The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนงบประมาณปี-2563 งานวิจัย
(โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teachinee.phi, 2021-10-22 07:27:17

แผนงบประมาณปี-2563 งาน วิจัย

แผนงบประมาณปี-2563 งานวิจัย
(โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม)

- 36 -

แผนปฏิบัติการประจำปง บประมาณ 2563

งานวิจยั เพ่ือพฒั นาคุณภาพการเรียนรู

แผนงบประมาณ ขอ ท่ี 2 แผนงานสนบั สนนุ การจดั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน 15 ป

สนองกลยุทธ สพฐ. ขอ ๑,๓ งบประมาณ 13,000
สนองกลยทุ ธ สพม. ขอ ๑,๓
ไตรมาส 1 13,000
สนองกลยทุ ธโรงเรียนขอ 2 ไตรมาส 2 -
ลกั ษณะงาน  ตอเนอ่ื ง  ใหม ไตรมาส 3 -
ไตรมาส 4 -
กลมุ งานวิชาการ
ผรู บั ผดิ ชอบงานนางสาวเตชินี ภิรมย , นางจงดี ศิรติ ระกูล

งบประมาณทั้งสิน้ 13,000บาท

ระยะเวลาการดำเนินการ  ชวงที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 ม.ี ค.)  ชว งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยเปนเครอ่ื งมือท่สี ำคญั ชว ยใหก ารปฏิรปู การศกึ ษาประสบความสำเรจ็ การนำกระบวนการวิจัย
มาใชในการทำงานและการแกปญหานักเรียนถือวาเปนสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้หลังจากที่ครูวิจัยแลวจะไดนำ
ผลการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพื่อบรรลุตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 24 วรรค 5 กลาววา การวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรูซึ่งครูทุกคนตองจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการวิจัยและในมาตรา 30
กลาววา ครูผูสอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน รูจักการวางแผนการวิจัย เก็บขอ มูล
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ มาตรา 40 กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองวิจัยเชิงประเมนิ องคกร เพื่อนำ
ผลการวิจยั มาประกอบการตดั สินใจในการพัฒนาโรงเรียน

ดังนั้นงานวจิ ัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรจู ึงจัด โครงการการวจิ ยั เชงิ ปฏิบัติการเพือ่ การเรยี นรู ใหครผู ูสอน
ไดนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเพ่ือบรรลุตามจุดมุงหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
และผเู รียนมีความรูค วามสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2551

2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลติ
2.1.1 เพอื่ ใหค รูไดน ำกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญ หาการเรยี นของนักเรยี นอยา งเปน ระบบ
2.1.2 เพอื่ ใหผูบรหิ ารจัดทำงานวิจัยเพอื่ พัฒนาคุณภาพการศกึ ษาในองคกรอยา งตอ เนือ่ ง
2.2 ผลลพั ธ
2.2.1. ครูสามารถนำกระบวนการวจิ ัยและมีงานวจิ ัยเพื่อแกปญหาการเรียนของนักเรียนอยาง

เปนระบบ สอดคลอ งกบั หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน พุทธศักราช 2551 บรู ณาการวิถปี รัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพียง

3. เปาหมาย
3.1เปาหมายเชิงปรมิ าณ
3.1.1 ครรู อ ยละ 100 สามารถเขยี นเคา โครงวิจยั ในช้ันเรียน
3.1.2 ครูรอยละ 100 เมื่อไดรับความรูการเขยี นวจิ ัยอยา งเปนทางการ สามารถนำการวิจัยไป

แกป ญหานักเรยี นและรายงานวิจยั ในช้นั เรยี น 1 ชน้ิ /ภาคเรยี น

- 37 -

3.1.3 ผูบ รหิ าร รอยละ 80 มีวิจัยเปนแบบอยางแกค รูเพื่อพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา

3.2เปาหมายเชงิ คณุ ภาพ
3.2.1. ครูมีความรูเกี่ยวกับการทำวิจัยอยางเปนทางการ สามารถแกปญหานักเรียนดวย

กระบวนการทางวิจัย รูจักการจดั เก็บขอมลู การสรา งนวัตกรรมแกปญหา มีการวิเคราะหสรปุ รายงานวิจัย และ
เผยแพรเปนตวั อยา งแกผูอ นื่ ได

4. ตวั ชว้ี ดั ความสำเร็จ
4.1 รอยละ 100 ของครู สามารถเขยี นเคา โครงวจิ ยั ในชัน้ เรียน
4.2 รอ ยละ 100 ของครูจัดการเรยี นการสอนดว ยกระบวนการวจิ ยั 1 ชน้ิ /ภาคเรียน
4.3 รอ ยละ 80 ของผบู ริหารมกี ารวจิ ัยเปนแบบอยางแกค รูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. กจิ กรรมและการดำเนินการ (งานวจิ ยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนร)ู

กจิ กรรม เปาหมาย หนว ยนับ ระยะเวลา(วัน)

ชว งท่ี 1 (1 ต.ค. –31 ม.ี ค.) 5 คน 3
1. แตง ตั้งคณะกรรมการงานวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรยี นรู 86 คน 5

2. ประชาสมั พนั ธใ หบุคลากรทราบเพอื่ เตรียมหัวขอปญ หาท่จี ะดำเนินการแก 86 5
ดวยกระบวนการวิจัย 86 คน 5
3. สงการขออนมุ ัติหวั ขอการทำวจิ ัยพรอมเคาโครงวจิ ยั ตอ ผบู รหิ าร 86 คน 5
4. ติดตามผลการดำเนนิ การเกบ็ ขอมลู การวิเคราะหขอ มลู คน 15
1
5. สง งานวิจัยฉบบั สมบูรณเ พอ่ื คดั เลือกงานวิจยั ดีเดนระดับโรงเรยี นแกคณะ 1 คน 3
กรรมการงานวจิ ัย ครั้ง 1
1
6. สรปุ และรายงานผลตอผบู รหิ าร ครั้ง 1
7.ประกาศผลงานวจิ ัยที่ดีเดน และมอบวุฒบิ ตั รแกค รแู ละคณะกรรมการตรวจ 86
คน 3
ผลงานวจิ ยั พรอมเตรียมเผยแพรผลงาน 2
คร้งั 2
ชวงท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 86
1. กจิ กรรมโครงการ เผยแพรผลงานวจิ ยั เพ่อื พัฒนาการเรียนรทู ไ่ี ดดำเนนิ การ 86 คน 15
ในภาคเรยี นที่ 2/2562 1 คน 15
1 คน 5
2. เสนอวิจยั ของตนเองตอ เพ่ือนครแู ละผบู ริหารถงึ ผลทไี่ ดรับจากการทำวจิ ยั ครัง้ 1
เพ่อื แกป ญหา พรอมบอกถงึ ปญ หา อุปสรรคพรอ มแนวทางการแกปญ หาใน
การดำเนนิ ตอไปในภาคเรียนตอ ไปเพ่ือเปนวิจยั เชงิ พฒั นาอยา งตอเน่ือง
3. สงการขออนุมัติหัวขอ การทำวิจยั พรอมเคา โครงวจิ ัยตอผบู รหิ าร

4. ตดิ ตามผลการดำเนนิ การเก็บขอมูล การวเิ คราะหขอ มูล
5. สง งานวจิ ยั ฉบบั สมบูรณเพ่ือคดั เลอื กงานวิจยั ดีเดนระดบั โรงเรยี นแกคณะ

กรรมการงานวิจัย
6. สรปุ และรายงานผลตอ ผบู รหิ าร

7.ประกาศผลงานวจิ ยั ดีเดน และมอบวฒุ บิ ัตรแกค รแู ละคณะกรรมการตรวจ
ผลงานวจิ ัย พรอมเตรยี มเผยแพรผลงาน

- 38 -

6. กจิ กรรมและรายละเอยี ดการใชง บประมาณ ดา นดำเนินการ ดานลงทนุ

กิจกรรม / รายละเอยี ดการใชงบประมาณ คาตอบ คา คา
แทนใช คาวัสดุ ปรับปรงุ ครภุ ณั ฑ
ชว งท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 มนี าคม) สอย
ไตรมาสท่ี ๑(1 ตลุ าคม– 31 ธนั วาคม)
กิจกรรมอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารวจิ ัยในชนั้ เรียน - - - -
๑) ประชุมวางแผน 9,360 - - -
๒) ดำเนนิ การจัดอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารการจัดทำวิจัยในชัน้ เรียน
- 530 - -
ประจำปก ารศกึ ษา 2562 - - - -
3) กระดาษเกียรตบิ ตั ร A4 มีขอบ 2 แพค
๓) สรปุ ผลรายงานผล -- - -
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม– 31 มีนาคม)
กจิ กรรมจัดทำวิจยั ในชน้ั เรยี นสน้ิ ปก ารศกึ ษา -- - -
๑) ประชมุ วางแผน -- - -
๒) ดำเนินการ -- - -

 รวบรวมงานวจิ ัยในช้ันเรียนจากผทู เี่ กีย่ วของ - 530 - -
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล - 2,000 - -
 สง ขอมลู ใหหวั หนา งานกลุมวิชาการ - - -
 ประกาศงานวิจัยดีเดน (มอบเกยี รติบัตร และรางวัล) - - - -
- - - -
กระดาษเกยี รติบัตร A4 มขี อบ 2 แพค 580 - -
ของรางวัล 9,360
๓) ประเมนิ ผล 3,640
๔) สรุปผล รายงานผล
กระดาษ A4 (80 แกรม จำนวน 1 ลงั ) - - --
รวมเงินนอกงบประมาณ - - --
ชวงท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) - - --
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน) - - --
กจิ กรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรยี นสนิ้ ปการศกึ ษา
๑) ประชมุ วางแผน - - --
๒) ดำเนินการจัดทำวิจยั ในชัน้ เรยี น - - --
๓) ประเมินผล - - --
4) สรุปผล รายงานผล
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน)
กิจกรรมจดั ทำวิจัยในชน้ั เรียนสิ้นปการศึกษา
๑) ประชมุ วางแผน
๒) ดำเนินการ
 รวบรวมงานวจิ ัยในช้ันเรียนจากผูที่เก่ยี วของ
 ตรวจสอบความถูกตองของขอ มลู

- 39 - ดานดำเนนิ การ ดานลงทนุ

กิจกรรม / รายละเอียดการใชง บประมาณ คาตอบ คา คา
แทนใช คา วสั ดุ ปรับปรุง ครุภณั ฑ
 สงขอ มลู ใหหัวหนางานกลุมวิชาการ สอย
 ประกาศงานวิจยั ดเี ดน(มอบเกียรติบัตร และรางวัล) --
๓) ประเมินผล -- --
4) สรุปผล รายงานผล -- --
รวมเงนิ นอกงบประมาณ -- --
-- --

--

7. ผดู ำเนินการ ผูรบั ผิดชอบนางสาวเตชินี ภิรมย

๘. ปฏิทินแผนปฏิบตั งิ านวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยี นรู

กจิ กรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติ ผลผลติ ทไ่ี ด ระยะเวลา สถานท่ี คา ใชจ าย ผปู ฏบิ ัติ
จากกจิ กรรม ดำเนนิ การ
ชว งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค.) ในโครงการ - นางสาวเตชนิ ี
1. แตง ตั้งคณะกรรมการงานวิจยั พ.ย. 62 ภิรมย
เพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรู คำส่งั แตง ตงั้
คณะกรรมการ

2. ประชาสัมพนั ธใหบ คุ ลากรเขา บคุ คลากรเขา พ.ย. 62 โรงเ ีรยนปลายพระยา ิวทยาคม นางสาวเตชนิ ี
รว มอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารวจิ ัยในช้นั รวมอบรมวิจัย
เรยี น/อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการวิจยั ใน ในชัน้ เรยี น ธ.ค. 62 9,360 ภริ มย
ชั้นเรียน หนังสืออนมุ ัติ ธ.ค.62
3.สงการขออนุมัตหิ วั ขอการทำวจิ ยั หวั ขอ พรอม ก.พ.63 - นางสาวเตชนิ ี
พรอ มเคา โครงวจิ ยั ตอผบู ริหาร เคา โครงวิจยั มี.ค.63 ภริ มย
การเก็บขอมลู
4.ติดตามผลการดำเนนิ การเก็บ - นางสาวเตชนิ ี
ขอมูล การวิเคราะหขอมลู งานวิจยั 5 บท ภริ มย
5. สงงานวจิ ยั ฉบบั สมบูรณเพือ่ (5 ถึง 20 หนา)
คดั เลอื กงานวิจัยดีเดน ประจำป 3,640 นางสาวเตชนิ ี
การศกึ ษา ระดับโรงเรยี นแก สรุปรายงาน ภิรมย
คณะกรรมการงานวจิ ัย
6. สรุปงานและรายงานผล
ตอ ผบู รหิ าร

- 40 -

7.ประกาศผลงานวจิ ยั ที่ดีเดน และ ตวั อยา งวิจยั ครู มี.ค.63
มอบวุฒิบัตรแกครแู ละ
คณะกรรมการตรวจผลงานวจิ ยั
พรอ มเตรียมเผยแพรผ ลงาน
8. จัดสงงานวิจยั เพ่ือรว มคัดเลอื ก
งานวจิ ยั สถาบันตา ง ๆ

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผลผลิตที่ไดจ าก ระยะเวลา สถานที่ คาใชจ าย ผปู ฏบิ ตั ิ
กิจกรรมใน ดำเนินการ
โครงการ

ชวงที่ 2 ( 1 เม.ย– 30 ก.ย.) คำส่ังแตงตง้ั พ.ค. 63 - นางสาวเตชินี
1. แตงตั้งคณะกรรมการงานวจิ ยั คณะกรรมการ ภิรมย
เพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรู

2. ประชาสัมพนั ธใ หบ คุ ลากร

ทราบเพอ่ื เตรียมหัวขอปญหาที่จะ ทราบปญ หา พ.ค. 63 นางสาวเตชนิ ี
ดำเนินการแกด วย - ภริ มย

กระบวนการวิจยั

3.สง การขออนุมตั หิ ัวขอ การทำ หนังสืออนุมัติหวั ขอ มิ.ย. 63 โรงเ ีรยนปลายพระยา ิวทยาคม - นางสาวเตชินี
วิจยั พรอ มเคา โครงวจิ ัยตอ พรอมเคา โครงวจิ ัย ภริ มย
ผูบ รหิ าร

4.ตดิ ตามผลการดำเนินการเกบ็ การเกบ็ ขอมลู ก.ค.63 - นางสาวเตชินี
ขอ มูล การวิเคราะหข อ มลู ภริ มย

5. สง งานวจิ ยั ฉบบั สมบูรณ

เพือ่ คดั เลือกงานวจิ ยั ดเี ดนระดบั งานวิจัย 5 บท

โรงเรยี นแกคณะกรรมการ (5 ถึง 20 หนา

งานวิจยั

6. สรปุ งานและรายงานผลตอ สรปุ รายงาน ก.ย.63 - นางสาวเตชินี
ผูบรหิ าร ภิรมย

7.ประกาศผลงานวจิ ัยที่ดีเดน ตวั อยางวิจัยครู

และมอบวุฒบิ ัตรแกครแู ละ

คณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย

พรอมเตรียมเผยแพรผลงาน

- 41 -

รายละเอยี ดทรพั ยากรและคาใชจ า ย
งานวจิ ัยเพ่อื พฒั นาคุณภาพการเรียนรู

รายการ  วสั ดุ  ครุภัณฑ  อื่น ๆ…………………………

ทรัพยากร แหลง งบประมาณ

ท่ี รายการ จำนวน ราคาตอ จำนวนเงิน เ ิงนนอกงบประมาณ
หนวย เ ิงนรายไดสถาน ึศกษา

เงิน ่ือน ๆ

1 คา วทิ ยากร เดินทางไป-กลับ -- 1,000 
3,800 
2 คา อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 76 คน 50
4,560 
จำนวน 2 มอ้ื /คน มื้อละ 25 บาท
2,000 
3 อาหารกลางวนั 76 คน 60
1,060 
จำนวน 1 ม้ือ/คน มอื้ ละ 60 บาท 580 
13,000
4 รางวลั สำหรับงานวจิ ยั ดีเดน --

ประจำปการศึกษา

5 กระดาษเกยี รตบิ ัตรมมุ ทอง 4 แพค็ 265

6 กระดาษ A4 (80 แกรม) 1 ลัง 580

รวม(หนง่ึ หม่ืนสามพนั บาทถว น)

***หมายเหตุ : ถวั เฉล่ียจา ยทุกรายการ

ลงช่ือ.....................................ผเู สนองาน/โครงการ ลงชือ่ นิศารตั น สวุ รรณภกั ดี ผเู หน็ ชอบงาน/โครงการ

(นางสาวเตชนิ ี ภิรมย) (นางสาวนศิ ารัตน สวุ รรณภกั ดี)

25 กนั ยายน 2562 26 กนั ยายน 2562

ลงชอื่ ..................................................ผอู นุมตั ิงาน/โครงการ
(นายวโิ รจน วนุ แกว )

ผอู ำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
27กันยายน 2562


Click to View FlipBook Version