The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระเบียบ ว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด เฟส 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lpn.chonburi, 2021-10-19 05:54:14

ระเบียบ ว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด เฟส 1

ระเบียบ ว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด เฟส 1

ระเบยี บนติ ิบุคคลอาคารชุด ลุมพินคี อนโดทาวน์ ชลบรุ ี-สุขุมวิท เฟส 1 ที่ 1/2563
วา่ ดว้ ย มาตรการป้องกนั การแพรร่ ะบาดการติดเช้ือไวรัส โควดิ -19 (COVID-19)

เพือ่ ให้เจา้ ของเร่วม และผูพ้ ักอาศัยในอาคารชุด ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติสาหรับบุคคลที่เข้ามาภายในโครงการ
บคุ คลทเี่ ข้าข่ายหรือเฝา้ ระวงั การติดเช้อื ไวรสั โควิด-19 และผ้ทู ต่ี ดิ เชอ้ื ไวรัส โควิด-19 แล้ว

กรณเี ปน็ บุคคลทีเ่ ขา้ มาภายในโครงการ บุคคลทเ่ี ข้าข่ายหรอื เฝ้าระวงั การตดิ เชอื้ ไวรสั โควดิ -19
1. ข้อกาหนดสาหรับทุกท่านที่เข้ามาในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินีคอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

เฟส 1 ต้องดาเนินการ ดงั นี้
1.1 สวมหนา้ กากตลอดเวลาในพื้นทสี่ ว่ นกลางหรือพ้ืนท่ีใชร้ ่วมกนั
1.2 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้สังเกตอาการตัวเอง และปฏิบัติตาม

มาตรการทีน่ ติ ิบคุ คลอาคารชุดกาหนด
1.3 เวน้ ระยะห่าง มากกว่า 1 เมตร และไมอ่ ยูร่ วมกันเกิน 5 คนในพื้นที่สว่ นกลาง
1.4 คดั แยก ท้ิงขยะปนเปื้อนหน้ากากอนามยั กระดาษชาระ ถงุ มอื ตามทฝ่ี า่ ยจัดการกาหนดเท่าน้ัน
2. ทา่ นตอ้ งแจง้ นติ ิบุคคลอาคารชุดฯ ในกรณีทีท่ า่ นมคี วามเสย่ี งตอ่ การติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจคัดกรอง
รอผลจากโรงพยาบาลหรอื หน่วยงานราชการ รวมถึงท่านที่ติดเชอื้ ไวรสั โควดิ -19 แลว้ ในทันที
3. กรณีทา่ นไดไ้ ปในพื้นท่เี สยี่ งในประเทศและ/หรือพ้ืนที่เส่ยี งต่างประเทศ ต้องแจง้ ใหน้ ติ บิ ุคคลอาคารชดุ ฯ ทราบกอ่ นพักอาศัย
ทห่ี ้องชุดในอาคารเพอ่ื ดาเนินการกกั ตัวในห้องไม่นอ้ ยกวา่ 14 วนั
4. ท่านต้องกกั ตวั อยู่เฉพาะในห้องชุดระหว่างการตรวจคัดกรอง และเฝา้ ระวงั อาการเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
5. ทา่ นตอ้ งแจง้ เส้นทาง (Timeline) อยา่ งละเอียดแก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อผู้พักอาศัย นิติบุคคล
อาคารชุดฯ จะส่ือสารไปยงั เจา้ ของรว่ ม/ผพู้ ักอาศัย เพ่ือการระวงั ตัวเอง โดยจะไมเ่ ปดิ เผยชื่อของท่าน แต่อาจจาเป็นกรณี
ท่มี ีภาพโทรทศั น์วงจรปิดจะต้องสื่อสารเพือ่ ใหค้ นที่ใกลช้ ดิ กับทา่ นได้รับรู้
6. กรณีท่ีท่านกกั ตวั อยู่เฉพาะหอ้ งชดุ ในอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะอานวยความสะดวกในการรับ-ส่งอาหาร หรือนาส่ิงของ
ทีท่ ่านสั่งจากภายนอกไปใหย้ งั ด้านหนา้ ห้องชุดตามความเหมาะสม
7. กรณที ่ไี ดร้ บั ผลจากการตรวจคัดกรองวา่ ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แล้ว ต้องแจง้ ต่อนิตบิ ุคคลอาคารชุดฯ ทราบในทนั ที
8. กรณีท่ที า่ นฝา่ ฝืน/ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบยี บปฏบิ ัตทิ ่ีกาหนด นติ บิ ุคคลอาคารชดุ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีในการเขา้ พ้ืนทีอ่ าคารชดุ
9. กรณกี ารทาความสะอาดหรือฉดี พ่นยาฆ่าเช้อื ท่หี ้องชดุ ท่านตอ้ งเปน็ ผู้รบั ผดิ ชอบชาระคา่ ใชจ้ า่ ยทีเ่ กิดขน้ึ ทงั้ หมดเอง
10. ทา่ นต้องระวงั ตวั เองอย่างเขม้ งวด และสวมใส่หน้ากากตลอดวลาท่ีออกจากห้องชุดในอาคาร และต้องจัดเก็บขยะอย่างมิดชิด
ก่อนท้ิงเพ่ือป้องกนั การแพร่ระบาดการตดิ เชือ้ ไวรสั โควดิ -19

1

ระเบียบนิตบิ คุ คลอาคารชุด ลมุ พนิ คี อนโดทาวน์ ชลบุรี-สขุ มุ วิท เฟส 1 ท่ี 1/2563
วา่ ด้วย มาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดการติดเชอ้ื ไวรสั โควิด-19 (COVID-19)

กรณที ท่ี า่ นเปน็ ผทู้ ี่ติดเช้อื ไวรสั โควดิ -19 แลว้
11. กรณีท่านกลับจากการรักษาท่ีโรงพยาบาล และมาพักอาศัยอยู่ที่ห้องชุดในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล
รวมถึงตอ้ งกักตัวอยูเ่ ฉพาะภายในหอ้ งชดุ ในอาคาร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรอื ตามท่แี พทยโ์ รงพยาบาลกาหนด
12. จงใจปกปดิ ข้อมลู ของการติดเช้อื ไวรสั โควดิ -19 ต้องเปน็ ผรู้ ับผดิ ชอบชาระค่าใช้จ่ายจากการทาความสะอาดหรือฉีดพ่นยา
ฆ่าเช้ือไวรัสที่เกิดขึ้นท้งั หมด
13. ทางนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะประสานงานกับท่านเพอื่ สอบถามข้อมลู อย่างใกล้ชิด พนักงานทาความสะอาด และพนักงาน
รักษาความปลอดภัย สามารถท่ีจะดาเนินการได้เพ่ือความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการอยา่ งเคร่งครดั
14. กรณีท่านต้องเข้ามาพักอาศัยที่ห้องชุดในอาคาร ในช่วงท่ีรักษาหรือปลอดเชื้อแล้ว ต้องแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบ
ก่อนทกุ ครัง้ พนกั งานรักษาความปลอดภัยจะอานวยความสะดวกในการรับ-สง่ ไปยงั หอ้ งชดุ ตามเหมาะสม
15. กรณีท่านสามารถกักตัวหรือเฝ้าระวังอาการจากท่ีพักอาศัยภายนอกอาคาร ขอให้พิจารณาความเหมาะสมเพื่อความ
ปลอดภยั และประโยชน์ในการพกั อาศัยรว่ มกัน
16. มาตรการอ่นื ๆ เพม่ิ เตมิ (ถ้าม)ี จะประกาศใหท้ ราบต่อไป

*ระเบียบว่าด้วย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) อาคารชุด
ลุมพินีคอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท เฟส 1 ถือว่ามีผลทางกฎหมายท่ีเจ้าของร่วม/ผู้อาศัยทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และหากฝ่าฝนื /ไม่ปฏบิ ตั ิตาม หรอื จงใจ นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะดาเนินการตามกฎหมาย โดยสงวนสิทธเิ์ ปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ได้ตามเหมาะสม เพอื่ ความปลอดภยั และประโยชน์ในการพักอาศัยร่วมกัน

17. ผูใ้ ดฝา่ ฝนื ระเบียบน้ไี ม่ว่าขอ้ หนง่ึ ขอ้ ใด นิติบุคคลอาคารชดุ ฯ กาหนดคา่ ปรับไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท สงู สุดไมเ่ กนิ 5,000 บาท
โดยการแจ้งเตือนใหป้ รบั ปรุงแก้ไขหรือปฏิบตั ิใหถ้ ูกต้องกอ่ นการปรบั จะพจิ ารณาเปน็ กรณี และอยใู่ นดุลยพินจิ ของฝา่ ยจัดการ

17.1 กรณีฝ่าฝืนระเบียบในข้อ 1.1 และข้อ 1.4 ค่าปรับจานวนตั้งแต่ 2,000 บาท และเพิ่มอีกครั้งละ 1,000
บาทตลอดเวลาท่ียังฝา่ ฝืนอยู่

17.2 หากนิติบคุ คลอาคารชุดฯ ได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนมาชาระค่าฝ่าฝืนระเบียบแล้วผู้นั้นเพิกเฉย นิติบุคคลอาคารชุดฯ
อาจระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางแก่ผู้นั้นก็ได้ เช่น ระงับสิทธิในการใช้น้าประปา
ส่วนกลาง สิทธิการใช้พ้ืนท่ีจอดรถ สิทธิการใช้บริการสันทนาการ เป็นต้น จนกว่าจะชาระค่าฝ่าฝืนระเบียบ
ครบถว้ น และปฏบิ ตั ิให้ถกู ต้องตามระเบียบ

17.3 การดาเนินมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืนตามความในข้อ 17 ฝ่ายจัดการจะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการนติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ ทราบทกุ คร้ัง

จึงเรยี นมาเพื่อขอขอบคณุ ทีใ่ หค้ วามร่วมมอื และขออภัยในความไมส่ ะดวกมา ณ ทนี่ ้ี

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
บริษัท ลุมพนิ ี พรอพเพอรต์ ้ี มาเนจเมนท์ จากัด

ผจู้ ดั การนิตบิ ุคคลอาคารชุด
โดย นางสาวกุสมุ า นาระตะ๊ ผู้ดาเนินการแทน

2


Click to View FlipBook Version