The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CKDESIGN, 2018-02-05 04:21:32

OneSystem Technik

OneSystem Technik

OneSystem
Technische Informatie3 OneSystem-sloten Inhoudsopgave
Het kompas voor een complete deuroplossing

OneSystem: alles wordt eenvoudiger 4–5
Projectsloten en toebehoren 6–7
De complete deuroplossing 8–9

Sloten 10 – 17
Standaard projectsloten smalstijl 18 – 25
Standaard projectsloten breedstijl 26 – 32
Standaard panieksloten smalstijl 33 – 39
Standaard panieksloten breedstijl 40 – 46
Veiligheidssloten mechanisch 309N / 319N 47 – 52
Veiligheidssloten motorgestuurd 509N / 519N 53 – 61
Veiligheidssloten krukgestuurd 809N / 819N

Paniekbalken 62 – 63
Paniek-duwstang type A 64 – 65
Paniek-duwbalk type B

Accessoires 66 – 68
Sluitplaten 69 – 71
- smalstijl 72 – 73
- breedstijl 74 – 75
- bovenvergrendeling 76 – 77
Accessoires espagnoletsloten, smal- en breedstijl
Accessoires standaard panieksloten en passieve deursloten, smal- en breedstijl 78
Accessoires paniek-veiligheidssloten 309N / 509N / 809N 79 – 80
Accessoires paniek-veiligheidsmeerpuntssluitingen 319N / 519N / 819N
IO-module / brandwerende module 81

Algemene informatie

OneSystem paniekfuncties 82 – 83

OneSystem deurstandsignalering 84

DIN-draairichtingen 85

4 OneSystem-sloten OneSystem: alles wordt eenvoudiger
Alles loopt via één aanspreekpunt

ASSA ABLOY introduceert met OneSystem een nieuw, Geheel naar behoefte kunt u daaruit via een eenvoudig
hoog innovatief productenprogramma van (elektro) te bedienen systeemconfigurator alle benodigde pro-
mechanische sloten voor commerciële en publieke ducten en componenten bestellen. Dit wordt onder-
gebouwen. Daarmee biedt ASSA ABLOY een comple- steund door onze klantenservice en een uitstekende
te oplossing voor deursystemen met een uniform, leveringsperformance.
consistent, duurzaam en internationaal inzetbaar
productenportfolio. Bovendien houdt OneSystem rekening met de speci-
fieke behoeften en eisen van deurenfabrikanten, de
Alle producten van OneSystem zijn onderdelen van ijzerwarenhandel en de verwerkers. Overtuig uzelf.
een modulair systeem, dat aan de eisen van een markt-
gerichte sluitoplossing voor commerciële en publieke
gebouwen voldoet.

OneSystem is het Technologie dKielannstteenn
internationale portfolio Lbbeaevaterrorhiuenwigds-- spyMrsotoeddeuumclat-ir
van ASSA ABLOY voor
commerciele en publieke
gebouwen

De unieke voordelen voor u.

∙∙ ASSA ABLOY biedt een klantgerichte leveringsperformance.
∙∙ Met OneSystem kunt op een hoge mate van zekerheid in uw planning rekenen.
∙∙ ASSA ABLOY ondersteunt u bij de uitbreiding van uw activiteiten om zodoende gezamenlijk te kunnen groeien.
∙∙ OneSystem is internationaal georiënteerd op het gebied van de afmetingen, toelatingen en certificeringen.
∙∙ Wij bieden u een volledig, consistent overzicht op de eisen aan deursystemen door de meest uiteenlopende

functionaliteiten te combineren en integreren.
∙∙ OneSystem is het kostenefficiënte en duurzame portfolio.

5 OneSystem-sloten Alles wat u nodig heeft:
Voor projectdeuren, brandwerende deuren, speciale
deuren en multifunctionele deuren

In de utiliteitsbouw bestaan - afhankelijk van de aard De eisen aan deuren in de utiliteitssector:
van de gebouwfuncties - een groot aantal verschil- ∙∙ Brand- en rookwerendheid
lende deuren met verschillende functies. Kantoorge- ∙∙ Vlucht- en paniekfuncties
bouwen, hotels, klinieken, winkelcentra of industriële ∙∙ Toegangscontrole en integratie ervan
gebouwen hebben bijvoorbeeld toegangszones, ∙∙ Inbraakpreventie en manipulatiebestendigheid
conferentieruimtes, patiëntenkamers, veiligheidszones ∙∙ Deurautomatisering en obstakelvrijheid
etcetera. OneSystem en alle componenten van dit ∙∙ Deurstandsignalering
unieke projectslotenprogramma voldoen aan de eisen ∙∙ Materiaalkeuze en design
die aan deursystemen worden gesteld. ∙∙ Kostenefficiëntie en duurzaamheid

78

78

6

6

2 2
3 4

51 51

Passieve deur Passieve deur

Actieve deur Actieve deur

1 Standaard projectslot/ 5 Passieve deurvergrendeling
paniekslot 6 Bussysteem voor eenvoudige netwerkverbindingen
7 Boven- en optionele ondervergrendeling in de passieve deur
2 Deurbeslag 8 Optionele bovenvergrendeling in de actieve deur

3 Paniek duwstang

4 Paniek duwbalk

6 OneSystem-sloten OneSystem-projectsloten
Diverse series, klantgerichte varianten, geheel
volgens uw eisen en wensen

Van een eenvoudig mechanisch insteekslot tot een elk deursysteem te kunnen worden geïntegreerd:
elektromechanisch projectslot. Met OneSystem in standaard projectdeuren, brandwerende deuren,
beschikt u over een omvangrijk modulair producten- speciale deuren en multifunctionele deuren. Alle
portfolio. projectsloten en componenten beschikken over de
Alle projectsloten en componenten bieden de vereiste wettelijk voorgeschreven keurmerken en certificaten
functionaliteiten om in nagenoeg elke deur en vrijwel binnen en buiten de EU.

Eisen voor deuren in commerciële en publieke gebouwen:

Materiaalkeuze Deurstandsignaleringen Kostenefficiëntie en
en design duurzaamheid

Brandveiligheid CARD

Rookwerendheid Toegangscontrole en
integraties
Vlucht- en
paniekfuncties Inbraakpreventie

Deurautomatisering en
obstakelvrijheid

7 OneSystem-sloten Gecertificeerde veiligheid
Met alle certificaten en voor elke deur

ASSA ABLOY voldoet aan de eisen van de deurenfa- Bovendien: ASSA ABLOY is de fabrikant van
brikanten in de utiliteitssector en aan de eisen van de veiligheidstechniek die de producten kan leveren die
ijzerwarenhandel en installateurs. breed toepasbaar zijn. Meer heeft u niet nodig. De
onderstaande tabel zal u overtuigen!

Vereisten CARD
Slotenseries
•*
Standaard projectsloten ••
N1000, N1500 ••
•••
Standaard projectsloten voor •• •*
brandwerende deuren N1050,
N1550

Standaard-panieksloten N11XX, • • • •*
N16XX

Veiligheidsmeerpuntssluitingen, • • • • ••
mechanisch, 319N

Veiligheidsmeerpuntssluitingen, • • • • • • • • •
motorgestuurd, 519N

Veiligheidsmeerpuntssluitingen, • • • • • •••
krukgestuurd, 819N

Espagnoletten N1410, N1910 •• ••

Passieve deursloten N1420, N1920 • • • •••

* In combinatie met elektrische deuropener.

8 OneSystem-sloten De technologie van OneSystem:
De complete deuroplossing

OneSystem is gebaseerd op een heel eenvoudig feit: Maar het belangrijkste voor u: wij hebben deze pro-
wij als ASSA ABLOY hebben geleerd de deur als geheel ducten en componenten allemaal.
te benaderen. Wij weten hoe de producten en com-
ponenten ingebouwd en op elkaar afgestemd moeten De technologie van OneSystem biedt doorslaggeven-
worden om het complete deursysteem als geheel te de voordelen en kenmerken voor kostenefficiëntie,
laten functioneren. duurzame productie en het gebruik van deuren in de
utiliteitsbouw.

Alle componenten in en Voor de nieuwe generatie projectsloten
rondom de deur zijn per- van ASSA ABLOY geldt:
fect op elkaar afgestemd.
∙∙ Alle series zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor enkele en dubbele deuren en in versies voor smal- en
breedstijldeuren.

∙∙ Alle projectsloten worden getest op levensduur.
∙∙ De unieke nieuwe nachtschootvorm met zijn uitstekende manipulatiebestendigheid wordt voor alle

projectsloten gebruikt.
∙∙ Het nieuwe design van dag- en nachtschoot levert grotere geleidingsoppervlakken op en daarmee ook

een hoge mate van stabiliteit.
∙∙ De geïntegreerde kunststofelementen in de dagschoot zorgen voor een merkbare geluiddemping bij het

sluiten van de deur.
∙∙ De behuizing is bij alle series van boven gesloten en voorkomt daarmee vervuiling in de slotkast.
∙∙ De patentgaten voor ronde en ovale rozetten zijn bij alle projectsloten gestandaardiseerd.
∙∙ De draaihoek van de tuimelaar bedraagt bij alle projectsloten 35°, bij zowel actieve als passieve deuren.
∙∙ Alle sloten zijn rechts en links bruikbaar.
∙∙ Bij projectsloten met paniekfunctie kan de paniekzijde naar binnen of naar buiten omgezet worden.
∙∙ Alle panieksloten zijn optioneel met bovenvergrendeling verkrijgbaar.
∙∙ Omvangrijke deurstandsignaleringen en elektromechanische functies zijn als optie leverbaar.
∙∙ OneSystem kan dankzij het geïntegreerde bussysteem via slechts één 5-aderige kabel met andere

producten van ASSA ABLOY worden verbonden.

De productie bij ASSA
ABLOY is consistent
afgestemd op de eisen
van de deurenindustrie,
de ijzerwarenhandel en
de installateurs.

9 OneSystem-sloten De basisprincipes van OneSystem:
Kostenefficiëntie en duurzaamheid

Sinds 2006 publiceert ASSA ABLOY elk jaar een duur- Onder het thema Green Building vindt u onze produc-
zaamheidsrapport. Daarin zijn de basisprincipes voor ten in gecertificeerde gebouwen volgens:
de hele waardescheppingsketen vastgelegd. Beknopt ∙∙ DGNB
samengevat: de balans tussen economie en ecologie ∙∙ LEED
zijn maatgevend voor ons handelen. Als het om onze ∙∙ BREEAM
producten gaat, noemen wij dat ECO Design.
Bij de certificering van producten richten wij ons op
Wij ondersteunen planners bijvoorbeeld bij duurzame de ISO- en EN-normen en op nationale vereisten. In dit
gebouwontwerpen door het ter beschikking stellen kader ondersteunen wij de toelatingsactiviteiten sinds
van: 2012 met een eigen testlaboratorium.
∙∙ EPD’s (Environmental Product Declarations) en
∙∙ LCC-data (Life-cycle-costs) over duurzaamheid en De ASSA ABLOY-sloten zijn gecertificeerd volgens:
∙∙ EN 179
energieverbruik ∙∙ EN 1125
∙∙ EN 12209

ECO Design van ASSA
ABLOY is economisch
verantwoord.

Standaard projectslot 10 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl
Past altijd en overal

De smaldeurversie van de projectsloten overtuigt door Standaard projectslot, smalstijl - de voordelen:
haar veelzijdigheid met betrekking tot functionaliteit,
veiligheid en betrouwbaarheid. De sloten zijn zowel ∙∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
geschikt voor enkele als dubbele deuren in combinatie ∙∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deur-
met de unieke espagnolet in de passieve deur. Nieuw
is het feit dat de espagnolet geïntegreerd is in de sluit- gewicht
plaat. Het standaard-projectslot voor smalstijldeuren is ∙∙ Voldoet aan EN 12209
verkrijgbaar als dag- en nachtschootslot, rolschootslot, ∙∙ Korte achterdoornmaat 15 mm
loopslot en nachtschootslot. ∙∙ Doorgaande schroefbevestiging van beslag
∙∙ Bijpassende espagnolet in sluitplaat geïntegreerd
∙∙ 1-toers nachtschoot (20 mm)
∙∙ Tevens leverbaar als brandwerende variant

Bovenvergrendeling met VarioFix voor Slotkast boven en
gepatenteerde “Easy afstelling achteraf onder gesloten
Installation” voor een-
voudige montage van de Dagschoot DIN Mogelijkheid voor
vergrendelstang links/rechts zonder schroefbevestiging van
gereedschap
Geïntegreerde omkeerbaar beslag door het slot
bedieningshendel om de
passieve deur te openen RVS-voorplaat Ontwikkeld voor Euro-
profielcilinders en Ø22 mm
Optionele onderver- Nachtschoot met
grendeling met anti-manipulatie- profielcilinders
“Easy Installation“ geometrie

11 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl Standaard projectslot
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens 25, 30, 35, 40, 45 mm
Doornmaat 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
(As) afstand U-voorplaat: U6 x 24 mm
Vlakke voorplaat: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm
Model voorplaat 185, 270, 320 mm (afh. van de uitvoering)
RVS
Lengte voorplaat DIN L/R (symmetrische voorplaat)
Materiaal voorplaat 20 mm, 1-toers
Dagschoot 8 mm, 9 mm (bij brandwerend)
Nachtschootuitslag EN 12209
Tuimelaargat
Normen

35 270 12 Dag- en nachtschootslot N1500
12 244 13 OneSystem dag- en nachtschootslot N1500 volgens EN 12209 voor enkele smal-32 (50)
115,5 == 7 stijldeuren / productspecifieke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804
met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg
50 8 6,5 deurgewicht.
7 41
8
20 =
Model
50 3 4,5 = N150030 (69)
== D 15 92
Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
2 200
6
5,5
12 24
7
15,5
19 15,5
6,5
115,5 20 = 6,5 270 Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1550
49,5 41 244 13 OneSystem dag- en nachtschootslot N1550 volgens EN 12209 voor enkele
6,5 30 69 32 5012 smalstijldeuren / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifieke
== 3 milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde ken-
35 getallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
D 15
50 4,5 = Model
== 2 92
6 8
200
N1550
8
Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

15,5 15,5

Standaard projectslot 12 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

35 270 Rolschootslot N151032 (50)
244 13 OneSystem rolschootslot N1510 voor enkele smalstijldeuren / productspecifieke
115,5 == 12 12 milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
7 kengetallen.
49,5 6,5
6,5 41 Model
20 N1510
=
7 8
50 19 4,5 = 30 (69)
== 6,5 92 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
3
D 15 200 5,5
24
2 8
6 Nachtschootslot N1503
15,5 15,5 OneSystem nachtschootslot N1503 voor enkele smalstijldeuren / productspecifie-
7 ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
122,5 12 8 67 4,5 185 kengetallen.
= 35 115 159 13
19 8
42 6,5 30 66
= 3 Model
D 15 N1503

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

15,5

13 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl Standaard projectslot
De uitvoeringen: gegevens & maten

115,5 12 185 32 (50) Loopslot N1502
49,5 159 13 OneSystem loopslot N1502 voor enkele smalstijldeuren / productspecifieke
7 = = 6,5 milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
== 8 41 12 kengetallen.
35 7 115
6,5 Model
3 4,5 N1502
D 15
Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

35 Espagnoletslot N191040 46
OneSystem espagnoletslot N1910 voor automatische sluiting van de passieve deur
15,5 naar boven en beneden. Geschikt voor gebruik in combinatie met OneSystem-slo-
ten van de serie N1050, N1550 en N16XX in de actieve deur van dubbele smalstijl-
13 deuren.

Model60
N1910
200
270 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
244
24
49

3
D 15,5

15,5 15,5

Standaard projectslot 14 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl
Dag- en nachtschootsloten

Dag- en nachtschootslot N1500 Doornmaat
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. nr.

Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 270 mm N150000085*0009
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 270 mm N150000085*0008
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 270 mm N150000085*000R
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 270 mm N150000085*000Q
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 270 mm N150000085*0018
Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 320 mm N150000085*000E
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 320 mm N150000085*0001
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 320 mm N150000085*000Z
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 320 mm N150000085*000Y
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 320 mm N150000085*000F

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Dag- en nachtschootslot N1500 Doornmaat
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 270 mm N150000089*0009
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 270 mm N150000089*0008
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 270 mm N150000089*000R
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 270 mm N150000089*000Q
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 270 mm N150000089*0018
Dag- en nachtschootslot F3 x 20 mm 320 mm N150000089*000E
Dag- en nachtschootslot F3 x 24 mm 320 mm N150000089*0001
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 320 mm N150000089*000Z
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 320 mm N150000089*000Y
Dag- en nachtschootslot U6 x 24 mm 320 mm N150000089*000F

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

15 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl Standaard projectslot
Dag- en nachtschootsloten voor brandwerende deuren

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1550 Doornmaat
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 270 mm N155000095*0009
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 270 mm N155000095*0008
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 270 mm N155000095*0018
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 270 mm N155000095*000R
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 270 mm N155000095*000Q
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 320 mm N155000095*000E
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 320 mm N155000095*0001
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 320 mm N155000095*000F
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 320 mm N155000095*000Z
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 320 mm N155000095*000Y

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1550 Doornmaat
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 270 mm N155000099*0009
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 270 mm N155000099*0008
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 270 mm N155000099*0018
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 270 mm N155000099*000R
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 270 mm N155000099*000Q
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 20 mm 320 mm N155000099*000E
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren F3 x 24 mm 320 mm N155000099*0001
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren U6 x 24 mm 320 mm N155000099*000F
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 20 mm 320 mm N155000099*000Z
Schootgrendelslot voor brandwerende deuren R3 x 24 mm 320 mm N155000099*000Y

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Standaard projectslot 16 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl
Rolschootsloten

Rolschootslot N1510 Doornmaat
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Rolschootslot F3 x 20 mm 270 mm N151000085*0009
Rolschootslot F3 x 24 mm 270 mm N151000085*0008
Rolschootslot U6 x 24 mm 270 mm N151000085*0018
Rolschootslot R3 x 20 mm 270 mm N151000085*000R
Rolschootslot R3 x 24 mm 270 mm N151000085*000Q
Rolschootslot F3 x 20 mm 320 mm N151000085*000E
Rolschootslot F3 x 24 mm 320 mm N151000085*0001
Rolschootslot U6 x 24 mm 320 mm N151000085*000F
Rolschootslot R3 x 20 mm 320 mm N151000085*000Z
Rolschootslot R3 x 24 mm 320 mm N151000085*000Y

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Rolschootslot N1510 Doornmaat
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat voorplaatlengte Best. Nr.

Rolschootslot F3 x 20 mm 270 mm N151000089*0009
Rolschootslot F3 x 24 mm 270 mm N151000089*0008
Rolschootslot U6 x 24 mm 270 mm N151000089*0018
Rolschootslot R3 x 20 mm 270 mm N151000089*000R
Rolschootslot R3 x 24 mm 270 mm N151000089*000Q
Rolschootslot F3 x 20 mm 320 mm N151000089*000E
Rolschootslot F3 x 24 mm 320 mm N151000089*0001
Rolschootslot U6 x 24 mm 320 mm N151000089*000F
Rolschootslot R3 x 20 mm 320 mm N151000089*000Z
Rolschootslot R3 x 24 mm 320 mm N151000089*000Y

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

17 OneSystem-sloten Standaard projectsloten smalstijl Standaard projectslot
Nachtschoot-, loop- en espagnoletsloten

Nachtschootslot N1503 Doornmaat
Euro-profielcilinder, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Nachtschootslot F3 x 20 mm 185 mm N1503000XX*001D
Nachtschootslot F3 x 24 mm 185 mm N1503000XX*001C
Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm N1503000XX*001B
Nachtschootslot R3 x 24 mm 185 mm N1503000XX*001A

Dagschootslot N1502 Doornmaat
Tuimelaargat 8 mm, DIN L/R.
25 mm 0
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Dagschootslot F3 x 20 mm 185 mm N15020008X*001D
Dagschootslot F3 x 24 mm 185 mm N15020008X*001C
Dagschootslot R3 x 20 mm 185 mm N15020008X*001B
Dagschootslot R3 x 24 mm 185 mm N15020008X*001A

Espagnoletslot 1910 Doornmaat
DIN L/R.
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Espagnoletslot F3 x 20 mm 270 N1910000XX*0007
Espagnoletslot F3 x 24 mm 270 N1910000XX*0008
Espagnoletslot U6 x 24 mm 270 N1910000XX*000A
Espagnoletslot R3 x 20 mm 270 N1910000XX*0003
Espagnoletslot R3 x 24 mm 270 N1910000XX*0004
Espagnoletslot F3 x 20 mm 320 N1910000XX*000D
Espagnoletslot F3 x 24 mm 320 N1910000XX*000E
Espagnoletslot U6 x 24 mm 320 N1910000XX*000F
Espagnoletslot R3 x 20 mm 320 N1910000XX*000B
Espagnoletslot R3 x 24 mm 320 N1910000XX*000C

Let op: Bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

Standaard projectslot 18 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl
Past altijd en overal

De veelzijdige projectsloten overtuigen door de veel- Standaard projectslot, breedstijl- de voordelen:
zijdigheid met betrekking tot functionaliteit, veiligheid
en betrouwbaarheid. ∙∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
De breedstijlversie is zowel geschikt voor enkele als ∙∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deur-
voor dubbele deuren in combinatie met de unieke
espagnolet in de passieve deur. Nieuw is de integratie gewicht
van de espagnolet in de sluitplaat. Het standaard-pro- ∙∙ Voldoet aan EN 12209
jectslot voor breedstijldeuren is verkrijgbaar als ∙∙ Korte achterdoornmaat 17 mm
dag- en nachtschootslot, badkamerslot, loopslot en ∙∙ Doorgaande schroefbevestiging van beslag
nachtschootslot. ∙∙ Bijpassende espagnolet in sluitplaat geïntegreerd
∙∙ 1-toers nachtschoot (20 mm)
∙∙ Tevens leverbaar als brandwerende variant

Bovenvergrendeling met Dagschoot DIN Gesloten slotkast
gepatenteerde “Easy links/rechts zonder
Installation” voor een- gereedschap Mogelijkheid voor
voudige montage van de omkeerbaar schroefbevestiging van
vergrendelstang
RVS-voorplaat beslag door het slot
Geïntegreerde bedie-
ningshendel om de Nachtschoot met Ontwikkeld voor Euro-
passieve deur te openen anti-manipulatie- profielcilinders en
geometrie
Optionele onderver- Ø22 mm profielcilinders
grendeling met
“Easy Installation“

19 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl Standaard projectslot
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens 55, 60, 65, 80, 100 mm
Doornmaat 72 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
(As) afstand 74 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
Model voorplaat Vlakke voorplaat: R3 x 20 mm, R3 x 24 mm, R3 x 24
Lengte voorplaat 185, 235 (afhankelijk van de uitvoering)
Materiaal voorplaat RVS
DIN L/R (symmetrische voorplaat)
Dagschoot DIN links of DIN rechts (asymmetrische voorplaat volgens DIN
18251-1)
Nachtschootuitslag 20 mm, 1-toers
Tuimelaargat 8 mm, 9 mm (bij brandwerend)
Normen EN 12209

98 12 35 4,5 = = 6,5 235 Dag- en nachtschootslot N1000
28,5 7 8 72 41 209 13 12 OneSystem dag- en nachtschootslot N1000 volgens EN 12209 voor enkele breed-
30 (48) 32 (54)
== 8 165 stijldeuren / productspecifieke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804
6,5 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg
50 deurgewicht.
== 19
8

Model

N1000

20 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
6,5
17 5,5
3 24

D

15,5
13

35 Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1050
12 OneSystem dag- en nachtschootslot N1050 volgens EN 12209 voor enkele
98 12 30 48 32 54
= 7 breedstijldeuren / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifie-
ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
6,5 kengetallen / gecertificeerd voor 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
41
8 Model
28,5 = N1050
=
Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
50 6,5 4,5 = 235
== 7 72 209 5,5
24
165

20 17
6,5

3

D

15,5

Standaard projectslot 20 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

98 12 6,5 35 7 6,5 235 Badkamerslot N100130 (48) 32 (54)
= 8 41 209 13 OneSystem badkamerslot N1001 voor enkele breedstijldeuren, productspecifieke
13 6,5 milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
28,5 3 19 = 12 kengetallen.
=
8 Model
50,2 6 19 4,5 = N1001
== 165
D 17 8 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

120 7 15,5 Nachtschootslot N1003
22 20 47 4,5 OneSystem nachtschootslot N1003 voor enkele breedstijldeuren, productspecifie-
115 ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
== 6,5 185 kengetallen.
35 3 19 159 13
30 83 Model
8 D 17 N1003

8

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

15,5

21 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl Standaard projectslot
De uitvoeringen: gegevens & maten

35 185 Dagschootslot N1002
159 13 OneSystem dagschootslot N1002 voor enkele breedstijldeuren, productspecifie-
98 12 4,5 = = 6,5 ke milieuproductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
= 7 41 32 54 12 kengetallen.
115
28,5 8 Model
= 6,5 19 N1002

7 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

3 5,5
D 17 24

15,5

69 Espagnoletslot N1410
69 35 OneSystem espagnoletslot N1410 voor automatische sluiting van de passieve deur
naar boven en beneden voor tweevleugelige deuren. Geschikt voor gebruik in com-
165
235 13,5
209 13
49,5 39 40,5 49 binatie met OneSystem-sloten van de serie N1000, N1050 en N11XX in de actieve
deur van dubbele breedstijldeuren.
3
D + 15,5 Model
13 N1410

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

15,3

Standaard projectslot 22 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl
Dag- en nachtschootsloten

Dag- en nachtschootslot N1000 Doornmaat
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 72 mm.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm L/R N100000081*000L
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 235 mm L/R N100000081*000K
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Links N100020081*000M
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Rechts N100030081*000M

Dag- en nachtschootslot N1000 Doornmaat
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 74 mm.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm L/R N100000088*000L
Dag- en nachtschootslot R3 x 24 mm 235 mm L/R N100000088*000K
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Links N100020088*000M
Dag- en nachtschootslot R3 x 20 mm 235 mm Rechts N100030088*000M

23 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl Standaard projectslot
Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1050 Doornmaat
Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 72 mm.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.
R3 x 20 mm 235 mm L/R N105000091*000L
Dag- en nachtschootslot voor brandwe- R3 x 24 mm 235 mm L/R N105000091*000K
rende deuren R3 x 20 mm 235 mm Links N105020091*000M
Dag- en nachtschootslot voor brandwe- R3 x 20 mm 235 mm Rechts N105030091*000M
rende deuren
Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren
Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

Dag- en nachtschootslot voor brandwerende deuren N1050 Doornmaat
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 74 mm.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.
R3 x 20 mm 235 mm L/R N105000098*000L
Dag- en nachtschootslot voor brandwe- R3 x 24 mm 235 mm L/R N105000098*000K
rende deuren R3 x 20 mm 235 mm Links N105020098*000M
Dag- en nachtschootslot voor brandwe- R3 x 20 mm 235 mm Rechts N105030098*000M
rende deuren
Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren
Dag- en nachtschootslot voor brandwe-
rende deuren

Standaard projectslot 24 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl
Badkamer-, nachtschoot- en loopsloten

Badkamerslot N1001 Doornmaat
Tuimelaargat 8 mm, (as) afstand 78 mm.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Badkamerslot R3 x 20 mm 235 mm L/R N10010008B*000L
Badkamerslot R3 x 24 mm 235 mm L/R N10010008B*000K
Badkamerslot R3 x 20 mm 235 mm Links N10012008B*000M
Badkamerslot R3 x 20 mm 235 mm Rechts N10013008B*000M

Nachtschootslot N1003 Doornmaat
Euro-profielcilinder.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm L/R N1003000XX*001B
Nachtschootslot R3 x 24 mm 185 mm L/R N1003000XX*001A
Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm Links N1003200XX*001E
Nachtschootslot R3 x 20 mm 185 mm Rechts N1003300XX*001E

Loopslot N1002 Doornmaat
Tuimelaargat 8 mm.
55 mm 1
60 mm 2
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte DIN-richting Best. Nr.

Loopslot R3 x 20 mm 185 mm L/R N10020008X*001B
Loopslot R3 x 24 mm 185 mm L/R N10020008X*001A
Loopslot R3 x 20 mm 185 mm Links N10022008X*001E
Loopslot R3 x 20 mm 185 mm Rechts N10023008X*001E

25 OneSystem-sloten Standaard projectsloten breedstijl Standaard projectslot
Espagnoletsloten

Espagnoletslot N1410 Doornmaat
DIN L/R.
65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Best. Nr.

Espagnoletslot F3 x 20 mm 235 mm N1410000XX*0005
Espagnoletslot F3 x 24 mm 235 mm N1410000XX*0006
Espagnoletslot R3 x 20 mm 235 mm N1410000XX*0001
Espagnoletslot R3 x 24 mm 235 mm N1410000XX*0002

26 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Meer functies voor meer flexibiliteit

Standaard paniekslot Het standaard paniekslot in de smalstijlversie kan zo- Standaard paniekslot, smalstijl - de voordelen:
wel bij enkele als dubbele deuren worden toegepast.
Bij enkele paniekdeuren kan het OneSystem espagno- ∙∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
letslot worden gebruikt. Alle panieksloten uit het One- ∙∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deur-
System productenportfolio zijn veelzijdig inzetbaar en
kunnen naar behoefte met gewenste deurstandsigna- gewicht
leringsfuncties worden uitgevoerd. De paniekfuncties ∙∙ Naleving van EN 179 / EN 1125, EN 12209
B, C, D, E en P zorgen voor talrijke toepassingsmogelijk- ∙∙ Korte achterdoornmaat 15 mm
heden. In combinatie met de OneSystem paniekstan- ∙∙ Paniekfunctie naar binnen/buiten omkeerbaar
gen type A en type B voldoen zij aan de eisen van EN ∙∙ Optioneel: bussysteem met geïntegreerde bewa-
1125. In combinatie met diverse beslagvarianten kan
aan de vereisten van EN 179 worden voldaan. kingssensortechniek en vereenvoudigde aansluiting
via 5-aderige kabel

Bovenvergrendeling met VarioFix voor Gesloten slotkast
gepatenteerde “Easy afstelling achteraf
Installation” voor een- Mogelijkheid voor
voudige montage van de DIN links/rechts omkeerbare schroefbevestiging van
vergrendelstang dagschoot in het nieuwe design voor
hoge stabiliteit met geïntegreerde beslag door het slot
Mogelijkheid voor geluiddemping
schroefbevestiging van Optioneel: bussysteem met
beslag door het slot Nachtschoot met anti- geïntegreerde bewakingsfunctie
manipulatie-geometrie
Draaihoek van 35°, gelijk Ontwikkeld voor Euro-
aan het actieve slot profielcilinders en

Optionele onderver- Ø22 mm profielcilinders
grendeling met “Easy
Installation“

27 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens 30, 35, 40, 45 mm Standaard paniekslot
Doornmaat 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
(As) afstand U-voorplaat: U6 x 24 mm
Vlakke voorplaat: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm
Model voorplaat 270, 320, 370 mm (afh. van de uitvoering)
RVS
Lengte voorplaat DIN L/R (symmetrische voorplaat)
Materiaal voorplaat 20 mm, 1-toers
Dagschoot 9 mm
Nachtschootuitslag EN 179, EN 1125
Tuimelaargat 3 mm voorstaande dag- en nachtschoot
Normen
Optioneel verkrijgbaar

115,4 12 35 270 25 (53) Standaard paniekslot N16XX
== 4,5 20,5 25 244 13 12 OneSystem paniekslot N16XX volgens EN 179 en EN 1125 voor smalstijldeuren /
9 6,5 92
6,5 19 getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifieke milieuproductver-
49,5 200 klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd
20 met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
6,5
(72)
19
50 30 Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie
== N1600 N1602
8 N1604 N1606
8 N1608 N1610
B N1612 N1614
6,5 N1616 -
3 C
D 15
D

E

P

5,5 (x2) Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
24

15,5

12 8 320 25 (53)24
35 294 13
9 25 Standaard paniekslot met deurstandsignalering N16XX(72)
19 92 12 Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op
50 20
19 15 200 basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-30
3 techniek voor bewaking van:
D - deurkruk binnen > 5° bediend
- deurkruk buiten > 5° bediend
5 8 - buitenkruk gekoppeld = aan/uit
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld
- sluitcilinderbewaking

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

50

306

Accessoires Best. nr.
Aansluitkabel 10 m N59551010000000
IO-module N59500000000000

28 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Standaard paniekslot 8 4,5 20,5 25 320 Standaard paniekslot met bovenvergrendeling N16XX(103)
35 92 294 13 OneSystem paniekslot N16XX volgens EN 179 en EN 1125 voor smalstijldeuren met
165,4 bovenvergrendeling / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / Productspe-
200 50 cifieke milieu-productdeclaraties (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde
kengetallen / Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

12

49,5 12 6,5 (72) 25 Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie
== N1601 N1603
9 B N1605 N1607
50 6,5 19 C N1609 N1611
== D N1613 N1615
20
6,5 8

19 E
30

6,5 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
3
D 15 5,5 (x2)
24

50 370 24 Standaard paniekslot met bovenvergrendeling en deurstandsignalering(103)
8 344 13 Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op
12 (72) 25 basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse
35 ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
25 15,5 20 30
306 50 200 50 15 12 techniek voor bewaking van:
- deurkruk binnen > 5° bediend
3 - deurkruk buiten > 5° bediend
5 - buitenkruk gekoppeld = aan/uit
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld
D - sluitcilinderbewaking

8

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

Accessoires Best. Nr.
Aansluitkabel 10 m N59551010000000
IO-module N59500000000000

29 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

80,5 35 53 13 Standaard passieve deurslot N192033 Standaard paniekslot
4,5 20,5 25 OneSystem standaard passieve deurslot N1920 voor automatische sluiting van de52,5 29
19 6,5(x2) == passieve deur naar boven en beneden voor dubbele deuren. Geschikt voor gebruik152,5
9 227,5 7,4 in combinatie met OneSystem-sloten van de serie N1600 aan de actieve deur /
182,5 getest op brandwerendheid volgens DIN EN 1634 / productspecifieke milieu-pro-
6,5 ductverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen /
270 244 12,5 gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
3
D 15,5 42,9 Model==
N192038,6

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

35 53 13 24 Standaard passieve deurslot met deurstandsignalering
15,5 33 Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse
25 29 ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-

19 320 24 techniek ter bewaking van:
9 294 - Dagschootbewaking = deur dicht
- Deurkruk > 5° bediend
4 - Nachtschootbewaking = deur vergrendeld
3
Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.
5
D 306

Accessoires Best. Nr.
Aansluitkabel 10 m N59551010000000
IO-module N59500000000000

30 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Euro-profielcilinder

Standaard paniekslot Standaard paniekslot N16xx Doornmaat

Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm, DIN L/R. 00 30 mm 1
01 35 mm 2
Paniekfunctie 02 40 mm 3
03 45 mm 4
B, enkele deur 04
B, enkele deur, bovenvergr. 05
B, dubbele deur 06
B, dubbele deur, bovenvergr. 07
C, enkele deur 08
C, enkele deur, bovenvergr. 09
C, dubbele deur 10
C, dubbele deur, bovenvergr. 11
D, enkele deur 12
D, enkele deur, bovenvergr. 13
D, dubbele deur 14
D, dubbele deur, bovenvergr. 15
E, enkele deur 16
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling N16**40095*0009
N16**40095*0008
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40095*0018
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40095*000R
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40095*000Q
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40095*000E
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40095*0001
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40095*000F
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40095*000Z
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40095*000Y
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**41295*000E
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**41295*0001
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41295*000F
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41295*000Z
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41295*000Y
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**40095*001D
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**40095*001C
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40095*001E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40095*001B
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40095*001A
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**41295*001D
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**41295*001C
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41295*001E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41295*001B
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41295*001A
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr.
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr.

Let op:
Bij een slot met U-voorplaat wordt de doornmaat 1 mm korter.
Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengtes 270 en 320 mm.
* Wanneer geen deurstandsignalering en geen bovenvergrendeling wordt gekozen, wordt de 320 mm lange voorplaat niet 50 mm naar boven verlengd, maar
50 mm naar beneden. Deze variant is bestemd voor deuren die eventueel op een later moment van een deurstandsignalering moeten worden voorzien.
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

31 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Ø22 mm profielcilinder

Standaard paniekslot N16xx Doornmaat Standaard paniekslot

Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm, DIN L/R. 00 30 mm 1
01 35 mm 2
Paniekfunctie 02 40 mm 3
03 45 mm 4
B, enkele deur 04
B, enkele deur, bovenvergr. 05
B, dubbele deur 06
B, dubbele deur, bovenvergr. 07
C, enkele deur 08
C, enkele deur, bovenvergr. 09
C, dubbele deur 10
C, dubbele deur, bovenvergr. 11
D, enkele deur 12
D, enkele deur, bovenvergr. 13
D, dubbele deur 14
D, dubbele deur, bovenvergr. 15
E, enkele deur 16
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling

Standaard paniekslot F3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40099*0009
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40099*0008
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40099*0018
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40099*000R
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 270 mm nee niet mogelijk N16**40099*000Q
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40099*000E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40099*0001
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40099*000F
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40099*000Z
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm nee selecteerbaar* N16**40099*000Y
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41299*000E
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41299*0001
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41299*000F
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41299*000Z
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 320 mm ja niet mogelijk N16**41299*000Y
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40099*001D
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40099*001C
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40099*001E
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40099*001B
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm nee alleen met bovenvergr. N16**40099*001A
Standaard paniekslot F3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41299*001D
Standaard paniekslot F3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41299*001C
Standaard paniekslot U6 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41299*001E
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41299*001B
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 370 mm ja alleen met bovenvergr. N16**41299*001A

Let op:
Bij een slot met U-voorplaat wordt de doornmaat 1 mm korter.
Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengtes 270 en 320 mm.
* Wanneer geen bewaking en geen bovenvergrendeling wordt gekozen, wordt de 320 mm lange stolp niet 50 mm naar boven verlengd, maar 50 mm naar
beneden. Deze variant is bestemd voor deuren die eventueel op een later moment van een deurstandsignalering moeten worden voorzien.
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

32 OneSystem-sloten Standaard panieksloten smalstijl
Standaard passieve deurslot

Standaard paniekslot Standaard passieve deurslot N1920 Doornmaat
DIN L/R.
30 mm 1
35 mm 2
40 mm 3
45 mm 4

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Best. nr.

Passieve deurslot F3 x 20 mm 270 mm Nee N19200009X*0002
Passieve deurslot F3 x 24 mm 270 mm Nee N19200009X*0003
Passieve deurslot U6 x 24 mm 270 mm Nee N19200009X*0004
Passieve deurslot R3 x 20 mm 270 mm Nee N19200009X*0001
Passieve deurslot R3 x 24 mm 270 mm Nee N19200009X*0005
Passieve deurslot F3 x 20 mm 320 mm Ja N19200129X*0008
Passieve deurslot F3 x 24 mm 320 mm Ja N19200129X*0009
Passieve deurslot U6 x 24 mm 320 mm Ja N19200129X*000A
Passieve deurslot R3 x 20 mm 320 mm Ja N19200129X*0006
Passieve deurslot R3 x 24 mm 320 mm Ja N19200129X*0007

Let op: bij U-voorplaatvarianten is de doornmaat 1 mm kleiner
Bij de U-voorplaat worden de eindkappen meegeleverd.

33 OneSystem-sloten Standaard paniekslot breedstijl
Meer functies voor meer flexibiliteit

Het OneSystem-paniekslot biedt dezelfde basisfunc- Standaard paniekslot, breedstijl - de voordelen: Standaard paniekslot
ties als de standaard projectsloten. Het overtuigt door
zijn innovatieve design en uitgebreide functies: de ∙∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804
paniekfunctie zorgt ervoor dat de deur van binnenuit ∙∙ Gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg
altijd via de deurkruk kan worden geopend. De breed-
stijlversie is zowel voor enkele als dubbele deuren deurgewicht
geschikt. Bij enkele paniekdeuren kan het OneSystem ∙∙ Naleving van EN 179/EN 1125, EN 12209
espagnoletslot worden gebruikt. Het standaard ∙∙ Paniekfunctie naar binnen/buiten omkeerbaar
paniekslot is universeel inzetbaar en kan optioneel ∙∙ Optioneel: bussysteem met geïntegreerde bewa-
met diverse deurstandsignaleringen worden uitgerust.
Het biedt talrijke toepassingsmogelijkheden, omdat kingssensortechniek en vereenvoudigde aansluiting
het leverbaar is met de paniekfuncties B, C, D, E en P. via 5-aderige kabel
In combinatie met de OneSystem paniekstangen type
A en type B voldoen zij aan de eisen van EN 1125. In
combinatie met diverse beslagvarianten kan aan de
vereisten van EN 179 worden voldaan.

Bovenvergrendeling met gepatenteerde DIN links/rechts
“Easy Installation” voor eenvoudige omkeerbare dagschoot
montage van de vergrendelstang
in het nieuwe design
Mogelijkheid voor voor hoge stabiliteit
schroefbevestiging van
beslag door het slot met geïntegreerde
geluiddemping

Gesloten slotkast

Mogelijkheid voor
schroefbevestiging van

beslag door het slot

Draaihoek van 35°, gelijk Optioneel:
aan het actieve slot bussysteem met geïnte-
greerde bewakingsfunctie

Optionele onderver- Nachtschoot met Ontwikkeld voor Euro-
grendeling met anti-manipulatie- profielcilinders en
“Easy Installation“ geometrie
Ø22 mm profielcilinders

34 OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Standaard paniekslot Technische gegevens 55, 60, 65, 80, 100 mm
Doornmaat 72 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
(As) afstand 74 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
Model voorplaat Vlakke voorplaat: R3 x 20 mm, R3 x 24 mm
Lengte voorplaat 235 mm, 285 mm
Materiaal voorplaat RVS
DIN L/R (symmetrische voorplaat)
Dagschoot DIN links of DIN rechts (asymmetrische voorplaat volgens DIN
18251-1)
Nachtschootuitslag 20 mm, 1-toers
Tuimelaargat 9 mm
Normen EN 179, EN 1125

35 235 Standaard paniekslot N11XX(58)
8 209 13 OneSystem paniekslot N11XX volgens EN 179 en EN 1125 voor breedstijldeuren /
97,9 12 19 19 6,5 (x5) getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / productspecifieke milieuproductver-
27,5 20,5 9
12
==
klaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde kengetallen / gecertificeerd
met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
(50) 25
20,5 25 165 Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie
B N1100 N1102
50 6,5 4,5 8 C N1104 N1106
== 72 D N1108 N1110
5,5 (x2) E N1112 N1114
2430 P N1116 -

3 33,5
D

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

15,5

50 235 Standaard paniekslot met deurstandsignalering(58)
35 209 13 Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op
12 24 basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse(50) 25
8 19 19 ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
techniek voor bewaking van:
9 12 - deurkruk binnen > 5° bediend
- deurkruk buiten > 5° bediend
25 320 165 - buitenkruk gekoppeld = aan/uit
72 - nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld
- sluitcilinderbewaking
30
8

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

3 5
D

Accessoires Best. Nr.
Aansluitkabel 10 m N59551010000000
IO-module N59500000000000

35 OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

52,3 35 50 Standaard paniekslot met bovenvergrendeling N11XX Standaard paniekslot
13 OneSystem paniekslot N11XX volgens EN 179 en EN 1125 voor breedstijldeuren
met bovenvergrendeling / getest op brandwerendheid volgens EN 1634 / product-(108)
specifieke milieuproductverklaring (EPD) volgens EN 15804 met artikelgerelateerde
147,9 kengetallen / gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.

12 12
20,5
19 19 6,5 (x5) Paniekfunctie Enkele deurversie Dubbele deurversie
9 B N1101 N1103
27,5 C(50) 25 N1105 N1107
== 20,5 25 285 8D N1109 N1111
259 E N1113 N1115

50 165
==
6,5 4,5
72

30

8

3 33,5 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
D
5,5 (x2)
24

15,5

12 8 24 Standaard paniekslot met bovenvergrendeling en deurstandsignalering(50) 25
19 1935 Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op
basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse
925 ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sensor-
72 techniek voor bewaking van:
50
165 12 - deurkruk binnen > 5° bediend
285 - deurkruk buiten > 5° bediend30
- buitenkruk gekoppeld = aan/uit
- nachtschootbewaking = ontgrendeld/vergrendeld

8 - sluitcilinderbewaking

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met bewakingsfunctie.

5

3 320
D

Accessoires Best. Nr.
Aansluitkabel 10 m N59551010000000
IO-module N59500000000000

36 OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
De uitvoeringen: gegevens & maten

Standaard paniekslot 19 19 6,5 (x3) 13 Standaard passieve deurslot N1420
35 9 57,5 OneSystem standaard passieve deurslot N1420 voor automatische sluiting van de
4,5 20,5 25 == 33 passieve deur naar boven en beneden voor dubbele deuren. Geschikt voor gebruik
63 12,5 in combinatie met OneSystem-sloten van de serie N14XX aan de passieve deur /
235 toegelaten voor brandwerende afsluitingen volgens DIN EN 1634 / productspecifie-
165 209 ke milieu-productverklaring (EPD) volgens DIN EN 15804 met artikelgerelateerde
kengetallen / gecertificeerd met 1.000.000 cycli en 300 kg deurgewicht.
6,5
Model
3 33,5 N1420
D
Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

5,5
24

35 25 235 Standaard passieve deurslot met deurstandsignalering
15,5 209 13 24 ∙∙ Gelijkwaardig aan bovenstaande variant, maar met geïntegreerd bussysteem op
19 19 63 33
9 17 basis van de ASSA ABLOY Hi-O-standaard. Vereenvoudigde aansluiting op diverse
ASSA ABLOY-producten via 5-aderige kabel aan het slot. Met geïntegreerde sen-
165 sortechniek ter bewaking van:
∙∙ Dagschootbewaking = deur dicht
∙∙ Deurkruk > 5° bediend
∙∙ Nachtschootbewaking = deur vergrendeld

Bestelcode zoals in bovenstaande tabel, maar met deurstandsignalering.

5

3 120
D

Accessoires Best. Nr.
Aansluitkabel 10 m N59551010000000
IO-module N59500000000000

37 OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
Euro-profielcilinder

Standaard paniekslot N11XX Doornmaat Standaard paniekslot

Euro-profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 72 mm. 00 55 mm 1
01 60 mm 2
Paniekfunctie 02 65 mm 3
03 80 mm 5
B, enkele deur 04 100 mm 7
B, enkele deur, bovenvergr. 05
B, dubbele deur 06
B, dubbele deur, bovenvergr. 07
C, enkele deur 08
C, enkele deur, bovenvergr. 09
C, dubbele deur 10
C, dubbele deur, bovenvergr. 11
D, enkele deur 12
D, enkele deur, bovenvergr. 13
D, dubbele deur 14
D, dubbele deur, bovenvergr. 15
E, enkele deur 16
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling DIN-richting

Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Links N11**20091*000M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Rechts N11**30091*000M
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N11**40091*000K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N11**40091*000L
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Links N11**21291*000M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Rechts N11**31291*000M
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N11**41291*000K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N11**41291*000L
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Links N11**20091*000X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Rechts N11**30091*000X
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N11**40091*000G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N11**40091*000W
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Links N11**21291*000X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Rechts N11**31291*000X
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R N11**41291*000G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R N11**41291*000W

Let op:
Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengte 235 mm.

38 OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
Ø22 mm profielcilinder

Standaard paniekslot Standaard paniekslot N11XX 00 Doornmaat
01
Ø22 mm profielcilinder, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 74 mm. 02 55 mm 1
03 60 mm 2
Paniekfunctie 04 65 mm 3
05 80 mm 5
B, enkele deur 06 100 mm 7
B, enkele deur, bovenvergr. 07
B, dubbele deur 08
B, dubbele deur, bovenvergr. 09
C, enkele deur 10
C, enkele deur, bovenvergr. 11
C, dubbele deur 12
C, dubbele deur, bovenvergr. 13
D, enkele deur 14
D, enkele deur, bovenvergr. 15
D, dubbele deur 16
D, dubbele deur, bovenvergr.
E, enkele deur
E, enkele deur, bovenvergr.
E, dubbele deur
E, dubbele deur, bovenvergr.
P, enkele deur

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking Bovenvergrendeling DIN-richting N11**20098*000M
N11**30098*000M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Links N11**40098*000K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk Rechts N11**40098*000L
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N11**21298*000M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm nee niet mogelijk L/R N11**31298*000M
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Links N11**41298*000K
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk Rechts N11**41298*000L
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N11**20098*000X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 235 mm ja niet mogelijk L/R N11**30098*000X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Links N11**40098*000G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. Rechts N11**40098*000W
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N11**21298*000X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm nee alleen met bovenvergr. L/R N11**31298*000X
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Links N11**41298*000G
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. Rechts N11**41298*000W
Standaard paniekslot R3 x 24 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R
Standaard paniekslot R3 x 20 mm 285 mm ja alleen met bovenvergr. L/R

Let op:
Paniekfunctie P alleen zonder bovenvergrendeling beschikbaar en alleen in de voorplaatlengte 235 mm.

39 OneSystem-sloten Standaard panieksloten breedstijl
Standaard passieve deurslot

Standaard passieve deurslot N1420 Standaard paniekslot
DIN L/R.

DIN-richtingen Doornmaat

Universeel 0 65 mm 3
80 mm 5
100 mm 7

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Bewaking

Passieve deurslot R3 x 20 mm 235 Nee N14200009X*000D
Passieve deurslot R3 x 24 mm 235 Nee N14200009X*000E
Passieve deurslot R3 x 20 mm 235 Ja N14200129X*000D
Passieve deurslot R3 x 24 mm 235 Ja N14200129X*000E

40 OneSystem-sloten Veiligheidssloten mechanisch 309N/319N
Het mechanisch, zelfvergrendelende paniekslot

Paniek veiligheidsslot De mechanische veiligheidspanieksloten 309N en Veiligheidspanieksloten 3x9N/5x9N/8x9N –
319N zijn een verdere ontwikkeling van de succesvolle de voordelen:
effeff-veiligheidssloten. Zowel de enkelvoudige als
de meervoudige vergrendelingen hebben dezelfde ∙∙ Milieu-productverklaring (EPD) volgens EN 15804 (in
slotkastafmetingen. Mechanisch, motorisch of kruk- voorbereiding)
gestuurd - de uniforme afmetingen zorgen voor een
eenvoudige inbouw en voor een ongecompliceerde ∙∙ Gecertificeerd voor 500 000 cycli en 300 kg deurge-
uitbreiding van het sluitsysteem. In combinatie met de wicht
OneSystem paniekstangen type A en type B voldoen zij
aan de eisen van EN 1125. In combinatie met diver- ∙∙ Slotvarianten voor dubbele deuren met paniekfunc-
se beslagvarianten kan aan de vereisten van EN 179 tie, passieve deurvergrendeling met veiligheidsbo-
worden voldaan. venvergrendeling voor RC-deuren (in voorbereiding)

∙∙ Zelfvergrendeling met mechanische procesbesturing
∙∙ Geschikt voor brandwerende deuren, EN 1634-1
∙∙ Gecertificeerd volgens EN 179/EN 1125
∙∙ Mechanische vergrendeling 309N/319N: varianten

met paniekfunctie B en E

Drie massieve, gehard
stalen nachtschoten met
20 mm uitslag met een
afschuifbelasting van
20.000 N

Massieve 6 mm voorplaat Massieve 6 mm voorplaat voor Uniforme slotkastmaten, compatibel
met geïntegreerde ver- meer veiligheid met 809N/819N (krukgestuurd) en
grendelstang voor meer 509N/519N (motorgestuurd)
veiligheid DIN links/rechts bruikbaar
door universele kruisschoot en Mogelijkheid voor schroefbe-
Optioneel: omkeerbare hulpschoot vestiging van beslag en ovale
geïntegreerd
dagschootslot voor rozetten door het slot heen
vluchtdeuropener

Optioneel: geïntegreer-
de ontgrendelpin voor
dubbele paniekdeuren

Massieve, gehard stalen Paniekzijde omkeerbaar
nachtschoot met 20 mm (paniekfunctie B)
uitslag met een afschuifbelas-
ting van 20.000 N Ontwikkeld voor Euro-profielcilin-
ders en Ø22 mm profielcilinders

41 OneSystem-sloten Paniek veiligheidssloten mechanisch 309N
De uitvoeringen: gegevens & maten

Technische gegevens 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm Paniek veiligheidsslot
Doornmaat 9 mm
Tuimelaargat 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
(As) afstand 20 mm
312 x 20 x doornmaat + 15,5 mm
Nachtschootuitslag 446 x 24 x 6 mm
Afmetingen behuizing (L x B x H) Staal verchroomd
Afmetingen voorplaat
Materiaal voorplaat 20.000 N
Zijdelingse nachtschootbelasting
volgens EN 12209 6.000 N
Nachtschootterugdrukkracht vol-
gens EN 12209 EN 179 / EN 1125
Normen

6 Ø10 x90° 30 (15) Paniek veiligheidsslot 309NB / 309NE
Ø5,5 De 309N is een zelfvergrendelend paniekslot voor enkele deuren. Voldoet aan
de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en
paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125. Een mechanische sluitvolgorderegeling
voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur.
Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele kruisschoot en omkeerbare
hulpschoot. De paniekzijde is eveneens omkeerbaar.

(9,5)7,5 8,5 20 16141 356 Paniekfunctie Enkele deurversie
2,5 12 B 309NB
26 21,5 4 11,5 (13,5) 8 E 309NE
Ø5,5
75 312 446 == Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
9 24
Ø5,3 25
Ø7
54 5,5 25
14,5 PZ = 92

21,5 RZ = 94

1050 125
35
20,5 186
Ø3
30

15,5

D
24
2

20 0,5
15 30

42 OneSystem-sloten Paniek veiligheidssloten mechanisch 309N
Euro-profielcilinder en Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsslot 309N
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1 Paniekzijde omkeerbaar 4
45 mm 2 DIN L/R
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Paniek veiligheidsslot Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie 309NB001*540000
309NE001*500000
Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm B
Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm E

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Paniek veiligheidsslot 309N
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1 Paniekzijde omkeerbaar 4
45 mm 2 DIN L/R
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie
Paniek veiligheidsslot mechanisch
Paniek veiligheidsslot mechanisch F6 x 24 mm 446 mm B 309NB001*940000
F6 x 24 mm 446 mm E 309NE001*900000
Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

43 OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting
mechanisch 319N
De uitvoeringen: gegevens & maten

6 Ø10 x90° 356 30 Technische gegevens 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm
Ø5,5 Doornmaat 9 mm
Tuimelaargat 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
(9,5)7,5 8,5 20 16 94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
2,5 12 (As) afstand 20 mm
26 21,5 4 11,5 (13,5) 75 312 312 x 20 x doornmaat + 15,5 mm Paniek veiligheidsslot
Ø5,5 8 Nachtschootuitslag 1760 x 24 x 6 mm
25 Afmetingen behuizing (L x B x H) Staal verchroomd
9 Afmetingen voorplaat
54 Ø5,3 25 Materiaal voorplaat 20.000 N
14,5 Ø7 PZ = 92 Zijdelingse nachtschootbelasting
5,5 volgens EN 12209 6.000 N
Nachtschoot terugdrukkracht vol-
gens EN 12209 EN 179 / EN 1125
Gecertificeerd volgens

21,5 RZ = 94 Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319NE / 319NB
De 319N is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniekfunctie voor
1050 125 30 141 enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende
35 deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125.
20,5 Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van
Ø3 de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, door
30 een universele kruisschoot en omkeerbare hulpschoot. De paniekzijde is eveneens
omkeerbaar.
15,5

D

24 20 0,5 Paniekfunctie Enkele deurversie
2 B 319NB
E 319NE

10 x 90° Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
Ø5,5
35 (117,5) 132 (69)
30 15

20,5 20,5 180
50

722 447 30 125 210 30

312 312
356

(1760)

1050 50 69 132 599 1050 20,5 30 30
35 698 20,5 925 250 249
20,5
6 800 24 15 30 180
132

117,5 69
6

44 OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting
mechanisch 319N
De uitvoeringen: gegevens & maten

23,5 32 Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319NB / 319NE met geïntegreerd dagschootslot
40 40,2 64 De 319NB en 319NE zjn zelfvergrendelende meerpuntssluitingen met paniekfunc-
tie voor enkele deuren. Deze voldoen aan de eisen van inbraakwerende deuren,
15,5 24,5 brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN
24 1125. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven
40 453 van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar,
30 door een universele kruisschoot, omkeerbare hulpschoot en extra omschroefbare
20,5 dagschoot. Het geïntegreerde dagschootslot wordt toegepast met een vluchtdeur-
50 opener als vluchtdeurvergrendeling.

Paniek veiligheidsslot 50 Paniekfunctie Enkele deurversie
14,5 20,5 B 319NB
312 E 319NE
6
356 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

30

1050
1
3 18 3
2 20 2

24

35 (117,5) 132 (69) 10 x 90° Veiligheidsmeerpuntssluiting 319N0 omschakelfunctie B
Ø5,5 zonder paniekfunctie
De 319N0 is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting voor enkele deuren.
30 15 Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren en brandwerende deuren die
20,5 geen eisen stellen aan nooduitgangs- en paniekdeuren. Een mechanische sluit-
volgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een180
geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele kruisschoot en
722 447 omkeerbare hulpschoot.30 125 210 30

312 312 Model
356 319N0

(1760) Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.

1050 69 132 599 1050 20,5 30 30
35 698 925 250 249
20,5
800 15 30 180
132 24

117,5 69
6

45 OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting
mechanisch 319N
Met paniekfunctie, Euro-profielcilinder en
Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319N
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1 Paniekzijde omkeerbaar DIN L/R 4
45 mm 2
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie Paniek veiligheidsslot
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm B 319NB001*540000
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met F6 x 24 mm 1760 mm E 319NE001*500000
dagschootslot F6 x 24 mm 1760 mm B 319NB0F1*540000
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met
dagschootslot F6 x 24 mm 1760 mm E 319NE0F1*500000

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Dagschootslot optioneel

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting 319N
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1
45 mm 2 Paniekzijde omkeerbaar DIN L/R 4
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie

Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm B 319NB001*940000
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch F6 x 24 mm 1760 mm E 319NE001*900000
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met F6 x 24 mm 1760 mm B 319NB0F1*940000
dagschootslot
Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting zelfvergrendelend mechanisch met F6 x 24 mm 1760 mm E 319NE0F1*900000
dagschootslot

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Dagschootslot optioneel

46 OneSystem-sloten Veiligheidsmeerpuntssluiting mechanisch 319N
Zonder paniekfunctie, Euro-profielcilinder en Ø22 mm
profielcilinder

Veiligheidsmeerpuntssluiting 319N0
Euro-profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat Richtingen
DIN L / R 0
35 mm 0
40 mm 1
45 mm 2
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Paniek veiligheidsslot Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Omschakelfunctie
Veiligheidsmeerpuntssluiting met doorgaande krukstift B
F6 x 24 mm 1760 mm 319N0001*500000
Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

Veiligheidsmeerpuntssluiting 319N0
Ø22 mm profielcilinder, zonder paniekfunctie, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1
45 mm 2
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Omschakelfunctie
Veiligheidsmeerpuntssluiting met doorgaande krukstift B
F6 x 24 mm 1760 mm 319N0001*900000

Let op:
Sluitplaat moet apart worden besteld.

47 OneSystem-sloten Veiligheidssloten motorgestuurd 509N/519N
Het motorgestuurde, zelfvergrendelende paniekslot

De motorgestuurde veiligheidspanieksloten 509N en Motorgestuurd veiligheidspaniekslot 509N/519N Paniek veiligheidsslot
519N zijn een verdere ontwikkeling van de succesvolle - de voordelen ten opzichte van de mechanische
effeff-veiligheidssloten. Zowel de enkelpunts- als de variant:
meerpuntssluitingen hebben dezelfde slotkastafme-
tingen. Mechanisch, motorgestuurd of krukgestuurd ∙∙ Geïntegreerde motoraandrijving
- de uniforme afmetingen zorgen voor een eenvoudige ∙∙ Geïntegreerde besturingselekronica voor externe
inbouw en voor een ongecompliceerde uitbreiding
van het sluitsysteem. In combinatie met de OneSystem aansturing zonder extra besturing, alternatieve extra
paniekstangen type A en type B voldoen zij aan de functies door de externe IO-module van OneSystem
eisen van EN 1125. In combinatie met diverse beslag- ∙∙ Hi-O bustechnologie voor aansluiting op het ASSA
varianten kan aan de vereisten van EN 179 worden ABLOY Hi-O bussysteem
voldaan. ∙∙ Geïntegreerde deurstandsignaleringen middels
contactvrije sensoren, voor toestandsopvraag (deur
Drie massieve, gehard open of dicht) via de externe OneSystem IO-module:
stalen nachtschoten met · Deurtoestand door sluitplaatcontact
20 mm uitslag met een · Nachtschootpositie ingeschoven en uitgeschoven
afschuifbelasting van · Cilinderbediening
20.000 N · Krukbewaking

Massieve 6 mm voor- Massieve 6 mm voorplaat voor Uniforme aansluittechniek:
plaat met geïntegreerde meer veiligheid 2-draads bustechnologie
vergrendelstang voor meer
veiligheid DIN links/rechts bruikbaar Uniforme slotkastmaten, compatibel
door universele kruisschoot en met 309N/319N (mechanisch) en
Optioneel: geïntegreerd omkeerbare hulpschoot 809N/819N (krukgestuurd)
dagschootslot voor
vluchtdeuropener Mogelijkheid voor schroefbe-
vestiging van beslag en ovale
Optioneel: geïntegreer-
de ontgrendelpin voor rozetten door het slot heen
dubbele paniekdeuren

Massieve, gehard stalen Een variant voor Euro-
nachtschoot met 20 mm uit- profielcilinders en
slag met een afschuifbelasting
van 20.000 N Ø22 mm profielcilinders

48 OneSystem-sloten Paniek veiligheidssloten motorgestuurd 509N
De uitvoeringen: gegevens & maten

Elektrische gegevens 24 V DC +/- 15%
Nominale bedrijfsspanning 50 mA
max. 2,2 A (<1,5 sec.)
Nominale stroomopname rusttoe-
stand vergrendeld motor actief

Paniek veiligheidsslot Technische gegevens 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm
Doornmaat 9 mm
Tuimelaargat 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
(As) afstand 20 mm
328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm
Nachtschootuitslag 446 x 24 x 6 mm
Afmetingen behuizing (L x B x H) Staal verchroomd
Afmetingen voorplaat (L x B x H)
Materiaal voorplaat 20.000 N
Zijdelingse nachtschootbelasting
volgens EN 12209 6.000 N
Nachtschootterugdrukkracht
volgens EN 12209 EN 179, EN 1125
Gecertificeerd volgens

6 16 Ø10 x90° Veiligheidsslot motorgestuurd 509NE
30 (15)Ø5,5De 509NE is een zelfvergrendelend paniekslot met motorische aandrijving voor
enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende
(9,5)7,5 40,5 deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125. Een mecha-
nische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nacht-
16 schoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar, door universele
kruisschoot en omkeerbare hulpschoot.
81 6 8,5 Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op
het ASSA ABLOY Hi/O-bussysteem.
(9,5)7,5 20 141 Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor
356 toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module:
26 21,5 4 11,5 (13,5) 75 312 446 16 - Deurtoestand via sluitplaatcontact
Ø5,5 12 - Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven
- Cilinderbediening
9 25 - Krukbewaking

54 Ø5,3 25 Model
14,5 Ø7 PZ = 92 509NE
(2,5) 5,5
RZ = 94 Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
21,5

1050 125 8
35
20,5 186
(Ø3)
(30)

24 15,5 ==
2 D 24

20 0,5 Accessoires Best. nr.
15 30 Aansluitkabel 10 m N59550010000000
IO-module N59500000000000
Voeding 1003-24-4----10

49 OneSystem-sloten Paniek veiligheidsslot motorgestuurd 509N
Met paniekfunctie, Euro-profielcilinder en
Ø22 mm profielcilinder

Paniek veiligheidsslot motorgestuurd 509NE
Euro-profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 92 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1
45 mm 2
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie 509NE001*500000 Paniek veiligheidsslot
Paniek veiligheidsslot motorgestuurd F6 x 24 mm 446 mm E

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

Paniek veiligheidsslot motorgestuurd 509NE
Ø22 mm profielcilinder, EN 179 & EN 1125, tuimelaargat 9 mm, (as) afstand 94 mm.

Doornmaat Richtingen

35 mm 0 DIN L / R 0
40 mm 1
45 mm 2
55 mm 4
65 mm 6
80 mm 8

Artikel Model voorplaat Voorplaatlengte Paniekfunctie 509NE001*900000
Paniek veiligheidsslot motorgestuurd F6 x 24 mm 446 mm E

Let op:
Aansluitkabel en sluitplaat moeten apart worden besteld.

50 OneSystem-sloten Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting
motorgestuurd 519N
De uitvoeringen: gegevens & maten

6 Elektrische gegevens 24 V DC +/- 15%
Nominale bedrijfsspanning 50 mA
(9,5)7,5 40,5 125 Ø10 x90° 356 30 max. 2,2 A (<1,5 sec.)
312 16 Ø5,5 Nominale stroomopname rusttoe-
stand vergrendelt motor actief
16
81 6 8,5 12 Technische gegevens 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm
Doornmaat 9 mm
(9,5)7,5 20 8 Tuimelaargat 92 mm (voorbereid voor Euro-profielcilinder),
94 mm (voorbereid voor Ø22 mm profielcilinder)
Paniek veiligheidsslot 26 21,5 4 11,5 (13,5) 75 446 (As) afstand 20 mm
Ø5,5 328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm
25 Nachtschootuitslag 1760 x 24 x 6 mm
9 Afmetingen behuizing (L x B x H) Staal verchroomd
54 25 Afmetingen voorplaat (L x B x H)
14,5 Ø5,3 PZ = 92 Materiaal voorplaat 20.000 N
(2,5) Ø7 Zijdelingse nachtschootbelasting
5,5 RZ = 94 volgens EN 12209 6.000 N
21,5 Nachtschootterugdrukkracht vol-
gens EN 12209 EN 179, EN 1125
1050 20,5 30 141 Gecertificeerd volgens
35

(Ø3)
(30)

15,5
D

24 Paniek veiligheidsmeerpuntssluiting motorgestuurd 519NE
2 De 519NE is een zelfvergrendelende meerpuntssluiting met paniekfunctie en mo-
torische aandrijving voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende
20 0,5 deuren, brandwerende deuren, nooduitgangs- en paniekdeuren volgens EN 179 en
EN 1125. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschui-
35 (117,5) 132 (69) 10 x 90° ven van de nachtschoot bij een geopende deur. Het slot is universeel L/R toepasbaar,
Ø5,5 door een universele kruisschoot en omkeerbare hulpschoot.
20,5 Geïntegreerde besturingselektronica voor externe aansturing of voor aansluiting op
30 15 het ASSA ABLOY Hi/O-bussysteem.
Geïntegreerde deurstandsignaleringen uitgevoerd als contactvrije sensoren, voor
20,5 toestandsopvraag (deur open of dicht) via de externe OneSystem IO-module:180
50 - Deurtoestand via sluitplaatcontact
722 447 - Nachtschoot ingeschoven en uitgeschoven30 125 210 30
50 - Cilinderbediening
20,5 312 312 - Krukbewaking
356
6 20,5 Model
(1760)
519NE

Bijpassende producten vindt u onder de rubriek Accessoires.
1050 30 30
35 698 69 132 599 1050 250 249
925
15 30 180 Accessoires Best. nr.
800 Aansluitkabel 10 m N59550010000000
132 IO-module N59500000000000
Voeding 1003-24-4----10
117,5 69 20,5
6 24


Click to View FlipBook Version