The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

11 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 335ed000119, 2022-07-09 10:42:36

11 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติ

11 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติ

ครงั้ ที่ 11

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ขอ้ ใดคือความสาํ คญั ของการวางแผน
ก. การคาดการณส์ ิ่งทจ่ี ะเกิดในอนาคต
ข. การกําหนดวิธกี ารตา่ ง ๆ อย่างเปน็ ขั้นตอน
ค. การรบู้ ทบาท หนา้ ทช่ี ดั เจน
ง. ถกู ทกุ ข้อ

2. ข้อใดไมใ่ ชก่ ารจัดการเกย่ี วกบั การควบคุมคุณภาพ
ก. การสร้างความคดิ ในการทําผลิตภณั ฑ์
ข. เลอื กผลิตภัณฑ์ หรืออาชพี
ค. มาตรฐานผลติ ภัณฑ์
ง. การกําหนดราคาเอง

3. ความสาํ คัญของเครื่องหมายมาตรฐานคอื ขอ้ ใด
ก. ปลอดภัยในการใชง้ าน
ข. มคี ุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ค. สะดวก ประหยัดเงิน
ง. ได้รบั ความยตุ ิธรรม

4. ขอ้ ใดเป็นความสาํ คัญของตลาด
ก. การแลกเปลย่ี นสินคา้ และบริการ
ข. การตลาดชว่ ยพฒั นาเศรษฐกจิ
ค. ผูบ้ รโิ ภคเกดิ ความรับรู้
ง. ถกู ทกุ ข้อ

5. การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในอนั ดับแรกของการทําแผนการตลาดเป็นการดาํ เนินการในข้อใด
ก.การวิจัยตลาด
ข. การส่งเสริมการขาย
ค. การทําขอ้ มูลฐานลกู คา้
ง. การดําเนินการด้านการตลาด

เฉลยขอ้ สอบก่อนเรียนคร้งั ท่ี 11

ขอ้ ท่ี เฉลย
1ง
2ง
3ข
4ง
5ก

คร้งั ที่ 11

การวเิ คราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบตั กิ าร

เม่ือดำเนนิ การจดั ทำแผนปฏิบตั กิ ารเปน็ ท่เี รียบร้อยแลว้ ผู้ประกอบการควรจะต้องมีการ วิเคราะหค์ วามเปน็ ไปได้
ของแผนควบค่ไู ปด้วย เพอื่ ประเมินความเป็นไปไดข้ องแผน เพราะแผนที่ดตี ้อง อยบู่ นพ้นื ฐานความเปน็ ไปไดแ้ ละนำมา
ปฏบิ ัติจริง จึงจะเกิดประโยชน์ค้มุ ค่าในการดำเนนิ การจดั ทำแผน ดงั กล่าวผ้ปู ระกอบธุรกิจจำเปน็ ที่จะต้องมีความรแู้ ละ
ประสบการณ์เฉพาะดา้ นเป็นอยา่ งดี หรืออาจส่งให้ ผู้เช่ยี วชาญเฉพาะดา้ นในแตล่ ะแผนยอ่ ย ๆ ในแผนธรุ กจิ เปน็ ผวู้ ิเคราะห์
ให้ความเห็น ในความเป็นไปได้ ของแผนดังกล่าว ดังนี้

1. วเิ คราะห์ความถูกต้องนา่ เชื่อถอื ของข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ะนำมาใช้ในการกำหนดแผน วา่ มีความเท่ียงตรงเพยี งใด
เพราะถา้ หากไมเ่ ที่ยงตรงมาเสยี ตง้ั แตจ่ ุดเริ่มต้นแล้ว สง่ิ ทจี่ ะถูกกำหนดข้ึน ตามมากจ็ ะคลาดเคลื่อน และห่างไกลความเปน็
จริงท่อี าจเปน็ ไปไดใ้ นแผนทัง้ หมด เช่น การได้ข้อมูล เกีย่ วกบั คู่แขง่ ขนั มาไม่ถูกตอ้ ง กท็ ำใหเ้ ราประเมินความสามารถของคู่
แขง่ ขันผดิ ไป ผลท่ตี ามมาคือ อาจทำใหเ้ ราประมาทคู่แข่งขัน หรอื ใช้กลยทุ ธท์ ผ่ี ดิ ทางไปก็เป็นได้ ดงั นนั้ ในการวิเคราะหต์ อ้ ง
ตรวจสอบ แหลง่ ท่ีมาของข้อมลู ใหเ้ ปน็ แหลง่ ทีถ่ ูกต้องสำหรบั ฐานข้อมูล และความทนั สมยั ของข้อมูล

2. วเิ คราะหว์ ตั ถปุ ระสงค์ จะทำอะไรเพอ่ื ใคร ในสงิ่ ทจ่ี ะทำมีความยาก ง่าย สามารถ - หาวสั ดุ หรอื วตั ถุดิบทจ่ี ะ
ใชไ้ ดต้ ลอดทกุ ฤดู ทง้ั คุณภาพ และปริมาณ เพื่อตอบสนองต่อผู้บรโิ ภคที่ได้ กำหนดไว้ เม่ือวัตถดุ บิ มีน้อย หรือไมพ่ อจำนวน
ผบู้ ริโภคจำเป็นต้องลดลงตาม เพื่อการดำเนินธุรกิจจะได้ ดำเนนิ การได้อยา่ งราบรืน่ ลดความเส่ียงจากปญั หาส่งิ แวดล้อม
เชน่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ ภยั ทางธรรมชาติ

3. วิเคราะห์เปา้ หมายท่ีได้กำหนดไว้ ควรมกี ารวเิ คราะหพ์ ฤตกิ รรมของผบู้ ริโภค จะเกดิ ประโยชน์หลายประการ คือ

3.1 ใชป้ รบั ปรุงกลยุทธ์การตลาด โดยการวิเคราะหแ์ ละออกแบบกลยทุ ธไ์ ด้ถกู ต้องกวา่

3.2 สามารถมีกลวิธีการเขา้ พบลกู คา้ ก่อนหลังดว้ ยวิธีการต่างกัน

3.3 สามารถปรับส่วนประสมทางการตลาดท่ถี ูกต้องไดป้ ระสิทธภิ าพหลายแงม่ ุมยิง่ ขนึ้ โดยใชก้ ลยทุ ธ์เชิงรวมจึงได้ผลกว่า

3.4 สามารถเพ่ิมคุณภาพของศิลปะการปฏิบตั ิตามผลการตลาด โดยเฉพาะการโนม้ นา้ ว ชักจูง และการสร้างอทิ ธิพลเหนอื
ผูบ้ รโิ ภค

4. วิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของแผนปฏบิ ัติการ เป็นการวิเคราะหว์ า่ จะไดผ้ ลตอบแทนคุ้มกับการลงทนุ หรอื ไม่เม่อื
สน้ิ สดุ แผนการปฏิบตั ิการแลว้ ตามผลทค่ี าดว่าจะได้รับวา่ จะได้กำไรเทา่ ไรหรือขาดทุนเท่าใด

หลงั จากผ่านการวเิ คราะห์ท้งั 3 ข้อแลว้ ก็พอประเมินไดว้ า่ สมควรทจ่ี ะจัดทำ ตามแผนปฏิบตั กิ าร หรอื โครงการน้หี รอื ไม่
โดยพจิ ารณาความพร้อมของตนเอง และสภาพแวดลอ้ มอื่น ๆ นำมาร่วมพจิ ารณาตัดสินใจดว้ ย แผนปฏิบตั ิการจะเปน็ ไปได้
มากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบั ผู้ปฏิบตั ิ และ วธิ ปี ฏบิ ัตเิ ปน็ สาํ คัญ หากคิดใหด้ แี ลว้ จะเห็นว่าแมแ้ ผนทเี่ ขียนขึ้นไวจ้ ะดเี พยี งใด
หากผ้นู ำไปปฏบิ ัติไมม่ ี ความเข้าใจในแผน ไมเ่ ห็นความสำคัญ หรอื ไม่ใหค้ วามร่วมมือด้วยแล้ว ทกุ อย่างกอ็ าจล้มเหลว สง่ิ ท่ี
ผู้ทำแผน คดิ ว่าเปน็ ไปไดก้ ็อาจเป็นไปไมไ่ ด้ในทสี่ ุด ทางทด่ี ีแลว้ ในขน้ั ตอนการเขียนแผน ควรจะไดเ้ ปดิ โอกาสให้ ผทู้ ่เี กี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้ที่มหี น้าที่ในการนำแผนไปปฏบิ ัติ ได้มสี ว่ นร่วมในการจัดทำแผนด้วยเพ่อื ให้ แผนนนั้ ๆ เกดิ ความเปน็ ไปได้มาก
ท่ีสุดในการนำไปปฏิบัติ

ครงั้ ที่ 11

แบบทดสอบหลังเรยี น

1. ขอ้ ใดคือความสาํ คัญของการวางแผน
ก. การคาดการณส์ ิ่งทจ่ี ะเกิดในอนาคต
ข. การกําหนดวิธกี ารตา่ ง ๆ อย่างเปน็ ขั้นตอน
ค. การรบู้ ทบาท หนา้ ทช่ี ดั เจน
ง. ถกู ทกุ ข้อ

2. ข้อใดไมใ่ ชก่ ารจัดการเกย่ี วกบั การควบคุมคุณภาพ
ก. การสร้างความคดิ ในการทําผลิตภณั ฑ์
ข. เลอื กผลติ ภณั ฑ์ หรืออาชพี
ค. มาตรฐานผลติ ภัณฑ์
ง. การกําหนดราคาเอง

3. ความสาํ คัญของเครื่องหมายมาตรฐานคอื ขอ้ ใด
ก. ปลอดภัยในการใชง้ าน
ข. มคี ุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ค. สะดวก ประหยัดเงิน
ง. ได้รบั ความยุติธรรม

4. ขอ้ ใดเป็นความสาํ คัญของตลาด
ก. การแลกเปลย่ี นสินคา้ และบริการ
ข. การตลาดช่วยพฒั นาเศรษฐกจิ
ค. ผูบ้ รโิ ภคเกิดความรับรู้
ง. ถกู ทกุ ข้อ

5. การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในอนั ดับแรกของการทําแผนการตลาดเป็นการดาํ เนินการในข้อใด
ก.การวจิ ัยตลาด
ข. การส่งเสริมการขาย
ค. การทําข้อมูลฐานลกู คา้
ง. การดําเนินการด้านการตลาด

เฉลยข้อสอบหลังเรียนคร้งั ท่ี 11

ขอ้ ท่ี เฉลย
1ง
2ง
3ข
4ง
5ก


Click to View FlipBook Version