The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narumon, 2018-12-16 05:45:34

ตอนที่ 3.pptx

ตอนที่ 3.pptx

ตอนท่ี ๓ คณุ ภาพการดาเนินกิจกรรมและการจัดนทิ รรศการ

รางวลั ท่ไี ด้รับจากแผนงานโครงการ

รางวัล ระดบั จงั หวดั องค์การนักวิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศ
วิทยาลยั การอาชพี นายายอาม

ท่ี รางวัล กจิ กรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ

๑ ชนะเลศิ การประกวดสิ่งประดษิ ฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบั ๒๓-๒๔ พ.ย. เกียรตบิ ตั ร

อาชีวศกึ ษาจงั หวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

๒๕๖๐ สิง่ ประดษิ ฐ์ประเภทท่ี ๒ ด้านการ

ประกอบอาชีพ “อปุ กรณ์ทาความสะอาดฝา

ครอบพดั ลม”

๒ รองชนะเลิศอนั ดบั การแข่งขนั ทกั ษะวิชาชีพและทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ๒๙ พ.ย. เกียรติบตั ร

๑ จงั หวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ “การ ๒๕๖๐

ประกวดรักการอา่ นภาษาไทย”

รางวลั ระดบั จงั หวัด องคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศ (ต่อ)

วิทยาลยั การอาชีพนายายอาม

ท่ี รางวัล กจิ กรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ
๒๙ พ.ย. เกียรตบิ ตั ร
๓ รองชนะเลศิ อนั ดบั การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพและทกั ษะพืน้ ฐาน ๒๕๖๐
เกียรตบิ ตั ร
๒ ระดบั จงั หวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ ๒๖ มิ.ย.
๒๕๖๑
“ทกั ษะเครื่องยนต์เลก็ ”

๔ รองชนะเลศิ อนั ดบั การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศกึ ษา-

๑ เอสโซ่ ระดบั อาชวี ศกึ ษาจงั หวดั จนั ทบรุ ี ครัง้ ท่ี

๒๘ ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ “คีมถอด-ประ

กอบดรัม้ เบรครถจกั รยานยนต์”

รางวัล ระดบั ภาค องคก์ ารนกั วิชาชพี ในอนาคตแห่งประเทศ
วิทยาลัยการอาชพี นายายอาม

ที่ รางวลั กิจกรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างอิง

๑ ชนะเลิศ การแขง่ ขนั กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ท่ี ๓๔ ๙-๑๙ พ.ย. เกียรตบิ ตั ร/

รอบคดั เลือกตวั แทนภาค “นนทบรุ ีเกมส์” ๒๕๖๐ เหรียญ

“การแขง่ ขนั กีฬามวยสากลสมคั รเลน่ หญิง

รุ่น ฟลายเวท นา้ หนกั ๕๑ กิโลกรัม

๒ ชนะเลศิ การแขง่ ขนั ชกมวยไทยสมคั รเลน่ “รุ่น ไลท์ฟ ๒๔ ธ.ค. เกียรติบตั ร

ลายเวท นา้ หนกั ๔๘ กิโลกรัม” ๒๕๖๐

รางวลั ระดบั ภาค องคก์ ารนักวิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศ
วิทยาลยั การอาชพี นายายอาม

ที่ รางวลั กิจกรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ
เกียรติบตั ร
๓ รองชนะเลิศอนั ดบั การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพ ทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ภาค ๘-๑๒ ม.ค.
เกียรตบิ ตั ร
๒ ตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร“ทกั ษะการผสม ๒๕๖๑

เครื่องดม่ื ประเภท Classic Bartender ”

(ระดบั ทมี ปวช. หรือปวส.)

๔ รองชนะเลศิ อนั ดบั การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพ ทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ภาค ๘-๑๒ ม.ค.

๒ ตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร“ทกั ษะการผสม ๒๕๖๑

เคร่ืองด่มื ประเภท Flair Bartender ”

(ระดบั ทีม ปวช. หรือปวส.)

รางวัล ระดบั ภาค องค์การนักวชิ าชีพในอนาคตแหง่ ประเทศ
วทิ ยาลัยการอาชพี นายายอาม

ที่ รางวลั กิจกรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างอิง

๕ รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศกึ ษา ครัง้ ที่ ๒๘ ระดบั ๑๕-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เกียรติบตั ร

ภาคตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร “คีมถอด-ประกอบดรัม้

เบรครถจกั รยานยนต์”

๖ รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒ การแขง่ ขนั กีฬาอชีวะเกมส์ “ระดบั ภาค” ภาคตะวนั ออกและ ๑๕-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เกียรตบิ ตั ร/เหรียญ

กรุงเทพมหานคร ครัง้ ท่ี ๑๓ “นางนวลเกมส์” “มวยไทย

สมคั รเลน่ หญิง รุ่นแบนตมั ้ เวท นา้ หนกั ไมเ่ กิน ๕๔ กิโลกรัม”

๗ ชนะเลิศ การแขง่ ขนั กีฬาอชวี ะเกมส์ “ระดบั ภาค” ภาคตะวนั ออกและ ๑๕-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เกียรตบิ ตั ร/เหรียญ

กรุงเทพมหานคร ครัง้ ท่ี ๑๓ “นางนวลเกมส์” “มวยสากล

สมคั รเลน่ หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวทเวท นา้ หนกั ไมเ่ กิน ๔๘

กิโลกรัม”

รางวลั ระดบั ชาติ องคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศ
วทิ ยาลัยการอาชพี นายายอาม

ท่ี รางวลั กจิ กรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ

๑ ชนะเลิศ การแขง่ ขนั กีฬาอาชีวะเกมส์ระดบั ชาติ ครัง้ ๓-๔ ก.ย. เกียรติบตั ร/

ท่ี ๑๓ “บวั หลวงเกมส์” “การแขง่ ขนั กีฬา ๒๕๖๑ เหรียญเงิน

มวยสากลสมคั รเลน่ หญิง รุ่น ไลท์ฟลายเวท

นา้ หนกั ๔๘ กิโลกรัม”


Click to View FlipBook Version