The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chalorn, 2019-11-23 00:19:12

รายงานผลการปฎิบัติงาน_2561

sar

1

รายงานการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2561
ของ นายเจรญิ พิลกึ

บทนา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาระงานของครูท่ีต้องรับผิดชอบให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีท้ังความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
พัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยดึ หลักผูเ้ รยี นสาคญั ทสี่ ดุ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒั นาตนเอง
สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศกึ ษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 หมวด 4 เร่ือง แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดาเนินการ คือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลกัน รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคณุ ธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงาม และคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ เป็นคนเก่ง มสี มรรถภาพในการดาเนินชีวิต มีความสุขบนพน้ื ฐานความ
เป็นไทย เป็นผู้ที่มีความสามารถพ่ึงตนเองได้ ครูผู้สอนนอกจากจะมีหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนตามบทบาทครูท่ีปรึกษา รวมท้ังรับผิดชอบงานพิเศษอ่ืนๆ
อีกด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศกึ ษา

วตั ถุประสงค์ของการปฏบิ ัตงิ าน

1. เพอ่ื ให้การจัดการเรียนรใู้ หแ้ ก่ผู้เรยี นเป็นไปตามจดุ ม่งุ หมายของหลักสูตร
2. เพ่ือให้งานการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรยี น กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ กลุ่มงานและงานโรงเรยี น
3. เพื่อปลูกฝงั คณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นิยมอันพงึ ประสงค์ให้กับผูเ้ รยี น

เป้าหมายการปฏบิ ตั ิงาน

1. เพอื่ ให้การจัดกิจกรรมการเรียนร้ใู หแ้ กผ่ ู้เรียนเปน็ ไปตามจดุ หมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 และหลกั สูตรถานศึกษา มุ่งพฒั นาผู้เรยี นแบบองคร์ วม เปน็ คนดี มคี วามรู้
ความสามารถ และดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสขุ

2. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ให้ผ้เู รียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสานึก ในการ
ใช้พลงั งาน ทรัพยากรและสง่ิ แวดล้อมในการทางาน เพ่ือการดารงชีวิตและครอบครวั

2

3. เพอ่ื จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรยี น มที ักษะ กระบวนการทางาน และการจัดการ การทางานเป็น
กลมุ่ การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปญั หาในการทางาน รักการทางาน และมเี จตคตทิ ด่ี ตี อ่ งาน

4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตมีคุณธรรมมีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ และเหน็ แนวทางในการประกอบอาชีพสจุ รติ

สรปุ ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561

1. งานการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ไดป้ ฏบิ ัตหิ น้าที่ ดงั นี้
ภาคเรยี นท่ี 2 ปี 2561

ที่ รหสั วชิ า รายวิชา ชน้ั /หอ้ ง จานวน รวม
ช่วั โมง/ 14
1. ค21202 1.คณติ ศาสตร์เพม่ิ เตมิ 2/1-4 ,6, สัปดาห์ 14
2/8-9
2
รวม 7
14

2. งานกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน
2.1 กจิ กรรมแนะแนว ชัน้ ม. 1/6
2.2 กิจกรรมนกั เรียน
กจิ กรรมลกู เสือ/เนตรนารี ชั้น ม. 1
กิจกรรมผู้บาเพญ็ ประโยชน์ ชั้น ม. 1/6
กจิ กรรมชมุ นมุ A-Math
2.3 กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชนั้ ม. 1/6

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน

3.1 ทาหน้าท่คี รูท่ปี รกึ ษาชัน้ ม. 1/6 ครทู ่ปี รึกษาร่วม ครพู รพัสนันท์ พ่มุ เจริญ
จานวนนักเรียน 40 คน (นกั เรยี นชาย 8 คน นกั เรียนหญงิ 32 คน)
3.2 ดูแลห้องเรียน ห้อง คณิตศาสตร์ 4
3.3 หนา้ ที่ครูเวรประจาวันศุกร์

4. งานพิเศษ (งานอน่ื ที่ไดร้ ับมอบหมาย)

4.1 งานโครงการสองภาษา ทาหน้าท่ีประสานงานและจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

คณติ ศาสตร์ ม.1 ม.2 และ ม.3

4.2 งานเวรยาม 3
4.3 งานสอนห้องเรียน EP
ทาหน้าท่ีออกคาสง่ั เวรยามกลางวันและกลางคืน
ทาหนา้ ท่ีสอน และจดั ค่าย สสวท.

4

ผลการปฏิบัตงิ านภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561

ข้าพเจา้ ขอรายงานการปฏิบัตหิ น้าท่ี ในภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2561 ดังตอ่ ไปน้ี

สว่ นที่ 1

สรุปผลการปฏิบตั ิงานการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
ชอ่ื นายเจรญิ พิลึก กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ วิชาท่ีสอนคณติ ศาสตร์

ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2561
1.การเตรยี มและการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

1.1 ไดจ้ ัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

จานวน จานวน จานวนแผน หลกั ฐาน
ช่วั โมง หน่วยการ ทง้ั หมด
ลาดับ รายการ ทงั้ หมด เรียนรู้

1 แผนการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ รหัสวชิ า ค23102 2 3 40 แผนการสอน
ชอ่ื วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2

1.2 รายการส่อื – เอกสารประกอบการสอนที่จัดทา – จัดหาเพอื่ ประกอบการเรยี นการสอน

ลาดับ ประเภทสือ่ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน

1 แบบฝกึ ทกั ษะ 3 ชดุ 1. การแยกตัวประกอบกาลงั สองตวั แปรเดยี ว แบบฝกึ ทักษะ

2. การแกส้ มการกาลงั สองตวั แปรเดยี ว

3. การแปรผนั

2 ใบงาน 3 ชุด 1. การแยกตัวประกอบกาลงั สองตวั แปรเดยี ว ใบงาน

2. การแกส้ มการกาลงั สองตัวแปรเดียว

3. การแปรผัน

3 หนังสือเรยี น 3-5 1. การแยกตวั ประกอบกาลังสองตัวแปรเดียว หนงั สือเรียน

2. การแกส้ มการกาลงั สองตวั แปรเดียว

3. การแปรผนั

5

1.3.รายงานวิจัยในชั้นเรียน

ลาดบั ช่อื ผลงานวจิ ยั จานวน แกป้ ญั หาเร่ือง หลกั ฐาน

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ 1 ผลสัมฤทธ์ิและความมีวินัยทางการ เลม่ รายงานผลการวิจยั

และความมีวินัยทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ สมการกาลังสองตัวแปรเดียว

เรื่อง การแก้สมการ

กาลังสองตัวแปรเดียว

โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา

สาหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2

1.4 สอนแทน 3 คาบ

ว.ด.ป. รายวิชาที่สอนแทน จานวนคาบ สอนแทนครู หลกั ฐาน
1 ครูศิลาพร รามันพงษ์ สมดุ สอนแทน
18/12/61 คณติ ศาสตร์ 1 ครสู ุรชา บุรษุ ศรี สมดุ สอนแทน
1 ครศู ิลาพร รามนั พงษ์ สมุดสอนแทน
7/1/62 คณติ ศาสตร์ 3

16/01/62 คณติ ศาสตร์

รวม

1.5 สอนซ่อมเสริมนักเรยี น 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์ จานวนนักเรยี น 11 คน

ว.ด.ป. รายวิชาทซ่ี ่อมเสรมิ เรอ่ื ง จานวน จานวนนกั เรียน หลักฐาน

คาบ ใบงาน
ใบงาน
12-13/11/61 คณิตศาสตร์พน้ิ ฐาน เลขยกกาลงั 3 11 ใบงาน
ใบงาน
19-20/11/61 คณติ ศาสตร์พิ้นฐาน เลขยกกาลงั 3 11 ใบงาน
ใบงาน
26-27/11/61 คณติ ศาสตร์พ้ินฐาน เลขยกกาลัง 3 11 ใบงาน
ใบงาน
3-4/12/61 คณติ ศาสตร์พน้ิ ฐาน เลขยกกาลัง 3 11

10-11/12/61 คณติ ศาสตร์พ้นิ ฐาน การแก้สมการ 3 11

17-18/12/61 คณติ ศาสตร์พน้ิ ฐาน การแกส้ มการ 3 11

8-9/01/62 คณติ ศาสตร์พน้ิ ฐาน เสน้ ขนาน 3 11

15-16/01/62 คณิตศาสตร์พน้ิ ฐาน เส้นขนาน 3 11

รวม 5 88

6

1.6 ประเมนิ ผลการเรียน 3 วิธี ไดแ้ ก่
1) การสังเกต
2) การสอบถาม
3) การทดสอบ

1.7 การใชแ้ หล่งเรียนรู้ ได้แก่
1) หอ้ งสมุด
2) หนังสือเรยี น
3) อินเทอรเ์ นต็

1.8 งานกจิ กรรมเสริมวิชาการ
1) จัดกิจกรรมเสรมิ ความรู้วชิ าทสี่ อนอะไรบา้ ง (นอกเวลาสอน)

ว.ด.ป. รายการปฏบิ ตั ิ จานวนคาบ หลักฐาน
11/11/60 2 เอกสารการสอน
7/12/60 การสอนเสริม 2 เอกสารการสอน
การสอนเสริม

2) การส่งเสริมกิจกรรมแขง่ ขันนักเรยี น

ว.ด.ป. รายการแขง่ ขัน หน่วยงานที่จดั รางวลั ทไี่ ด้รับ หลกั ฐาน
11/9/61 การแขง่ ขันต่อสมการคณติ ศาสตร์ สพม.41 เหรยี ญทอง เกยี รตบิ ัตร
24/12/61 การแข่งขนั ต่อสมการคณิตศาสตร์ ภาคเหนอื เหรียญทอง เกยี รตบิ ัตร

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2561

จานวนนักเรยี นทไ่ี ดร้ บั ผลการเรียน(คน) ค่าสถติ ิ

รหัสวชิ า/รายวิชา 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม ค่าเฉล่ยี SD

ค22202 32 25 11 10 - - - - - - 78 3.07

รวม 87 58 34 14 1 - - - 0 0 194 3.07 -

คดิ เป็นร้อยละ 44.85 29.90 17.53 7.22 0.52 - - - 0 0 100 - -

จานวนนักเรียนทผ่ี ่านเกณฑร์ ้อยละ 99.58 คน
จานวนนกั เรียนทไ่ี มผ่ า่ นเกณฑร์ อ้ ยละ 0.42 คน

7

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การสอน

3.1
3.05

3
2.95
2.9
2.85
2.8
2.75

แผนภูมิแสดงการเปรยี บเทยี บร้อยละผลการเรยี นของนักเรยี น

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

8

3. ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2561

รหสั วิชา/รายวชิ า จานวนคณุ ภาพของนกั เรยี น(คน) รวม

0123 78
194
ค22202 - - - 78 100
-
รวม - - - 194

คดิ เปน็ ร้อยละ - - - 100

รอ้ ยละของผเู้ รียนทไ่ี ดร้ ะดบั คณุ ภาพ 2 - 3 100

*** 3 หมายถงึ ดเี ย่ียม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผา่ น *** 0 หมายถึง ไม่ผ่าน

4.ผลการประเมิน การอา่ น คดิ วิเคราะห์ เขยี น

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561

รหสั วิชา/รายวิชา จานวนคุณภาพของนักเรียน(คน) รวม

0123 54
194
ค22202 - - - 54 100
-
รวม - - - 194

คิดเปน็ ร้อยละ - - - 100

ร้อยละของผู้เรียนทไ่ี ดร้ ะดบั คุณภาพ 2 - 3 100

*** 3 หมายถึง ดีเยี่ยม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผ่าน *** 0 หมายถึง ไมผ่ า่ น

ลงช่ือ ผู้รายงาน ลงชือ่ หวั หน้ากลุ่มสาระฯ
(นายเจริญ พิลกึ ) (นายชูเกยี รติ สยุ ะลงั กา)

ลงช่อื หวั หนา้ กลมุ่ งานบริหารงานวชิ าการ
(นางจริ าพร ชยั แสงแกว้ )

9

ส่วนที่ 2

สรุปผลการปฏิบัตงิ านกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น
ชอ่ื นายเจรญิ พิลกึ

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1.กจิ กรรมแนะแนว
1.1.จัดทาแผนการเรยี นรู้/โครงสรา้ งการสอน

ได้จดั ทาโครงสรา้ งการสอน จานวน 1 โครงสร้าง
ไดจ้ ัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน 40 แผน

1.2 ใชส้ ือ่ /วัสดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 1 เรื่อง จานวน ใชส้ อนเรื่อง หลกั ฐาน
ลาดบั ประเภทของสอ่ื
1 ชดุ การแยกตวั ประกอบกาลัง เอกสารการสอน
1 เอกสารประกอบการสอน
สองตัวแปรเดยี ว
2 เอกสารประกอบการสอน
1 ชุด การแกส้ มการกาลงั สองตัว เอกสารการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
แปรเดียว

1 ชุด การแปรผนั เอกสารการสอน

1.3 จัดกิจกรรมแนะแนวนกั เรียนชน้ั ม. 1/6 คาบที่ 8 วันอังคาร

1.4 ผลการประเมินการเข้ารว่ มกจิ กรรมแนะแนวตามท่ีกาหนดไว้ในหลักสตู ร

นักเรยี น จานวนนักเรียน ผลการประเมิน การแก้ไขปัญหา หลักฐาน
สมุดบันทกึ โฮมรูม
ช้ัน ท้ังหมด(คน) ผา่ น(คน) ไมผ่ ่าน(คน) นกั เรียนที่ไมผ่ ่าน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.1/6 40 8 32 - - -

2.กิจกรรมนักเรียน
2.1 กจิ กรรมลกู เสือ/เนตรนารี
2.1.1 การสอนกจิ กรรม
เป็นผ้นู ากลมุ่ /ผกู้ ากับกิจกรรมลูกเสือ
ระดับชัน้ ม.1/6 เนอื้ หาท่ีสอนสูตกรรม การเขา้ คา่ ยพักแรม

2.1.2 การแต่งเคร่ืองแบบ 10
แต่งเคร่อื งแบบ 16 ครง้ั /ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐาน
2.1.3 จดั ทาแผนการเรยี นรู้/โครงสรา้ งการสอน รปู ภาพ
ได้จัดทาโครงสรา้ งการสอน จานวน 1
ได้จดั ทาแผนการเรียนรู้ จานวน 16 แผน

2.1.4 ใช้ส่อื /วัสด-ุ อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 1 เรอื่ ง

ลาดบั ประเภทของส่อื จานวน ใช้สอนเรื่อง
การหุงข้าว
1 หมอ้ สนาม 3

2.1.5 ผลการประเมินการเข้ารว่ มกจิ กรรมลูกเสือ/เนตรนารี ตามทก่ี าหนดไวใ้ นหลักสตู ร

นกั เรียน จานวนนกั เรียน ผลการประเมนิ การแก้ไขปญั หา หลกั ฐาน

ชั้น ทง้ั หมด(คน) ผ่าน(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นกั เรยี นทไี่ ม่ผ่าน

ชาย หญงิ ชาย หญงิ

ม.1/6 40 9 31 - - - สมดุ บนั ทกึ การ

เขา้ เรียน

2.2 กิจกรรมผบู้ าเพญ็ ประโยชน์
2.2.1 การสอนกิจกรรม
เปน็ ผ้นู ากล่มุ /ผกู้ ากับกิจกรรมทาความสะอาดบรเิ วณหน้าตึก 4
ระดับช้ัน ม.1/6 เน้ือหาท่สี อนการทาความสะอาด
2.2.2 การแต่งเคร่ืองแบบ
แต่งเครื่องแบบ 16 ครงั้ /ภาคเรยี น คดิ เป็นร้อยละ 100
2.2.3 จัดทาแผนการเรยี นรู้/โครงสร้างการสอน
ได้จดั ทาโครงสรา้ งการสอน จานวน 1
ได้จัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน 1 แผน

11

2.2.4 ใช้สอ่ื /วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 1 เร่ือง

ลาดบั ประเภทของส่อื จานวน ใช้สอนเรือ่ ง หลักฐาน
ภาพถา่ ย
1 อุปกรณ์ทาความสะอาด 1 ชุด การทาความสะอาด

2.2.5 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ตามท่ีกาหนดไวใ้ นหลักสตู ร

นกั เรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปญั หา หลักฐาน

ชั้น ท้ังหมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน) นักเรียนท่ีไม่ผ่าน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.1/6 40 9 31 - - - สมดุ บันทกึ การ

เขา้ เรียน

2.3 กจิ กรรมชุมนุม

2.3.1 การสอนกจิ กรรม

เป็นครูทปี่ รกึ ษาชมุ นุม A-Math

จานวนนักเรียนที่รับผดิ ชอบ 20 คน

2.3 2 จดั ทาโครงการกจิ กรรมชมุ นุมร่วมกบั นักเรียน จานวน…1…..โครงการ

2.3.3ใชส้ ่อื /วสั ด-ุ อุปกรณ์/เอกสาร จานวน………2……….เรอ่ื ง

ลาดับ ประเภทของสื่อ จานวน ใชส้ อนเรื่อง หลกั ฐาน
ใบมาสเตอร์
1 กระดานและเบ้ีย 10 ชดุ ตอ่ สมการคณติ ศาสตร์
ข้อสอบ
2 ขอ้ สอบโอเนต็ 1 ชุด ตวิ ขอ้ สอบโอเน็ต

2.3.4 ผลการประเมนิ การเข้าร่วมกจิ กรรมชุมนุม A-Math ตามท่ีกาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรยี น จานวนนักเรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปญั หา หลกั ฐาน

ช้นั ทง้ั หมด(คน) ผ่าน(คน) ไม่ผา่ น(คน) นักเรียนทไี่ ม่ผ่าน

ชาย หญงิ ชาย หญิง

1/1 6 2 4 - - -

1/2 4 1 3 - - -

2/6 6 4 2 - - - แบบสรุปกจิ กรรม

1/6 1 3- - - ชุมนุม

3/7 1 - 1 - - -

20 7 13 - - -

12

3. กิจกรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์
3.1 การสอนกิจกรรม
นกั เรยี นชน้ั ม.1/6 จานวนนักเรียนท่ีรบั ผิดชอบ 40 คน

3.2 จัดทาโครงการกจิ กรรมรว่ มกับนักเรียน จานวน 1 โครงการ

3.3 ผลการประเมนิ การเขา้ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามท่กี าหนดไว้ในหลกั สูตร

นักเรียน จานวนนักเรยี น ผลการประเมนิ การแก้ไขปญั หา หลกั ฐาน

ช้นั ท้ังหมด(คน) ผ่าน(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรยี นที่ไม่ผ่าน

ชาย หญิง ชาย หญงิ

ม.1/6 40 9 31 - - - -

ลงชอ่ื ผ้รู ายงาน
(นายเจรญิ พลิ ึก)

ลงชอื่ หวั หน้างานกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น
(นางสาวศศธิ ร ตระกูลพานิชย)์

ลงชื่อ หวั หน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
( นางจิราพร ชยั แสงแกว้ )

13

ส่วนที่ 3 หลกั ฐาน
คาส่งั
สรปุ ผลการปฏบิ ัติงานระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรยี น เอกสาร
สรปุ การเย่ียมบ้าน
ชอื่ นายเจรญิ พิลึก ทปี่ รึกษา ห้อง ม. 1/6
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561 บนั ทึกโฮมรูม

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบคุ คล บันทึกโฮมรูม
ผลการปฏบิ ัติงานทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
สรุป SDQ
1.1 เป็นท่ีปรกึ ษานักเรียนชั้น ม.1/6 จานวน 40 คน
1.2 จัดทาประวัตินักเรยี นจานวน 40 คน ทเ่ี รียบรอ้ ยคดิ เป็นร้อยละ 100 สรุป EQ
1.3 เยย่ี มบา้ นนกั เรียนเสรจ็ ส้ินแล้ว จานวน 40 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 พบสภาพปัญหา
บนั ทึกมาเรียน
ของนักเรยี นดา้ น - ไดใ้ ห้ความช่วยเหลือ( อย่างไร ) -
เกดิ ผลลัพธ์ / ประสทิ ธผิ ล( เชน่ ไร ) ได้เรียนรพู้ ฤตกิ รรมนักเรยี น บนั ทึกการประชุม
1.4 ใหค้ าปรกึ ษาเบื้องตน้ แก่นกั เรยี น จานวน 40 คน คดิ เป็นร้อยละ 100 บนั ทกึ การกวดขนั
วินยั
ผลลพั ธ์ เชน่ ไร นกั เรียนอย่รู ่วมกนั กับเพ่ือนได้
1.5 จดั กจิ กรรมโฮมรูม จานวน 90 ครงั้ /ภาคเรยี น สมดุ บันทึกความดี
สมุดรกั การอ่าน
ผลลพั ธ์ของการจดั กจิ กรรมโฮมรมู นักเรยี นมีพัฒนาการเช่นไร อยู่รว่ มกนั ได้ สมุดบันทึก
1.6 ประเมนิ พฤติกรรม SDQ นกั เรยี น 40 คน รายรบั – รายจ่าย

ผลลัพธ์จากการประเมินพฤติกรรม SDQ ได้ช่วยเหลือนกั เรียนอย่างไร - -
1.7 ประเมนิ ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) นกั เรียน 40 คน

ผลลัพธ์จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ได้ชว่ ยเหลือนักเรยี นอย่างไร -
1.8 ตรวจเช็คนักเรยี นในแถวตอนเชา้ และดูแลความเรียบร้อยสัปดาหล์ ะ 5 วัน

ผลลพั ธจ์ ากการตรวจเช็คนกั เรยี นในแถวตอนเชา้ ๆ นักเรยี นได้พฒั นาด้านใด……การมี
วนิ ยั ………
1.9 ประสานสมั พันธ์กบั ผปู้ กครอง จานวน 2 คร้งั ประสานสัมพันธ(์ อย่างไร) …ประชุม…
1.10 ดแู ลนกั เรยี นที่มีลกั ษณะไม่พึงประสงค์ ( หนเี รยี น , มาสาย ,ทะเลาะววิ าท ,
ลกั ขโมย ,ชู้สาว ,เทยี่ วเตร่ , ผมผิดระเบยี บ ฯลฯ ) ……. ผมผดิ ระเบียบ จานวน 3 คน
แนวทางการแก้ไข ตกั เตือนและใหแ้ ก้ไข
1.11 การติดตามตรวจสมดุ บันทกึ ความดีของนกั เรยี นให้เป็นปจั จบุ นั จานวน 40 คน
1.12 การติดตามตรวจสมุดบันทึกรักการอ่าน จานวน 40 คน
1.13 การตดิ ตามตรวจสมุดบันทึกรับรบั – รายจ่าย จานวน 40 คน

1.14 การศึกษานกั เรยี นรายกรณี ( Case study ) จานวน - คน

14

2.การคดั กรองนกั เรียน หลกั ฐาน
ผลการปฏบิ ัตงิ านทัง้ ปรมิ าณและคุณภาพ สรุปรายงานผล
การคัดกรอง
2.1 วเิ คราะห์ข้อมลู คดั กรองนักเรียน ออกเปน็ 4 กลุม่ โดยใชเ้ กณฑ์การคัดกรอง /
แบบประเมนิ SDQ แยกนกั เรียนได้เปน็ สรปุ รายงานผล
- กลุม่ ท่ีมีความต้องการพเิ ศษ จานวน - คน คดิ เป็นร้อยละ - การคัดกรอง
- กลุ่มปกติ จานวน 40 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
- กลุม่ เสยี่ งแตล่ ะด้าน จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - -
- กลุ่มมีปญั หา / ช่วยเหลอื (แตล่ ะด้าน จานวน - คน คิดเปน็ รอ้ ยละ -
- อน่ื ๆ
2.2ไดส้ รปุ รายงานผลการคดั กรอง นกั เรียนชัน้ ม.1/6 ส่งเป็นรูปเล่ม จานวน 1 เลม่
เรียบร้อยแล้ว
2.3 ไดส้ รปุ รายงานผลการให้คาปรึกษาเบื้องต้นหรือชว่ ยเหลอื ใหแ้ กน่ ักเรียนกลุ่มเสยี่ ง
และกลมุ่ มปี ญั หา ( กลุม่ ช่วยเหลือ ) เป็นรายบคุ คลพร้อมแนบความร้สู ึกของนักเรียน
ทไี่ ด้รับความชว่ ยเหลอื สง่ เป็นรูปเล่ม จานวน - เล่ม เรียบรอ้ ยแล้ว

3.การส่งเสรมิ นกั เรยี น (สาหรบั นักเรยี นทกุ กลุ่ม)

ผลการปฏิบัติงานท้งั ปริมาณและคณุ ภาพ หลักฐาน

โดยการจัดกิจกรรม (ครัง้ /ภาคเรยี น)(ใหร้ ะบ)ุ ถา่ ยภาพ
ถ่ายภาพ
- จดั ประชุมผูป้ กครองชน้ั เรยี น ( Classroom meeting ) จานวน 2 ครง้ั …………………
ถ่ายภาพ
- ประชมุ เครือข่ายผูป้ กครองของห้องเรียน จานวน 2 ครง้ั ถา่ ยภาพ
ถา่ ยภาพ
จัดกจิ กรรมพัฒนาผ้เู รียน ถา่ ยภาพ
บันทึกโฮมรูม
- เข้ารว่ มประชมุ อบรมประจาสัปดาห์ จานวน 18 ครั้ง
บนั ทึกโฮมรูม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพเิ ศษ ต่าง ๆ ให้นักเรียน จานวน 18 ครั้ง รายงาน
สาธารณประโยชน์
- ร่วมจัดกิจกรรมสนบั สนุนงานสัมพนั ธช์ มุ ชน จานวน 2 คร้งั

- เข้าร่วมกจิ กรรมวันสาคญั ต่าง ๆ จานวน 5 คร้ัง

- จัดกิจกรรมสง่ เสริมใหน้ กั เรยี นมีลกั ษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

จานวน 10 ครัง้

- จดั กจิ กรรมรักษาความสะอาดของห้องเรียน จานวน 90 คร้งั

- กิจกรรมพัฒนารกั ษาความสะอาดของพื้นทีท่ ่ีรับผิดชอบ จานวน 18 ครัง้

- อื่นๆ และผลลัพธท์ ี่เกิดข้ึนกบั นกั เรียนในการจดั กิจกรรมในแตล่ ะกิจกรรม

(พรอ้ มหลักฐานการรายงานผลการจดั กจิ กรรม เช่น รายงานการโฮมรมู , รายงาน

15

ผลการปฏบิ ตั งิ านทง้ั ปริมาณและคณุ ภาพ หลกั ฐาน
การจดั ประชุมผูป้ กครองชน้ั เรยี น , รายงานการจดั กิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น) ..นกั เรยี น
ได้มสี ว่ นรว่ มและแสดงความคิดเห็นในการทากิจกรรมต่างๆ

4.การปอ้ งกันและช่วยเหลือนักเรยี น ( จาเปน็ อย่างมากสาหรบั นกั เรยี นกลมุ่ เส่ยี ง / กลุ่มมีปญั หา )

ผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ปริมาณและคุณภาพ หลกั ฐาน

โดยการจดั กจิ กรรม (ครัง้ /ภาคเรยี น) (ใหร้ ะบุ)

- จดั ทามาตรการช่วยเหลอื นักเรยี น …………………

- ให้คาปรกึ ษาเบอ้ื งต้น …………………

- ประสานงานกบั ผเู้ ก่ียวข้องเพื่อจัดกจิ กรรม สาหรับป้องกันและชว่ ยเหลอื แก้ไข …………………

ปญั หา …………………

 กจิ กรรมในห้องเรยี น …………………
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร …………………
 กจิ กรรมเพอ่ื นช่วยเพื่อน …………………
 กิจกรรมซ่อมเสรมิ ………………….
 กจิ กรรมสื่อสารกับผ้ปู กครอง ………………….
- กจิ กรรมอบรมประจาสัปดาห์ ………………….

- ศึกษาเฉพาะกรณี ( Case study )

- อน่ื ๆ …………………
และผลลัพธท์ ่ีเกดิ ขึ้นกบั นักเรยี นในการจดั กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม (พร้อม

หลกั ฐานการรายงานผลการจัดกิจกรรม )

16

5.การส่งต่อนักเรียน( ส่งตอ่ ภายใน,ส่งต่อภายนอก) หลกั ฐาน
ผลการปฏิบัติงานทั้งปรมิ าณและคุณภาพ
…………………
- ประสานงานและบนั ทกึ การส่งต่อไปยังครูท่ีเกีย่ วข้องในการชว่ ยเหลือนกั เรียน …………………
จานวน…….คน คดิ เป็นร้อยละ………… …………………
…………………
- ตดิ ตามการช่วยเหลอื จากผเู้ กี่ยวขอ้ ง จานวน…..….คน คิดเป็นร้อยละ……. …………………
- ประสานงานและบันทกึ การส่งนกั เรียนไปยังผเู้ ชี่ยวชาญภายนอก จานวน…….คน

คิดเป็นรอ้ ยละ……
- ผลสัมฤทธท์ิ เี่ กดิ ขึ้นในการไดร้ ับความชว่ ยเหลอื จากการส่ง
ตอ่ ……………………………

ลงช่ือ ผู้รายงาน
(นายเจรญิ พลิ กึ )

ลงช่ือ หวั หน้างานระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน
(นางเกศินี พงษ์พันธ)์

ลงช่ือ หวั หนา้ กลมุ่ งานกจิ การนกั เรยี น
(นายแสงทอง นอ้ ยเกดิ )

17

สว่ นท่ี 4

สรุปผลงานและคณุ ลกั ษณะการปฏิบตั ิงานสนบั สนุน หลักฐาน
ชอ่ื นายเจรญิ พิลกึ งานประชาสมั พันธโ์ ครงการสองภาษา ฝา่ ย จัดทา คาสงั่
1.งานพิเศษท่ีปฏิบตั ิ งานเวรยาม
หลักฐาน
ผลการปฏบิ ัติงานท้งั ปริมาณและคุณภาพ คาส่ัง

หนา้ ที่/รายการปฏิบัติ ผลงาน
1. ออกคาสง่ั เวรยามกลางวันและกลางคืน คาสง่ั

( ในตารางให้อธบิ ายถงึ งานท่ีปฏบิ ตั ิงานประจาในฝา่ ยตา่ งๆ ดา้ นปรมิ าณ ว่าปฏบิ ัตอิ ะไรบ้าง
และใหอ้ ธิบายถงึ คุณภาพของงานที่ได้ปฏบิ ัติในแตล่ ะข้อ )
การใหร้ ะดบั เกณฑ์มาตรฐาน

จากการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ผลการประเมินอย่ใู นระดบั (ให้ทาเครื่องหมาย  ลงใน เพยี ง
ช่องเดียว และระบรุ ายละเอยี ดระดับเกณฑ์มาตรฐานทเ่ี ลือกลงในชอ่ งวา่ ง)
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน ๑…………………………………………………………………………..
 ระดับเกณฑม์ าตรฐาน ๒…………………………………………………………………………...
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน ๓ ………………………………………………………………………….
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน ๔…………………………………………………………………………..
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ปฏิบัตงิ านไดต้ รงตามวตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม
2.งานพเิ ศษท่ีปฏิบัติ งานจราจร

ผลการปฏิบตั ิงานทงั้ ปริมาณและคณุ ภาพ

หน้าที่/รายการปฏบิ ตั ิ ผลงาน
1. ดูแลโรงอาหาร และเวรประจาวัน การดาเนินงานบรรลุตามงานทกี่ าหนด

( ในตารางให้อธิบายถึงงานท่ีปฏิบตั งิ านประจาในฝ่ายตา่ งๆ ด้านปริมาณ วา่ ปฏิบตั อิ ะไรบ้าง
และใหอ้ ธิบายถงึ คุณภาพของงานที่ไดป้ ฏิบัติในแต่ละขอ้ )
การใหร้ ะดับเกณฑ์มาตรฐาน

จากการปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ ผลการประเมินอยใู่ นระดับ(ให้ทาเคร่ืองหมาย  ลงใน เพยี ง
ชอ่ งเดยี ว และระบุรายละเอยี ดระดับเกณฑ์มาตรฐานทเ่ี ลือกลงในชอ่ งว่าง)
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน ๑…………………………………………………………….……………..
 ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน ๒…………………………………………………………………………...
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน ๓ …………………………………………………………….…………….

ผลการปฏบิ ัตงิ านทง้ั ปริมาณและคณุ ภาพ 18
หลักฐาน
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน ๔……………………………………………………………….…………..
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ปฏิบัตงิ านไดต้ รงตามวัตถุประสงค์ของกจิ กรรม หลักฐาน
ภาพถ่าย
3.งานอน่ื ๆท่ีไดร้ ับมอบหมายดว้ ยคาสั่ง งานห้องเรียนพิเศษ สสวท และ Education Hub การสรุปโครงการ
ผลการปฏิบัติงานทงั้ ปรมิ าณและคุณภาพ

หน้าที่/รายการปฏบิ ัติ ผลงาน
1. งานสอน การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
2. งานคา่ ย การจัดคา่ ย

4.งานอ่ืนๆที่อาสาปฏบิ ตั ิ หลกั ฐาน
ผลการปฏบิ ตั ิงานทัง้ ปรมิ าณและคุณภาพ ภาพถา่ ย
คาสั่ง
หนา้ ที่/รายการปฏิบตั ิ ผลงาน
1. งานเจา้ หนา้ ท่ี EP การดาเนนิ รายการในการจัดกิจกรรมตา่ งๆ

ลงชอื่ ผรู้ ายงาน
(นายเจรญิ พิลึก)

ลงช่ือ หัวหนา้ กลุ่มงานสองภาษา
(นายวเิ ชยี ร ยอดนิล)

19

ส่วนที่ 5

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านด้านคุณธรรมจริยธรรม

ชอ่ื กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2561
ขอ้ มูลส่วนตัว
1.ขา้ พเจ้า นายเจริญ พลิ ึก อายุ 41 ปี วุฒิ กศ.ม.
2.ปจั จบุ ันเปน็ ขา้ ราชการตาแหนง่ ครู ระดับ 3 ขนั้ 33,650 บาท

ตาแหนง่ เลขท่ี 488 อายุราชการ 16 ปี
3.การพัฒนาตนเอง (ในครงึ่ ปี เช่น อบรม ศกึ ษาดูงาน เปน็ วิทยากร)

ท่ี อบรม / ศึกษาดูงาน/ วัน เรื่อง สถานท่ี หนว่ ยงานที่จัด
หอ้ งประชมุ พูล ร.ร. วชั รวิทยา
วทิ ยากร เดอื น ปี
เขียว บรษิ ทั อดี เู ทค
1 การประชมุ เชงิ ปฏิบัติการ 24 “การสรา้ งชมุ การเรียนรู้ จากัด
ร.ร. ชากงั ราว
การพัฒนาครแู ละ ต.ค. ทางวิชาชีพ ครูวชั รวิ

บคุ ลากรทางการศึกษา 2561 ทยา”

“การสร้างชมุ การเรยี นรู้

ทางวิชาชีพ ครวู ัชรวิ

ทยา”

2 การพฒั นาครูและ 1-2 “การออกแบบกจิ กรรม

บคุ ลากรทางการศึกษา ก.ย. การเรียนรู้ สาระพชี คณติ

สายงานการสอน 2561 ผา่ นสมาร์ทโฟนด้วย

ประจาปี 2561 หลกั สูตร สมารท์ แอพพลเิ คชัน่ ”

“การออกแบบกจิ กรรม

การเรยี นรู้ สาระพีชคณติ

ผา่ นสมารท์ โฟนด้วย

สมาร์ทแอพพลเิ คชั่น”

20

4.การพัฒนาดา้ นเทคโนโลยี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word  Excell Power point

อยใู่ นระดบั ดี

 โปรแกรมอืน่ ๆ (ให้ระบุ) Photoshop อยู่ในระดับ ดี

โปรแกรมอ่ืน ๆ(ให้ระบ)ุ ………………………………........................ อยู่ในระดบั ………………

โปรแกรมอนื่ ๆ(ใหร้ ะบุ)………………………………........................ อยู่ในระดบั ………………

5.ผลงานทางวชิ าการหรอื ผลงานดีเด่นในรอบครงึ่ ปี ( อาทิ สื่อ , นวัตกรรม , งานวิจยั ฯลฯ )
1) เอกสารประกอบการสอน เรอ่ื ง การแยกตวั ประกอบของพหุนามดีกรสี อง
2)…………………………………….…………………………………………………………………

6.รางวัลทไ่ี ด้รับ ( 2 ปี ย้อนหลัง )

ที่ รายการ หนว่ ยงานที่จัด
1 ครยู อดนักคิด สพม.41

7. ผลการปฏิบตั ิงานเก่ยี วกับวินยั และจรรจาบรรณครู

ที่ งานทป่ี ฏบิ ัติ ผลการปฏิบตั งิ านท้ังปรมิ าณและคณุ ภาพ
1 1.1 การปฏิบตั ริ าชการ
1. การลาโรงเรียนจานวน 4 ครงั้ 6 วัน
1.2 การรักษาวินยั 2. การขาดอยเู่ วรยาม - ครงั้ (กลางวนั /กลางคืน)
3. การขาดประชมุ โรงเรยี น - คร้งั
1.3 การประพฤตติ นเปน็ แบบอยา่ งที่ดี 1. การถกู ลงโทษทางวนิ ัย - คร้ัง
1.4 การรักษาความสามัคคี
1.5 การเสียสละและอุทิศเวลา เรื่อง .....................................................................
2. การถูกวา่ กล่าวตกั เตือนด้วยวาจา - ครัง้

เรอื่ ง ........................................................................
1. การแต่งการตามระเบยี บของโรงเรยี นเป็นอยา่ งไร
2. กริ ยิ ามารยาท เป็นอย่างไร
3. การให้บรกิ ารผู้มาติดต่อเปน็ อยา่ งไร
1. การใหค้ วามช่วยเหลอื ผู้อื่นเป็นอยา่ งไร
2. ความสามคั คีกับเพื่อนร่วมงานเปน็ อย่างไร
1 : เข้าสอน หรือเร่ิมทางานเป็นไปตามเวลาท่ีกาหนดหรือไม่

21

1.6 การมนี ้าใจใฝบ่ ริการ 2. ผลงานยังบังเกิดผลดีตอ่ ราชการและส่วนรวมหรือไม่อย่างไร
1.7 การมมี นุษยสัมพนั ธ์และสขุ ภาพจิต 1 : ให้บริการ การต้อนรบั ทักทาย ผู้มาใชบ้ ริการ
2 : ให้บรกิ ารงานในหน้าที่ของตนเอง
1. ความสามารถทางานรว่ มกับผอู้ น่ื ได้เปน็ อย่างไร

1.8 ความสามารถในการแสวงหาความรู้ 1 : การศึกษาหาความรูต้ ามที่โรงเรยี นจัดใหแ้ ล้วนามาประยุกต์
และสรา้ งองค์ความรเู้ พื่อพฒั นางาน ใช้ในงานจนบังเกดิ ผล สามารถขยายผลใหผ้ ู้อื่นเปน็ อย่างไร
1.9 มคี ุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู 1 : สามารถปรับปรุงตน เพ่ือรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง มอง

1.10 การมีจติ สานึกที่ดดี า้ นส่ิงแวดล้อม โลกในแงด่ ี ปรับตัวได้ ร้เู ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
สามารถ นาคณุ ธรรมทางศาสนามาใช้ในควบคุมตนเอง เป็น
อยา่ งไร
1 : การสอดแทรกงานสิง่ แวดลอ้ มในการเรียนการสอนและ
การอบรมนักเรยี น ใหค้ วามร่วมมือกบั โรงเรยี นเป็นอย่างดีใน
การปลุกจติ สานกึ ของนักเรียน ครู และบุคลากรอื่น อย่างไร

ขอรบั รองวา่ การรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านงานข้างต้นของข้าพเจา้ เป็นความจรงิ ทุกประการ

ลงช่ือ ผรู้ ายงาน
(นายเจริญ พิลกึ )

ลงชื่อ
( นายสรุ ศกั ดิ์ โพธิ์บัลลงั ค์ )

หัวหนา้ งาน กลุ่มงานพัฒนาบคุ ลากร

22

ภาคผนวก

ใหแ้ นบหลกั ฐานอา้ งอิงตา่ งๆ เช่น
-ประมวลภาพกจิ กรรม
-คาส่งั ปฏบิ ัติงาน
-สาเนาเกยี รตบิ ตั ร วฒุ บิ ตั รทไี่ ดร้ ับ
-รายงานการจัดกิจกรรม
-ผลงานนักเรียน

ฯลฯ

หมายเหตุ
1. ให้เขยี นรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2561 เขา้ เลม่ ให้เรยี บร้อย

สง่ ทกี่ ลมุ่ งานบุคคล จานวน 2 เล่ม (เมอ่ื เสนอผ่านผ้อู านวยการแล้ว จะสง่ คืนกลับให้เจ้าของรายงาน สรุปผล
การปฏิบตั ิงาน เพ่ือเก็บเปน็ ผลงานการปฎบิ ัติงาน จานวน 1 เล่ม)

2. เอกสารหลักฐานอา้ งองิ ทีร่ ะบุในสรปุ ผลการปฏบิ ัตงิ าน ตอ้ งมีหลักฐานทถ่ี ูกต้อง ชัดเจน
ตรวจสอบได้

23

ภาคผนวก

24

คาสงั่

25

เกียรติบัตร

26

ประมวลภาพกจิ กรรม


Click to View FlipBook Version