The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Business Plan_DA_พรธีรา เหรียญทอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by พรธีรา เหรียญทอง, 2022-07-10 09:40:43

Business Plan_DA_พรธีรา เหรียญทอง

Business Plan_DA_พรธีรา เหรียญทอง

DA-Business Plan รุ่น 3

นางสาวพรธีรา เหรียญทอง

นักวางแผนประกันชวี ติ LP3

1.ความเป็ นมาของกจิ การ

Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เริ่มตน้ จากการเป็ นตวั แทนประกันชวี ติ
บริษัท เมืองไทยประกันชวี ิต จากดั (มหาชน) ตงั้ แตป่ ี พ.ศ.
โดยทาหน้าทช่ี ักชวนใหค้ นทาประกันชวี ิตกับบริษัท โดยการนัดหมายเข้าพบ และเสนอขาย
ผลิตภณั ฑป์ ระกันชวี ติ ในรูปแบบการทาตลาดตวั แทนท่วั ไป

ปัจจบุ นั ชอ่ งทางในการเข้าถึงประกนั ชวี ติ มหี ลากหลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นการขาย
ผ่านตวั แทน ธนาคาร นายหน้า การขายทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และดจิ ทิ ลั ทาให้คนไทย
รู้จัก และเข้าถงึ ประกันชีวิตมากขนึ้ ถอื เป็ นโอกาสทด่ี ใี นการทาตลาดเพม่ิ เตมิ
นอกเหนือกจากการทาตลาดในรูปแบบเดมิ ของตวั แทน

แรงบนั ดาลใจของ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เกิดจากความมุ่งม่ันทจี่ ะดแู ล
คนไทยใหม้ ชี วี ิตทด่ี กี ว่า ดว้ ยการวางแผนชวี ติ และวางแผนทางการเงนิ ผ่านผลิตภณั ฑ์
ประกันชีวิตทห่ี ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างหลักประกันใหก้ ับครอบครัว การออมเงนิ
การวางแผนเพอ่ื เตรียมตวั ในวัยเกษียณ อุบตั เิ หตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง

โดยเพมิ่ ช่องทางการทาตลาดดจิ ทิ ลั Digital Marketing ผ่านการสร้างแบรนด์
เป็ นของตวั เอง Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา

2.แนวคดิ ในการทาธุรกจิ

การตลาดในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยที มี่ ีการพฒั นา
อยา่ งตอ่ เน่ือง และรวดเร็ว ทาใหม้ ชี ่องทางในการเข้าถงึ ลูกคา้ ไดม้ ากขึน้ ส่งผลตอ่
ยอดขาย และความม่ันคงในอนาคต

การตลาดดจิ ทิ ลั Digital Marketing จงึ เป็ นอกี หน่ึงทางเลือกในการสร้าง
ธุรกจิ ในแบรนดข์ องเรา Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา

เพราะการสร้างการรับรู้ในวงกว้างไม่ใช่เรื่องยากอกี ตอ่ ไป ดว้ ยเทคโนโลยที ล่ี ูกค้า
สามารถเข้าถงึ สื่อตา่ งๆ ไดง้ า่ ยขึน้ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านการสร้างการมี
ส่วนร่วมผ่านกลยุทธต์ า่ ง ๆ ทางส่ือดจิ ทิ ลั

3.รายละเอยี ดโครงการ

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยที มี่ กี ารพฒั นาอยา่ งตอ่ เน่ือง และรวดเร็ว ทาให้
มีช่องทางในการเข้าถงึ ลูกคา้ ไดห้ ลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ นการขายผ่านตวั แทน
ธนาคาร นายหน้า การขายทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และดจิ ทิ ลั
ดว้ ยเหตุนีจ้ งึ ไดจ้ ัดทาโครงการนีข้ ึน้ เพอ่ื สร้างแบรนดข์ องตวั เองชอ่ื ว่า Better Life
มาดามเปิ้ ล พรธีรา โดยสร้างการรับรู้ ผ่านการสร้างการมสี ่วนร่วมผ่านกลยุทธต์ ่าง ๆ ทาง
สื่อดจิ ทิ ลั ใหล้ ูกค้าสามารถเข้าถงึ ส่ือตา่ งๆ ไดง้ า่ ยขึน้ ทกุ ท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
ดงั นั้นไม่ว่าเทคโนโลยจี ะเปลี่ยนแปลงไปอยา่ งไร Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา
ยงั คงมุ่งม่ันทจ่ี ะทาหน้าทใ่ี นการดแู ลคนไทยใหม้ ีชวี ติ ทด่ี กี ว่า ดว้ ยการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงนิ ผ่านผลิตภณั ฑป์ ระกนั ชวี ติ ในทุกแพลตฟอรม์

วตั ถุประสงค์

1. เพอื่ ใหแ้ บรนด์ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา
เป็ นทรี่ ู้จกั ในทกุ แพลตฟอรม์

2. เพอ่ื สร้างยอดขายเพม่ิ ขนึ้ อยา่ งตอ่ เน่ือง สม่าเสมอ

เป้าหมาย

ระยะสั้น ( 6 เดอื น )
1. เพจ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เป็ นทร่ี ู้จกั บนตลาดออนไลน์
2. ยอดขายเพม่ิ ขึน้ จากช่องทางออนไลน์ Digital Marketing

ระยะยาว
1. เพจ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เป็ นทร่ี ู้จักในทกุ แพลตฟอรม์
2. ลูกค้ารู้จกั รัก และภกั ดใี นแบรนด์
3. มฐี านลูกค้าทมี่ ่ันคง

4.การวิเคราะหส์ ถานการณ์

ด้านการตลาด ภาพรวมในธุรกจิ ประกันชวี ิตในไตรมาสแรกของปี 2565
ทาใหเ้ หน็ ว่าคนไทยเร่ิมตระหนักถงึ การดแู ล และวางแผนเตรียมความพร้อม
สุขภาพมากขนึ้ เนื่องจากตอ้ งบริหารความเสี่ยงจากคา่ ใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาลทม่ี ี
แนวโน้มสูงขนึ้ ทุกปี ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแตม่ ีอายุขยั เพม่ิ มากขนึ้
จากเทคโนโลยที างการแพทยท์ กี่ ้าวหน้า และการลดหย่อนภาษี ผลิตภณั ฑป์ ระกันชวี ิต
จงึ ตอบโจทยท์ กุ ไลฟ์ สไตล์

อา้ งองิ ขอ้ มลู จากหนงั สอื พมิ พป์ ระชาชาติธรุ กิจ ฉบบั วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2565 คอลมั น์ หนุ้ -การเงิน

5.สภาพการแข่งขนั

ธุรกจิ ประกนั ชวี ิตมสี ่วนแบง่ ทางการตลาดจากบริษัทยกั ษใ์ หญ่ และบริษัท
ประกนั ภยั มีการแข่งขันคอ่ นข้างรุนแรงจากหลากหลายกลยทุ ธอ์ าทเิ ช่น

1.กลยุทธก์ ารขยายช่องทางการขายทหี่ ลากหลายจากเดมิ ทอี่ าศัยช่องทาง
การขายผ่านตวั แทนประกันชีวิตอยา่ งเดยี ว ปัจจุบันไดเ้ พมิ่ ช่องทางอน่ื ๆ เพม่ิ ขนึ้
อยา่ งรวดเร็ว ทงั้ การขายผ่านธนาคาร นายหน้า การขายทางโทรศัพท์
ทางไปรษณีย์ ร้านสะดวกซอื้ และดจิ ทิ ลั

5.สภาพการแข่งขนั (ตอ่ )

2. กลยุทธพ์ นั ธมติ ร ดว้ ยการจบั เมอื งกับช่องทางธนารคารของบริษัทประกนั

3. กลยุทธร์ ักษาลูกคา้ จากบริษัท สู่การขายตรงฐานลูกคา้ ของตวั แทน
4. กลยุทธส์ ่ือสารทางการตลาดผ่านการโฆษณาใชด้ ารา และบุคคลที่
มีชื่อเสียงเพอื่ ใหล้ ูกคา้ ตดิ ตาม

6.โอกาสทางธุรกจิ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยที ม่ี ีการพัฒนาอย่างตอ่ เน่ือง และ
รวดเร็ว ทาใหม้ ชี ่องทางในการเข้าถงึ ลูกค้าไดห้ ลากหลายช่องทางมากขนึ้
จงึ เป็ นโอกาสในการสร้างยอดขาย และสร้างแบรนดใ์ หเ้ กิดขนึ้ ได้

7.วัตถุประสงคท์ างธุรกิจ

1. เพอื่ ความม่ันคงในอาชพี ตวั แทน อย่างตอ่ เน่ืองไม่มีทสี่ ิน้ สุด

2. เพอื่ ความเจริญเตบิ โตในสายงานตวั แทน จากตาแหน่งนักวางแผน
ประกันชีวิต LP สู่ตาแหน่งผู้จัดการ

3. เพอื่ ยอดขายทเ่ี พมิ่ ขนึ้ อย่างตอ่ เนื่องสม่าเสมอ

4. เพอื่ ความสุขของคนไทยทจี่ ะไดร้ ับการวางแผนชวี ติ ทด่ี ี

8.เป้าหมายและกลยุทธ์
เป้าหมาย

1. เพจ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เป็ นทร่ี ู้จักบนตลาดออนไลน์

2. ยอดขายเพม่ิ ขึน้ จากช่องทางออนไลน์ Digital Marketing

3. เพจ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เป็ นทรี่ ู้จกั ในทุกแพลตฟอรม์

4. ลูกค้ารู้จกั รัก และภกั ดใี นแบรนด์

8.เป้าหมายและกลยุทธ์

กลยุทธ์

1. Social Media Marketing ใช้โซเชยี ลผลักดนั ใหเ้ พจ Better Life
มาดามเปิ้ ล พรธีรา เป็ นทรี่ ู้จกั ผ่านช่องทาง Facebook Instagram TikTok

2. Content Marketing ผลิต Content ใหค้ วามรู้ดว้ ยเนือ้ หาทเ่ี กี่ยวขอ้ ง
กบั ผลิตภณั ฑ์ ส่งตรงยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อออนไลนเ์ พอ่ื สร้างรายไดก้ ลับมาอยา่ ง
ตอ่ เน่ือง และย่ังยนื

3. จดั ทาโฆษณาเฟซบุ๊ค (Facebook Ads) เจาะกลุ่มเป้าหมายผ่าน
Content ทไี่ ดร้ ับความนิยม

8.เป้าหมายและกลยุทธ์

กลยุทธ์

4. Video Content ผ่านการ Live Streaming บนช่องYouTube ในรูป
แบบของการจัดรายการวิทยุ “Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา”

5. ผลิต Clip Video Content สั้น 1-2 นาที ผ่าน TikTok ,ช่องYouTube

9.งบประมาณ

แหล่งทมี่ าของเงนิ ทุนจาก CEO เพจ Bettet Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา
จานวน 50,000 บาท

10.ผลลัพธท์ คี่ าดหวงั
1. มีความม่ันคงในอาชพี ตวั แทน อย่างตอ่ เนื่องไม่มีทส่ี นิ้ สุด

2. มคี วามเจรญิ เตบิ โตในสายงานตวั แทน จากตาแหน่งนักวางแผน
ประกันชวี ิต LP สู่ตาแหน่งผู้จดั การ

3. มียอดขายทเี่ พมิ่ ขึน้ อยา่ งตอ่ เน่ืองสม่าเสมอ

4. คนไทยทกุ คนจะไดร้ ับการวางแผนชีวติ ทด่ี ขี ึน้

11.ข้อเสนอแนะความเสีย่ ง

การทางาน การทาธุรกจิ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในแตล่ ะวัน หนีไมพ่ น้ การ
เผชญิ หน้ากบั ปัญหา อยทู่ วี่ ่าเราจะรับมอื อย่างไร เพราะปัญหาหลกี เลย่ี งไม่ได้
แตเ่ ราสามารถเรียนรู้และแกป้ ัญหาเหล่านั้นได้

PDCA จงึ เป็ นเคร่ืองมือทจี่ ะนามาใช้ เพอื่ ใหก้ ารทางานเป็ นระบบ
ในการแกไ้ ขปัญหาทเี่ กดิ ขนึ้ และนามาพฒั นาอยา่ งตอ่ เน่ือง เพอ่ื ใหธ้ ุรกจิ เตบิ โต
และปราศจากความเส่ียง

แผนธุรกจิ

Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา

ของ

นางสาวพรธีรา เหรียญทอง

นักวางแผนประกันชวี ติ LP3
MTLP 2 จงั หวัดสุราษฎรธ์ านี

ส่วนที่ 1 สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ

ความเป็ นมาของธุรกิจ
1.ชอ่ื เจา้ ของ : นางสาวพรธีรา เหรียญทอง
2. ชอื่ แบรนด์ : Beter Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา
3.สินคา้ หรือบริการ

3.1 บริการใหค้ าแนะนา ใหค้ าปรึกษาในการวางแผนชีวิต ผ่านผลิตภณั ฑป์ ระกนั ชีวติ
- ความคุม้ ครองชีวติ (หลักประกนั ชีวติ ออมทรัพย์ เกษยี ณ อุบัตเิ หตุ
- ประกนั สุขภาพและโรคร้ายแรง (ประกันสุขภาพ ประกนั โรคร้ายแรง)

4.ระยะเวลาดาเนินธุรกจิ ตงั้ แตป่ ี พ.ศ. 2559 ถงึ ปัจจบุ นั
5.ลักษณะธุรกจิ หรือโครงการ เจ้าของคนเดยี ว

ส่วนที่ 1 สรุปความเป็ นมาของธุรกจิ

ประวัตแิ ละประสบการณผ์ ู้บริหาร

1.ชอ่ื -นามสกุล : นางสาวพรธีรา เหรียญทอง อายุ 49 ปี

2.ตาแหน่งในธุรกิจ : ผู้บริหาร CEO

3.ระดับการศกึ ษา การอบรม และ สถาบัน
ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบณั ฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

B.B.A.(Human Resource Management) มหาวิทยาลัยราชภฏั สุราษฎรธ์ านี

ส่วนที่ 1 สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ

4.ประวตั กิ ารทางาน
ปี พ.ศ.2538 - 2558

- ครูสอน และหวั หน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สถาบนั ในเครือสุราษฎรเ์ ทคโนโลยี
- ผู้จดั การสถานีวทิ ยุร่วมดว้ ยช่วยกัน สานักข่าว ไอ.เอน็ .เอ็น.
- ผลิตรายการวิทยุ เรารักษล์ ูกทงุ่ กับดเี จเปิ้ ล กมลวรรณ ทางสถานีวทิ ยุ อสมท.

สุราษฎรธ์ านี และ สถานีวทิ ยุกองทพั ภาคท่ี 4 ค่ายวภิ าวดรี ังสติ สุราษฎรธ์ านี
- ตวั แทนประกันชวี ติ บริษัท เอไอเอ
ปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั
- ตวั แทนประกันชีวิต บริษัท เมอื งไทยประกันชวี ติ จากัด (มหาชน)

ส่วนท่ี 2 วตั ถุประสงคแ์ ละทม่ี าของโครงการ

แนวคดิ หรือความเป็ นมาของกจิ การ (เหตจุ งู ใจ หรอื แรงบนั ดาลใจ จดุ เปล่ยี นท่ีทาํ ใหเ้ รม่ิ
ประกอบธรุ กิจ และ/หรอื ขยายกิจการ)

การตลาดในปัจจบุ นั มีการแข่งขันกันสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยที ม่ี กี าร
พัฒนาอยา่ งตอ่ เน่ือง และรวดเร็ว ทาใหม้ ีช่องทางในการเข้าถงึ ลูกค้าไดม้ ากขนึ้ ส่งผล
ตอ่ ยอดขาย และความม่ันคงในอนาคต

การตลาดดจิ ทิ ลั Digital Marketing จงึ เป็ นอกี หน่ึงทางเลือกในการสร้าง
ธุรกจิ ในแบรนดใ์ หเ้ ตบิ โต และม่ันคง

การวิเคราะหส์ ถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวเิ คราะหจ์ ุดแข็ง จดุ อ่อน โอกาส และอุปสรรค (ของภาพรวมทงั้ กิจการ)

จุดแขง็ (ปัจจยั ภายในองคก์ รท่ที าํ ใหก้ ิจการมีความ ไดเ้ ปรียบคูแ่ ข่ง หรอื มีศักยภาพในการดาํ เนินธรุ กิจ)

1. มผี ลิตภณั ฑท์ ตี่ อบโจทยล์ ูกค้าทุกไลฟ์ สไตล์
2. บุคลากรมที ศั นดตทิ ด่ี ตี อ่ งาน มบี ุคลิกภาพดี แตง่ กายเรียบร้อย น่าเชอ่ื ถอื มคี วาม
เชยี่ วชาญในการนาเสนอ และดแู ลลูกค้าหลังการขายอยา่ งตอ่ เนื่อง
3. บุคลากรมีความเชยี่ วชาญในการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาตวั เองอย่างสม่าเสมอ
4. มีกระบวนการทางานทถ่ี ูกตอ้ ง รวดเร็ว มที กั ษะในการตดิ ตอ่ สื่อสาร มกี ารวางแผน
งานเป็ นระบบ Plan Do Check Action วนลูป (วงจร) อย่างตอ่ เน่ือง

การวิเคราะหส์ ถานการณ์ (SWOT Analysis)

จุดอ่อน (ปัจจยั ภายในองคก์ รท่ที าํ ใหก้ ิจการ เสยี เปรียบคูแ่ ข่ง หรอื เป็ นปัญหา ในการดาํ เนินธรุ กิจ)

1.ธุรกจิ ในรูปแบบเดยี วกันมเี ป็ นจานวนมาก ทาใหล้ ูกค้ามีข้อเปรียบเทยี บ
2. การเรียนรู้ และพฒั นาบุคลากรในการเทคโนโลยอี ย่างตอ่ เนื่องสม่าเสมอ
3. การผลิตผลงาน Content Marketing อยา่ งตอ่ เนื่องสม่าเสมอ
4. องคค์ วามรู้ในการพฒั นางาน

การวิเคราะหส์ ถานการณ์ (SWOT Analysis)

โอกาส (ปัจจยั ภายนอกท่จี ะ สง่ เสริม หรอื สนับสนุน ใหก้ ิจการเติบโตไดใ้ นอนาคต)

1. มีคลังความรู้ในการพฒั นาบุคลากรจาก MTL ACADEMY

2. เทคโนโลยที ที่ นั สมัย ทาใหเ้ ข้าถงึ ลูกค้าไดต้ ลอด 24 ช่ัวโมง

3. Digital Marketing บนทกุ แพลตฟอรม์ เช่น ช่องทาง Facebook
Instagram TikTok และ YouTube

การวเิ คราะหส์ ถานการณ์ (SWOT Analysis)

อุปสรรค (ปัจจยั ภายนอกท่ที าํ ใหก้ ิจการ ไมร่ ุ่งเรือง เตบิ โตช้า เป็นอปุ สรรคต่อการดาํ เนินกิจการ)

1. คูแ่ ข่งในอาชีพเดยี วกัน และส่วนแบง่ ทางการตลาดประกันชวี ติ

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการตลาด

1.1 เปา้ หมายการขายและเง่ือนไขการขาย

ยอดขายปัจจุบนั 45,000 บาท/เดอื น
ยอดขายปัจจุบัน 550,000 บาท/ปี
เป้าหมายยอดขาย 1,000,000 บาท/ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการตลาด

2.1 สนิ ค้าหรือบริการ ทจ่ี าหน่ายในปัจจุบัน

1.ชอ่ื แบบสนิ ค้า หลักประกันชวี ติ 99/20 ราคา 200,000 บาท/ปี คุ้มครองชวี ติ 10 ล้าน
ลักษณะเดน่ ทแี่ ตกต่างจากคู่แข่ง

1.1 เทคนิคการนาเสนอเข้าใจง่าย และตรงตามความตอ้ งการของลูกค้า (วเิ คราะหล์ ูกค้าได้ด)ี
1.2 มกี ระบวนการ Process งานทด่ี รี วดเร็ว ถูกตอ้ ง และมบี ริการหลังการขายดี

2.ชอ่ื แบบสนิ ค้า ดเี ฮลท์ 1-5 ล้าน ราคา 50,000 บาท/ปี
ลักษณะเดน่ ทแี่ ตกตา่ งจากคู่แข่ง

2.1 เหมาจา่ ยในวงเงนิ เดยี ว
2.2 หมดกังวลเร่ืองค่าห้อง และค่ารักษา

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นต่างๆ ของธุรกจิ

แผนการตลาด

3. คู่แข่งขันทสี่ าคัญ (ระบชุ ่ือคแู่ ข่งขนั ขอ้ ไดเ้ ปรยี บ และขอ้ เสียเปรยี บของกิจการท่ีมีตอ่ คแู่ ข่งขนั )

ช่อื คู่แข่งขันทางตรง
บริษัทประกันชวี ิต บริษัทประกันภยั และตวั แทนประกันชีวติ

ชอื่ คูแ่ ข่งขันทางอ้อม
โบรคเกอร์ บริษัทเงนิ ทนุ ตา่ ง ๆ และร้านสะดวกซอื้

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นต่างๆ ของธุรกจิ

แผนการตลาด
4. กลุม่ ลกู คา้ เป้าหมาย ทจี่ ะซอื้ สนิ คา้ / บริการ (ควรระบกุ ลมุ่ เปา้ หมายท่จี ะเจาะตลาดใหไ้ ดม้ ากท่สี ดุ หรอื ตวั อยา่ ง
รายช่ือลกู คา้ )

กลุม่ ลูกค้าวัยทางาน อายรุ ะหวา่ ง 25 – 45 ปี

ช่วงรายไดข้ องกลุ่มเป้าหมาย 20,000 ขนึ้ ไป

วถิ ชี วี ติ / การใชช้ วี ติ (ไลฟ์ สไตล์ / วถิ ชี วี ติ ความชอบ แนวโน้มชวี ติ ความเป็ นอย)ู่
1.ชอบทากจิ กรรมในครอบครัว
2.ชอบออกกาลงั กาย
3.ทานอาหารเพอ่ื สุขภาพ
4.คนทใี่ ช้โทรศัพทม์ อื ถอื

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกจิ

แผนการตลาด

5. กลยทุ ธท์ างการตลาดของกิจการ(เพ่อื ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายของกิจการ โดยใชก่ ลยทุ ธ 4 P หรอื กลยทุ ธท์ ่ีเหมาะสม)

5.1 กลยุทธด์ า้ นสนิ คา้ -บริการ Product : (เช่น การพฒั นาผลิตภณั ฑ์ การมีสินคา้ ท่ี
หลากหลายฯ)

- ผลิต Content เก่ียวกับการวางแผน และการดแู ลสุขภาพ
- ผลิตรายการวิทยุเก่ยี วกับการดแู ลสุขภาพ และการวางแผนชีวติ
- ผลิต VDO สั้น
- ผลิต Story เร่ืองเล่า

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการตลาด
5. กลยทุ ธท์ างการตลาดของกิจการ(เพ่อื ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายของกิจการ โดยใช่กลยทุ ธ 4 P หรอื กลยทุ ธท์ ่ีเหมาะสม)

5.2 กลยทุ ธด์ า้ นราคา Price : (เช่น การจาํ หนา่ ยสินคา้ ราคาเดียว การตงั้ ราคา
ตามฤดกู าลสาํ หรบั กลมุ่ หอ้ งพกั ฯ) .

รายเดอื น และรายปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกจิ

แผนการตลาด
5. กลยทุ ธท์ างการตลาดของกิจการ(เพ่อื ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายของกิจการ โดยใชก่ ลยทุ ธ 4 P หรอื กลยทุ ธท์ ่ีเหมาะสม)

5.3 กลยทุ ธด์ า้ นช่องทางการจดั จาํ หนา่ ย Place : (เช่น เนน้ ชอ่ งทางการตลาดออนไลน์ เนน้ การกระจายสินคา้ ฯ) .

1.นัดหมายลูกคา้ เข้าพบ ทาการเสนอขาย (ช่องทางปกต)ิ

2. เพจ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา (Digital Marketing)

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นต่างๆ ของธุรกิจ

แผนการตลาด
5. กลยทุ ธท์ างการตลาดของกิจการ(เพ่อื ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายของกิจการ โดยใช่กลยทุ ธ 4 P หรอื กลยทุ ธท์ ่ีเหมาะสม)

5.4 กลยทุ ธด์ า้ นประชาสมั พนั ธแ์ ละสง่ เสรมิ การขาย Promotion : (เชน่ เนน้ การ
ประชาสมั พนั ธท์ ่ีมีคา่ ใชจ้ า่ ยต่าํ ฯ)

จัดทาโฆษณาเฟซบุค๊ (Facebook Ads) เจาะกลุ่มเป้าหมายผ่าน
Content ทไ่ี ดร้ ับความนิยม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นต่างๆ ของธุรกิจ

แผนการตลาด

6. ช่องทางการจัดจาหน่ายปัจจุบนั

6.1 OffLine :
1. นัดหมายเข้าพบลูกค้าเก่าเพอื่ ตอ่ ยอดลูกคา้ ใหม่
2. ลูกค้าแนะนา

6.2 OnLine :
1. Facebook
2. Instragram

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการตลาด

7. การส่งเสริมการขาย

การโฆษณา ประชาสัมพนั ธ.์
-Facebook Page ชื่อเพจ(เดมิ ) Life Insurance Coach มาดามเปิ้ ล
-Social Media อ่ืนๆ ช่อง YouTube Instargram TikTok

ประชาสัมพนั ธผ์ ่านสื่ออน่ื ๆ ไดแ้ ก่ :
ส่ือวทิ ยุ
รายการเรารักษล์ ูกทุง่ สถานีวทิ ยุกองทพั ภาคท่ี 4 คา่ ยวิภาวดรี ังสติ
จังหวัดสุราษฎรธ์ านี

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการผลติ คอนเท้นท์

1. เป้าหมายการผลติ / การใหบ้ ริการ

ผลิตภณั ฑ์ (คอนเทน้ ท์ สนิ ค้า / บริการ / กจิ กรรม ) Video Content ใหค้ วามรู้
กาลังการผลิตสูงสุดตอ่ วัน/สัปดาห์ (จานวนคอนเทน้ ท)์ 3 Content/วัน
กาลังการผลิตจริงต่อวัน/สัปดาห์ (จานวนคอนเท้นท)์ 3 Content คิดเป็ น 100 (%)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการผลติ คอนเทน้ ท์

2. กระบวนการผลติ / การใหบ้ ริการ ขัน้ ตอนการผลติ คอนเทน้ ทห์ ลัก โดยละเอยี ด

- Content หลกั นาํ เสนอ Story เรอ่ื งเลา่ และการวางแผนชีวิต
- Video Content ผ่านการ Live Streaming บนช่องYouTube ในรูป
แบบของการจดั รายการวิทยุ “Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา”
- ผลิต Clip Video Content สั้น 1-2 นาที เก่ยี วกับสุขภาพ และการวางแผน ผ่าน
TikTok ,ช่องYouTube
ขัน้ ตอนการผลิต
- รวบรวมข้อมูล
- เขยี นสคริป ออกแบบ Content
- ผลิตตามรูปแบบ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นต่างๆ ของธุรกิจ

แผนการผลิต คอนเท้นท์

3. แหล่งขอ้ มูล

https://www.sanook.com/

https://www.muangthai.co.th

https://goodlifeupdate.com

Social Media เกยี่ วกับปัญหาต่าง ๆ ในการทาประกันชวี ติ

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกจิ

แผนการผลิต คอนเท้นท์

4. เคร่ืองมอื หลัก ในการผลติ คอนเทน้ ท์

- คอมพวิ เตอร์ PC NoteBook โทรศพั ทม์ ือถอื IPad

- โปรแกรมตดั ตอ่ KineMaster , iMovie ,
Live Streaming ผ่านโปรแกรมม Obs

- โปรแกรมแตง่ ภาพและวดี โี อ Canva , PhotoRoom , และ Keynote

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลและแผนดา้ นตา่ งๆ ของธุรกิจ

แผนการบริหารจัดการ

การบริหารงาน

1. รวบรวมข้อมูลเพอ่ื จัดทาสคริปงาน

2. วางแผนงาน และวางระบบงาน

3. ผลิตงานตามแผนทว่ี างไว้

ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนดา้ นต่างๆ ของธุรกิจ

แผนการเงนิ และการลงทุน

1. เงนิ ลงทุน ในโครงการหรือกจิ การ มดี งั นี้

งบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 30,000 บาท

งบประมาณในการจัดเตรียมสถานท่ี 5,000 บาท

งบประมาณในการจัดทา Content และ Facebook Ads 10,000 บาท

งบประมาณอน่ื ๆ 5,000 บาท

รวม 50,000 บาท

ส่วนท่ี 4 ผลลัพธท์ ค่ี าดการณใ์ นธุรกจิ

ผลลัพธท์ ต่ี อ้ งการ
1. เพจ Better Life มาดามเปิ้ ล พรธีรา เป็ นทรี่ ู้จกั บนตลาดออนไลน์
2. ยอดขายเพม่ิ ขนึ้ จากชอ่ งทางออนไลน์ Digital Marketing
3. ลูกคา้ รู้จกั รัก และภกั ดใี นแบรนด์
4. มฐี านลูกค้าทมี่ ่ันคงทงั้ Online และ Offline

แนวทางแก้ไข
1. เรียนรู้พฒั นาตอ่ ยอดงานอยา่ งตอ่ เนื่องสม่าเสมอ
2. ใช้วงจรแหง่ ความสาเร็จเขามาพฒั นางาน PDCA


Click to View FlipBook Version