The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR โรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sombut7292, 2022-05-23 02:59:00

sar

SAR โรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2564คำนำ

สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการจัดประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผล เพ่อื ใหส้ อดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกั ราช 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นโรงเรียนราชดำริจึงได้กำหนดให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักสำคัญจะต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยดี
เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาไปใช้ในทิศทางในการจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุน ระบบ
ประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา ซงึ่ จะเอื้อประโยชนใ์ นการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรยี นราชดำริให้
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการพฒั นาท่ียัง่ ยนื

โรงเรียนราชดำริได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 โดยฝ่ายบริหาร คณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยยึดหลักการทำงานท่ี
มุ่งประโยชน์จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ เรียนให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาในทุก ๆ ดา้ น

ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนราชดำริทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทำให้เอกสารฉบบั น้ีมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปเป็น
แนวทางการพฒั นางานใหม้ ปี ระสิทธภิ าพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาต่อไป

นางสาวศริ ิกลุ เกา่ ราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรยี นราชดำริการใหค้ วามเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564

โรงเรียนราชดำริ
............................
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2564 ของโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และเป็นการรายงานผลการบรหิ ารจัดการศกึ ษาของโรงเรียน ตามกลยทุ ธ์การพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การวางแผนพฒั นาโรงเรียนตอ่ ไป

(นางสาวสวุ รรณา เอมประดิษฐ)์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

โรงเรยี นราชดำริสารบัญ หนา้

คำนำ ข
การใหค้ วามเห็นชอบเอกสารรายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ค
สารบญั 1
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1
1
1. ข้อมูลทว่ั ไป 4
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 7
3. ข้อมลู นกั เรียน 9
4. ขอ้ มูลผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนระดบั สถานศกึ ษา 10
5. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรใู้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นร้ใู ห้แก่ผ้เู รยี น 10
ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา 22
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี น 30
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 34
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเปน็ สำคญั 35
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 36
จุดเด่นและจดุ ที่ควรพัฒนา 36
แนวทางการพฒั นาในอนาคต 37
ความต้องการการช่วยเหลือ 38
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 41
ประกาศการใชม้ าตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาระดับการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน 43
ประกาศการกำหนดค่าเปา้ หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา 51
คำสง่ั แตง่ ต้ังคณะกรรมการดำเนนิ งานประกันคุณภาพการศกึ ษาภายในสถานศึกษา 52
คำส่ังแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายในของสถานศึกษา 53
คำรับรองเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

1

1ส่วนที่
ข้อมลู พืน้ ฐานของสถานศึกษา

1.1 ขอ้ มูลทว่ั ไป

ชอ่ื สถานศกึ ษา โรงเรียนราชดำริ
สถานทตี่ งั้ เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3 - 1 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ จังหวดั กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี ์ 10250
โทรศัพท์ 0-2337-4429-30 โทรสาร 0-2337-5986
website http//www.rd.ac.th
สังกดั เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรงุ เทพมหานคร เขต 2
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปดิ สอนระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ถงึ ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6

1.2 ประวัตโิ ดยยอ่

โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ต้งั อยู่เลขท่ี 163 ถนนเฉลิมพระเกียรตริ .๙ ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรงุ เทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจดั ตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2518 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เหตุที่ได้ชื่อ
ว่า โรงเรียนราชดำริ เพราะโรงเรียนนี้มีกำเนิดจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวคือ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2514 พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ได้เสด็จ เป็นประธานตัดลูกนิมิต อุโบสถวัดทุ่งลานนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร เมื่อทรงปฏิบตั ิ พระราชภารกิจด้านศาสนาเสรจ็ แล้ว ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนท่มี า
เฝ้าชมพระบารมี ด้วยความจงรักภักดี และได้ทรงทราบว่า เยาวชนในตำบลนี้มีการศึกษาค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่ไม่มี
โอกาสได้เรยี นถงึ ช้ันมัธยมศกึ ษา ท้งั ท่มี ีความสนใจจะได้เรยี น แตเ่ น่ืองจากตำบลดอกไม้ไม่มีโรงเรยี นมธั ยม ถ้าจะเรยี น
กต็ อ้ งออกไปตำบลอืน่ ถึงผา่ นสขุ ุมวทิ ในเวลาน้นั การคมนาคมยังไมส่ ะดวก เม่ือทรงทราบถึงความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนดังกล่าวแล้ว จงึ มกี ระแสพระราชดำรสั แก่ พระครูเนกขัมมะคุณาจารยเ์ จ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
ใหช้ ว่ ยเหลอื ดำเนินการสรา้ งโรงเรยี นให้ เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด รบั สนองพระราชดำริ ไดต้ ิดตอ่ หาผู้บริจาค
ที่ดินได้ทั้งหมด 4 ราย รวมเป็นเนื้อที่ 19 ไร่เศษ แล้วดำเนินการติดต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอเปิดโรง เรียน
มัธยมศึกษาข้ึนในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติประกาศตั้งโรงเรียนขึ้น มีชื่อว่าโรงเรียนราชดำริ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการซึ่งมีความเห็นเป็นน้ำหนึง่ ใจเดียวกันว่า โรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพระราชดำริโดยแท้
ปัจจุบันโรงเรียนราชดำริเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะ
สนองพระราชดำรขิ องพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หัวฯ กล่าวคือดำเนนิ การช่วยเหลอื เยาวชนในเขตนแ้ี ละเขตใกล้เคียง
ท่ี เดอื ดร้อน ไมม่ ีท่เี ลา่ เรยี น ให้ไดเ้ ล่าเรียนโดยไม่มกี ารเลอื กฐานะและสติปญั ญาความสามารถเพ่ือให้ไดเ้ ปน็ พลเมืองดี
มอี าชพี ตามสมควรแก่อตั ภาพต่อไป

2

1.3 ขอ้ มลู ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา

นายสายณั ห์ ตา่ ยหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ

นายสมบตั ิ ผ่องอำไพ นายอนิรุทธ์ นิตยาภรณ์ นายถวิล จุลทัศน์ นางสาวเกศินี ทองทวี

รองผ้อู ำนวยการกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ รองผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวิชาการ รองผูอ้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล รองผอู้ ำนวยการกลุม่ บรหิ ารทั่วไป

1.4 ขอ้ มูลบคุ ลากรของสถานศึกษา

1.4.1 จำนวนบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา 41 5
31 70 101
ข้าราชการครู 89 17
ครูอตั ราจา้ ง 1- 1
พนกั งานราชการ 24 6
เจา้ หนา้ ทสี่ ำนักงาน 75 12
นักการภารโรง อืน่ ๆ 53 89 142

รวม ทม่ี า : งานบุคลากร (ขอ้ มลู ณ 10 มนี าคม 2565)

3

นกั การภารโรง อน่ื ๆ 8.45%

เจ้าหน้าท่สี านักงาน 4.23%

พนักงานราชการ 0.70%

ครอู ตั ราจ้าง 11.97%

ขา้ ราชการครู 71.13%

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 3.52%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

แผนภูมทิ ่ี 1.1 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของงาน

1.4.2 วุฒิการศกึ ษาสงู สุดของบคุ ลากร

ต่ำกว่าปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
19 92 30 1

ปรญิ ญาเอก 0.70%

ปริญญาโท 21.13%

ปรญิ ญาตรี 64.79%

ต่ากวา่ ปรญิ ญาตรี 13.38%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

แผนภูมทิ ่ี 1.2 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒกิ ารศกึ ษา

4

1.4.3. ตำแหน่งวทิ ยฐานะของข้าราการครู

วทิ ยฐานะ ครผู ู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3

ผบู้ ริหาร - - 3 2

ขา้ ราการครู 8 61 14 13

คศ.3 14.85%

คศ.2 16.83%

คศ.1 60.40%

ครผู ้ชู ่วย 7.92%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

แผนภมู ทิ ่ี 1.3 แสดงจำนวนบคุ ลากรจำแนกตามตำแหน่งวทิ ยฐานะ

1.5 ขอ้ มลู นกั เรียน

1.5.1 จำนวนนกั เรยี น ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564 (ข้อมลู ณ วันท่ี 29 ตลุ าคม 2564)

ระดับช้นั จำนวนห้อง จำนวนนักเรยี นทงั้ หมดแยกตามเพศ
ชาย หญงิ รวม
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 12 258 240 498
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 12 217 237 454
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 12 181 226 407
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 8 158 150 308
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 142 152 294
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 123 116 239
60 1,079 1,121 2,200
รวม

ท่มี า : งานทะเบียน กล่มุ บริหารวชิ าการ

5

1.5.2 จำนวนนกั เรยี น ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มนี าคม 2565)

ระดบั ชนั้ จำนวนหอ้ ง จำนวนนกั เรยี นท้ังหมดแยกตามเพศ
ชาย หญิง รวม
มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 12 253 234 487
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 12 216 234 450
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 12 180 225 405
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 8 155 150 305
มัธยมศึกษาปที ่ี 5 8 141 151 292
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 8 123 116 239
60 1,068 1,110 2,178
รวม

ท่ีมา : งานทะเบยี น กลุ่มบริหารวชิ าการ

1.5.3 การเปรียบเทียบจำนวนนักเรยี น ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 – 2564

ระดับชั้น 2562 2563 2564
มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 449 467 498
มัธยมศึกษาปีที่ 2 424 419 454
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 379 405 407
มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 251 298 308
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 256 250 294
มัธยมศึกษาปที ี่ 6 159 250 239
1,918 2,089 2,200
รวม

1.5.4 การเปรยี บเทียบจำนวนนกั เรียน ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – 2564

ระดบั ชนั้ 2562 2563 2564
มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 440 466 487
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 421 415 450
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 376 402 405
มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 252 299 305
มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 255 249 292
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 159 248 239
1,903 2,079 2,178
รวม

6

ปกี ารศกึ ษา 2562 ปีการศกึ ษา 2563 ปกี ารศึกษา 2564

600 454 405 407
498 424 419 379

500 449 467 298 308 294 250 239
400 251 256 250 159
300
200
100

0

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปที ่ี 2 มัธยมศึกษาปที ี่ 3 มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6

แผนภมู ทิ ่ี 1.4 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนกั เรียน ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564

ปกี ารศกึ ษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศกึ ษา 2564

600

500 487 450
466 421 415
440

400 402 405
376

300 299 305 292 248 239
252 255 249 159

200

100

0

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6

แผนภมู ิที่ 1.5 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564

7

1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นระดับสถานศกึ ษา

1.6.1 เกรดเฉล่ียรวมทุกรายวชิ าของนกั เรยี นช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 - 6 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

ระดับชั้น เกรดเฉลีย่ รวม เกรดเฉลี่ยรวม เกรดเฉลย่ี รวม เกรดเฉล่ียรวม เกรดเฉลย่ี รวม เกรดเฉลย่ี รวม
ทุกวชิ า ทุกวิชา ทุกวชิ า ทกุ วชิ า ทกุ วชิ าน้อยกวา่ ทุกวชิ า
ม.1
ม.2 3.01 – 4.00 2.51 – 3.00 2.01 – 2.50 1.00 – 2.00 1 2.01 – 4.00
ม.3 32.79 14.17 18.22 28.54 6.28 65.18
ม.4 37.61 23.45 24.34 14.16 0.44 85.40
ม.5 35.41 20.95 22.19 20.95 0.50 78.55
ม.6 49.67 12.42 10.46 22.22 5.23 72.55
39.93 29.17 19.10 11.11 0.69 88.19
30.77 27.35 18.80 22.65 0.43 76.92

ท่ีมา : งานทะเบยี น - วดั ผล

100.00

80.00

60.00

ร้อยละ 40.00

20.00

0.00 ม.4 ม.5 ม.6

ม.1 ม.2 ม.3 เกรดเฉลี่ยรวม ทกุ วิชา 2.51 – 3.00
เกรดเฉล่ยี รวม ทกุ วิชา 1.00 – 2.00
เกรดเฉล่ยี รวม ทกุ วชิ า 3.01 – 4.00 เกรดเฉลี่ยรวม ทุกวชิ า 2.01 – 4.00
เกรดเฉล่ยี รวม ทกุ วิชา 2.01 – 2.50
เกรดเฉล่ียรวม ทกุ วชิ าน้อยกวา่ 1

แผนภมู ิท่ี 1.6 แสดงเกรดเฉลี่ยรวมในทุกวิชาระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

8

1.6.2 เกรดเฉลี่ยรวมทกุ รายวชิ าของนักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ระดบั ช้นั เกรดเฉล่ียรวม เกรดเฉลยี่ รวม เกรดเฉลยี่ รวม เกรดเฉลี่ยรวม เกรดเฉลย่ี รวม เกรดเฉลี่ยรวม
ทุกวชิ า ทุกวิชา ทกุ วชิ า ทุกวชิ า ทุกวิชาน้อยกว่า ทกุ วชิ า
ม.1
ม.2 3.01 – 4.00 2.51 – 3.00 2.01 – 2.50 1.00 – 2.00 1 2.01 – 4.00
ม.3 29.96 13.16 21.46 30.57 4.86 64.57
ม.4 31.19 14.16 13.94 31.64 9.07 59.29
ม.5 34.24 7.69 14.64 39.45 3.97 56.58
ม.6 43.46 10.13 13.40 25.16 7.84 66.99
51.37 10.27 12.67 20.55 5.14 74.32
52.52 17.65 7.98 18.49 3.36 78.15

ท่มี า : งานทะเบยี น - วัดผล

100.00

80.00

60.00

ร้อยละ 40.00

20.00

0.00
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

เกรดเฉลยี่ รวม ทุกวชิ า 3.01 – 4.00 เกรดเฉลี่ยรวม ทุกวชิ า 2.51 – 3.00 เกรดเฉล่ียรวม ทกุ วิชา 2.01 – 2.50
เกรดเฉลยี่ รวม ทุกวชิ า 1.00 – 2.00 เกรดเฉลย่ี รวม ทกุ วิชานอ้ ยกวา่ 1 เกรดเฉลยี่ รวม ทกุ วชิ า 2.01 – 4.00

แผนภูมทิ ่ี 1.7 แสดงเกรดเฉลยี่ รวมในทุกวิชาระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1- 6 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

9

1.7 ข้อมลู การใช้แหล่งเรียนรภู้ ายในและภายนอกโรงเรียน

160 จานวนการใชแ้ หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยี น 150
140
120 80 8
100 40 62 49 18 18
80
60
40
20 38

0

50 ชอ่ื แหล่งเรียนรู้ 1
40 42
30 แผนภูมทิ ่ี 1.8 แสดงจำนวนการใชแ้ หล่งเรยี นรู้ภายในโรงเรียน
20 จานวนการใชแ้ หล่งเรยี นรู้ภายนอกโรงเรียน
10
0 27
7 333292

ช่อื แหล่งเรียนรู้

แผนภูมทิ ่ี 1.9 แสดงจำนวนการใชแ้ หลง่ เรียนรภู้ ายนอกโรงเรยี น

10

2ส่วนที่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1

ระดบั คุณภาพ คณุ ภาพผเู้ รียน
: ยอดเยี่ยม

มาตรฐานระดบั การศกึ ษาขน้ึ พื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 87.44
1.1 ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผ้เู รยี น ดีเลิศ 81.39

1) มีความสามารถในการอา่ น การเขียน การส่อื สารและการคดิ รอ้ ยละ 85 85.23
คำนวณ
รอ้ ยละ 85 85.10
2) มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิ เห็น และแก้ปญั หา ร้อยละ 85 86.23
ร้อยละ 85 87.07
3) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ร้อยละ 55 56.28
4) มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รอ้ ยละ 85 88.45
5) มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศึกษา ยอดเย่ียม 93.49
6) มคี วามรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิ ี่ดีตอ่ งานอาชีพ รอ้ ยละ 85 93.47
1.2 คุณลกั ษณะทพี่ ึงประสงค์ของผู้เรยี น รอ้ ยละ 85 91.85
1) การมีคุณลกั ษณะและค่านิยมท่ดี ีตามทสี่ ถานศึกษากำหนด ร้อยละ 85 93.14
2) ความภมู ใิ จในท้องถน่ิ และความเปน็ ไทย ร้อยละ 85 95.49
3) การยอมรบั ทจี่ ะอยรู่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สขุ ภาวะทางร่างกายและลักษณะจติ สังคม

11

กระบวนการพฒั นา

โรงเรียนราชดำริมีกระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้งในด้าน
ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผู้เรยี น และด้านคณุ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ้เู รียน เพ่อื ให้เกดิ กิจกรรมการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคมตามเกณฑ์และมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

กระบวนการพฒั นาความสามารถในการอา่ น การเขียน การสือ่ สารและการคดิ คำนวณ โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณที่เหมาะสมตามเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอนมีหน้าที่สังเกต พัฒนา ซ่อมเสริม
นกั เรียน จนมีทักษะทางด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรักการอา่ น โดยปลูกฝงั นิสัยรักการอ่านจากเร่ืองที่นักเรียน
สนใจและมีการเขยี นสรปุ เนอ้ื หาสาระ และประโยชน์ทน่ี กั เรียนไดร้ ับเพือ่ ฝกึ ทกั ษะการเขียน มกี ารจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเช่น การประกวดคัดลายมือ การอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขัน Sudoku การ
แข่งขัน A-math และการแขง่ ขนั คณติ คิดเรว็ การเล่นนิทานภาษาอังกฤษ การวาดรปู ตามคำบอกภาษาองั กฤษ

กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลย่ี นความคดิ เหน็ และแก้ปัญหา ซง่ึ ทกุ กลมุ่ สาระการเรยี นร้แู ละกิจกรรมพฒั นาผู้เรียนมีการจดั กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ครูจัดทำแผนการสอนที่มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผล และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็น
รายบคุ คล มกี ารจัดกิจกรรมท่สี ่งเสริมการพฒั นาผเู้ รยี น เช่น

กลุม่ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ภาษาไทย - วนั สนุ ทรภ่แู ละวันรกั ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ - ค่ายคณติ ศาสตร์
- การแข่งขนั อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ - สปั ดาหว์ นั วทิ ยาศาสตร์
- ทัศนศึกษางานสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม - สง่ เสริมการแขง่ ขนั เนือ่ งในวันวิทยาศาสตร์
ภายนอกสถานศึกษาต่าง ๆ
- โรงเรยี นวถิ ีพุทธ
- โรงเรียนคุณธรรม

12

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กจิ กรรม
ศิลปะ - การส่งนักเรยี นเขา้ แข่งขันการประกวดวงโย
ทวาทติ ในหนว่ ยงานตา่ ง ๆ ระดบั ชาติ
ภาษาต่างประเทศ - การแสดงนาฏศิลปไ์ ทยเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ
- วันฝรัง่ เศสหรรษา
- วนั ครสิ ต์มาส
- วันตรุษจนี
- การสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ภาษาควู่ ัฒนธรรม
และการแขง่ ขันทกั ษะภาษา
- กจิ กรรมอบรม Intensive Course ใหก้ บั
นักเรียนทุกระดบั ช้นั ในโครงการห้องเรยี น
พเิ ศษ MEP

กระบวนการพฒั นาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการพัฒนาผูเ้ รยี นอยา่ งเป็นระบบโดยมี
การจัดงานเปดิ บา้ นวิชาการโดยจดั กจิ กรรมโครงงานบูรณาการ 8 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ในทกุ ระดบั ชั้น โดยเร่ิม
จากการหาหวั ขอ้ ท่นี ักเรยี นสนใจ ศกึ ษาเอกสาร แนวคิด หลกั การ หลงั จากนนั้ มกี ารเลือกและวางแผนการสร้าง
ชิ้นงานที่บูรณาการความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เช่น โครงงาน
บูรณาการถังขยะ โครงงานบรู ณาการแซนด์วิช โครงงานบรู ณาการอญั ชนั

กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
กระบวนการในการพฒั นาโครงสร้างพื้นฐานดา้ นเครอื ข่าย ICT และมกี ารใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่บริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถ
ทำงานสืบค้นข้อมูล ในการศึกษาค้นคว้าได้ทุกสถานที่ทุกเวลา จัดบริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
(Online Center) ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา 3D ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ เครือ่ งฉายภาพ เพอ่ื ใหค้ รูสามารถใช้เทคโนโลยจี ัดการเรียนการสอนได้อยา่ งหลากหลาย นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบชิ้นงาน ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ติดต่อคลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน
สร้างนวัตกรรมภาพยนตร์สั้น การสร้างห้องเรยี นออนไลน์ พฒั นา DLIT ของครู

กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2560) และความต้องการ
ของผู้เรียน โดยมีโครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน และระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีความถูกต้องชัดเจน มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน การจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพมิ่ เวลารู้ การจดั นทิ รรศการวิชาการ การแขง่ ขนั กีฬา การจัดทำงานวจิ ยั ในชัน้ เรยี นของครผู ูส้ อนใน

13

แต่ละรายวิชา มีกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น การทดสอบด้วยการสัมภาษณ์
การปฏิบัติ ชิ้นงาน ใบงาน การทดสอบ มีการทดสอบความรู้ระหว่างภาคเรียน การทดสอบความรู้ปลายภาค
เรยี น การทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้นพนื้ ฐาน (O-NET) การสอนซ่อมเสรมิ

กระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะพ้นื ฐาน และเจตคตทิ ่ีดีต่องานอาชีพ โดยจดั การเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี ประกอบด้วยประเภทวิชาธุรกิจ ประเภทวิชา คอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาเกษตร ประเภทวิชาคหกรรม มีกระบวนการจัดทำแผนการสอน สื่อประกอบการสอน วัสดุ
อุปกรณ์พร้อมสำหรับการจัดการเรยี นรู้ เพื่อให้นักเรยี นสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัด
ของตนเอง แผนการเรยี นทวิภาคี โดยความรว่ มมือกบั CP All ฝึกทักษะวชิ าชีพให้นักเรยี นไดป้ ฏบิ ตั ิงานจรงิ กับ
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดธนาคาร
โรงเรยี นให้นักเรียนฝกึ ปฏบิ ตั งิ านเป็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร

กระบวนการพัฒนาคณุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนทุกระดับชั้นแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มงุ่ ม่ันในการทำงาน รักความเปน็ ไทย มจี ิตสาธารณะ ดว้ ยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรยี นการสอน
รายวิชาต่าง ๆของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสำคัญ การประกอบพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมตัก
บาตรทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนกำหนดให้ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดี มีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม ส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการจัด
โครงการเพ่ือใหผ้ ูเ้ รยี นเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสตปิ ัญญาและคณุ ธรรม

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการ
จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมด้าน
ศาสนา กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาไทย และกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ยังสนับสนุน
กจิ กรรมภายนอกโรงเรียน และการประกวดแข่งขนั ในด้านศลิ ปวฒั นธรรมไทยในเวทีต่าง ๆ

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย โดยมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เช่น การจัดโครงการสถานศกึ ษาสีขาวปลอดอบายมขุ กิจกรรมการรณรงค์
การงดสูบบุหรี่การป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด การยุติความรุนแรงภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม
ภายในโรงเรียน เช่น กจิ กรรม Love Care ไม่รังแกกัน และกจิ กรรม Stop Bullying เพอ่ื ส่งเสรมิ ให้นักเรยี นไม่
เพิกเฉยตอ่ การกระทำส่ิงทไ่ี ม่ถูกต้อง และรจู้ กั วิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสถานการณ์คบั ขันและวิธีการแก้ไข
ปัญหาต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน

14

ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ การหลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
และความรุนแรง การรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์และกล้า
แสดงออกอย่างถกู ต้องเหมาะสม

สุขภาวะทางรา่ งกายและลกั ษณะจิตสงั คม โดยมีกจิ กรรมตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย งานอนามัยโรงเรยี นมีการให้ความรู้ในการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและ
การป้องกันเชื้อโรคต่างๆการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนาอย่างเป็นประจำ การฉีดวัคซีน
การตรวจ ATK กลุม่ เส่ียง การฉีดแอลกอฮอล์บริเวรต่างๆในโรงเรยี น การจดั พน้ื ท่ีเว้นระยะห่างทั้งในห้องเรียน
และโรงอาหาร มีการทำประกันสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตา่ งๆเพื่อรณรงค์ให้
นกั เรยี นมีสุขภาพกายและสุขภาพจติ ทดี่ ีมีกิจกรรมสง่ เสริมทักษะการกีฬาส่งเสริมใหน้ ักเรียนเข้ารว่ มการแข่งขัน
กีฬาที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้น โดยส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากปัญหาสารเสพตดิ และอบายมุขต่างๆ

15

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนราชดำริ ในปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษา
ขนั้ พืน้ ฐาน แสดงผลการประเมนิ ดังนี้

1.1 ผลสัมฤทธท์ิ างวชิ าการของผเู้ รียน
ประเด็นพจิ ารณา

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสอ่ื สารและการคิดคำนวณ
ผลการประเมนิ : มผี ลการประเมินร้อยละ 85.23 อย่ใู นระดับคุณภาพ ยอดเย่ยี ม

รอ้ ยละของนกั เรยี นทม่ี ีการอ่าน คดิ วิเคราะห์ การสื่อสารและเขียนในระดับดีข้นึ ไป

100.00 98.60
80.00 97.17
60.00 90.80
40.00 99.34
20.00 88.92
0.00 98.77
95.83
94.44
91.89
97.26
87.03
81.59

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทยี บร้อยละของผลการประเมนิ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยี น
ในระดบั ดขี น้ึ ไป ระหว่างภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

16

ประเด็นพจิ ารณา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ และแก้ปัญหา
ผลการประเมนิ : มผี ลการประเมนิ รอ้ ยละ 85.10 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ยอดเยยี่ ม

ร้อยละของนกั เรยี นที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยา่ งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลยี่ นความคดิ เหน็ และแกป้ ญั หาระดบั ดเี ลศิ ขน้ึ ไป

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
100.00 82.24
80.00 84.28
60.00 82.93
40.00 84.88
20.00 86.62
0.00 84.55
85.72
85.75
87.65
85.44
85.62
86.56

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2

แผนภูมิท่ี 2.2 แสดงการเปรยี บเทียบรอ้ ยละของผลการประเมนิ การวิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลยี่ นความคดิ เหน็ และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป ระหวา่ งภาคเรยี นที่ 1 และภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ พจิ ารณา
3) มีความสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม

ผลการประเมนิ : มีผลการประเมินรอ้ ยละ 86.23 อยู่ในระดบั คุณภาพ ยอดเย่ียม

ร้อยละของนักเรยี นท่มี ีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม
ระดบั ดีเลศิ ขน้ึ ไป

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2
100.00 83.88
80.00 85.86
60.00 86.77
40.00 86.09
20.00 87.14
0.00 86.44
86.43
85.43
87.26
87.32
86.04
86.56

ม.6

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทยี บรอ้ ยละของผลการประเมินมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ในระดบั ดีขึ้นไป ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

17

ประเดน็ พจิ ารณา85.2351.01 67.52 86.77 88.87 86.67 88.64 86.32
4) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร87.4547.31 87.6669.42 85.77
50.11 86.65 58.34
ผลการประเมิน : มีผลการประเมินร้อยละ 87.07 อยู่ในระดบั คุณภาพ ยอดเย่ียม45.8162.29 87.25
59.61 87.42
ร้อยละของนักเรยี นทม่ี ีความสามารถในใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สารระดบั ดีเลศิ ข้ึนไป51.41

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2

แผนภมู ิที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผลการประเมนิ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ในระดับดีขึน้ ไป ระหวา่ งภาคเรยี นท่ี 1 และภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเด็นพจิ ารณา
5) มผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ : มีผลการประเมนิ ร้อยละ 56.28 อยู่ในระดบั คุณภาพ ดี

100.00 ร้อยละของนกั เรียนทีม่ ผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรียนต้ังแต่เกรด 2.5 ขึ้นไป

80.00 67.14 59.28
60.82 56.20
60.00 48.80
45.45

40.00 ภาคเรยี นท่ี 1
20.00 ภาคเรียนที่ 2

0.00

แผนภูมทิ ี่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบรอ้ ยละของผลการประเมนิ นกั เรียนท่มี ผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน
ต้ังแต่เกรด 2.5 ขนึ้ ไป ระหวา่ งภาคเรยี นที่ 1 และภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

18

ประเด็นพิจารณา
6) มคี วามรู้ ทกั ษะพนื้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี

ผลการประเมิน : มผี ลการประเมินร้อยละ 88.45 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ยอดเย่ยี ม

ร้อยละของนักเรยี นทม่ี ีความรู้ ทักษณะพนื้ ฐานและเจตคตทิ ด่ี ตี อ่ การงานอาชีพระดับดีเลศิ ข้นึ ไป

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2
100.00 84.54
80.00 86.98
60.00 87.33
40.00 86.28
20.00 86.65
0.00 87.02
88.12
88.67
88.54
86.45
87.90
88.78

แผนภูมิที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทยี บรอ้ ยละของผลการประเมินนักเรียนที่มีความรู้ ทกั ษะพนื้ ฐาน และเจตคติทดี่ ี
ตอ่ งานอาชีพ ในระดับดีเลิศขนึ้ ไป ระหว่างภาคเรยี นที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

19

1.2 คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงคข์ องผูเ้ รียน

ประเดน็ พิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและค่านยิ มทด่ี ตี ามท่ีสถานศกึ ษากำหนด

ผลการประเมนิ : มีผลการประเมนิ ร้อยละ 93.47 อยู่ในระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

ร้อยละของนักเรยี นที่มคี ุณลกั ษณะและค่านยิ มที่ดีตามทีส่ ถานศกึ ษากาหนดในระดบั ดขี ้ึนไป
98.60
100.00 97.17
90.80
80.00 99.34
88.92
98.77
95.83
94.44
91.89
97.26
87.03
81.59

60.00

40.00

20.00

0.00 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
ม. 1
ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

แผนภมู ทิ ี่ 2.7 แสดงการเปรียบเทียบรอ้ ยละของผลการประเมินการมคี ุณลกั ษณะและค่านยิ มท่ดี ตี ามท่ี
สถานศกึ ษากำหนดในระดบั ดขี ้ึนไป ระหว่างภาคเรยี นท่ี 1 และภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเด็นพจิ ารณา
2) ความภูมใิ จในทอ้ งถิน่ และความเปน็ ไทย

ผลการประเมนิ : มีผลการประเมินรอ้ ยละ 91.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ยี ม

ร้อยละของนักเรียนทมี่ ีความภาคภมู ิใจในท้องถน่ิ และความเปน็ ไทยระดบั ดเี ลศิ ขน้ึ ไป

100.00 89.25
88.56
90.21
90.34
90.45
91.32
93.45
90.45
93.21
91.25
92.34
92.39

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

แผนภมู ทิ ี่ 2.8 แสดงการเปรียบเทยี บร้อยละของผลการประเมนิ ความภมู ิใจในท้องถ่นิ และความเปน็ ไทย
ในระดบั ดีข้ึนไป ระหว่างภาคเรยี นที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

20

ประเดน็ พจิ ารณา
3) การยอมรบั ทจ่ี ะอยรู่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ผลการประเมนิ : มผี ลการประเมินร้อยละ 93.14 อยใู่ นระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

รอ้ ยละของนักเรยี นท่มี ีการยอบรบั ท่จี ะอยรู่ ่วมกันบนความแตกตา่ งและหลากหลายระดบั ดเี ลศิ ข้ึนไป

100.00 90.54
80.00 90.01
60.00 92.48
40.00 92.78
20.00 93.78
0.00 92.45
92.65
93.84
93.78
94.32
94.94
93.12

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2

แผนภูมิท่ี 2.9 แสดงการเปรียบเทยี บรอ้ ยละของผลการประเมนิ การยอมรับที่จะอยรู่ ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ในระดบั ดีเลิศขึ้นไป ระหว่างภาคเรยี นที่ 1 และภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเด็นพิจารณา
4) สขุ ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงั คม

ผลการประเมนิ : มีผลการประเมนิ ร้อยละ 95.49 อยใู่ นระดับคุณภาพ ยอดเย่ยี ม

รอ้ ยละของนักเรยี นทมี่ สี ุขภาวะทางร่างกายและจติ สังคมระดบั ดีเลศิ ข้ึนไป

100.00 92.43
94.67
94.67
95.82
95.86
96.67
95.67
92.67
96.32
97.98
96.88
96.78

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ม.1
ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

แผนภูมิท่ี 2.10 แสดงการเปรียบเทยี บร้อยละของผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงั คม
ในระดบั ดเี ลศิ ขน้ึ ไป ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

21

จุดเดน่

นกั เรียนมคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลด้าน ดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และเพื่อการพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

นกั เรยี นมสี ขุ ภาวะทางร่างกายเหมาะสมกับวัย สขุ ภาพรา่ งกายแข็งแรง มสี มรรถภาพทางกาย รวมทั้ง
ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อบุพการีและ
สถานศึกษา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายของผู้คนในสังคมท้ัง
ทางดา้ นศาสนา วัฒนธรรม เพศ และวัย

จดุ ควรพัฒนา

นกั เรียนสว่ นหนึ่งต้องได้รบั การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขยี น การส่อื สาร การคิดคำนวณ
และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน และเพิ่มระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติตอ่ ไป

22

มาตรฐานท่ี 2

กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

ระดบั คณุ ภาพ : ยอดเยย่ี ม

มาตรฐานระดบั การศึกษาข้นึ พนื้ ฐาน คา่ เป้าหมาย ผลการประเมิน
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
2.1 มเี ปา้ หมาย วสิ ัยทศั น์ และพนั ธกจิ ท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยย่ี ม ยอดเยี่ยม
ชดั เจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยย่ี ม ยอดเยยี่ ม
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิ าการที่เน้นคุณภาพผ้เู รียนรอบดา้ น ยอดเย่ียม ยอดเยย่ี ม
ตามหลกั สตู รสถานศึกษาและทกุ กล่มุ เปา้ หมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ ีความเชยี่ วชาญทางวชิ าชีพ ยอดเยย่ี ม ยอดเยย่ี ม
2.5 จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมทีเ่ อ้ือต่อการ
จดั การเรียนรอู้ ย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ การบริหาร
จัดการและการจัดการเรยี นรู้

กระบวนการพฒั นา

โรงเรียนราชดำริ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติงาน
ประจำปี จัดโครงสร้างการบรหิ ารงานภายในสถานศกึ ษา มกี ารนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผลการจัดการศกึ ษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA และ RD MAIL MODEL และได้
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อร่วมวางแผนกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของโรงเรียนที่วา่ “แสงสว่างเสมอด้วยปญั ญาไมม่ ี” การพฒั นาผลสมั ฤทธิ์ทางวชิ าการของผเู้ รยี น

23

โรงเรียนได้พิจารณาจากความสนใจและศักยภาพของนักเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความรู้และทักษะ
กระบวนการให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ได้แก่ห้องเรียน MEP ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีน ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้องเรียนภาษาไทยสังคมศึกษา ห้องเรียนศิลปกรรมพลศึกษา และห้องเรียนทวิภาคี
รวมทั้งจัดหลักสูตรเพิ่มเติมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากลพร้อมก้าวสู่การเป็นพลโลก และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ
เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และเสริมหลักสูตรด้วย
ภาษาจีน เรียนภาษาจีนทุกห้องเรียนทุกระดับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองท้ัง
ทางด้านความรู้ความสามารถเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะทางวิชาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากร (ID PLAN) โดยมีการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC ซึ่งได้จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพของโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้ ปลูกฝั่งค่านิยม
ถ่ายทอดวัฒนธรรม และประเพณีขององค์กรแก่ครูรุ่นใหม่ โรงเรียนมีระบบการจัดสรรงบประมาณและจัดหา
ทรัพยากรเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการ และดำเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ มีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการประเมนิ
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีเครือข่าย องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือขา่ ย นักเรียนเกา่ นกั เรยี นปัจจุบนั โรงเรียนในสหวิทยาเขต เขตนวสิรนิ ครนิ ทร์ เครอื ข่ายชุมชนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

โรงเรียนราชดำริ บริหารสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
การบริหารจัดการเชิงระบบ กระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลาง ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสี่กลุ่ ม
บริหาร ประกอบด้วย 1) กลุ่มบริหารวิชาการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มบริหารงบประมาณ และ4)
กลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษา การวางแผนการดำเนินการและกำหนด
เป้าหมายสู่ความเปน็ เลิศ

24

การบรหิ ารจดั การตามรูปแบบ RD MAIL MODEL โดยใชร้ ะบบวงจรคุณภาพ PDCA

ผลการดำเนนิ งาน

ประเดน็ พจิ ารณา
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศนแ์ ละพันธกิจทสี่ ถานศกึ ษากำหนดชดั เจน (ระดับยอดเยีย่ ม)
คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะทำงานต่างๆ ร่วมกัน ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมเดมิ
วิเคราะห์ผลการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ที่ได้จากข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การทำ SWOT
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและศักยภาพของโรงเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาอนาคต วิเคราะห์ปัจจั ยอื่น ๆ อาทิ
สภาพแวดลอ้ ม ความคาดหวงั และความต้องการของนักเรียน และผ้มู สี ่วนไดส้ ่วนเสีย ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ สพฐ. และนโยบายของ
สพม.กท.2 มาคำนวณร่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมใหม่ นำไปให้คณะกรรมการต่างๆ บุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นนำเสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบตา่ งๆ เช่น กระจายอำนาจให้ผู้นำระดับสูง และหัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารงานนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ การประชุมครู
ประจำเดือน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วารสารโรงเรียน เว็บไซต์
โรงเรียน www.rd.ac.th และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
จากนัน้ นำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดตัวชว้ี ัดและเป้าหมายความสำเร็จให้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำ ปี

25

ไปสู่การปฏิบัติ ใช้การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง เพื่อแจ้งให้ทราบ ซักถามให้เข้าใจ เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ชี้แจงเหตุผลและผลกระทบ เป็นการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจใหแ้ ก่ผู้เกีย่ วข้องทุกฝา่ ยหรือผู้ทีไ่ ด้รบั
มอบหมายหรือผู้ปฏบิ ตั ิทุ่มเทอทุ ิศตนมุง่ ม่ันในการทำงานเพ่ือบรรลวุ สิ ยั ทัศน์ และพันธกจิ ของโรงเรยี น หลังจาก
นำไปใช้แล้วคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลเพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมของ โรงเรยี น ทกุ ปี กระบวนการกำหนดวสิ ัยทศั น์ พันธกิจ และคา่ นยิ มของโรงเรยี น ดำเนินการดงั น้ี

2.2 ระบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ระดบั ยอดเย่ยี ม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำกับดูแลโรงเรียนโดยการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการ
ต่างๆใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดประชุมเชิงปฏบิ ัติการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำกับติดตามให้นำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติตาม
ปฏิทินให้ตรงกำหนดตามเวลาและครบถ้วนใช้วงจรคุณภาพ PDCA กำกับติดตามประเมินผล และสรุปผล
การปฏิบัติงานหลังดำเนินการเสร็จสิ้นของทุกกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนโดยครูทุกคนจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทุกภาคเรียน
นอกจากนน้ั โรงเรยี นจัดทำรายงานการประเมนิ ตนเองประจำปีทุกๆปีการศึกษา เพ่อื รองรบั การประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป และมีการประเมินภายนอกทุก 5 ปี เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงาน
ผลการดำเนินงานตอ่ ผทู้ ่ีมีส่วนได้สว่ นเสยี เป็นประจำทกุ ปี

2276

กระบวนการพฒั นาการบรหิ ารจัดการตามรูปแบบ RD MAIL MODEL โดยใชร้ ะบบวงจรคณุ ภาพ PDCA
2.3 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้ นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลมุ่ เป้าหมาย (ระดับยอดเยีย่ ม)
โรงเรียนราชดำริมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเป็นผู้ที่มี

ความรคู้ วบคกู่ ับการมีทกั ษะชวี ติ ในศตวรรษที่ 21 เพ่อื ตอบสนองต่อความตอ้ งการของตลาดแรงงาน ม่งุ สง่ เสรมิ
ใหน้ กั เรยี นเป็นพลเมืองที่มีคณุ ภาพในสงั คมมีความสามารถและมนั่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารใน
ชวี ติ ประจำวันและพฒั นาส่กู ารประกอบอาชพี

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทำงานแบบวงจรคุณภาพ
PDCA มาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารทเี่ ก่ยี วขอ้ งเพื่อใชเ้ ป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ทบทวน ข้อกำหนดของหลักสตู ร ประชุม ประเมิน

ติดตาม ข้อกำหนดของหลักสูตร และกระบวนการนำข้อกำหนดไปออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดและกระบวนการไปปฏิบัติร่วมกัน โรงเรียนราชดำริได้นำผลการดำเนินงาน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนในการออกแบบ
หลกั สตู ร ดงั นี้

กระบวนการออกแบบหลักสตู รและกระบวนการทำงาน
2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ คี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชพี (ระดบั ยอดเย่ยี ม)
โรงเรียนราชดำริดำเนินการสำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองตามแบบ ID PLAN และนำข้อมูล
ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ร่วมกับรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) รายบุคคลเพื่อจัดทำระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาบคุ ลากร โดยวางแผนการดำเนินงาน ดงั นี้
1) โรงเรียนราชดำริมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม และสมรรถนะหลักของโรงเรียน มาพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเป็นสำคัญมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้ากำหนดให้มีการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลไว้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินและมีการสรุปผล
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานของบุคลากรเม่ือสนิ้ สุดรอบปีการประเมนิ
2) โรงเรียนราชดำริวางแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรและพัฒนานวัตกรรมโดย
กำหนดเป้าหมายใหโ้ รงเรยี นเป็นองคก์ รณแ์ หง่ การเรียนรสู้ นบั สนุนและส่งเสริมใหบ้ ุคลากรได้ทำการวิจัยเพ่อื

28

สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนทั้งการวิจัยเป็นรายบุคคลและ
การวิจัยเป็นทีมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้ารับการอบรมการศึกษาดูงานและจัด
ให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพบนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
สำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3) โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานเป็นทีม ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากร ได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆอันที่จะส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพโรงเรียนได้ทำการวางแผนงานโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนกลยุทธ์ ของ
โรงเรียน รวมทั้งนำผลประเมินจากโครงการต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนและผ้มู สี ่วนได้สว่ นเสยี ได้อยา่ งทัว่ ถงึ

4) การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการโรงเรียนได้กำหนดให้บุค ลากร
ทุกคนได้จัดทำ ไว้เป็นฐานข้อมูล และจัดทำภาระงานทุกรอบปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องตามกระบวนการ
ทำงานของโรงเรียนมีจัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอน งานให้แก่บุคลากรเข้าใหม่ใช้ระบบการทำงานเป็นทีมเพ่ือ
ปอ้ งกนั การเกดิ ปัญหาการปฏิบัติงานทงั้ ในเวลาปัจจบุ ันและกรณีทบี่ คุ ลากรลาออกหรือเกษยี ณอายุราชการ

5) การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมออนไลน์ การใช้
Application มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินงานของโรงเรียนมีภารกิจหลักในการ
บริการด้านวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโรงเรียนจึงกำหนดเปา้ หมายให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อยา่ งเตม็ ทโ่ี ดยมุ่งส่งเสริมให้
บคุ ลากรมโี อกาสพฒั นาทักษะไดเ้ พม่ิ พูนความรู้ใหม่ ๆ เพอื่ ใหร้ องรับตอ่ ความเปลยี่ นแปลงต่างๆได้ทันเวลาและ
เป็นระบบ โรงเรียน จึงมแี ผนงานอย่างชดั เจนกำหนดให้บคุ ลากรมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างครบถ้วน
และทั่วถึง เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรได้ศกึ ษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การสนับสนุนให้เขา้ รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ การศกึ ษาดงู านทง้ั ในและต่างประเทศในรปู แบบออนไลน์เพือ่ นำความรู้มาพัฒนาองค์กร

2.5 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
(ระดับยอดเย่ียม)

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามร่มรื่นอีกทั้งมีการ
ใหบ้ รกิ ารเรยี นรทู้ หี่ ลากหลายและสามารถเช่อื มโยงสูอ่ าชีพและการมีงานทำได้ อาทิ ห้องสมดุ ห้องสืบคน้ ขอ้ มูล
หอ้ งปฏิบตั ิการเทคโนโลยชี วี ภาพ ศูนยก์ ารเรยี นรูส้ ะเตม็ และสรา้ งบรรยากาศทีส่ ง่ ผลให้ผเู้ รยี นมีสภาวะพร้อมที่
จะเรยี นรแู้ ละได้ลงมือปฏบิ ตั ิจรงิ มีการจดั ปา้ ยนิเทศเก่ยี วกบั วชิ าการในห้องเรียนและการหาซ้ืออุปกรณ์ต่างๆให้
มีความพร้อมและปลอดภยั ในการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน

29

2.6 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
(ระดบั ยอดเย่ยี ม)

โรงเรียนมีระบบเครือข่าย Internet เชื่อมต่อกับภายนอกองค์กร เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และระบบ LAN/Intranet เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล แลกเปลี่ยนสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่
การบริหารจดั การอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ ดว้ ยกระบวนการการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการ ดว้ ยสือ่
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน อาทิ ระบบ WETELL ระบบ
My office และระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียน เพื่อช่วยเอื้อให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงที่กันสมัยผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
Wireless/Wi-Fi โดยรอบบรเิ วณโรงเรียน เปน็ ประโยชนต์ ่อการเรยี นรู้สืบค้นขอ้ มลู ของนกั เรยี นได้ตลอดเวลา

จดุ เด่น

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการบริหารงานที่หลากหลาย
เพอื่ ใหท้ ุกฝา่ ยมีส่วนร่วมในการกำหนดวสิ ยั ทัศน์ พันธกจิ เปา้ หมายท่ชี ัดเจน มีการปรบั แผนพฒั นาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรปู การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพฒั นาให้ผู้เรยี นมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิ ธิภาพ

การจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดั การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมีความ
ปลอดภัย จดั ใหม้ ชี มุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชพี เพ่อื พฒั นางาน มีการดำเนนิ การนเิ ทศ กำกบั ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรูอ้ ย่างคุ้มค่าและเหมาะสม อีกทั้งโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมลู
เพือ่ ใช้เปน็ ฐานในการวางแผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา

1. สำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ดา้ นตา่ ง ๆ เพ่มิ ข้ึน

2. โรงเรยี นควรใชแ้ หลง่ เรียนรู้และภมู ิปัญญาในท้องถิ่นให้มากขน้ึ ในทุกสาขาวิชาชีพ และสนับสนุนให้
มกี ารจดั กิจกรรมอย่างตอ่ เนอ่ื ง

30

มาตรฐานท่ี 3

กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคญั

ระดับคณุ ภาพ : ยอดเยยี่ ม

มาตรฐานระดับการศึกษาข้นึ พืน้ ฐาน คา่ เปา้ หมาย ผลการประเมิน

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี นน้ ผู้เรยี นเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเย่ียม
3.1 จดั การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏบิ ัตจิ ริง และสามารถนำไป ยอดเย่ยี ม ยอดเยย่ี ม
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ ยอดเยยี่ ม ยอดเยย่ี ม
3.2 ใชส้ ่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่ เรียนรู้ทเ่ี ออ้ื ต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยีย่ ม
3.3 มกี ารบรหิ ารจดั การชัน้ เรียนเชงิ บวก ยอดเย่ียม ยอดเยยี่ ม
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผูเ้ รยี นอยา่ งเปน็ ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผเู้ รียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลู สะทอ้ นกลบั เพื่อพฒั นาและ
ปรับปรุงการจดั การเรียนรู้

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนราชดำริมีกระบวนพฒั นาท่สี อดคล้องตาม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนน้ ผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ โดยโรงเรยี นดำเนินการสง่ เสริม และจดั ใหม้ ีโครงการ กจิ กรรม การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะ
การใชช้ ีวติ ในศตวรรษท่ี 21 มกี ระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ นน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั มีความสอดคล้องตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ
และความต้องการของนักเรียนที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความทันสมัย เกิดสภาพห้องเรียนเชิงบวก ทำให้เกิด
ความรักในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อวิชาที่เรียน เกิดความรักระหว่างเรียนที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อน
นักเรียนในการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความรักต่อครู และครูเกิดความรักและความเอาใจใส่ต่อนักเรียน มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอย่างเปน็ ระบบ และนำผลมาพัฒนาผเู้ รยี น มีการแลกเปลย่ี นเรียนรูแ้ ละให้ข้อมูล
สะท้อนกลบั เพอื่ พฒั นาและปรับปรงุ การจดั การเรียนรู้อยเู่ สมอ

31

ผลการดำเนนิ งาน

ประเด็นพิจารณา
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
(ระดับยอดเยยี่ ม)

ครมู ีการจดั การเรยี นรผู้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ โดย
การส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการ
ดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) และจัดให้มีโครงการหลักสูตรทวิภาคี
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ (โดยการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา)
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในเครือบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามบทบาทหน้าที่ความเป็นครูและรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
จิตสำนกึ ความภาคภูมใิ จ และอนรุ ักษท์ อ้ งถนิ่ วฒั นธรรมความเป็นไทย ซ่ึงในการจัดการเรียนร้รู ะดบั ชั้นเรียนมี
การสร้างพัฒนา สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เท่าทันกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่ตู ลอดเวลา อีกทัง้ ยงั เผยแพรส่ ่อื นวัตกรรมทจ่ี ัดทำข้นึ เพื่อเปน็ ประโยชนต์ อ่ ผทู้ สี่ นใจตอ่ ไป

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(ระดับยอดเยยี่ ม)

ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ที่สามารถสร้างโอกาสให้
ผเู้ รยี นไดแ้ สวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้ตลอดเวลา มกี ารสง่ เสรมิ ใหค้ รใู ชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ ICT ที่
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใ ช้
ประโยชน์จากแหล่งเรยี นรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมดุ โรงเรียน ห้องสมุด MEP ห้องศูนยก์ ารเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล สวนขวัญ เฉลิมพระเกียรติ สวนสุนทรภู่ สวนวิทยาศาสตร์ ห้อง
ดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ สนามกีฬา ห้องดนตรีสากล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียนท่เี ออ้ื ตอ่ การเรียนรู้ เช่น สวนหลวง ร.๙ ป่าในกรุง วดั กระทุ่มเสือปลา หอ้ งสมุดมหวทิ ยาลยั รามคำแหง
รวมถึงส่อื การเรียนรรู้ ูปแบบออนไลน์ ที่สามารถนำมาบรู ณาการใชใ้ นการจัดการเรยี นร้ไู ด้

32

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย รูปแบบ 1) on-site
2) On-air 3) On-demand 4) On-line และ 5) On-hand ตามแนวทางของกระทรวงศกึ ษาธิการ ซึ่งรูปแบบ
On-line สถานศึกษาได้กําหนดให้ใช้ Google Meet Google Classroom Zoom และ LINE เป็น
โปรแกรมหลักในการจดั การเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้สอนยังสง่ เสรมิ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้กบั
ผู้เรียนผ่านโปรแกรมตา่ ง ๆ เช่น Zoom Plickers, Kahoot เป็นต้น ซ่งึ รูปแบบ On-Demand และ On-hand
ครูได้ใช้ google classroom และ google site เพื่อใช้ในการจัดการชั้นเรียน และมอบหมายงานให้กับ
นกั เรียน ซึ่งนกั เรยี นสามารถเขา้ ถงึ แหล่งเรียนรู้ และเอกสารการเรยี นในการเรียนออนไลน์ได้

3.3 การพัฒนาและสง่ เสรมิ การบรหิ ารจัดการชนั้ เรียนเชิงบวก (ระดับยอดเย่ียม)
ครูมีการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การจัด
บอร์ดสารสนเทศในห้องเรียน ป้ายนเิ ทศความรู้ จดั ทำและพัฒนาแผนการจดั การเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ให้นักเรียนมี
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี ่อครู ต่อเพ่อื น และมีความสุขในการเรียนรู้ ภายในช้ันเรยี นมีการสร้างข้อตกลงและแนวปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัติตนที่ดี โดยใช้การแก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) จึงนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการช้ันเรียนทีส่ ่งเสริม
ให้เด็กรักครู ครรู ักเด็ก และเดก็ รักเดก็ เกิดการเรยี นรู้ร่วมกนั อยา่ งมีความสขุ
3.4 การตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอย่างเปน็ ระบบ และนำผลมาพฒั นาผเู้ รยี น (ระดับยอดเยีย่ ม)
ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามความถนัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการวัดและประเมินที่มีความหลากหลาย
เช่น การสอบภาคปฏิบัติ การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การใช้แบบสังเกต มีการสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีการติดตามผู้เรียนร่วมกันระหว่างครูผู้สอนประจำวิชากับครูที่ปรึกษา มีการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และมีการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้
เกิดการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการชั้นเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์ ที่นักเรียนสามารถตรวจสอบภาระงาน และผลการเรียน อีกทั้งครูสามารถนําผลการประเมิน
รายบุคคลมาพัฒนาให้เหมาะสมกบั ศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

33

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
(ระดบั ยอดเยีย่ ม)

โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครู และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการประชุมเพื่อทำการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) เพื่อนำมากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศกึ ษา เพื่อส่งเสริมใหเ้ กดิ การมสี ว่ นร่วมในการพฒั นาการจัดการศึกษาอยา่ งรอบด้าน

จดุ เดน่

ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองไดอ้ ยา่ งต่อเน่ือง อกี ทัง้ นักเรยี นมีส่วนรว่ มในการจดั บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ตอ่ การเรียนรู้ ครทู กุ คนมีความรู้ความเขา้ ใจเร่อื งการวัดและประเมินผลและมีการแลกเปลย่ี นเรียนรู้ เพ่ือพฒั นา
ปรบั ปรงุ การจัดการเรยี นรู้

จุดควรพัฒนา

1. การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย และส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ ส่อื เทคโนโลยี และทกั ษะชีวิตและอาชีพ

2. การนำภมู ปิ ัญญาท้องถ่นิ ใหเ้ ขา้ มามสี ่วนร่วมในการจดั กิจกรรมใหน้ ักเรยี นได้เรยี นร้มู ากขึน้

34

3ส่วนท่ี
สรปุ ผลการประเมินในภาพรวม

สรปุ ผลการประเมินในภาพรวม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั : ยอดเยี่ยม

จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชดำริมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมนิ สรปุ ว่า ไดร้ ะดับยอดเยีย่ ม เน่ืองจากมาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพผเู้ รียน อยใู่ นระดบั ยอดเย่ยี ม มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อย่ใู นระดบั ดเี ย่ียม และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอน
ทเ่ี น้นนักเรยี นเปน็ สำคญั อยู่ในระดบั ยอดเยย่ี ม

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับการแก้ปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพชุมชนในท้องถิ่น และยังมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนมี
การบริหารและการจดั การอยา่ งเป็นระบบ และใหท้ กุ ฝา่ ยมีสว่ นร่วมในการกำหนดวสิ ัยทศั น์ พันธกจิ เป้าหมาย
ที่ชดั เจน รวมไปถงึ การมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน มรี ะบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย
ร่วมกับการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน
รายบุคคลเพอื่ พฒั นาและแกป้ ญั หารายบคุ คล ร่วมกับการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน Active learning เพอ่ื
ส่งเสรมิ การคิดและปฏิบตั ิจรงิ ทุกช้ันเรยี น ครไู ด้รับการพฒั นาผ่านกระบวนการของชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชีพ
(PLC) ที่สามารถพัฒนาครแู ละบคุ คลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวชิ าชีพ โดยสามารถแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ซ่ึงกัน
และกัน เพื่อนำมาพฒั นางานและได้ความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่อื และเคร่อื งมือวดั และประเมินผล
ผู้เรียนหลากหลายขึ้น ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรมาชว่ ยเหลอื นักเรียนอย่างตอ่ เนอื่ ง

35

จุดเดน่

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่ งตอ่ เนื่อง

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ตอ่ เนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสนิ ใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตสุ มผล มคี วามรู้และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายเหมาะสมกับวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
รวมทั้งส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อบุพการีและ
สถานศึกษา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายของผู้คนในสังคม
ท้ังทางดา้ นศาสนา วฒั นธรรม เพศ และวัย

4. โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรยี นได้ใชเ้ ทคนคิ การประชุมที่หลากหลาย
เช่น แบบมีส่วนร่วม แบบระดมสมอง แบบกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีครผู ู้สอนสามารถจดั การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนเิ ทศ กำกบั ตดิ ตาม และจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนวิจัยในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และสนับสนุน
การจดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบริหารจดั การไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ

5. ครมู คี วามตั้งใจ มุ่งมน่ั พฒั นาการสอน และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจดั กิจกรรมให้นักเรียน
ฝึกคดิ ปฏบิ ตั ิจริง ดว้ ยวธิ ีการและแหลง่ เรียนรู้ท่ีหลากหลาย แสวงหาความรูจ้ ากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนอื่ ง

6. ครูให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการจดั บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่เี อือ้ ตอ่ การเรียนรู้
7. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผลและสามารถใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมนิ ผลไดอ้ ยา่ งหลากหลาย

จดุ ควรพัฒนา

1. พฒั นาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่อื สาร การคิดคำนวณ และการคดิ วิเคราะห์ เพื่อ
เพมิ่ ระดับผลสัมฤทธ์ิให้เปน็ ไปตามคา่ เปา้ หมายทีโ่ รงเรยี นได้กำหนดไว้

2. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21
และนำภมู ิปัญญาทอ้ งถน่ิ ให้เขา้ มามสี ว่ นรว่ มในการจัดกจิ กรรมให้นกั เรยี นได้เรยี นร้มู ากข้นึ

3. สร้างขอ้ สอบทีส่ อดคลอ้ งกับมาตรฐานการเรยี นรู้ สาระการเรยี นรู้มากขน้ึ
4. พฒั นากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม ให้นกั เรยี นมีคุณลักษณะอันพงึ ประสงคส์ ูงขึน้

36

5. สรา้ งเครอื ข่ายความรว่ มมือ ความเขม้ แข็งของผู้มีสว่ นเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีสว่ นรว่ มรบั ผดิ ชอบต่อผลการจดั การศกึ ษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจดั การศึกษา

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ ปรับการเรียน เปลย่ี นการสอน พฒั นาผ้เู รยี นสู่ศตวรรษที่ 21
2. จัดให้มีการอบรมครูและบุคลากร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและผลที่เกิดจากนักเรียน
อย่างต่อเน่ือง
3. มงุ่ เนน้ การจัดการเรียนการสอนใหน้ ักเรียนมีผลสมั ฤทธิ์ทส่ี งู ขน้ึ
4. ส่งเสรมิ และสนบั สนุนการจดั กจิ กรรมทห่ี ลากหลาย เนน้ คุณธรรม จริยธรรม ของผเู้ รียนให้มากขนึ้
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรยี นรขู้ องชมุ ชนและเป็นสังคมแหง่ การเรียนรู้
6. ส่งเสริมใหค้ รูทกุ คนทำวจิ ัยในชน้ั เรียนเพอ่ื พัฒนานกั เรียนให้สามารถเรียนรไู้ ด้อยา่ งเต็มศักยภาพ
7. บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูด้ ้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมยั และส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ เป็นต้น
8. นำผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด สพม.กท.2 มาพัฒนาตาม
ขอ้ เสนอแนะ

ความต้องการและความช่วยเหลือ

1. การพฒั นาครูผ้สู อนในการจดั กจิ กรรมการเรียนรทู้ ีส่ อดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและการ
พฒั นานกั เรยี นในศตวรรษที่ 21

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย
และการสร้างขอ้ สอบทสี่ อดคลอ้ งกับมาตรฐานการเรยี นรตู้ ามแนวทางของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

3. เทคนิค วิธกี ารใหม่ๆ ในการจดั กิจกรรมพัฒนาคณุ ธรรม จรยิ ธรรมของผเู้ รียน

37

4ส่วนที่
ภาคผนวก

1. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2564

2. ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พน้ื ฐาน เพ่อื การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2564

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปกี ารศกึ ษา 2564

4. คำสงั่ แตง่ ต้งั คณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2564
5. ภาพกจิ กรรม

38

ประกาศโรงเรยี นราชดำริ
เร่ือง การใชม้ าตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษาระดับการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

เพ่อื การประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา
-----------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑแ์ ละแนวปฏิบตั ิเก่ียวกับการประกันคณุ ภาพภายในระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร เร่อื ง ใหใ้ ชม้ าตรฐานการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน เพอ่ื การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลาการและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินงานวางแผนการ
พฒั นาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน

โรงเรียนราชดำริจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดอื น มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสายณั ห์ ต่ายหลี)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นราชดำริ

39

แนบทา้ ยประกาศโรงเรียนราชดำริ
เรอื่ ง การใช้มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ระดบั การศึกษาข้ันพืน้ ฐาน

เพ่อื การประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา

มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มจี ำนวน 3 มาตรฐาน ไดแ้ ก่
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยี น
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผูเ้ รียน
1.2 คณุ ลกั ษณะทพี่ ึงประสงค์
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคญั

แต่ละมาตรฐานมรี ายละเอียด ดงั น้ี

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผเู้ รียน
1) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การสือ่ สาร และการคิดคำนวณ
2) มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลยี่ น
ความคดิ เห็น และแก้ปญั หา
3) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม
4) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร
5) มผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา
6) มีความรู้ ทักษะพ้นื ฐาน และเจตคติทีด่ ีต่องานอาชีพ
1.2 คณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงคข์ องผเู้ รยี น
1) การมีคุณลกั ษณะและคา่ นยิ มที่ดตี ามทสี่ ถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในทอ้ งถิน่ และความเปน็ ไทย
3) การยอมรบั ทีจ่ ะอยรู่ ่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
2.1 มเี ป้าหมายวสิ ยั ทศั น์และพนั ธกิจทส่ี ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนนิ งานพัฒนาวชิ าการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา
และทุกกลุม่ เป้าหมาย
2.4 พฒั นาครแู ละบุคลากรให้มคี วามเชยี่ วชาญทางวิชาชีพ

40

2.5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เออ้ื ตอ่ การจัดการเรยี นรู้อยา่ งมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพอ่ื สนับสนุนการบรหิ ารจัดการและการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี น้นผเู้ รียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนร้ผู ่านกระบวนการคดิ และปฏิบตั ิจรงิ และสามารถนำไปประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใช้สอื่ เทคโนโลยสี ารสนเทศและแหลง่ เรยี นรทู้ ่เี อื้อตอ่ การเรียนรู้
3.3 มกี ารบรหิ ารจัดการชน้ั เรยี นเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผเู้ รียน
3.5 มกี ารแลกเปลย่ี นเรยี นร้แู ละใหข้ อ้ มลู สะทอ้ นกลบั เพ่ือพฒั นาและปรับปรุงการจดั การเรียนรู้

41

ประกาศโรงเรียนราชดำริ
เร่ือง การกำหนดค่าเปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ระดับการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-----------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนด
หลกั เกณฑแ์ ละแนวปฏบิ ัติเก่ียวกบั การประกนั คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร เรอื่ ง ให้ใชม้ าตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลาการและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินงานวางแผนการ
พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาตามมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชดำริ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน และการประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศ ณ วนั ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสายณั ห์ ตา่ ยหล)ี
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนราชดำริ

42

แนบท้ายประกาศโรงเรยี นราชดำริ
เร่อื ง การกำหนดคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา
ระดับการศึกษาขนั้ พื้นฐาน เพอื่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

มาตรฐานระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน คา่ เป้าหมาย

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผู้เรยี น ดีเลศิ
๑.๑ ผลสัมฤทธท์ิ างวิชาการของผูเ้ รียน ดเี ลิศ
ร้อยละ ๘๕
๑) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขยี น การส่ือสารและการคิดคำนวณ
๒) มคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลี่ยน ร้อยละ ๘๕
ความคิดเหน็ และแกป้ ญั หา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม ร้อยละ ๘๕
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร รอ้ ยละ ๘๕
๕) มีผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนตามหลักสตู รสถานศึกษา ร้อยละ ๕๕
๖) มคี วามรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕
๑.๒ คุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงคข์ องผู้เรียน ยอดเย่ียม
๑) การมคี ณุ ลกั ษณะและค่านิยมท่ดี ตี ามทสี่ ถานศกึ ษากำหนด ร้อยละ ๘๕
๒) ความภูมิใจในท้องถ่นิ และความเป็นไทย รอ้ ยละ ๘๕
๓) การยอมรบั ที่จะอย่รู ว่ มกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๕
๔) สุขภาวะทางรา่ งกายและลกั ษณะจติ สังคม รอ้ ยละ ๘๕
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจดั การ ยอดเยี่ยม
๒.๑ มเี ป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชดั เจน ยอดเยย่ี ม
๒.๒ มรี ะบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา ยอดเยย่ี ม
๒.๓ ดำเนนิ งานพฒั นาวิชาการทีเ่ นน้ คณุ ภาพผ้เู รียนรอบด้านตามหลกั สูตรสถานศกึ ษาและ
ทุกกลุม่ เป้าหมาย ยอดเยย่ี ม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ คี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทเ่ี อื้อต่อการจัดการเรยี นร้อู ยา่ งมคี ุณภาพ ยอดเยยี่ ม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ การบริหารจดั การและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยย่ี ม
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผเู้ รยี นเป็นสำคญั ยอดเยี่ยม
๓.๑ จดั การเรียนรผู้ ่านกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ รงิ และสามารถนำไปประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ได้ ยอดเยี่ยม
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยี นรูท้ ่เี ออื้ ต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม
๓.๓ มีการบรหิ ารจดั การชนั้ เรยี นเชิงบวก ยอดเยย่ี ม
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอย่างเปน็ ระบบและนำผลมาพฒั นาผเู้ รียน ยอดเยย่ี ม
๓.๕ มีการแลกเปลย่ี นเรียนร้แู ละให้ข้อมลู สะทอ้ นกลับเพื่อพฒั นาและปรับปรงุ การจัดการเรยี นรู้ ยอดเยย่ี ม
ยอดเยี่ยม

43

คำส่ังโรงเรยี นราชดำริ
ที่ ๑๔/๒๕๖๕

เรอ่ื ง แต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนินงานประกนั คุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
**********************

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ไดก้ ำหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการศกึ ษา ให้ยึดหลักที่สำคญั ข้อ ๑ คอื มี
การกำหนดมาตรฐานการศกึ ษา และจดั ระบบประกันคุณภาพการศกึ ษาทุกระดับและทุกประเภทการศกึ ษาโดย
มาตรา ๔๘ ให้หนว่ ยงานตน้ สงั กดั และสถานศึกษาจัดใหม้ ีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างตอ่ เน่ือง โดยมีการจดั ทำรายงานประจำปเี สนอต่อหน่วยงานต้นสงั กดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศกึ ษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิ ศษ ลงวนั ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉะนั้นอาศยั อำนาจตามพระราชบัญญัตกิ ารศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ ขเพมิ่ เติม(ฉบับท่ี ๓) ตาม
หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จึงกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพือ่ ใหก้ ารปฏบิ ัตหิ น้าทร่ี าชการภายในโรงเรียนราชดำริ เป็นไปด้วยความเรยี บรอ้ ย มปี ระสทิ ธิภาพ
และเกิดผลดตี อ่ ราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา ดงั ต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ตา่ ยหลี ประธานกรรมการ
1.๑ นายสายณั ห์ ผ่องอำไพ รองประธานกรรมการ
1.๒ นายสมบัติ จลุ ทศั น์ รองประธานกรรมการ
1.๓ นายถวลิ นติ ยาภรณ์ รองประธานกรรมการ
1.๔ นายอนริ ุทธ์ ทองทวี รองประธานกรรมการ
1.๕ นางสาวเกศนิ ี อย่สู วัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ นายวชั ระ

หน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธภิ าพ

๒. คณะกรรมการดำเนนิ งาน จลุ ทศั น์ ประธานกรรมการ
2.๑ นายถวลิ พงษาเทศ รองประธานกรรมการ
2.๒ นางสาววัลลภา รชั ชะจิตติ รองประธานกรรมการ
2.๓ นางรัฐนภา สว่างเนตร์ รองประธานกรรมการ
2.๔ นางสมหมาย

44

2.๕ นายธีรภกั ดิ์ จันทะคง รองประธานกรรมการ

2.๖ นางสาวมลั ลิกา คณุ สุข กรรมการ

2.๗ นางสาวปาณศิ า กล่ำวจิ ิตร กรรมการ

2.๘ นายก่อพงษ์ พันนาเหนือ กรรมการ

2.๙ นางสาวสุชาวดี เกตชนก กรรมการ

2.๑๐ นายวฒุ ไิ กร สาตี กรรมการ

2.๑๑ นางมณรี ตั น์ แกว้ แดง กรรมการ

2.๑๒ นางสาวทศั นีย์ กระแสสงิ ห์ กรรมการ

๒.๑๓ นายช่วงโชติ ไชยวงศ์ กรรมการ

2.๑๔ นางภิญญดา อนิ ทรสุริยะ กรรมการ

2.๑๕ นางสาววรรธนวรรณ พทิ ักษท์ รัพยากร กรรมการ

2.๑๖ นางสาววชิ ุดา ชาตวิ งษ์ กรรมการและเลขานุการ

2.๑๗ นางสาวสริ ิญา ทองหล่อเลิศ กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานุการ

2.๑๘ นางสาวภาณมุ าส ลาภมากผล กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

หน้าท่ี ๑. วางแผนการดำเนนิ การงานประกันคุณภาพภายในโรงเรยี นราชดำริ

๒. กำกบั ติดตาม การจดั การตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาทั้ง ๓ มาตรฐาน

๓. วางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรยี น

๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษา

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ๓ มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผเู้ รยี น

๑. นางมณีรัตน์ แกว้ แดง หวั หนา้ มาตรฐานท่ี ๑

๒. นางสาวมลั ลกิ า คุณสขุ รองหัวหนา้ มาตรฐานท่ี ๑

๓. นายกอ่ พงษ์ พันนาเหนอื รองหัวหนา้ มาตรฐานท่ี ๑

หนา้ ที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สารสนเทศ ตามมาตรฐานและตามประเด็น

การพิจารณา

๒. จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

๓. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตอบข้อซักถาม

รับฟัง และให้ขอ้ เสนอแนะอื่นๆ อนั เปน็ ประโยชนต์ ่อการประกนั คณุ ภาพการศึกษา

๔. ใหข้ ้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)

๕. หน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

ประเด็นพจิ ารณา

๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขยี น การส่ือสาร การคิดคำนวณ

๑. นางขนิษฐา เสนาพทิ กั ษ์ ประธานกรรมการ

๒. นางเบญจพร ตรรี ะมาตร์ กรรมการ

๓. นางสภุ ชั ชา เวชวงษ์ กรรมการ

๔. นายธรี พร เอือ้ เฟ้ือ กรรมการ

45

๕. นางสาวศิริรกั ษ์ ปินใจ กรรมการ

๖. นางชชั ญลกั ษณ์ โสตถิพันธว์ุ ราภา กรรมการและเลขานุการ

๒) มีความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ยี น

ความคดิ เหน็ และแก้ปัญหา

๑. นายสธุ รรม เอ่ียมสากล ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกาญจนา บุนนาค กรรมการ

๓. นางรงุ่ รตั น์ พนั นาเหนอื กรรมการ

๔. นายอภิเดช เกษสุข กรรมการ

๕. นางสาวกาญจนา นะธี กรรมการ

๖. นายปณุ ณภัชร์ ไชยพรมมา กรรมการ

๗. นางสาววิริญญา ภาสำราญ กรรมการและเลขานกุ าร

๓) มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม

๑. นางสาวศศิธร เจริญชยั ประธานกรรมการ

๒. วา่ ทีร่ อ้ ยตรรี งุ่ เรือง สายสรรค์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด กรรมการ

๔. นางสาวเพ็ญพร นนั ตะ๊ เสน กรรมการ

๕. นางสาวชญั ญาณศิ า พวั พันธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ

๔) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่อื สาร

๑. นางเพ็ญศรี ภกู่ ัน ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสธุ ดิ า แกว้ แดง กรรมการ

๓. นายช่วงโชติ ไชยวงศ์ กรรมการ

๔. นายกติ ตคิ ุณ แซ่หยาง กรรมการ

๕. นางสาวกฤษฎก์ิ นษิ ฐ์ ประทมุ มณี กรรมการและเลขานุการ

๕) มีผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา

๑. นางสาวมัลลิกา คณุ สุข ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพราวพิรุณ ศรรี ตั นพิทักษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอจลญา กุลนอก กรรมการ

๔. นางมณรี ัตน์ แก้วแดง กรรมการและเลขานุการ

๖) มคี วามรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ

๑. นางสาวนารพิ รรณ เขยี วเลง่ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวขนิษฐา เดชะวงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวปยิ ะมาศ กนกกิจเจรญิ พร กรรมการ

๔. นางสาวสายชล แสงจนั ทอง กรรมการและเลขานุการ

๑.๒ คุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงคข์ องผเู้ รยี น

๑) การมคี ุณลกั ษณะและค่านิยมทดี่ ี ตามทสี่ ถานศึกษากำหนด

๑. นายกอ่ พงษ์ พนั นาเหนอื ประธานกรรมการ

๒. นายวสันต์ เล่ืองลือ กรรมการ

๓. นางจริ าภรณ์ เลยี งชยั ศิริ กรรมการ

46

๔. นางสาวศุทธินี เพียรไพบูลย์ กรรมการ

๕. นายนฐั พล อะนะเทพ กรรมการ

๖. นายชลศรัณย์ มดี ี กรรมการและเลขานุการ

๒) ความภมู ิใจในท้องถน่ิ และความเปน็ ไทย

๑. นายสบุ ิน ส่งแสง ประธานกรรมการ

๒. นางกฤตติกา วงศอ์ ัศวนิ กรรมการ

๓. ว่าทีเ่ รือตรธี นวรรธน์ สวุ รรณปาล กรรมการ

๔. นายลขิ ิต สวุ รรณะ กรรมการ

๕. นางสาวนิภาพร กมลเลิศ กรรมการ

๖. นายมาโนช พันนุด กรรมการและเลขานุการ

๓) การยอมรบั ท่ีจะอยู่รว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

๑. นางมัทนียา สดุ จิตร ประธานกรรมการ

๒. นายวีรยุทธชยั กรุณา กรรมการ

๓. นางสาวอัญญาวี อารอมัน กรรมการ

๔. นางสาวเสาวลกั ษณ์ สุภศร กรรมการ

๕. นางสาวกาญจนา ใจตรง กรรมการ

๖. นางสาวธดิ า สิงหเดชวรี ะชัย กรรมการและเลขานุการ

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติ สงั คม

๑. นางสาวขวญั ภิรมย์ สีออน ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเพญ็ พร วงค์ศรีจนั ทร์ กรรมการ

๓. นางสาวพิกุล พุ่มสี กรรมการ

๔. นางกษมาพร ศิริเมฆา กรรมการ

๕. นางสาวกมลวรรณ สุวรรณขวา กรรมการ

๖. นางสาววิมลวรรณ วงแวง กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ี ๑. ศกึ ษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน

๒. ประชมุ วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหลง่ ข้อมูล รอ่ งรอย ตามมาตรฐาน

และตามประเดน็ การพจิ ารณา

๓. ดำเนนิ การเก็บขอ้ มูล วเิ คราะห์ข้อมลู เพือ่ เกบ็ เปน็ สารสนเทศแตล่ ะมาตรฐาน

การศกึ ษาที่รับผดิ ชอบ

๔. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐาน และนำผลการประเมนิ

คณุ ภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

๕. หน้าทอ่ี น่ื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

๑. นายธีรภักดิ์ จนั ทะคง หวั หน้ามาตรฐานท่ี ๒

๒. นางสาววชิ ุดา ชาตวิ งษ์ รองหวั หนา้ มาตรฐานที่ ๒

๓. นางสาวสชุ าวดี เกตชนก รองหวั หน้ามาตรฐานที่ ๒

หน้าท่ี ๑. จดั เตรียมเอกสารหลักฐาน สารสนเทศ ตามมาตรฐานและตามประเด็นการพจิ ารณา

๒. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา


Click to View FlipBook Version