The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเลียนแบบสัตว์ต่างๆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Payuda Phompen, 2022-07-11 06:43:05

การเรียนแบบสัตว์

การเลียนแบบสัตว์ต่างๆ

การเลียนแบบสัตว์

โดย นางสาวปยุดา พรมเพ็ญ

การเลียนแบบสัตว์
หมายถึง การนำท่าทางอิริยาบทตาม
ธรรมชาติของสัตว์มาประดิษฐ์ท่าให้มีท่วงท่า
ที่งดงามขึ้น อาทิ เลียนแบบการเคลื่อนไหว

หรือลักษณะเด่นๆ ของสัตว์ประเภทนั้นๆ
เช่น กีบเท้าของกวาง ท่าว่ายนำของปลา ท่า

บินของนก ท่าวิ่งของม้า

การเลียนแบบท่าม้า

การเลียนแบบท่านก

การเลียนแบบท่าปลา

การเลียนแบบท่าควาย

การเลียนแบบท่ากวาง

การเลียนแบบท่าเป็ด

การเลียนแบบท่ากระต่าย


Click to View FlipBook Version