The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดนครสวรรค์ ต.ค. 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Naiyana, 2021-11-03 05:49:30

ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดนครสวรรค์ ต.ค. 64

ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดนครสวรรค์ ต.ค. 64

สรปุ ผลการสารวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ

ประจาเดือน ตุลาคม 2564

โดย สานกั งานคลังจังหวดั นครสวรรค์
กรมบัญชกี ลาง

ผลการสารวจแบบสอบถาม ดชั นีชวี้ ัดเศรษฐกิจจงั หวัด

1 ผลการสารวจภาคเกษตร 1 ดัชนคี วามเช่อื มน่ั เศรษฐกิจ
2 ผลการสารวจภาคอุตสาหกรรม 2 ดัชนีความเชื่อม่ันภาคประชาชน
3 ผลการสารวจภาคบรกิ าร 3 ดัชนรี าคาต้นทนุ ผูป้ ระกอบการ
4 ผลการสารวจค่าครองชพี 4 ดชั นีความเชอ่ื มั่นอนาคต

และตน้ ทุนการผลติ เศรษฐกจิ จังหวดั (PSI)

5 ผลการสารวจแนวโนม้ การจา้ ง

งานและการลงทนุ ในอนาคต

2

สรุปผลสสารรุปวจเศแบรษบสฐอกบจิ ถภามู ภภิ าาวคะเศดรือษนฐกพิจ.จคัง.ห2วัด5น6ค0รสวรรค์

ดัชนรี วมชวี้ ัดเศรษฐกิจจังหวดั

ดัชนคี วามเชื่อมน่ั เศรษฐกจิ ดัชนีความเช่ือมัน่ ภาคประชาชน

40.7 35.8

ดชั นรี าคาต้นทุนผู้ประกอบการ ดชั นีความเชือ่ ม่นั
อนาคตเศรษฐกจิ จงั หวดั

63.5 48.2

“ดัชนีความเชื่อมนั่ เศรษฐกิจจงั หวดั นครสวรรคห์ ดตัว จากภาคเกษตรเป็นสาคัญเน่อื งจากไดร้ บั ผลกระทบจากพายเุ ต้ียนหมู่ ทาให้

ปรมิ าณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ดชั นคี วามเชอ่ื ม่นั ภาคประชาชนอยใู่ นเกณฑห์ ดตัว ผลจากปญั หานา้ ท่วมในหลายพืน้ ที่

และการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตน้ ทุนผปู้ ระกอบการปรบั ตัวลดลง ตามราคาคา่ วัตถุดบิ และ

คา่ ใช้จา่ ยอื่นๆ สาหรบั ความเชอื่ ม่นั อนาคตเศรษฐกิจจงั หวดั ในอกี 6 เดอื นขา้ งหนา้ อยใู่ นเกณฑห์ ดตัว เนือ่ งจากผลกระทบจาก

นา้ ทว่ มหลายพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย ปรมิ าณผลผลติ ภาคเกษตรลดลง แตอ่ ยา่ งไรก็ดี ภาครฐั มีมาตรการกระตนุ้ เศรษฐกิจ

เพิ่มสภาพคล่องใหก้ ับประชาชน เช่น โครงการเพ่ิมกาลังซอื้ ใหก้ ับผู้ถือบตั รสวัสดิการแหง่ รัฐ ผู้ท่ตี อ้ งการความช่วยเหลอื เป็นพเิ ศษ

โครงการคนละครงึ่ โครงการยิ่งใชย้ ่งิ ได้ ทจี่ ะเพมิ่ วงเงนิ ในเดอื น พ.ย. - ธ.ค. 2564 จะเปน็ ปัจจัยขบั เคล่อื นให้เศรษฐกจิ ปรบั ตัวดขี ึ้น ”

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั นครสวรรค์

สรปุ ผลสสารรุปวจเศแบรษบสฐอกบิจถภามู ภิภาาวคะเศดรือษนฐกพจิ .จคัง.ห2วดั5น6ค0รสวรรค์

ผลการสารวจภาคเกษตร สินคา้ เกษตรที่สาคญั ได้แก่ 1) ข้าว 2) อ้อยโรงงาน

สถานการณ์ปัจจุบนั 3) มนั สาปะหลัง การคาดการณ์แนวโนม้
35.4
45.8
1 ผลผลิตสินค้าเกษตร 1 แนวโน้มภาคเกษตร
ภาพรวม
52.1
2 ราคาสินคา้ เกษตร 45.8
2 แนวโน้มการจ้างงานภาค
35.4 เกษตร

3 3กาไรของเกษตรกร แนวโนม้ การลงทนุ ภาค 47.9
เกษตร
31.3
4 การจา้ งงานภาคเกษตร
“ผลผลิตสินค้าเกษตรอยใู่ นเกณฑห์ ดตวั เมอ่ื เทียบกบั

5 ราคาค่าจ้างเกษตรกร/ 41.7 เดือนท่แี ลว้ จากปริมาณผลผลติ พชื เศรษฐกจิ ลดลงจาก
ลูกจา้ ง ปัญหานา้ ทว่ มในพืน้ ท่ีจงั หวัดนครสวรรค์จากพายุเต้ียนหมู่

> 50.0 ดขี ้นึ จากเดอื นกอ่ น สง่ ผลตอ่ กาไรของเกษตรกร การจ้างงานภาคเกษตรและ
ราคาค่าจ้างลดลงตามไปด้วย ดัชนแี นวโน้มภาคเกษตร
แย่ลงจากเดอื นกอ่ น

ดขี ้นึ จากเดอื นกอ่ น ภาพรวมหดตัว เนอ่ื งจากปริมาณผลผลติ สนิ ค้าเกษตร
และราคาสนิ คา้ เกษตรลดลง”
< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั นครสวรรค์

สรุปผลสสารรปุวจเศแบรษบสฐอกบจิ ถภาูมภิภาาวคะเศดรือษนฐกพิจ.จคัง.ห2วัด5น6ค0รสวรรค์

ผลการสารวจภาคอตุ สาหกรรม สินค้าอตุ สาหกรรมหลกั ไดแ้ ก่ 1) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู
2) อตุ สาหกรรมอาหาร 3) อตุ สาหกรรมเคร่อื งดม่ื
สถานการณป์ ัจจุบนั
การคาดการณ์แนวโนม้

52.3 52.3
1 1ผลผลิตสินคา้ แนวโน้มธุรกจิ ภาคอตุ สาหกรรม
อุตสาหกรรม ภาพรวม

47.7 แนวโนม้ การจ้างงาน 52.3
2 2ผลประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม

43.2 52.3
3 3การจ้างงาน แนวโนม้ การลงทนุ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอตุ สาหกรรม

4 ราคาคา่ จ้างแรงงาน/ลกู จ้าง 50.0 “ผลผลิตสนิ ค้าอุตสาหกรรมอยใู่ นเกณฑข์ ยายตัว จากการผลติ สนิ ค้า

เพม่ิ ข้ึน ในหลายผลิตภัณฑ์ ยอดขายและคาสัง่ ซื้อสนิ ค้าต่างประเทศ

> 50.0 ดขี นึ้ จากเดอื นกอ่ น เพิ่มข้ึน ขณะท่ีผลประกอบการ การจา้ งงานภาคอตุ สาหกรรมลดลง
< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั โคโรนา (COVID-19)
ดขี นึ้ จากเดอื นกอ่ น ราคาค่าจ้างแรงงานปรับตัวดีขึน้ สาหรบั แนวโน้มธรุ กจิ
แยล่ งจากเดอื นกอ่ น ภาคอุตสาหกรรมภาพรวมขยายตัว เปน็ ผลจากมาตรการกระต้นุ
เศรษฐกิจของภาครฐั และความคืบหนา้ ของการฉีดวัคซนี ทั้งในและ
ตา่ งประเทศ ทาใหน้ กั ลงทุนเกดิ ความเช่ือมั่น และสง่ ผลให้การส่งออก

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั นครสวรรค์ สินค้าอุตสาหกรรมเพม่ิ ขน้ึ ”

สรุปผลสสารรุปวจเศแบรษบสฐอกบิจถภามู ภิภาาวคะเศดรอื ษนฐกพิจ.จคงั .ห2วดั5น6ค0รสวรรค์

ผลการสารวจภาคบรกิ าร ธุรกิจภาคบริการทสี่ าคัญ ได้แก่
1) ร้านค้าส่งค้าปลกี 2) ร้านอาหาร 3) โรงแรม
สถานการณป์ จั จุบนั
การคาดการณแ์ นวโน้ม

39.1 แนวโนม้ ธุรกิจภาคบริการ 47.8
1 1ผลประกอบการ ภาพรวม

2 2การจา้ งงานภาคบริการ 34.8 แนวโนม้ การจา้ งงาน 45.7
ภาคบริการ

37.0 แนวโน้มการลงทนุ ใน 47.8
ภาคบริการ
3 3ราคาค่าจา้ งแรงงาน/ลกู จา้ ง

“ผลประกอบการภาคบรกิ ารหดตัวแต่ปรับตวั ดขี ึ้น เมอื่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา ผลจากการ

ผอ่ นปรนมาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้
> 50.0 ดขี ึน้ จากเดอื นกอ่ น มีการบรโิ ภคสินคา้ ในจังหวัดเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคลอ้ งกบั ผลประกอบการ การจา้ งงาน และราคา
คา่ จา้ งแรงงานปรับตัวดีขึ้นเชน่ กนั แม้อยู่ในเกณฑห์ ดตวั สาหรบั แนวโน้มธุรกจิ ภาคบรกิ าร
แย่ลงจากเดอื นกอ่ น ภาพรวมยังคงอยใู่ นเกณฑ์หดตัว แต่ปรับตัวดขี ้ึนเม่ือเทยี บกับเดือนทแี่ ลว้ จากการผ่อนปรน
ดขี ึน้ จากเดอื นกอ่ น มาตรการปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการ

< 50.0 แย่ลงจากเดอื นกอ่ น กระตนุ้ เศรษฐกิจ เพ่ิมสภาพคล่องใหก้ บั ประชาชน เช่น โครงการเพิม่ กาลงั ซ้ือใหก้ ับผู้ถอื บตั ร

สวัสดกิ ารแหง่ รัฐ ผทู้ ีต่ ้องการความชว่ ยเหลอื เปน็ พเิ ศษ โครงการคนละครึ่ง โครงการยงิ่ ใช้ย่ิงได้

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั นครสวรรค์ ท่จี ะเพ่มิ วงเงินในเดอื น พ.ย. - ธ.ค. 2564”

สรุปผลสสารรปุวจเศแบรษบสฐอกบจิ ถภามู ภภิ าาวคะเศดรือษนฐกพจิ .จคงั .ห2วดั5น6ค0รสวรรค์

ผลการสารวจคา่ ครองชพี และตน้ ทุน ผลการสารวจแนวโน้มการจา้ งงานและการลงทุนภาพรวม

1 ระดบั ราคาสินค้าอปุ โภค 75.6 1 แนวโน้มการจ้างงาน 46.3
บริโภค
(ระยะ 6 เดือน ขา้ งหนา้ )

2 ราคาคา่ จา้ งแรงงาน 41.1 2 แนวโนม้ การลงทนุ 48.8

(ระยะ 6 เดือน ขา้ งหนา้ )

3 ราคาค่าวตั ถุดิบและต้นทุน 74.5 “แนวโน้มการจา้ งงานและแนวโน้มการลงทนุ อยใู่ น
อน่ื ๆ เกณฑ์หดตวั ผลกระทบจากการแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาใหม้ กี ารจา้ งงานลดลง
“ระดบั ราคาสนิ ค้าอปุ โภคบรโิ ภคยงั อยใู่ นเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ดี ภาครฐั มมี าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสนบั สนนุ
ระดบั สงู จากราคาสนิ คา้ หมวดอาหารและเคร่อื งด่มื ผู้ประกอบการ SMEs เสริมสภาพคลอ่ งใหส้ ามารถดาเนนิ
เป็นสาคญั สาหรับราคาค่าวัตถดุ บิ และต้นทุนอ่นื ๆ ธรุ กจิ ตอ่ ไปได”้
อยู่ในเกณฑร์ ะดับสูง จากการปรบั ตัวสูงขึน้ ของ
ตน้ ทุนคา่ ขนสง่ และวตั ถุดิบอนื่ ๆ”

> 50.0 ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น

แยล่ งจากเดอื นกอ่ น

ดขี ้นึ จากเดอื นกอ่ น

< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั นครสวรรค์

ขอขอบคุณ

ทกุ หน่วยงานภายในจังหวัด
ที่ให้ความร่วมมอื ดว้ ยดี


Click to View FlipBook Version