The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดอาชีพ 65 ไตรมาส 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูณัชชา, 2022-07-13 00:55:55

แผนการจัดอาชีพ 65 ไตรมาส 3

แผนการจัดอาชีพ 65 ไตรมาส 3

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่อื ง (อาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป)

สถานศึกษา กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

1. กลุ่มอำชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสนใจ DMIS 4 คน 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร
4 คน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เพื่อพัฒนำ
หลักสูตรกำรทำอำหำรว่ำงเพ่อื 6,320.00 บ้ำนวังสิงห์ ทักษะอำชีพ
หมู่ 2 ตำบลสิงห์
สุขภำพกล้วย รวม

RS ( Resistant Starch)

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 0.00 13 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 21 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวณชั ชำ เอมโอช

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

1
หมำยเหตุ : ขอให้เบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงนิ อุดหนุนของสำนักงำน กศน. คำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2563

แผนจัดกิจกรรมการศกึ ษาต่อเนือ่ ง (อาชพี 31 ช่ัวโมงขึ้นไป)

สถานศกึ ษา กศน.อาเภอไทรโยค

สานกั งาน กศน.จงั หวดั กาญจนบรุ ี

ลำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจี่ ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
2. กำรทำลูกประคบสมุนไพร
และกำรประคบหม้อเกลือ DMIS 5 คน บ้ำนเลขที่ 527 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร

4,200.00 ม.3 ต.ท่ำเสำ เรียนรู้เพื่อพัฒนำ

รวม คน อ.ไทรโยค ทักษะอำชีพ

จ.กำญจนบุรี

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 22 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ถึงวันท่ี
ปวช คน 0.00
30 มิถุนำยน 2565
3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำววิภำดำ อุดมทรัพย์

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนอ่ื ง (31 ช่ัวโมง)

สถานศกึ ษา กศน.อาเภอไทรโยค
สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
3. กำรทำลูกประคบสมุนไพร
และกำรประคบหม้อเกลือ DMIS 5 คน 4,200.00 ศำลำประชำคมบ้ำนพุลำด 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร
รวม คน ม.11 ต.ท่ำเสำ เรียนรู้เพือ่ พัฒนำ
อ.ไทรโยค ทักษะอำชีพ

จ.กำญจนบุรี

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 13 มิถุนำยน 2565

ม.ปลำย คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 21 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำววิภำดำ อุดมทรัพย์

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ ง (อาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป)

สถานศึกษา กศน.อาเภอไทรโยค
สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจ่ี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
4. กำรปลูกผักสลัดยกแคร่
DMIS 5 คน 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร
รวม คน เรียนรู้เพื่อพัฒนำ
4,200.00 บ้ำนนำงวิมล โพธ์มิ ี ทักษะอำชีพ
บ้ำนลุ่มผึ้ง ม.3

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 18 มิถุนำยน 2565

ม.ปลำย คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 24 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวพัฒนำพร ทำสะโก

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ ง (อาชีพ31 ช่ัวโมงขึ้นไป)

สถานศึกษา กศน.อาเภอไทรโยค

สานกั งาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่จี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
5. หลักสูตรกำรทำตะกร้ำสำนจำก
DMIS 4 คน บ้ำนหนังสือชุมชน 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร รำยละเอียดค่ำใช้
เส้นพลำสติก
4,200.00 ม.2 บ้ำนเขำสำมช้ัน เรียนรู้เพอื่ พัฒนำ จ่ำยเงินงบประมำณ

รวม 4 คน ทักษะอำชีพ 1. ค่ำวสั ดุ 4,200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ม.ต้น
ม.ปลำย คน 0.00 7 มิถุนำยน 2565
ปวช
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ถึงวันท่ี

คน 0.00 14 มิถุนำยน 2565
3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวกนิษฐำ ไทยสง

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (อาชีพ 31 ชั่วโมงข้ึนไป)

สถานศึกษา กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจ่ี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
6. กำรขยำยพันธ์สุ ้มโอ
DMIS 5 คน 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร
รวม คน เรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
4,200.00 บ้ำนนำยเอก บุญมำก ทักษะอำชีพ
295 ม.7

ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 21 มิถุนำยน 2565

ม.ปลำย คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ถึงวันที่

ปวช คน 0.00 27 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำยพูนศักด์ิ ประเสริฐศรี

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง(อาชีพ 31 ช่ัวโมงข้ึนไป)

สถานศึกษา กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจ่ี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
7. หลักสูตรกำรทำกระเป๋ำจำก
DMIS 5 คน วัดทงุ่ เรือโกลน หมู่ 7 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร
รวม คน ม. 7 ตำบลศรีมงคล เรียนรู้เพ่อื พัฒนำ
4,200.00 อ.ไทรโยค ทักษะอำชีพ

จ.กำญจนบุรี

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 24 มิถุนำยน 2565

ม.ปลำย คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถึงวันที่

ปวช คน 0.00 30 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงอังคณำ โมระกำนต์

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (อาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป)

สถานศึกษา กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
8. หลักสูตรกำรขยำยพันธุพ์ ืช
กำรทำผักปลอดสำรพิษ DMIS 5 คน 4,200.00 สวนสบำยใจเกษตรอินทรีย์ 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร
เกษตรอินทรีย์ รวม คน ม. 1 ตำบลบ้องต้ี เรียนรู้เพ่อื พัฒนำ
อ.ไทรโยค ทักษะอำชีพ

จ.กำญจนบุรี

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 15 มิถุนำยน 2565

ม.ปลำย คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ถึงวันที่

ปวช คน 0.00 30 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวฉวี พันธ์คง

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง (อาชีพ 31 ชั่วโมงข้ึนไป)

สถานศึกษา กศน.ตาบลไทรโยค

สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจี่ ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
9. หลักสูตรกำรทำเก้ำอ้ีไม้ตำล
DMIS 5 คน วัดท่งุ ก้ำงย่ำง 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำร รำยละเอียดค่ำใช้
รวม 5 คน ม.3 บ้ำนท่งุ ก้ำงย่ำง
4,200.00 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค เรียนรู้เพอ่ื พัฒนำ จ่ำยเงนิ งบประมำณ

จ.กำญจนบุรี ทักษะอำชีพ 1. ค่ำวัสดุ 4,200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร

ม.ต้น คน 0.00 19 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 26 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวธิดำรัตน์ จันทร์ศรี

4,200.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

ระมำณระมำณ

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (กลุ่มสนใจ)

สถานศึกษา กศน.ตาบลไทรโยค

สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจ่ี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
1. หลักสูตรการทาเดคูพาจ
DMIS 2 คน อุทยานแห่งชาติไทรโยค 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
รวม 2 คน 1,100.00 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค เพอ่ื พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงนิ งบประมาณ
กาญจนบุรี
1.ค่าตอบแทน 3

ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

ม.ต้น คน 600.00 14 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 14 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวธิดำรัตน์ จันทร์ศรี

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑก์ ารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมการศกึ ษาตอ่ เน่ือง (กลุ่มสนใจ)

สถานศึกษา กศน.ตาบลไทรโยค

สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทีจ่ ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

หลักสูตรการทายาดม DMIS 1 คน อุทยานแห่งชาติไทรโยค 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
2. สมุนไพร 1,100.00 เพอื่ พัฒนำทักษะอำชีพ รายละเอียดค่าใช้

จ่ายเงินงบประมาณ

รวม 1 คน กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3

ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวสั ดุ 500 บำท

ม.ต้น คน 600.00 15 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 15 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวธิดำรัตน์ จันทร์ศรี

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

1
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

สถานศึกษา แผนจัดกจิ กรรมการศึกษาต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ)

กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวดั กาญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทีจ่ ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

3. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS) 1 คน 1,000.00 ศำลำประชำคมบ้ำนพุลำด 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทานาlสมุนไพร 0 คน หมู่ 11 ต.ท่ำเสำ เพือ่ พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
รวม อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 400 บำท

ม.ต้น คน 600.00 18 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

ปวช คน 0.00 18 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน เวลำ 09.00-12.00

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำววิภำดำ อุดมทรัพย์

400.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

สถานศึกษา แผนจัดกจิ กรรมการศึกษาต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ)

กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวดั กาญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

4. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสนใDจ)MIS 1 คน 1,100.00 ศำลำประชำคมบ้ำนพุลำด 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
0 คน หมู่ 11 เพ่อื พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
หลักสูตรการทาเดคูพาท ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
รวม ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

ม.ต้น คน 600.00 25 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 25 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน เวลำ 13.00-16.00

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำววิภำดำ อุดมทรัพย์

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

1
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

สถานศึกษา แผนจัดกจิ กรรมการศึกษาต่อเน่ือง (กลุ่มสนใจ)

กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวดั กาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจี่ ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

5. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS) 2 คน บ้ำนเลขที่ 527 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทาเดคูพาจ 0 คน ม.3 ต.ท่ำเสำ เพอื่ พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงนิ งบประมาณ
รวม 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 16 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำววิภำดำ อุดมทรัพย์

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สถานศึกษา แผนจัดกจิ กรรมการศึกษาต่อเน่ือง (กลุ่มสนใจ)

กศน.อาเภอไทรโยค
สานกั งาน กศน.จังหวดั กาญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

6. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS) 2 คน บ้ำนเลขที่ 527 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทานาสมุนไพร 0 คน ม.3 ต.ท่ำเสำ เพอื่ พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 15 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำววิภำดำ อุดมทรัพย์

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑก์ ารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนอื่ ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจี่ ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

7. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 2 คน บ้ำนหนังสือชุมชน 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการปลูกกาแฟอราบิกา 0 คน 37 ม.7 ต.วังกระแจะ เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงนิ งบประมาณ
รวม 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 23 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำยพูนศักดิ์ ประเสริฐศรี

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนอื่ ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

8. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 1 คน บ้ำนหนังสือชุมชน 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
0 คน 37 ม.7 ต.วังกระแจะ เพอื่ พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
หลักสูตรการทาตะกร้าสานจาก 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
เส้นพลาสติก รวม ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 14 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำยพูนศักดิ์ ประเสริฐศรี

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนอื่ ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี หลักโคสูตรรงกกาารรอ/อกกิจแกบรบรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
9. บรรจุภณั ฑ์กระเป๋าสาน
DMIS 1 คน บ้านหนังสือชุมชน 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
รวม 1 คน 1,000.00 ม.2 บ้านเขาสามชัน เพอ่ื พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงนิ งบประมาณ

1.ค่าตอบแทน 3

ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 400 บำท

ม.ต้น คน 600.00 16 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ถึงวันที่

ปวช คน 0.00 16 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวกนิษฐำ ไทยสง

400.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

1
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเน่อื ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่จี ัด วัน/เดือน/ปี รปู แบบกำรจดั กิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

10. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสนใจ DMIS 3 คน 1,100.00 บ้ำนนำงวิมล โพธิม์ ี 2.แบบช้ันเรียน 11.กจิ กรรมสง่ เสริมกำรเรยี นรเู้ พือ่ พัฒนำทักษะอำชีพ รายละเอียดค่าใช้

หลกั สตู รการทาวุ้นกรอบ ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม จ่ายเงนิ งบประมาณ

สมุนไพรพนื บ้าน รวม 0 คน อ.ไทรโยค 1.ค่าตอบแทน 3

จ.กำญจนบุรี ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 12 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวพัฒนำพร ทำสะโก

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเน่อื ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่จี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ
11. หลักสูตรการทาเดคูพาจ
DMIS 2 คน บ้านหนังสือชุมชน 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
รวม 2 คน 1,100.00 ม.2 บ้านเขามสามชัน เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ

1.ค่าตอบแทน 3

ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวสั ดุ 500 บำท

ม.ต้น คน 600.00 15 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ถึงวันที่

ปวช คน 0.00 15 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวกนิษฐำ ไทยสง

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

1
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑก์ ารเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนือ่ ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

12. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 3 คน บ้ำนนำงวิมล โพธิ์มี 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
คน ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์วุน้ กรอบ 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
สมุนไพรพืนบ้าน รวม 0 ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 26 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวพัฒนำพร ทำสะโก

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑก์ ารเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่จี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

13. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 1 คน กศน.ตำบลบ้องต้ี 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทาแผ่น ม. 1 ตำบลบ้องต้ี เพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพ
หอมจากปูน 1,100.00
จ่ายเงนิ งบประมาณ

พลาสเตอร์ รวม 1 คน อ.ไทรโยค 1.ค่าตอบแทน 3
จ.กำญจนบุรี ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวสั ดุ 500 บำท

600.00 19 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวฉวี พันธ์คง

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนอ่ื ง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

14. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 2 คน กศน.ตำบลบ้องตี้ 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทาเดคูพาล 2 คน ม. 1 ตำบลบ้องตี้ เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงนิ งบประมาณ
รวม 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวสั ดุ 500 บำท

600.00 18 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวฉวี พันธ์คง

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

15. การทานามันหอมระเหย DMIS 2 คน 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
จากสมุนไพร 2 คน เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงนิ งบประมาณ
รวม 1,100.00 บ้ำนหนังสือชุมชน
บ้ำน;วังสิงห์ 1.ค่าตอบแทน 3
หมู่ 2 ตำบลสิงห์ ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวสั ดุ 500 บำท

ม.ต้น คน 600.00 22 มิถุนำยน 2565
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถึงวันท่ี

ปวช คน 0.00 22 มิถุนำยน 2565

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวณชั ชำ เอมโอช

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

1
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ อุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1083/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

16. การทาแชมพูจากผิวมะกรูดDMIS 1 คน 2.แบบช้ันเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
รวม 1 คน เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
1,100.00 บ้ำนหนังสือชุมชน
บ้ำนวังสิงห์ 1.ค่าตอบแทน 3
หมู่ 2 ตำบลสิงห์ ชม.ๆละ200

ประถม คน 1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

ม.ต้น คน 600.00 15 ธันวำคม 2564
ม.ปลำย
คน 2.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ถึงวันที่

ปวช คน 0.00 15 ธันวำคม 2564

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงสำวณัชชำ เอมโอช

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

1

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเน่ือง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนกั งำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีจัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

17. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 1 คน กศน.ตำบลศรีมงคล 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทาแผ่น ม. 7 ตำบลศรีมงคล เพอื่ พัฒนำทักษะอำชีพ
หอมจากปูนพลาสเตอร์ 1,100.00
จ่ายเงนิ งบประมาณ

รวม 1 คน อ.ไทรโยค 1.ค่าตอบแทน 3
จ.กำญจนบุรี ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวัสดุ 500 บำท

600.00 18 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงอังคณำ โมระกำนต์

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

0.00

0

แผนจัดกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ)

สถำนศึกษำ กศน.อำเภอไทรโยค
สำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) งบประมำณ (บำท) สถำนทจ่ี ัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประเภทกำรจัดกิจกรรม หมำยเหตุ

18. กลุ่มอาชีพ 3-30 ชม (กลุ่มสDนMใIจS 2 คน กศน.ตำบลศรีมงคล 2.แบบชั้นเรียน 11.กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้
หลักสูตรการทาแผ่นหอมติดแมส 2 คน ม. 7 ตำบลศรีมงคล เพ่อื พัฒนำทักษะอำชีพ จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 1,100.00 อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี 1.ค่าตอบแทน 3
ชม.ๆละ200

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2.ค่ำวสั ดุ 500 บำท

600.00 19 มิถุนำยน 2565

2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม

0.00

3.ค่ำอำหำรกลำงวัน

0.00 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

4.ค่ำวัสดุ นำงอังคณำ โมระกำนต์

500.00

5.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

0.00

0
หมายเหตุ : ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑก์ ารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. คาส่ังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1083/2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563


Click to View FlipBook Version