The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by iedarohaida, 2018-12-20 00:22:02

1. PERANCANGAN STRATEGIK SKTB

1. PERANCANGAN STRATEGIK SKTB

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020)

PERANCANGAN STRATEGIK
2017 - 2020

SEK KEB TAMAN BERSATU

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 2

BIL PERKARA HALA- BIL PERKARA HALA-
MAN MAN
1 Sekapur sireh 18 Analisis SWOT - Peringkat Organisasi
2 Ringkasan Eksekutif 3 Analisis SWOT—Bidang Kurikulum 23
3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi 4 24
4 Visi, Misi, Slogan dan Moto SK Taman Bersatu Analisis SWOT- Bidang Kokurikulum 25
5 Misi Pengurusan Sek keb Taman Bersatu 5 26
6 Analisis SWOT—Bidang Hal Ehwal Murid 27
6 Mandat 7 28
7 Piagam Pelanggan Analisis SWOT—Bidang Kewangan 29
8 Analisis SWOT—Bidang pentadbiran Pejabat
8 Nilai Sokongan 12 30
Analisis SWOt— Bidang Infrastruktur dan 31
9 Objektif Sekolah Kebangsaan Taman bersatu 13 Persekitaaran 32
10 Pihak Berkepentingan / Stake Holder Analisis SWOT—Bidang Sumber Manusia 33
11 Aspirasi Sistem 14
12 Anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Analisis SWOT—Bidang perhubungan Luar 36
13 TERAS PPIM 15 19 Matlamat Strategik 51
14 Proses Perancangan Model Perancangan Strategik 16 20 Objektif 67

15 Pelan Kerja Pembinaan perancangan Strategik 16 Pencapaian Prestasi Akademik
16 Sejarah Sekolah 17 Pencapaian Sahsiah Terpuji
17 Senarai Guru Besar dan Analisa UPSR 17 Pencapaian Prestasi Kokurikulum
Aspek pentaksiran Sukan dan kokurikulum
17 Pencapaian Prestasi Kepimpinan dan Pengurusan
21
22 Sekolah yang Cemerlang
21` Perancangan Strategik

22 Pelan Tektikal
Pelan Operasi

2

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 3

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurniaNya, pihak Sek Keb Taman
Bersatu (SKTB) dapat menghasilkan Buku Perancangan Strategik ini dan seterusnya melahirkan
modal insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan pertumbuhan
mereka sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan sentiasa berpegang kepada
prinsip rukunegara.

Sekolah kebangsaan Taman Bersatu komited dengan dasar dan hala tuju yang digariskan oleh Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025. Adalah menjadi hasrat dan keutamaan SKTB untuk merealisasikan visi dan misi
Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pemacu dan peneraju pendidikan di Daerah Kinta Utara ( KIU). Sehubungan
dengan itu, pelaksanaan Perancangan Strategik SKTB 2017-2020 akan menjadi pemangkin dan garis panduan malah
menjadi Blue Print kepada pengurusan dan semua guru di SKTB. Perancangan Strategik dibina ini adalah berdasarkan
kepada hala tuju yang digariskan oleh pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang merangkumi aspek
akademik, kokurikulum, pengurusan, pembangunan, sekolah, murid dan kepimpinan.

Adalah menjadi harapan pihak pentadbir agar semua warga SKTB memberikan sokongan dan menyumbang kepada
pencapaian aspirasi tersebut. Sungguhpun demikian, usaha yang berterusan haruslah dilakukan untuk menambahbaikkan
perancangan ini, sesuai dengan keperluan dan cabaran baru pada masa hadapan. Melalui perancangan ini, adalah
diharapkan ia dapat meningkatkan profesionalisme, integriti, moral dan semangat kerja berpasukan. Saya juga berharap
semua pihak yang terlibat dapat memainkan peranan positif, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan Perancangan
Strategik ini bagi menjayakan visi dan misi KPM, JPN dan PPD KIU selaras dengan ” Kinta Utara Nombor Satu di peringkat
Kebangsaan, In Sha Allah”.

Sekian, terima kasih.

( SURYATI BINTI HAJI OTHMAN,PPT)

3

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 4

Sebagai pelaksana dalam bidang pendidikan di daerah, satu Perancangan Strategik
Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu (SKTB) diwujudkan untuk menyahut seruan bagi
menjadikan PPDKIU Nombor satu peringkat kebangsaan, Ia juga bertujuan untuk melahirkan
modal insan yang memiliki sikap, pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni ysng cemerlang
bagi melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan jayanya.
Perancangan Strategik SK Taman Bersatu 2017-2020 ini mengandungi satu platform
kecemerlangan pendidikan yang unggul demi mendukung kejayaan pelaksanaan visi dan misi
serta objektif strategik PPD Kinta Utara.

Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu 2017-2020 ini menggariskan
lima Teras Strategik iaitu menyahut Aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Pelan
Pembangunan Pendidikan ( 2013-2015) bagi Gelombang 2 iaitu 2016– 2020

Untuk menjayakan teras strategik ini, Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman
bersatu (2017-2020) telah menggariskan strategi-strategi dan pelan-pelan tindakan yang
berasasakan kepada fungsi-fungsi yang berdasarkan kepada kekuatan sekolah dan menyediakan
indikator dalam bentuk Petunjuk prestasi utama (KPI) untuk membolehkan tahap
pelaksanaannya dapat diukur dengan berkesan dan ditentukan sektor pelaksana untuk memikul
tanggungjawab tersebut. Bersama-samalah kita menggemblengkan tenaga untuk mencapai cita-
cita tersebut.

4

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 5

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
usaha berterusan ke arah memperkem-
bangkan lagi potensi individu secara Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti
menyeluruh dan bersepadu untuk untuk membangunkan potensi individu bagi
mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi jasmani, emosi, 5
rohani, intelek, dan sosial berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tu-
han. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu, ber-
tanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta
mencari sumber sumbangan terhadap-
keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan Negara.”

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 6

VISI SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU

Menjadikan Sek keb Taman Bersatu Sekolah Cemerlang di Negeri Perak.

MISI SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU

“ Meningkatkan Modal Insan yang cemerlang, berketrampilan, berkeyakinan, kreatif dan seimbang
dari aspek intelek, rohani, emosi dan rohani serta mempunyai semangat jitu
dalam menghadapi cabaran diperingkat global

SLOGAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU

Ilmu Pemangkin Generasi Terbilang

MOTO SEK KEB TAMAN BERSATU

Datang Sekolah Mesti Belajar

6

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 7

MISI PENGURUSAN SK TAMAN BERSATU

1. Memantapkan pengurusan organisasi yang berkualiti.
2. Melahirkan murid-murid yang terbilang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk menjulang imej dan

kualiti sekolah.
3. Membina generasi murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emos dan jasmani selaras dengan matlamat

falsafah pendidikan kebangsaan.
4. Menguruskan kewangan dengan efisien , akauntabiliti dan integriti.
5. Pengurusan pejabat yang berkualiti.
6. Menguruskan infrastruktur dan persekitaran dengan cekap.
7. Melaksanakan pembangunan sumber manusia sebagai pemimpin instruksional.
8. Memberi perkhidmatan terbaik kepada murid-murid, waris dan masyarakat setempat.

7

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 8

MANDAT

Definisi Mandat (Stakeholder)

Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan
apa yang kita dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan
tugas. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan
Visi dan Misi sesebuah organisasi.Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab, perancangan,
kawalan membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan
mempunyai “validity” dan “reliability” yang tinggi.

Mandat adalah meliputi
1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
2. Dasar Pendidikan Kebangsaan
3. Dasar Wawasan Negara 2001-2010
4. Surat-surat Pekeliling Ikhtisas
5. Pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
6. Arahan-arahan Perbendaharaan
7. Surat Siaran PPD dan JPN
8. Pekeliling-pekeliling Kerajaan.

8

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 9

Mandat berdasarkan bidang Kurikulum
1. SPI Bil. 3/1981 - Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (3 Period) oleh Guru.
2. SPI Bil. 4/1986 - Panitia Mata Pelajaran.
3. SPI Bil. 3/1987 - Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah.
4. SPI Bil. 15/198 - Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT/ Bahasa Inggeris di

semua SK dan SRK.

5. SPI Bil. 3/1990 - Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik.
6. SPI Bil 22/1998 - Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains mengikut keperluan
perkhidmatan.
7. SPI Bil 25/1998 - Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
8. SPI Bil 26/1998 - Garis panduan kurikulum Prasekolah.
9. SPI Bil 1/1999 - Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah.
SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Mandat berdasarkan bidang Kokurikulum
1 SPI Bil. 2/1986 - Rekod Kedatangan & Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar.
2 SPI Bil. 3/1986 - Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan kepada Komputer dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah
3. SPI Bil. 5/1986 - Panduan Penubuhan dan Penyusunan Kelab Komputer Sekolah
4. SPI Bil. 24/1998 - Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian seragam Anjuran Agensi Kerajaan

dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.
5. SPI Bil. 9/2000 - Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta

Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah.

9

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 10

Mandat berdasarkan bidang Hal Ehwal Murid
1. SPI Bil. 8/1985 - Pakaian Seragam murid-murid Sekolah (pindaan).
2. SPI Bil. 7/1986 - Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.
3. SPI Bil. 2/1987 - Kesulitan Mendapatkan Buku Teks.
4. SPI Bil. 2/1991 - Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid.
5 SPI Bil. 3/1992 - Pemakaian Tudung /Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan
6 SPI Bil.8/1999 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah

Mandat berdasarkan bidang Kewangan

1. SP Kewangan KPM Bil. 17/1995 - Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru membawa pelajar menyertai

kegiatan kokurikulum

2. SPI Bil. 3/1997 - Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan Pungutan Wang

3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124,

Sumbangan Bantuan dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat,

dsb yang ditetapkan.

4 Perkara 132 (fasa2) - Peraturan-peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib).

Mandat berdasarkan Sumber Manusia
1. SPP Bil. 4/1994 - Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang Bermasalah
2. SPP Bil. 10/1995 - Membersarakan Seseorang Pegawai dalam Perkhidmatan Awam atas sebab Kesihatan
3. SPI Bil. 7/2001 - Garis Panduan Pakaian Guru ketika Bertugas di Sekolah.
4. PP Bil. 2/1985 - Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi bagi Pegawai-pegawai Awam

10

.PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 11

Mandat berdasarkan Fizikal
1. SPI Bil. 14/1989 - Kebersihan Sekolah.
2. SPI Bil. 6/1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah.
3. Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 November 1997 -

Program Bersepadu Sekolah Sihat. Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997 Kementerian Pendidi
kan Malaysia

Mandat berdasarkan Hubungan Luar

1. 6/1988 - Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah.

2. I/1991 - Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah.

3. 3/1993 - Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah.

4. 9/1991 - Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah.

5. 6/1992 - Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan kerajaan negara luar.

6. 12/2000 - Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan.

7. 19/2000 - Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah.

8. 5/2001 - Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah.

11

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 12

PIAGAM
PELANGGAN

Kami seluruh warga SK Taman Bersatu, Simpang Pulai
dengan kata sepakat dan penuh iltizam akan menumpukan seluruh tenaga

dan usaha kami untuk:

1. Melaksanakan program pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan budaya ilmu yang memenuhi kehendak murid, ibu
bapa, masyarakat dan Negara.

2. Memastikan proses pengajaran dan pembe;lajaran selaras
dengan Falsafah pendidikan kebangsaan dengan memberikan
layanan yang saksama dan seimbang kepada murid tanpa
mengira budaya, agama dan keturunan.

3. Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang
terkini dan berkesan kea rah kecemerlangan.

4. Memastikan dan berusaha untuk menjamin keselamatan,
memberi keselesaan selaras dengan perkhidmatan penyayang.

5. Sentiasa menjaga nama baik dan memberi kerjasama yang
perlu dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan
Pendidikan negero Perak, Pejabat Pendidikan Daerah,
Kelompok dan agensi-agensi kerajaan.

6. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan
dan teguran yang membina daripada semua pihak.

“SKTB EXCELLENT”

12

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 13

1. BERORENTASIKAN PELANGGAN
Sebagai organisasi yang bersifat perkhidmatan, pelanggan adalah menjadi keutamaan.

2 BERORENTASIKAN KEMANUSIAAN
Sekolah Kebangsaan taman Bersatu sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalankan
tanggunjawab yang diamanahkan serta memiliki nilai EQ dan SQ yang tinggi.

3 INTELEKTUALISME
Sentiasa mempastikan tahap intelektualisme personel berada pada tahap yang terbilang.

4 PROFESIONALISME
Sentiasa mengekalkan tahap profesionalisme pada tahap terbilang

5 DISIPLIN DIRI
Mempastikan disiplin sentiasa diamalkan semasa menjalankan tugas

13

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 14

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU

1. Menggunakan perancangan strategik sebagai satu pendekatan pengurusan untuk mencapai kecemerlangan organisasi.
2. Merangka bentuk tindakan yang sesuai diambil sejajar dengan usaha mengeksploitasikan kekuatan dan memperbaiki

kelemahan.
3. Merancang perancangan yang berorentasikan masa depan dan berfokus tentang jangkaan masa depan.
4. Membolehkan pihak pengurusan merancang aktivitinya mengikut kepentingan dengan lebih jelas dan bersistematik.
5. Mengenalpasti tahap pencapaian sesuatu program.

14

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 15

PIHAK BERKEPENTINGAN / STAKE HOLDER

STAKE- Menteri Pendidikan Malaysia
HOLDERS Timbalan Menteri Pendidikan
Ketua setiausaha kementerian Pendidikan Malaysia
Ketua Pengarah pendidikan Malaysia
Pengarah bahagian kementerian Pendidikan Malaysia

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA UTARA

PELANGGAN Sekolah
Komuniti Setempat
Jabatan dan Agensi Kerajaan/ Swasta

15

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 16

ASPIRASI SISTEMPELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES 100% enrolmen merentas semua tahap darapada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang 2020.
KUALITI
Dalam kalangan satu pertiga Negara teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMSS dalam 15
EKUITI tahun.

PERPADUAN 50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( seperti antara Bandar-luar Bandar, jantina, sosioekonomi )
menjelang 2020.
Sistem Pendidikan yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian.

KECEKAPAN Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid melalui bajet semasa.

11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3 Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

4 Transformasi keguruan sebagai satu pilihan.
5 Transformasi kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

6 Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas.
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap nilai ringgit.
11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

16

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 17

TERAS PROSES PRA PERANCANGAN

TERAS Akses kepada keupayaan 1. Guru Besar memberi taklimat kepada guru-guru Penolong
Kanan.
TERAS Kualiti standard antarabangsa yang tinggi
2 2. Mesyuarat Jawatankuasa Induk untuk membentuk
jawatankuasa kerja dan menjelaskan spesifikasi tugas setiap
TERAS Ekuiti untuk semua murid jawatankuasa yang ditubuhkan.

TERAS Memupuk perpaduan dalam kalangan murid 3. Mengumpul semua mandat terbaru dan terkini dan mem-
4 bina pelan kerja (work plan) perancangan strategik

TERAS Pelaksanaan berkecekapan tinggi 3.1 Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas.
3.2 Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan mem-
PROSES PERANCANGAN MODEL PERANCANGAN
bina perancangan strategik dan faedahnya kepada or-
Proses Pra Perancangan Fasa 1 ganisasi kepada “senior management staff”.
Fasa 2 3.3 Semak tahap‘readiness for success’ (Anjakan Paradigma).
Hala tuju: Mandat, Misi, Visi & Misi 3.4 Mengumpul semua mandat baru/terkini.
dan Visi Implisit Fasa 3 3.5 Membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik.
Analisis Persekitaran Fasa 4
Isu, Matlamat, KPI, Sasaran & Objektif Fasa 5 17

Penilaian & Maklum Balas Prestasi Fasa 6
Pelaksanaan Strategi Fasa 7
Strategi, Taktikal & Operasi

Implementasi Strategi

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 18

PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
1. Penubuhan Jawatankuasa Induk Nov Guru Besar
2. Taklimat Perancangan Strategik sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Nov Guru Besar
3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana Dis
JK Induk
Fasa Pertama
JK Induk,
4.1 Proses Pra- Perancangan : JK Kerja &
JK Pelaksana
4.1.1 Latar belakang sekolah.

4.1.1.1 Sejarah sekolah. Nov

4. 4.1.1.2 Enrolmen murid.
4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah.

4.1.1.4 Prestasi akademik, ko- akademik dan kokurikulum.

4.1.1.5 Kemudahan fizikal.

4.1.1.6 Pencapaian terbaik sekolah.

Fasa Kedua JK Induk,
5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah : JK Kerja &
JK Pelaksana
5.1.1 Mengenal pasti mandat.
5.1.2 Menyemak pernyataan misi.
5
5.1.3 Menyemak pernyataan visi.
5.1.4 Menyemak pernyataan piagam pelanggan.
5.1.5 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo, warna

organisasi.

18

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 19

PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
Disember
Fasa Ketiga Disember JK Induk,
6.1 Analisis persekitaran : JK Kerja &
6 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik. Disember JK Pelaksana

6.1.2 Analisis SWOT / SWOC. JK Induk,
6.1.3 Penyaringan hasil analisis persekitaran JK Kerja &
Fasa Keempat JK Pelaksana
7.1 Isu, matlamat, objektif, KPI dan Sasaran :
7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik. JK Induk,
7 JK Kerja &
7.1.2 Membentuk matlamat strategik. JK Pelaksana
7.1.3 Membina objektif dan KPI.
7.1.4 Menetapkan sasaran.

Fasa Kelima
8.1 Strategi :

8.1.1 Pembinaan strategi utama ( menggunakanTOWS Matrik ).
8

8.1.2 Membuat penilaian ke atas strategi-strategi.
8.1.3 Pembinaan pelan taktikal (peringkat panitia, matapelajaran dsb).
8.1.4 Pembinaan pelan operasi (peringkat panitia, matapelajaran dsb).

19

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 20

PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI

Fasa Keenam

9.1 Implementasi Strategi :

9.1.1 Melaksanakan strategi mengikut keutamaa sepanjang tempoh JK Induk,
perancangan strategik). JK Kerja &
JK Pelaksana
9 9.1.2 Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam Januari—
JK Induk,
penjadualan. November JK Kerja &
JK Pelaksana
9.1.3 Melaksanakan pelan operasi berdasarkan

perancangan.

9.1.4 Memberi maklum balas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasa-
ran.

Fasa Ketujuh

10.1 Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan :

10 10.1.1 Penilaian Prestasi hasil pelaksanaan strategi. November –

10.1.2 Membuat penambahbaikan kepada proses dan output & out- Disember

come.

20

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 21

Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu telah dibina di atas tanah seluas 3.5 ekar. Ia terletak di tengah-tengah kawasan Taman
Bersatu di Mukim kampung Kepayang, daerah Kinta pada tahun 1999. Penubuhannya adalah selaras dengan konsep sekolah
bestari. Oleh itu, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia telah diberi tanggungjawab bagi mendirikan bangunan sekolah ini. Keti-
ka itu, Tun DaimZainuddin selaku Menteri Kewangan telah merasmikan penanaman cerucuk pada tahun 1999.

Awal tahun 2000, pembinaan sekolah ini siap dibina dan En Abdul Rahman Hathaitullah

telah dilantik menjadi “caretaker” sekolah. Beliau juga telah mencipta Motto sekolah iaitu Guru pemangkin Generasi
Gemilang” , manakala lagu sekolah dicipta oleh Pn Suraini binti Nayan. Logo sekolah pula dicipta oleh En Mustaffa bin Mo-
hamad.

Sekolah ini beroperasi sepenuhnya pada tanggal 2 Julai 2001 dengan murid seramai 377 orang. Guru Besar yang pertama
ialah En Zahari bin Che Ros. Beliau dibantu oleh 19 guru, 4 kakitangan sokongan, 3 pekerja am dan 2 orang pengawal kesela-
matan. Pada tahun 2006, jumlah murid-muridnya ialah 700 orang dengan 42 tenaga pengajar.

Kini , mulai 1 Februari 2017, sekolah ini ditadbir pula oleh Pn Suryati binti Haji Othman,PPT dengan 50 orang guru, 6
orang kakitangan sokongan, 5 pekerja am dan 3 orang pengawal keselamatan.. Muridnya seramai 702 orang. Sekolah ini
mempunyai pelbagai prasarana seperti 30 bilik darjah, sebuah bilik komputer dan bilik akses; sebuah pusat sumber abad 21,
bilik pemulihan, bilik kesihatan pra sekolah yang berkonsepkan ‘flipped classroom” ;dan 4 bilik khas. Ia turut mempunyai se-
buah dewan tertutup yang diubahsuai dari bilik darjah serta sebuah dewan terbuka, dataran kejat dan gelanggang berturap.

Bagi mengatasi masalah mengadakan latihan sukan dan permainan berpasukan seperti bola sepak dan hoki, sekolah ini telah
mengadakan permainan persahabatan di sekolah-sekolah berhampiran dan menggunakan padang awam yang berhampiran.

Dari segi akademik pula, sekolah ini telah ramai melahirkan anak didik yang berpendidikan tinggi. Ada di antara mereka
yang telah belajar di menara gading. Mudah-mudahan, berkat kerjasama erat antara guru-guru, PIBG dan komuniti setempat,
sekolah ini mampu melahirkan modal insan yang berkualiti dan seterusnya dapat mencurahkan bakti kepada Agama, Nusa dan
bangsa.

21

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 22

BIL NAMA TEMPOH BERKHIDMAT
1 En Zahari bin Che Ros 16.01.2001 hingga 30.11.2003
2 Pn Hjh Sharifah Fatimah bt Syed Baharudin 01.12.2003 hingga 31.12.2006
3 Pn Zainab bt Hj Hussin 16.03.2007 hingga 30.11. 2011
4 Pn Hjh Rohana bt Ahmad Razman 01.12.2012 hingga 07.11 2014
5 En Hasamuddin bin Hussin 08.11.2014 hingga 31.01.2017
6 Pn Suryati binti Haji Othman, PPT 01.02.2017 hingga kini

TAHUN BIL BIL GPS BM BM BI BI MATE SAINS
2016 6A LULUS 3.04 PEM PEN PEM PEN
2017 2.69 80 100
2018 0 75 2.83 102 101 95 92 75.4% 94.3%
0.0% 70.7% 96.8% 95.3% 89.6% 86.8%
91 108
6 89 108 109 101 101 82% 97.3%
5.4% 80.2% 97.3% 98.2% 90.9% 90.9% 92
80.0 110
1 83 114 113 101 96 95.7
0.86 72.18 99.1% 98.3% 87.8 83.5

22

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 23

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )

S1 : (Kurikulum) Gred Purata Sekolah UPSR ( 2.69) semakin W1 : Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid.
meningkat W2 : Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai

S2 : (Kokurikulum) Pencapaian Kokurikulum meningkat tahap maksimum.
sehingga ke peringkat negeri. W3 : Terdapat sebilangan ibu bapa kurang mengambil berat tentang pela-

S3 : (HEM) Masalah disiplin murid di peringkat minima. jaran anak.
S4 : (Kewangan) pencapaian audit adalah BAIK W4 : Peruntukan pembangunan fizikal dan
S5 : (Pengurusan Pejabat) Layanan kaunter yang cekap dan
Pelaksanaan program tidak mencukupi.
Mesra. W5 Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian
S6: (Sumber Manusia) Tenaga pengajar adalah guru yang
membebankan guru.
berpengalaman dan kompeten W6 : Kekangan masa untuk mengadakan program

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) sarana.
O1 : (Politik) Penghulu dan Ketua Kampung yang sedia
CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
memberi sokongan dan kerjasama. C1 : Prasarana sekolah kurang mencukupi
O2 : (Ekonomi) PIBG yang sentiasa memberi sumbangan. C2 : Bantuan kewangan luar perlu dipertingkatkan.
O3 : (Sosial) Jalinan hubungan baik dengan institusi C3 : Pengaruh elemen negatif persekitaran luar.

pendidikan dan badan-badan korporat 23

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 24

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
S1 : 7 orang guru adalah penanda kertas UPSR W1 : 30% murid menguasai tahap pencapaian
S2 : 80% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun.
S3 : 88.8% Guru mempunyai komitmen yang tinggi. VVminimum
S4 : 70% Kemudahan perlatan mencukupi untuk PDPC W2 : 50% Sikap murid yang kurang fokus dan

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) sambil lewa.
O1 : 80% PIBG yang amat membantu. W3 : 50% Murid tidak menyiapkan latihan/ kerja
O2 : 70% bapa yang bersedia membantu dari segi
rumah
kewangan. W4 : 80.7% guru kurang mahir dalam penandaan

kertas peperiksaan terutamanya aspek

CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
C1 : 40%Sokongan ibu bapa di rumah kurang

mantap.
C2 : 20% Kurang galakan daripada ibu bapa.
C3: 20% Kurang pemantauan daripada ibu bapa

24

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 25

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
S1 : 90% Komitmen guru yang baik. W1 : 80% Penglibatan murid kurang serius.
S2 : 30% murid yang berpotensi dalam pelbagai bidang W2 : Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan.
W3 : Peruntukan kewangan bagi kokuriulum dan sukan kurang
kokurikulum
mencukupi.
W4 : Sukar mencari dan menggilap pemain yang kerana bilangan

murid berkebolehan adalah sedikit

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
O1: 40% Komuniti setempat membantu aktiviti C1 : 30% Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan
03 : 100% Sokongan kewangan dari PIBG
diri dalam kokurikulum dan sukan.
C2 : 10 % Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
C3 : 20% Kurang pendedahan dan galakan

25

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 26

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )

S1 : Guru disiplin yang komited W1 : 5% murid tidak hadir ke sekolah
S2 : Pengawas yang berdisiplin dan mantap W2 : Ramai guru tidak mempunyai pengalaman
S3 : Program HEM yang berjaya
S4 : Guru yang berpengalaman dan berdedikasi mengendalikan pelajar bermasalah.
W3 : Pelajar tidak pandai menguruskan masa

belajar.

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )

O1 : Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPN & C1 : Masalah sosial persekitaran sekolah
PIBG C2 : Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

O2 : Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak
mereka

O3 : Masyarakat sekeliling yang prihatin.

26

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 27

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
S1 : Laporan audit tanpa syarat dan baik W1 : Pengetahuan pengurusan kewangan yang
S2 : Kerani kewangan yang cekap dan celik
terhad di kalangan guru.
Komputer. W2 : Kekurangan tenaga kerja pengurusan
S3 : Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan
kewangan.
tersedia untuk penyemakan.
CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) C1 : Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM.
O1 : Sokongan PIBG yang kuat. C2 : Kemudahan rangkaian networking selalu

terganggu.
C3 : Kemudahan komunikasi terhad.

27

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 28

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )

S1 : Layanan mesra di kaunter. W1 : Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.
S2 : Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir. W2 : Terdapat sebilangan guru yang kurang mahir dalam pengurusan aset.
S3 : Penggunaan sistem fail yang berkesan. W3 : Ruang pejabat yang kurang selesa.
S4 : Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini.
S5 : Pengedaran surat/edaran sistematik. CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
C1 : Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera
PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) C2 : Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja pejabat
O1 : Pembantu Operasi yang cekap.
O2 : Kemudahan pejabat yang lengkap.

28

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 29

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )

S1 : Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang W1 : Kos yang tinggi dalam penyelenggaran.
menyeluruh infrastruktur sekolah yang W2 : Keceriaan sekolah boleh dimantapkan.
selesa. W3 : Kurang kemudahan asas ( blok pembelajaran)

S2 : Pembersihan dan keselamatan sekolah

dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap.

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
O1 : Kewangan PIBG yang kukuh. C1 : Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak.
O2 : Agensi luar sering memberi bantuan. C2 : Keperluan membuat penyelenggaraan terhadap

kemudahan yang ada.

29

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 30

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
S1 : Penolong Kanan yang berpengalaman. W1 : Beberapa orang guru terpaksa mengajar subjek Bukan opsyen.
S2 : 70% guru adalah siswazah. W2 : Terdapat beberapa orang guru yang kurang komited.
S3 : Lebih 80% guru berpengalaman lebih 10 tahun.
S4 : 3 guru penanda kertas UPSR. CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
S5 : Semua guru celik komputer. C1 : Kekangan masa menyebabkan terdapat guru yang

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) Didak dapat mengambil peluang yang diperuntukkan oleh JPN dan
O1 : Menggalakkan sekolah mengadakan kursus PPD.
C2 : Penggunaan kemudahan ICT tidak dapat digunakan
dan latihan perkembangan staf. oleh sebahagian guru.
O2 : PIBG komited dalam membantu sekolah.
O3 : PPD dan JPN menggalakkan program sarana 30

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 31

KEKUATAN ( STRENGTH – S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
W1 : Kurang aktiviti yang melibatkan ibu bapa dan penjaga.
S1 : Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga. W2 : Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar.
S2 : Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar.
S3 : Menyediakan kemudahan asas untuk kegunaan komuniti setempat.

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O ) CABARAN / ANCAMAN ( THREATS-T )
O1 : PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan C1 : Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya.

yang berterusan. .
O2 : Hubungan baik dan saling bekerjasama dengan

sekolah berkembar.

31

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 32

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi KRA3 KRA1 KRA2
oleh semua murid. Pencapaian pres-
Pencapaian prestasi tasi akademik yang Pencapaian sahsiah terpuji
2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid sukan & kokurikulum tinggi oleh semua oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum
yang tinggi oleh murid
yang tinggi oleh semua murid semua murid
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan KRA4
Pencapaian
kepimpinan yang cemerlang prestasi kepimpi-
nan dan pengu-
rusan sekolah
yang cemerlang

32

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 33

1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. 2.3 Salahlaku Disisplin

1.1 Ujian Penilaian Sekolah rendah (UPSR) 2.3.1 99% murid tidak melakukan sebarang kesalahan sederhana /berat
pada tahun 2020.
1.1.1 Peratus murid lulus dalam UPSR pada tahun 2020 ialah 100%
2.3.1 95 % tidak melakukan kesalahan ringan pada tahun 2020
1.1.2 26.11% murid memperolehi pangkat A dalam semua mata pelaja-
ran 2.4 Kehadiran

semasa UPSR pada tahun 2020 2.4.1 100 % murid hadir ke sekolah pada tahun 2020
1.13 Gred Purata Sekolah dalam UPSR pada tahun 2020 ialah 1.80
1.2 Pentaksiran sekolah (PS) 3 Pencapaian prestasi kurikulum yang tinggi oleh semua murid
3.1 60 % murid mendapat pangkat B , 20% murid mendapat pangkat A
1.2.1 Penegasan dilakukan bermula dari tahun 1 pada tahun 2020
1.3 Literasi dan numerasi
3.2 Aspek Pentaksiran Sukan dan kokurikulum
1.3.1 100% murid menguasai standard Literasi Bahasa melayu dan Ba- 3.2.1 70 % murid mendapat pangkat B dalam bidang sukan dan koku-
hasa rikulum pada tahun 2020
3.2.2 30 % murid menyertai aktiviti kokurikulum dan sukan dalam per-
Inggeris pada tahun 2020 ingkat negeri pada tahun 2020.
1.3.2 100% murid menguasai standard numerasi pada tahun 2020
2.0 Pencapaian Sahsiah terpuji oleh semua murid 3.3 Pencapaian Sukan dan Permainan
2.1 Sikap dan tingkah laku Positif Murid 3.3.1 5 penyertaan mendpat tempat ketiga di peringkat daerah pada
tahun 2020
2.1.1 98% murid memperlihatkan sikap dna perlakuan positif pada tahun 3.3.1 3 penyertaan mendapat tempat pertma di peringkat negeri pada
tahun 2020
2020
3.4
2.1.2 100% Memperlihatkan kekemasan diri dan keyakinan diri; Pencapaian koakademik
kemesraan, kesopanan dan sikap hormat menghormati. 3.4.1 5 penyertaan mendapat tempat ketiga di peringkat daerah pada
tahun 2020
2.1.3 100% murid mengamalkan ketepatan masa, menjaga kebersihan 3.4.2 3 penyertaan mendapat tempat pertama di peringkat negeri pada
sekolah; harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandalism. tahun 2020

2.2 Salah laku Disiplin 3.5 50% murid layak mendapat ujian kenaikan pangkat yang dianjurkan di
peringkat sekolah
2.2.1 99% murid tidak melakukan kesalahan pada tahun 2020
33

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 34

4.0 Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4.1 Sekolah berada di band 1 pada tahun 2020

4.1.1. 890 % guru mendapat pangkat A semasa menguruskan pdpc di
dalam bilik darjah

4.2.1 80% guru berada di skor 4 dalam standard 4 SKPMg2 pada tahun
2020
4.2
Prestasi Kewangan

4.2.1 Sekolah menerima laporan audit cemerlang pada tahun 2020

4.3
Kepuasan pelanggan

4.3.1 Sekolah menerima kurang dari 10% kes aduan daripada ibubapa
berkaitan dengan sebarang kes salah laku menjelang tahun 2020
4.4 Sarana Sekolah

4.4.1 Lebih dari 90% ibu bapa hadir ke sekolah semasa sebarang

program diadakan menjelang tahun 2020
4.5 Sarana Ibu bapa

4.5.1 50 % ibubapa membantu pihak sekolah semasa mengendalikan
sebarang program akademik di sekolah menjelang tahun 2020 pada
tahap sederhana, 20 % pada tahap cemerlang.

Hubungan Luar
4.6

4.6.1 Sekolah berjaya melaksanakan 2 program penandaarasan di per-
ingkat antarabangsa menjelang tahun 2020

4.6.2 2 sekolah luar hadir melakukan program arasan di SKTB men-
jelang tahun 2020

34

35

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 35

36

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 36

37

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 37

38

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 38

39

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 39

40

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 40

41

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 41

42

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 42

43

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 43

44

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 44

45

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 45

46

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 46

47

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 47

48

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 48

49

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 49

50

PERANCANGAN STRATEGIK SK TAMAN BERSATU ( 2017-2020) 50


Click to View FlipBook Version