The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chalorn, 2019-12-12 21:06:00

แบบฝึก

แบบฝึก

สาํ นกั วิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดับ 5

พมิ พค รงั้ ที่ 1 พ.ศ. 2559
จํานวนพิมพ 31,200 เลม
จดั พิมพโ ดย สํานกั วิชาการและมาตรฐานการศกึ ษา

สาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

พิมพท่ี โรงพิมพชุมนมุ สหกรณก ารเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั
79 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101
นายโชคดี ออสวุ รรณ ผูพมิ พผ ูโฆษณา

คํานํา

ดว ยกระทรวงศกึ ษาธกิ ารเหน็ ความสาํ คญั ในการเรง รดั พฒั นา
ทักษะการคิดเลขในใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและเทคนิค
วิธีการคิดคํานวณท่ีไดผลลัพธถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วตาม
หลักการทางคณิตศาสตร สําหรับเปนพ้ืนฐานการเรียนในระดับชั้น
ทสี่ งู ข้ึน และนาํ ไปใชใ นชวี ติ ประจาํ วัน สาํ นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา
ขัน้ พื้นฐานจงึ ไดพ ฒั นาแบบฝก คดิ เลขในใจ ประกอบดว ย คมู ือการใชแบบฝก
แบบฝกคิดเลขในใจ และเฉลย โดยแบง เปน 5 ระดับ สอดคลอ งกับ
พ้ืนฐานความสามารถของนกั เรียน ดงั น้ี

ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ช้นั ป.1-ป.2

ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ชน้ั ป.2-ป.3

ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ช้ัน ป.3-ป.4

ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ชั้น ป.4-ป.6

ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ช้ัน ม.1-ม.3

นอกจากนย้ี งั ไดพ ฒั นาแบบฝก เทคนคิ การคดิ คาํ นวณโดยใช
สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร โดยเรียงลําดับเน้ือหา
จากงายไปยาก เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานคํานวณ
ตามศักยภาพของตนเอง

สาํ นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐานหวงั เปน อยา งยง่ิ วา
แบบฝก คดิ เลขในใจชดุ นจี้ ะเปน ประโยชนต อ ครู นกั เรยี น และผทู ส่ี นใจ
นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด า น คํ า น ว ณ
ขอขอบคณุ ผทู รงคณุ วฒุ ิ ศกึ ษานเิ ทศก ผบู รหิ ารสถานศกึ ษา ครผู สู อน
วชิ าคณติ ศาสตร และผมู สี ว นเกย่ี วขอ งทกุ ทา นทมี่ สี ว นรว มในการพฒั นา
แบบฝก คิดเลขในใจชุดนี้จนสาํ เร็จลลุ วงดวยดี

(นายการณุ สกลุ ประดษิ ฐ)
เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน

คาํ ชี้แจง

การฝก คดิ เลขในใจเปน ความสามารถขน้ั พน้ื ฐานทางดา นคาํ นวณ
โดยไมทดลงในกระดาษหรือใชเครื่องมือคิดคํานวณใด ๆ นักเรียน
สามารถหาคําตอบไดในใจ แลวตอบดวยการเขียนหรือดวยวาจา
การฝกคิดเลขในใจอยางสม่ําเสมอจะชวยใหนักเรียนมีทักษะ
ในการคิดคํานวณไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ซึ่งจะเปน
พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร
ใหสูงขึ้น

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5 เหมาะสมกบั ระดบั ความสามารถ
ของนกั เรียน ช้ัน ม.1-ม.3 มีทง้ั หมด 158 แบบฝก ประกอบดว ย

- การบวกจาํ นวนเตม็ มี 18 แบบฝก
- การลบจํานวนเตม็ มี 18 แบบฝก
- การบวก ลบระคน มี 10 แบบฝก
- การคูณจํานวนเต็ม มี 18 แบบฝก
- การหารจํานวนเต็ม มี 10 แบบฝก

- การคณู หารระคน มี 10 แบบฝก
- การบวก ลบ คูณ หารระคน มี 10 แบบฝก
- การบวก ลบ คณู หารระคน จาํ นวนทอี่ ยใู นรปู คา สมั บรู ณ
มี 20 แบบฝก
- การบวก ลบ คณู หารระคน จาํ นวนทอี่ ยใู นรปู เลขยกกาํ ลงั
มี 14 แบบฝก
- การบวก ลบ คณู หารระคน จาํ นวนทอ่ี ยใู นรปู กรณฑท สี่ อง
มี 10 แบบฝก
- การบวก ลบ คณู หารระคน จาํ นวนทอ่ี ยใู นรปู คา สมั บรู ณ
เลขยกกําลงั และกรณฑท ี่สอง มี 10 แบบฝก
- Balancing Problem มี 10 แบบฝก

สารบญั

คาํ นาํ หนา
คาํ ช้แี จง
สารบัญ 1
เร่อื ง การบวกจํานวนเต็ม 21
เร่อื ง การลบจาํ นวนเตม็ 41
เรือ่ ง การบวก ลบระคน 53
เรอื่ ง การคณู จํานวนเต็ม 73
เร่ือง การหารจํานวนเต็ม 85
เร่ือง การคูณ หารระคน 97
เรอ่ื ง การบวก ลบ คูณ หารระคน 109
เรอื่ ง การบวก ลบ คูณ หารระคน จาํ นวนทอี่ ยใู นรปู คาสัมบรู ณ 131
เรือ่ ง การบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวนที่อยใู นรูปเลขยกกาํ ลัง 147
เร่ือง การบวก ลบ คณู หารระคน จํานวนที่อยูในรูปกรณฑท ี่สอง 159
เรอ่ื ง การบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวนทีอ่ ยใู นรูปคา สมั บรู ณ
171
เลขยกกําลัง และกรณฑท สี่ อง 183
เร่อื ง Balancing Problem
คณะทาํ งาน

แบบฝกคดิ เลขในใจ

ระดบั 5
เรื่อง การบวกจํานวนเตม็

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดับ 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 1

1. 7 + 2
2. 8 + 4
3. 1 + 9
4. 3 + 5
5. 6 + 8
6. 7 + 9
7. 9 + 6
8. 4 + 7
9. 5 + 4
10. 6 + 5

2

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 2

1. 1 + (–4)
2. (–2) + 7
3. 3 + (–5)
4. (–7) + 6
5. 9 + (–1)
6. (–3) + 8
7. 2 + (–6)
8. (–8) + 4
9. 5 + (–9)
10. (–8) + 8

3

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดบั 5
การบวกจาํ นวนเต็ม

แบบฝก ท่ี 3

1. (–1) + (–4)
2. (–2) + (–7)
3. (–3) + (–5)
4. (–6) + (–9)
5. (–8) + (–4)
6. (–5) + (–5)
7. (–4) + (–3)
8. (–9) + (–2)
9. (–7) + (–1)
10. (–8) + (–6)

4

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 4

1. 6 + 11
2. 18 + 3
3. 21 + 9
4. 42 + 6
5. 54 + 7
6. 32 + 9
7. 69 + 6
8. 74 + 7
9. 85 + 4
10. 96 + 5

5

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเต็ม

แบบฝกท่ี 5

1. (–3) + 21
2. 6 + (–14)
3. (–9) + 12
4. 30 + (–5)
5. 9 + (–17)
6. 46 + (–8)
7. 5 + (–31)
8. 56 + (–8)
9. 75 + (–9)
10. 83 + (–3)

6

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 6

1. (–14) + (–5)
2. (–3) + (–15)
3. (–21) + (–6)
4. (–16) + (–4)
5. (–6) + (–43)
6. (–50) + (–5)
7. (–1) + (–86)
8. (–60) + (–3)
9. (–4) + (–75)
10. (–83) + (–6)

7

แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 7

1. 25 + 28
2. 78 + 59
3. 83 + 19
4. 52 + 47
5. 42 + 39
6. 30 + 45
7. 96 + 56
8. 88 + 32
9. 64 + 36
10. 42 + 39

8

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 8

1. 52 + (–22)
2. (–15) + 18
3. (–54) + 34
4. 17 + (–46)
5. (–32) + 49
6. 54 + (–17)
7. (–20) + 22
8. 88 + (–32)
9. (–33) + 97
10. 11 + (–90)

9

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดับ 5
การบวกจํานวนเต็ม

แบบฝกที่ 9

1. (–15) + (–10)
2. (–24) + (–18)
3. (–63) + (–34)
4. (–40) + (–55)
5. (–57) + (–23)
6. (–61) + (–14)
7. (–73) + (–39)
8. (–30) + (–43)
9. (–89) + (–55)
10. (–30) + (–96)

10

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 10

1. 113 + 4
2. 161 + 8
3. 213 + 5
4. 272 + 3
5. 332 + 4
6. 374 + 2
7. 444 + 5
8. 471 + 8
9. 621 + 2
10. 753 + 5

11

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจาํ นวนเตม็

แบบฝกท่ี 11

1. 157 + (–1)
2. (–231) + 3
3. 362 + (–5)
4. (–434) + 4
5. 616 + (–2)
6. (–714) + 2
7. 824 + (–3)
8. (–343) + 8
9. 541 + (–6)
10. (–953) + 2

12

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 12

1. (–101) + (–4)
2. (–364) + (–5)
3. (–9) + (–244)
4. (–631) + (–8)
5. (–791) + (–2)
6. (–839) + (–4)
7. (–8) + (–294)
8. (–479) + (–2)
9. (–560) + (–4)
10. (–959) + (–1)

13

แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 5
การบวกจํานวนเต็ม

แบบฝกท่ี 13

1. 142 + 11
2. 226 + 10
3. 328 + 61
4. 412 + 73
5. 562 + 12
6. 610 + 37
7. 730 + 21
8. 363 + 36
9. 736 + 10
10. 417 + 12

14

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 14

1. 141 + (–25)
2. (–216) + 32
3. 342 + (–17)
4. (–440) + 59
5. 520 + (–29)
6. 644 + (–12)
7. (–720) + 74
8. 322 + (–75)
9. (–571) + 23
10. 640 + (–13)

15

แบบฝกคิดเลขในใจ ระดบั 5
การบวกจาํ นวนเต็ม

แบบฝก ที่ 15

1. (–111) + (–41)
2. (–210) + (–15)
3. (–63) + (–187)
4. (–130) + (–44)
5. (–199) + (–61)
6. (–52) + (–298)
7. (–273) + (–17)
8. (–350) + (–10)
9. (–419) + (–21)
10. (–234) + (–26)

16

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 16

1. 306 + 488
2. 150 + 291
3. 244 + 656
4. 745 + 883
5. 977 + 244
6. 148 + 825
7. 552 + 930
8. 218 + 595
9. 342 + 729
10. 588 + 680

17

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 17

1. 165 + (–432)
2. (–202) + 124
3. (–183) + 392
4. 179 + (–417)
5. 543 + (–902)
6. (–375) + 272
7. 410 + (–480)
8. (–707) + 488
9. (–123) + 237
10. 827 + (–906)

18

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวกจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 18

1. (–138) + (–164)
2. (–242) + (–113)
3. (–274) + (–120)
4. (–391) + (–414)
5. (–403) + (–333)
6. (–320) + (–177)
7. (–485) + (–208)
8. (–314) + (–225)
9. (–285) + (–290)
10. (–184) + (–165)

19

แบบฝกคิดเลขในใจ

ระดบั 5
เรื่อง การลบจํานวนเตม็

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจาํ นวนเตม็

แบบฝกท่ี 1

1. 8 – 7
2. 9 – 5
3. 6 – 4
4. 7 – 2
5. 5 – 8
6. 3 – 7
7. 1 – 6
8. 8 – 3
9. 4 – 2
10. 7 – 4

22

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 2

1. (–9) – 7
2. 7 – (–4)
3. (–2) – 1
4. 3 – (–2)
5. (–6) – 2
6. 9 – (–6)
7. (–4) – 2
8. 9 – (–4)
9. (–8) – 1
10. 8 – (–6)

23

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดบั 5
การลบจาํ นวนเตม็

แบบฝกท่ี 3

1. (–1) – (–3)
2. (–9) – (–8)
3. (–8) – (–7)
4. (–7) – (–1)
5. (–7) – (–4)
6. (–6) – (–5)
7. (–9) – (–3)
8. (–8) – (–2)
9. (–9) – (–5)
10. (–8) – (–1)

24

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 4

1. 87 – 9
2. 9 – 92
3. 22 – 5
4. 7 – 30
5. 14 – 6
6. 76 – 5
7. 9 – 70
8. 84 – 4
9. 70 – 8
10. 4 – 22

25

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดับ 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝกท่ี 5

1. (–86) – 8
2. 94 – (–6)
3. 56 – (–7)
4. (–90) – 9
5. (–14) – 5
6. 9 – (–45)
7. (–31) – 9
8. 60 – (–2)
9. (–40) – 2
10. 32 – (–5)

26

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 6

1. (–16) – (–8)
2. (–5) – (–22)
3. (–30) – (–7)
4. (–6) – (–34)
5. (–7) – (–41)
6. (–52) – (–5)
7. (–9) – (–64)
8. (–71) – (–8)
9. (–83) – (–7)
10. (–8) – (–94)

27

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดับ 5
การลบจาํ นวนเตม็

แบบฝกท่ี 7

1. 21 – 11
2. 35 – 20
3. 89 – 61
4. 70 – 78
5. 61 – 20
6. 21 – 92
7. 41 – 52
8. 56 – 79
9. 85 – 73
10. 24 – 77

28

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ที่ 8

1. 32 – (–12)
2. (–25) – 15
3. 52 – (–11)
4. (–29) – 12
5. 27 – (–26)
6. (–72) – 21
7. 42 – (–41)
8. (–21) – 20
9. (–92) – 8
10. 86 – (–14)

29

แบบฝก คิดเลขในใจ ระดบั 5
การลบจาํ นวนเตม็

แบบฝกที่ 9

1. (–29) – (–19)
2. (–81) – (–80)
3. (–51) – (–91)
4. (–58) – (–55)
5. (–39) – (–32)
6. (–75) – (–45)
7. (–19) – (–61)
8. (–71) – (–18)
9. (–41) – (–30)
10. (–83) – (–73)

30

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 10

1. 582 – 7
2. 1 – 264
3. 211 – 8
4. 292 – 9
5. 3 – 319
6. 2 – 532
7. 147 – 5
8. 7 – 687
9. 211 – 3
10. 189 – 4

31

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดับ 5
การลบจาํ นวนเต็ม

แบบฝกท่ี 11

1. 159 − (–1)
2. 223 − (–6)
3. (–311) − 1
4. 944 − (–2)
5. (–341) − 6
6. 425 − (–2)
7. 863 − (–7)
8. (–623) − 6
9. 560 − (–5)
10. (–600) − 4

32

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 12

1. (–190) – (–3)
2. (–632) − (–5)
3. (–4) − (–234)
4. (–249) – (–9)
5. (–674) – (–1)
6. (–2) – (–953)
7. (–537) – (–7)
8. (–3) – (–309)
9. (–829) – (–8)
10. (–324) – (–4)

33

แบบฝกคิดเลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเต็ม

แบบฝกท่ี 13

1. 143 – 34
2. 56 − 351
3. 563 – 71
4. 30 − 748
5. 481 – 12
6. 123 – 13
7. 82 − 818
8. 502 – 15
9. 177 – 57
10. 425 – 97

34

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 14

1. 482 − (–60)
2. 729 − (–32)
3. 689 − (–45)
4. 567 – (–67)
5. 128 – 32
6. 773 – 91
7. (–248) – 52
8. 652 – 13
9. 397 – 47
10. 475 − (–25)

35

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดับ 5
การลบจาํ นวนเต็ม

แบบฝก ที่ 15

1. (–189) – (–96)
2. (–335) – (–81)
3. (–523) – (–55)
4. (–791) – (–77)
5. (–32) – (–128)
6. (–773) – (–90)
7. (–248) − (–26)
8. (–55) − (–440)
9. (–397) – (–47)
10. (–965) − (–67)

36

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 16

1. 183 – 120
2. 144 – 360
3. 415 – 213
4. 307 – 223
5. 178 – 668
6. 518 – 320
7. 647 – 326
8. 951 – 497
9. 347 – 171
10. 386 – 332

37

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดับ 5
การลบจาํ นวนเตม็

แบบฝก ท่ี 17

1. (–184) – 316
2. 247 − (–166)
3. (–396) – 308
4. 461 − (–250)
5. (–536) – 185
6. 783 − (–108)
7. (–354) – 174
8. (–900) − (–119)
9. (–504) – 213
10. 120 − (–511)

38

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดบั 5
การลบจํานวนเตม็

แบบฝก ท่ี 18

1. (–163) – (–153)
2. (–265) – (–171)
3. (–315) – (–293)
4. (–429) − (–214)
5. (–365) – (–552)
6. (–726) – (–405)
7. (–386) – (–871)
8. (–902) – (–453)
9. (–162) − (–201)
10. (–600) – (–255)

39

แบบฝก คดิ เลขในใจ

ระดับ 5
เร่อื ง การบวก ลบระคน

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดับ 5
การบวก ลบระคน

แบบฝกที่ 1

1. 7 + 4 – 9
2. 3 + 9 – 8
3. 6 – 7 + 5
4. 8 – 6 + 4
5. 9 – 4 – 8
6. 8 – 7 – 6
7. (–8) + 6 – 5
8. (–6) + 9 – 4
9. (–9) – 7 + 8
10. (–5) – 6 + 9

42

แบบฝกคดิ เลขในใจ ระดับ 5
การบวก ลบระคน

แบบฝกท่ี 2

1. 14 + 16 – 10
2. 27 + 12 – 28
3. 13 – 24 + 14
4. 11 – 21 + 12
5. 28 – 13 – 12
6. 27 – 17 – 22
7. (–16) + 29 – 12
8. (–11) + 28 – 13
9. (–19) – 17 + 26
10. (–15) – 11 + 28

43

แบบฝก คดิ เลขในใจ ระดบั 5
การบวก ลบระคน

แบบฝกที่ 3

1. 15 + 37 – 49
2. 23 + 47 – 37
3. 26 – 46 + 38
4. 39 – 49 + 41
5. 45 – 33 – 42
6. 47 – 22 – 37
7. (–32) + 42 – 19
8. (–27) + 50 – 13
9. (–31) – 29 + 50
10. (–28) – 27 + 30

44


Click to View FlipBook Version