The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ จัดทำวิจัย เรื่อง ถ่านอัดแท่งจากกะลาปาล์มน้ำมัน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teachinee.phi, 2021-10-20 06:22:58

เล่มรายงานโครงการ วิจัยลดโลกร้อน ปี 2561

พัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ จัดทำวิจัย เรื่อง ถ่านอัดแท่งจากกะลาปาล์มน้ำมัน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รายงานผลการดําเนนิ โคงการ

พฒั นานักวจิ ยั รุนเยาว

ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๑

โรงเรยี นปลายพระยาวทิ ยาคม

สํานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา ตรงั กระบ่ีโครงการ พฒั นานกั วจิ ัยรนุ เยาว จัดทำวิจัย เรือ่ ง ถา นอัดแทง จากกะลาปาลมนำ้ มนั
ภายใตก ารสนับสนนุ ของกองทนุ สขุ ภาพกับสภาวะโลกรอน
แผนงาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สนองกลยุทธ การบริหารงานวชิ าการ
ลกั ษณะโครงการ พัฒนาคุณภาพผเู รยี น
ผูรับผิดชอบโครงการ โครงการใหม
งบประมาณทั้งสนิ้ นางสาวเตชินี ภริ มย
10,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนนิ งาน (ไดร ับทุนสนับสนุนของกองทนุ สุขภาพกับสถาวะโลกรอน สถาบันสิง่ แวดลอมไทย)
1 กรกฎาคม ๒๕60 – 30 มกราคม 2561

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. หลกั การและเหตุผล

การวจิ ัยจัดเปนกระบวนการทางปญญาทีจ่ ำเปนตอการพัฒนาประเทศ การอยูรอดของประเทศจึง
ตองทำใหการวจิ ัยเปนวิถีชีวิต หรอื เปนวัฒนธรรม การวิจัยจึงควรเกิดขึ้นในทุกพ้นื ท่ี ทุกวัย และ เยาวชนใน
วัยเรียนจัดเปนผูทม่ี ีบทบาทสำคัญในการสรางวัฒนธรรมการวิจัย สรางวัฒนธรรมการดำรงชีวิต จึงควรมี
ความสามารถในการสรางความรทู จ่ี ำเปน ผสมผสานกับเทคโนโลยีท่กี าวหนา ไดอ ยา งสมเหตผุ ล และเปนผูมี
ปญญาในการเลอื กดำรงชวี ิตไดอ ยา งมีคณุ ภาพ

โครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนโครงการสงเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติการจัดทำวิจัยเก่ียวกับส่ิงแวดลอม เพ่ือ
เตรยี มความพรอมเยาวชน เพ่ือทำงานวิจัยทองถ่ิน ผลของสถาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และ
สขุ ภาพ ซงึ่ ทางคณะผูจัดทำงานวจิ ัยไดดำเนินโครงการดงั กลา วควบคกู ับงานวิจัยที่ไดรับทนุ สนบั สนุนภายใต
การสนบั สนุนของกองทนุ สุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลา
ปาลม น้ำมัน ซ่ึงชุมชนบานคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม นิยมปลูกปาลมน้ำมันสงผลใหปาลมน้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจของชาว
อำเภอปลายพระยา ท้ังน้ีปาลม น้ำมันทนตอสภาพอากาศทร่ี อนจนถึงรอนจัดไดอยางดเี ยี่ยม และระยะเวลา
ในการปลูก 3-5 ป ก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ซ่ึงในการปลูกปาลมน้ำมันนั้นสวนใหญจะมีวัสดุเหลือทิ้ง
จำนวนมากไมวาจะเปน กากใบ กะลาปาลมน้ำมัน ตลอดจนลำตน และตอรากปาลมน้ำมันซึ่งเศษวัสดุ
เหลา นสี้ ามารถนำไปใชป ระโยชนดานตา งๆ ได เชน การใชเปน เชอ้ื เพลงิ ในรูปฟน การเพาะเหด็ การนำไปใช
ประโยชนทางการเกษตรโดยการใชเปนวัสดุคลุมดินเพ่ือรักษาความชุมช้ืน การนำเศษวัสดุเหลือท้ิงจาก
ปาลมน้ำมันมาพัฒนาและใชประโยชนทางดานพลังงานในรูปเช้ือเพลิงอัดแทงจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแ กปาลมน้ำมันและเศษวสั ดุของปาลมนำ้ มันโดยจะเปนการเพิ่มแหลงผลิตพลังงานทดแทนฟน ถา น และ
แกสซึ่งทำใหลดปญหาการตัดไมทำลายปาเพ่ือนำมาใชเปนเชื้อเพลิงอีกทางหน่ึง (นฤมล ภานุนำภา,
2555) ซงึ่ เม่ือทางเกษตรกรขายทะลายปาลม น้ำมนั ทางโรงงานจะนำทะลายปาลมน้ำมันมาแทะเมล็ดออก
เพ่ือนำเน้ือปาลมออกจากกะลาปาลมและนำกะลาปาลมไปตั้งท้ิงไวโดยไมเกิดประโยชน อีกทั้งยังสงผลตอ
สภาวะโลกรอ นเนอ่ื งจากกอ เกดิ แหลงขยะ

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทางคณะผูจัดทำจึงไดเล็งเห็นความสำคัญและสนใจนำกะลาปาลม
น้ำมันท่ีทางโรงงานทิ้งไวมาทำการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาโดยการทำเปนถานอัดแทง เพ่ือนำมาใชใน

ครัวเรอื น นอกจากน้ถี านจากกะลาปาลมน้ำมันยังชวยลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม ลดภาวะโลกรอน
เพราะมคี วนั ไฟและขเ้ี ถานอ ยเปนเชื้อเพลิงไดดี อีกทั้งถา นทีจ่ ำหนา ยตามทอ งตลาดสวนใหญนั้นมาจากไมซ ่ึง
มาจากการตัดไมทำลายปา แตถานท่ีคณะผูจัดทำไดทำขึ้นน้ันเปนถานทีน่ ำวัสดุเหลือใชท างการเกษตรมา
แปรรูปและเพิ่มมูลคาสามารถผลิตเพ่ือใชในครัวเรอื นหรือจัดจำหนายตามทองตลาดและสรางอาชีพเสริม
ใหกบั เกษตรกรในชมุ ชนบา นคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงั หวัดกระบี่

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมไดดำเนินการโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาวขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
การวิจัยของเยาวชนวัยเรียนทางดานผลของสถาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ เพ่ือ
เตรยี มความพรอ มเยาวชนสำหรับทำงานวิจยั ทองถ่ินตอไป

๒. วตั ถุประสงค

1. เพอ่ื พัฒนาทกั ษะการวิจยั ของเยาวชนวยั เรียน
2. เพอ่ื นักวิจัยรนุ เยาวสามารถศกึ ษากระบวนการทำถา นอัดแทง จากกะลาปาลมนำ้ มัน
3. เพ่ือเปรียบเทยี บควันไฟและระยะเวลามอดดับจากถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันและถาน
ทอ งตลาดท่ัวไป
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนท่ีมีตอการขยายผลเร่ืองถานอัดแทงจากกะลาปาลม
น้ำมนั ลงสชู ุมชน ณ บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดั กระบ่ี
5. เพอื่ สง เสรมิ ใหเ กิดการใชป ระโยชนเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอยา งย่ังยนื

๓. เปาหมาย
ดานคณุ ภาพ
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทำงานวิจัย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลม

น้ำมนั ไดอยางมีประสทิ ธภิ าพ
ดา นปรมิ าณ
1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย เรื่อง ถานอัด

แทงจากกะลาปาลม น้ำมนั ภายใตก ารสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยโดยภาพรวมอยใู นระดบั มาก

2. คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอการขยายผล เรอื่ ง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน
ลงสชู ุมชน ณ บา นคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี อยใู นระดบั มาก

4. กจิ กรรม/ตวั ชี้วัด/คาเปาหมาย

ลำดับ กจิ กรรม ตัวช้ีวัด/เปา หมาย

1 ประชมุ ปฏิบัตกิ ารเตรยี มความพรอ มคณะผวู ิจัย รอยละรอย

2 ปฏิบตั ิงานวจิ ัย รอยละรอย

3 ขยายผลงานวจิ ยั เรื่อง ถานอัดแทง จากกะลาปาลม น้ำมนั ลงสูชมุ ชน ณ รอยละ 80

บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

4 คนในชมุ ชนมีความพึงพอใจตอ การขยายผล เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลา รอ ยละ 80

ปาลมน้ำมันลงสูชุมชน ณ บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอ มรี ะดับความพึงพอใจ

ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ อยูในระดบั มาก

5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการ พัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย รอ ยละ 80

เรอื่ ง ถานอดั แทงจากกะลาปาลม นำ้ มนั ภายใตการสนับสนุนของกองทุน มรี ะดบั ความพึงพอใจ

สุขภาพกบั สภาวะโลกรอน สถาบันส่งิ แวดลอมไทย อยูใ นระดับมาก

๕. ระยะเวลา (แสดงปฎิทนิ การดำเนนิ งาน)

เดอื น/สัปดาห ก.ค. 60 ส.ค. 60
1234123
รายการ

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอม

คณะผูวจิ ัย

แตง ตงั้ คณะกรรมการดำเนนิ งาน

ปฏบิ ัตงิ านวิจยั

ขยายผลงานวิจยั เรอ่ื ง ถา นอัดแทงจากกะลา

ปาลม น้ำมนั ลงสชู ุมชน ณ บา นคลองพระยา

ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา

จงั หวัดกระบี่

ศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนตอการ

ขยายผล เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลม

น้ำมัน

ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เรี ย น ท่ี มี ต อ

โครงการ พัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย

เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน

ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับ

สภาวะโลกรอน สถาบนั สง่ิ แวดลอ มไทย

รายงานผลโครงการ

0 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 123412341234

๖. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนนิ การและงบประมาณที่ใช

๖.๑ เงนิ งบประมาณ - บาท

๖.๒ เงนิ นอกงบประมาณ 10,000 บาท

รวม 10,0๐๐ บาท

รายการ จำนวนเงิน
1. หมวดตอบแทน 1,500
1,000
1.1 คาตอบแทนเยาวชนนักวจิ ยั 250
1.2 คาตอบแทนอาจารยท ปี่ รึกษา 250
2. หมวดคาใชสอย 1,000
2.1 แบบสอบถามความพงึ พอใจ 1,000
2.2 แบบบันทึกผลการสมั ภาษณ
2.3 จดั ทำแผนพบั แนะนำถา นอดั แทง จากกะลาปาลม ไรค วัน 2,500
2.4 คาใชจ า ยในการจัดทำรายงานวจิ ยั ฉบบั สมบูรณ 1,000
1,500
3. หมวดคาวสั ดุ (สำหรับทำถา นอดั แทงจากกะลาปาลมน้ำมนั ) 10,000
3.1 กะลาปาลม 3.2 ใบนนุ 3.3 ขา วสวย 3.4 นำ้ 3.5 น้ำใบนุน 3.6 ครกและไมต ี

พริก
3.7 ลวด ขนาด 8 น้วิ 3.8 อุปกรณอัดถาน (แมแรงรถ) 3.9 เลื้อยและใบเลอ้ื ยเหล็ก
3.10 ทอPVC 3.11 คอ น 3.12 คมี ตัดลวด 3.13 กะละมัง 3.14 คอ น 3.15 ทพั พี
3.16 ดอกสวาน 3.17 วงแหวนรองนอ็ ต

รวมคาใชจ า ยสำหรับวัสดใุ นการทำถานอดั แทง จากกะลาปาลม โดยประมาณ
4. หมวดเดินทาง

4.1 เดนิ ทางสำหรับเก็บรวบรวมขอมลู ในการลงพื้นท่ีสูชุมชน ณ บานคลองพระยา ตำบลปลายพระ
ยา อำเภอปลายพระยา จังหวดั กระบ่ี

4.2 เดนิ ทางสำหรับนำเสนอผลงานวจิ ัย
รวมงบประมาณ

๗. วิธีการประเมนิ ผล

ตัวช้ีวดั โครงการ วธิ ปี ระเมินผล เครื่องมอื ทีใ่ ช
แบบบันทกึ
ประชุมปฏิบตั ิการเตรยี มความพรอ มคณะผวู ิจยั เขา รวมประชมุ รอยละรอย ตรวจสอบ แบบบนั ทึก
แบบสอบถาม
ปฏบิ ตั งิ านวิจัย รอ ยละรอ ย ตรวจสอบ
แบบสอบถาม
ขยายผลงานวิจยั เรอ่ื ง ถา นอัดแทงจากกะลาปาลมนำ้ มนั ลงสชู มุ ชน ณ สำรวจ

บา นคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

รอ ยละ 80 มรี ะดบั ความพงึ พอใจ อยูใ นระดับมาก

คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอการขยายผล เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลา สำรวจ

ปาลม น้ำมันลงสูชุมชน ณ บา นคลองพระยาตำบลปลายพระยา

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี รอยละ 80 มีระดับความพึงพอใจ

อยใู นระดบั มาก

๘. ผลทค่ี าดวา จะไดร บั
1) เยาวชนวยั เรียนมีทกั ษะการวจิ ยั
2) อนรุ ักษท รพั ยากรธรรมชาตเิ พ่ือคณุ ภาพของสงิ่ แวดลอมท่ียั่งยืน
3) ประหยัดคาใชจายดวยการนำเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรทำเปนถานอัดแทงจากกะลา

ปาลมนำมนั
4) คนในชุมชนชว ยลดปรมิ าณการทิ้งกะลาปาลมจากโรงงาน ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำเกิดสภาวะ

โลกรอนตอ ระบบนิเวศ และสุขภาพ
5) คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดขี ึ้น (ดานภมู ิแพ จากควันไฟ แพฝ ุน เปนตน) เพราะถานอัดแทงจาก

กะลาปาลม นำ้ มนั มีควนั และขีเ้ ถา นอ ย

ผูเ สนอโครงการ ผอู นุมตั โิ ครงการ

(นางสาวเตชนิ ี ภิรมย) (นายธนศู ักดิ์ พยฆั เนตร)
ครโู รงเรยี นปลายพระยาวทิ ยาคม ผอู ำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวทิ ยาคม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

พัฒนานกั วจิ ัยรนุ เยาว จดั ทำวิจยั เร่ือง ถานอัดแทง จากกะลาปาลม นำ้ มนั
ภายใตการสนบั สนนุ ของกองทนุ สขุ ภาพกบั สภาวะโลกรอน
สถาบนั ส่งิ แวดลอ มไทย

ผูรับผดิ ชอบโครงการ

นางสาวเตชนิ ี ภิรมย
โรงเรียนปลายพระยาวทิ ยาคม
สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเขต 13

สารบัญ หนา
1
เรือ่ ง 2
สารบญั 3
บทสรปุ
รายงานผลการดำเนินงาน
ภาคผนวก

1. โครงการทไ่ี ดร บั อนมุ ัติ
2. สรุปผลการวจิ ัย
3. คำส่ังคณะกรรมการดำเนนิ โครงการ
4. เครอ่ื งมือทีใ่ ชในการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
5. ภาพประกอบการดำเนินโครงการ

บันทกึ ขอ ความ

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ท่ี ............../2561 วนั ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

เร่ือง รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนานักวิจยั รนุ เยาว จดั ทำวจิ ัย เร่อื ง ถานอดั แทงจาก

กะลาปาลมนำ้ มนั ภายใตการสนบั สนุนของกองทนุ สุขภาพกบั สภาวะโลกรอ น

สถาบันส่งิ แวดลอ มไทย

เรยี น ผูอำนวยการโรงเรยี นปลายพระยาวทิ ยาคม

ขาพเจา นางสาวเตชินี ภริ มย ตำแหนง ครู ไดรับมอบหมายใหเปนผรู ับผิดชอบโครงการพัฒนา
นักวิจัยรุนเยาว จดั ทำวิจัย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันภายใตการสนับสนุนของกองทุน
สุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕61 เพ่ือ
ดำเนินการบริหารโครงการใหเ ปน ไปตามวตั ถุประสงคข องโครงการ คือ

1) เพอ่ื พฒั นาทักษะการวิจยั ของเยาวชนวัยเรียน
2) เพื่อนกั วจิ ัยรนุ เยาวสามารถศึกษากระบวนการทำถานอัดแทง จากกะลาปาลม นำ้ มนั
3) เพื่อเปรยี บเทียบควันไฟและระยะเวลามอดดับจากถานอัดแทงจากกะลาปาลม นำ้ มันและ
ถา นทองตลาดทว่ั ไป
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนท่ีมีตอการขยายผลเร่ืองถานอัดแทงจากกะลา
ปาลม น้ำมันลงสชู มุ ชน ณ บา นคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงั หวดั กระบ่ี
5) เพ่ือสง เสริมใหเ กิดการใชป ระโยชนเ ศษวัสดุเหลอื ทิ้งทางการเกษตรอยางย่งั ยนื
โดยมีระยะเวลาการดำเนนิ งานระหวา งวนั ที่ 1 กรกฎาคม ๒๕60 – 30 มกราคม 2561
บัดนี้โครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน
ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสขุ ภาพกบั สภาวะโลกรอ น สถาบันสง่ิ แวดลอมไทย ไดดำเนนิ การเสร็จ
สน้ิ เปน ทเี่ รยี บรอ ยแลว บรรลุผลสำเรจ็ ตามเปาหมายและตวั ชวี้ ดั จึงขอรายงานผลดงั น้ี

1) คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอการขยายผล เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน

โดยภาพรวมรอยละ 85 อยูในระดับมาก คา เฉล่ยี เทา กับ 4.20 (x=4.20)
2) นักเรยี นมคี วามพงึ พอใจตอ โครงการพัฒนานักวจิ ัยรุนเยาว จัดทำวจิ ัย เร่อื ง ถานอัดแทง

จากกะลาปาลมนำ้ มัน ภายใตการสนับสนนุ ของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบนั สง่ิ แวดลอ ม

ไทย โดยภาพรวมรอ ยละ 90 อยใู นระดับมาก คาเฉล่ียเทา กบั 4.30 (x=4.30)

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชอื่
(นางสาวเตชนิ ี ภริ มย)

ตำแหนง ครผู ูร บั ผิดชอบโครงการ

บทสรปุ

โครงการพฒั นานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย เรอ่ื ง ถานอัดแทง จากกะลาปาลม น้ำมันภายใตก าร
สนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยของเยาวชนวัยเรียน นักวิจัยรุนเยาวสามารถศึกษากระบวนการทำถานอัดแทงจาก
กะลาปาลมน้ำมัน เปรียบเทียบควันไฟและระยะเวลามอดดับจากถานอัดแทงจากกะลาปาลม น้ำมัน
และถา นทอ งตลาดท่ัวไป ศึกษาความพงึ พอใจของคนในชมุ ชนทีม่ ีตอการขยายผลเร่ืองถานอัดแทง จาก
กะลาปาลมน้ำมันลงสูชุมชน ณ บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ และสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรอยางยั่งยืน โดยมีนางสาว
เตชินี ภิรมย ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว จดั ทำวิจัย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันภายใต
การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดดำเนินโครงการที่
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕60 – 30 มกราคม 2561 โดยมี
ขัน้ ตอนการดำเนินงานตามวงจรเดมมิง่ PDCA ดงั นี้ Plan วางแผน/เตรียมความพรอ ม Do ปฏบิ ัตกิ าร
วิจัย Check ขยายผลการวิจัย และ Act สอบถามความพึงพอใจของคนในชุมชนท่ีมีตอการขยายผล
เร่ืองถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันลงสูชุมชน ณ บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการ พัฒนานักวิจัยรุน
เยาว จัดทำวิจัย เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมนำ้ มัน ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับ
สภาวะโลกรอน สถาบันสงิ่ แวดลอ มไทย

สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว
จดั ทำวิจัย เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะ
โลกรอน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยมีนักเรียนคนในชุมชนมีความพึง
พอใจตอการขยายผล เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน โดยภาพรวมรอยละ 85 อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทา กับ 4.20 (x=4.20) และนักเรียนมีความพงึ พอใจตอโครงการพัฒนานกั วิจัยรนุ เยาว
จัดทำวิจัย เรอื่ ง ถา นอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ภายใตการสนบั สนุนของกองทุนสุขภาพกบั สภาวะ
โลกรอน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย โดยภาพรวมรอยละ 90 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.30
(x=4.30)

เตชินี ภิรมย
ผูร ับผิดชอบโครงการ

รายงานผลการดำเนนิ งาน

1. ความเปน มาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ
การวิจัยจัดเปนกระบวนการทางปญญาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ การอยูรอดของ

ประเทศจึงตองทำใหการวิจัยเปนวถิ ีชีวติ หรือเปนวัฒนธรรม การวิจัยจึงควรเกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่ ทุกวัย
และ เยาวชนในวัยเรยี นจัดเปนผูที่มีบทบาทสำคญั ในการสรางวัฒนธรรมการวิจัย สรางวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิต จึงควรมีความสามารถในการสรางความรูที่จำเปน ผสมผสานกับเทคโนโลยีท่ีกาวหนาได
อยางสมเหตุผล และเปน ผมู ปี ญญาในการเลือกดำรงชีวติ ไดอ ยา งมคี ณุ ภาพ

โครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย เปนโครงการสงเสรมิ ใหนักเรยี นฝกปฏิบัติการจัดทำวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
เพื่อเตรียมความพรอมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยทองถ่ิน ผลของสถาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพ ซึ่งทางคณะผูจัดทำงานวิจัยไดดำเนินโครงการดังกลา วควบคูกับงานวิจัยท่ี
ไดร ับทุนสนับสนุนภายใตการสนับสนนุ ของกองทนุ สุขภาพกบั สภาวะโลกรอน สถาบันส่งิ แวดลอมไทย
เร่อื ง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ซ่ึงชุมชนบานคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบ่ี ประชากรสว นใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม นิยมปลูกปาลมน้ำมันสงผลให
ปาลม น้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจของชาวอำเภอปลายพระยา ซึ่งในการปลูกปาลมน้ำมันนั้นสวนใหญจะมี
วัสดุเหลือทิ้งจำนวนมากไมวาจะเปน กากใบ กะลาปาลมน้ำมัน ตลอดจนลำตน และตอรากปาลม
น้ำมันซ่ึงเศษวัสดุเหลาน้ีสามารถนำไปใชประโยชนดานตาง ๆ ได เชน การใชเปนเชื้อเพลิงในรูปฟน
การเพาะเห็ด การนำไปใชประโยชนทางการเกษตรโดยการใชเปนวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชุมชื้น
การนำเศษวัสดุเหลือทงิ้ จากปาลม น้ำมันมาพัฒนาและใชป ระโยชนทางดา นพลังงานในรูปเชื้อเพลิงอดั
แทงจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกปาลมน้ำมันและเศษวัสดุของปาลมน้ำมันโดยจะเปนการเพ่ิม
แหลงผลิตพลังงานทดแทนฟน ถาน และแกสซึ่งทำใหลดปญหาการตัดไมทำลายปาเพื่อนำมาใชเปน
เชื้อเพลิงอีกทางหน่ึง (นฤมล ภานุนำภา, 2555) ซึ่งเมื่อทางเกษตรกรขายทะลายปาลมน้ำมันทาง
โรงงานจะนำทะลายปาลมน้ำมันมาแทะเมล็ดออกเพื่อนำเน้อื ปาลมออกจากกะลาปาลม และนำกะลา
ปาลม ไปตง้ั ทงิ้ ไวโ ดยไมเ กิดประโยชน อีกทัง้ ยงั สงผลตอ สภาวะโลกรอ นเน่อื งจากกอ เกิดแหลงขยะ

จากเหตผุ ลดงั กลา วขางตน ทางคณะผูจัดทำจงึ ไดเ ลง็ เห็นความสำคัญและสนใจนำกะลาปาลม
น้ำมันท่ีทางโรงงานทิ้งไวมาทำการแปรรูปและเพิ่มมูลคาโดยการทำเปนถานอัดแทง เพ่ือนำมาใชใน
ครวั เรือน นอกจากน้ีถานจากกะลาปาลมน้ำมันยังชวยลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม ลดภาวะ
โลกรอนเพราะมีควันไฟและข้ีเถานอยเปนเช้ือเพลงิ ไดดี อีกท้ังถานท่จี ำหนายตามทองตลาดสวนใหญ
นัน้ มาจากไมซ่ึงมาจากการตัดไมท ำลายปา แตถ านท่คี ณะผูจดั ทำไดทำขน้ึ น้ันเปน ถานทน่ี ำวัสดเุ หลอื ใช
ทางการเกษตรมาแปรรูปและเพ่ิมมูลคา สามารถผลิตเพ่ือใชใ นครวั เรือนหรือจัดจำหนา ยตามทองตลาด
และสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในชุมชนบานคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมไดดำเนินการโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาวข้ึน เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจัยของเยาวชนวัยเรียนทางดานผลของสถาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม และ
สขุ ภาพ เพ่ือเตรียมความพรอมเยาวชนสำหรบั ทำงานวิจัยทอ งถน่ิ ตอไป

2. วัตถปุ ระสงคข องการประเมินโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทกั ษะการวิจยั ของเยาวชนวัยเรียน
2. เพอ่ื นกั วิจยั รนุ เยาวสามารถศกึ ษากระบวนการทำถานอดั แทง จากกะลาปาลมน้ำมัน
3. เพ่ือเปรยี บเทียบควันไฟและระยะเวลามอดดับจากถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันและ

ถานทอ งตลาดทว่ั ไป
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนท่ีมีตอการขยายผลเรื่องถานอัดแทงจากกะลา

ปาลมน้ำมันลงสูช ุมชน ณ บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี
5. เพอื่ สง เสริมใหเกิดการใชประโยชนเ ศษวสั ดเุ หลอื ท้ิงทางการเกษตรอยางย่ังยืน

3. เปาหมาย
ดา นคณุ ภาพ
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทำงานวิจัย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลา

ปาลม นำ้ มัน ไดอยางมีประสิทธภิ าพ
ดานปรมิ าณ
1. นักเรียนมคี วามพึงพอใจตอ โครงการพัฒนานกั วจิ ัยรุน เยาว จัดทำวิจัย เรอ่ื ง ถาน

อัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบัน
ส่ิงแวดลอ มไทยโดยภาพรวมอยูในระดบั มาก

2. คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอการขยายผล เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน
ลงสชู ุมชน ณ บา นคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงั หวัดกระบ่ี อยูในระดับมาก

4. ผลการประเมนิ โครงการ
4.1 ขอมูลพน้ื ฐานการดำเนนิ งานโครงการ
ครูและนักเรียนรวมกันดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย เร่ือง ถาน

อัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย ไดดำเนินโครงการที่โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕
60 – 30 มกราคม 2561 โดยมีนางสาวเตชนิ ี ภิรมย เปน หัวหนาทมี และรับผิดชอบโครงการ

4.2 ผลการประเมนิ ความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งานโครงการ
1) นักเรียนประชมุ ปฏบิ ตั กิ ารเตรียมความพรอ มคณะผูวจิ ัย รอ ยละรอย
2) รวมปฏิบัตงิ านวจิ ยั รอยละรอย
3) ขยายผลงานวิจัย เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันลงสูชุมชน ณ บาน

คลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดั กระบี่ รอยละรอ ย
4) คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอการขยายผล เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลาปาลม

น้ำมันลงสูชุมชน ณ บานคลองพระยาตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รอยละ
85 มรี ะดบั ความพึงพอใจ อยูใ นระดับมาก

5) นกั เรยี นมคี วามพึงพอใจตอ โครงการ พัฒนานักวิจัยรุน เยาว จัดทำวจิ ยั เร่อื ง ถาน
อัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบัน
สิง่ แวดลอมไทย รอ ยละ 90 มีระดบั ความพึงพอใจ อยใู นระดบั มาก

5. สรปุ คา ใชจายของโครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน
1,500
รายการ 1,000
1. หมวดตอบแทน 250
250
1.1 คาตอบแทนเยาวชนนักวจิ ยั 1,000
1.2 คาตอบแทนอาจารยท ป่ี รึกษา 1,000
2. หมวดคาใชสอย
2.1 แบบสอบถามความพงึ พอใจ 2,500
2.2 แบบบันทึกผลการสัมภาษณ 1,000
2.3 จดั ทำแผน พบั แนะนำถา นอดั แทงจากกะลาปาลมไรค วนั 1,500
2.4 คา ใชจ า ยในการจดั ทำรายงานวจิ ยั ฉบบั สมบรู ณ 10,000
3. หมวดคา วสั ดุ (สำหรบั ทำถานอดั แทง จากกะลาปาลม นำ้ มนั )
3.1 กะลาปาลม 3.2 ใบนนุ 3.3 ขา วสวย 3.4 น้ำ 3.5 นำ้ ใบนนุ 3.6 ครกและไมตพี ริก
3.7 ลวด ขนาด 8 นวิ้ 3.8 อุปกรณอ ดั ถา น (แมแรงรถ) 3.9 เลื้อยและใบเลอ้ื ยเหล็ก
3.10 ทอ PVC 3.11 คอ น 3.12 คีมตดั ลวด 3.13 กะละมัง 3.14 คอ น 3.15 ทัพพี
3.16 ดอกสวา น 3.17 วงแหวนรองน็อต
รวมคาใชจ า ยสำหรับวสั ดใุ นการทำถานอดั แทง จากกะลาปาลม โดยประมาณ
4. หมวดเดินทาง
4.1 เดินทางสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลในการลงพื้นที่สูชุมชน ณ บานคลองพระยา ตำบลปลาย
พระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดั กระบ่ี
4.2 เดินทางสำหรับนำเสนอผลงานวิจัย

รวมงบประมาณ

6. สรปุ ผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว

จดั ทำวิจัย เร่อื ง ถา นอดั แทงจากกะลาปาลมน้ำมันภายใตการสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะ
โลกรอน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยมนี ักเรียนคนในชุมชนมีความพึง
พอใจตอการขยายผล เร่ือง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน โดยภาพรวมรอยละ 85 อยูในระดับ

มาก คา เฉล่ียเทากบั 4.20 (x=4.20) และนักเรียนมคี วามพงึ พอใจตอโครงการพฒั นานกั วจิ ัยรุน เยาว
จัดทำวจิ ัย เรือ่ ง ถา นอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ภายใตการสนับสนนุ ของกองทุนสุขภาพกบั สภาวะ
โลกรอน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย โดยภาพรวมรอยละ 90 อยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.30

(x=4.30)

ลงชื่อ.................................... ผูรบั ผิดชอบโครงการ
(นางสาวเตชนิ ี ภิรมย)

ตำแหนง ครู โรงเรยี นปลายพระยาวทิ ยาคม

ภาคผนวก
ภาคผนวก

1. โครงการทีไ่ ดร บั อนุมัติ
2. สรุปผลการวจิ ัย
3. คำสงั่ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
4. เครอื่ งมือทใี่ ชใ นการประเมนิ โครงการ (แบบสอบถาม)
5. ภาพประกอบการดำเนินโครงการ

สรปุ ผลการวิจยั

ช่อื โครงงาน ถา นอดั แทงจากกะลาปาลม น้ำมัน

ชอื่ นกั เรียน นางสาวประภสั สร พนั ธแ กว

นายณัฏฐพงศ แกว ยอดเขา

นางสาวสุดารัตน อไุ รโรจน

ชอ่ื อาจารยท ่ีปรึกษา นางสาวเตชนิ ี ภิรมย

โรงเรียน ปลายพระยาวิทยาคม

ทอี่ ยู 4 ถ.อาวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160

โทรศพั ท 075687020 โทรสาร 075687030

ระยะเวลาทำโครงงาน กันยายน - พฤศจกิ ายน 2559

บทคดั ยอ

การศึกษาเรื่อง ถา นอัดแทง จากกะลาปาลมนำ้ มนั มีวตั ถุปะสงคข องการศกึ ษา 1) เพ่ือศึกษา
กระบวนการทำถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมนั 2) เพ่ือเปรียบเทียบควันไฟและระยะเวลามอดดับ
จากถานอัดแทง จากกะลาปาลมน้ำมันและถานทองตลาดทั่วไป 3) เพื่อศกึ ษาความพึงพอใจของคนใน
ชมุ ชนท่มี ีตอ การขยายผลเร่ืองถานอัดแทง จากกะลาปาลม น้ำมันลงสูชมุ ชน ณ บานคลองพระยาตำบล
ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 4) เพื่อศึกษาการนำถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันไป
ใชเปน เชื้อเพลิงในชมุ ชน ณ บานคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี และ 5) เพื่อ
สง เสรมิ ใหเกดิ การใชป ระโยชนเศษวสั ดุเหลอื ท้ิงทางการเกษตรอยางยัง่ ยืน เครื่องมือทีใ่ ชในการศกึ ษา
ประกอบดวย 1) แบบบันทึกผลการศกึ ษากระบวนการการทำถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมนั 2) แบบบันทึกผล
การเปรียบเทียบควันไฟจากถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันและถานทองตลาดทั่วไป 3) แบบบันทึกผลการ
เปรียบเทียบระยะเวลามอดดับของถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมันและถานทองตลาดทั่วไป 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอการขยายผลถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ลงสูชุมชน ณ บานคลองพระยา ตำบล
ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และ6) แบบบันทึกผลการสัมภาษณการนำถานอัดแทงจากกะลา
ปาลม นำ้ มนั ไปใชในการปลูกพืชในชุมชน ณ บา นคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

ผลการศกึ ษาพบวา 1) สามารถทำถานอัดแทงจากกะลาปาลม น้ำมนั ไดตามความตองการ 2)
ในจำนวนปริมาณถาน 5 กอน ระยะเวลาในการเผาไหมของถานอัดแทงจากกะลาปาลมนานกวา มี
ปริมาณควันที่นอยกวา และมีข้ีเถานอยกวา ถานตามทองตลาดท่ัวไป 3) ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ขยายผลถานอัดแทงจากกะลาปาลม ณ บานคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ โดยรวมมคี วามพึงพอใจในระดับมาก 4) ชาวบานท่ีนำถานไปใชน้ันจะใชถานในการ
ปรุงอาหารอยางหลากหลาย เชน การปงปลาสดและปลายแปรรูป การยางหมู การน่ึงขนมและขาว
เหนียว การหุงขาว การทำผดั ผัก เปนตน ผลปรากฏวา การใชถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำ มีควัน
และข้ีเถานอย ไมต องเติมถานบอยคร้งั ถานอยไู ดน าน ไฟของถานไมแ รงจนเกินไป

ภาพประกอบการดำเนนิ โครงการ
พฒั นานกั วิจยั รนุ เยาว จดั ทำวิจัย เร่อื ง ถา นอัดแทงจากกะลาปาลมนำ้ มนั
ภายใตก ารสนับสนนุ ของกองทุนสขุ ภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันสิง่ แวดลอ มไทย

แสดงการเผากะลาปาลม น้ำมัน

แสดงการผสมถา นทบุ กับน้ำใบนนุ

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ
พฒั นานกั วิจัยรนุ เยาว จัดทำวิจัย เรอ่ื ง ถา นอัดแทง จากกะลาปาลม นำ้ มนั
ภายใตก ารสนบั สนุนของกองทนุ สขุ ภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบนั สิง่ แวดลอมไทย

แสดงการนำถานลงอัดทอ พีวซี ี

แสดงการนำถานตากแดด

คำสัง่ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ที่ 187 / 2560

เร่ืองแตง ต้งั คณะกรรมการโครงการพฒั นานักวิจยั รนุ เยาว จดั ทำวิจยั เร่อื ง ถา นอัดแทง จากกะลาปาลม น้ำมัน
ภายใตก ารสนับสนนุ ของกองทุนสขุ ภาพกบั สภาวะโลกรอน สถาบนั สิ่งแวดลอมไทย
ปการศึกษา 2560
-------------------------------------------------

การวจิ ัยจัดเปน กระบวนการทางปญญาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ การอยูร อดของประเทศจึงตอง
ทำใหการวจิ ัยเปนวิถีชีวิต หรือเปน วัฒนธรรม การวิจยั จึงควรเกิดขน้ึ ในทุกพ้ืนท่ี ทกุ วยั และ เยาวชนในวัยเรยี น
จดั เปนผทู ม่ี บี ทบาทสำคัญในการสรางวัฒนธรรมการวิจัย สรา งวฒั นธรรมการดำรงชวี ิต จงึ ควรมีความสามารถ
ในการสรางความรูทีจ่ ำเปน ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่กาวหนา ไดอยางสมเหตุผล และเปนผูมีปญญาในการ
เลือกดำรงชวี ิตไดอ ยางมีคุณภาพ

เพื่อใหการดำเนินการโครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย เรื่อง ถา นอัดแทงจากกะลา
ปาลมน้ำมัน ภายใตการสนับสนุนของกองทนุ สุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันสิ่งแวดลอมไทยของโรงเรียน
ไดรับการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ใหเปนไปตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบญั ญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงต้ังบุคลากรปฏิบัตงิ านหนาท่ีฝายตาง ๆ ดังน้ี

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดว ย

1.1 นายธนศู กั ด์ิ พยัฆเนตร ผูอำนวยการโรงเรยี นปลายพระยาวิทยาคม

ประธานกรรมการ

1.2 นางสารพัฒน รัตนบรุ านนิ ท รองผอู ำนวยการฝา ยวิชาการ กรรมการ

1.3 นายกมลชัย กลางรกั รองผอู ำนวยการฝายงบประมาณ กรรมการ

1.4 นางสาวเสาวนีย ศรอี นิ ทร ครู คศ.2 กรรมการ

1.4 นางสาวเตชินี ภิรมย ครู คศ.1 กรรมการและเลขานกุ าร

2. คณะกรรมการรับผิดชอบ โครงการพัฒนานักวิจัยรุนเยาว จัดทำวิจัย เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลา

ปาลม นำ้ มัน ภายใตการสนบั สนนุ ของกองทนุ สขุ ภาพกบั สภาวะโลกรอน สถาบันส่งิ แวดลอ มไทย ประกอบดว ย

2.1 นางสาวเตชินี ภริ มย ครู คศ.1 หวั หนา

2.2 นางสาวประภสั สร พนั ธแ กว นกั เรยี นระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปท ี่ 6 ผูชวย

2.3 นายณัฏฐพงศ แกวยอดเขา นกั เรยี นระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผชู วย

2.4 นางสาวสุดารตั น อุไรโรจน นกั เรยี นระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที่ 6 ผูชวย

3. กำหนดเวลาและปฏบิ ัติการจัดทำงานวจิ ัยเรอื่ ง ถา นอดั แทงจากกะลาปาลม น้ำมัน ภายใตการ

สนับสนนุ ของกองทุนสขุ ภาพกบั สภาวะโลกรอน สถาบันสิง่ แวดลอมไทย ดงั น้ี

3.1 นางสาวเตชนิ ี ภิรมย ครู คศ.1 หวั หนา

3.2 นางสาวประภสั สร พันธแ กว นักเรียนระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ 6 ผูชว ย

2.3 นายณัฏฐพงศ แกวยอดเขา นักเรียนระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปท ่ี 6 ผูชว ย

3.4 นางสาวสดุ ารตั น อุไรโรจน นกั เรยี นระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปท ี่ 6 ผูชวย

4. การรายงานผลการดำเนนิ งาน
ครูผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารทราบแนวทางการดำเนิน

โครงการ ปญหาอุปสรรคในการดำเนนิ งาน และผลของการดำเนินงาน เม่ือส้นิ สุดโครงการ

ขอใหครูและผูที่ไดรบั มอบหมายรบั ผิดชอบโครงการทกุ ทาน ไดปฏิบัตหิ นาท่ีและงานทไี่ ดรับมอบหมาย
ตามบทบาทและหนาที่ของครูอยางแทจริง เพื่อประโยชนตอผูเรียน หรือการจัดการศึกษาโดยสวนรวม
ทัง้ นต้ี ้งั แตบ ัดน้เี ปน ตนไป

ส่งั ณ วันท่ี 1 สงิ หาคม 2560

(นายธนศู กั ด์ิ พยฆั เนตร)
ผอู ำนวยการโรงเรยี นปลายพระยาวิทยาคม

แบบสอบถามโครงการ
พฒั นานักวิจยั รุนเยาว จดั ทำวิจัย เรอื่ ง ถานอดั แทง จากกะลาปาลมน้ำมนั

ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสขุ ภาพกับสภาวะโลกรอน
สถาบนั สง่ิ แวดลอมไทย

คำชแ้ี จง :
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนคณะทำงานวิจัย

เกย่ี วกบั โครงการพฒั นานักวจิ ยั รนุ เยาว จัดทำวิจัย เรอ่ื ง ถา นอดั แทง จากกะลาปาลม นำ้ มนั ภายใตก าร
สนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใชในการ
ปรบั ปรงุ สำหรบั การพัฒนานกั วจิ ัยรุนเยาว จัดทำวจิ ยั เร่อื ง ถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมัน ภายใต
การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกรอน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในครั้งตอไปใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความรวมมือจากทานใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
ดงั กลา วน้ี จกั ขอบคณุ ยง่ิ

แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ไดแ ก
ตอนท่ี 1 ขอมลู ทวั่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ โครงการนักวิจัยรุน เยาว จัดทำวิจัย เรื่อง ถานอัดแทงจากกะลา
ปาลมนำ้ มนั ภายใตการสนบั สนุนของกองทนุ สุขภาพกับสภาวะโลกรอ น สถาบนั สง่ิ แวดลอมไทย
ตอนท่ี 3 ขอคิดเหน็ ปญ หา / อปุ สรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

คำสัง่ โปรดเติมเครอื่ งหมาย  และกรอกขอความใหส มบูรณ

ตอนที่ 1 ขอมลู ท่วั ไปของผตู อบแบบสอบถาม

เพศ  ชาย  หญงิ

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจโครงการนักวจิ ัยรุนเยาว จัดทำวจิ ัย เร่ือง ถานอดั แทง จากกะลาปาลมน้ำมนั ภายใต
การสนบั สนนุ ของกองทนุ สขุ ภาพกับสภาวะโลกรอ น สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

ระดับ 5 = มากทีส่ ุดหรือดีมาก 4 = มากหรอื ดี 3 = ปานกลางหรือพอใช
2 = นอยหรือตำ่ กวามาตรฐาน 1 = นอยที่สดุ หรอื ตองปรับปรงุ แกไ ข

รายละเอยี ด ระดบั ความพงึ พอใจ
5 4321
1. ดา นโครงการ

1.1 โครงการนา สนใจ
1.2 เนอ้ื หามคี วามสมบรู ณถูกตอ ง
1.3 เนอื้ หาเพม่ิ พูนองคค วามรใู หแ กผ เู รยี น
1.4 ภาษาทใ่ี ชถกู ตอ ง ชดั เจน เขา ใจงา ย
2. กระบวนการจดั ทำงานวิจัย

2.1 มคี วามเหมาะสมกับลกั ษณะของผเู รยี น
2.2 มวี ธิ กี ารใชงา ย
2.3 มลี ักษณะท่นี าในใจและดึงดดู ความสนใจ

รายละเอยี ด ระดบั ความพงึ พอใจ
5 4321
3. ดานผถู า ยทอดเพอ่ื ขยายผลสูชุมชน

3.1 ใหบ รกิ ารดว ยความสุภาพ เตม็ ใจ ยินดี
3.2 ใหบ ริการตอบขอ ซักถามปญ หาไดน าเช่อื ถอื
3.3 ใหบริการดว ยความสะดวก รวดเร็ว
4. ดา นขอ มูล
4.1 ไดร บั ความรเู พม่ิ ขึ้น
4.2 ขอมลู มีความถูกตอ งตรงความตองการ
4.3 ขอ มลู ทไี่ ดร บั มีประโยชน สามารถนำไปใชงานไดจ รงิ ในชมุ ชน
5. ความพึงพอใจของทา นตอ ภาพรวมของโครงการนักวิจยั รุน เยาว ฯ

การสรุปผลการประเมิน เมื่อไดคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอแลว นำมาเทียบกับเกณฑการ

ประเมนิ ผล ซ่ึงมกี ารแปลผลตามระดบั คา เฉล่ียจากอันตรภาคชัน้ ดงั น้ี

คะแนนเฉลยี่ สงู กวา 4.50 ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ

คะแนนเฉล่ียระหวา ง 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง

คะแนนเฉล่ียระหวา ง 1.50 – 2.49 ความพึงพอใจในระดับนอ ย

คะแนนเฉล่ียตำ่ กวา 1.50 ความพงึ พอใจในระดับนอยที่สุด

ตอนท่ี 3 ขอคดิ เห็น ปญหา / อุปสรรค และขอ เสนอแนะเพิ่มเตมิ
1) ปญ หา / อปุ สรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2) ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรว มมือ

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอ การเผาไหมถ า นอัดแทง จากกะลาปาลมน้ำมนั
ชมุ ชน ณ บา นคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดั กระบ่ี

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอการเผาไหมถานอัด

แทงจากกะลาปาลมนำ้ มัน
2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 2 ตอน คือ
1) แบบสอบถามเกี่ยวกบั ขอมูลทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม
2) แบบสอบถามความพงึ พอใจของของชุมชนที่มีตอการเผาไหมถานอัดแทงจากกะลาปาลมน้ำมนั
3) ขอเสนอแนะเพ่มิ เตมิ
3. แบบสอบถามฉบบั นี้ใชสำหรบั การศึกษาวจิ ัยเทา นน้ั การตอบแบบสอบถามนี้จะไมม ผี ลกระทบตอทานแต

อยางใด แตจ ะเปนประโยชนในกระบวนการทำงานของผูศ ึกษาคน ควา
……………………………………………..

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คำช้แี จง โปรดทำเคร่อื งหมาย ลงในชอง ( ) ท่ีตรงกบั สภาพเปน จรงิ ของทาน

เพศ  ชาย  หญงิ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพงึ พอใจของชมุ ชนท่ีมตี อการเผาไหมถา นอดั แทงจากกะลาปาลมน้ำมัน
คำชแี้ จง โปรดทำเครอ่ื งหมาย ลงในชองที่ตรงกับตามความรูสกึ /ความคดิ เห็นของทา นมากทีส่ ดุ

ลำดบั ความพงึ พอใจ ระดบั ความพงึ พอใจ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง นอ ย นอยท่ีสุด
1 ระยะเวลาการใชงานนาน
2 มีปรมิ าณควนั นอย
3 ติดไฟงาย
4 ไมม กี ลน่ิ ฉุน
5 ใหค วามรอ นไดดี
6 ใชง านงา ย ไมด ำตดิ มือ


Click to View FlipBook Version