The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Job Description +Training ADMIN SALE 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by slipper040, 2021-10-28 04:33:15

Job Description +Training

Job Description +Training ADMIN SALE 2021

B I N A RY P OW E R E N G I N E E R I N G CO. , LT D. | W W W. B IN A RY- P OW E R .C O M

JOB DESCRIPTION
&

TRAINNING

|1

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร จา น ว น เ จ้ า ห น้ า ท่ี ธุ ร ก า ร ข า ย
สา ห รั บ ป ฏิ บั ติ ง า น

การแบ่งหนา้ ท่ีตามนโยบายแผนกขายและการตลาด
แบ่งตามนโยบายของส่วนเจา้ หนา้ ท่ีขาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจของ

ลกู คา้ การจดั จานวนเจา้ หนา้ ท่ีธุรการ เพ่ือใหส้ ามารถสนับสนุน เจา้ หนา้ ท่ีขายไดอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ ท่ีทนั ทว้ งที
โดยแผนในครง้ั นีจ้ ะปรบั เปล่ยี นไปตามปรมิ าณงาน และ จานวนเจา้ หนา้ ท่ขี าย

ลำดบั ประเภทธุรกจิ ลูกคำ้ จำนวนเจำ้ หน้ำที่
รับผิดชอบ
1 Building 1
2 Commercial 1
3 Industrial 1
4 E-Commerce, Social, Trading 1

หมายเหตุ
1. เจา้ หนา้ ท่ีธุรการขายทุกคน ตอ้ งสามารถทางานแทนกนั ได้ เบือ้ งตน้ ในส่วนเจา้ หนา้ ท่ีท่ี
ดูแลลูกคา้ กลุ่มคา้ ปลีก ตอ้ งช่วยงานโครงการได้ และในส่วนการย่ืนซองเสนอราคางาน
ตา่ งๆ เจา้ หนา้ ท่ใี นแผนกตอ้ งชว่ ยกนั จดั เตรยี ม เพ่อื ใหส้ ามารถย่นื ซองเสนอราคาได้
2. เจา้ หนา้ ท่ีขายทุกคน ตอ้ งจัดทา และจัดเก็บเอกสาร ISO ในไฟลก์ ลาง และ สามารถ
จดั การเอกสารใหพ้ รอ้ มสาหรบั การเรยี กดอู ยเู่ สมอ

|2

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ธุ ร ก า ร ข า ย

1.เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
2.วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาตรี สาขาบรหิ ารธุรกิจ การตลาด การจดั การ หรอื สาขาอ่นื ๆ ท่เี กี่ยวขอ้ ง
3.มคี วามรูแ้ ละประสบการณท์ างานในเรอื่ งการจดั ทาเอกสารการขาย หรอื มีประสบการณด์ า้ นงานขาย
4.มีประสบการณด์ า้ นการจดั ทาเอกสาร ISO 9001:2015
5.มีความซ่อื สยั ์ ขยนั ละเอยี ดรอบคอบ มีความอดทน และสามารถทางานภายใตค้ วามกดดนั ได้
6.ตอ้ งมพี นื้ ฐาน หรอื เช่ียวชาญในการจดั ทาเอกสาร ผา่ น Microsoft Office สามารถใขค้ อมพวิ เตอรไ์ ดเ้ ป็นอยา่ งดี
7.สามารถติดตอ่ ประสานงาน ทงั้ ภายใน-ภายนอก ไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ
8.มนษุ ยสมั พนั ธด์ ี ใสใ่ จความรูส้ กึ ผอู้ ่นื
9.กระตอื รือรน้ และตอบสนองอย่างรวดเรว็
10.เปิดใจเรียนรูส้ ิง่ ใหม่ๆ และพฒั นาตวั เองอยตู่ ลอดเวลา
11.มคี วามรูท้ างดา้ นการขายสินคา้ ปลีก ผ่านช่องทาง Online ตา่ งๆ
12.สามารถทางานวนั จนั ทร์ ถงึ วนั เสาร์ ได้ (ไม่ขาด ลา มาสาย บ่อย)

ห น้ า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ธุ ร ก า ร ข า ย ( ทุ ก ส่ ว น ง า น )

1.ประสานงานระหวา่ งพนกั งานขาย ลกู คา้ และหนว่ ยงานต่างๆ เพ่อื สนบั สนนุ ใหพ้ นกั งานขายสามารถปิดการขายได้
สาเรจ็ ลลุ ว่ ง
2.ปฏิบตั ิและดแู ลงานดา้ นเอกสารงานขายต่างๆ (เช่น ทาใบเสนอราคา, ใบส่งั ซือ้ , ใบส่งั ขาย ตรวจสอบสถานะจดั สง่
ฯลฯ) ***ทางบรษิ ทั ใชโ้ ปรแกรม SAP B1 ในการจดั ทาเอกสาร
3.สนบั สนนุ กิจกรรมตา่ งๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั งานขาย และหนา้ ท่อี ่นื ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย
4.ในกรณีท่ีเกิดปัญหา ตอ้ งดาเนินการส่ือสารกบั ลกู คา้ และประสานงานทีมขายเพ่ือติดตามหาขอ้ สรุปของปัญหาให้
แลว้ เสรจ็
5.จดั เก็บเอกสาร และรายงานผลการดาเนนิ งานตา่ งๆ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชาทราบ
6.รบั โทรศพั ท์ ประสานงานกบั แผนกตา่ งๆท่ีเกี่ยวขอ้ ง
7.จดั ทา และดแู ลเอกสาร ISO บนั ทกึ การประชมุ ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของแผนกขายและการตลาด เพ่ือ
เตรยี มการ Audit
8.โทรขายสินคา้ และ ติดตาม สถานะการอนมุ ตั ซิ ือ้ จากลกู คา้

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 3

ส วั ส ดิ ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ

1.ประกนั สงั คม
2.โบนสั ประจาปี (ตามผลประกอบการ)
3.Incentive (ค่าตอบแทนพิเศษ)
4.ปรบั คา่ จา้ งประจาปี (ตามผลงาน และ ตามโครงสรา้ งบรษิ ัทฯ)
5.คา่ โทรศพั ท์ (ตามเกณฑท์ ่ีบรษิ ทั กาหนด)
6.คา่ เบยี้ งเลยี้ ง คา่ ท่พี กั และ ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทาง (กรณีไปทางานต่างจงั หวดั )
7.รางวลั พนกั งานดเี ดน่ ประจาปี
8.กองทนุ เงินทดแทน
9.ประกนั กลมุ่
10.ตรวจสขุ ภาพประจาปี
11.สทิ ธิวนั ลา วนั หยดุ นกั ขตั ฤกษป์ ระจาปี (ตามประกาศบรษิ ทั )
12.เครือ่ งแบบพนกั งาน 3 ชดุ /ปี (ไดร้ บั หลงั จากผา่ นทดลองงาน)
13.เงินชว่ ยเหลอื กรณีตา่ งๆ (ตามบริษัทฯ จะพจิ ารณา)
14.งานเลยี้ งประจาปี
15.การฝึกอบรม (ตามโครงสรา้ งบรษิ ัท)

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 4

เ ป้ ำ ห ม ำ ย ข อ ง ที ม ธุ ร ก ำ ร ข ำ ย แ ผ น ก ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร ต ล ำ ด

ย อ ด ข ำ ย เ ป็ น ไ ป ต ำ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย ที่ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น เ อ ก ส ำ ร
กำ ห น ด
ท่ี มี คุ ณ ภ ำ พ
แผนกขายและการตลาด เป็นหน่วยงานทท่ีสาคัญอีก
แผนกหนง่ึ ของบรษิ ทั ฯ เปา้ หมายยอดขายจงึ เป็นส่วนหน่งึ ของทีม เน่ืองจากบริษัทฯ มีมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO
ธุรการขายท่ีตอ้ งส่งเสริมและสนับสนุนเจา้ หน้าท่ีขาย ไดอ้ ย่าง 9001:2015 จึงทาใหง้ านดา้ นเอกสารตอ้ งถกู ตอ้ งครบถว้ นใหอ้ ยใู่ น
รวดเรว็ และทนั ถว้ งที การสง่ เอกสารเสนอราคาใหล้ กู คา้ ไดร้ วดเร็ว สภาพท่พี รอ้ มจะใชง้ านไดต้ ลอดเวลา โดยงานเอกสารเรม่ิ ตน้ ตงั้ แต่
ถูกตอ้ งตรงตามความตอ้ งการของลกู คา้ เท่ากบั วา่ เราเพมิ่ โอกาส การวางแผน, สรา้ งเอกสาร, การจาแนกเอกสารและนาไปใช้, การ
ในการตดั สินใจของลกู คา้ มากขึน้ และเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาใหล้ กู คา้ จัดเก็บเอกสาร การนากลับมาอ้างอิงเม่ือจาเป็น, การควบคุม
เกิดความเช่ือม่นั ในการทางานดา้ นอนื่ ๆไดอ้ ีกดว้ ย เอกสาร, อายุการเก็บเอกสาร ไปจนถึงการทาลายเอกสาร การ
บริหารงานเอกสาร เป็นการจดั ระบบงานเอกสารในองคก์ ร ใหม้ ี
ประสิทธิภาพมีความปลอดภยั จดั เก็บเป็นระบบ สามารถสืบคน้
ไดง้ ่ายอีกดว้ ย

ก ำ ร ทำ ง ำ น ร่ ว ม กั น แ บ บ เ ติ บ โ ต ใ น ส ำ ย ง ำ น อ ย่ ำ ง ม่ั น ค ง

TEAM WORK ความกา้ วหน้าหรือการเติบโตของพนักงานในการทางาน
ตอ้ งมีปัจจยั สาคญั คือเป้าหมายของอาชพี ตอ้ งหม่นั พฒั นาทกั ษะ
ความสาเร็จและการบรรลเุ ป้าหมายบางอย่างไม่สามารถ เพิ่มศักยภาพของการทางานใหด้ ีย่ิงขึน้ เร่ือยๆ รูค้ ุณค่าของงานท่ี
เกิดขนึ้ ไดจ้ ากการทางานเพียงคนเดยี ว แตต่ อ้ งอาศยั ความรว่ มมอื ตนเองทา สรา้ งความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในองคก์ ร มองงานหรือ
ร่วมใจ การทางาน และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันเป็นทีม หน้าท่ีเป็นความท้าทาย เป็นโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มี
ธุรการขาย ของแผนกขายและการตลาด จะทางานร่วมกันเป็น ความคิดท่ีจะก้าวไปข้างหน้า เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
แบบ Team Work เพ่ือให้สามารถสนับสนุนงานขายให้มี องคก์ รใหม้ ีความกา้ วหนา้ เม่ือองคก์ รกา้ วหนา้ พนกั งานก็จะมีการ
ประสิทธิภาพสูงสุด เรียนรูไ้ ปพรอ้ มๆกัน แบ่งหน้าท่ีการทางาน เติบโตไปพรอ้ มกนั
ชดั เจน แต่สามารถช่วยกนั ได้ แลกเปลี่ยนขอ้ มลู ภายในทีมอย่าง
สม่าเสมอ มีการรว่ มมือกัน ช่วยเหลือกนั ส่งเสริมกัน ตลอดจนมี
การประเมินผล แกไ้ ขปัญหา เพ่ือทาใหก้ ารทางานผิดพลาดนอ้ ย
ท่ีสดุ ทา้ ยท่ีสดุ แลว้ ทกุ คนทาเพ่อื ผลสาเร็จเดียวกันท่ีเป็นภาพรวม
ของทีม

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 5

Job Title: เจา้ หนา้ ท่ธี ุรการแผนกขาย Job Category: สว่ นงานวศิ วกรรมประกอบอาคาร
Division: Sales & Marketing Division department:
Sales & Marketing Department
Location: Office Rama9 Position Type: Full-Time
Job Description จนั ทร-์ ศกุ ร์ 08.00-17.30

หนา้ ท่แี ละความรบั ผิดชอบเฉพาะ
1. คน้ หาขอ้ มลู งานย่ืนซองเสนอราคาผ่าน Website ภาครฐั และ เอกชน ท่ีเป็นงานวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานท่ี
เกี่ยวขอ้ งตามไดร้ บั มอบหมาย พรอ้ มตรวจสอบคณุ สมบตั ิของบริษัทฯเบือ้ งตน้ และ รบั งานมาจากเจา้ หนา้ ท่ีขายท่ีดแู ลดา้ น
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร
2. ตรวจสอบเง่ือนไขการย่ืนซองเสนอราคา, วนั -เวลา และ สถานท่ีท่ีย่ืนซอง พรอ้ มจดั ทาเอกสารสาหรบั การย่ืนซองเสนอ
ราคาตาม TOR กาหนด
***ธรุ การตอ้ งทาการลิสตเ์ อกสารท่ตี อ้ งเตรียมทงั้ หมดตาม TOR ออกมาก่อนการเตรียมงาน เพ่อื ลดเรอ่ื งเอกสารไมค่ รบถว้ น

เชน่ 2.1 เอกสารสว่ นบรษิ ทั , เอกสารในส่วนการมอบอานาจ และ เอกสารดา้ นราคา (ใบเสนอราคา)
2.2 เอกสารทางเทคนิค, Comply, หนงั สือรบั รองจากเจา้ ของผลิตภณั ฑ์, เอกสารอา้ งอิงผลงาน และ รายละเอียด

งานตา่ งๆ ในสว่ นนตี้ ิดต่อกบั แผนก EN/ IS/ PI
2.3 ในกรณีท่ตี อ้ งใชห้ ลกั คา้ ประกนั ซอง/หลกั คา้ ประกนั สญั ญา ธรุ การขายตอ้ งดาเนนิ การแจง้ ไปทางบญั ชี พรอ้ ม
ระบุ เง่อื นไข ระยะเวลาการคา้ และวนั ท่ตี อ้ งการใช้ ใหค้ รบถว้ น

3. ตรวจสอบเอกสารทง้ั หมด ใหผ้ มู้ อี านาจลงนามเซน็ ช่อื และ ประทบั ตราบรษิ ัทฯ ในเอกสารใหค้ รบถว้ น พรอ้ มสแกน
เอกสารทง้ั หมด เก็บไวใ้ น Folder งานขายส่วนกลาง

4. ในกรณีตอ้ งไปย่นื ซองตามหนว่ ยงานตา่ งๆ ใหท้ างธรุ การดาเนินการจองรถ และคนขบั ในระบบของ IT ล่วงหนา้ อย่างนอ้ ย
2-3 วนั เพ่อื ใหท้ างผดู้ แู ลรถจดั ตารางรบั -ส่งได้

5. ในกรณีย่ืนซองเสนอราคาแลว้ เป็นผชู้ นะ ทางธรุ การตอ้ งดาเนนิ การจดั เตรยี มเอกสารในการเซน็ ตส์ ญั ญาใหเ้ รียบรอ้ ย
พรอ้ มติดตอ่ ลกู คา้ เพ่อื นดั หมายการเขา้ เซน็ สญั ญา

6. เม่ือไดส้ ญั ญาฉบบั จรงิ จากลกู คา้ ถา้ ตอ้ งมกี ารตรีตราสาร ใหท้ างธุรการประสานงานไปทางบญั ชี เพ่อื ดาเนินการต่อ เม่ือ
แลว้ เสรจ็ ธุรการขายตอ้ งตดิ ตอ่ ทางลกู คา้ เพ่อื ส่งมอบสญั ญาอีกครงั้

7. เม่ือจบกระบวนการทาสญั ญาเสรจ็ สนิ้ กบั ลกู คา้ แลว้ ใหด้ าเนินการส่งสญั ญาผ่านทาง Mail ใหท้ กุ ส่วนท่เี ก่ียวขอ้ ง
8. สรุปและตดิ ตามผลการประกาศผชู้ นะการเสนอราคาในทกุ งานท่ยี ่ืน และ Update ขอ้ มลู ใหท้ กุ คนในแผนกทราบ
9. สรุปผลการเขา้ คน้ หาขอ้ มลู ผา่ น Website ทกุ วนั พรอ้ มส่ง File สรุป Update
10. สรุปยอดขายประจาวนั (Sales report) วิเคราะหค์ วามตอ้ งการซอื้ ของลกู คา้ ท่ตี ิดตอ่ เขา้ มา และรายงานยอดขายประจา
สปั ดาห์ จดั เกบ็ เอกสาร และรายงานผลการดาเนินงานตา่ งๆ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชาทราบ
11. ใหค้ วามรว่ มมอื ในการสนบั สนนุ กิจกรรมตา่ งๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั งานขาย เช่น การจดั แสดงสนิ คา้
12. สามารถปฎบิ ตั ิงานแทนเจา้ หนา้ ท่ธี รุ การของแผนกในส่วนอ่นื ๆได้ หรือตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

Reviewed By: คณุ ตรีนชุ แซอ่ ง่ึ Date: Date
Approved By: คณุ วชิ ยั เอ่ยี มดนยั Date: Date
Last Updated By: คณุ ธนาภรณ์ หวลประไพ Date/Time: 21/10/2564

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 6

Job Title: เจา้ หนา้ ท่ธี รุ การแผนกขาย Job Category: ส่วนงานขายสินคา้ ออนไลน์ (E-Commerce)

Division: Sales & Marketing Division department: Sales & Marketing Department

Location: Hade Quarter Position Type: Full-Time จนั ทร-์ ศกุ ร์ และ เสาร์
สปั ดาหท์ ่ี 1 และ 3 08.30-17.30 น.

Job Description

หนา้ ท่แี ละความรบั ผดิ ชอบเฉพาะ
1. เสนอขายสินคา้ ออนไลน,์ ใหข้ อ้ มลู ผลติ ภณั ฑ,์ ตดิ ตอ่ ตอบคาถามและดแู ลลกู คา้ ผา่ นช่องทางออนไลนบ์ นเพจ เว็บไซด์

ไลน@์ และช่องทางขายอืน่ ๆ ของบรษิ ทั และทางโทรศพั ท์ สามารถไลฟ์ สดขายสินคา้ ได้ สามารถตอบแชท รบั ออเดอร์
ลกู คา้ ไดร้ วดเรว็
2. จดั เตรียมขอ้ มลู ลกู คา้ ท่จี ะไปเสนอขายสินคา้ และบรกิ ารของบรษิ ัท ประสานงานทารหสั สินคา้ บารโ์ คด้ และช่ือของสินคา้
ใหม่
3. จดั เตรยี มสอ่ื รูปภาพ Spec สาหรบั นาเสนอขายสนิ คา้ และบรกิ าร ใบเสนอราคา การรบั ประกนั และสญั ญาในการซอื้ ขาย
และอื่นๆถา้ มี
4. จดั เตรยี มออเดอร์ และแพ็คสินคา้ เพ่อื จดั ส่งใหแ้ ก่ลกู คา้ ประสานงานเรอ่ื งการจดั สง่ สนิ คา้ กบั ผทู้ ่เี กี่ยวขอ้ ง เพ่อื ใหล้ กู คา้
ไดร้ บั สินคา้ ตรงเวลา
5. ตดิ ตามสถานะการส่งั ซือ้ ชาระเงนิ คา่ สนิ คา้ โทรประสานงานการจดั ส่ง กบั ลกู คา้
6. ดแู ล ใหบ้ รกิ ารลกู คา้ ตลอดการขาย และติดตามผลหลงั การขาย-ตดิ ตามการซอื้ ซา้ หรอื เสนอขายสินคา้ อ่นื ๆ
7. หาช่องทางและแนวทางใหมๆ่ ในการขายสนิ คา้ ชอ่ งทางออนไลน์
8. อพั เดทสนิ คา้ และโพสสินคา้ ในช่องทางออนไลน์ ดแู ลรา้ นคา้ ออนไลน์ อพั เดตและมีสว่ นรว่ มในการคิดโปรโมช่นั แคมเปญ
ส่งเสรมิ การขาย ยิง Ads และการคดั เลือดผลิตภณั ฑป์ ระจาเดือน และช่วยวางแผนการพฒั นาการประชาสมั พนั ธส์ ินคา้ ผา่ น
ชอ่ งทางออนไลน์
9. สรา้ งและดแู ลรกั ษาความสมั พนั ธท์ ่ดี กี บั ลกู คา้ เกา่ และผทู้ ่อี าจเป็นลกู คา้ ใหม่ในอนาคต
10. ดูแลการเช็คสต๊อกสินคา้ ประสานงานการเบิกจา่ ยสินคา้ ประจาวนั , ประสานงานกับทางแผนก IT การ Upload สินคา้ ,
Promotion, ปรบั ราคา และการส่งั ซือ้ รวมถึงการแกไ้ ขปัญหาต่าง ๆ อนั เกิดจากระบบผิดพลาด ขดั ขอ้ งหรือความผิดพลาด
ของระบบออนไลน์
11. สรุปยอดขายประจาวนั (Sales report) วเิ คราะหค์ วามตอ้ งการซอื้ ของลกู คา้ ท่ตี ดิ ตอ่ เขา้ มา และรายงานยอดขายประจา
สปั ดาห์ จดั เกบ็ เอกสาร และรายงานผลการดาเนนิ งานต่างๆ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชาทราบ
12. ใหค้ วามรว่ มมอื ในการสนบั สนนุ กจิ กรรมต่างๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั งานขาย เช่น การจดั แสดงสนิ คา้
13. สามารถปฎบิ ตั ิงานแทนเจา้ หนา้ ท่ธี ุรการของแผนกในสว่ นอนื่ ๆได้ หรือตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

Reviewed By: คณุ ตรนี ชุ แซ่อง่ึ Date: Date
Approved By: คณุ วิชยั เอย่ี มดนยั Date: Date
Last Updated By: คณุ ธนาภรณ์ หวลประไพ Date/Time: 21/10/2564

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 7

Job Title: เจา้ หนา้ ท่ธี รุ การแผนกขาย Job Category: ส่วนงาน Commercial & Industrial

Division: Sales & Marketing Division department: Sales & Marketing Department

Location: Hade Quarter Position Type: Full-Time จนั ทร-์ ศกุ ร์ และ เสาร์
สปั ดาหท์ ่ี 1 และ 3 08.30-17.30 น.

Job Description

หนา้ ท่แี ละความรบั ผดิ ชอบเฉพาะ
1. โดยหลกั จะรบั งานมาจากเจา้ หนา้ ท่ขี ายท่ดี แู ลงาน และใหส้ บื คน้ คน้ หาขอ้ มลู งานในกล่มุ Commercial & Industrial ผา่ น
Website และ โทรศพั ท์ เพ่อื หาลกู คา้ ใหม่
2. ติดต่อประสานงาน ส่งขอ้ มลู ดแู ลลกู คา้ กลมุ่ บรษิ ัท, สานกั งาน, โรงงานอตุ สาหกรรม และลกู คา้ กล่มุ Oil & Gas
3. ประสานงานระหว่างทมี ขาย ทีมงานในแผนก และหนว่ ยงานตา่ งๆ ท่เี กี่ยวขอ้ งเพ่อื อานวยความสะดวกใหก้ บั หน่วยงาน

ขายใหพ้ นกั งานขายสามารถปิดการขายไดส้ าเรจ็ ลลุ ่วง
4. ดแู ลและรกั ษาฐานลกู คา้ ท่มี อี ยเู่ ดิม พฒั นาความสมั พนั ธ์ รวมถงึ ขยายยอดขายกบั กลมุ่ ลกู คา้ เดมิ ใหม้ ากขึน้ และเพิม่ ฐาน

ลกู คา้ ใหม่
5. จดั ทาขอ้ มลู -เอกสารต่างๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งในงานขาย เชน่ ใบเสนอราคา, ใบส่งั ขาย, เปิดใบส่งั ซือ้ PR ตดิ ตามการวางบิลของ

แผนกบญั ชี จองรถเพ่ือจดั ส่งสินคา้ และเอกสารอน่ื ๆท่เี กี่ยวขอ้ ง พรอ้ มประสานงานตดิ ตาม (P/O) คาส่งั ซือ้ จากลกู คา้
6. ดแู ล ใหบ้ รกิ ารลกู คา้ ตลอดการขาย และตดิ ตามผลหลงั การขาย-ตดิ ตามการซอื้ ซา้ หรือเสนอขายสนิ คา้ อืน่ ๆ
7. ดแู ลรบั ผดิ ชอบยอดขายใหไ้ ดต้ ามเป้าหมายท่บี รษิ ทั ฯมอบหมาย
8. ประสานงานการเบิกจา่ ยสนิ คา้ และการตรวจสอบสนิ คา้ กอ่ นจดั สง่ ถึงมือลกู คา้ ในดา้ นงานบรกิ ารทางธุรการตอ้ งตดิ ตาม
การดาเนินงานจนแลว้ เสรจ็ จากแผนก IS
9. วางแผนการขายสนิ คา้ และบรกิ าร ตามความตอ้ งการใหก้ ลมุ่ ลกู คา้ เป้าหมาย
10. ในกรณีท่เี กิดปัญหา ตอ้ งดาเนินการส่อื สารกบั ลกู คา้ และประสานงานทีมขาย เพ่อื ตดิ ตามหาขอ้ สรุปของปัญหาใหแ้ ลว้

เสรจ็
11. สรุปยอดขายประจาวนั (Sales report) วเิ คราะหค์ วามตอ้ งการซอื้ ของลกู คา้ ท่ตี ิดต่อเขา้ มา และรายงานยอดขายประจา
สปั ดาห์ จดั เก็บเอกสาร และรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชาทราบ
12. ใหค้ วามรว่ มมือในการสนบั สนนุ กิจกรรมต่างๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั งานขาย เชน่ การจดั แสดงสินคา้
13. สามารถปฎิบตั ิงานแทนเจา้ หนา้ ท่ธี รุ การของแผนกในสว่ นอื่นๆได้ หรอื ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

Reviewed By: คณุ ตรีนชุ แซอ่ ง่ึ Date: Date
Approved By: คณุ วิชยั เอย่ี มดนยั Date: Date
Last Updated By: คณุ ธนาภรณ์ หวลประไพ Date/Time: 21/10/2564

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 8

ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ธุ ร ก ำ ร ข ำ ย

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีมีความจาเป็นในทุกองคก์ ร ในปัจจุบนั โลกไดเ้ กิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอยา่ งรวดเรว็ องคค์ วามรูห้ ลายอยา่ งก็เปลี่ยนแปลงไปเชน่ กนั ตลอดจนการ
แขง่ ขนั ของบรษิ ัทต่างๆก็ทวีความรุนแรงมากขึน้ เรื่อยๆ ฉะนนั้ การฝึกอบรมสาหรบั พนกั งาน
จึงมีความสาคญั อย่างยิ่งเพราะแต่ละองคก์ รต่างก็ตอ้ งปรบั เปลี่ยนวิธีการทางานเพ่ือใหม้ ี
ประสทิ ธิภาพท่ีสงู สดุ อยเู่ สมอ

Start by doing ประโยชนข์ องกำรฝึ กอบรม
what’s necessary. 1. สำหรับพนักงำน
then do what’s
possible; and ➢ กระบวนการฝึกอบรมจะทาใหพ้ นักงานเกิดความเขา้ ใจในกระบวนการ
suddenly you are ทางาน ปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ย่างถกู ตอ้ งและมปี ระสทิ ธิภาพ
doing the
impossible. ➢ เพ่ือใหบ้ ุคคลากรพฒั นาขีดความสามารถของตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการทางานใหด้ ยี ่ิงขนึ้
-Francis of Assisi
➢ มคี วามกระตอื รือรน้ ท่จี ะพฒั นาตวั เองอย่เู สมอ
เริ่มจากการทาสิ่งทคี่ วรทา จากนนั้ ทาสิ่งท่นี า่ จะ ➢ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถแข่งขนั กับคนอ่ืนๆ หรือ
เป็นไปได้ และในทนั ทที นั ใดคณุ ก็จะทาสิ่งที่ไม่นา่
เป็นไปได้ บรษิ ทั ค่แู ข่งได้

2. สำหรับองคก์ ร

➢ เพิ่มศกั ยภาพขององคก์ รใหส้ งู ขนึ้ ชว่ ยใหห้ นว่ ยงาน มีการเปลีย่ นแปลง มี
การปรบั ตวั ไดท้ นั ต่อการแข่งขนั

➢ องคก์ รมบี คุ คลากรท่มี ีคณุ ภาพ ท่สี ามารถพฒั นาองคก์ รใหก้ า้ วหนา้ ได้
➢ ลดคา่ ใชจ้ า่ ยทางดา้ นแรงงาน ลดการลาออกของบคุ ลากร
➢ เพ่ิมรายได้ กาไร สามารถขยายงาน ขยายสาขาไดม้ ากขึน้ และรวดเร็ว

ยิ่งขนึ้

|9

แ ผ น ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี ธุ ร ก ำ ร ข ำ ย

หลกั สูตรกำรฝึ กอบรมเบือ้ งตน้ (Basic)

ลำดับ รำยละเอียดหลักสตู ร วิทยำกรของกำรฝึ กอบรม หมำยเหตุ

ภำยใน ภำยนอก ชว่ งทดลองงาน
ชว่ งทดลองงาน
1 การใชค้ อมพิวเตอรใ์ นสานกั งาน ✓ 6 เดือน - 1 ปี
ผ่านงาน 1 ปีขึน้ ไป
2 อบรม SAP B1 ✓

3 เจา้ หนา้ ท่ปี ระสานงานขายมืออาชีพ ✓

4 งานธุรการและการจดั เก็บเอกสารอย่างมอื ✓

อาชพี

หลักสูตรกำรฝึ กอบรมระดับกลำง (Middle)

ลำดับ รำยละเอียดหลักสูตร วทิ ยำกรของกำรฝึ กอบรม หมำยเหตุ
ภำยใน ภำยนอก ผ่านงาน 1 ปีขึน้ ไป
1 เจา้ หนา้ ท่ธี รุ การมืออาชีพ ✓
✓ 2-3 ปีขนึ้ ไป
2 กา้ วสคู่ วามสาเรจ็ ในงานธรุ การ ทีมขายและการตลาด

3 การทางานเป็นทีม เพ่ือพฒั นาองคก์ รสู่ ทีมขายและการตลาด
ความสาเรจ็ ✓

4 เทคนิคการขายสนิ คา้ ผ่าน โทรศพั ท์ และ
ออกงานอเี วน้ ท์

| 10

หลักสตู รกำรฝึ กอบรมระดับสูง (Professional) วทิ ยำกรของกำรฝึ กอบรม หมำยเหตุ
ลำดับ รำยละเอียดหลกั สตู ร ภำยใน ภำยนอก
✓ 2-3 ปีขนึ้ ไป / ตามความเหมาะสม
1 การจดั การงานธุรการอยา่ งมืออาชพี ✓ 3 ปีขนึ้ ไป/ ตามความเหมาะสม
2 บรหิ ารงานธุรการอยา่ งไรใหไ้ ดใ้ จและงาน ✓ 3 ปีขนึ้ ไป/ ตามความเหมาะสม
3 หลกั สตู รการพฒั นาผนู้ าและทีมงานใหม้ ี

ประสทิ ธิสงู

หลกั สูตรอบรมเฉพำะทำง วทิ ยำกรของกำรฝึ กอบรม หมำยเหตุ
ลำดบั รำยละเอียดหลักสูตร ภำยใน ภำยนอก
✓ 7 เดอื นขนึ้ ไป **เฉพาะเจา้ หนา้ ที่รบั ผิดชอบงาน
1 อบรมการขายของผา่ นช่องทางออนไลน์ ขาย Online (สารองอีก 1 คน= 2 คน)

2 กลยทุ ธแ์ ละทกั ษะการขายสินคา้ ออนไลน์ 7 เดอื นขนึ้ ไป **เฉพาะเจา้ หนา้ ทร่ี บั ผดิ ชอบงาน
✓ ขาย Online (สารองอีก 1 คน= 2 คน)
3 หลกั สตู รอบรมการทาโฆษณาออนไลน์
เช่น facebook and Google Ads 7 เดือนขนึ้ ไป **เฉพาะเจา้ หนา้ ทรี่ บั ผดิ ชอบงาน
ขาย Online (สารองอีก 1 คน= 2 คน)

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 11

BINARY POWER ENGINEERING CO., LTD | 12


Click to View FlipBook Version