The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by az4886mk, 2021-10-02 10:57:37

ขนมไทย

13730977131

เรื่อง ตาํ รบั ขนมไทย

เสนอ
อาจารย์ วลิ าวลั ย์ นาคทตั

จดั ทาํ โดย
นางสาว รศิ รา มปี ระเสรฐิ

เลขท่ี 19 ห้อง คพ. 3.4

รายงานประกอบการศกึ ษาวชิ าการใชโ้ ปรแกรมนาํ เสนอขอ้ มูล(รหสั 2201-2406)
ภาคเรียนท1ี่ ปีการศกึ ษา 2554

แผนกวชิ าคอมพิวเตอร์ วทิ ยาลยั พณิชยการเชตุพน

1

 

คาํ นาํ

รายงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล ที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับขนมไทย ไม่ว่าจะเป็นความหมายของขนมไทย ขนมกับวิถีไทย ประวัติของ
ขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบในการทําขนมไทย รวมทั้งยังมีสูตรทําขนม
ไทยกวา่ 60 สตู ร ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่า งานช้ินน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนไม่มาก
กน็ อ้ ย

รายงานน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าขาด อาจารย์วิลาวัลย์ นาคทัต ที่มอบหมายงานช้ินนี้
ให้ข้าพเจ้าทํา ทั้งน้ีท่ีข้าพเจ้าทําด้วยความต้ังใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้
ณ ทีน่ ด้ี ้วย

ริศรา มปี ระเสรฐิ
วันที่ 16 สงิ หาคม 2554

2

 

สารบัญ หน้า
เรือ่ ง

คาํ นํา ข
สารบัญ 1
แนะนําการใช้ป่มุ ต่าง ๆ 2
หนา้ เมนูหลกั 3
หัวขอ้ “ความหมายของขนมไทย” 4
หวั ขอ้ “ขนมกับวิถไี ทย” 5
หวั ข้อ “ประวตั ิของขนมไทย” 6
หัวขอ้ “ประเภทของขนมไทย” 10
หัวข้อ “วัตถดุ บิ ในการทําขนมไทย” 15
หัวข้อ “สตู รของขนมไทย” 19
ภาคผนวก ค
บรรณานุกรม ง
CD ตํารบั ขนมไทย

3

 

แนะนาํ การใช้ป่มุ ตา่ ง ๆ

คลิกไปยงั หน้า “เมนูหลัก”

คลิกไปยังหน้า “เมนูยอ่ ย”

คลิกเพือ่ ไปยงั หน้า “ถัดไป”
คลิกเพือ่ ไปยงั หน้า “ยอ้ นกลบั ”
คลกิ เพ่ือไปยงั หน้า “ผจู้ ดั ทํา”
และ “ออกจากการนาํ เสนอ”

4

 

หนา้ “เมนูหลกั ”

หนา้ เมนหู ลกั จะมีปุ่มหวั ขอ้ หลกั ดังน้ี

เขา้ สู่ หัวขอ้ “ความหมายของขนมไทย”
เข้าสู่ หวั ขอ้ “ขนมกับวิถไี ทย”
เข้าสู่ หวั ขอ้ “ประวัตขิ องขนมไทย”
เข้าสู่ หวั ขอ้ “ประเภทของขนมไทย”
เข้าสู่ หัวขอ้ “วตั ถุดิบในการทาํ ขนมไทย”
เข้าสู่ หวั ขอ้ “สตู รของขนมไทย”

5

 

1. หวั ขอ้ “ความหมายของขนมไทย”

ในหน้านี้แสดงถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับ ความหมายของขนมไทย ท่ีถือว่าเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย และมีความหมายของชื่อขนมไทยชนิดต่าง ๆ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร
เชน่ ขนมเสน่ห์จันทร์ หมายถึง ความมีเสน่ห์ดุจจนั ทรว์ ันเพญ็

ขนมทองหยิบ ทองหยอด หมายถงึ ความราํ่ รวย ทรัพยส์ นิ เงินทอง

6

 

2. หวั ขอ้ “ขนมกบั วิถไี ทย”

ในหน้าน้ีแสดงถึงเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตของคนไทยกับขนมไทยว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และยังส่ือให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทย ท่ีเป็นคนใจเย็นรักสงบ
และบอกให้เหน็ ถงึ ความเป็นอยู่ในสมยั ก่อน รวมทงั้ แสดงใหเ้ หน็ ภมู ิปัญญาของคนไทยอีกด้วย

7

 

3. หวั ขอ้ “ประวตั ิของขนมไทย”

ในหน้านแ้ี สดงถึงเนื้อหาทเี่ ก่ยี วขอ้ งกบั ประวตั ิความเป็นมาของขนมไทย เริ่มต้งั แต่
สมัยอยธุ ยา มาจนถงึ ปัจจุบัน และยังบอกทมี่ าของขนมไทยตา่ ง ๆ อกี ดว้ ย

8

 

4. หัวขอ้ “ประเภทของขนมไทย”

ในหน้านี้มเี มนยู อ่ ย ๆ อกี 6 ขอ้
เข้าส่รู ายละเอยี ดของประเภทนง่ึ
(ดังรูป 4.1)
เข้าสรู่ ายละเอยี ดของประเภทกวน
(ดังรูป 4.2)
เข้าสรู่ ายละเอยี ดของประเภทไข่
(ดังรปู 4.3)
เข้าส่รู ายละเอยี ดของประเภท
ขา้ วเหนียวและวุ้น(ดังรปู 4.4)

เข้าสรู่ ายละเอยี ดของประเภทโบราณ
(ดงั รูป 4.5)

เข้าสู่รายละเอยี ดของประเภทอบ
(ดงั รปู 4.6)

9

 

รปู 4.1 ประเภทน่ึง

รปู 4.2 ประเภทกวน

10

 

รูป 4.3 ประเภทไข่

รปู 4.4 ประเภทข้าวเหนียวและว้นุ

11

 

รปู 4.5 ประเภทโบราณ

รปู 4.6 ประเภทอบ

12

 

5. หัวขอ้ “วัตถดุ ิบในการทําขนมไทย”

ในหนา้ นี้มีเมนยู ่อย ๆ อกี 8 ข้อ
เข้าส่รู ายละเอยี ดของแปง้ (ดังรูป 5.1)
เข้าสู่รายละเอยี ดของไข่ (ดงั รปู 5.2)
เขา้ สรู่ ายละเอยี ดของน้าํ ตาล (ดังรูป 5.3)
เข้าสู่รายละเอยี ดของถวั่ (ดงั รปู 5.4)
เข้าสู่รายละเอยี ดของงา (ดงั รูป 5.5)
เข้าสรู่ ายละเอยี ดของมะพร้าว (ดังรูป 5.6)
เข้าสรู่ ายละเอยี ดของสผี สมอาหาร(ดงั รปู 5.7)
เข้าสู่รายละเอยี ดของแปง้ (ดงั รูป 5.8)

13

 

ดงั รปู 5.1 แป้ง

ดงั รูป 5.2 ไข่

14

 

ดังรปู 5.3 นาํ้ ตาล

ดงั รูป 5.4 ถวั่

15

 

ดงั รูป 5.5 งา

ดงั รูป 5.6 มะพรา้ ว

16

 

ดังรูป 5.7 สผี สมอาหาร

ดังรปู 5.8 กลนิ่ ของขนม

17

 

6. หัวขอ้ “สูตรของขนมไทย”

หน้านจ้ี ะแสดงเป็นเมนยู อ่ ยใหเ้ ลอื ก สูตรทาํ ขนมไทยต่าง ๆ รวมแลว้ มจี าํ นวน 30 สูตร

เมอ่ื คลกิ เลือกกจ็ ะไปยงั รายละเอยี ด และวธิ ที ําขนมไทยตา่ ง ๆ ในทนี่ ้จี ะยกใหเ้ หน็ 6 สตู ร

1. กลว้ ยบวดชี เขา้ สรู่ ายละเอยี ด (ดงั รปู 6.1)

2. ข้าวเหนยี วมะม่วง เขา้ สู่รายละเอยี ด(ดังรปู 6.2)

3. สงั ขยาใบเตย เขา้ สู่รายละเอยี ด (ดงั รปู 6.3)

4. ทับทมิ กรอบ เข้าส่รู ายละเอยี ด (ดงั รูป 6.4)

5. สังขยาฝักทอง เขา้ สูร่ ายละเอยี ด (ดังรูป 6.5)

6. ขนมกลว้ ย เข้าสู่รายละเอยี ด (ดังรูป 6.6)

18

 

ดังรปู 6.1 กลว้ ยบวดชี

ดงั รปู 6.2 ขา้ วเหนยี วมะมว่ ง

19

 

ดงั รปู 6.3 สงั ขยาใบเตย

ดงั รูป 6.4 ทบั ทมิ กรอบ

20

 

ดังรปู 6.5 สงั ขยาฟกั ทอง

ดงั รปู 6.6 ขนมกลว้ ย

21

 

22

 

หัวข้อนาํ เสนองาน ตํารบั ขนมไทย
ประโยชนท์ ่ไี ด้รับ

1. ฝึกการใช้โปรแกรม Power point
2. ได้ความรเู้ กี่ยวกับเร่ืองของขนมไทย
3. มีความคิดสรา้ งสรรคใ์ นการออกแบบผลงาน
4. สามารถนําความรูไ้ ปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ ประจําวนั ได้
5. สามารถนาํ ไปเผยแพรใ่ หบ้ คุ คลทว่ั ไปศึกษาได้

23

 

ความหมายขนมไทย

ขนมไทย เป็นขนมหวาน มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชาตซิ ึง่ อยคู่ ู่กับสงั คมไทยมาชา้ นาน ในสมัยกอ่ นขนมไทยจะทําเฉพาะเวลามีงานสําคัญเท่าน้ัน ไม่
วา่ จะเป็นในงานเทศกาล งานประเพณี งานทางศาสนา หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่ท่ีเห็น
มีขนมหลากหลายกินทุกวัน หลังสํารับคาวหวานหรือกินเป็นของว่าง ก็ล้วนแต่คิด
ประดิดประดอยข้ึนภายหลังแล้วท้ังส้ิน รวมถึงขนมจากต่างชาติที่เข้ามาโดยผ่านความสัมพันธ์
ทางการเมือง ก็ถูกดัดแปลง ให้มีรูปรส ลักษณะเป็นแบบไทยๆจนบางทีนึกกันไปว่าเป็นขนมไทย
แท้ดั้งเดิมก็มี แต่แท้ที่จริงแล้วขนมไทยแท้ๆน้ัน จะมีส่วนประกอบเพียงสามอย่าง คือ แป้ง
น้ําตาล มะพร้าว โดยการทําขนมไทยนี้เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทย ในเรื่องความ
อดทนใจเย็น ละเอียดลออ และช่างสังเกต ท้ังยังได้แฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้ในชื่อของขนม
ไทยแตล่ ะชนิดดว้ ย

24

 

ขนมกับวถิ ีไทย

ขนมไทย หัตถกรรมความอร่อยที่แสดงออกถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทย ตั้งแต่
ครั้งอดีตกาลท่ีก่อกําเนิดภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี
วัฒนธรรม ท่ีสามารถนําวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ
จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึงที่บ่งบอกว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพราะขนมแต่
ละชนิดล้วน มีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถงึ ความละเอยี ดอ่อน ประณตี วิจิตรบรรจงในรูปลกั ษณ์ ตงั้ แต่
วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการทําที่กลมกลืน ความพิถีพิถัน สีท่ีให้ความสวยงาม มีกล่ินหอม รสชาติของ
ขนมที่ละเมียดละไมชวนให้รับประทาน วิถีชีวิตของคนไทยน้ันเป็นสังคมเกษตรที่มีผลิตผลทาง
ธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น กล้วย อ้อย มะม่วง รวมไปถึงข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ฯลฯ ที่สามารถ
ปรงุ เป็น ขนม ได้มากมายหลายชนดิ

ขนมไทยถูกนําไปใช้ในงานบุญตามประเพณีและงานพิธีกรรม ท่ีเก่ียวข้องในวิถีชีวิตชาว
ไทย โดยนิยมทําขนมช่ือมีมงคล ได้แก่ ขนมตระกูลทองทั้งหลาย เพราะคนไทยถือว่า “ทอง”
เปน็ ของดมี มี งคลทาํ แล้วได้มบี ุญกศุ ล มีเงินมที อง มีลาภยศ สรรเสริญ สมชอ่ื ขนม

25

 

ประวตั ขิ นมไทย

ขนมไทยเร่ิมแพร่หลายมากข้ึนในสมัยอยุธยา ดังปรากฏข้อความในจดหมายเหตุหลาย
ฉบับ บางฉบับกล่าวถึง “ย่านป่าขนม” หรือตลาดขนม บางฉบับกล่าวถึง “บ้านหม้อ” ท่ีมีการ
ปั้นหม้อ และรวมไปถึงกระทะ ขนมเบ้ือง เตาและรังขนมครก แสดงให้เห็นว่าขนมครกและขนม
เบ้ืองน้ัน คงจะแพร่หลายมากจนถึงขนาดมีการปั้นเตาและกระทะขาย บางฉบับกล่าวถึงขนม
ชะมด ขนมกงเกวยี นหรือขนมกง ขนมครก ขนมเบือ้ ง ขนมลอดชอ่ ง

จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อันถือได้ว่าเป็นยุคทองของการทําขนมไทย
ดังที่จดหมายเหตุฝรั่งโบราณได้มีการบันทึกไว้ว่า การทําขนมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อชาวโปรตุเกสอย่างท่านผู้หญิงวิชาเยนทร์
หรือบรรดาศักดว์ิ า่ ทา้ วทองกีบมา้ ผูเ้ ปน็ ต้นเครอื่ งขนมหรือของหวานในวัง ได้สอนให้สาวชาววัง
ทาํ ของหวานตา่ ง ๆ โดยเฉพาะไดน้ าํ ไขข่ าวและไข่แดงมาเป็นส่วนผสมสําคัญอย่างท่ีทางโปรตุเกส
ทํากัน ขนมท่ีท่านท้าวทองกีบม้าทําขึ้นและยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันก็ได้แก่ ขนมทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง ขนมหม้อแกง และรวมไปถึง ขนมทองโปร่ง ขนมทองพลุ ขนมสําปันนี
ขนมไข่เตา่ ฯลฯ

ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี ผู้ทรงเป็น
พระเจ้าน้องยาเธอในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวไว้ว่าในงานสมโภชพระแก้ว
มรกตและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้มีเครื่องต้ังสํารับหวานสําหรับพระสงฆ์

26

 

๒, ๐๐๐ รูป ประกอบด้วย ขนมไส้ไก่ ขนมฝอย ข้าวเหนียวแก้ว ขนมผิง กล้วยฉาบ ล่าเตียง
หรุม่ สงั ขยา ฝอยทอง และขนมตะไล

ในกาพย์ห่อโคลงเห่เรือชมเคร่ืองคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ได้กล่าวชมเคร่ืองหวานหรือขนมไทยหลายชนิดด้วยกัน อาทิ ข้าวเหนียว
สังขยา ขนมลําเจียก ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมผิง ขนมรังไร ขนมช่อม่วง ขนมบัว
ลอย ฯลฯ

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพิมพ์ตําราอาหารออกเผยแพร่
การทําขนมไทยกเ็ ป็นหนง่ึ ในตาํ ราอาหารไทยนัน้ จงึ นบั ได้วา่ การทาํ ขนมไทยและวัฒนธรรมขนมไทย
เร่ิมมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีระบบระเบียบในสมัยรัชกาลท่ี ๕ น้ีเอง แม่ครัวหัวป่า
ก็เป็นตาํ ราอาหารไทยเล่มแรก ประพนั ธ์โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ในตําราอาหารไทยเล่ม
น้ีปรากฏรายการสํารับของหวานเลี้ยงพระอันประกอบด้วย ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง ขนม
หมอ้ แกง ขนมหันตรา ขนมถ้วยฟู ข้าวเหนยี วแก้ว ขนมลมื กลนื ว้นุ ผลมะปราง ฯลฯ

27

 

ประเภทของขนมไทย

1. ขนมไทยประเภทนง่ึ
คือการใชค้ วามร้อนจากไอนา้ํ ในลงั ถึงส่งผา่ นขนึ้ มาเพ่ือทําให้ขนมสกุ

2. ขนมไทยประเภทกวน
เป็นขนมไทยทต่ี อ้ งใชค้ วามพถิ ีพิถันและใชอ้ ปุ กรณ์เฉพาะในการประกอบขนม เทคนคิ
สาํ คัญของขนมประเภทนอี้ ยทู่ ก่ี ารกวน คอื จะตอ้ งกวนอยตู่ ลอดเวลาจนกว่าขนมจะไดท้ ่ี
และท่สี าํ คญั อกี อย่างน่ึงคอื ผกู้ วนควรกวนขนมไปในทิศทางเดยี ว

3. ขนมไทยประเภทไข่
เปน็ ขนมท่ไี ดร้ บั ความนยิ มกนั มากเพราะขนมมรี ูปลักษณส์ วยงามใชฝ้ ีมอื และความ
ประณตี ในการทาํ เปน็ ขนมทีข่ าดไม่ไดส้ าํ หรบั งานมงคลตา่ งๆ เทคนคิ ทส่ี าํ คญั คือการ
เลอื กไขซ่ ึง่ เป็นวัตถุดิบหลักในการทําควรเลอื กไขท่ ีใ่ หม่เพราะขนมประเภทนใี้ ช้ความข้น
ของไขใ่ นการคงรูปของขนมและยงั คงความออ่ นนุ่ม

4. ขนมประเภทขา้ วเหนยี วและวนุ้
ขา้ วเหนยี วนนั้ ต้องสะอาดมลี กั ษณะของเมลด็ ทรี่ ียาว ล้างน้ําใหส้ ะอาดแล้วนํามาแชไ่ ว้
อย่างนอ้ ย 3 ชว่ั โมง หลังจากนั้นนํามานง่ึ ให้สกุ แลว้ นําไปมนู ในสว่ นของว้นุ นน้ั ใน
ปัจจบุ ันสะดวดเพราะมผี งวุน้ ขายตามทอ้ งตลาด ซึง่ บรรจอุ ยใู่ นซอง วธิ กี ารสําคัญทีจ่ ะ
ทาํ ใหว้ นุ้ ดใู สนนั้ ตอ้ งดวู นุ้ ท่เี คย่ี วกบั น้าํ น้ันละลายแล้วจึงใสน่ ้าํ ตาลตามลงไป

28

 

5. ขนมไทยประเภทโบราณ
เปน็ ขนมที่มีใชใ้ นงานบุญพธิ บี วงสรวงและงานมงคลต่างๆ เพราะชอื่ ของขนมปะเภทนี้
นัน้ มีความหมายทด่ี ี ผทู้ ําจะต้องมคี วามชํานาญประณีตละเอยี ดอ่อนเนอ่ื งด้วยเปน็ ขนม
ที่ใช้ออกงานเปน็ หลัก ตอ้ งรกั ษาลักษณะและสขี องขนมไวต้ ามแบบโบราณ

6. ขนมไทยประเภทอบ
เปน็ ขนมทีต่ อ้ งใชก้ ารอบ อุปกรณ์หลกั คอื เตาอบอณุ หภมู ิท่ีใช้ประมาณ200องศา
เซลเซยี ส ขนมประเภทน้จี ะมกี ลนิ่ ทห่ี อมจากการอบ บางชนดิ มกี ลน่ิ หอมของกะทิหรอื
ผ่านการอบดว้ ยควนั เทยี นเชน่ ขนมเลบ็ มือนาน ขนมทบั ทิมกรอบเปน็ ตน้

วตั ถุดบิ ในการทําขนมไทย

อย่างที่กลา่ วขน้ั ต้นแลว้ วา่ ขนมไทยประกอบดว้ ยวัตถดุ บิ หลัก 5 ประการคอื แป้ง นํา้ ตาล
ไข่ ถว่ั งา มะพรา้ ว สีผสมอาหารและกลิ่นตา่ งๆ

สูตรของขนมไทย

เป็นการบอกวตั ถุดบิ ประมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ และวธิ ที ําอย่างเป็นลาํ ดบั ข้นั ตอน ของขนม
ไทยตา่ ง ๆ โดยในทน่ี ้ีไดน้ ํามาจํานวน 30 รายการด้วยกนั

29

 

Template

30

 

31

 

32

 

33

 

ตารางสง่ ความคบื หน้า

งานนําเสนอเรอ่ื ง ตํารับขนมไทย
นางสาว รศิ รา มีประเสรฐิ เลขที่ 19 ห้อง คพ.3.4

วัน/เดอื น/ปี รายการท่สี ง่ ลายเซน็ ต์ หมายเหตุ

16/08/2554 ใบปกหนา้ , คาํ นํา, ภาคผนวก

23/08/2554 หัวขอ้ ความหมายของขนมไทย, ขนมกับ

วิถีไทย และประวัติขนมไทย

30/08/2554 หวั ข้อ ประเภทของขนมไทย, วัตถุดบิ ทใ่ี ช้

ในการทาํ ขนมไทย และสูตรของขนมไทย

02/09/2554 CD, รายงาน

34

 

แผนผงั โครงสรา้ งงาน

ความหมายของ

ขนมกบั วถิ ไี ทย

ตาํ รบั ขนมไทย สูตรของขนมไทย

ประวตั ิขนมไทย ประเภทของ เป็นการบอกวัตถุดิบ
ขนมไทย ประมาณวัตถุดิบที่ใช้
วตั ถดุ ิบในการทํา และวิธีทําอย่างเป็น
ขนมไทย แปง้ ลํ า ดั บ ข้ั น ต อ น ข อ ง
ไข่ ขนมไทยต่าง ๆ โดย
นึ่ง นา้ํ ตาล ในที่น้ีได้นํามา จํานวน
กวน 30 รายการด้วยกัน
ไข่

ข้าวเหนยี ว+วนุ้ ถวั่

โบราณ งา

อบ สผี สมอาหาร

กล่นิ ของขนม

35

 

ผู้จัดทํา

นางสาวริศรา มีประเสรฐิ เลขที่ 19 หอ้ ง คพ.3.4

36

 

บรรณานุกรม

• หนงั สอื Power Point คน้ หาเมือ่ วนั ที่ 25 – 1 กันยายน 2554
• http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html

คน้ หาเมอ่ื วันท่ี 12 กรกฎาคม 2554
• http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0

%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
คน้ หาเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554
• http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-
4/no16-20-34/kanomthai/sec19p01.html
ค้นหาเมอ่ื วนั ท่ี 18 สงิ หาคม 2554
• http://www.google.co.th/imghp?hl=th&tab=wi
ค้นหาเมื่อวนั 23 สงิ หาคม 2554

37

 


Click to View FlipBook Version