย ล ท ปนตว ช ม ช งว งร ว งคว ม ปนม ชพ ล คว ม ม รถ น
ก ร ร ง รรค น ต มคว มต งก รข งผรบ ร ( on demand) ปลยน ปผรบ รจ มคว ม ม รถ นก ร
ผลต น ร ด ง ดงนน จกล ว ดว ผรบ รค ผทม น จ นก รควบคม น ล ล ปนผทน
น ทผลตน ผย พร ก ป ย งกว งขว งบน งคม น ลน(social network) นน ม ยถงว ผรบ ร ม ช
พยง คม น ท นก รรบข มลข ว ร พยง ย ง ดยว ท นน ต นยคดจทล ผรบ ร จ ปลยนบทบ ท น ท
ข งตน ง ปนทงผรบ ร ล ง ร ด น วล ดยวกน นท งกลบกนผ ง รกจ กล ย ปนผรบ ร ด ชนกน

1. ร จ ร ย ง ร ม ม กดปร ทธภ พ?
2. ร จ ว คร ล ปร มนข มลข ว ร ทมจ นวนม ศ ล นยคดจทล ย ง ร?
3. ร จ จดก รกบคว ม มพนธบน ลก น ลน ท ง น ท ร นต ย ง ร ?

1. ข จคว ม ม มข ง ล คร งม ท งดจทล นง นต ง
2. ข จ นตร ย ล คว ม ยง น งข งก ร ร น ลน
3. ข จคว ม ตกต งข งคนทรจก ฉพ ลก น ลน ล คว ม ยงต ง
4. ข จวธก ร ร ย ง ร ง รรค ล ปนปร ยชน
5. ข จข ทจจรงคว มคด นคว มจรง ฉพ วนคว มจรง ฉพ ถ นก รณมร

https://www.youtube.com/watch?v=I0HZJXMr3-g
https://www.youtube.com/watch?v=F9XpG-77j-Y

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 122

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

1.พล ม งดจทลจ ต งมคว มรบผดช บด น ดบ ง
ก. คว มรบผดช บต ตน ง
ข. คว มรบผดช บต คร บครว ล พ น
ค. คว มรบผดช บต ชมชน
ง. ถกทกข

2.ข ดกล วถงผลกร ทบจ กก ร ช ทค น ลย ร น ทศ ดถกต ง
ก. ก ร ช ทค น ลย ร น ทศจ ม กดผลกร ทบ ด ทง น
ข. ก ร ช ทค น ลย ร น ทศจ งผลกร ทบท งด นลบ ท นน
ค. ก ร ช ทค น ลย ร น ทศจ งผลกร ทบท งด นบวก ท นน
ง. ก ร ช ทค น ลย ร น ทศจ งผลกร ทบทงท งด นบวก ล ด นลบ

3.นก รยนคดว ก รศกษ ท ง กลผ นด ว ทยม ชปร ยชนจ ก ทค น ลย ร น ทศ ดม กท ด
ก. ก ร ดงผล
ข. ก รปร มวลผล
ค. ก ร ร ล คร ข ย
ง. ก รบนทก ล จด กบข มล

4.ผลข ง ทค น ลย ร น ทศ ข ดมผลต ตวนก รยน
ก. ร บบก ร รยนก ร นท ง กล
ข. บท รยนค มพว ต รชวย น
ค. ร บบ ฝ ร วงภยทมค มพว ต รควบคมก รท ง น
ง. ข ก ล ข ถกต ง
5.ผลกร ทบท งบวกข ง ทค น ลย ร น ทศข ดม ก กดขนน ยท ด

ก. นค มปรม ณก รผลต พมขน
ข. มนษยมคณธรรม งขน
ค. ม ลงข มลคว มร พมขน
ง. มนษยมร บบขน งททน มย

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 123

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ฉลย บบทด บวช คณธรรม นก ร ช งคม น ลน( ค0200035) ร ดบ ม.ปล ย
ร งท 2 คว มรบผดช บ นก ร ช งคม น ลน
1. ง
2. ง
3. ค
4. ง
5. ข

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 124

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ด นมง นทด นฐ น นก ขยนนตย ร นบ น กดข ง ข นชวง ด ปด ขณ ท ข นงด ฆษณ ท ง ทรทศน
นท งถน ดย ข คดว ปน ร งขบขน จง ดงคว มคด น กยวกบ ฆษณ ดงกล วบน คร ข ย ซ ชยลม ดย ท
ข ชนช บ นวนจนทรทถดม ข คว มดงกล วข ง ข ถก ง ปยง จ น ย ดย จ น ย ด รยกด น ข ม น
นกง นข ง ธ ล ถ มว ท ม ข ถง ล กทจ ยว ม ลกค ฆษณ ร ย ญท ดคน นงข งนตย รร ยน
ด น ปลก จม ก พร ข คด มถงว ฆษณ ดงกล วท ข ด ดงคว มคด น ปจ ปนลกค ร ย ญข ง
นตย รท คยก ลงท ง น ย จ น ยข ง ข ดบ ก ลกก รจ งง นข งด น ลงจ กนน
ร งน จด ม น ปนกรณทรน รงข งผลกร ทบจ ก ซ ชยลม ดย ตมนจ ท คณปร ล ด จ กรว
ร งดงกล ว ปน ร งท กดขนจรง ช ล ถ นก รณ ดรบก ร ปลยน ปลง พ ปกป งผกร ท ผด ต ปน ร ง
จรง กยวกบคนท ญ ยง นข ง ข ป พยง ค ดงคว มคด นท ร ดยง บน งคม น ลน ท นน

งคม น ลน ตบ ตขน ร ย นชวง ล ยปทผ นม ดย วบ ซต นงกล ย ปนท ง ล ก รบก ร
บงปนคว มคด น รปถ ย วด ล ก ร ตต บกบ พ น คร บครว ยง งคม น ลน ตบ ตขน ร ยงคน
พบว ม งท มควรท บน ซ ชยลม ดยม กขน ท นน ล งม ด นวท งปฏบตทดท ด รบก รม วนรวม นก ร
ช งคม น ลนทรบผดช บ รวมถง นวท งก รปฏบตทดท ด รบม รย ท น งคม

คณ จ ม นดวยกบ ทก ง ทก ย ง ร ทกคนทคณพบ น คร ข ย ซ ชยลม ดย ตคณจ ปนต งปฏบตต
ทกคนดวยคว ม ค รพ กฎ ลก นก รปฏบตต ผ นค คณต งก ร ดรบก รปฏบต ย ง ร กจงท บบนนกบ
ผ นดวย

ย น ซ ชยลม ดย ป ช พ ลวงปร วณ ร กลน กลงบคคล น มว คณนง ย น จ ค มพว ต ร ต ม ด
ม ยคว มว คณ ดรบ บ นญ ต นก รขมข ร พรกร จ ยข วล ท ปน นตร ยต ผ น

ค นงถงก รตงค คว ม ปน วนตว ปน นดบ รก ปรดจ วว ทกคน ม รถม ง น พ ตข งคณ ดทก ม
( ม ตคนทคณ มต งก ร น) คดก น พ ต!

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 125

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

1. ผท ชง น น ท ร นตต งซ ตย ล มคณธรรม ตง มน ยบน กฎ ม ยบ น ม ง
2. มน ผลง นข งผ น ม ปนข งตน นกรณทต งน ม ชง นต ง งถงบคคล ร ลงทม ข ง
ข มล ทน ม ช
3. พงร ลก ม ว งทน น บน น ท ร นต จจ ม ดก ร ผทข ดปร บก รณ ข ม ด ด
ตล ด วล ดงนนก รน น ข มลควรทจ ปน ป นท งทด มคณธรรม
4. มควร ร ยป ย ร ง น ง ด นจ ท บคคลท ม กดคว ม ย ย ด
5. ก ร ชค พดควรค นงถงบคคล น ท จจ ข ม บคนข มลทม ล ก ล ย จงควร ชค ท ภ พ6.
ม ช น ท ร นต ปน คร งม นก ร ล กลวงผ น ลงผด ลง ช นท งทผด
7. พงร ลก ม ว ก รกร ท ผดท ง น ท ร นต ม รถทจ ตดต ม บคคลทกร ท ด ดยง ย
8. ก รกร ท คว มผดท ง น ท ร นต บ งกรณ ปน ชญ กรรม ทมคว มผดท งกฎ ม ย
9. ต ง ม ชค มพว ต รท ร ย ร ล มดผ น

คณต งก ร ดรบก รปฏบต ย ง ร กจงท บบนนกบผ นดวย จ ปนต งปฏบตต ทกคนดวยคว ม
ค รพ ล มล มด ทธข งผ น ชน

1. ต ง มรบกวน ด นม ก ข ร ปดด ฟมข มลข งผ น
2. ต ง ม ชค มพว ต ร พ ก ร จรกรรมข มลข ว ร
3. ต ง ม ชค มพว ต ร ร ง ลกฐ นท ปน ทจ
4. ต ง มคดล ก ปร กรมข งผ นทมลข ทธ
5. ต ง มล มดก ร ชทรพย กรค มพว ต ร ดยทตน ง มม ทธ
3. ก รท วนรวม ย ยจ กก ร ช น ลนปร ภทต ง ทมผลกร ทบต วนรวม งคม
ปร ทศช ตลวน ปน งผดกฎ ม ยทง น ชน
1. ต งค นงถง งทจ กดขนกบ งคมท กดจ กก รกร ท ข งท น
2. ต ง ชค มพว ต ร ดย ค รพกฎร บยบ กตก ล มม รย ท

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 126

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 127

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ต มปร มวลกฎ ม ย พง ล พ ณชย ม ตร ดงนน ผ ชง น งคม น ลนจงควรจ คด ด
ก นทจ พ ตรปภ พ วด ข คว ม ร ด ลง น น งคม น ลนนน น งจ ก ม ขนช
ว งคม มว จ งคม นชวตจรง ร น ลก น ลน กย มต งมกฎ กตก ท ร ต งรกษ ม พ คว ม งบ
ขข ง งคม ดง นวนกฎ ม ยข ง รมนทกล ว วว Ubi societas, ibi jus ท ดม งคม ทนนมกฎ ม ย
ปนททร บกนดว น ลก น ลนปจจบน ด ข ม มบทบ ทต วถชวตข งมนษย น ล ยมต ก รกร ท ต ง
นกจวตรปร จ วนข งบ งคน จจ ปนต ง ช ล น ข ม ชวย นทกขนต นข งชวต ยง นขณ นท งคม
(Social Media) ดรบคว มนยม ย ง พร ล ย นก ร บงปนข มลข ว รร ว งผ ชดวยกน พร ลกษณ
ดน ล น ข งมนทท ก รม วนรวมง ย พยงก รพมพ ร คลก ผรบ รกจ ม รถกล ย ปนผ ง ร ด
น วล ดยวกน วบ ซตจ พวก Facebook ล Twitter จง ข ม มบทบ ท ย งม ก นก รน น ข มลข ง
ผ ชทม น คว มย ว มม กนก

ก น น ร จ ปนต ง ข จรวมกนว วบ ซตปร ภท ล น ม ชพนท ดยธรรมช ต ตมลกษณ
คว ม ปน ธ รณ ดย วนตว (Personic = Public+Person) ขน ยกบก รตงค ข งผ ช ตล คน ซง ตกต ง
ปน ย งม กกบพนทก ร ลก ปลยนคว มคด น ร บทคว มต ม นง พมพซง ปนก ร ขยนขน ดย ว ต
ม ปน ชนนก ม ด ม ยคว มว วบ ซต ล นซง ม ช ดยธรรมช ตจ มจ ปนต งมจรรย บรรณ ร
ม ตรฐ นคว ม ม มท ง งคม นก ร ชง น น งจ กคว มมจรรย บรรณจ น ม คว มน ช ถ ล
คว มน ช ถ นนกต งวดจ ก น ม ชรป บบ ตท ปน ชนน พร ว ผลลพธข ง งคมนนขน ยกบตว
ผ ช กผ ชม จตน ทจ บด บ นคว มจรง พ ปลกปน ร วงผลท งก ร ม ง ผลลพธท กดขนย มจ ปนด น
ลบ ต กผ ช ค รพ น ทธ รภ พข งผ น ย ง ม ภ คกน มคว ม ปนกล ง นก รน น คว มคด น
ล น น ปนข ทจจรงทถกต ง มนย ปรง ผลลพธท กดกจ ร ง รรค น ชงบวกม กกว ปน
น ดย ลก ลว ทธ ล รภ พ นก ร ช น ลนข งคน ร จ ม ตกต งกบ ทธ ล รภ พ นก ร ช
น พร ถ ว ปน รภ พ นก ร ดง กผ น นปฏญญ กลว ทธมนษยชน ดมก รรบร ง รภ พ น
ลกษณ น ว นข 19 ว ทกคนม ทธ น รภ พ งคว ม น ล ก ร ดง ก ทธนรวมถง รภ พ นก รท
จ ถ คว มคด ดยปร ศจ กคว ม ทรก ด ล ทจ วง รบ ล จกจ ยข ว ร ล คว มคด น มว
ดยวธ ด ล ดย มค นงถง ขต ดน นรฐธรรมนญ งร ช ณ จกร ทย พ.ศ.2550 กมก รรบร งก ร
กร ท ปร ภทน ชนกน นม ตร 45 วรรค รก ว บคคลย มม รภ พ นก ร ดงคว มคด น ก รพด ก ร
ขยน ก รพมพ ก ร ฆษณ ล ก ร คว ม ม ย ดยวธ น ดงนนก รกร ท ชนนจงถ ปน ทธมนษยชนขน
พนฐ น ชนกน ต นคว ม ปนจรง ม ม รภ พ กดขน ปนท นน นว ขต ดนข ง รภ พ ตล บคคลย มจ
ชน ล ทบซ นกน นบ งกรณกล ย ปนก รล มด ทธ วนบคคลซงกน ล กน ดย ฉพ ย งยง น ลก
คร ข ย งคม น ลนทด ม นว ขต ดนข ง รภ พ นก ร ดงคว มคด นจ มม กจนบ งครง จมม ก
กน ปดวยซ คว มจ ปน นก รทต งก กบ ด ล ล ตรวจ บก ร ชง น รวมถงม ตรฐ นจรรย บรรณจง ปน

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 128

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

งจ ปน น งคม น ลนปจจบน
น ร ง กยวกบก ร ค รพ ทธ นคว ม ปน วนตวนน จรง ลว ปน ร ง ทธขนพนฐ นข งคนท ดรบ

ก รคมคร งตง ตรฐธรรมนญฉบบป พ.ศ.2540 ซงคน น งคม วนม ก จล ลย ล ม จถงคว ม คญข ง
จดน ปจจบนรฐธรรมนญฉบบป พ.ศ.2550 นม ตร 35 มร บ กยวกบ ร งน วชด จนว ทธข งบคคล น
คร บครว กยรตยศ ช ยง ตล ดจนคว ม ปน ย วนตวย ม ดรบคว มคมคร ง ก รกล ว ร ขข ว
พร ล ยซงข คว ม ร ภ พ มว ดวยวธ ด ปยง ธ รณชน
น ปนก รล มด ร กร ทบถง ทธข งบคคล นคร บครว กยรตยศ ช ยง ร คว ม ปน ย วนตวจ
กร ท ม ด วน ตกรณท ปนปร ยชนต ธ รณ บคคลย มม ทธ ดรบคว มคมคร งจ กก ร วงปร ยชน
ดยมช บจ กข มล วนบคคลท กยวกบตน ทงน ต มทกฎ ม ยบญญต
ซง กคน น งคม คว ม คญ ล ปฏบตต ม ลวนน ปญ ข ง งคม น ลน จมน ยลงก ปน ป ต
ปจจบน ม คนล ลยถงก ร ค รพ น ทธขนพนฐ นข งคนดวยกน รฐจงมคว มจ ปนต งจดท กฎ ม ย
กยวกบ ร งน ดย ฉพ พ.ร.บ.ว ดวยก รกร ท คว มผด กยวกบค มพว ต ร พ.ศ.2550 จง กดขนม พ
ก นดม ตรก ร นก รป งกน ล ปร บปร มก รกร ท ท ชร บบค มพว ต รซงก กดคว ม ย ย
กร ทบกร ท นต ศรษฐกจ งคม ล คว มมนคงข งรฐ รวมทงคว ม งบ ข ล ศลธรรม นดข งปร ช ชน

ณ จดน งทปญ ด กดขน กล วค ถง มก รมกฎ ม ยฉบบนจ ปน วน นงทรฐ ม รถก กบ ด ล
งคม น ลน ป นทศท งท ม ม มมก รล มด ทธ รภ พต ผ ชดวยกน ตกมก รถก ถยง น งคมถง
น ทคลม คล ข งกฎ ม ยฉบบน ซง ม ยงว จ ถก จ น ทรฐ ช นท งล มด ทธ ล รภ พข งผ ช
น ดงกล ว ย นม ตร 14 ข ง พ.ร.บ.ว ดวยก รกร ท คว มผด กยวกบค มพว ต ร พ.ศ.2550 คว มดงน

ผ ดกร ท คว มผดทร บ วดงต ปน ต งร ว ง ทษจ คก ม กน ป ร ปรบ ม กน นง นบ ท ร ทง
จ ทงปรบ

(1) น ข ร บบค มพว ต รซงข มลค มพว ต รปล ม มว ทง มด ร บ ง วน ร
ข มลค มพว ต ร น ปน ทจ ดยปร ก รทน จ กดคว ม ย ย กผ น ร ปร ช ชน

(2) น ข ร บบค มพว ต รซงข มลค มพว ต ร น ปน ทจ ดยปร ก รทน จ กดคว ม ย ยต
คว มมนคงข งปร ทศ ร ก กดคว มตนตร นก กปร ช ชน

(3) น ข ร บบค มพว ต รซงข มลค มพว ต ร ด น ปนคว มผด กยวกบคว มมนคง ง
ร ช ณ จกร ร คว มผด กยวกบก รก ก รร ยต มปร มวลกฎ ม ย ญ

(4) น ข ร บบค มพว ต รซงข มลค มพว ต ร ด ทมลกษณ นล มก ล ข มลค มพว ต รนน
ปร ช ชนทว ป จ ข ถง ด

(5) ผย พร ร งต ซงข มลค มพว ต ร ดยร ย ลวว ปนข มลค มพว ต รต ม (1) (2) (3) ร
(4) คว มคลม คล ข งฐ นคว มผด ล ทษบ งปร ก รทมก รทบซ นกบ ทษทม ยต มกฎ ม ย ญ ร
กฎ ม ย พง ย ลว ด งผล ผ ชบ งคน กด ก รต ต น ล มย มรบกฎ ม ยฉบบน ถง มว จ ช ดผลด

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 129

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

ตรงต ม ป ม ยทว ง ว น ลกก ร ต ก ทผ ชซง มม จตน ท ผด ร จง จ ร งคว ม ย ยต งคมกม
ก งทจ ดนคว มผดต มกฎ ม ยฉบบน ขณ ทผม จตน บ ฝง ร จง จ ร งคว มวนว ย งคม

รวมถงล มด ทธผ น จ ม ดนคว มผด พร น ลก งคม น ลน คว มจรงทถกบด บ นมม ก ย งม ศ ล
ล คว ม ทจทถกรบรกนว ปนคว มจรงทถกต งกมม ก ย งม ศ ล ชนกน งทจ ท งคม น ลน ย น
ทศท งท ม ทควรต ตวผ ช กค ม ตรฐ นท งจรยธรรม ล จรรย บรรณข งตวผ ช ปน คญ กฎ ม ยถงจ
ม น ทด ก พยง ด ก ตผ ช มมคว ม นกต คว มรบผดช บ ล จรยธรรมขนพนฐ น นด น ทธ ล
น ท กฎ ม ยนนกจ ม ปนผล กทง กผทม น จบงคบ ชกฎ ม ยนน มด นนก รต ม น ท นท งทถก
ทควร กฎ ม ยกจ ม มฤทธผล ชนกน

นก รน ภ ก ร นง พมพ งช ต ล ภ วช ชพข ววทย ล ทรทศน ทย นฐ น ท ปน งคกร
วช ชพด น มวลชน จง ดมก รปร ก ศ ช นวปฏบต ร ง ก ร ช งคม น ลนข ง มวลชน พ.ศ.
2553 ดวย ตผลคว มจ ปน วน นง ค น ถ นก รณปจจบน มวลชน ขนงต ง ทง นง พมพ
วทยกร จ ย ยง วทย ทรทศนรวมถง วบ ซตข ว รต ง ด ข ป ชปร ยชนจ กก ร ช งคม น ลน
(Social Media) ทง นด นก รรวบรวมข มลข ว ร ก รน น ล ก ร ดงคว มคด น ร ก ร ผย พร
ก รท ง นข ง งคกรข ว ซงมทงก ร ชปร ยชน นร ดบ งคกร ตวบคคล ล ผ มผ น ปนจ นวนม ก นว
ปฏบตนจง ปนก รก นด มวลชน ด ช งคม น ลน ปน ป นท ง ร ง รรค

น ก วน นง จ ปน พร ดวยก ร ข ถงทง ยข ง งคม ลก น ลน ท มตว ดงท ปนทง
"ตวจรง" ล "ตวปล ม" ข ป ช คร งม ทว พ รข มล ปยง ธ รณ ผลลพธท กดค ข วล ข ว
ปล ย ข วท ร งคว ม ย ยจง รมปร กฏม กยงขน ปนทม งคกรวช ชพด น มวลชนจ ปนต งร ง
นวปฏบตน พ ก ร ช งคม น ลนข ง มวลชนตวจรงมน นก มคว มน ช ถ ล มคว ม ปนม

ชพม กขน
ดย น ลกข ง นวปฏบตน ปนก รพดถงก รท มวลชนต งพงร วง นก ร ข มล ล น น

กล วค ข มลทม ลงทม ทชด จน ช ถ ด ต ง ม ปล มด ทธ วนบคคล ล ศกดศรคว ม ปนมนษยข ง
ผ น ก รน น ต ง ม ปนก ร ร งคว ม กลยดชงร ว งคน น งคมรวมถง มยยง กดคว มรน รงจน จ
น ป คว มขด ยงถงขน ย ย ย งรน รงภ ย นช ต ท คญ นข ท 7 ข ง นวปฏบตน ดพดถง งทน น จ
วดวยว ก รร ยง นข มลข ว รบน งคม น ลน ผปร ก บวช ชพ มวลชนพง
ยก ข ว กบ คว ม น กจ กกน ย งชด จน พงร วงก รย คว มทท ข คว มนนบด บ น ปจ ก
ข ทจจรง ล พงร วงก ร ผย พรข มลข วซ กทง น นวปฏบตน ดก นด วชด จนว พนท งคม

น ลนน ปนพนท ธ รณ ม ชพนท วนบคคล ซง ปนก รรบร ง ถ น ข ง น ลน ป นตว ลยว
พฤตกรรม ด ทกร ท บน งคม น ลนน จ ต งค นงถง ทธ วนบคคลข งผ น น งจ ก ปนพนท ธ รณ
ท ร ม ม รถท ร ดต ม ภ จ

คม พฒน ร บบก ร รยนรชวง ถ นก รณ ควด-19 130

ร ดบมธยมศกษ ต นปล ย

งทน น จ กปร ก ร นงข ง นวปฏบตน ค ข ท 12 ข ง นวปฏบตดงกล ว คว มว กก ร
น น ข มลข ว ร ร ก ร ดงคว มคด นผ น งคม น ลนข งผปร ก บวช ชพ มวลชน กดคว ม
ผดพล ด จนก กดคว ม ย ยต บคคล ร งคกร น ผปร ก บวช ชพ มวลชนต งด นนก ร ก ข
ข คว มทมปญ ดยทนท พร มทง ดงถ ยค ข ทษต บคคล ร งคกรท ดรบคว ม ย ย ทงน ต ง ผ
ท ดรบคว ม ย ยม ก ช จงข มลข ว ร นด นข งตนดวย นน ดงถงก ร ดงคว มรบผดช บข ง
ผ ช นกรณทมก รล มด ทธข งผ น ซงนบ ปนม ตรฐ นท งจรยธรรมท คญยงทผ ช น ลนควรม ม ช
พยง ต มวลชน ชพ ท นน

จ กทง มดทงมวล กฎ ม ย ล นวปฏบตต ง ก ปน พยง คร งม นงทถก ร งขน พ ก กบ ด ล ล
ตรวจ บก ร ช งคม น ลน (Social Media) ก ร ต งก ร พนท งคม น ลน ปนพนทท ครกต ม

ม รถ ช ด ย ง ร ดยตง ยบนฐ นข งคว ม ค รพซงกน ล กน นวท ง ล วธก รทดท ด ค ผ ชควรม
ร บบก กบ ด ล ล ตรวจ บกน ง กผ ชมม ตรฐ นท งจรยธรรม มจรรย บรรณ นฐ น ท ปนทงผ ง ร
ล ผรบ รทด ลวนน งคม น ลนกจ กล ย ปนปร ยชน ย งยงต มนษยช ต

กฏ ม ย ล ม รย ท น งคมดจทล


Click to View FlipBook Version